Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ หลักสูตรผู้นำ (A.T.C.)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ณฐมน มูลแต๋น บ้านห้วยนกกก ตาก
2 นพประดา บุญสิงห์ เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
3 จันทร์จิรา ศรีสุวรรณ มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
4 ทอขวัญ คำอ่อน อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
5 วรัญญู ศรีปริยัติ บ้านท่าอุดม ปราจีนบุรี
6 ศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
7 สมฤดี ซากีรี สุเหร่าหะยีมินา กรุงเทพมหานคร
8 ธนากร คลังทอง วัดปานประสิทธาราม สมุทรปราการ
9 อดุลย์ มีชัย บ้านหนองประโยชน์ ฉะเชิงเทรา
10 ภัคปภา บัญญัติ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
11 สมภพ สรรพเจริญ มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
12 พงษ์สนิท​ แสงจินดา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม
13 พิมพาภรณ์ เอี่ยมอ่อน อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
14 อรทัย อินหนองอาจ วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี
15 วิราภรณ์ นิลสุข สระพระขมาดไพร นครราชสีมา
16 พักตร์ระพี แจ่มเล็ก เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
17 ปริญญา นักดนตรี หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สมุทรสาคร
18 รัชฎาภรณ์ กลั่นศรี วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
19 ปาริฉัตร แวทไธสง บ้านมะเดื่อชุมพร กำแพงเพชร
20 ปุญญาพันธ์ แสงทอง บ้านหนองผือ สุรินทร์
21 กนกพร แสงช่วย สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) กรุงเทพมหานคร
22 สุวราสุรีย์ เจนไพร บ้านโนนจำปา สุรินทร์
23 จิตติภา ศัพทเสน ปากคลองสอง ปทุมธานี
24 วรพรรณ งามเจริญธนา วัดสุทธาวาส ปทุมธานี
25 มัสธุณะ แก้วงาม วัดสามัคคีศรัทธาราม สมุทรสาคร
26 ศิรินญา บุญญาน้อย บ้านลําอีซู กาญจนบุรี
27 ณัฐพงศ์ พักดี รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
28 หทัยรัตน์ พานทอง อนุบาลนครนายก นครนายก
29 วธัญญู บุตรวงศ์ บ้านหาญฮี สุรินทร์
30 จักรกฤษณ์ ศิริผล วัดบางโฉลงใน สมุทรปราการ
31 บุษกร แสงคำจันทร์ วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
32 อารียา แก้วอิ่ม บ้านโป่งกูป กาญจนบุรี
33 จุฑาภรณ์ พวงศรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
34 อิสรา นามวิเศษ บ้านหนองโก มหาสารคาม
35 ธวัชชัย สงัด ท่าลาด นครราชสีมา
36 ปิยพร มูฮำหมัด วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) พระนครศรีอยุธยา
37 อุทุมพร เลียวประโคน อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์
38 สุตาภา ล้อมรัตนพนา บ้านแม่ตูบ เชียงใหม่
39 วันวิสา ศิริคงสุวรรณ วังโป่งพิทยาคม เพชรบูรณ์
40 กนกวรรณ แต้สวัสดิ์ ชุมชนบ้านวัด นครราชสีมา
41 วิทวัส วัฒนพันธุ์ รร.ทรายมูลพิทยาคม กาฬสินธุ์
42 มนสิรี ศรีรักษา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
43 เอกลักษณ์ สมบัติบุญ บ้านบางกัน พังงา
44 ชัยรัตน์ เงินเนื้อดี วัดพังม่วง สุพรรณบุรี
45 มนัสวีน์ อุดม สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
46 ธีรชัย ฉัตรชัยวัฒนกุล บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
47 สุชาติ พันแอ พรพินิตพิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา
48 ภาณุพงศ์ รองจ่าเมือง แม่ฮ่างวิทยา ลำปาง
49 สุทธิพันธ์ เพิ่มพูล มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
50 ระวิ เอกธรรมกุล รร.เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ สมุทรสงคราม
51 พนัสชัย สถิตย์ ประสารวิทยา นครราชสีมา
52 อิษฏาภรณ์ นิยมวงศ์ ชุมชนวัดไก่เตี้ย ปทุมธานี
53 เอก รายอมะ มูลนิธิอิตีซอมวิทยา สงขลา
54 สุพรรณี ดาโอ๊ะ วัดเทพาไพโรจน์ สงขลา
55 สุนีย์ คุณแสน พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
56 กฤติยาภรณ์ ฉ่ำพิพัฒน์ นาหลวง กรุงเทพมหานคร
57 กัญจนา เหมมะวัน วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
58 ยศพร จันทรอำไพวงศ์ มัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
59 สุพีชา ยงยิ่งเชาว์ รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง เพชรบุรี
60 ศศิวิมล เห็มภาค รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
61 ศศิวิมล เห็มภาค รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
62 ศศิวิมล เห็มภาค รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
63 ชลธิต สมความคิด วัดใหญ่ สมุทรปราการ
64 ณัฐฐินันท์ สุกเกต วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สมุทรสาคร
65 วัชราภรณ์ ศิรินัย วัดเขาสามสิบหาบ กาญจนบุรี
66 วราฤทธิ์ ก๊าสอุไร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
67 พัชราภา นาคสนิท วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
68 นัยน์ปพร แก้วจีราสิน บ้านไผ่ล้อม นครปฐม
69 วีรชล ศรีหาพรม วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
70 ศรัณย์พร บัวเพียร อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
71 ชานนท์ แสงแก้ว บ้านวังสารภี กาญจนบุรี
72 สุธาทิพย์ นิลวรรณ วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) สระบุรี
73 วันดี อำมาตย์เอก มัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
74 โสรยา พาเจริญ บ้านโพนขวาว สุรินทร์
75 เกศรา เพ็ชร์อ่วม บ้านท่าไม้ ชัยนาท
76 วิรวิชญ์ บัวแก้ว บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นครราชสีมา
77 พงศ์ปณต รอดทอง บ้านหนองกะหนาก กาญจนบุรี
78 ภาคภูมิ ชื่นมสลา สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
79 หิรัญรักษ์ ทองวิชัย อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์
80 อมรชัย จูมจะนะ เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
81 จิรพัทธ์ รื่นรู้สาน วัดบ่อทอง ปทุมธานี
82 อชิรญา ม่วงพูล วัดบ้านหนองพลวง บุรีรัมย์
83 สุธาทิพย์ สินบุรี พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
84 กมลรัตน์ อัตถาลำ บ้านทุ่งละหาน ชลบุรี
85 มัทธนา เอี่ยมสอาด บ้านวังกระแจะ กาญจนบุรี
86 พรนัชชา บงค์บุตร วัดธรรมราษฏร์เจริญผล ปทุมธานี
87 พร้อมเพชร พิทักษ์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
88 นาถยา ทองคำสุข วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
89 สุรัสวดี นาคะวะรัง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
90 ศิริรัตนา อุ่นศิริ บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สุพรรณบุรี
91 ชุติพร ธรรมประโคน เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
92 เจริญวิทย์ มาประเสริฐ วัดแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ
93 สุจิตรา สนธิภักดี วัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ
94 วรวรรณ สาดทอง พิบูลปัทมาคม ลพบุรี
95 เดชวิทย์ ศรีสังวาลย์ ปราสาททองวิทยา พระนครศรีอยุธยา
96 อัจจิมา อรุณรัตน์ วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) พระนครศรีอยุธยา
97 พิมพ์ลดา ฉัตรกีรเศรษฐ์ ศรีสังวาลย์ นนทบุรี
98 ธีรกานต์ หอมประคำ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
99 ชาติชาย รอดแจ่ม มาลาอีสงเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
100 หทัยชนก กลิ่นน้อย วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ชัยนาท
101 ฟาตีมุ๊ มาราวี คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ปทุมธานี
102 อัฉราภรณ์ น้อยฉวี คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) ปทุมธานี
103 ชนิดาภา พุทธพงศ์ วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) พระนครศรีอยุธยา
104 กรธวัช โชตินิสากรณ์ ราษฎร์บํารุง พระนครศรีอยุธยา
105 วีนัส แก่นวงษ์ ดาราสมุทร ชลบุรี
106 อารียา ใบดีกาดี มาลาอีสงเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
107 สุนีย์ คงผล วัดบ้านยาง สระบุรี
108 ธิดารัตน์ ศรีบัวทอง เทพประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
109 ชลธิชา รักญาติ วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
110 สานนท์ สุขจรู ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ พระนครศรีอยุธยา
111 นุชนก หอมขจร บ้านแถววิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา
112 สถาพร สุขกล้า วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา
113 สุกัญญา สุขสาลี มาลาอีสงเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
114 กัลยายาภรณ์ ฤกษ์ชัยศรี วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
115 พัชชา โตตะเคียน รอซีดี พระนครศรีอยุธยา
116 จันทร์จิรา ทรัพย์สินธ์ มาลาอีสงเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
117 รัฐพล แก้วกำพล วัดเศวตศิลาราม พระนครศรีอยุธยา
118 สุนิษา คำนวนนศักดิ์ ลําสนุ่น ปทุมธานี
119 กนกวรรณ อังคณานุจารี เทพประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
120 นิรมล มิ่งรัตนสิริกุล วัดไตรสามัคคี ตรัง
121 ธิดารัตน์ โพธิ์เตี้ย วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
122 ณัฐนันท์ สุดลอย วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
123 ศิวพร ไตรเพียร วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) พระนครศรีอยุธยา
124 ปาจรี มีวีระสม บ้านบ่อตาโล่ พระนครศรีอยุธยา
125 คมวิทย์ คมคาย วัดทุ่งมน พระนครศรีอยุธยา
126 ธนศิลป โปร่งใจ บ้านป่าวังกวาง สระบุรี
127 ภัทรจิตร ภัทรบูรณ์ บ้านดอนหันโนนเพ็ด นครราชสีมา
128 ณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง วัดรังสิต ปทุมธานี
129 อดินันท์ สวนศรี รร.บ้านวงฆ้อง สุโขทัย
130 วันศิริ สมบุญ โพธิ์ทอง(จินดามณี) อ่างทอง
131 พุทธบุตร ภิญญชิต วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
132 พิมสิริ สาระศะ เทพประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
133 สุกัญญา อังคณานุจารี เทพประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
134 สุธามาศ ธรรมนิมิตร บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
135 พัชรีพร กุมภัณฑ์ วัดเขาแก้วมุขดาราม สระบุรี
136 เอกวุฒิ สงเคราะห์กิจ วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) พระนครศรีอยุธยา
137 ณัฐพล ทับสังข์ วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
138 กังวาฬชัย จำดี บ้านพุม่วง ลพบุรี
139 ฐิติพร จันหอม บ้านห้วยน้ำขาว เพชรบูรณ์
140 ภริตา อุดชา บ้านดงน้อย ลพบุรี
141 จีรศักดิ์ รู้กิจนา วัดประสิทธิเวช นครนายก
142 นภาพร เรืองกุลชวพงศ์ บ้านคลองสาริกา ลพบุรี
143 ศิริพร ไพรวัน วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
144 ธนวรรณ แสงอิ่ม วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
145 ณัฐศมน อรรถาวี วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
146 วิสา หมื่นสา กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง ลพบุรี
147 พรพิมล แก่นเอี่ยม วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
148 ธนวัฒน์ พูลยิ่ง บ้านเขาสมโภชน์ ลพบุรี
149 ชโนวรรณ อาบจันทึก ประสารวิทยา นครราชสีมา
150 กรรณิการ์ ใจหาญ บ้านพุกะชัด ลพบุรี
151 สุนันทา ปิติทโน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
152 สุทธิ์พงษ์ ชูเชื้อ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
153 นิรมล วรรณกูล บ้านเขารวก ลพบุรี
154 หิรัญปกรณ์ ปลื้มมะลัง บ้านเขาแหลม ลพบุรี
155 สุมาลี ทุมมา ยางรากวิทยา ลพบุรี
156 กัทลี สังขวร โพธิ์ทอง(จินดามณี) อ่างทอง
157 กัทลี สังขวร โพธิ์ทอง(จินดามณี) อ่างทอง
158 สุริยาวุต จันโพพันธ์ วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม
159 คทาวุธ ม่วงแก้ว บ้านราษฎร์เจริญ สระบุรี
160 นันทวรรณ บริสุทธิ์บุณฑริก วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
161 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
162 อุษา เอี่ยมยอด ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
163 พิสิฐชัย น้อยศรี วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี
164 ณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
165 นำไทย ชมภูเจริญ วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี
166 รุ่งนภา เยือกเย็น วัดท่ามะนาว สุพรรณบุรี
167 จิตนภา สหชาติภักดี วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี
168 ณฏฐพร สิงห์สร สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี
169 แวววรรณ ลอยบัณฑิตย์ บ้านท่าไม้ ชัยนาท
170 จันประภา ขำอ่อน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี
171 อภิชาติ เพ็งชวด วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี
172 วชิรา ศุภรภิญโญภาพกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
173 ทัศนีย์ ขุนครอง อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
174 ศรัณย์ กระแสร์สินธุ์ บ้านสระบัวก่ำ สุพรรณบุรี
175 ฐิติมา ใจดี บ้านหนองสมบูรณ์ อุทัยธานี
176 กฤษภรณ์ จันหา วัดประชุมสงฆ์ สุพรรณบุรี
177 นิภาภรณ์ ชัชวาลย์ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
178 ธนภูมิ เที่ยงพุก วัดหนองโพธิ์ สระบุรี
179 เอกรัช แสงเขียว อนุบาลสระบุรี สระบุรี
180 ชาตรี มะปรางหวาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
181 ชิรญา ธนัตกันติชา บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) สระบุรี
182 มานพ บุญเพ็ง วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
183 เกียรติศักดิ์ รักยศไทย บ้านหนองแก สระแก้ว
184 รวิวรรณ ภุรายย้าว บ้านโป่งเกตุ สระบุรี
185 รัตนาพร กาวิละมูล บ้านซับชะอม สระบุรี
186 พรพรรณ ถาวร พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม
187 ฌัลล์ โทเสร็จ วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สระบุรี
188 เกริกเกียรติ เตโช วัดป่าไผ่ สระบุรี
189 ฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
190 ฉมาพร สมมาตร ชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี
191 เสกสม ตะปะสา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี
192 ณัฐวุฒิ บุญนาค วัดรางจระเข้ พระนครศรีอยุธยา
193 ศิริพงษ์ แก้วศรี หินกองวิทยาคม สระบุรี
194 ศราวุธ ดวงสว่าง วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี
195 เสรี แก้วสถิตย์ วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สระบุรี
196 พีรพร สุทธา รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
197 ภูวดล ศรีประดู่ ชุมชนบ้านดอนมนต์ บุรีรัมย์
198 สิโรจน์ สร้อยคีรี อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี
199 อาณาจักร พิมพะกร วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ชลบุรี
200 อภิวัฒน์ ถาวร บ้านน้อย นครราชสีมา
201 อภิวัฒน์ ถาวร บ้านน้อย นครราชสีมา
202 กรรณิการ์ เวียนวงษ์ บ้านแสงจันทร์ สระแก้ว
203 อุษณีย์ ชงสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
204 ไพรัช เสาธงใหญ่ บ้านเคลียง สงขลา
205 ชลธิชา มะลิทอง บ้านหนองแก สระแก้ว
206 จตุพันธ์ รุจิรานุกูล วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) ชลบุรี
207 ธวัลพร ศรีมันตะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
208 สุภารัตน์ พันธุ์มณี วัดโพธิ์แจ้ สมุทรสาคร
209 กษิดิศ ธรรมวิเศษศักดิ์ รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
210 กฤตติยาพร เนื่องพุกก์ ตากพิทยาคม ตาก
211 กฤษฎา แย้มสอาด รร.ศิลาลาดวิทยา ศรีสะเกษ
212 พิชิต มนต์วิเศษ วัดตโปทาราม ชลบุรี
213 รภัสสา จินาคำ รร.เทศบาลคลองตำหรุ ชลบุรี
214 บุณยาพร อ่ำเย สุเหร่าหะยีมินา กรุงเทพมหานคร
215 ณิชากร บางประเสริฐ วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
216 ณัฐณิชา สำราญพล ไชยบุรีวิทยาคม นครพนม
217 โชคชัย เพ็ชรนคร บ้านหนองฆ้อ ระยอง
218 ปิตุพัทธ์ ปาลสุทธิ์ วัดทับไทร จันทบุรี
219 นฏกร เมืองศิริ บ้านค่าย ระยอง
220 ภาสินี สิงห์แก้ว ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน
221 กัญญา สัตติยา วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
222 สุภาวดี จีนธาดา บ้านศาลาอูมา นราธิวาส
223 ดำรงค์ มะโนเสริฐ ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
224 ไปรมา เที่ยงทางธรรม บ้านแหลมแท่น ชลบุรี
225 วิไลวรรณ คชบาง ลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี
226 อภิญญา สีดวง เหรียญทองวิทยา นครราชสีมา
227 ศิริรัตน์ บุญพาทำ วัดบางด้วน สมุทรปราการ
228 ศศิธร ยงยุทธ วัดช้างข้าม จันทบุรี
229 ไพจิตร พงษ์อุดทา หินกองวิทยาคม สระบุรี
230 บุญรัตน์ สว่างแจ้ง วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
231 อารดา วงษ์ยีเมาะ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
232 นัฐกานต์ เรืองเนตร์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
233 กรณิกา มูลมานัส พวงคราม สระแก้ว
234 ภูริวัฒน์ ทองมาก บ้านท่าดินแดง กาญจนบุรี
235 วชิรา สุกกระจ่าง หินกองวิทยาคม สระบุรี
236 ปัณณวิช ไพรวรรณ หินกองวิทยาคม สระบุรี
237 จันทรา วิมลภักตร์ วัดหัวสวน ฉะเชิงเทรา
238 อาทิมา รุณเกตุ วัดมูลเหล็ก ปราจีนบุรี
239 ดาริน ฮกซุ่นเฮง อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
240 เกษร เทียนประมุข บ้านโคกน้อย สระแก้ว
241 ศิริพร วีระวัฒน์ บ้านด่าน ปราจีนบุรี
242 นิกร กฤตยาวสุกุล ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
243 จุติมา แสงนาฝาย บ้านวังดินสอ ปราจีนบุรี
244 กุลวรา กาญจนสุธา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
245 พรพิมล แดงโชติ บ้านคลองแก้มช้ำ ปราจีนบุรี
246 ศศิธร พันธ์พรม บ้านโป่งไผ่ ปราจีนบุรี
247 ชุติมา หัสถาดล บ้านท่าสะตือ ปราจีนบุรี
248 ดวงจันทร์ เศษศรี รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
249 ปัญญา ยาคำ อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
250 รัตนาภรณ์ นาดี มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี
251 กาญจนา ทองวงษ์ บ้านท่าอุดม ปราจีนบุรี
252 ภวรัญชน์ ใจจง ท่าเกษมพิทยา สระแก้ว
253 สุธิตา จานนิล เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
254 วิภาวรรณ เทียบเศียร บ้านคลองน้ำใส สระแก้ว
255 จิราภรณ์ โงนเนียม บ้านนาวัง ชลบุรี
256 ปริญญา ปล้องศรี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
257 นฤมล เวทวงค์ วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี
258 ศานต์ฤทัย ศรณรินทร์ บ้านวังรี สระแก้ว
259 จิรภา อินจันทร์สุข บ้านคลองเจริญสุข สระแก้ว
260 สุมาลี ฉ่ำผล บ้านซับถาวร สระแก้ว
261 นฤดล ศรีวอคำ บ้านหนองปรือ สระแก้ว
262 สุรชัย อินทเกษร บึงเทพยา ฉะเชิงเทรา
263 ประมาณ แสงเพ็ชร บ้านทุ่งหินโคน สระแก้ว
264 สุรีย์ อินทร์พลา บ้านแก้วเพชรพลอย สระแก้ว
265 จิตรสุวรรณ เวชภู ดาราสมุทร ชลบุรี
266 นิลุพัฒน์ จิตรสง่าวงศ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
267 ชมพูนุช ดีลัน บ้านแสงจันทร์ สระแก้ว
268 นิสรา ศรีหราช อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
269 จีระศักดิ์ กุ่มเทียน กวงฮั้ว ระยอง
270 หญิงพิมพ์ประกาย งามจั่นศรี บ้านคลองหินปูน สระแก้ว
271 จรัณญา โสภาทอง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
272 พนิดา แม่นปืน วัดลิรัญดอน ปราจีนบุรี
273 ศิรินทร์ รติพาณิชย์ ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
274 สนธยา ปั่นเอี่ยม บ้านไทยเจริญ ปราจีนบุรี
275 กนกวลี สุขปลั่ง วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นครนายก
276 สุทธาทิพย์ โกศลจิตร อนุบาลนครนายก นครนายก
277 ศุภวรรณ นุ่มพูล วัดธรรมราษฏร์เจริญผล ปทุมธานี
278 น้ำผึ้ง จันทร์พงษ์ วัดทศทิศ ปทุมธานี
279 ชูศักดิ์ เจียมจร วัดหนองทองทราย นครนายก
280 พันธุ์เลิศ ทาริยะวงศ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
281 ณัฐชา ดียิ่ง วัดทศทิศ ปทุมธานี
282 ยลดา ศิลา วัดโพธิ์ นครนายก
283 จุฑาวรรณ สุขสงวน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
284 คริษฐา ศรีวิชา วัดหัวสวน ฉะเชิงเทรา
285 อารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนิน บ้านหินลาด นครราชสีมา
286 รัชชานนท์ บุญกลาง บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
287 ชญานุช แววกระโทก เหรียญทองวิทยา นครราชสีมา
288 ดวงเดือน เพ็ญบุญ บ้านนารายณ์ นครราชสีมา
289 เกษรินทร์ ดิบจันทึก บ้านหนองสรวง นครราชสีมา
290 จินตนา พิเคราะห์ บ้านดอนทะแยง นครราชสีมา
291 นายจิรวัฒน์ แคสันเทียะ บ้านคลองแค นครราชสีมา
292 จันทร์เพ็ญ สักใส บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
293 รัตติยา ตะเคียน บ้านดอนไผ่ นครราชสีมา
294 นิรุธ แบขุนทด ประสารวิทยา นครราชสีมา
295 จุฑาทิพย์ รัชนีกรรัศมี บ้านทุ่งฮี ลำปาง
296 รัตนา ปลั่งกลาง พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
297 วิจิตรา กินสำโรง พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
298 กมลทิพย์ แป้นกลาง พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
299 พยอม บอนขุนทด ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) นครราชสีมา
300 ธีรวัฒน์ หมายติดกลาง บ้านหนองจาน นครราชสีมา
301 ทัศวรรณ เหมือนสิงห์ บ้านหนองหญ้าขาว นครราชสีมา
302 พิกุลทอง โต๊ะไธสง บ้านหินแห่ นครราชสีมา
303 อัรุทธ เรื่องเรือ นาสะเม็งวิทยา มุกดาหาร
304 พนัชกร แวน เดอร์ เมอร์เวอ บ้านหนองบัวน้อย ขอนแก่น
305 พรทิพย์ ชำนาญรบ วัดอินทาราม ฉะเชิงเทรา
306 รัตน์ติกูล วงคำจันทร์ บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล นครราชสีมา
307 อนุรักษ์ บัวนาค ท่าลาด นครราชสีมา
308 ดาราพร ศรีขาว บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล นครราชสีมา
309 หนึ่งฤทัย จันทร์ชีวา นิคมชลประทานสงเคราะห์ นครราชสีมา
310 กิตติวรรณ มลากรรณ์ ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ ร้อยเอ็ด
311 จรวย คร่ำสุข อนุบาลเมฆบัณฑิต กาญจนบุรี
312 ปาริชาติ ไตรหัตถทรัพย์ ท่าลาด นครราชสีมา
313 ยุพิณ จันทะบูรณ์ วัดท่าคล้อ สระบุรี
314 นรากร นอนกลาง บ้านซับน้ำเย็น นครราชสีมา
315 รัตน์รวี ปินะถา บ้านจอหอ นครราชสีมา
316 เฉลิมพล โตสนั่น บ้านท่าหลวง นครราชสีมา
317 จุฑารัตน์ แก้วกองมา บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล นครราชสีมา
318 สุดารัตน์ นามมนตรี บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
319 นิพัทธา โลไธสง วัดคอกกระบือ ลพบุรี
320 ธนาวดี เจริญศิริ บ้านอ้อประชาสามัคคี นครราชสีมา
321 กนกนิกา ชวนพิมาย ท่าลาด นครราชสีมา
322 นุช​ชาวี​ฐ​์​ โมง​ขุน​ทด​ ท่าลาด นครราชสีมา
323 ปิยะพงษ์ พระจอหอ บ้านห้วยหุงเกลือ นครราชสีมา
324 ลัดดาวัลย์ ปากะตัง ท่าลาด นครราชสีมา
325 ปวีณา ตุ้ยไธสง บ้านค่าย ระยอง
326 วาสนา พึ่งน้ำ สรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร
327 บุษกร มอญใหม รัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
328 กิติพงษ์ วงษ์อินตา บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล นครราชสีมา
329 สุพัตรา ดินจันทึก บ้านวังปืน สระแก้ว
330 นงนุช โกสุม ประสารวิทยา นครราชสีมา
331 สมใจ ยันต์พิมาย บ้านหนองโอง นครราชสีมา
332 ณัฐวุฒิ บางกระ สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
333 ลัดดาวัลย์ หมอยา ประสารวิทยา นครราชสีมา
334 ชวาลา สนสูงเนิน บ้านหินดาด นครราชสีมา
335 ศุวิกากรณิศ ปฐมามนุเชษฐ์ บ้านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี
336 อภิรักษ์ หาญประชุม บ้านน้อยหนองหนาด นครราชสีมา
337 สุธิดา อุทัยสะวัง วัดกู่สามัคคี นครราชสีมา
338 จีรวัฒน์ บุญดี บ้านขามเวียน นครราชสีมา
339 สุวิมล พ่วกลาง เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
340 นุสรา สิงห์พยัคเดช บ้านหนองกะทุ่ม นครราชสีมา
341 ธนรัตน์ พรมเจียม พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
342 สุภาวรรณ ศุภหัตถี ประสารวิทยา นครราชสีมา
343 กมลชนก อ่อนสำลี ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
344 พีร์ระวัชล์ ดอนมงคล บ้านวังเบอะ แพร่
345 วิศิษฏ์ ใหญ่น้ำ ชุมชนบ้านวัด นครราชสีมา
346 ปวีณา ใจสูงเนิน บ้านหนองแคทราย นครราชสีมา
347 ศิริรัตน์ ไชยอัฐทอง บ้านหนองสรวง นครราชสีมา
348 ธีรวัฒน์ พรหมชาติ เซนต์โยเซฟศึกษา นครราชสีมา
349 ผกายวรรณ ชิดพังเทียม วัดสว่างอารมณ์ นครราชสีมา
350 อิทธิศักดิ์ อิทธิพิบูล เขาเพิ่มนารีผลวิทยา นครนายก
351 ธนากร นภาภรณ์ อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
352 พัชรณัฐ ฉันทะวัฒนรักษ์ บ้านทัพทัน สุรินทร์
353 สิชามน ปานกลาง พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
354 ศุภวัฒน์ คำแน่น รร.น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
355 ณัฐฐากร ปัดตะคุ บ้านวังสีสด นครราชสีมา
356 กันยาวรรณ แดนไธสง บ้านหินแห่ นครราชสีมา
357 ทศพร สีหะวงษ์ สุรินทร์ภักดี สุรินทร์
358 สร้อยทิพย์ จูงกลาง บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
359 พัฒนพงษ์ จันทรโณทัย สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
360 อนุวัฒน์ มงคล แก่งคอย สระบุรี
361 จุฬาลักษณ์ กระจงกลาง บ้านกำปัง นครราชสีมา
362 ปรัชญากรณ์ ชีพไธสง บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล นครราชสีมา
363 ฤทธิชัย ศรีโพธิอมรพงษ์ คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พังงา
364 นิตยา เสนากลาง สระพระขมาดไพร นครราชสีมา
365 รัตนาวดี ปรุงเรือน วัดกู่สามัคคี นครราชสีมา
366 ธีระภัทร์ แก้วเมืองปัก บ้านน้อย นครราชสีมา
367 ปนิดา นาคสูงเนิน อนุบาลเกาะช้าง ตราด
368 วีระยุทธ โอชำรัมย์ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
369 ธีรภัทร์ เจียมรัมย์ บ้านโคกสะอาด บุรีรัมย์
370 ปรีชา กุลาหล่า บ้านโคกสูง บุรีรัมย์
371 ณพสิษฐ์ ตองติดรัมย์ บ้านหนองหญ้าคา บุรีรัมย์
372 บุญส่ง ศักดิ์ศิริ บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) สุรินทร์
373 พรนิภา ชะเทียนรัมย์ บ้านแสลงโทน บุรีรัมย์
374 สุนิสา สระชัย วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) ปทุมธานี
375 ลัดดาวัลย์ โล่ห์สุวรรณ บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) บุรีรัมย์
376 ชำนาญ สิงห์ปัญญา กมลลักษณ์ บุรีรัมย์
377 วิทยา กลีบกลาง อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
378 อุดมโชค แสนเดช บ้านหนองเพชร บุรีรัมย์
379 อมรเทพ นวลสุธา บ้านหนองแช่ไม้ บุรีรัมย์
380 เพ็ญนภา นาคินชาติ บ้านโคกยางหนองถนน บุรีรัมย์
381 สมมาตร ลอแท บ้านหนองน้ำขุ่น บุรีรัมย์
382 ปัญญา ตามประหัตถ์ บ้านหินโคน บุรีรัมย์
383 กนกวรรณ ปานกลาง บ้านหนองน้ำขุ่น บุรีรัมย์
384 แววมณี อ่อนน้อม ศูนย์พลาญข่อย อุบลราชธานี
385 อนัญญาพร แสนดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสตึก บุรีรัมย์
386 ณัฐวุฒิ อนุเวช บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี บุรีรัมย์
387 พัชรี ทิศกระโทก อนุบาลเกาะช้าง ตราด
388 สุกัญญา โม้คำ บ้านทุ่งจังหัน บุรีรัมย์
389 พิทักษ์ เมาลี อู่ทอง สุพรรณบุรี
390 สุพิชชา สุขเกิด วัดปทุมาวาส ระยอง
391 จิตรพานิอร ชัยวิเศษ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์
392 วินิต ลานประโคน เขว้าศึกษา บุรีรัมย์
393 สุวรรณ ดารุนรัมย์ อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์
394 สุทธิปอ พรมบุตร บ้านหนองหญ้าขาว นครราชสีมา
395 โสภา ชัยไธสง วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา
396 พิชาญ กล่ำกลาง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
397 ศศิธร ปิ่นบุตร บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ร้อยเอ็ด
398 นิตยา ท้าวจัตุรัส บ้านวังปืน สระแก้ว
399 มนตรี อินนอก วัดชายอรัญ บุรีรัมย์
400 ดวงใจ วิหกเหิน วัดบางพูน ปทุมธานี
401 ปภัย มาตรคำจันทร์ บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี บุรีรัมย์
402 อนุชิต ศิริสุข บ้านสตึก บุรีรัมย์
403 จันทร์เพ็ญ บุญเบ้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสตึก บุรีรัมย์
404 ธีรศักดิ์ เสมารัมย์ วัดหนองยาง ชลบุรี
405 ชวลิต ผลยลาภ วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
406 ปทิตตา บุตรวงษ์ บ้านโคกกุง บุรีรัมย์
407 ทิพย์วัล อัครจักร บ้านหนองเพชร บุรีรัมย์
408 สุกัญญา เชิดรัมย์ บ้านโคกตาพรม บุรีรัมย์
409 สาวิตรี ภิรมย์นาค บ้านตะแบก บุรีรัมย์
410 ปิยะพร แปลงดี วัดทับไทร จันทบุรี
411 สุนันธิณี ทองพระพักตร์ บ้านหินโคน บุรีรัมย์
412 มานิกานต์ มโนบาล บ้านสตึก บุรีรัมย์
413 เชษฐา ตากกะโทก วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
414 คณิตษร คาโตะ วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ชลบุรี
415 สุจิรา บุญรับ บ้านหนองสะพาน ระยอง
416 วันเพ็ญ ขจัดโรคา บ้านโคกสูง บุรีรัมย์
417 พรเพ็ญ ใหญ่เลิศ วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
418 อัจฉรา วิเศษวงษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสตึก บุรีรัมย์
419 โชค แก้วยงกฎ ชุมชนวัดชุมพร บุรีรัมย์
420 พรอุมา อึ้งพรภิมนกุล วัดสำโรง บุรีรัมย์
421 เพียงขวัญ แสนมณี บ้านกอกโคกวิทยา บุรีรัมย์
422 ชรินรัตน์ การะเกต หนองอียอวิทยา สุรินทร์
423 ภคนันท์ สัตตารัมย์ บ้านโคกขมิ้น บุรีรัมย์
424 ศิริวรรณ อ่ำขำ กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง ลพบุรี
425 ชนม์นิภา ทองลุม อนุบาลค้อวัง ยโสธร
426 อาคม แสนคม บ้านตำปูง สุรินทร์
427 วรรณภา แก้วเกิด บ้านโพนม่วง สุรินทร์
428 ชัชชาวี มุ่งดี บ้านโพธิ์ห้วย สุรินทร์
429 สุวรรณีย์ ปริปุณณะ บ้านสวนหม่อน สุรินทร์
430 กวิสรา แสนรส บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สุรินทร์
431 กาญจนา หอมเนียม บ้านตึกชุม สุรินทร์
432 อรพรรณ จิตเพ็ง บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สุรินทร์
433 ธนากร นามโสม บ้านบัวโคก สุรินทร์
434 สุรกิตติ์ บุญมา บ้านสวนหม่อน สุรินทร์
435 ธนิษฐา เพชรน้อย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์
436 อินทิรา ละอองคำ วันเจริญสามัคคี สุรินทร์
437 นาจอนวค์ ธานีพูน เจริญราษฎร์วิทยา สุรินทร์
438 วิภารัตน์ นามโย ไพลอำนวยวิทย์ สุรินทร์
439 นาตยา พะงาตุนัด เจริญราษฎร์วิทยา สุรินทร์
440 ปวีนา เพ็งแจ่ม บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) สุรินทร์
441 ทราวุฒิ ปุ่นประโคน ตานีวิทยา สุรินทร์
442 ธวัชชัย เก่านาน สุเหร่าอีรั้ว กรุงเทพมหานคร
443 สุภาวดี ขุมทอง เรืองเจริญพัฒนา สุรินทร์
444 อรวรรณ หรบรรพ์ บ้านโนนทอง สุรินทร์
445 ปวีณา วิมลศาสตร์ บ้านระกาสังแก สุรินทร์
446 วิรัตน์ สุมรัมย์ เรืองเจริญพัฒนา สุรินทร์
447 บุญเกิด เหลามี บ้านหนองบัวน้อย สุรินทร์
448 วีระชาติ ผิวอ่อน รัตนบุรี สุรินทร์
449 ธงชัย สวัสดี ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
450 วีระวัฒน์ อุดแก้ว ชุมชนบ้านซาด สุรินทร์
451 หนึ่งฤทัย พวงผกา บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สุรินทร์
452 อรทัย กุลสิงห์ บ้านหนองบัวงาม สุรินทร์
453 กมลรัตน์ เหลาฉลาด อนุบาลรัตนบุรี สุรินทร์
454 พิศมัย ทาบุรี บ้านดงถาวร สุรินทร์
455 อิสรพงษ์ ทรงพูลทรัพย์ บ้านตูม ศรีสะเกษ
456 วรเชษฐ์ ร่วมคำ บ้านโพนดวน สุรินทร์
457 วงศกร พิมพ์จันทร์ หมื่นศรีประชาสรรค์ สุรินทร์
458 พนิดา ไชยพร บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สุรินทร์
459 สายชล หมายดี บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) สุรินทร์
460 วราภรณ์ บุตรลักษณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสำโรงทาบ สุรินทร์
461 ปรียานุช อินไขย์ บ้านตาอ็อง สุรินทร์
462 นิตยา ยอดจันทร์ บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) สุรินทร์
463 อรทัย เดือนขาว บ้านคลองน้ำเป็น จันทบุรี
464 อัครเดช สิงห์ชัย บ้านโพนชาย สุรินทร์
465 จำรูญ ชัยสาร ศรีณรงค์พิทยาลัย สุรินทร์
466 อัญพัชญ์ พรอดุลย์เกตน์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
467 รัตนา ปุ่มแก้ว เกษตรอีสานสามัคคี สุรินทร์
468 อำไพ จำปาตุม บ้านตะเคียน สุรินทร์
469 อนุชา อรโมน สังขะวิทยาคม สุรินทร์
470 สิริวรรณ มีดี บ้านโคกไทร สุรินทร์
471 สิรินันท์ แก้วมารยา วัดหนองคล้า ชลบุรี
472 นุศรา ทาจันทร์ บ้านเลิศอรุณ สุรินทร์
473 อภิญญา ชูวา สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
474 จิรินทร์ญา อินทจักร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน สุรินทร์
475 นุชรี ผิวละออง บัวเชดวิทยา สุรินทร์
476 ฐานันดร์ สุระมาศ บ้านโคกไทร สุรินทร์
477 ศักดิ์ชาย เทียนชัย สุรินทร์พิทยาคม สุรินทร์
478 อัจฉรา ยืนยง วัดหนองพังตรุ กาญจนบุรี
479 อดิเทพ เข็มทอง สมสะอาดสวนฝ้าย อุบลราชธานี
480 พรรณี กิ่งจันทร์ บ้านจารย์ สุรินทร์
481 รภัสสา กรองทอง บ้านบัวโคก สุรินทร์
482 เทพศิริ บางสามแพรก บ้านโพนม่วง สุรินทร์
483 ปุญญิสา จารัตน์ บ้านสามโค สุรินทร์
484 ทิพวรรณ รสหอม บ้านปราสาท สุรินทร์
485 จักรพันธ์ สังเกตกิจ บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) สุรินทร์
486 ระวีวรรณ นามเวช บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) สุรินทร์
487 แพรวพรรณ มณีโชติ บ้านจังเอิดหนองแมว สุรินทร์
488 กัลยา กัลยาประสิทธิ์ โดเรน อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์
489 เตชิต แหวนวงศ์ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
490 กิตติยา เจริญไทย บ้านบุญโลก สุรินทร์
491 วิมลฉัตร ปุยะติ บ้านคลอง สุรินทร์
492 นิโลบล ชอบมี บ้านโคกยางหนองถนน บุรีรัมย์
493 สิริพร เจริญยิ่ง บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สุรินทร์
494 ภานุชนาฏ ลักขษร บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
495 กัมพล ศิริรจน์ บ้านค้อ อำเภอดอนมดแดง อุบลราชธานี
496 ขัตติยา สุขรอบ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
497 สันติภาพ ประทัยงาม บ้านดงถาวร สุรินทร์
498 ภัทรกุล ไทยดี บ้านดงถาวร สุรินทร์
499 พิชยนนท์ หอมนวล อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
500 พิชญ์สินี สิงคเวหน แก่งคอย สระบุรี
501 ทวีสุข ชัยธนสกุล บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สุรินทร์
502 ภัทรานิษฐ์ แสงอรุณ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
503 อนันตยา งามแฉล้ม บ้านเขาเลื่อม สระแก้ว
504 ธนัญญา บุญมา บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สุรินทร์
505 นงนภัส อึงชื่น บ้านหนองคูใหญ่ สุรินทร์
506 สุพัฒน์พงศ์ บุญเศษ บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร" สุรินทร์
507 สิริญา วังทอง เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
508 พงษ์ชัย คำแก้ว บ้านขามป้อม ขอนแก่น
509 ศรีสง่า แถวปัดถา ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
510 สุพัตรา เบ้าทอง อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ ยโสธร
511 กุสุมา กะวิทาโล บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด ศรีสะเกษ
512 วัชรินทร์ ดวงแก้ว บ้านหนองยาว ศรีสะเกษ
513 กิ่งแก้ว โกศล สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
514 ชัญญนิษฐ์ วงศ์หริรักษ์ เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
515 รดาณัฐ กันไชยชาติ บ้านท่าคล้อ ศรีสะเกษ
516 ศรัณย์พงษ์ สว่างสุข บ้านขนุน ศรีสะเกษ
517 จิดาภา อำนวยโภชน์ บ้านท่าคล้อ ศรีสะเกษ
518 สุมิตรา วันเจริ บ้านละลายมีชัย ศรีสะเกษ
519 เบญจมาพร จันทิพย์ วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
520 อนันต์ พันวิลัย บ้านหนองขี้เหล็ก สุรินทร์
521 กนกอร บัวภา บ้านทุ่งขนวน ศรีสะเกษ
522 สุพัฒรา พรประเสริฐ บ้านท่าคล้อ ศรีสะเกษ
523 เยาวลักษณ์ มุ่งงาม บัวเชดวิทยา สุรินทร์
524 เกศลิน อินทรีย์ ผาแดงวิทยา สุรินทร์
525 วันเพ็ญ สารภาพ รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
526 นันทนา อินทมาศ บ้านหนองยาง สุรินทร์
527 ปิยวดี อยู่ยืน บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ศรีสะเกษ
528 พรรณีย์ ธรรมพรพิทวัส บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ศรีสะเกษ
529 ฐิญาภรณ์ เหมืองลาม บ้านบัวบก ศรีสะเกษ
530 อิสริยา มะปรางค์ บ้านตาเม็ง(อสพป.9) ศรีสะเกษ
531 สุรชัย ไชยโชติ บ้านสำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
532 ภาณุพันธ์ สนศรี วัดอัมพวา กรุงเทพมหานคร
533 ประไพ สายทอง บ้านหนองขอน บุรีรัมย์
534 สุนิสา แก้วคำ บ้านตะเคียนกูยวิทยา สุรินทร์
535 พรชัย พงษ์คละ บ้านแซรสะโบว ศรีสะเกษ
536 อัจฉรา สมร บ้านหนองแวง สุรินทร์
537 รัชนีพร สะอาด บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) ศรีสะเกษ
538 มุกดา น้อยสงวน บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) ศรีสะเกษ
539 เปมิกา เชื้ออินทร์ รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชลบุรี
540 กนกวรรณ พันธมาศ บ้านสวายสนิท ศรีสะเกษ
541 วีรพล ธรรมรักษ์ ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
542 ปิยวรรณ ป้องวิเศษ อนุบาลขุนหาญ (สิ) ศรีสะเกษ
543 ช่อตะวัน กลมพันธ์ บ้านกันทรอมน้อย ศรีสะเกษ
544 ปนัดดา ดงน้อย อนุบาลขุนหาญ (สิ) ศรีสะเกษ
545 วิไลวัลย์ แก่นลา สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
546 ศิรินยา สินศิริ พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี
547 จินตหรา อุปสุข บ้านสำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
548 นิภาพร เรืองคำ บ้านสดำ ศรีสะเกษ
549 จารุวรรณ ดวงจันทร์ บ้านทุ่งเลน ศรีสะเกษ
550 เวธนี ดวงมณีวรเดช บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ศรีสะเกษ
551 ดวงใจ มังคละ บ้านวังดินสอ ปราจีนบุรี
552 มลฤดี พิมมาศ บ้านทุ่งเลน ศรีสะเกษ
553 อรุณ พงษ์จันทร์โอ รร.บ้านสิริขุนหาญ ศรีสะเกษ
554 ดาราวัลย์ บัวนิล อนุบาลบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
555 คมกริช ศรีสวัสดิ์ บ้านเกิ้ง(อสพป.37) ศรีสะเกษ
556 กฤษฎา เขตสกุล ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
557 วัชราภร ศรีภูมาตย์ บ้านจังเอิดหนองแมว สุรินทร์
558 สิทธิพงษ์ มณีวรรณ บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
559 ปาณิสรา บัวพันธ์ บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) ศรีสะเกษ
560 สุวรรณี วงษา บ้านหนองยาง ศรีสะเกษ
561 สุรเดช พะวร กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
562 ธัญวรัตย์ แสงแย้ม บ้านหนองยาง ศรีสะเกษ
563 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
564 ศิริชัย สงผัด บ้านเสียว ศรีสะเกษ
565 วรรณฤดี จันทร บ้านเสียว ศรีสะเกษ
566 ภิญโญ บุญทน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สระบุรี
567 สรินทร์ กระสังข์ บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด ศรีสะเกษ
568 สุชาดา ยอดงาม บ้านปะโด๊ะ ศรีสะเกษ
569 ฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
570 นิพา แสงกล้า บ้านโตนด ศรีสะเกษ
571 มนัสนันท์ โชติการ บ้านภูดินพัฒนา ศรีสะเกษ
572 องอาจ พงษ์อารีย์ โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
573 ฐายิกา ผาลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชด สุรินทร์
574 รัตติพร ภาษี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากพลี นครนายก
575 กนิษฐา ถิระโคตร บ้านโนนเกษตร มหาสารคาม
576 ก้องเดช อาการ บ้านสวนกล้วย ศรีสะเกษ
577 นิรัชรา บรรลัง รัตนบุรี สุรินทร์
578 ชัยพร เวียงคำ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
579 อัญชลี แท่งทอง คลองสอง ปทุมธานี
580 ปาจรีรัตน์ อิงคะวะระ วัดไผ่มุ้ง สุพรรณบุรี
581 วิรัตน์ ไชยโคตร บ้านหนองหว้า ศรีสะเกษ
582 ธัญญารัตน์ ป้องกัน เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
583 จุฑามาศ ไชยพิมพ์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
584 จันทร์จิรา แก้วอาษา บ้านแสงไผ่ อุบลราชธานี
585 ภานุวัฒน์ อินทรสา พิชัยศึกษา อุบลราชธานี
586 โมไนย กระโพธิ์ บ้านโพนทอง อุบลราชธานี
587 วิศรุต กระมล รร.แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
588 ชนกานต์ ดวนใหญ่ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
589 ขวัญฤดี อริพงศ์ บ้านยาง อำเภอดอนมดแดง อุบลราชธานี
590 เจนณรงค์ มีกุล บ้านหนองยาง ศรีสะเกษ
591 จันทรัสม์ มีลาภ บ้านโนนกลาง ศรีสะเกษ
592 เจตสุภา ไชยพรรณา บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว อุบลราชธานี
593 อลิชา บุญกอ บ้านสำโรง อำเภอตาลสุม อุบลราชธานี
594 อมร ปลื้มหอม บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) อุบลราชธานี
595 ยุตติชน บุญเพศ บ้านท่าจาม ชลบุรี
596 ณรณัฐ ผิวทอง ชุมชนบ้านหัวเรือ อุบลราชธานี
597 เหลาทอง ทองเทพ บ้านคำเตย อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
598 ทิชาดา แสงสว่าง กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
599 ดวงนภา จันทะแสง บ้านดอน อุบลราชธานี
600 วีณา สิงภา อนุบาลศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
601 สินสมุทร คงยอด วัดดีหลวง สงขลา
602 นภัทร วรวิบูล รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
603 ยุพาพร แก่นทอง บ้านสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
604 วาสิฐี บุญจวบ บ้านหนองโน อุบลราชธานี
605 สุกัญญา โอษฐิเวช บ้านท่าหลวง อุบลราชธานี
606 นิตยากรณ์ กออ่อน วัดเขาส้ม ราชบุรี
607 เสรีภาพ อมตะพงศ์พันธุ์ บ้านโนนข่าโนนยาง อุบลราชธานี
608 ปิยะ มีนา นิคมวิทยา ระยอง
609 กัญญาพัชร โนนแก้ว บ้านนาโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
610 ธีรวัตร ขุมทอง บ้านตามุย อุบลราชธานี
611 กรพินธุ์ บุญเลิศ บ้านปราสาท สุรินทร์
612 กฤตภาส อินทสิงห์ เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อุบลราชธานี
613 วรัญญา ทองล้วน บ้านห้วยยาง อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี
614 ศิรินภรณ์ ศรีส่วน บ้านหนองแปก อุบลราชธานี
615 สุรศักดิ์ ทองเจียว ประชานุเคราะห์วิทยา อุบลราชธานี
616 สุรีย์พร หินทอง บ้านแขมใต้ อุบลราชธานี
617 นิรนุช ขันคำ บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ อุบลราชธานี
618 ภัทรนรินทร์ มุ่งหมาย บ้านแดงหม้อ อุบลราชธานี
619 ชัชวาลย์ หิรัญอร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
620 กมลวรรณ พรหมสิทธิ์ บ้านนาเมือง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
621 อรพรรณ ศรีจันทร์แดง รร.แก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี
622 วโรชญา สีจันแดง บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
623 นริศรา สาระปารัง บ้านดอนกลอยหนองยาง มหาสารคาม
624 วงศ์วิไล ชาวเมืองโขง บ้านนาเดื่อ อุบลราชธานี
625 วิทวัส ทานาฤทัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
626 วิภาวรรณ ลาสิงห์ บ้านอีเติ่ง อุบลราชธานี
627 เสถียร คำชมภู บ้านพังเคน อุบลราชธานี
628 ปัญญา ชินโชติ บ้านกุดประทาย อุบลราชธานี
629 อภิชาติ บุญเลิง รร.น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
630 ยุภาพร วีสเพ็ญ รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
631 สุรวิทยา ละดาดก บ้านโนนขาม อุบลราชธานี
632 ลักขณาวรรณ วอทอง บ้านโนนจานหนองสีขา อุบลราชธานี
633 วิจิตรา นุ่นขาว บ้านช่องมะเฟือง ชลบุรี
634 สถิต บุญสอน อาเวมารีอา อุบลราชธานี
635 ทวีศักดิ์ ขยันวงค์ ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
636 ชวลิต ทองรถ ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
637 อุษา คำหล่อ ชุมชนบ้านนาโพธิ์ อุบลราชธานี
638 ณิชาภา พ้นภัย บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
639 ชลธิชา สาธร คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา มุกดาหาร
640 นิภาวรรณ รุ่งแก้ว บ้านป่าไร่ อุบลราชธานี
641 พัสนี สีระบุตร รร.น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
642 พนม คณะคูณ โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
643 เจนจิรา แก้วดวงใหญ่ เบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี
644 ฐาณิศรา กาบบัวศรี บ้านอุดมสุข อุบลราชธานี
645 อรนุช สายทอง พนาศึกษา อำนาจเจริญ
646 ชมพูนุท เกษรจันทร์ รร.น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
647 จันทร์ดี ทองเมียะ บ้านค้อ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
648 สุนันทา ชะนะมี บ้านไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี
649 รัตนา สิงทอง อนุบาลน้ำยืน อุบลราชธานี
650 สุภาวดี คงคาพันธ์ อนุบาลน้ำยืน อุบลราชธานี
651 จิรพันธ์ พิชัย บ้านแปดอุ้ม อุบลราชธานี
652 วรินทร์ยุภา เบ้าคำ บ้านค้อ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
653 พรวิไล เจริญทัศน์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อุบลราชธานี
654 กมลชนก สายทอง รร.น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
655 วรัญญา เรือนเจริญ บ้านเม็กใหญ่ อุบลราชธานี
656 วลัยรัตน์ สาวิโล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก อุบลราชธานี
657 วลัยรัตน์ สาวิโล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก อุบลราชธานี
658 วลัยรัตน์ สาวิโล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก อุบลราชธานี
659 ศิริรัตน์ วงเวียน บ้านโคกใหญ่ อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
660 วัชรียา พรมสะอาด บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
661 ลลิตา รันคำภา น้ำคำพิทยา อุบลราชธานี
662 วรรณภา โทบุตร วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
663 สุทธิดา บุญญาพิทักษ์ บ้านแซรไปร ศรีสะเกษ
664 นันทิยา สุดตา บ้านโนนหินแร่ อุบลราชธานี
665 ภาวิณี แสงก่ำ บ้านคำหาด อุบลราชธานี
666 จันจิรา สีลับสี บ้านบึงหอม อุบลราชธานี
667 มัลลิกา ใจแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
668 ณริญญาภรณ์ เหง้าเกษ เบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี
669 นพพร พูลเพิ่ม บ้านหนองหล่มหนองเหล่า อุบลราชธานี
670 เพชรดี ศรีสมุทร อนุบาลบ้านเด็กยศวดี ยโสธร
671 อาทร แสงนิล เบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี
672 ธิดารัตน์ บุญขาว รร.น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
673 สุกัลยารัตน์ รอดย้อย บ้านสิม อุบลราชธานี
674 เบจพัฒน์ เสพสวัสดิ์ วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม
675 สุณิสา บุญประดิษฐ์ บ้านโนนจานหนองสีขา อุบลราชธานี
676 ปาริชาติ บุญกาญจน์ บ้านวังคกอูบมุง อุบลราชธานี
677 ชาลิณี กาญจนะวงค์ บ้านท่าข้องเหล็ก อุบลราชธานี
678 ทิพย์สุดา สวัสดิวงษ์ บ้านแดงหม้อ อุบลราชธานี
679 สวิชญา ประทุมมาศ บ้านตามุย อุบลราชธานี
680 กรณพัฒน์ จารุมี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ
681 ขนิษฐา ทองทับ บ้านถ่อนดอนม่วง อำนาจเจริญ
682 สุดา สุวะศรี บ้านนาเดื่อ นครพนม
683 หทัยชนก หลวงเทพ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
684 อรดี ต้นโพธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
685 เทวัญ เกษมนิมิตรพร คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
686 เพียงฤทัย หันจางสิทธิ์ บ้านห้วยยาง อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี
687 อุบลรัตน์ ประเสริฐ อุดมวิทยานุกูล ระยอง
688 สุปราณี วงค์คำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ
689 ประทีป ไชโยธา สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
690 ศุภลักษณ์ เนตรวงศ์ ศรีแสงธรรม อุบลราชธานี
691 ธนากรณ์ ปินะพัง บ้านโพนสวาง มุกดาหาร
692 ไมตรี สมชัย บ้านโนนหอม อุบลราชธานี
693 ธีระมนต์ ว่องไว บ้านแก้งขี้เหล็ก อุบลราชธานี
694 พรมรินทร์ กุลบุญญา บ้านห้วยยาง อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี
695 กมลนิช โชคนัก ศูนย์พลาญข่อย อุบลราชธานี
696 ทัศพร อุปถัมภ์ บ้านแขมใต้ อุบลราชธานี
697 สุพาวิดา คงดี บ้านกอกโคกวิทยา บุรีรัมย์
698 สาวิตรี ฟองศิริ นาเกษมเจริญวิทยา อุบลราชธานี
699 เยาวนิตย์ เพิ่มธัญกรณ์ บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
700 สาวิตรี ใจแน่น บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
701 ชลดา ทาตะชัย ปัญญารักษ์เกรียงไกร อุบลราชธานี
702 ฉัตรดนัย ทองงาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
703 กนกวรรณ เคนบุบผา บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
704 นงลาวัณย์ สายทอง บ้านหนองบัว อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี
705 สุปราณี จำปาศรี บ้านวังคกอูบมุง อุบลราชธานี
706 นางสาวสิริรัตน์ มีคำนิตย์ บ้านผับแล้ง อุบลราชธานี
707 เวชวิภาวี หาญนำชัย ชุมชนบ้านหนองขุ่น อุบลราชธานี
708 สุรีรัตน์ สุพรรณนนท์ รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
709 ศริญญา พละพงค์ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ อุบลราชธานี
710 ชารดา เลติวานิช รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
711 สุนัดดา เสนสม บ้านหนองดุมหนองม่วง ศรีสะเกษ
712 จักรวาล วรรณโกษิตย์ บ้านอุดมสุข อุบลราชธานี
713 ราตรี คงมาก บ้านท่าลาด อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
714 จัสรินทร์ โคตถา บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา อุบลราชธานี
715 อิสระพงษ์ ผลรักษ์ บ้านหนองแปก อุบลราชธานี
716 ยุทธนากร ลาสอน บ้านไผ่ใหญ่ อุบลราชธานี
717 สุธาสินี บุญปรุง บ้านนาโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
718 ณธกร ภาณุรุจพงศ์ รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
719 สุมาลี โทคำเวช บ้านแต้ - หนองบก สุรินทร์
720 สุพัตรา ศิลารักษ์ บ้านคำไฮใหญ่ อุบลราชธานี
721 วิทชัย แจ่มจุ้ย โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
722 ปรัชญากร กัญญะลา บ้านป่ากุงน้อย อุบลราชธานี
723 พิมพ์พรรณ ลีลา บ้านแข่โพนเมือง ยโสธร
724 ณัฐวดี เฉลิมศรี ศรีแสงธรรม อุบลราชธานี
725 ดวงฤทัย จันจุฬา บ้านหนองแต้ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
726 ณภาภัช ทองเพ็ญ บ้านบุ่ง อุบลราชธานี
727 ทวีทรัพย์ วิลาวัน เบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี
728 ภคิน บุญประสม บ้านอีเติ่ง อุบลราชธานี
729 จิราพร พรมดี ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
730 ปาริฉัตร เถาว์ทอง ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย อุบลราชธานี
731 ประภาวดี มั่นจิตร บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สุรินทร์
732 โชคชัย ชุมนม เซนต์เอเมลี อุบลราชธานี
733 นริสรา ดวงไข บ้านสำโรง อำเภอตาลสุม อุบลราชธานี
734 ภัทรกันย์ สุขเต็มดี บ้านคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
735 เพ็ญพักตร์ กาญจน์กล้า บ้านสำโรง อำเภอตาลสุม อุบลราชธานี
736 กิตติมิตร โสภาพ กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ยโสธร
737 อุทัย มหิสยา บ้านยาง อำเภอดอนมดแดง อุบลราชธานี
738 กนกวรรณ บุญเสริม อนุบาลน้องหญิง อุบลราชธานี
739 กาญจนา บุญเสริม อนุบาลน้องหญิง อุบลราชธานี
740 พิชฌานันท์ พุฒขาว บ้านหนองตอแก้ว อุบลราชธานี
741 สดใส แก้วลอดพเนา โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
742 บุดดี สุริโย บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา ร้อยเอ็ด
743 ศิริวรรณ ศรีจันทร์ บ้านบะคอม ยโสธร
744 นิธิกานต์ กาลจักร บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี ยโสธร
745 อนุชัย หัวดอน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
746 จิราภรณ์ สิงหเสนี อนุบาลค้อวัง ยโสธร
747 พงษ์ศิริ บุราณ อนุบาลค้อวัง ยโสธร
748 พรรษา บริบูรณ์ วัดดอนใคร นครศรีธรรมราช
749 กาญจนาภรณ์ เรืองศรี บ้านด่าน ยโสธร
750 ศิริรัตน์ เรืองศรี บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ยโสธร
751 ชนิดา ครุผาด บ้านหวายกุดสว่าง ยโสธร
752 นราเทพ ขยันทำ บ้านจิก อำนาจเจริญ
753 วิวัตน์ชัย ธุระหาย บ้านคลีกลิ้ง ศรีสะเกษ
754 พรชนะ นางาม ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ยโสธร
755 ยืนยง ธงไชย บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า ยโสธร
756 สุภาพร ปั้นทอง อนุบาลบ้านเด็ก อุบลราชธานี
757 วิรัตน์ สุริเย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายประถม) อุบลราชธานี
758 พลอยไพลิน ใจใส บ้านบัวระรมย์ ศรีสะเกษ
759 คมสัน เสาหงษ์ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
760 เย็นฤดี สีมาเมือง ชุมชนบ้านหนองขมาร บุรีรัมย์
761 ฌัชฎาภรณ์ บุตรอำค่า สมนึกพิทยา ยโสธร
762 ธานิน ยืนยืดวงษ์ วัดราษฎร์บำรุง พระนครศรีอยุธยา
763 ปวรวิทย์ ไชยรักษ์ เซนต์โยเซฟศึกษา นครราชสีมา
764 อัญชลีพร มูลสาร สมนึกพิทยา ยโสธร
765 แววตา แสวงศรี บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ยโสธร
766 กาญจนา หนองแคน บ้านนาอุดม มุกดาหาร
767 สุนิสา ตายะ บ้านแม่ปันเดง ลำพูน
768 ธีระพงษ์ ถนอมสัตย์ รร.เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ สมุทรสงคราม
769 อรอนงค์ โพธิจักร์ รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ชลบุรี
770 รัชชานนท์ ภักดีราช สีดาวิทยา นครราชสีมา
771 พรประไพร เนตรบรรจง กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี
772 ธวัชชัย พลนิกาย บ้านคลองสําโรง สมุทรสาคร
773 จุฑารัตน์ แควภูเขียว สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
774 เกษมศักดิ์ จันทร์เพ็ง วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
775 สิรินยา กุเวสา มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
776 ณัชชา ขอภูเขียว วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
777 วีณา ดาโม้ บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ชัยภูมิ
778 ประภากร กะสันเทียะ วัดเขาดิน สระบุรี
779 นิรุช สุวรรณวิเศษ บ้านโสกรวกหนองซึก ชัยภูมิ
780 อลิษา กวดขุนทด วัดทรงธรรม ชลบุรี
781 อรุณรัตน์ อยู่ภักดี อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
782 จิรวรรณ ผ่อนจัตุรัส วัดบางพูน ปทุมธานี
783 รุ่งรัตน์ พลีพรม มะนะศึกษา ชัยภูมิ
784 ตะวัน ตะวงศ์ วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) ชลบุรี
785 รัชฎาพร เทพจัตุรัส บ้านด่านไทยล้อม ลพบุรี
786 ทิพากร สิทธิโคตร พุฒิชัยวิทยา ชัยภูมิ
787 พัชรี แสงเจริญ อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
788 จินดารัตน์ เพชรล้ำ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
789 สุนิษา อยู่ภักดี สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
790 เอกชัย สียางนอก บ้านกุดขอนแก่น ชัยภูมิ
791 รัตนาวดี ภิญโญศักดิ์ บ้านดอนใหญ่ นครราชสีมา
792 ธนวัฒน์ ชำนาญ ประสารวิทยา นครราชสีมา
793 รัตติกาล ทวีทรัพย์ สามหมอวิทยา ชัยภูมิ
794 อรพรรณ ทองสัมฤทธิ์ พุฒิชัยวิทยา ชัยภูมิ
795 มลิวัลย์ ประยูรหาญ หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น ชัยภูมิ
796 บุษบา ดลบุญ หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น ชัยภูมิ
797 ณัฐพงศ์ มูลนามน้อย วัดปากช่อง ราชบุรี
798 สุปวีร์ ดวงจันทร์โชติ บ้านคลองแค นครราชสีมา
799 รัตติกาล ชัยบุตร มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
800 อุเทน ตู้ประเสริฐ บ้านดงกลาง ชัยภูมิ
801 นวลจันทร์ เข็มทอง บ้านดงกลาง ชัยภูมิ
802 กัลนิกา องค์อาจ ศูนย์พลาญข่อย อุบลราชธานี
803 นวพร อิ้วตาพา บ้านดงกลาง ชัยภูมิ
804 อรฤดี ผู้นอก บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
805 ทัศนะ สีหาราช บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ชัยภูมิ
806 ภาณุพงษ์ ยงดี บ้านโนนทองหลาง นครราชสีมา
807 ศรินญา ศรีวงษ์ชัย สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
808 อนุชิต กองเกิด สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
809 วรรณลักษณ์ พวงสมบัติ บ้านพรมใต้พิทยาคาร ชัยภูมิ
810 วรรณลักษณ์ พวงสมบัติ บ้านพรมใต้พิทยาคาร ชัยภูมิ
811 สุวนันท์ ลูกบัว บ้านร่องข่า อุบลราชธานี
812 ่จีราภรณ์ นาสา วัดหนองพังตรุ กาญจนบุรี
813 เกษวรางค์ แก้วพิภพ อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
814 อนุชา มาคะวงค์ บ้านดอนหันสระบัว ขอนแก่น
815 วิทยา นาลา บ้านดอนเกล็ด หนองบัวลำภู
816 รณฤทธิ์ พิมพ์บึง วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
817 กุมาริกา มากแวง บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ ขอนแก่น
818 วรวิทย์ แสนวงษ์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
819 วิภาวี ชายเขาทอง นิคมสร้างตนเอง 1 พังงา
820 จันทร์ทิพย์ เจียนดอน บ้านคลองเตย นครราชสีมา
821 พีรญา คลังกลาง หนองขามพิทยาคม ขอนแก่น
822 เกศวรินทร์ ทองโคตร อุดมวิทยานุกูล ระยอง
823 วรรณภา พานผา บ้านเสือเฒ่า ขอนแก่น
824 สายชล จารีย์ บ้านคำภู บึงกาฬ
825 นิภาพร เงาะเศษ บ้านวังเวินกุดหล่ม ขอนแก่น
826 ลำพูน บุญสินทร บ้านโนนแดงน้อย ขอนแก่น
827 กนกวรรณ พืชผักหวาน บ้านหนองลุมพุก ขอนแก่น
828 สุวิมล คิดรอบ ประสารวิทยา นครราชสีมา
829 นันทวดี พันธุ์ชัยภูมิ บ้านห้วยทรายทุ่งมน ขอนแก่น
830 จงจิตร มุ่งเกิด บ้านหนองแวงตอตั้ง ขอนแก่น
831 ประนอม สิงจานุสง วัดโป่งตามุข ชลบุรี
832 สุพัตรา วิสิต วัดบางปลา นครปฐม
833 เผด็จ เมืองศรี วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม มหาสารคาม
834 จิราภรณ์ นาสิงบุตร บ้านปากหาน สุราษฎร์ธานี
835 สุณัชชา แก้วประเสริฐ บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 ประจวบคีรีขันธ์
836 ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
837 ยุทธพิชัย ชาญขา บ้านหนองไห ขอนแก่น
838 สุมาลี วงศ์ชา บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ขอนแก่น
839 ลลิตา ประสานศักดิ์ บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
840 พัทธวรรณ เปียจำปา อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
841 ศรัณย์พร ช่วยสกุล บ้านไสนายขัน พัทลุง
842 บุษรา เชื้อไทย บ้านขามป้อม ขอนแก่น
843 มะลิชาติ ศรีไสว บ้านหนองแวงตอตั้ง ขอนแก่น
844 ธัญญรัตน์ คุณล้าน บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ ขอนแก่น
845 สิทธิชัย โบราณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
846 ศิวะ เทวะหา บ้านหนองหว้าประชารัฐ ขอนแก่น
847 สุทธิพงศ์ บุบผาลา บ้านโนนสูง นครราชสีมา
848 กนกกาญจน์ ผาพันธ์ ชุมชนบ้านวัด นครราชสีมา
849 ศิริชัย ชัยชิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
850 กัลยา เหตุเกษ พุฒิชัยวิทยา ชัยภูมิ
851 ณัฐพงษ์ บุญมานาง ไตรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น
852 สุดา พวงกลิ่น พงษ์ภิญโญ 2 ขอนแก่น
853 คณา ทิพย์ฤาตรี รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
854 ไพลิน เรณู บ้านปะคำสำโรง บุรีรัมย์
855 ละอองดาว ไวทำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
856 นภาวัลย์ เทียบคำ บ้านร่องสมอ ขอนแก่น
857 จุฬานันท์ ภูน้ำใส บ้านห้วยแคนโนนสูง มหาสารคาม
858 ภาวินี ชาน้อย วัดแหลมฉบัง ชลบุรี
859 สันติสุข ฐาโอษฐ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
860 ไกรพล คำนาค วัดตกพรม จันทบุรี
861 วิชุลลดา ศิริเกษ โคกสง่า เลย
862 เจนจีรา ภูพันนา บ้านตระมูง สุรินทร์
863 อนงค์นาถ โสภวัฒนกุล บ้านโนนเมืองสองคอน มหาสารคาม
864 วงศกร จอมทอง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นครปฐม
865 สุภารัตน์ ดาทุมมา บ้านม่วงขามประชารักษ์ นครราชสีมา
866 จักรกฤษณ์ มูลปาก แหลมบัววิทยา นครปฐม
867 ทศพล ซุยสัมโรง อนุบาลพรรณานิคม สกลนคร
868 ชญานิศฐ์ แพนพา บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
869 ภัควลัญชญ์ กุลเรืองศรี อุดมวิทยานุกูล ระยอง
870 กรรณิกา โหราพงศ์ สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต
871 พินิจษา วงษ์ขามธาตุ ชุมชนบ้านด่านจาก นครราชสีมา
872 จิรวัทร จันทะบาง วัดปลวกเกตุ ระยอง
873 วัชราภรณ์ กันหาจร บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร อุดรธานี
874 ธนกร สุวรรณศรี นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 อุดรธานี
875 ดาราวรรณ กิจสุวรรณ วัดทับกฤชเหนือ นครสวรรค์
876 ทรงวิทย์ บุญภา ศรีสังวาลย์ นนทบุรี
877 พัชรีพร อุดชุมนารี ชุมชนบ้านโคกล่าม ร้อยเอ็ด
878 ทิพวรรณ์ ถาหล้า สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
879 ศุภลักษณ์ สังสุทธิ์ บ้านยางเหล่าสวนกล้วย อุดรธานี
880 พรทิพย์ จันทร์รักษ์ ดงง่ามนางาม อุดรธานี
881 มณีรัตน์ ทองคำ บ้านอินทร์แปลง สกลนคร
882 นิตยา รัตนะ ยางซ้ายพิทยาคม สุโขทัย
883 พิไลลักษณ์ หลักทอง บ้านนานกชุมนาชุมพร อุดรธานี
884 อนุสรา ดิศเจริญ ค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล อุดรธานี
885 วิภาพร แสงพระจันทร์ บ้านเหล่าผักใส่ สกลนคร
886 ฐิติพร ธีระสาร บ้านโพธิ์ท่าเมือง อุดรธานี
887 จุฬาภรณ์ หังโส บ้านตามุย อุบลราชธานี
888 อาทิตย์ ภูชุม สันติวิทยาสรรพ์ เลย
889 กฤษณา บุญประคม บ้านแถววิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา
890 ศิริรัตน์ ยอดช่าง เชียงกลมวิทยา เลย
891 รัชพล ยาพันธ์ บ้านนาสี หนองบัวลำภู
892 สิทธิพงษ์ สาระทนงค์ บ้านโคกสว่าง อุดรธานี
893 ภิญญาพัชญ์ อินทา ชุมชนสงเคราะห์ อุดรธานี
894 อำพล โซ่พิมาย สมนึกพิทยา ยโสธร
895 พิมพ์พจี กิ่งมิ่งแฮ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
896 ประสิทธิ์ โภควัฒน์สกุล โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
897 กานต์ธีรา ทองสี ชุมชนบ้านเชียงกลม เลย
898 วงจันทร์ คำพาผง วัดศรีสัจจาวาส สระบุรี
899 พรวิชัย เนธิบุตร บ้านท่าแดง เพชรบูรณ์
900 กิตติศักดิ์ วังคีรี สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
901 ศิริกัล บุญไทย ศรีสองรักษ์วิทยา เลย
902 ชัยอุดม แก้ววงษา บ้านนาเตย อุดรธานี
903 ภานุชัย คำชะนะ โคกสง่า เลย
904 เดชา สุวัตร์ โรซารีโอวิทยา หนองคาย
905 มะยุรี โตพลัด เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
906 ณัฐธิดา สิตตะวงค์ บ้านซำบอน บึงกาฬ
907 ณปณต โคตพัฒน์ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
908 นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว ชุมชนบ้านปากสวย หนองคาย
909 อลิสา นาใจเย็น โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ
910 จตุรงค์ ภูชมศรี บ้านซำบอน บึงกาฬ
911 กระบี่ สุกทน เซกา บึงกาฬ
912 หนึ่งฤทัย บุญนาง วัดบุรีการาม สระบุรี
913 เอนกพงศ์ ป้องนอก แคมป์สนวิทยาคม เพชรบูรณ์
914 ประดิษฐา สนิทอำนาจ บ้านศรีสว่างพัฒนา บึงกาฬ
915 รัชฎา ประกาย_ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
916 ยุทธศาสตร์ เพียรไธสง บ้านหนองไห ขอนแก่น
917 ดาราวรินทร์ มะลาศรี อนุบาลโพนทอง ร้อยเอ็ด
918 วรรณนิภา ดอนพลัด วัดพลมานีย์ กรุงเทพมหานคร
919 พนัชกร เหล่าพร วัดหนองสีดา สระบุรี
920 จารุณี สุ่มมาตย์ บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น มหาสารคาม
921 ปรัศนียาภรณ์ ดนตรี บ้านแสนสุข มหาสารคาม
922 สุรีรัตน์ ทองยศ บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) มหาสารคาม
923 ดรุณี คงคณะ บ้านค่าย ระยอง
924 ปรัชญา สุดมี รร.น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
925 อภิรดา กองไกรรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
926 นภัสนันท์ แก้วพิมพ์ วัดกุฎีประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
927 นงเยาว์ อุ่นจิตร บ้านหนองแวงหนองตุ มหาสารคาม
928 ธนาธิป พิลาโสภา บ้านหนองโก มหาสารคาม
929 โสภา ทองอาสน์ วัดกู่สามัคคี นครราชสีมา
930 ชัยณรงค์ ลำไธสง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
931 ณฐกรณ์ อนันต์วรจินดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์ มหาสารคาม
932 วราภรณ์ จรรยา บ้านเมืองเตา มหาสารคาม
933 วรารัตน์ อนุสัตย์ บ้านหนองผือ มหาสารคาม
934 อุทุมพร ชิณโพคัง บ้านหนองบัวทอง สุรินทร์
935 อาณุรักษ์ สุปะทัง บ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล) บุรีรัมย์
936 พัฒนพงศ์ ปองไว้ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน มหาสารคาม
937 อลงกรณ์ ก้อนทอง ดงง่ามนางาม อุดรธานี
938 สาวิตรี กุดกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม มหาสารคาม
939 รัฐพล พันธุโพธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดรัง มหาสารคาม
940 ณิชรัตน์ ศิริเลี้ยง พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม
941 ชัยวัฒนา ประภาศรี บ้านกุดนาดีโนนลาน มหาสารคาม
942 ภูมินทร์ บุญหล้า บ้านเม่นใหญ่ มหาสารคาม
943 รุจิราภา นาคะพงษ์ เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
944 พัชรพรรณ ประสานเนตร สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
945 นางสาวสุชาดา นารินทร์ บ้านโนนสังป่ารัง ขอนแก่น
946 อรรถชัย เมสังข์ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม
947 สินใจ ภูพันนา บ้านนาสีนวน มหาสารคาม
948 วราภรณ์ สอนจินซือ บ้านหนองหอยป่าหวาย มุกดาหาร
949 ปรียา เปจะยัง บ้านนาดีศรีสุข มหาสารคาม
950 ฐิติพร ทองหล่อ ชุมชนบ้านลาด มหาสารคาม
951 ปัญญา นรศรี อนุบาลค้อวัง ยโสธร
952 พัชรดา ศรีสุภะ บ้านนาเตย อุดรธานี
953 จินดารัตน์ ศรีจันทร์ บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) สกลนคร
954 วิลัยพร เย็นไธสง บ้านเขาสามชั้น กาญจนบุรี
955 เกศกาญจน์ นามลา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
956 อัจฉรา แสนปรางค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
957 วรรณิษา เพ็ญศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
958 มงคล อุบล ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
959 อรทัย เสนาเทพ รร.ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
960 รุ่งทิวา นวรัตน์โลหะนันท์ บ้านโพนทัน ร้อยเอ็ด
961 รัฐพร จันดำ บ้านวังสีสด นครราชสีมา
962 ทวีเดช ศรีฮาด บ้านหาดขาม ประจวบคีรีขันธ์
963 สุขสกล อาจสุโพธิ์ ท่าลาด นครราชสีมา
964 จำนงค์​ พิบูลย์​ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
965 พันทิพา ศรีวิชา บ้านแซรไปร ศรีสะเกษ
966 วีระพงษ์ โคเวียง บ้านยายจั่น ระยอง
967 ปนิดา ศรีสุระ การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
968 รัชญาพร คำจันทร์ พลับพลาวิทยาคม ร้อยเอ็ด
969 นัฐพนธ์ สังสนา บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน ยโสธร
970 ไพริน อินธิบุตร บ้านเขาพัง กาญจนบุรี
971 ฤทธิเกียรติ ศรีพาย ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
972 ทิพวรรณ ทองไพฑูรย์ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
973 จันทรรัตน์ ทิพวันนา นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 อุดรธานี
974 วานุภา ถินมานัด บ้านยาง ร้อยเอ็ด
975 ปัณณวิชญ์ ดวงพระจันทร์ โคกสว่างหาญไพรวัลย์ ร้อยเอ็ด
976 ณัฐพงษ์ จิตชัย บ้านคุยนางขาว หนองคาย
977 กันตินันท์ การะพัตร รร.เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
978 วิไลวรรณ ประดิษฐบุญ ชุมชนนาทมโคกก่อง ร้อยเอ็ด
979 มัลลิกา นามมุลตรี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
980 วัชราภรณ์ ศรีโรจน์ บ้านโคกสี ร้อยเอ็ด
981 ภัทราภรณ์ ศรีมีเทียน สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
982 สราวุธ บุตรดี วัดปานประสิทธาราม สมุทรปราการ
983 โสภิตา โพนแดง สหมิตรพิทยา ร้อยเอ็ด
984 ธัญญลักษณ์ พรหมคุณ รร.บ้านสิริขุนหาญ ศรีสะเกษ
985 พรยุพิน จิตจักร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
986 จินตนา สุนทรวัฒน์ บ้านดอนก่อ มหาสารคาม
987 วรุฒ ฝางแก้ว บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สุรินทร์
988 กิตติพงษ์ พรมุลา ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) สระบุรี
989 ตรีชฎา พวงศรี รร.เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
990 พชร เรืองชาญ อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
991 ชมัยพร แน่นอุดร วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร
992 ศักดิ์สิทธิ์ มะลาใส รร.เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
993 จักรกฤษ พันหินกอง บ้านหนองเรือ สุรินทร์
994 ศร้ญญู วรรณคง โนนงามศึกษา ขอนแก่น
995 มกรพงศ์ ภูนพผา บ้านม่วงวิทยายน กาฬสินธุ์
996 ณิชชา การประสพ ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
997 มลธวัช วิลัยลา วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) ปทุมธานี
998 เอกชัย ศรีสุยิ่ง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
999 ปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์
1000 สุรศักดิ์ เชยชะนันท์ รร.คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1001 พิมพ์นารา บุญนำมา บ้านหนองขอนเทพพนม กาญจนบุรี
1002 อภิชาติ อนันตภักดิ์ ไค้นุ่นวิทยาพูน กาฬสินธุ์
1003 รัตนาพร ดลสวาง สุเหร่าสามวา(ซุน เวทย์สฤษฏ์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
1004 สุกัญญา ยันตะบุตร รร.หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
1005 ยุวดี เครือเทียน รร.แพรกษาวิทยา สมุทรปราการ
1006 พัชริดา เจียมตัว ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1007 ปภาวรินทร์ มุงคุณ บ้านใหม่พัฒนา สกลนคร
1008 ปภาวรินทร์ มุงคุณ บ้านใหม่พัฒนา สกลนคร
1009 สุภักดิ์ วรชัย นางามวิทยา กาฬสินธุ์
1010 ทินกร รังรส นาภูพิทยาคม มหาสารคาม
1011 พรพิมล สุขทวี ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1012 ฉันทิศา มุลน้อยสุ คำฮีเบญจวิทย์ มุกดาหาร
1013 ภควัต กองชา บ้านหัวนา มหาสารคาม
1014 อดิศักดิ์ นวลวรรณ บ้านบากชุม อุบลราชธานี
1015 ปภาวรินทร์ ปัจฉิม รร.ทรายมูลพิทยาคม กาฬสินธุ์
1016 อภิวัฒน์ ภูระวงษ์ บ้านหนองยางหนองไผ่ ร้อยเอ็ด
1017 เสริมวิทย์ อ่อมไหล วัดปิ่นแก้ว พระนครศรีอยุธยา
1018 โกวิท เกลือสีโท นามะเขือพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
1019 จำปา ภูทอง รร.ทรายมูลพิทยาคม กาฬสินธุ์
1020 อัญชลี ไชยขันธุ์ คำประถมนิคมสงเคราะห์ กาฬสินธุ์
1021 อมรรัตน์ ปัสสามาลา บ้านทัพยายปอน อุทัยธานี
1022 รัตนาพร คันธศร ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1023 สมยงค์ พิมพรัตน์ วุฒินันท์ ระยอง
1024 กรรณิการ์ แก้วบุญไสย์ ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1025 เทอดศักดิ์ ศรีมงคล โคกกลางสมเด็จ กาฬสินธุ์
1026 พรชนัน ทรัพย์สมบัติ บ้านแกวิทยายน กาฬสินธุ์
1027 พิชิตชัย บุปผาโท วัดบ้านดง สระบุรี
1028 ชนัญชิดา เชื้อจำรูญ รร.คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1029 พิศพิศุทธ์ ลาภบุญเรือง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1030 สุธาสินี ศรีสงคราม รร.คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1031 กนิษฐาภรณ์ สนุ่นไพบูลย์ ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1032 อรนุช ศรีวัตร ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
1033 เพ็ญพิศ ลือฉาย บ้านห้วยหินลาด สกลนคร
1034 สุทธิชาติ ระแสนพรหม บ้านไร่นาดี สกลนคร
1035 พัทธนันท์ ศรีโคตร บ้านใหม่พัฒนา สกลนคร
1036 พิบูลย์ กิ่งพรมภู บ้านหลุบเลา สกลนคร
1037 กุลพงษ์ สาขามุละ บ้านหนองทุ่มหนองโจด สกลนคร
1038 อรรถพล พิมพา ดงมะไฟวิทยา สกลนคร
1039 วิไลพรรณ บุระผากา บ้านไร่บ้านไฮ่ สกลนคร
1040 วิไลพรรณ บุระผากา บ้านไร่บ้านไฮ่ สกลนคร
1041 รัตติภรณ์ ประสงค์ดี บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สกลนคร
1042 พัชนี เปรมปรี วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
1043 สุภัทรา งามราชจักร ชุมชนสมสนุก บึงกาฬ
1044 วิริยา กัลยาไสย บ้านวังผาตาด กาญจนบุรี
1045 สาลินี สิงห์มหันต์ บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สกลนคร
1046 เกียรติศักดิ์ งับแสนสา บ้านคอนศรีบะสะแบง สกลนคร
1047 สุมาลิน อังมีพิษ ดงมะไฟวิทยา สกลนคร
1048 จักรกฤษ บรรจงศิลป์ บ้านสุวรรณคีรี สกลนคร
1049 มณี แก้วศิลา บ้านเหล่าผักใส่ สกลนคร
1050 อนุรักษ์ อุปทุม บ้านนากะทาด สกลนคร
1051 ธีรพงษ์ อุปทุม บ้านท่างาม สกลนคร
1052 ณัฏฐนิช แจนโกนดี บ้านท่าส้มโฮง บึงกาฬ
1053 อาทิตย์ พรหมแสง บ้านนาดอกไม้ สกลนคร
1054 สนธยา ดีระดา บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ บึงกาฬ
1055 พัฒนภูมิ เคนไชยวงศ์ บ้านนาดอกไม้ สกลนคร
1056 ฉันทนา เดชโฮม บ้านหนองตาไก้ สกลนคร
1057 ธีระเดช กุลสาร ร่มเกล้า สกลนคร
1058 นาถนภา ศรีช่วย นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม
1059 นายอุทัย โคตรบัญชา วัดบุรีการาม สระบุรี
1060 กุสุมา แข็งแรง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร
1061 ปรีชญา สุขมี ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1062 จิราวรรณ ขันบรรจง ประชาพัฒนา กาญจนบุรี
1063 ปรียารัตน์ การุญ บ้านนากับแก้ สกลนคร
1064 ชญาดา สีลาวงศ์ บ้านหนองทุ่มหนองโจด สกลนคร
1065 สุนารี กุลสาร ชุมชนบดมาดพอกน้อย สกลนคร
1066 อภัสนันท์ โชติภัทร์ลีลัย บ้านหนองทุ่มหนองโจด สกลนคร
1067 พิชันนิสา พลเยี่ยม โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม
1068 พรทิวา แก้วมะ บ้านโพนทองประชาอุทิศ สกลนคร
1069 ชนิดา พลไธสง ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม
1070 รัตนพร หูมเเพง บ้านดอนดู่ นครพนม
1071 ธนชัย วงษาเนาว์ ศรีแสงธรรม อุบลราชธานี
1072 ปฐมพงศ์ พรหมอารักษ์ บ้านนาสีนวล สกลนคร
1073 ณัฐวุฒิ ลำทอง บ้านหนองบัว นครพนม
1074 ทินกร วิชิตพันธ์ บ้านป่งโพน มุกดาหาร
1075 ศิริมล วงค์คำแพง วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สมุทรสาคร
1076 สนธยา วงค์ตาหล้า วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1077 พัชรินทร์ อัมไพพันธ์ บ้านยางงอย นครพนม
1078 อรรถพล วะชุม บ้านอ้อมโรงหีบ สมุทรสาคร
1079 นิกร โคตรพรม นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม
1080 ไพศาล พันธุ์กาง ร่มเกล้า 2 อุดรธานี
1081 อัษวนนท์ ชัยบิน บึงกาฬ บึงกาฬ
1082 สุกัญญา คนกลาง ชุมชนบ้านทุ่งแฝก ปราจีนบุรี
1083 ปิยวรรณ เอฟวา นครพนมวิทยาคม นครพนม
1084 นฐพรรณ จันทำ บ้านหนองแสง อำนาจเจริญ
1085 เจนจิรา จันทะสิน วัดใหม่อมตรส กรุงเทพมหานคร
1086 จีรพร ไชยบัน คำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร
1087 นิษฐา อุณวงศ์ บ้านนายาง มุกดาหาร
1088 ขจรศักดิ์ ว่องไว บ้านโพนสว่าง มุกดาหาร
1089 พัชรีภรณ์ พิกุลศรี บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สกลนคร
1090 กฤติยาภรณ์ คนไว บ้านเหล่าแขมทอง มุกดาหาร
1091 วาสนา วรินกุล หมู่บ้านป่าไม้ มุกดาหาร
1092 กัลยรัตน์ วงศ์กะโซ่ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1093 เอื้องฟ้า เชื้อคำจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1094 สุวิทย์ โซ่เมืองแซะ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1095 จีรภา คำมุงคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ อุบลราชธานี
1096 กนกพร พรหมเสนา ชุมชนศรีบุญเรือง มุกดาหาร
1097 กวินท์กาญจน์ หารสุโพธิ์ มุกดาลัย มุกดาหาร
1098 นวลลออ มีวิชา บ้านโพนสวาง มุกดาหาร
1099 ปิยะพร ศรีลาศักดิ์ บ้านโพนสวาง มุกดาหาร
1100 ปรียาภรณ์ เผ่าภูไทย ชุมชนนาโสก มุกดาหาร
1101 วิชุดา นามหงษา บ้านเหล่าแขมทอง มุกดาหาร
1102 ฑิฆัมพร สิเนหะวัฒนะ คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา มุกดาหาร
1103 วศินี บุตดีวงศ์ นาคำน้อยวิทยา มุกดาหาร
1104 พิทยา สุทธนะ บ้านปางเกี๊ยะ เชียงใหม่
1105 พรทิวา ไพรพนาสัมพันธ์ บ้านแม่ปอน เชียงใหม่
1106 วาณี รัตนคงขจร บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น เชียงใหม่
1107 พรสุดา นทีนันทน์ สันติสุข เชียงใหม่
1108 เสาวณีย์ โกฏิคำ เทพประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1109 มยุรา ปู่หล้า ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน (บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)อุปถัมภ์) เชียงใหม่
1110 ณัฐกิจ ใสลือ บ้านแม่ไคร้ เชียงใหม่
1111 วิชชุกร บำรุงพงศ์ บ้านโปงทุ่ง เชียงใหม่
1112 ทยานิจ เยสุวรรณ์ บ้านป่าบง เชียงใหม่
1113 มานิตย์ เซ็นนันท์ รัตนาเอื้อวิทยา เชียงใหม่
1114 ณัฐทิตา ทรายผึ้ง บ้านป่าบง เชียงใหม่
1115 ธนาธิป ฟองฟู บ้านแม่งอนกลาง เชียงใหม่
1116 วีระพงศ์ วงษา ขอนแก่นพัฒนศึกษา ขอนแก่น
1117 ชัชวาล นะชิรัตน์ บ้านเฮาะวิทยา เชียงใหม่
1118 ลาวัลย์ ดอนปิน วัดนันทาราม เชียงใหม่
1119 บุษยมาส จิตสุข อนุบาลวัดอุทยานนที ชลบุรี
1120 ปริญญา ศุภกาณจนพันธุ์ ยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่
1121 กฤษฎา วรทอง คลองบางน้ำจืด สมุทรปราการ
1122 ณัฐพงศ์ แถมยิ้ม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
1123 โสมนัส อดิลักษณ์ศิริ บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ เชียงใหม่
1124 ชัยรัตน์ นะต๋าคำ บ้านเฮาะวิทยา เชียงใหม่
1125 ธริช สิระโสฬส บ้านหนองไคร้ เชียงใหม่
1126 สุภักษร ปัญญาเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ลำพูน
1127 ดลนภา เตจ๊ะวงค์ บ้านโพรงตะเข้ ตาก
1128 นิตยา นภากาศ เมืองเชลียง สุโขทัย
1129 ศุภชัย สุภากาศ บ้านป่าจี้ ลำพูน
1130 ลภัสนันท์ ธิกาศ บ้านสันวิไล ลำพูน
1131 ดวงสมร เลิศอนันต์ บ้านห้วยหญ้าไซ ลำพูน
1132 อุกฤษฏ์ สุวรรณ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
1133 เทวฤทธิ์ ปินต๊ะ บ้านสามแยก กำแพงเพชร
1134 เมธา แสนกุล วัดหนองสมณะ ลำพูน
1135 เมธา แสนกุล วัดหนองสมณะ ลำพูน
1136 ยุวดี คำเงิน ร่มเกล้า สกลนคร
1137 ทรงพร อ้วนล่ำ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
1138 ปิยธิดา ชัยหมอน ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) พิษณุโลก
1139 วัชรีภรณ์ กันทะวงศ์ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ลำปาง
1140 ลดาวัลย์ คำวินิจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
1141 วสันต์ สายเหมย เถินวิทยา ลำปาง
1142 ศิริยาภรณ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ บ้านผาแมว ลำปาง
1143 จุฬารัตน์ เปี้ยเหมย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
1144 ปภาวรินทร์ ฟังอารมณ์ ดาราสมุทร ชลบุรี
1145 ทิพผกา สาธรรม บ้านโคกตะขบ เพชรบูรณ์
1146 นฤเบศร์ อุ่นปิง บ้านแม่กึ๊ด ลำปาง
1147 จันทร์จีรา เตจ๊ะ บ้านโพรงตะเข้ ตาก
1148 กมลทรัพย์ ศรีป้อศักดิ์ วัดบางด้วน สมุทรปราการ
1149 ธันยพร เทพวงศ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1150 ณัฐภูมิ สุภคุต วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
1151 ณัฎฐา ชำนาญหมอ ชายเขาวิทยา อุตรดิตถ์
1152 วรรณภา ปาชัย ราชประชานุเคราะห์ ๑๓ อุตรดิตถ์
1153 สุกัญญา ปานานนท์ บ้านซับน้อย เพชรบูรณ์
1154 ธงไทย บุตรที วัดน้ำคบ พิษณุโลก
1155 นุจรี อองกุลนะ บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แพร่
1156 เกริกฤทธิ์ จันรุน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 อุตรดิตถ์
1157 ทมิตา วัฒนจรัสแสง รร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
1158 วิวัฒน์ เต็งวิลัย บ้านห้วยต้าวิทยา อุตรดิตถ์
1159 ธรณินทร์ พานธงรักษ์ เมืองปานวิทยา ลำปาง
1160 กมลภา รุจิเรกพัฑฒนะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไชโย อ่างทอง
1161 สุภาพร เอี้ยงเจียม บ้านหน้าพระธาตุ อุตรดิตถ์
1162 วรรณรัตน์ หลักแหลม เมืองเชลียง สุโขทัย
1163 กัลยา ม่วงรัก วัดทุ่งเศรษฐี อุตรดิตถ์
1164 จรรยาภรณ์ อ่อนจันทร์ บ้านหน้าพระธาตุ อุตรดิตถ์
1165 จุฑามาส ชุ่มสุวรรณ หวัวเฉียว อุตรดิตถ์
1166 พีระ มโนวงษ์ รร.พนมมาศพิทยากร อุตรดิตถ์
1167 สนธยา คำภินวม บ้านท่าอวน อุตรดิตถ์
1168 โชติกา พวงเงิน มาลาอีสงเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
1169 สุดารัตน์ พูตา บ้านวังดิน อุตรดิตถ์
1170 รุ่งอนันต์ สีนวน บ้านแก่งจูงนาง พิษณุโลก
1171 รวิภา ทารัตน์ บ้านต้นผึ้ง ลำพูน
1172 เด่นนคร พ้นพาล ยางซ้ายพิทยาคม สุโขทัย
1173 ธนาคาร จันทร์เงิน ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร อุตรดิตถ์
1174 กรรณิกา สำเภาทอง บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 อุตรดิตถ์
1175 อนุธิดา เทพพา วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) อุตรดิตถ์
1176 ภาณุกูล เศวตกิตติ์ ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) แพร่
1177 พิมพ์ชนก สายทอง เทพนารี แพร่
1178 กิตติยา เพชรปัญญา ราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่
1179 ไกรสร เตียงเกตุ บ้านโคกตะขบ เพชรบูรณ์
1180 ดุลปุริน คลี่ใบ บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) แพร่
1181 วราภรณ์ วรินทร์ บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แพร่
1182 อภิญญา กัปกัลป์ บ้านหลวง น่าน
1183 ภูษิตา นระดี บ้านน้อยสะแกกวน บุรีรัมย์
1184 ธัญญรัตน์ นาแหลม บ้านดอน เชียงใหม่
1185 สันติสุข อิ่นพันธ์ ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สุโขทัย
1186 อัจฉรา แอบแฝง บ้านร้องลึก อุตรดิตถ์
1187 ชัยณรงค์ กาศวิบูลย์ บ้านห้วยโป่ง ตาก
1188 เรียมพร แสนซุ้ง บ้านสงเปลือย เพชรบูรณ์
1189 เจริญ แสนย่าง บ้านคลองเรียงงาม อุตรดิตถ์
1190 ธัญมน จอมปิน บ้านเหล่าเป้า เชียงใหม่
1191 จักรกฤช ธิโปธิ วัดพันลาน นครสวรรค์
1192 ไชยพร อินเป็ง วัดบางปลา นครปฐม
1193 เจนยุทธ พุฒหมื่น บ้านนาล้อม พิษณุโลก
1194 ประนิกร จิตตรง บ้านแม่ทาน ลำปาง
1195 พิมพกานต์ จารเมือง บ้านแม่ตูบ เชียงใหม่
1196 รัฐวิชญ์ สารเทพ ปอวิทยา เชียงราย
1197 ไกรวิชญ์ ชินายศ รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) น่าน
1198 สิงหวัฒน์ สารถ้อย เวียงเทพวิทยา แพร่
1199 เยาวลักษณ์ นะฝั้น มัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
1200 เพ็ญพรรณ เชื้อประกอบกิจ พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม
1201 วุฒิชัย คำพระแย บุญเรืองวิทยาคม เชียงราย
1202 อลงกรณ์ ก๋าแก้ว บ้านแม่อูคอหลวง แม่ฮ่องสอน
1203 ขวัญฤทัย ใจใหญ่ บ้านใหม่พัฒนา พะเยา
1204 กฤษณุพงศ์ นนท์อ่อน บ้านสันหลวง พะเยา
1205 วราภรณ์ คำแก่น บ้านดอนแยง เชียงราย
1206 ภัทรกร กุนทนุ สิริวัฒนาเชียงราย เชียงราย
1207 ศิริลักษณ์ ชัยวงศ์ อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
1208 วิทยา สุระรินทร์ บ้านห้วยโป่ง เชียงราย
1209 นิศรา มหิตธิ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
1210 นิวัฒน์ อ้ายจาย อนุบาลดงมหาวัน เชียงราย
1211 สุมิตรา เชื้อปกรณ์ วัดหนองพังตรุ กาญจนบุรี
1212 กฤษฎา จันทาพูน บ้านกลาง เชียงราย
1213 สุชาติ สุทินกาศ สายสมร เพชรบูรณ์
1214 ประภาส คำปา แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง
1215 ชยพล ตุ้ยสิทธิ พัทธกมลพิทยา แพร่
1216 ธีรกานต์ ชะนะมาร เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1217 วิไลรัตน์ จันธิมา บ้านโคกกระเจียว ปราจีนบุรี
1218 อุษณีย์ ทาทอง บ้านสันคะยอม เชียงใหม่
1219 รุจิรา กาจินา พะเยาพิทยาคม พะเยา
1220 ปริญญารักษ์ จรเอ้กา บ้านดอนแยง เชียงราย
1221 ฐิติพงค์ เสือเล็ก บ้านเมืองพาน กำแพงเพชร
1222 ฐิติพงศ์ ภพพงศ์ไพร บ้านแม่เหียะ เชียงใหม่
1223 ชยากร อินธิปวง อนุบาลปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
1224 ปัทมา หาญยศ ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน
1225 นภาภรณ์ ละมุนยองใย อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
1226 ตระกูล ชมภูใส บ้านทุ่งฮี ลำปาง
1227 เอกอาทิตย์ ผาสุขจิตร บ้านปางตาไว กำแพงเพชร
1228 สักกะ โยติง วชิรนิติโสภณ กำแพงเพชร
1229 นรีกานต์ บุญโชติ สระงาม นครสวรรค์
1230 ดิศราพรรณ ศรีนุช บ้านอีมาดอีทราย อุทัยธานี
1231 นุชนารถ แก้วนิคม บ้านลำพยนต์ นครสวรรค์
1232 วัลยา โพธิ์พฤกษ์ มิตรอารีวิทยาสิน กำแพงเพชร
1233 รพีพรรณ ยอดทัด บ้านถ้ำแก้ว เพชรบูรณ์
1234 กัลยรัตน์ กลิ่นบุญ วัดประสิทธิ์คุณากร สิงห์บุรี
1235 สุธิดา อิ่มสมบัติ วัดพันลาน นครสวรรค์
1236 วรายุทธ พ่วงสมจิตร บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) กำแพงเพชร
1237 กนิษฐา ศรีแก้ว วัดพันลาน นครสวรรค์
1238 ศิริพร ทองแพ สระวิทยา นครสวรรค์
1239 ประทุม เดชมี สระงาม นครสวรรค์
1240 นันทนา เจริญแก่นทราย บ้านหนองขาม ลพบุรี
1241 พัชรินทร์ สารีพุฒ บ้านมาบแก นครสวรรค์
1242 ณัฐภัทร ยังคำมั่น บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) เพชรบูรณ์
1243 สุภารัตน์ ทับทิมหิน วัดทับกฤชเหนือ นครสวรรค์
1244 กานดา สุขสวัสดิ์ วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) นครสวรรค์
1245 ชุติมณฑน์ ทองเผือก ลําสนุ่น ปทุมธานี
1246 จิตปภัสณ์ กิตติกัญจน์ธนา รร. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) สุโขทัย
1247 ฤกษ์ดี สีแตง วัดพันลาน นครสวรรค์
1248 จักรกล อ่อนละมูล วัดเขามโน นครสวรรค์
1249 ภาณุวัฒน์ ปองไป บ้านสร้างแป้น สกลนคร
1250 ทศพร พึ่งเสือ วัดคุณหญิงส้มจีน ปทุมธานี
1251 ภาณุพงศ์ บิณฑวิหค บ้านอีมาดอีทราย อุทัยธานี
1252 สวนีย์ แก่นแก้ว สง่ารวมราษฎร์ อุทัยธานี
1253 ฉัตรลดา จบศรี สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ อุทัยธานี
1254 ณิชาภัทร วงส์สุรสีหนาท บ้านอีมาดอีทราย อุทัยธานี
1255 ยุพดี เพ็ชรสมัย วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
1256 ละองดาว อุณหพิพัฒพงศ์ อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
1257 ถิรพร ฉลาดธัญญกิจ สง่ารวมราษฎร์ อุทัยธานี
1258 อนุวัตร เลิศประวัติ วัดโบสถ์สมพรชัย พระนครศรีอยุธยา
1259 อนุกูล สุขนันท์ อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
1260 สุภาวดี เกษม อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
1261 นิจธีรา คงห้วยรอบ องครักษ์ นครนายก
1262 นนทวัฒน์ แก้วเกษ พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี
1263 วาทินี พูลทรัพย์ บ้านทุ่งกราด ชลบุรี
1264 ยศศักดิ์ สุขเกษม ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1265 วิไลพร สุขขา บ้านแม่บัว กำแพงเพชร
1266 พรนภา วัดน้อย บ้านพานทอง กำแพงเพชร
1267 ปัญญา ทองรักษ์ บ้านแม่บัว กำแพงเพชร
1268 สมพร นวนงาม บ้านเพชรมงคล กำแพงเพชร
1269 ชัยศิริ กระต่ายเทศ บ้านทุ่งทอง กำแพงเพชร
1270 จารุวรรณ บุญวงษ์ รร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 สุโขทัย
1271 พัลลภ เกตุวิริยะการ อ่างทองราษฎร์วิทยา กำแพงเพชร
1272 พัชริดา มณีพราย วัดทับกฤชเหนือ นครสวรรค์
1273 ปาริชาติ จันทัน บ้านท่าเสลี่ยง กำแพงเพชร
1274 โสรยา กันเสือ บ้านทุ่งทอง กำแพงเพชร
1275 เทียนมธุรส ศรีสวัสดิ์ บ้านทุ่งทอง กำแพงเพชร
1276 ปรีชา เกิดพงษ์ เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1277 กำพล อินเลี้ยง พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
1278 อรวรรณ อุดมสุข ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1279 สุภาวดี ศรีมูลผา วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สุพรรณบุรี
1280 ศิรินทรา น่วมอินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
1281 นิสา คีรีรมย์ ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1282 อาทิติญา นรสิงห์ บ้านห้วยโป่ง ตาก
1283 อารยา ก้อนทอง ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) กำแพงเพชร
1284 พัชญา วรรณโชค หมอนสูงประชาสรรค์ สุโขทัย
1285 ณัฐวดี ราชสุภา อนุบาลเพ็ชระ ตาก
1286 เดชชาติ กมลกวีภัสสร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระ ตาก
1287 ลาวัณย์ กาซะลองไพร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าสองยาง ตาก
1288 โชคชัย ธรรมฐิติพร บ้านห้วยนกกก ตาก
1289 จันทร์จิรา วสุธาคีรี อนุบาลตาก ตาก
1290 ศรัณย์ บุญทะลา อนุบาลเพ็ชระ ตาก
1291 เอกชัย สืบมี อนุบาลเพ็ชระ ตาก
1292 ธนกร มลิต อนุบาลเพ็ชระ ตาก
1293 ประทุมพร โสภา นิคมสงเคราะห์ 2 สระบุรี
1294 วรรณิภา กิตติรัตนวศิน บ้านน้ำดิบ ตาก
1295 นิณรวรรณ เมืองอินทร์ ยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
1296 พิชญ์สิริ อุดแคว ธรรมราชานุสรณ์ ตาก
1297 กิตติพงษ์ พรมปิก บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตาก
1298 อังสุมาลิน สุยะแก้ว แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
1299 มรกต ทับโพธิ์ ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1300 จักรพันธ์ วันสอน รร.บ้านวงฆ้อง สุโขทัย
1301 ยุทธพงศ์ มูลละออง สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
1302 พัชราวรรย์ บุญเสือ บ้านห้วยแมง อุตรดิตถ์
1303 นิคม แน่นอุดร ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1304 ภัสร์พิชชา เกิดป้อม รร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 สุโขทัย
1305 ประภาพร วิชญศาสตรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1306 ภคภพ มิ่งมิตร วัดแสนตอ สุโขทัย
1307 วิภาดา เพิ่มพูล บ้านทุ่งพล้อ สุโขทัย
1308 เกียรติดำรงค์ คมขำ บ้านหนองบัว สุโขทัย
1309 สุรศักดิ์ สัมฤทธิ์ บ้านวังโพ ตาก
1310 พฤกษา เพิ่มพูล ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
1311 ศิรวิชญ์ เจือจาน สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
1312 กรรณิการ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์ หนองกลับวิทยาคม สุโขทัย
1313 สราณริณทร์ วงค์ศรีใส ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตาก
1314 ธาริณี แก่งโงน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) พิษณุโลก
1315 กฤษณี ศรีวิชา บ้านน้ำพรม พิษณุโลก
1316 พิชญ์ชญานันท์ ศรีสวัสดิ์ วัดบ่อเงิน ปทุมธานี
1317 ปาริฉัตร คำผงแดง บ้านเนินทอง พิษณุโลก
1318 ปัทมาพร นกพึ่ง นิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) พิษณุโลก
1319 มนตรี คตสุก รัฐราษฎร์สงเคราะห์ พิษณุโลก
1320 สุรีย์พร เพิ่มทวี ประดู่มะค่าประชาสรรค์ พิษณุโลก
1321 กนิษฐา จีนเม้ง บ้านหนองจิก กำแพงเพชร
1322 วีณา ยิ้มนวน บ้านโคกรังน้อย เพชรบูรณ์
1323 จุฑามาศ นาคเที่ยง บ้านแก่งคันนา พิษณุโลก
1324 นุชนาถ ชัยพันธุ์ วัดหินลาด พิษณุโลก
1325 ธาวินี ดอนตุ้มไพร ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1326 พิทยา อ่ำขำ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
1327 ธีรธร เหลืองสุวรรณ บ้านวังร่อง เพชรบูรณ์
1328 สรอุษา สุนทอง สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
1329 ประภาพรรณ สิงห์เรือง ลําสนุ่น ปทุมธานี
1330 สมปอง มาไชยนาม บ้านซำรัง พิษณุโลก
1331 อมรรัตน์ คุณาวัฒน์ โรซารีโอวิทยา หนองคาย
1332 ธนภร เรืองธนกิตติ บ้านซำรัง พิษณุโลก
1333 กัตฏิญา ศิริพรม บ้านซำรัง พิษณุโลก
1334 ณัฐดนัย ใจรัก บ้านซำรัง พิษณุโลก
1335 ณัฐดนัย ใจรัก บ้านซำรัง พิษณุโลก
1336 รุ่งนภา แมวยัง บ้านลานตาบัว กำแพงเพชร
1337 ขนิษฐา ศรีวัง บ้านหนองขาม ลพบุรี
1338 ดวงแข ทองทับ บ้านโคกสง่า เพชรบูรณ์
1339 ณัฐวิชญ์ หลวงศรี บ้านนาสีนวล สกลนคร
1340 กาญจนา ทองดอนเปลี่ยน บ้านโพรงตะเข้ ตาก
1341 นารี สาธุกาญ วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร
1342 วงษ์มาศ สิทธิชัย วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา
1343 ชฎาพร พินเขียว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1344 ศิริรัตน์ สำโรงทอง วังโป่งพิทยาคม เพชรบูรณ์
1345 สุพรรษา ยังคลัง บ้านโคกยาว เพชรบูรณ์
1346 สมหญิง สุวรรณขอด บ้านกกจั่น เพชรบูรณ์
1347 ขวัญตา ภูมิใหญ่ บ้านปากน้ำ เพชรบูรณ์
1348 อมรรัตน์ คำสุรัน บ้านวังยาว เพชรบูรณ์
1349 สุรีรัตน์ ไชปา อนุบาลรักภาษา ระยอง
1350 สุกัญญา คำเนา วัดรังสิต ปทุมธานี
1351 ปรัญชญากานต์ บัวพรวน บ้านร่องกะถิน เพชรบูรณ์
1352 มัตติกา สอนสอาด บ้านอุ่มกะทาด เพชรบูรณ์
1353 จตุพร จีแจ่ม วังโป่งพิทยาคม เพชรบูรณ์
1354 รัชตะ สุขศรี อนุบาลสุภาพพิทยา เพชรบูรณ์
1355 อนุพงษ์ สีสัตย์ซื่อ นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
1356 เทพเทวา ปลอดภัย เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
1357 วันนิสา คลังคนเก่า วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) พระนครศรีอยุธยา
1358 เอกนันต์ ไวยกรรณ์ บ้านแควป่าสัก เพชรบูรณ์
1359 เกศกนก มีคล้าย บ้านวังไลย์ เพชรบูรณ์
1360 ปวีณา มลทาทิพย์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
1361 วีระพงษ์ ยาวะระ บ้านนาทุ่ง เพชรบูรณ์
1362 นริศรา ศรีสุวรรณ คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) ปทุมธานี
1363 พรสวรรค์ แก้วเถาว์ บ้านมาบกราด นครราชสีมา
1364 ชลลดา กันยา บ้านหัวโตก เพชรบูรณ์
1365 ลิขิต สวัสดิ์นะที บ้านถ้ำแก้ว เพชรบูรณ์
1366 ธีรรัตน์ อานจำปา บ้านสักแห้ง เพชรบูรณ์
1367 พรทิพย์ ป้องท้าว นาสนุ่นวิทยาคม เพชรบูรณ์
1368 จุฑาภรณ์ หิตเทศ บ้านทรัพย์เกษตร เพชรบูรณ์
1369 ไชยพศ ขันใส บ้านห้วยกะโปะ เพชรบูรณ์
1370 อัจฉรา แซ่หว้า บ้านซับน้อย เพชรบูรณ์
1371 อรรถพล เสาธง อนุบาลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
1372 วีรนัท ลาคำ เมตตาวิทยา เพชรบูรณ์
1373 บุศย์รินทร์ ธรรมเนียม เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
1374 ชยากร ขันบุญ บ้านท่าข้าม เพชรบูรณ์
1375 ปิยพร ปานไข่ บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร กาญจนบุรี
1376 สหรัฐ ไฉนงุ้น บ้านดงขวาง เพชรบูรณ์
1377 ชลฤดี บุญสุด บ้านบุ่ง เพชรบูรณ์
1378 จิรัชญา โสรส บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา กำแพงเพชร
1379 อาทิตย์ ชำนาญไพร บ้านหนองกระทุ่ม เพชรบูรณ์
1380 ปัทมา มีไหว บ้านดง เพชรบูรณ์
1381 ฉัตรดาณ์ พนมศร อนุบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1382 อัสนี ปวงสันเทียะ บ้านรวมทรัพย์ เพชรบูรณ์
1383 ณัชณิชา ไหวพรม บ้านวังแช่กลอย เพชรบูรณ์
1384 ศรวณีย์ พิมพา บ้านท่าแดง เพชรบูรณ์
1385 เกวลี บุญเหมือน บ้านทางข้าม เพชรบูรณ์
1386 อัจฉรา แตงอ่อน บ้านโคกหนองจอก เพชรบูรณ์
1387 ธรัญญา สิงห์เส บ้านปากออก เพชรบูรณ์
1388 ศิริพร สลัดทุกข์ บ้านสระแก้ว เพชรบูรณ์
1389 ทรรศพักตร์ มงคลวัจน์ บ้านดง เพชรบูรณ์
1390 ณัฐ มีแสง บ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง เพชรบูรณ์
1391 มณเฑียร ศรีศักดิ์ บ้านน้ำดุกเหนือ เพชรบูรณ์
1392 นิตยา ทิพย์เนตร รร.เทศบาลวัดป้อมแก้ว สมุทรสงคราม
1393 วราภรณ์ เสาร์โพธิ์งาม ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
1394 สุภัทร ทองสิทธิ์ รร.เทศบาล 1 วัดนางวัง สมุทรสงคราม
1395 กวี โพธิสุธา สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
1396 ธนิต สุวรรณลักษณ์ ธีรศาสตร์ ราชบุรี
1397 วิจิตรา เกียรติเลิศวรากุล วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สมุทรสาคร
1398 ระติภรณ์ หมกคล้าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี
1399 รุจิรา ไยยธรรม ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
1400 สุพร ศิริปี มัธยมวัดดอนตูม ราชบุรี
1401 ฐานามาศ ศรีไทย บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) ประจวบคีรีขันธ์
1402 จุฬาวรรณ กาญจนไตรภพ บ้านห้วยน้ำโจน กาญจนบุรี
1403 มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
1404 สิริญาพร มุกดา บ้านมาบแค นครปฐม
1405 สุภาวดี เหมือนเทียน ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) กาญจนบุรี
1406 ฐิติรัตน์ กลิ่นจันทร์ วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) เพชรบุรี
1407 นาตยา นาคราช วัดห้วยตะเคียน กาญจนบุรี
1408 ศรัญญา กลิ่นพิกุล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
1409 ศิริพรรณ ก๋ำรามัญ บ้านแจงงาม นครปฐม
1410 ปุญณิกา งามประดิษฐ์ บ้านท่ากระเทียม เพชรบุรี
1411 ศุภกร ธนคำดี มิตรอารีวิทยาสิน กำแพงเพชร
1412 สุภัทรา อรัญนาค ทับสะแกวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1413 อารีย์ มะลิทอง บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
1414 วริศรา วิริยะบัณฑิต บ้านแซรไปร ศรีสะเกษ
1415 ดรุณี ฮวดหนองโพธิ์ พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม
1416 อดิวัฒน์ เรือนรื่น บ้านหนองเค็ด กาญจนบุรี
1417 สุคนธ์ คงประดิษฐ์ เหลียนหัว นครนายก
1418 กมลชนก บุญชื่น บ้านท่าดินแดง กาญจนบุรี
1419 มนัณญา คำมี บ้านหนองขอนเทพพนม กาญจนบุรี
1420 ปุณฐิภา โชติปิติมน อนุบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี
1421 นารีรัตน์ เล็กละเอียด วัดดอนชะเอม กาญจนบุรี
1422 สุรศักดิ์ ใจคำแหง บ้านสระบัวก่ำ สุพรรณบุรี
1423 ธวัลรัตน์ วิเศษสิงห์ บ้านตรอกสะเดา กาญจนบุรี
1424 นลินี ปลื้มมีชัย บ้านหนองจั่น กาญจนบุรี
1425 กันยารัตน์ รักอู่ บ้านลําอีซู กาญจนบุรี
1426 มุกดา อ่อนเบา บ้านหนองย่างช้าง กาญจนบุรี
1427 จิตรดา พัฒน์ทอง วัดหนองพังตรุ กาญจนบุรี
1428 อลิศรา อ่องศรี วัดหนองไม้แก่น กาญจนบุรี
1429 กิตติศักดิ์ ศรีทอง วัดห้วยตะเคียน กาญจนบุรี
1430 อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ วัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี
1431 มนทกานติ์ มั่งคั่ง ณ รังษี อำนวยวิทย์กาญจนบุรี กาญจนบุรี
1432 ลักขณา วังปลาทอง บ้านห้วยมาลัย กาญจนบุรี
1433 ตติยาพร มงคล บ้านโป่งกูป กาญจนบุรี
1434 วัชระ ห้าวหาญ บ้านหนองขอน กาญจนบุรี
1435 นฤมล ทองอินทร์ ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
1436 ศุมณฑน์สันต์ จันทร์มาก ลุ่มโป่งเสี้ยว กาญจนบุรี
1437 พงศ์ฐณัชฐ์ กิจเจริญ อำนวยวิทย์กาญจนบุรี กาญจนบุรี
1438 เพชรรัตน์ สุขะโยบล ศรีสังวาลย์ นนทบุรี
1439 สุธาสินี คัยนันทน์ บ้านวังผาตาด กาญจนบุรี
1440 ปราณปรียา บุญประเสริฐ บ้านปากแพรก ประจวบคีรีขันธ์
1441 กุลธิดา ศรีเสมอ บ้านวังกระแจะ กาญจนบุรี
1442 ณัฐเวช ทวีชื่น บ้านลําอีซู กาญจนบุรี
1443 กรรณิกา จันหอม บ้านวังผาตาด กาญจนบุรี
1444 จุฬาลักษณ์ จำปาทอง ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง กาญจนบุรี
1445 จริญญา เสริมทรัพย์ บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สุรินทร์
1446 สุกฤษฏิ์ อุดมผล คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
1447 ตรีรัตน์ ช่อสะอึก ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
1448 ปนัดดา ทองนุ่ม บ้านหนองขอนเทพพนม กาญจนบุรี
1449 วรวีร์ จันทร์อนันต์ วัดหนองไม้แก่น กาญจนบุรี
1450 ดารุณี เพ็งน้อย วัดหนองไม้แก่น กาญจนบุรี
1451 มนตรี รถจักรดี บ้านหนองเค็ด กาญจนบุรี
1452 นาตยา ใจเก่งดี บ้านหนองจั่น กาญจนบุรี
1453 นราขวัญ ชำนาญเวช บ้านฉนวน ชัยภูมิ
1454 พรทิพย์ เฮงทองเลิศ เมตตาจิตต กาญจนบุรี
1455 ธัญชนก ต้นตระกูลทอง สมาคมนักเรียนเก่าราชินี กาญจนบุรี
1456 ธันยรัศมิ์ วิเศษสิงห์ บ้านหนองโสน กาญจนบุรี
1457 ณัฐญา สุทธิรักษ์ สมาคมนักเรียนเก่าราชินี กาญจนบุรี
1458 จิตตรา บำรุงเขต บ้านลําอีซู กาญจนบุรี
1459 จิตตรา บำรุงเขต บ้านลําอีซู กาญจนบุรี
1460 ชัชฎาพร ทรรพวสุ วัดบางลึก ชุมพร
1461 บรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 กาญจนบุรี
1462 กัลยา ตี่นาสวน บ้านลําอีซู กาญจนบุรี
1463 กัลยา ตี่นาสวน บ้านลําอีซู กาญจนบุรี
1464 อนุสรา เกตุแก้ว ดิศกุล กาญจนบุรี
1465 วิทยา จันทร์โพธิ์งาม ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) กาญจนบุรี
1466 วัชราภรณ์ ตรีอักษร สมาคมนักเรียนเก่าราชินี กาญจนบุรี
1467 รัตนาภรณ์ หรีหร่อง ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง กาญจนบุรี
1468 อรรถพล นาคะพันธุ์ ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
1469 สุธิศา เขียวเหลือง บ้านตะเคียนงาม กาญจนบุรี
1470 ธีรพงศ์ แก้วประดิษฐ วัดพุน้อย กาญจนบุรี
1471 จีราพร วิเศษสิงห์ บ้านโป่งกูป กาญจนบุรี
1472 กนกพิชญ์ พ่วงจาด ลุ่มโป่งเสี้ยว กาญจนบุรี
1473 ชนาธิป สวัสดิ์ชม้าย ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
1474 นนทิยา เบ็ญพาด บ้านตลุงใต้ กาญจนบุรี
1475 ศิริวรรณ จันทร์เจริญ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นครปฐม
1476 ระวิทย์ มั่นปาน อนุบาลยอดไม้งาม สุพรรณบุรี
1477 น้ำเพชร อินทร์วงษ์ บ้านโป่งคอม สุพรรณบุรี
1478 พนิดา งามยิ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
1479 สุวัฒน์ ศรีดี บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
1480 สุรีรัตน์ ทองอินทร์ วัดดารา สุพรรณบุรี
1481 นิสาชล ทองเลิศ วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) ราชบุรี
1482 ณภัสสร มงคลกาญจนคุณ วัดพุน้อย กาญจนบุรี
1483 นีรนาฎ บุญประเสริฐ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
1484 ภัทรพร ทิพย์จินดาชัยกุล วัดเกาะ สุพรรณบุรี
1485 สุวนันท์ ธัญญเจริญ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
1486 ปิยนุช พวงรัตน์ วัดอุทุมพราราม สุพรรณบุรี
1487 ธนา คงแดงดี วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) พระนครศรีอยุธยา
1488 เบญญาภา โชติกรธนากุล บ้านหนองขาม สุพรรณบุรี
1489 สมศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
1490 ภูมินทร์ เจริญสุข อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 สระแก้ว
1491 รุ่งทิพย์ เดชใจทัด อู่ทอง สุพรรณบุรี
1492 ทิพวรรณ เกตุคง บ้านหนองเค็ด กาญจนบุรี
1493 กนกพร เหลือวพิทักษ์ บ้านหนองปรือ กาญจนบุรี
1494 ขนิษฐ์นาถ ชาวสวน วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม สุพรรณบุรี
1495 นฤมล จรูญศักดิ์วิวัฒน์ อุดมวิทยานุกูล ระยอง
1496 อำภาพร ศรีอุบล สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
1497 อำภาพร ศรีอุบล สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
1498 สุริษา เมฆจินดา ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
1499 ปพิชญา ชาวอุทัย วัดเทพสุธาวาส สุพรรณบุรี
1500 สกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา วัดคันทด สุพรรณบุรี
1501 เอกภพ เกิดอ่ำ วัดศรีเจริญธรรม ชัยนาท
1502 วันวิสาข์ เรืองปานกัน สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
1503 น้ำเพชร ศรีสุข อู่ทอง สุพรรณบุรี
1504 กรวัฒน์ ภูฆัง บ้านหนองปลิง กาญจนบุรี
1505 ชุติมา โสมภีร์ วัดพร้าว สุพรรณบุรี
1506 วิภารัตน์ ตาตะกรุด วัดทับผึ้งน้อย สุพรรณบุรี
1507 ศิรินภา แซ่ตั๊ง วัดดารา สุพรรณบุรี
1508 อังคณา สุขขีวาด เทพประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1509 วรวรรณ ศรีเผือก วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) พระนครศรีอยุธยา
1510 วิศรุต สุวรรณสิงห์ บ้านทับละคร สุพรรณบุรี
1511 นางฟ้า มีแสง บ้านกลอนโด กาญจนบุรี
1512 ผานิต แซ่อึ้ง สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
1513 จารุวรรณ วงษ์เเก้ว วัดหนองไม้แก่น กาญจนบุรี
1514 ศุภางค์ บุญศรีสมฤทธิ์ วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
1515 พิชญา กัณหา หนองปรือพิทยาคม กาญจนบุรี
1516 อัญชลี ตาลเพชร บ้านหนองเค็ด กาญจนบุรี
1517 จิรนันท์ นาคสุขศรี สามัคคีราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
1518 อภิชาติ ชมชื่น สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
1519 ณิชาภา โชคประกอบบุญ เจี้ยนหัว นครปฐม
1520 เอกลักษณ์ แก้วมีสี เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
1521 สุลาลีวัลย์ พรหมมิ เจี้ยนหัว นครปฐม
1522 ธันยนันท์ ฉัตรนุสรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
1523 ปรวิทย์ หนูคง วัดบางช้างเหนือ นครปฐม
1524 วีระกิจ พรรัชภูมิ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
1525 จงกลณี ภัทรกังวาน วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
1526 พรศตวรรษ ป้องกัน ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
1527 พรศตวรรษ ป้องกัน ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
1528 ไชยยศ คชินทร เพิ่มวิทยา นครปฐม
1529 ลัดดา ป่าใหญ่ วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
1530 ธิติมา วิเศษศิริ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
1531 ณิชาภัทร เรืองศิลป์ โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม
1532 อังคณา ศิวารัตน์ สวนป่าองค์พระ สุพรรณบุรี
1533 ธนาวรรณ เกิดผล กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
1534 เกรียงศักดิ์ อุบลไทร วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
1535 กฤตินี กลิ่นอยู่ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
1536 ดรุณี เผือกเอี่ยม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีณรงค์ สุรินทร์
1537 พลพิพัฒน์ หิรัญวงค์ รร.เทศบาลวัดประทุมคณาวาส สมุทรสงคราม
1538 นนทศักดิ์ จันทร์สนิท ท้ายหาด สมุทรสงคราม
1539 ศรีทอง สวนสำราญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
1540 กฤษฏิ์สุธี เกอะประสิทธิ์ วัดศรีสุวรรณ นครนายก
1541 พิเชษฐ์ รอดนิกร วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สมุทรสาคร
1542 ชนิตา กล่ำสวัสดิ์ รร.เทศบาล 1 วัดนางวัง สมุทรสงคราม
1543 สุภาพร ปานหอม วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) เพชรบุรี
1544 ภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ มิตรภาพที่ 34 เพชรบุรี
1545 กิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เพชรบุรี
1546 กิ่งกาญจน์ พยนต์ยิ้ม บ้านหนองปืนแตก เพชรบุรี
1547 สุธิดา กงแก่นทา บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) เพชรบุรี
1548 ศิตาพร สายนาค วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นครปฐม
1549 พัชราภรณ์ เจริญสุข ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
1550 สิทธิพรรณ มากมิตร รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
1551 ศุภนัจ คนคล่อง วัดท่าเหว เพชรบุรี
1552 สุนทร รุ่งสว่าง วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
1553 พิมพ์พร จิรวิวัฒน์ภัทร แก่นจันทร์วิทยา เพชรบุรี
1554 ทัศนัย น้อยเมือง บ้านดอนมะขาม ประจวบคีรีขันธ์
1555 วรรณวิไล ลิ้มศรีมงคล บ้านหนองหญ้าปล้อง ประจวบคีรีขันธ์
1556 เพชรหทัย ฉิมฉลอง วัดกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
1557 สุรวุฒิ จูสวย บ้านวังยาง ประจวบคีรีขันธ์
1558 ชนัญชิดา โพธิ์ชุ่ม อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1559 แสงดาว จันทร์ช่วง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี
1560 จีรวรรณ จันทรเพ็ญสุริยา บ้านหนองคร้า ประจวบคีรีขันธ์
1561 ฉัตรชัย เผื่อนโชติ อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
1562 จิราวรรณ หอมเพียร ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
1563 ศศิวิมล นิลดำ วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) ประจวบคีรีขันธ์
1564 ฐิติมา จั่นเพ็ชร บ้านหนองปุหลก ประจวบคีรีขันธ์
1565 ภัสสรมณฑน์ ศิริดาราภัทรากุล วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
1566 อภิณัฐ ภูทัศน์ วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) ประจวบคีรีขันธ์
1567 วาสนา อ่าวเจริญ บ้านห้วยสาร กระบี่
1568 สุธาทิพย์ ศรีรินทร์ เกตุชาติศึกษา นครศรีธรรมราช
1569 วรลักษณ์ เรศประดิษฐ์ สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา
1570 มนตรี แก้วเชิด โศภนคณาภรณ์ นครศรีธรรมราช
1571 วชิรญาณ์ ยอดพิจิตร ตรีนิมิตรวิทยา นครศรีธรรมราช
1572 สุทธิพงศ์ ตรีกำจร รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช
1573 สุริยันต์ แสงระวี บ้านไสพลู นครศรีธรรมราช
1574 ลัดดา ชัชวาลย์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี
1575 จีรวัฒน์ ศรีพุฒ บ้านขุนราษฎร์ สุราษฎร์ธานี
1576 กัญญา กาญจน์ ลําสนุ่น ปทุมธานี
1577 กมลวรรณ ทองแจ้ง บ้านบางดี สุราษฎร์ธานี
1578 สุรีรัตน์ ภุมรินทร์ บ้านสํานักหว้า สงขลา
1579 นวิชญาน์ พิศวงศ์ วัดน้ำรอบ สุราษฎร์ธานี
1580 สุรีย์วรรณ ศรีชุมจันทร์ เกตุชาติศึกษา นครศรีธรรมราช
1581 สมิตานันท์ ภิรมย์รักษ์ รร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก นครศรีธรรมราช
1582 ศริวิมล ชูชำนาญ นิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง
1583 อัจฉราภร รักหนู หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
1584 กนกวรรณ รัตนามาศ ทัศนาวลัย นครศรีธรรมราช
1585 อรพรรณ หีดแก้ว ราชประชานุเคราะห์1 กระบี่
1586 ธีรนันท์ รัตตะ บ้านชะอวด นครศรีธรรมราช
1587 กนกวรรณ บุตรด้วง ดรุณศึกษา 2 นครศรีธรรมราช
1588 ไพโรจน์ จินดาวงศ์ จิปิภพพิทยา ปัตตานี
1589 ลักษณ์สุดา อินอักษร บ้านควนหนองหงส์ นครศรีธรรมราช
1590 อมรรัตน์ ผุดสุวรรณ วัดม่วงค่อม สงขลา
1591 จิราพร เพชรแกมแก้ว ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
1592 เสาวลักษณ์ พานทอง เกตุชาติศึกษา นครศรีธรรมราช
1593 ลัดดาวัลย์ ชื่นชม หนองนกประสาทศิลป์ นครศรีธรรมราช
1594 ประเสริฐ มัยทอง บ้านป่าชิง สงขลา
1595 ณัฐวดี อนงค์ บ้านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี
1596 สุพาพิมพ์ ช่วยสถิตย์ อยู่เป็นสุขอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
1597 เนตรนภา สุวรรณ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
1598 ปิยธิดา จันทร์แก้ว ราชประชานุเคราะห์1 กระบี่
1599 เสาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์ โศภนคณาภรณ์ นครศรีธรรมราช
1600 รอยพิมพ์ มานะวิน อู่ทอง สุพรรณบุรี
1601 อมราวรรณ แสงนิล ด่านสวีวิทยา ชุมพร
1602 จิตติญา แสงสว่าง ประสารวิทยา นครราชสีมา
1603 อุทัย เพชรอนันต์ ชุมชนวัดท่าลิพง นครศรีธรรมราช
1604 เอกรัตน์ รักจันทร์ โคกครามพิชากร นครศรีธรรมราช
1605 อิสรานันท์ ชนะภัย บ้านนางหลง นครศรีธรรมราช
1606 มาลินี หงษ์ทอง บ้านม่วงลีบ สุราษฎร์ธานี
1607 วิสุ ช่วยมณี โศภนคณาภรณ์ นครศรีธรรมราช
1608 เกศรินทร์ สิทธิฤกษ์ ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
1609 เบญจวรรณ เภรีกล หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
1610 ชมะนันท์ จันทร์ศิริ เกตุชาติศึกษา นครศรีธรรมราช
1611 จริญญา อร่ามเรือง วัดท้ายทะเล นครศรีธรรมราช
1612 พิมพ์สมร บุญฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม
1613 ชิดชนก หยู่หนูสิงห์ ทุ่งสังพิทยาคม นครศรีธรรมราช
1614 อรอุมา สาระวารี อุตรกิจ กระบี่
1615 นันฑา รู้รอบ บ้านเกาะจำ กระบี่
1616 หนึ่งฤทัย ปานบุตร บ้านหินเพิง กระบี่
1617 อรอุมา ชูสุวรรณ์ วัดชลวาปีวิหาร ตรัง
1618 สาลินี ทับไทร บ้านแหลมสัก กระบี่
1619 ภัรทะดา ดวงเกิด วัดแดง นครศรีธรรมราช
1620 เยาวนุช บุตรกริม บ้านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี
1621 วิชุตา ทองทิพย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
1622 จิดาภา สิงหบำรุง มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
1623 ทิพานัน ขุนบุญจันทร์ บ้านท่าประดู่ กระบี่
1624 ภาณุพงศ์ จินะทอง บ้านฉลอง ภูเก็ต
1625 ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
1626 กันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์ วัดประชาธิการาม พังงา
1627 ศริญญา ผั้วผดุง ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
1628 อัณณวี อัควงค์ ชุมชนวัดไก่เตี้ย ปทุมธานี
1629 ศุภกิจ ชำนาญกิจ กะทู้วิทยา ภูเก็ต
1630 วัชรินทร์ ครามทอง คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา
1631 มนัสวี นิจการ ทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา
1632 นิศารัตน์ นาคินทร์ สตรีพังงา พังงา
1633 ธงชาติ ทองขาว วัดศรีรัตนาราม พังงา
1634 รัชฎาพร สุวรรณสาม ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
1635 สมชาย เจริญฤทธิ์ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
1636 ราณี จรุงการ สตรีพังงา พังงา
1637 นภสร คงนาม บ้านคุรอด พังงา
1638 อณัศยา พิณเศรษฐ์ ท่าสะท้อนวิทยา สุราษฎร์ธานี
1639 อรรถพล เพ็ชรดี ทับสะแกวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1640 พัฒนสุฎา เพชรมีศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
1641 ณัฐธยาน์ นวลสุทธิ์ บ้านพรุแชง สุราษฎร์ธานี
1642 ดวงกมล บัวบาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
1643 ภานุวัฒน์ จรูญสนองกิจ วัดเพ็งประดิษฐาราม สุราษฎร์ธานี
1644 กัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
1645 อรอุมา เกตุแก้ว อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี
1646 ชุตินันท์ ทองชนะ วัดบ่อมะปริง สุราษฎร์ธานี
1647 อนุสรา สมกานดา บ้านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี
1648 ทิชานนท์ สุขารมย์ วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) ประจวบคีรีขันธ์
1649 เทพประสิทธิ์ เมืองน้อย ทุ่งสังพิทยาคม นครศรีธรรมราช
1650 วิชชุ อายุสุข บ้านทุ่งสมอ ตรัง
1651 นิวัฒน์ นาคเสนา บ้านท้องนายปาน สุราษฎร์ธานี
1652 ยุทธนา เพชรเชนทร์ บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) พัทลุง
1653 ณัฏฐศิรพรรณ อัญชลีกุล ฆังคะทวีศิลป์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครศรีธรรมราช
1654 เกนิษา ปล้องทอง บ้านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี
1655 เรวดี อิสสโร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
1656 อภิวันท์ จำปาศรี วัดกาญจนาราม สุราษฎร์ธานี
1657 อริยาภรณ์ ขุนปักษ์ ลิ้นจี่อุทิศ ปทุมธานี
1658 อัจฉรา พวงแก้ว บ้านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี
1659 อารีรัตน์ ครุฑปักษี อนุบาลหนูน้อย สุราษฎร์ธานี
1660 กุลณัฐ สวยงาม บ้านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี
1661 รัชนีกร ชูทอง บ้านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี
1662 ศิริกาญจน์ ภูริภัทรวิรุฬห์ ลําสนุ่น ปทุมธานี
1663 จันทรา ไหมเพชร บ้านนาเหรี่ยง ชุมพร
1664 พิมณฑ์พัฒน์ กลับอินทร์ วัดนาทุ่ง ชุมพร
1665 ศิริวรรณ นาคทองรูป ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
1666 ธัญณิชา สุขอาจ วัดวรพรตสังฆาวาส ชลบุรี
1667 พัชฌาภรณ์ เอียดศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
1668 อภิชาติ ทินแก้ว บ้านศาลาลอย ชุมพร
1669 อุมาพร จินาก้วน บ้านห้วยใหญ่ ชุมพร
1670 วราลี ฟุ้งเฟื่อง บ้านคลองแคว นครศรีธรรมราช
1671 พรพิมล อ้นกรูด สวนศรีวิทยา ชุมพร
1672 อิสริญ บุญหนัก สวนศรีวิทยา ชุมพร
1673 ปัทมา จีนดี ตะกั่ว