Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 อัจฉรา พละกลาง บ้านห้วยทรายขาว ประจวบคีรีขันธ์
2 มนตรา อินต๊ะ บ้านสันป่าสัก เชียงใหม่
3 พิงค์พันธุ์ แพงพุทธ กำแพงวิทยา สตูล
4 เอกนรินทร์ รุ่งอินทร์ วัดหนองมะคัง พิษณุโลก
5 ปารณีย์ วิบูลย์วัชรกิจ สุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี
6 พรเพ็ญ ณ พัทลุง บ้านลิพัง ตรัง
7 จิราพร บรรณโคต วัดนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา
8 ณัชชา ประทีปธนากร ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
9 ประเทือง วงศ์ศิริ เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นครนายก
10 พิเชษฐ์ วารินทร์ มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
11 ภัทรวดี ไข่เสน มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
12 นงนุช ฆังรัตน์ มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
13 กนกวรรณ ศิริเทศ เทพสุวรรณชาญวิทยา สมุทรสงคราม
14 รินจีรา เผือกวัด วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
15 ณัฐพร เหมือนชู บ้านธารน้ำทิพย์ สุโขทัย
16 ธัญญารัตน์ บริสุทธิ์ ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
17 วิเชียร ใจดี บ้านปางผักหม พะเยา
18 พรรณี ชุบขุนทด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าตูม สุรินทร์
19 พัชราพร พนมเขต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์
20 บุญลักษณ์ ดัชนี ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
21 กนกวรรณ ไกรภูมิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
22 ปณิตา สายเนตร วัดคีม สิงห์บุรี
23 ธีระดนย์ ญาวิลาศ เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
24 มาลิสา เขื่อนแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาก ตาก
25 อนันต์ หาญจิตร บ้านคลองบอน พังงา
26 นพรัตน์ ทองอยู่ บ้านคลองบอน พังงา
27 นิลวรรณ หมวดเพ็ง เกาะยาววิทยา พังงา
28 อรอุมา แซ่ตั้ง เกาะยาววิทยา พังงา
29 วุฒิชัย ใยบัว บ้านป่าตุ้ม เชียงใหม่
30 มงคล โพธิ์ม่วง คณฑีพิทยาคม กำแพงเพชร
31 นันท์นภัส โพธิ์คำ ชุมชนบ้านกำแมด ยโสธร
32 มนัส สักขาพรม บ้านบางกลาง ระนอง
33 ศิริภา ไชยนุ้ย บ้านลาแล ยะลา
34 จตุพร พิณทอง รร.เทศบาลแสนสุข อุบลราชธานี
35 อัมพวัลย์ สิงห์คำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสารภี เชียงใหม่
36 กาหลง เขียวแก้ว วัดงิ้วราย อ่างทอง
37 สิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์ บ้านปากน้ำ ระนอง
38 นิรัญ เรืองดำ บ้านท่าฉาง ระนอง
39 เบญจพร โคตรภูเวียง บ้านนาชุมแสง ขอนแก่น
40 วิศิษฐ์ จิตตะสุขีกุล วัดตึกราชา สิงห์บุรี
41 สรวงสุดา พงษ์ศิลา ชุมชนวัดบ้านแลง ระยอง
42 มะลิวรรณ โคตรวงษ์ บ้านนายอ นครพนม
43 บุญส่ง พุ่มบาน ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
44 สมศักดิ์ สายสอ บ้านนาชุมแสง ขอนแก่น
45 ฉวีวรรณ คำหาญ บ้านนายอ นครพนม
46 มาไล กรรณีวงษ์ วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
47 กัญญ์พิชญา สุภาผล วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
48 จักรพงศ์ เกียงเตียด บ้านบางกลาง ระนอง
49 สมวงษ์ บุญเซ็ง รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
50 วราภรณ์ เสาร์โพธิ์งาม ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
51 นัทธมน รุ้งไธสง บ้านคำไหล มุกดาหาร
52 ทวีวัฒน์ เชื้อนาค วัดเทียนถวาย ปทุมธานี
53 วาสนา สุขพันธ์ วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
54 มิตรอารี ตันสกุล บ้านบางริ้น ระนอง
55 เทวี พรหมรินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
56 ยุทธนา นาอุดม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
57 เทียนชัย เทียมทอง บ้านหนองบัวน้อย สุรินทร์
58 อารีรัตน์ ชูรวง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
59 วุฒิศักดิ์ ทองเต็ม บุเปือยวิทยาคาร อุบลราชธานี
60 สุรเดช ต้นบุตร ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
61 ปวีณา นามรักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองโดน สระบุรี
62 กาญจนา น่วมบาง วัดคงคาราม ลพบุรี
63 จารุภา เปลี่ยนปาน วัดคงคาราม ลพบุรี
64 ศุภิสรา อยู่ระหัด อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
65 เกียรติพงษ์ เกิดศรี บ้านปางไม้ไผ่ อุทัยธานี
66 สมพร เพชรสิน วัดแสงสว่าง ปราจีนบุรี
67 เธียรชัย แสงชาตรี ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
68 สุพัฒน์ วงศ์วันดี บ้านบาก2 มุกดาหาร
69 กฤตภาส ศิริเขตรกรณ์ สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร
70 แววตา ไชยขันธ์ นาทันวิทยา กาฬสินธุ์
71 สัญญา วัฒนาเนตร บ้านทุ่งโพธิ์ สกลนคร
72 มนตรี นาคีย์ บ้านทุ่งโพธิ์ สกลนคร
73 ศุภรัตน์ กมลเดช นารีนุกูล อุบลราชธานี
74 อำพล ประทุมสุวรรณ บ้านท่าฉาง ระนอง
75 มยุรฉัตร เงินทอง บ้านเนินทอง พิษณุโลก
76 กึกก้อง เนาวะเศษ ร่องคำ กาฬสินธุ์
77 เพชรณภัค นามแสงผา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
78 กิตติ ปานมี ปานมี วชิรป่าซาง ลำพูน
79 เกษม ยะมา บ้านแม่กา พะเยา
80 รังสิมา พิทักษ์วาปี รร.เทศบาลอินทปัญญา ชลบุรี
81 วสันต์ เผือกพันธ์ อพป.คลองน้ำใส สระแก้ว
82 ธนพล วงศ์สุวรรณ บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แพร่
83 อมรรัตน์ อินทรปรางค์ บ้านน้ำหักศึกษา พิษณุโลก
84 กัลยวรรธน์ ตะเภาทอง วชิรบารมีพิทยาคม พิจิตร
85 กาญจนา สมจิตต์ วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) เพชรบุรี
86 มูหมัดอีซา เจ๊ะนิ วิทยาลัยการอาชีพเบตง ยะลา
87 กิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์ ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
88 ศรัญญา แย้มบุญมาก บ้านเนินพลับหวาน ชลบุรี
89 สุวิทย์ ปิยะราษฎร์ บ้านกุศกร อุบลราชธานี
90 ปฐมพงศ์ ศุภสุข บ้านนาหว้าเหนือ อุบลราชธานี
91 สมบัติ มันตะสูตร วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) พิษณุโลก
92 สุดารัตน์ เขียวหอม วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) สมุทรสงคราม
93 ชวลิต ทับสีรัก มิตรภาพ มหาสารคาม
94 เอกภพ สุดสะอาด บ้านหินดาด นครสวรรค์
95 วีรพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง วัดสระลงเรือ กาญจนบุรี
96 จารุวรรณ จันทะเวียง วัดวังปลาจีด นครนายก
97 ปณวัฒน์ สาเเก้ว บ้านทุ่งโก สุรินทร์
98 ธรรศกร สังข์ชุม สตรีระนอง ระนอง
99 ประทวน กำจัดภัย โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
100 วรนุช โบราณประสิทธิ์ คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สมุทรปราการ
101 นูเรฮา บือซา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเบตง ยะลา
102 บริวัตร มัชฌิมา สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี
103 วศิน พุดซ้อน หนองจอกวิทยา เพชรบุรี
104 สันติ กลิ่นขวัญ สันกำแพง เชียงใหม่
105 วิสูทธ์ สังข์สี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
106 รุ้งเพ็ชร หัตถามาศ โคกประสิทธิ์วิทยา กาฬสินธุ์
107 อรนงค์ จิตรตรง สังวาลย์วิท ๒ สงขลา
108 วรการ หาญลคร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง สระบุรี
109 ทวีศักดิ์ วิชาชิต แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
110 ภนุวัฒน์ สุดาชม เมืองมุกวิทยาคม มุกดาหาร
111 ณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ บ้านเกาะเคี่ยม ตรัง
112 ปรัชญา สาครสุคนธ์ บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
113 กชภกร วงค์เหมย บ้านทุ่งฝาย ลำปาง
114 จันทร์วีชา เนาประดิษฐ์ บ้านทุ่งฝาย ลำปาง
115 ยุวดี ยิ้มรอด วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
116 ชุติมา ชูแสง บ้านหาดทรายรี ชุมพร
117 กีรติ ภุมร บ้านหนองโรง เพชรบุรี
118 วิชัย เพ็ชรวงษ์ ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) สุพรรณบุรี
119 อาณัติ สีเหลือง บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่
120 โกศล เศษสุวรรณ วัดเทียนถวาย ปทุมธานี
121 สมพร ศรีสวัสดิ์ บ้านท่าเทศ ตรัง
122 อรสินี ขันธวิธิ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
123 สุทิน สุทธิสิน ปากน้ำหลังสวนวิทยา ชุมพร
124 เสาวนีย์ ชาญช่าง วัดนิยมธรรมวราราม นครปฐม
125 นิรุช ขอสุข หมอนสูงประชาสรรค์ สุโขทัย
126 รัตชณี คชรินทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
127 วรัญญู ฉิมเพชร์ บ้านห้วยลึก ตรัง
128 ธีระ บุญชัย วิเชียรมาตุ ตรัง
129 นวพรรณ คำดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนพุด สระบุรี
130 ชุติเดช เร่งเร็ว บ้านสระ พะเยา
131 อุดม บริสุทธิ์ บ้านแคนดำ สุรินทร์
132 สำเริง นิลพัฒน์ บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
133 สรกฤช สิงห์งาม บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เลย
134 วงเดือน คงศิลป์ วัดเกาะพิกุล นครนายก
135 ชาคริต อินแถลง อนุบาลเมืองลำพูน ลำพูน
136 เทอดชัย ไสยลักษณ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์
137 ทัศนีย์ สิงห์บันดาล บ้านสระใหญ่ ตราด
138 สุมาลิน ดอกไม้ บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย
139 ประพันศักดิ์ ผึ่งไทยสง บ้านเกริ่นกฐิน ลพบุรี
140 วีระ หอยสังข์ บ้านคลองมะขาม ตราด
141 ปิยะทัศน์ เทพารัตน์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
142 วรวิทย์ ชิดชอบ ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี
143 เกรียงไกร ผาดไธสง วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
144 พิศิฐ ผู้เลี้ยง วัดสารวนาราม ปราจีนบุรี
145 มานพ จันทะคุณ รร.เทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์
146 กิพลี แกซิ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรามัน ยะลา
147 เริงจุฬา กลางเสนา บ้านป่าบง เลย
148 วรพจน์ หวานสนิท วัดน้อมถวาย ชุมพร
149 ณรงค์ ไชยลังกา บ้านสระ พะเยา
150 ชนากานต์ พุ่มเกต ด่านสวีวิทยา ชุมพร
151 ปรีชา นุชราชวงษ์ วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
152 นัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์ บ้านตาเจา ศรีสะเกษ
153 สุธินี บุญอาจ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
154 จิรานุวัฒน์ ทะนสุข วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
155 ธนพงศ์ บุญวาที บ้านคลองมะขาม ตราด
156 วิรัตน์ ญาณะรมย์ บ้านคำโพธิ์โคกก่อง อุบลราชธานี
157 สุนันทา มีชนะ วังหว้าราษฎร์สามัคคี สุพรรณบุรี
158 เพลินพิศ เรืองชาญ อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
159 จรูญ สินาปัน บ้านห้วยติ่ง สุโขทัย
160 ธงชัย นนทสี รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
161 ยุภา สุจริตธุระการ ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สุพรรณบุรี
162 ศิริวรรณ โคตะวินนท์ สมเด็จประชานุเคราะห์ กาฬสินธุ์
163 อรเยาว์ อาจหาญ บ้านห้วยไคร้ ประจวบคีรีขันธ์
164 ชุติมา กล่ำกลาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
165 ศักดิ์กฤษ จันทิมา บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สุโขทัย
166 มาลัยทิพย์ วงษ์ภักดี บ้านขุมคำดงตาหวาน อุบลราชธานี
167 สรายุทธ โฉมฉิน อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
168 อับดุลเราะมาน ดิงพะแน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรามัน ยะลา
169 จิรเดช บุญศรี เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี
170 นิลาวัณย์ สุวรรณจักร์ ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ลำปาง
171 ประวัติ พุ่มพวง วัดฮ่องกอก ลำพูน
172 สมนึก ศรีนคร บ้านน้ำหรา สตูล
173 พจน์ ฟักอ่อน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
174 ปัทมา คุณสืบพงษ์พันธ์ พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี
175 วรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
176 โสภณ นาปรัง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) พะเยา
177 นายโอภาส เมฆา บ้านขุมคำดงตาหวาน อุบลราชธานี
178 ชุติมา สาดมุณี อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
179 วันดี ภูเจริญ บ้านดอนใจดี ประจวบคีรีขันธ์
180 สุดารัตน์ เท่าเทียม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
181 อดิเทพ เรืองชาญ อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
182 จิรพงศ์ โพธิ์ทอง วัดทะเลบก นครปฐม
183 อำพร แสงสุข ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
184 กันติพัส ศิริบุตร บ้านจันลา อุบลราชธานี
185 ชาคริต โพธิ์งาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
186 เสฎฐวุฒิ คัมภิรานนท์ บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) สระบุรี
187 สันติ สิงหาพรม ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ชัยภูมิ
188 ทวีพงศ์ บุญถนอม รร.เทศบาลอินทปัญญา ชลบุรี
189 อำนวย กิจนัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์
190 เยาวเรศ สอนจิตร์ ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
191 ชยังกูร ภูริศรี บ้านยางคำ สกลนคร
192 บุญเกิด เหลามี บ้านหนองบัวน้อย สุรินทร์
193 รุ่งระพี โกสวิดา วัดประสาทนิกร ชุมพร
194 ณัฐพงศ์ มณีวงศ์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
195 ณรงค์ บุญเกิด บ้านวังน้ำ กำแพงเพชร
196 สุวรรณา โกราเมศ บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 นครศรีธรรมราช
197 เพชรรัตน์ อินเฉลียว อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
198 กิตติภูมิ มวลชัยภูมิ อนุบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
199 พัทธนันท์ สิงห์รักษ์ บ้านเนินสุวรรณ พิษณุโลก
200 ศุภากร ช้างทอง อำนวยวิทย์นครปฐม นครปฐม
201 ไพวรรณ นิมิตรเกาะ วัดป่าถ้ำภูเตย กาญจนบุรี
202 สุนันท์ ประสพผล อนุบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
203 ภทพร ชาวหญ้าแพรก สมุทรมณีรัตน์ สมุทรสาคร
204 วิราพร เกตุอรุณ วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
205 มาโนช บาริศรี บ้านหินเกิ้ง เลย
206 กษิดิ์เดช พรมทอง ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
207 กัณฑ์ณพัชร อัครไกรวรกุล อ่างทองพัฒนา ประจวบคีรีขันธ์
208 ณัฐพัชร์ สาวัตถี บ้านปลาโด ร้อยเอ็ด
209 ฤทธิชัย สายโพธิ์ บ้านกุศกร อุบลราชธานี
210 มนัส ทาสา แม่จะเราวิทยาคม ตาก
211 เอกลักษณ์ ศรียาภัย อนุบาลควนขนุน พัทลุง
212 ศักดิ์ชาย คำเพชร เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร
213 รจนา คงถึง บ้านเด่นด่าน อุตรดิตถ์
214 จินตนา เปี่ยมลาภ บ้านสัตหีบ ชลบุรี
215 กฤษกร ภมรศิลปิน ไชยปราการ เชียงใหม่
216 กาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ บ้านสัตหีบ ชลบุรี
217 เรณุกา โพธิ์อ่อน บ้านด่าน อุบลราชธานี
218 วันเพ็ญ ศรีประเสริฐ วัดวรุณดิตถาราม ตราด
219 กมลพรรณ ศรีสุพรรณ์ บ้านโพง ยโสธร
220 รังสรรค์ ทองสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก
221 ปิยะรัตน์ พลอยเจริญ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
222 ชนพัทธ์ อ่วมสอาด ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
223 ณรงค์เดช บุญสาง พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี
224 วัชรินทร์ บุรัสการ วัดป่าถ้ำภูเตย กาญจนบุรี
225 ชาญวิทย์ ฉายประเสริฐ วัดศรีเมือง สมุทรสาคร
226 ดวงกมล ปถคามินทร์ วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม
227 สุริยาวุต จันโพพันธ์ วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม
228 นวลจันทร์ พุ่มพวง บ้านหาดทรายรี ชุมพร
229 จิระวิน พุ่มนวล แม่จะเราวิทยาคม ตาก
230 ธนยศ ไมตรีพันธ์ บ้านสระสมิง อุบลราชธานี
231 อรจิรา มีศรี บ้านแซรไปร ศรีสะเกษ
232 รัฐตนา บัวสี วัดบางขุด สมุทรสาคร
233 วราพร เวชพันธ์ ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สิงห์บุรี
234 สมรัก เกตุชาติ ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 ระยอง
235 ขวัญชัย เปรียบยิ่ง วัดศรีสุทธาราม สมุทรสาคร
236 เชาวริน เศรษฐมาตย์ รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
237 สกุณา ปัญญาวชิรกุล อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
238 รภัสศา บัวทอง เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชุมพร
239 พินิจ โคตรจันทร์ บ้านหนองฮาง อุบลราชธานี
240 ณัฐพงษ์ กันทาดง วชิรป่าซาง ลำพูน
241 สมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
242 คุณากรณ์ ทองเนื้อสุข วัดป่าระกำ นครศรีธรรมราช
243 สุราลัย บุราณเดช บ้านภูล้อม มุกดาหาร
244 บุญช่วย คันธีสาร ชุมชนบ้านผาบ่อง แม่ฮ่องสอน
245 พรรณภา พฤทธิ์ตระการ ทรัพย์ราษฎร์บำรุง ลพบุรี
246 อารีย์ อินทร์นิ่ม บ้านวังน้ำเขียว ประจวบคีรีขันธ์
247 ณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์ วัดวังคัน สุพรรณบุรี
248 ขนิษฐา แก้วกรูด วังมะเดื่อ ประจวบคีรีขันธ์
249 อภิรักษ์ แสงอรพินท์ รร.เทศบาล 1 บ้านสะเตง ยะลา
250 ณรงค์ นิตนอก วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
251 ธนวัฒน์ ยี่สิบแสน อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) พะเยา
252 นันทิดา ครุฑใหญ่ ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
253 อำพร ศรีพรหม อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
254 ศักดิ์ชัย ศิริพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบันนังสตา ยะลา
255 เข็มชาติ พินิจพล บ้านโพง ยโสธร
256 สิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
257 ยมนา คีรีรัตน์สกุล วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก
258 กมลวรรณ แก้วด่านกลาง ชุมชนวัดแสนตุ้ง ตราด
259 สุวรรณา ขาวแขก อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
260 เยาวลักษณ์ ชมสวน วัดฮ่องกอก ลำพูน
261 ณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์ อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
262 อรษา โลแก้ว บ้านทุ่งกองมู แม่ฮ่องสอน
263 พันธิภา สารสุวรรณ วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
264 ศรีอุบล ละมูลมอญ บ้านน้ำอ้อมผักระย่า อุบลราชธานี
265 อรรถวิทย์ ทองก้านเหลือง ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
266 ธานินทร์ ศรีสุวรรณ ชุมชนบ้านนาชะอัง ชุมพร
267 อำนาจ กองแพง บ้านองหลุ กาญจนบุรี
268 สงัด จันทร์เพชร บ้านวังร่อง เพชรบูรณ์
269 มิญญ์ชนก ปรางละออ วัดธงชัยธรรมจักร ประจวบคีรีขันธ์
270 มยุรี จันทร์จรัส บ้านยางลุ่ม อุบลราชธานี
271 วีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยะหา ยะลา
272 พรชัย คำรพ เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
273 จตุพล สายงาม รร.เทศบาล 2 หนองบัว อุบลราชธานี
274 ณัฐณิษานันท์ โยธามาตย์ รร.เทศบาล 2 หนองบัว อุบลราชธานี
275 สุวิทย์ ผ่องพักตร์ วัดปทุมาวาส ระยอง
276 วรชา เพิ่มพูล อนุบาลพะโต๊ะ ชุมพร
277 เกษม ใจกระเสน บ้านหนองเงือก ลำพูน
278 กุณฑีรา วงค์หาเทพ โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา กาฬสินธุ์
279 ปัทมาพร เมยประโคน วัดบางโปรง สมุทรปราการ
280 ศิริศักดิ์ จันทร์หอม รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
281 ดนุเดช สงศรี บ้านทุ่งค่าย ตรัง
282 ธนากาญจน์ หมื่นสา สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 หนองคาย
283 กรณโชติ ทับประโมง บ้านแดง มหาสารคาม
284 ภูผา เอี่ยมเอกพจน์ บ้านหัวฝาย ตาก
285 เทิดชัย ทองคำเภา รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
286 บัณฑิต ศรีทัศน์ บ้านปากคลองโรงนาค ชลบุรี
287 กิตติมิตร โสภาพ กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ยโสธร
288 อัจฉรา สว่างวงค์ วัดหนองแช่แว่น ชลบุรี
289 อรวรรณ อินทร์เทียน บางตะบูนวิทยา เพชรบุรี
290 ยศ สามเมือง มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ อุดรธานี
291 จันทร เกียรติกมลชัย อำนวยวิทย์นครปฐม นครปฐม
292 ศราวุธ สิทธิชัย บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ชุมพร
293 ธีรวัฒน์ ดวงสิน เลิงนกทา ยโสธร
294 อานุภาพ คุ้มวงษ์ นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
295 พัทชนันธรณ์ แก้วเจิม บ้านท่าพลู สระบุรี
296 อนันต์ ทรัพย์หัตถกิจ ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
297 ดิเรก วงษ์ทองดี อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
298 นวพร คุณีพงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
299 ธนพจน์ ทองหล่อ วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) สระบุรี
300 วชิระ มีพันธ์ บ้านดอนตะเคียน ชุมพร
301 พัดชา ช่วยปลอด เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ระนอง
302 ชัยยุทธ กันทะยะ เพชรบูรณ์วิทยา เพชรบูรณ์
303 วิทยา เตชะวงค์ สบเมาะวิทยา ลำปาง
304 ฤทัยชนก แก้วคง ชุมชนวัดเชิงแส สงขลา
305 พัณณิตา หงษ์สุข บางระกำ พิษณุโลก
306 ปิยวรรณ คงวัดใหม่ บ้านธรรมรัตน์ ประจวบคีรีขันธ์
307 วนิดา พันธุราษฎร์ บ้านป่าตุ้ม เชียงใหม่
308 วิภาลัย แปลกไธสง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
309 จิรานุช ศรีสงคราม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
310 อำนาจ ใจบิดา บ้านโป่งเก้ง อุทัยธานี
311 เปรมวดี ไชยรักษา บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย มหาสารคาม
312 เกตุกนก วัชรเสถียร ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์
313 นพพล ทองทวี รร.บ้านเขาตูม ปัตตานี
314 สรวิชญ์ สินสวาท บ้านหนองปลากระดี่ สุพรรณบุรี
315 กิตตินันท์ เกตุทับทิม บ้านหนองปลากระดี่ สุพรรณบุรี
316 วิไลรัตน์ ศรีพรม อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ชัยภูมิ
317 อโนชา สุรินโยธา บ้านปลาดุก อุบลราชธานี
318 ทิพากร บุญสนอง วัดหนองซิว ลำพูน
319 พร้อมพรรณ แหวนแก้ว อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ชัยภูมิ
320 สุริยา รอดสบาย เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
321 ศาตรา จันอุไร บ้านหนองขอน กาญจนบุรี
322 วรัญญา เสียงโต บ้านซ่านสามัคคี อุตรดิตถ์
323 สุรศักดิ์ ประมูลชัย โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
324 สงกรานต์ ยืนยั่ง มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นครพนม
325 ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ รร.เทศบาล 2 หนองบัว อุบลราชธานี
326 ปฐมวัย แซ่อื้อ สามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร
327 ดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
328 ชัชฎาภรณ์ ประถมทอง วัดสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี
329 นัฐรส สุทธิ กรอกสมบูรณ์วิทยาคม ปราจีนบุรี
330 ปิยะ ทองคำขาว บ้านหินแหลม กาญจนบุรี
331 ชยุตรา สามิลา โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
332 สัจจา ธิติรัตน์วรโชค บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
333 ไกรสอน มุ่งมลพลเจริญ บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
334 บุญมี สายสวาท บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน
335 จันทรา ประภัศร ชุมชนวัดสาขลา สมุทรปราการ
336 ศิรินทร์รัตน์ พุ่มไสว แม่ฮ่างวิทยา ลำปาง
337 อนุสรณ์ ศรีรักษา บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก เลย
338 จรัญ ทองปัสโนว์ วัดบุณฑริการาม สุราษฎร์ธานี
339 นิภาพรรณ โพธิ์อ่อน บ้านด่าน อุบลราชธานี
340 วรวัส โพธิ์งาม บ้านนานวน อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
341 นพดล คงป้อม นาโบสถ์พิทยาคม ตาก
342 วราลี หลีประเสริฐ บ้านกลาง พังงา
343 ชลรดา วิเศษศรี บ้านคึมยาว ยโสธร
344 โกสัย โกษาแสง บ้านคึมยาว ยโสธร
345 ชุลีกร พิมลศรี นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
346 ปัญญา พรมพิทักษ์ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
347 วานิช น้อยแสง บ้านดอนทราย ประจวบคีรีขันธ์
348 ทรงกลด สิทธิมงคล บ้านไร่ศรีอุบล เลย
349 จุฑามาส พัฒนศิริ หนองกรดพิทยาคม นครสวรรค์
350 สุจิตรา เฉลิมศรี รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
351 วัลลภ มานักฆ้อง เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
352 อลงกต เทอดโยธิน โมโกรวิทยาคม ตาก
353 นพัชกร ปณฤทธิ์ เมืองยาววิทยา ลำปาง
354 กิตติพงศ์ เกิดพิน บ้านประดาเจ็ดรัง กำแพงเพชร
355 สมศรี รัตนศรี ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
356 อาทรศักดิ์ มังคละศิริ บ้านพุม่วง ลพบุรี
357 ธีรพล คงมีผล รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม ตาก
358 จีระวัฒน์ ครั้งพิบูลย์ บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ อุบลราชธานี
359 วันชัย ศรีวิพัฒน์ ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี
360 มนตรี มุมทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
361 ชีวสาธน์ กิ่งแก้ว วัดโพธาราม ฉะเชิงเทรา
362 เพชรรัตน์ มณีพงษ์ แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
363 สุพัตรา คณานิตย์ บ้านหนองปรือ สระแก้ว
364 วันดี เชาวน์ดี บ้านหนองปรือ สระแก้ว
365 พลวัฒน์ เป็ดทอง วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
366 สังวาลย์ พลอยดำ บ้านสวนวิทยาคม สุโขทัย
367 อธิราช จันแสนตอ บ้านสวนวิทยาคม สุโขทัย
368 อนวัทย์ ฤกษนันทน์ โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
369 อาคม รุนสีงาม อพป.คลองน้ำใส สระแก้ว
370 ภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
371 ชนิตา ชัยศุภวัฒน์ วัดบางโปรง สมุทรปราการ
372 ชัชชาวี มุ่งดี บ้านโพธิ์ห้วย สุรินทร์
373 ชนินท์ณัฐ สุริยะบุตร วัดวังปลาจีด นครนายก
374 ภัทร์กร ศรีเมือง บ้านมาบประชัน ชลบุรี
375 อัญชลี ยอมวงค์ดี บ้านทาน ลำปาง
376 มยุรฉัตร เงินทอง บ้านเนินทอง พิษณุโลก
377 เกียรติภัทร์ คำตื้อ อนุบาลเลย เลย
378 สุดใจ อินทน้อย วังประจบวิทยาคม ตาก
379 ชุติมา ศรีนาค วัดโคก ปทุมธานี
380 ชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ บ้านมาบป่าหวาย ระยอง
381 สุกัญญา หมึกแดง บ้านปากถัก พังงา
382 เทพประทาน ช่างสาน ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
383 ธวัชชัย เอ็มประโคน วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
384 ธเนศ เรืองสุวรรณ์ ปทุมวิไล ปทุมธานี
385 พิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
386 เก่งกาจ จริงจังชนังกูล วัดหนองตาบุญ สระบุรี
387 กันตวัฒน์ คำอ่อน บ้านหัวฝาย ตาก
388 นริศรา ทองยศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
389 สมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ อนุบาลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
390 นพดล ขาวแท้ บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ยะลา
391 ณัฎฐา ชำนาญหมอ ชายเขาวิทยา อุตรดิตถ์
392 พงศกร วาสุกรี วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร
393 แพรวพรรณ คาดสนิท คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
394 มีชัย ชาติไทยเจริญ อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
395 วิจักขณ์ เครือวิไล บ้านขะเนจื้อ ตาก
396 โอภาส ทองใบ บ้านสวนหลวง สมุทรสาคร
397 ขวัญเรือน สุวรรณจันทร์ อนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ตาก
398 พงศ์เทวัญ สุปรีย์ทวีบูรณ์ อนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) ตาก
399 ชาตรี จำปาศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สุพรรณบุรี
400 จักรพันธ์ ชินพัณณ์ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สุพรรณบุรี
401 ภูเบธ พุ่มสลิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาก ตาก
402 นวพร บรรจุงาม ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
403 อรกนก เหลืองจรัสสุริยา ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
404 กฤษฎา อิ่มพงษ์ นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
405 กิตตภพ ชุมคง บ้านบางตะเภา นครศรีธรรมราช
406 คณาธิป นับแสง บ้านช่องลม ตรัง
407 สุคนธ์ นัยวิรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
408 ภูริชญา นพรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
409 กรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุล บ้านข่อยวิทยา ลพบุรี
410 ปรีชา ชินพิมาย บ้านห้วยไคร้ ประจวบคีรีขันธ์
411 ชัชวาล เวชสุวรรณ พระนารายณ์ ลพบุรี
412 ชญานิศ เศิกศิริ เมืองยโสธร ยโสธร
413 สุพัฒชัย ฤทธิเดช บ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี
414 อาทิตย์ แสงฤทธิ์ บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
415 นราธิป โทบุราณ บ้านสันป่าสัก เชียงใหม่
416 กฤษฎิ์ ไวตระกูล เบตง'วีระราษฎร์ประสาน' ยะลา
417 ธวัช เฮ่าหนู วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
418 ประสิทธิ์ สีนารอด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
419 อาทิตย์ หมวดคงจันทร์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
420 กรวรรณ ยืนนาน บ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี
421 อรุณี โพธิพิทักษ์ ทองประสาทเวทย์ อุทัยธานี
422 วัลลภ เลิศลบ วัดคีม สิงห์บุรี
423 กฤษฎา ชัยกล้าหาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
424 ชาญภัทรชน กานังพัฒนกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระทองคำ นครราชสีมา
425 บุญชุบ หลั่งทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
426 ยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
427 มานิต แต้มแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
428 ไพจันทร์ ปากดีสี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
429 สมเกียรติ เฉลยอาจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
430 พรชัย สีทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์
431 จตุพร ลือชาชัยกุล บ้านบึงขวาง สุรินทร์
432 สุรศักดิ์ เสกสรรค์ ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล
433 อรณี จิเหม ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล
434 สุวิทย์ คงเกตุ บ้านหัวตะพาน สุรินทร์
435 มูรชีดา สาหลัง สตูลศานติศึกษา สตูล
436 อภินัทธ์ อุศมา สตูลศานติศึกษา สตูล
437 มูหะหมัด ดีแม ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ สตูล
438 ประเชิญ กูลรัตน์ อนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) สุรินทร์
439 พิชญาภา ทองตัน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
440 ฆนรจณ์ สังข์เพชร มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
441 อุไร ฤทธิเพชร มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
442 จันทร์จิรา ศรีสุวรรณ มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
443 สุประวีณ์ บุญถาวร วัดคีรีวิหาร ตรัง
444 วันทณี คงจิตต์ มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
445 จิดาภา สิงหบำรุง มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
446 อรอุมา ฆังรัตน์ มหาราชบ้านแสงอรุณ สุราษฎร์ธานี
447 เอี่ยมสกุล หมุนลี รร.เทศบาลวัดเกษมจิตตาราม อุตรดิตถ์
448 สมพร คำเหลือ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
449 โกวิท ทองมาก อนุบาลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
450 จันทัปปภา ปิ่นเกตุ อนุบาลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
451 กรอบดาว อิ่มชาลี รร.เทศบาลวัดหนองผา อุตรดิตถ์
452 วิเชียร นุ้ยเย็น รร.เทศบาลวัดหนองผา อุตรดิตถ์
453 บุญทิพย์ อนันตพงศ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล
454 อุดม อินทผล ประกอบวิทยา สมุทรสงคราม
455 ปทิตตา วิทยารักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
456 ทวีชัย ศรีลับศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
457 ภานุรังษี คงธนกฤตกร มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
458 เกวรินทร์ หมื่นแก้ว สันป่ายางวิทยาคม เชียงใหม่
459 จิราภร ศรีสมภพ บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) อุบลราชธานี
460 สัจจกรญ์ กันปนก สันป่ายางวิทยาคม เชียงใหม่
461 จรัสศรี ฤทธิโชติ สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต
462 เสาวคนธ์ แก้วประเสริฐ สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต
463 ศุทธวีร์ นิลสมุทร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
464 สถาพร เจริญสวัสดิ์ บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักอุทิศ) ประจวบคีรีขันธ์
465 สุฑามาศ คงอยู่สุข บ้านเนินกรวด ประจวบคีรีขันธ์
466 ไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม ห้วยยางวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
467 อรุณี อิสระโชติ บ้านอ่าวน้ำบ่อ ภูเก็ต
468 พิทยา กองม่วง วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม
469 กิ่งแก้ว สุขชนะ บ้านห้วยทรายขาว ประจวบคีรีขันธ์
470 จันทนา ภุมมาบุตร รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
471 อุษณีษ์ บุญเรือง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
472 จารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ บ้านอ่าวน้ำบ่อ ภูเก็ต
473 วิจิตรา ทัพซ้าย บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
474 จุฬารัตน์ เกตุย้อย วัดเกษตรกันทราราม ประจวบคีรีขันธ์
475 วทัญญู ลุสมบัติ บ้านคำมะโค้งหนองแฝก อำนาจเจริญ
476 พนิษฐา บุญธิมาศ บ้านคำมะโค้งหนองแฝก อำนาจเจริญ
477 ชนารัญช์ สุวรรณน้อย วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม
478 ประภาส อิ่มคำ รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก
479 เชษฐา ทิมเทียบ วัดเกษตรกันทราราม ประจวบคีรีขันธ์
480 มณทณัฐ พรหมคงบุญ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา
481 ธีรภพ นิจกิจ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา
482 กีรติ เลื่อนสูงเนิน บ้านหินกอง ประจวบคีรีขันธ์
483 อรทัย สิบหมื่นเปี่ยม เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
484 ศุภโชติ รุจิเลิศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม
485 ยุทธพิชัย ศิริพงษ์ บ้านสะกาด สุรินทร์
486 จักรพงษ์ สัชชานนท์ บ้านสะกาด สุรินทร์
487 คณาธิป สอนเทศ บ้านหนองหลวง ตาก
488 อุเทน พันธ์ประเสริฐ บ้านหนองหลวง ตาก
489 วราภรณ์ พัฒน์กรด บ้านหาดเลา ตรัง
490 ณัฐกานต์ โพชสาลี บ้านหาดเลา ตรัง
491 นายฤพล แป้นทอง วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
492 ปิยดา หมื่นสวัสดิ์ เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นครนายก
493 ธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
494 ประพัทธ์พงศ์ ทากุ วัดศรีมงคล ปราจีนบุรี
495 ชัชพิสิฐ์ เสนพิทักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
496 อารีย์ เปียศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
497 อัจฉระพรรณ ทองสันต์ ยางรากวิทยา ลพบุรี
498 นฤพล สุรินทร์ บ้านดงป่าหวาย เชียงใหม่
499 พิสันติ์ จันทร์เขียว บ้านดงป่าหวาย เชียงใหม่
500 ศักดิ์ดา จาริพันธ์ บ้านด่าน ยโสธร
501 ศิริชัย พุ่มพันธุ์ บ้านหนองหาดใหญ่ สมุทรสาคร
502 เบ็ญจวรรณ สินณรงค์ อนุบาลอ่าวลึก กระบี่
503 วิเชียร บุญเตี่ยว วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล
504 อมรรัตน์ ชัยเพชร บ้านห้วยลึก ตรัง
505 พรชัย โมกข์กระแสร์ ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
506 บุหงา สุขประเสริฐ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
507 มนทกานติ ล้วนประเสริฐ วัดนาขวาง สมุทรสาคร
508 วีระศักดิ์ วีระศักดิ์ ทองพร้อม บ้านหนองเหียง ประจวบคีรีขันธ์
509 พรัชนก มอญพูด วัดหนองเพียร สุพรรณบุรี
510 ประกิจ เนยสูงเนิน รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
511 วีรพันธ์ พึ่งหวัง วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
512 ชาตรี คงอ่วม อนุบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
513 พงษ์นรินทร์ จงกูล อนุบาลทับกวาง สระบุรี
514 หมัดเวช ปังแลมาเส็น บ้านน้ำหรา สตูล
515 ปานรดา บุญญเจริญชัย อนุบาลวิหารแดง สระบุรี
516 มานิต ทองใบ ชุมชนบ้านกำแมด ยโสธร
517 บราเหม คงถิ่น บ้านน้ำหรา สตูล
518 ธนกฤต มุมทอง ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
519 เอกลักษณ์ ท่าทราย วัดชัยมงคล สมุทรสาคร
520 ปฐมพงศ์ รีรักษ์ ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
521 ธนะเมศฐ์ ธรรมนลินธรณ์ ลำสนธิวิทยา ลพบุรี
522 ธนากร ศิริสุข รร.เทศบาลวัดไทยชุมพล สุโขทัย
523 ขนิษฐา สีสมุดคำ รร.เทศบาลวัดไทยชุมพล สุโขทัย
524 สุรเดช พุ่มวัน วัดแสงมณี ปทุมธานี
525 ปริศนา ป้องปิ่น วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
526 พิมพ์ชนก ทองคล้าย วัดแสงมณี ปทุมธานี
527 ณัฐวัฒน์ อารีประชาภิรมย์ วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
528 ฉลอง คุณประทุม วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
529 วิทวัส คงนวล วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
530 ปวีณ์ทิพย์ อ้นลำพอง วัดโปรยฝน ปทุมธานี
531 สรพงษ์ ปานบุตร วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
532 ศิราวุฒิ จันทร์เที่ยง บ้านทาน ลำปาง
533 ณัฐวุฒิ มะลิซ้อน ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
534 จักรี ฉิมเรือง ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง
535 จิรวรรณ เดชทองคำ ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง
536 นัทที ลำขวัญ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
537 รณกฤต ศุภมาตร วัดชัยมงคล สมุทรสาคร
538 สมปอง พรมตรุษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
539 จินตนา ภูษณะพงษ์ วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ สุพรรณบุรี
540 ชลธิชา เนตรประไพ นาสักวิทยา ชุมพร
541 ศิวัช วงษ์เณร นาสักวิทยา ชุมพร
542 นัฐฏ์ เดชนะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาดี ปราจีนบุรี
543 สริตา แสงกระจ่าง กิตติวิทยา ตราด
544 ณัฐวดี กรแก้ว ชุมชนบ้านนาชะอัง ชุมพร
545 ก้องสกล นพเก้า บ้านดอนตะเคียน ชุมพร
546 ศศิธร จันทรสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
547 สุนีรัตน์ กองมาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาดี ปราจีนบุรี
548 ประนอม ศรีขจร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
549 ลักษ์ขณา บุริวัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
550 จิรารักษ์ ประยูรวง์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
551 วารุณี มีเชาว์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาดี ปราจีนบุรี
552 เกตุญาดา ไชยโอสถ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
553 ชัย สืบอินทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
554 กรรณิกา บางกุ้ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
555 พัชราภรณ์ สายสมบูรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
556 ปฏิภาณ รสฉ่ำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาดี ปราจีนบุรี
557 กัลยกร ท่าเกษม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
558 จิตสุภา นามวัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
559 ธนันท์พร เชื้อปั้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
560 ปุญชรัสมิ์ กงแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
561 อทิตยา สมัครชื่อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
562 วินสรรค์ เสนาะวาที ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
563 ประพนธ์ อ่อนพรม เมืองเชลียง สุโขทัย
564 ศรายุทธ อรุณแย้ม คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
565 ธนกฤต อยู่จัตุรัส ราชประชานุเคราะห์ 3 ชุมพร
566 อุมาพร ชัยปรีชา อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
567 พรชัย จั่นเพ็ชร บ้านท่าพลู สระบุรี
568 ศักดิ์ชาย ขวัญสิน วัดบ้านม้า ลำพูน
569 สุรกิจ นองขมวด บ้านแก่งวิทยา สุโขทัย
570 พิชัยพงศ์ สุขะเจริญศิริ บ้านปากน้ำ ระนอง
571 มานะ หนูภักดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแซะ ชุมพร
572 ชลลดา หินแก้ว บ้านทางหวาย ประจวบคีรีขันธ์
573 ธีมาพร ใจจิตต์ บ้านทางหวาย ประจวบคีรีขันธ์
574 ราชัย ทองกระจ่าง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
575 ณัฐ คำธร แม่กุวิทยาคม ตาก
576 ณิชกมล จันทวงษ์ วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) อ่างทอง
577 ปราโมทย์ หนูกลัด อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) อุทัยธานี
578 สมพงษ์ เกตุกรรม อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) อุทัยธานี
579 ศุภชัย ไพโรจน์พิริยะกุล รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย ตาก
580 ปรนันต์ มั่นฉิม รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม ตาก
581 ประภาส คำปา แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง
582 พิพัฒน์ ปานบุญ แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง
583 สุวิทย์ นามนนท์ บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
584 ปราโมทย์ กิวัฒนา บ้านหลวง น่าน
585 ธีรนันท์ เผ่าผาง บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
586 วนัสนันท์ โหมดม่วง บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
587 อรวรรณ กองเพียร บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
588 นวลสี ไชยวัฒกุลกิจ บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
589 มัลฑลิกา นีระพันธ์ บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
590 นภารัตน์ แสนคุ้ม บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
591 นพรัตน์ เทศไทย บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
592 เทพี ไชยภักดี บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
593 แสงทิพย์ มีทองแสน บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
594 พงศ์วัฒนา สืบสิงห์ บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
595 จินตวัฒน์ ปัญญาแวว บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
596 สุภัสสรา ศรีโกศล บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
597 กนกรัตน์ มุทาพร บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
598 มนทกานต์ สังขฤกษ์ บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
599 มนัส นามบุดดี บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
600 อนุสรณ์ พิมพ์กินรีย์ บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
601 บุญส่ง จันทร บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
602 ธีพัฒน์ ดอนปิน บ้านแม่อ้อใน เชียงใหม่
603 พลวัฒน์ โพนชัด บ้านเขาช้าง กาญจนบุรี
604 อำนาจ นกดำ บ้านเขาช้าง กาญจนบุรี
605 กิตติ กลมเกลียว ธันยธรณ์พิทยา ๒ อำนาจเจริญ
606 พัฒชรี แซ่เขา บ้านลิพัง ตรัง
607 กณกพิชญ์ หมั่นถนอม บ้านลิพัง ตรัง
608 ศริตวรรธน์ เวียงนนท์ บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย มหาสารคาม
609 ทิพวรรณ ปัญญากาศ วัดเหมืองง่า ลำพูน
610 กานดาภา ญาณะศร วัดเหมืองง่า ลำพูน
611 วิไล ออกกิจวัตร ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
612 อุทัย จงแพ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
613 จันทร์เพ็ญ จั่นเจริญ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
614 อดิศักดิ์ เนียมหอม ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
615 อำนาจ พันธุ์เขียน อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
616 ผการัตน์ บุญแนบ บ้านช่องเม็ก ยโสธร
617 ไกรทอง ผิวทอง บ้านช่องเม็ก ยโสธร
618 เมธี ทองรอด บ้านไผ่สี กาญจนบุรี
619 เทอดทูล เกตุพงษ์ อนุบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
620 กฤตเมธ อุ่นโพธิ บ้านหนองเงือก ลำพูน
621 ธนากร ดวงตา บ้านโคกกลาง ยโสธร
622 พรชัย เกิดสินธุ์ วัดนางสาว สมุทรสาคร
623 บัญญัติ รักษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี
624 พรรณี ใจเพิ่ม วัดนางสาว สมุทรสาคร
625 พิมณฑ์พัฒน์ กลับอินทร์ วัดนาทุ่ง ชุมพร
626 วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ่์ บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
627 ภาคภูมิ สุวรรณโชติ บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
628 อนุกูล กรัณย์เมธากุล บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
629 ฑิมพิกา พันธ์ดั วัดถ้ำคีรีวงศ์ ประจวบคีรีขันธ์
630 วันทนา งามเนตร วัดถ้ำคีรีวงศ์ ประจวบคีรีขันธ์
631 สุบิน บางใจ วัดแม่เฉย อุตรดิตถ์
632 ธีรพล ศรีทองอ่อน ชายเขาวิทยา อุตรดิตถ์
633 ชาญวิทย์ พวงมาเทศ ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
634 สมศักดิ์ ศรีภิรมย์ ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
635 ญาณิศา ฤกษ์บุญมี ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
636 ภานุวัฒน์ คลังสิน บ้านท่าชะอม อุทัยธานี
637 สิทธิเดช คุ้มฉาย จ่าการบุญ พิษณุโลก
638 พรอนงค์ หงษ์คำผิว ชุมชนวัดไทรม้า นนทบุรี
639 สุทธิพงค์ ทองใบอ่อน วัดชัยมงคล สมุทรสาคร
640 อารีรัตน์ เกิดอุดม อ่างทองพัฒนา ประจวบคีรีขันธ์
641 สิวะ ฟักขาว รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) อุทัยธานี
642 ซาโก้ วราหะ รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) อุทัยธานี
643 สุพจน์ นามขันทอง โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
644 ถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
645 ทัศนะ สีหาราช บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ชัยภูมิ
646 จรูญ ดีสมบัติ บ้านบุ่งเวียนวิทยา ชัยภูมิ
647 ลาศ ชูเชิด บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
648 ดำรงค์ วรรณแรก บ้านลิพัง ตรัง
649 วรวิทย์ คำทอก บ้านนาชุมแสง ขอนแก่น
650 พงษ์ศักดิ์ ทองไชย บ้านดู่ลาด ยโสธร
651 วิไลวรรณ ปรึกษา วัดตึกราชา สิงห์บุรี
652 นันทิยา อุ่นปวง วัดหนองซิว ลำพูน
653 รัติยา กาหลง บ้านบางปิ้ง สมุทรสาคร
654 วันวิสาข์ ขาวดี วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง
655 นลิน สองเมือง วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง
656 รัตนา คูหามุกข์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง
657 ธีระศักดิ์ รอดไกร วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง
658 ณัฏฐ-นิกานต์ ใหม่วรรณกา นาโบสถ์พิทยาคม ตาก
659 วิลัยพร ชินเกตุ ราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
660 สุพรพรรณ วงษ์ไร บ้านบางปิ้ง สมุทรสาคร
661 ธาราทิพย์ สอดศรีจันทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี นครปฐม
662 ศุภชัย ศรีอาจ นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
663 ชัยบดินทร์ เกตุอินทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์
664 วันทนา จะระ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโคก อุตรดิตถ์
665 รภัสสา ทุมลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโคก อุตรดิตถ์
666 ทิพวรรณ มารศรี บ้านบางปิ้ง สมุทรสาคร
667 บุญชัย พุกใหญ่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์
668 กฤศณา พิพัฒน์ศักดากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์
669 ทิพวรรณ อุตสาหะ มารดานุสรณ์ ตราด
670 วัลลา มโนธรรม มารดานุสรณ์ ตราด
671 วิลาวัณย์ กุละพัด มารดานุสรณ์ ตราด
672 ประยงค์ อุทธิสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลับแล อุตรดิตถ์
673 หฤษฎ์ ประมาณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลับแล อุตรดิตถ์
674 วินัย ปิ่นอินทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
675 อนันต์ ทองเชตุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
676 วารุตม์ วิรัศมี เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
677 จริญญา อร่ามเรือง วัดท้ายทะเล นครศรีธรรมราช
678 ชญานุศพัฒค์ นาท่ม บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
679 ณภัทรชล นาคแป้น บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
680 สมศรี หนูตะพง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
681 นพพร กลับพงศ์ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
682 สายพิน คงพระบาท บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
683 ไอลดา คงพระบาท บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
684 ณรงค์ รามัญจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
685 พัชนี ทุมดี บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
686 นลินี เศียรประดับ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
687 เยาวเรศ บัวขาว บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
688 สาคร เกษโร บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
689 นันธิดา เรืองศรี บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
690 ปริยากร จันทร์คง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
691 สุวรรณา โชติทอง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
692 อำนวย ประจง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
693 ธราธิป ส่งเสริม บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
694 จิรภา บุญชูวงศ์ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
695 ศราวุธ พวงทอง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
696 สุทิน นวลพลับ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
697 สุณีษา นวลพลับ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
698 สรชัช ขาวทอง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
699 บุบผา พูลพิพัฒน์ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
700 ราตรี มั่นคง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
701 เรณู คงมณี บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
702 ธีระ กันตพฤกษ์ บ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) ประจวบคีรีขันธ์
703 ตะวัน พันธุ์ชูศรี บ้านคลองแคว นครศรีธรรมราช
704 นาตยา บุณยเกียรติ์ บ้านคลองแคว นครศรีธรรมราช
705 คมสัน เสาหงษ์ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
706 สุดารัตน์ หัสจำนงค์ วัดกาโห่ใต้ นครศรีธรรมราช
707 เข็มทอง พงษาปาน บ้านโนนประทาย ยโสธร
708 วิรัช กลิ่นจำปา ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์
709 อัญชลี ทองประสพ ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สิงห์บุรี
710 ชโยทิต น้ำดอกไม้ ชุมชนบ้านท่าข้าม เชียงใหม่
711 มาริสา ตั้งสุขสันต์ บ้านดอนใจดี ประจวบคีรีขันธ์
712 นิศารัตน์ สมาน รร.เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ ศรีสะเกษ
713 ชยันต์ กันสีเวียง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
714 พรชัย ห่วงรักษ์ ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
715 ชัยรัตน์ บุญหล้า ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
716 ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ บ้านกันจด ศรีสะเกษ
717 รัตนพร วันหลัง บ้านพิณโท อุบลราชธานี
718 สุภัคษร วงค์อุดม บ้านพิณโท อุบลราชธานี
719 วีระวัฒน์ พิณโท บ้านพิณโท อุบลราชธานี
720 สุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์ ท่ากลางแจ้งจมวิทยา กาฬสินธุ์
721 ศิรินันท์ จือเหลียง วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) สมุทรสงคราม
722 ไชยยศ คชินทร เพิ่มวิทยา นครปฐม
723 กรรณิการ์ แสงจันทร์ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
724 ทินกร นามภูงา บ้านทุ่งยาว ประจวบคีรีขันธ์
725 สุภาพรรณ จูสวย บ้านทุ่งยาว ประจวบคีรีขันธ์
726 มานะ สยายใจ อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
727 มานะ สยายใจ อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
728 มานะ สยายใจ อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
729 ณัฐพล บุญเรือง อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
730 ณัฐธิดา เหนือกอง อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
731 อารยา ใสสระน้อย บ้านเขามัน ประจวบคีรีขันธ์
732 พรนิพา สง่ามั่งคั่ง นิคมวิทยา ระยอง
733 อานนท์ อำพาศ สุนทรภู่พิทยา ระยอง
734 ไพรัช ปาหลวง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ระยอง
735 กรรณิการ์ วรรณศรี วัดธงชัยธรรมจักร ประจวบคีรีขันธ์
736 ศิริชัย หอมดวงศรี สุนทรภู่พิทยา ระยอง
737 ศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา บ้านหนองสะพาน ระยอง
738 สุจิรา บุญรับ บ้านหนองสะพาน ระยอง
739 อนันต์ พวงทอง กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
740 ณรงค์พันธ์ การพันธ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
741 วีรพงษ์ วันทอง มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ อุดรธานี
742 ภควัฒน์ วรวัตสิริกุล ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน
743 ณัฐรานี สุดตะนา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
744 พิชัย นิราราช ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
745 วิทยา คงหมุน วัดเขาวิเศษ ตรัง
746 สุวิชา คีรีรัตน์ วัดเขาวิเศษ ตรัง
747 กฤตพล พงศ์ยี่ล่า วัดเขาวิเศษ ตรัง
748 ณัฐวุฒิ ยาจันทรา วัดสารวนาราม ปราจีนบุรี
749 สายใจ รุ่งรัตน์ วัดปทุมาวาส ระยอง
750 ปกีร์ญา กองคำ วัดสารวนาราม ปราจีนบุรี
751 กิตติภพ มีชัย วัดสารวนาราม ปราจีนบุรี
752 บรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 กาญจนบุรี
753 รังสรรค์ กรึงไกร บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
754 คงเพชร บุญชู บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
755 ขวัญเรือน บุญยม บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
756 สิตา ดัชถุยาวัตร หมื่นศรีประชาสรรค์ สุรินทร์
757 วงศกร พิมพ์จันทร์ หมื่นศรีประชาสรรค์ สุรินทร์
758 วีรยุทธ โลดทนงค์ บ้านไร่บน ประจวบคีรีขันธ์
759 ณัฐพงษ์ คนมั่ง วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
760 นันทา อุ่นใจ บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) ศรีสะเกษ
761 กกบุญ บัวใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
762 ธานนท์ กริชวิมลชัย บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) ศรีสะเกษ
763 พรนภา สุทธิสาร โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
764 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
765 วาสนา ใจเด็ด บ้านศิลาทอง ศรีสะเกษ
766 บุษบา แสงศิริ บ้านศิลาทอง ศรีสะเกษ
767 วิภาพร สืบเสาะ วัดสุนทรเทพคีรี ลพบุรี
768 ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี บ้านกันจด ศรีสะเกษ
769 มีสง่า ขาวงาม บ้านสำโรง สุรินทร์
770 สุทธิเวทย์ บุญปก วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
771 จินตนา จุงใจ วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
772 สมพร กันสา บ้านรันเดง สุรินทร์
773 คำพุฒ เสาใย บ้านรันเดง สุรินทร์
774 สุพจน์ ประภัยวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแซะ ชุมพร
775 สิทธิราช ปาวงศ์ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
776 ถวิล แซ่ตั้ง วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
777 ปรียาพร เทียนชัย ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
778 จักริน จันทขันทร์ วัดควนสามโพธิ์ พัทลุง
779 จุฑาทิพ จันทขันทร์ วัดควนสามโพธิ์ พัทลุง
780 เสาวนีย์ พุ่มนวล วัดควนสามโพธิ์ พัทลุง
781 กานต์ ธรรมวัตร บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) อุบลราชธานี
782 สิน อารยะจารุ สวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี
783 นัฐพล แสนทวีสุข ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
784 ชิดชนก ทัพธานี อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
785 วิภรัตน์ ตะไก่แก้ว อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
786 วรวิทย์ คงสิมา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
787 ชนัญชิดา นามมา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
788 รุ่งตะวัน ไชยบูตร อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
789 พัชรินทร์ โสภา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
790 ศิริลักษณ์ คนซื่อ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
791 สุวัฒน์ เอี่ยมอุดม บ้านหลวง น่าน
792 กรภู ไชยวงศ์ บ้านหลวง น่าน
793 ชัญนิษฐ์ พงษ์พิพัฒน์ บ้านยกกระบัตร สมุทรสาคร
794 สมพิศ กอบจิตติ บ้านยกกระบัตร สมุทรสาคร
795 ัพันธ์ภิพรต รังษิโย วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
796 สุกัลยา พรมหอม วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
797 สายฝน โตสกุล วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
798 ระพินทร์ มหัธทนศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน
799 จักรรินทร์ แสงพล วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
800 ปริยพันธ์ สุทธิสาร อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
801 กษมน พาณิชกระจ่าง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
802 ปาริชาติ ผ่องอำพันธ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
803 ปรัชญา กุระคำ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
804 แจ่มจัทร์ เหตุถัง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
805 สุธาเทพ จันทะเลิศ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
806 อนันต์ คุณล้าน อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
807 บริรักษ์ เป็ดทอง วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
808 ชนิกานต์ มาลาฉ่ำ วัดปลวกเกตุ ระยอง
809 อลิสา อินทร์ประเสริฐ วัดปลวกเกตุ ระยอง
810 ยุทธชัย แสงจันทร์ บ้านควนนกหว้า พัทลุง
811 สนอง คงอุป บ้านควนนกหว้า พัทลุง
812 สุธาดา เพ็งแก้ว บ้านควนนกหว้า พัทลุง
813 ปารณีย์ ลีพฤติ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
814 พิพัฒน์พงษ์ กฤดาการกร การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
815 นเรศ คำเสียง บ้านดู่ ศรีสะเกษ
816 มนันยา อิ่มนาง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
817 อรอุมา พรหมจรรย์ วัดแหลมดินสอ พัทลุง
818 อัฌรินทร์ สว่างอารมณ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
819 จิราพร ไกรศรีวรรธนะ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
820 ปฏิพัทธ์ ศรีสวาท บ้านยายจั่น ระยอง
821 รติมา ทิพรักษ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
822 ประนอม พลเยี่ยม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
823 วรรณกร ทวีแก้ว วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
824 กิตติธัช อ่ำพันธ์ วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
825 กุสุมา เพชรสังหาร อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
826 ประชัญ สีทา บ้านดู่ ศรีสะเกษ
827 ธีรพันธ์ วิทยาบำรุง การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
828 ธิดารัตน์ ศรีโพนงาม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
829 สุพัตรา สุพรรณภูวงศ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
830 แจ่มจรัส พันธศรี อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
831 ปณิชา สินมา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
832 สำเร็จ เกิดกล้า บ้านทัพกระบือ สุรินทร์
833 ิสิทธิพงศ์ กับแก้ว บ้านทัพกระบือ สุรินทร์
834 กรรภิรมย์ ปราถนาธรรมกุล วัดศรีเมือง สมุทรสาคร
835 นุกูล ปานมัจฉา วัดศรีเมือง สมุทรสาคร
836 รุ่งเรือง พันพละ บ้านโจดบัวบาน มหาสารคาม
837 เกษม ศิริโคตร บ้านบัวงาม อุบลราชธานี
838 อาภาภรณ์ กระโจมแก้ว ซอย 26 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี
839 พัชรินทร์ ศรีนิล ซอย 26 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี
840 มานะ ไชยโชติ บ้านปราสาทเยอ ศรีสะเกษ
841 วราพร บัวภา บ้านปราสาทเยอ ศรีสะเกษ
842 ธนิตชาติ ทองมงคล บ้านสระสมิง อุบลราชธานี
843 ประสิทธิ์ สอนทรง วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) สมุทรสาคร
844 ณัฐนันท์ สุดลอย วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
845 สมเจตน์ เรืองฉาย วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
846 จันทรัช สุวรรณประเสริฐ รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) น่าน
847 สนธิกาญจน์ อ่อนสลุง บ้านโคกตูม ลพบุรี
848 ณัฐพงษ์ สงคราม รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) น่าน
849 พัฒนพงศ์ ถนอมชาติ ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
850 ละนอง ซิ้มเจริญ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ลพบุรี
851 วุฒิ อิสระกุล วัดนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา
852 เขมณภัทร มั่นจิตาร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง สระบุรี
853 อโณทัย ศรีษะคำ บ้านหินแหลม กาญจนบุรี
854 เอกพจน์ ภิรมย์เนตร์ วัดศรีสุทธาราม สมุทรสาคร
855 สิริพันธ์ เหมวรรโณ วัดวังคัน สุพรรณบุรี
856 พิชญ์ชานนท์ โสมา บ้านคำโพธิ์โคกก่อง อุบลราชธานี
857 นรวิชญ์ สิงขร บ้านเกาะกระโพธิ์ ศรีสะเกษ
858 คมจักกฤช วุทธิยา บ้านเกาะกระโพธิ์ ศรีสะเกษ
859 ปรีดา ชูศรี วัดโพรงงู พัทลุง
860 อรัญญา ทองทาสี บ้านเกริ่นกฐิน ลพบุรี
861 วิเชษฐ์ หงษ์พงษ์ บ้านกุยแหย่ กาญจนบุรี
862 ธนโชติ เจริญเกตุ บ้านกุยแหย่ กาญจนบุรี
863 จันทร์ดี ทองเมียะ บ้านค้อ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
864 สุภาวดี แหล่งหล้า บ้านหาดทรายรี ชุมพร
865 ธีระยุทธ์ ดำชู วัดโพรงงู พัทลุง
866 พฤทธิ์อุกฤษฏ์ ช่างเรือนกุล บ้านทุ่งเสือโทน กาญจนบุรี
867 ปัทมา โพธิยั่งยืน วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
868 จำลอง น่วมนุ่ม วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
869 สันติ มีฤกิจ วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
870 ปิยากร ยมโชติ วัดบรรพตวารีเขต ชุมพร
871 นริศรา รัตนศิลา วัดบรรพตวารีเขต ชุมพร
872 ศิริรัตน์ อนุตรี บ้านไชยสอ ขอนแก่น
873 พรพิมล ยาปิ่น บ้านไชยสอ ขอนแก่น
874 วินัย คงสุขา บ้านโสน ศรีสะเกษ
875 ณัฐฐาภรณ์ แสงทอง บ้านโสน ศรีสะเกษ
876 นิธินัฎ สีหาวงษ์ บ้านโสน ศรีสะเกษ
877 สมสมร โทอุดธา บ้านโสน ศรีสะเกษ
878 ภัทรศักดิ์ สมพงษฺ บ้านโสน ศรีสะเกษ
879 นิติยา อุตมะ บ้านโสน ศรีสะเกษ
880 ดวงมณี อ่อนคำ บ้านโสน ศรีสะเกษ
881 สุนทร กุมรีจิตร บ้านโสน ศรีสะเกษ
882 ราตรี หนันดูน บ้านโสน ศรีสะเกษ
883 สัจจา สว่างภพ บ้านโสน ศรีสะเกษ
884 มุจรินทร์ บุญมา บ้านโสน ศรีสะเกษ
885 ธัญญรัตน์ พูลสวัสดิ์ บ้านโสน ศรีสะเกษ
886 ชลาลัย เมืองกลาง บ้านโสน ศรีสะเกษ
887 ชนาธิป ประมวล ศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
888 สุรพงษ์ เวชพันธ์ ศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
889 ประวิทย์ งามแสง บ้านตาเจา ศรีสะเกษ
890 ยุภาพร ปาวงค์ บ้านโพนสว่าง มุกดาหาร
891 วันชัย ทนทาน บ้านห้วยมุ่น เลย
892 ทรรศวรรณ มาปก อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
893 นันท์นภัส หนูสนั่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
894 สว่าง วงชัยวะ รร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ ตาก
895 วันชัย โชคโภคาทรัพย์กุล วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สมุทรสงคราม
896 สุนิดา แซ่ลิ้ม บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) พัทลุง
897 วีระพงษ์ ด้วงแก้ว บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) พัทลุง
898 สุภาภรณ์ อินทมาตย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
899 พิมภา คีรีเมฆ วัดธัญญาราม ชุมพร
900 วิลาสินี ชิงแก้ว วัดแจ้ง(ปัญญาฐปิตประชาสรรค์) พัทลุง
901 รัญชณ์ณิชชา ด้วงคง วัดบ้านสวน พัทลุง
902 ธนกร ใยบุญสวัสดิ์ สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
903 อธิป โคมร้าย ยโสธรวิทยาคาร ยโสธร
904 สุภาวี พูลประภาภรณ์ บ้านเขาขวาง ลพบุรี
905 ศรีจิตรา เมืองโคตร บ้านขามป้อม มุกดาหาร
906 ยุทธ ธนธนานนท์ บ้านขามป้อม มุกดาหาร
907 วีระพงษ์ ถาวงษ์กลาง ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) สุพรรณบุรี
908 จารุณี ละวรรณวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
909 อ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
910 แว่ญแก้ว พันธุโพธิ์ นาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
911 วัชรี คุยนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสาไห้ สระบุรี
912 อาภาภรณ์ กระโจมแก้ว วัดหนองตามิ่ง ลพบุรี
913 นิธิวดี โตไตย์ บ้านใหม่โสพิมพ์ ลพบุรี
914 ปิยะวัฒน์ ภัทรเชื้อหอม สุเหร่าสมอเซ ฉะเชิงเทรา
915 พีรยุทธ พูลสละ วัดหนองนา ลพบุรี
916 วารินทร์ ชุยอุ้ย ห้วยตาเปอะ มุกดาหาร
917 มัลลิกา ป้านคุ้ม บ้านหนองโกวิทยา ลพบุรี
918 ธนากร กะการดี กุดบงพิทยาคาร หนองคาย
919 ทัศนีย์ รุดคง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง
920 อพิเชษฐ์ ยังสังข์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง
921 นิยดา ปิ่นสุภา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
922 สมชาย บุญมั่งมี ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม
923 ฉัตรพงศ์ ปิ่นปั่น หนองไผ่ เพชรบูรณ์
924 ยุภาวาดี รุ่งอินทร์ บ้านปลายคลองน้อย สมุทรสาคร
925 ผกามาศ แสนคำ บ้านปลายคลองน้อย สมุทรสาคร
926 ยศวดี แซ่อึ้ง ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง
927 นฤนาท บุญละพัฒน์ อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ชุมพร
928 สานนท์ สุดสวาสดิ์ วัดพะงุ้น ชุมพร
929 สมปอง ใจเบิกบาน วัดดำรงบุล ลพบุรี
930 พีรดา บุญมา วัดดำรงบุล ลพบุรี
931 นฤมล เพชรแวว บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
932 ปวีณ์ณุช นาคโต รร.เทศบาล 2 วัดใน สมุทรปราการ
933 ภนิดา นพชำนาญ ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร
934 จิรวรรณ แซ่ชี ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร
935 นิตินันท์ กันหารัตน์ บ้านคำนางโอก มุกดาหาร
936 สุรัตน์ จันทโช บ้านแหลมพร้าว ตราด
937 ลักขณา รัชยาว อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ตราด
938 นายอุทัยรัตน์ บานเย็น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านหมอ สระบุรี
939 กิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
940 สมหมาย อิสภาโส บ้านเกาะเคี่ยม ตรัง
941 ฤทัย นาคะเนจร บ้านเนินดินแดง ตราด
942 สุภาพร กล่อมมะโน วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
943 อนุวัฒน์ ไชยวรรณคำ วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
944 ประหยัด สุนทรชื่น วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
945 ราชัน ขวัญสวัสดิ์ บ้านปลายคลองน้อย สมุทรสาคร
946 วันทรงชัย สระบัว โนนข่าวิทยา ขอนแก่น
947 อดุลย์ สาวิยะ บ้านผาขาว เลย
948 นงรัตน์ หุ่นธานี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองโดน สระบุรี
949 อธิชาติ สีดามาต บ้านผาขาว เลย
950 ลำพูล สุพรรณ์คำ วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) สมุทรสาคร
951 บรรจง น้อยทอง วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
952 พิทักษ์ คณะเมฆ บ้านปะอา ตราด
953 สุชิรา น้ำพุ บ้านองหลุ กาญจนบุรี
954 กฤษฎา นิยมเดชา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง ตรัง
955 สธรรดร ยอดยิ่ง ชุมชนวัดแสนตุ้ง ตราด
956 อรอนงค์ ดุมนิล บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
957 ศิรชัช สดรัมย์ อนุบาลเกาะกูด ตราด
958 นิกร ผงทอง อนุบาลเกาะกูด ตราด
959 ธีระวุฒิ สาบัว บ้านเนินหอม ปราจีนบุรี
960 กรรณิกา พลทม บ้านเนินหอม ปราจีนบุรี
961 กนกธร ปทุมทวีพร จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
962 ทรงศักดิ์ หมั่นถนอม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
963 ปริญญา ตะระชู บ้านห้วงพัฒนา ตราด
964 ประภาส เขียวแก้ว บ้านห้วงพัฒนา ตราด
965 พิฐิพงศ์ ยวงใย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
966 ศรัณย์ภัทร กาญจนาคม วัดบ้านดาบ ลพบุรี
967 นภวัชร มัดถาปะโท วัดฆ้อ ตราด
968 ศราวุฒิ ทองไถ วัดฆ้อ ตราด
969 มณีรัตน์ อริเดช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสาไห้ สระบุรี
970 นิพนธ์ สุขีนัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์
971 มนตา ชินนาทศิริกุล จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
972 สุพรรณษา อินทร์หอม พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ลพบุรี
973 วุฒิชัย แทนเดช พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ลพบุรี
974 มณีนุช เข็มลาย บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
975 ภวัต ปัญจาทรัพย์ทวี บ้านสวนหลวง สมุทรสาคร
976 ยงยุทธ ใจแก้ว บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
977 อิริยาภรณ์ นิโรรัมย์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
978 ประภาภรณ์ พลรักษ์ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
979 สุพัฒน์ ทองเกต วัดท่าสำเภาใต้ พัทลุง
980 นันทิยา ศรีรวัฒน์ บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
981 ประเสริฐ ชูวิวัฒน์รัตนกุล วัดท่าสำเภาใต้ พัทลุง
982 ลำดวน พันธ์ประสงค์ วัดท่าสำเภาใต้ พัทลุง
983 บรรจง ยาตรา บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
984 วิชัย ทองแกะ บ้านจันทน์หอมตาเสก ศรีสะเกษ
985 ศุภกฤต กิจจานนท์ บ้านคลองมะขาม ตราด
986 จินดา ศรีรวัฒน์ บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
987 สุพัฒน์ ทองเกต วัดท่าสำเภาเหนือ พัทลุง
988 มีชัย ศรีโนนยาง ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
989 สุชาดา เกื้อเส้ง บ้านทุ่งค่าย ตรัง
990 ยุทธชัย สารขันธ์ สมเด็จประชานุเคราะห์ กาฬสินธุ์
991 เกษมสุข พลกล้า บ้านรางสาลี่ กาญจนบุรี
992 ชิดชัย ทองโบราณ บ้านรางสาลี่ กาญจนบุรี
993 ชื่นจิตร แก้วสุข บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) พัทลุง
994 กิตติพงษ์ บุญล้อม เลิงนกทา ยโสธร
995 กนกวรรณ พันธมนัสโสภา บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) พัทลุง
996 เนรมิต สุดดี บ้านบอน อุบลราชธานี
997 ประเสริฐ หงห์ษา บ้านสระใหญ่ ตราด
998 ณรงค์ชัย กุลพรพันธ์ คลองขวาง ตราด
999 สุมนา ศรีกงพาน คลองขวาง ตราด
1000 ลัดดา แสงจันทร์ ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
1001 โชติ จิตขาว ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
1002 สัมฤทธิ์ เรืองสังข์ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง
1003 ดรุณี จิตขาว พัทลุง พัทลุง
1004 สุชานนท์ ใจธรรม อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
1005 นิคล ไชยช่วย มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1006 ลภัสรดา ตุ้มนิลการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1007 กมลชนก แก้วทอง วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) พัทลุง
1008 สุทธิศักดิ์ เกตษา วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
1009 วิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ บ้านนาโหนด พัทลุง
1010 วัชระชัย สุรวิทย์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
1011 ดนัย หล้าพรม วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1012 ปาริชาติ ยศเรือง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1013 ปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1014 เกียรติคุณ คุ้มกลัด วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1015 สมเกียรติ ลีสุรพงศ์ บ้านควนไม้ดำ ตรัง
1016 ณัฐวรรธน์ เพ็ชรวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1017 กำธร วงษ์เอี่ยม อนุบาลกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1018 อรรถพันธ์ นามกูล วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1019 ชาตรี ย้อนใจทัน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1020 วรรณะ จิตรนพคุณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1021 ทันศ์มน หงษ์ยน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1022 นพดล ขุนวังห์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1023 อัจจิมา ใบหมาดปันจอ บ้านควนไม้ดำ ตรัง
1024 จันทร์จิรา อนันตพงศ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1025 ทาริกา กาญจนพรหม บ้านควนไม้ดำ ตรัง
1026 ภัทราพร หนูปักขิณ วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) พัทลุง
1027 วรรณิษา เสียมไหม บ้านควนไม้ดำ ตรัง
1028 ทัตพิชา คำภีระ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1029 จรรยา จันทร์โอกุล วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1030 นคร เขียวอรุณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1031 เสถียร สุริวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1032 สุกัญญา จันศรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1033 กิติทัต โพธิ์วันนา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1034 จิตวัต วิธิสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1035 ศราวุธ ช้างพาลี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1036 รัตนาภรณ์ ผิวผ่อง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1037 สุทธิรักษ์ จูงใจ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1038 รุ่งนภา ศรีทองแท้ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1039 ปาริฉัตร ชะเอมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1040 ศรัณโรจน์ ชวดชุม วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1041 ธมลวรรณ มัธยันต์ บ้านควนไม้ดำ ตรัง
1042 กิ่งดาว หนูเซ่ง บ้านห้วยน้ำดำ พัทลุง
1043 กรกมล ช่วยเต้า บ้านลานข่อย พัทลุง
1044 สุรจิต สิมมา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
1045 มานิตย์ ทองดี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1046 บุญมี พุ่มจันทร์ เลิงนกทา ยโสธร
1047 กิตติมา อภิบาลแบ บ้านป่าหวัง ยะลา
1048 ศักดิ์รพี ศรีหาตา แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี
1049 ศิริพร รุ่งสังข์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1050 เอกชัย เอ็งเส็ง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1051 สุภชีพ เพ็งอุ่น วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1052 ยศศักดิ์ ยศนันท์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1053 อุดมศักดิ์ กลิ่นพุดซ้อน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
1054 คณาทิพ เบ่าล่าย ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
1055 ภักดี จำนงค์ อนุบาลพัทลุง พัทลุง
1056 คำแสน กุลบุตร เลิงนกทา ยโสธร
1057 สุพัตรา นามศรี บ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1058 นภาวรรณ ดันประเทศ บ้านหนองบัว อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1059 ประสิทธิ์ สาริบูรณ์ บ้านหนองบัว อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1060 วรัญญา จันทรโชตะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลาง ภูเก็ต
1061 มานพศักดิ์ เนตรแก้ว กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
1062 ณัติรุจน์ เลิศดนัยศักดิ์ วังหว้าราษฎร์สามัคคี สุพรรณบุรี
1063 ณัฐริการ์ แก่นดีลัง อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
1064 สุภาพร เสี่ยงเคราะห์ บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑) ตราด
1065 ทวีพร ทองสาย บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑) ตราด
1066 เผด็จ ผะเดิม วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) ตราด
1067 ปนัดดา ศรีนวล บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" ขอนแก่น
1068 ชนกสุดา พานหล้า บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" ขอนแก่น
1069 สุปรีชา ถนอมเงิน บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" ขอนแก่น
1070 ทวีศักดิ์ ขำอิ่ม บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี
1071 สุวรรณ มาสมาน บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี
1072 สุรวุฒิ ขันธ์คง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัษฎา ตรัง
1073 กิติภูมิ เอ็งเส็ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัษฎา ตรัง
1074 อมรรัตน์ นาคสุข บางจานวิทยา เพชรบุรี
1075 นุชนาฏ วัณณะสิริ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1076 รุ่งรัตน์ พานหนอ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1077 กัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น บ้านโคกท่า ขอนแก่น
1078 รุ่งฤดี สนอุป บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ ขอนแก่น
1079 ดำรงศักดิ์ พิมหานาม อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
1080 ศิริชัย สุทธิกุลสมบัติ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
1081 นภาภรณ์ แก้วสว พระกุมารสุรินทร์ สุรินทร์
1082 พรทิพย์ นิยมธรรม พระกุมารสุรินทร์ สุรินทร์
1083 รัสรินทร์ สิมสี รร.เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
1084 ศราวุฒิ โมกกงจักร ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1085 วิชัย ทองนำ แงงกวง สุรินทร์
1086 วรวุฒิ อันปัญญา รร.เทศบาลบ้านโนนทัน ขอนแก่น
1087 ชาติชาย โชติกเดชาณรงค์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
1088 ธนดล ยืนยงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1089 ธรรมรัตน์ เจือจันทร์ แงงกวง สุรินทร์
1090 นิดานุช สายสุวรรณ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1091 ลัญดา จิตจำนงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเบตง ยะลา
1092 บุญญา กุดแถลง รร.คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1093 สุภาพร ภูจักรหิน บ้านปากยาง เลย
1094 จารุวรรณ รัตนมาลี กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1095 วรุตม์ เขจรสัตย์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
1096 สุนทรี เกิดสิน รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต
1097 ป้อม ปลอดภัย รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต
1098 นิรุตติ ครุฑหลวง วชิรบารมีพิทยาคม พิจิตร
1099 รัชนีกร นาคะเวช ดอนยางวิทยา เพชรบุรี
1100 สุปราณี ปิ่นคง ดอนยางวิทยา เพชรบุรี
1101 สุวิญญา เชิดชำนาญ บ้านแหลมวิทยา เพชรบุรี
1102 เสาวคนธ์ ชูศรี เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ระนอง
1103 ทนงศักดิ์ ทองมาก ท่ายางวิทยา เพชรบุรี
1104 อิศรา โกมล บ้านปะอา ตราด
1105 เกษสุนีย์ สายแก้ว สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี
1106 เด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
1107 เขมวรรณ เชื้อตาหมื่น ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
1108 สัณห์สิตา เถื่อนสันเทียะ นาทันวิทยา กาฬสินธุ์
1109 วีระชัย วรรณวิชิต ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
1110 อรรคพล สงวนยาง หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี
1111 บรรเทา คุ้มฉายา ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1112 นรีนันท์ หมอยา ร่องคำ กาฬสินธุ์
1113 ภูวนาถ รักษ์วงศ์ รร.ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
1114 ณัฐพล ศรีสุข บ้านบ้องตี้ กาญจนบุรี
1115 บุญร่วม รานอก วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ชลบุรี
1116 ชัชวาล เฮงเจริญสิญจ์ บ้านหนองกก ประจวบคีรีขันธ์
1117 พัชรีย์ ศรีตะปัญญะะ บ้านหนองกก ประจวบคีรีขันธ์
1118 รัชณี เสือเหลือง บ้านพุน้อย ประจวบคีรีขันธ์
1119 วัชรพันธ์ อรุณรักษ์ หนองจอกวิทยา เพชรบุรี
1120 สุวัฒน์ อาจสาลี บ้านพะวร ศรีสะเกษ
1121 วัฒนา โคตรเนตร บ้านพะวร ศรีสะเกษ
1122 ภาคิน ยุวจิตรากูล รร.ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ
1123 นิตินันต์ โพธิ์จิต รร.ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ
1124 ภาณุพงษ์ สร้อยประเสริฐ บ้านลาดวิถี ประจวบคีรีขันธ์
1125 ชัยวัฒน์ ศาลา บ้านหอย ศรีสะเกษ
1126 สันทัด พวงมะเทศ บ้านหอย ศรีสะเกษ
1127 ฐิตานันท์ นิยมพันธ์ บ้านหอย ศรีสะเกษ
1128 เตือนจิตต์ สระทอง บ้านหอย ศรีสะเกษ
1129 ปฐมวดี พันธ์ศรี บ้านหอย ศรีสะเกษ
1130 เบญจวรรณ นามคุณ บ้านหอย ศรีสะเกษ
1131 รังสี ศรีลาชัย รร.ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
1132 กานดา คำพิมูล โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร
1133 ดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์ ราชประชานุเคราะห์ 3 ชุมพร
1134 สุรทรรศน์ สุขทองเส้ง วัดมุจลินทาราม ชุมพร
1135 นิรวรรณ หิ้นเตี้ยน ราชประชานุเคราะห์ 3 ชุมพร
1136 สมพงษ์ นุ้ยบ้านด่าน ราชประชานุเคราะห์ 3 ชุมพร
1137 ดิลก ยี่รงค์ บ้านพุน้อย ประจวบคีรีขันธ์
1138 อุดม อินต๊ะวัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง พัทลุง
1139 บุญช่วย ลือโสภา รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
1140 ภูษณิศา บัวหลาย รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
1141 กานต์สิรี อุดมสิน ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร
1142 จุฑามาศ ประสารเสียง อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี
1143 สุพัด หาไชย รร.โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
1144 สาริศฐ์ คำทาสี รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
1145 ปรีดา คูณวงษ์ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
1146 โยทะกา บัวจูม บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1147 ทรงพล เพิ่มผล บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1148 ยุภาพร เกตุสินรังสรรค์ บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1149 สำราญ วงศ์จอม บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1150 สาหร่าย จันทร์อ่อน บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1151 ศิริพร หาดคำ บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1152 วีรญา ช้างสาร บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1153 อนงค์นาฎ์ ช่วยบุญ บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1154 ศรินญาพร พระศรีธร บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1155 จามรี สมบัติวงศ์ บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1156 สุริยะ ระหาร บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1157 ดอกรัก สาระปัญญา บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1158 ธนากร พิกุลทอง บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1159 อำไพ วงศ์จันทร์ บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1160 จุฑททิพย์ วงษ์ภักดี บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1161 สมชาย ดีสี บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) ชัยนาท
1162 ธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุล วุฒิวิทยา 2 ชลบุรี
1163 เกียรติภูมิ กาติ๊บ วอนนภาศัพท์ ชลบุรี
1164 อภิวัฒน์ วัดเขียว อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
1165 พรพรรณ การุณ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
1166 กฤติญา พันธวงษ์ วัดแหลมฉบัง ชลบุรี
1167 ขวัญทิพย์ เดชผดุง บ้านหนองพังพวย นครสวรรค์
1168 ชิรญา ธนัตกันติชา บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) สระบุรี
1169 จุติณัฏ ศรีสรรญ์งาม อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
1170 กิติคุณ วงศ์ชนะ อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
1171 ณภษร ศรีบุณยะแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี
1172 ณัชธกัญ หมื่นสา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี
1173 ปิยะ สิมลาโคตร รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
1174 นพรัตน์ มุกดา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี
1175 คนึงนิตย์ สนั่นไหว สัตหีบ ชลบุรี
1176 เฉลิมพล ดวงทาวัง สัตหีบ ชลบุรี
1177 วัชรินทร์ บัวด้วง ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1178 ธิติวุฒิ สินสอน ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1179 จินตนา ธุระศรี ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1180 เฉลิมศักดิ์ ลาภส่งผล ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1181 อุมาวสี เสรีพรพงศ์ ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1182 เมวิกา จารีมุข ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1183 ปภาภรณ์ ขยันจิตต์ ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1184 ประจวบ บำรุงพงษ์ ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1185 ปฐมาวดี อินแพง ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1186 อัยลัดดา ตองอ่อน ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1187 ไอลดา อ่ำยิ้ม ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1188 วรกนิษฐ์ ชุมวรฐายี ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1189 สมฤทัย ทนทาน ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1190 กุลธิดา ศุขเนตร ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1191 ศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1192 สุธน สถิตวุฒิคุณ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
1193 ณัฐธิดา ทองใบหนา รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
1194 บุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
1195 ศิวพร นววงศานันต์ บ้านป่าสน อุบลราชธานี
1196 สุทธิกานต์ โมรานิล วัดแหลมแค ชลบุรี
1197 อัญชิสา พงษ์สุวิริยสกุล รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
1198 วารุณี จันพร รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
1199 พลัฏฐ์ พัชรชาญเจริญ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
1200 ประภาส ทองมาก บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) ศรีสะเกษ
1201 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1202 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1203 พิทักษ์สัน บัวภา ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
1204 ศิวะ ปลั่งกลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
1205 อภินพ นิลพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเบตง ยะลา
1206 พัชรี มณีแสงสาคร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธารโต ยะลา
1207 จตุรภัทร คำรศ อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) พะเยา
1208 ชนายุส มหา สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร
1209 ประมวล เอกวุธ บ้านหันหน่องสามัคคี ร้อยเอ็ด
1210 สุริยนต์ ศรีโยธี บ้านหันหน่องสามัคคี ร้อยเอ็ด
1211 ณัฐวุฒิ เกิดเชื้อ ศรีภิรมย์พิทยา พิษณุโลก
1212 วัฒนา โยธา ศรีภิรมย์พิทยา พิษณุโลก
1213 ธัญลักษณ์ นวลศรี ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
1214 สาคร คำศรี ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
1215 ณัฏฐ์คนันท์ พัดศรี ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
1216 ศรีคิง แสงพรม โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1217 วีรนุช อยู่สุข เมืองนครนายก นครนายก
1218 แสนคม เหล่าเนตร บ้านวังดิน อุตรดิตถ์
1219 หิรัญ บุตรสิงห์ บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
1220 สมควร ดวงจันทร์ บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
1221 สุระชัย เอี่ยมสอาด บ้านหนองโรง เพชรบุรี
1222 อภิชาติ เอี่ยมสะอาด บ้านสบาย ศรีสะเกษ
1223 เทพพิทักษ์ คูณหัวโทน ขุนรามวิทยา ลพบุรี
1224 อดิเทพ คงคาช่วย วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) เพชรบุรี
1225 ฐิติรัตน์ กลิ่นจันทร์ วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) เพชรบุรี
1226 น้ำทิพย์ เรือแก้ว วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) เพชรบุรี
1227 วาสนา เบ้านี รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก
1228 วริศรา นาวีว่อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต
1229 พรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต
1230 บุศราภรณ์ คำแก้ว หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
1231 ธาตรี จันทร์เรือง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
1232 ปิยะณัฐ อัคขะรา บ้านมะค่างาม นครราชสีมา
1233 ขวัญชัย พรมแสน บ้านมะค่างาม นครราชสีมา
1234 ไพโรจน์ ก้อนตาล ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สกลนคร
1235 ธีรพร นิลฉิม วัดเก็ตโฮ่ ภูเก็ต
1236 ขวัญใจ อินฤทธิพงศ์ วัดเก็ตโฮ่ ภูเก็ต
1237 ก๋าเด็ม สามทอง วัดเก็ตโฮ่ ภูเก็ต
1238 ไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์
1239 สุนทรี ศรีสะอาด วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
1240 ทวีศักดฺิ์ ช่อกระทุม วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
1241 ธนากรณ์ ทองคำ บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) นครนายก
1242 วรรณา เฮงน้อย บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) นครนายก
1243 ณรงศักดิ์ สิงห์ทอง นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์
1244 ทวี เนื่องอาชา วัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร
1245 ภารดี ผางสง่า วัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร
1246 สุวนีย์ หล่อเนตร บ้านห้วยปันจ๊อย ลำพูน
1247 สุวนีย์ หล่อเนตร บ้านห้วยปันจ๊อย ลำพูน
1248 สุวนีย์ หล่อเนตร บ้านห้วยปันจ๊อย ลำพูน
1249 มยุรฉัตร เงินทอง บ้านเนินทอง พิษณุโลก
1250 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
1251 ณัฐวุฒิ ไกรวิจิตร อนุบาลพัทลุง พัทลุง
1252 สุภาพร มาประกอบ บ้านปากคลอง อุตรดิตถ์
1253 สมชาย ดวงเนตร สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
1254 วรพร นามเทพ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
1255 ณัฐพร ทองลาด บ้านค้อน้อย อุบลราชธานี
1256 อนงนิตย์ จันทร์มณี บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) อุบลราชธานี
1257 ดนัย เนื่องขันตรี นิคมลำนารายณ์ ลพบุรี
1258 ยามีล๊ะ หะรง บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ยะลา
1259 รอฮานา บาเหะ บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ยะลา
1260 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
1261 ฮารือมัน เจะหะ บ้านธารทิพย์ ยะลา
1262 ดิเรก จันทร์ประทีป สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
1263 ธันษา ชื่นชมกลิ่น วัดไผ่แตร ลพบุรี
1264 วรชัย สีคลัง ดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1265 ปริญญา มั่นประเสริฐ ก้อนแก้วพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1266 ปัทมา นิตยกัญจน์ บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
1267 ภาวินิตย์ ลุนละวัน ชุมชนบ้านผาบ่อง แม่ฮ่องสอน
1268 ศรัณ กนกทิพย์พรชัย รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ฉะเชิงเทรา
1269 ฤทธิชัย บำรุงวงค์ บ้านซะซอม อุบลราชธานี
1270 วนิดา ตันสุวรรณรัตน์ รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ฉะเชิงเทรา
1271 วิทยา ไชชยาติ๊บ บ้านห้วยไซ ลำพูน
1272 ปฏิวัตร นารินรักษ์ บ้านยางคำ สกลนคร
1273 สุรศักดิ์ ลีเม๊าะ สังวาลย์วิท 5 ยะลา
1274 คาดียะห์ อามานะกุล สังวาลย์วิท 5 ยะลา
1275 สิทธิชัย ฉีดเสน สังวาลย์วิท 5 ยะลา
1276 เบญจรงค์ ทองอ่อน หนองกรดพิทยาคม นครสวรรค์
1277 กรกต ชื่นอารมย์ หนองกรดพิทยาคม นครสวรรค์
1278 พิรุณ อ่อนสุระทุม บ้านยางคำ สกลนคร
1279 ศักดิ์ชาย สิงห์ทอง สตรียะลา ยะลา
1280 พิพัฒพงษ์ คำแดง บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1281 สุวรรณ ดวงพิลา บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1282 ศราวุธ ศรีเจริญ บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1283 วัฒนา ขำเล็ก บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ยะลา
1284 อภิชัย อินคง บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ยะลา
1285 นิวัติ กลับกลาย ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี
1286 ทรงวิทย์ หริมเจริญ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
1287 นิภาพร เกียรติเจริญสุข วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
1288 ดนัย หวันตาหลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยะหา ยะลา
1289 ณัฐวุฒิ จันทร์กิมฮะ วัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ
1290 จิระพงศ์ ศุภศรี วัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ
1291 เสริมเกียรติ แก้วกล้า บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
1292 อมร ศรีนิล บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
1293 ปิยธิดา บุญวงค์ บ้านธารน้ำใส ยะลา
1294 ภูมิพงษ์ วันเคารพ สตรียะลา ยะลา
1295 ญาณิศา ประสารวงค์ มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี
1296 พรณิชา ขัดฝั้น ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ลำปาง
1297 นิสรา ศรีหราช อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
1298 ชัยสิงห์ วงค์ไชย บ้านทุ่งกองมู แม่ฮ่องสอน
1299 ธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรามัน ยะลา
1300 วิชิต เดชาฤทธิไกร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี
1301 สมเกียรติ์ ชูเมือง บ้านแม่พะยวบ ตาก
1302 กนกพร สมบูรณ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1303 วรรณภา ดวงเบ้า ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1304 วราภรณ์ เริกวารินทร์ ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1305 อิทธิพล สุวรรณพงศ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1306 กฤตภาส ชื่นสนธิพันธุ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร้องกวาง แพร่
1307 อิฐสรา บุญคล้าย พัฒนานิคม ลพบุรี
1308 อทิตยา สมัครชื่อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
1309 สนอง ตระทอง โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
1310 วีรภัทร ภักดีพงษ์ คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กำแพงเพชร
1311 ศิรายุ ศรีจันทร์ บ้านแสงดาวโนนธาตุ หนองบัวลำภู
1312 กัญญารัตน์ ทัพไทย รร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ ตาก
1313 ณัฐพงศ์ วงศ์น้อย รร.เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา
1314 ธนัชญา แสงอรุณ วัดนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา
1315 วีระยุทธ พันทะมา วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี
1316 ไกรศรี ดวงจิตร เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 เชียงใหม่
1317 อภิชัย จันทร์ศรีทอง วัดจิกพนม นครศรีธรรมราช
1318 นิรัญ ฉิมเพชร บ้านโคกเจริญ ยโสธร
1319 ศุภมาส โยธาดี บ้านแวนโค้ง พะเยา
1320 วรพักตร์ มีมะจำ บ้านดงน้อย อุดรธานี
1321 สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์ บ้านศรีป้าน ลำพูน
1322 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
1323 สันติ บุญลา บ้านสบคาบ เชียงใหม่
1324 ธีรธร เหลืองสุวรรณ บ้านวังร่อง เพชรบูรณ์
1325 นิยม หอมจันทร์ รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
1326 วิษณุ หนูแย้ม วังประจบวิทยาคม ตาก
1327 จุฑามาศ เฮงประเสริฐ ดาราพิทยาคม อุตรดิตถ์
1328 ปริญญา แก้วหาญ บ้านท่าสำราญ หนองคาย
1329 ยุทธภูมิ เย็นมั่น กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1330 กิตติพงศ์ สีเทา หนองโกวิทยกิจ มหาสารคาม
1331 วิภาวดี สุริยะกมล บ้านท่าสำราญ หนองคาย
1332 นวรัตน์ เทศกูล บ้านห้วยไคร้ ประจวบคีรีขันธ์
1333 ปาลินี เพชรทอง ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
1334 ปัญญา นรศรี อนุบาลค้อวัง ยโสธร
1335 พงษ์ศิริ บุราณ อนุบาลค้อวัง ยโสธร
1336 ถาวร สมรูป บ้านโพธิ์ห้วย สุรินทร์
1337 เสาวนีย์ พวงผกา บ้านหนองบัวน้อย สุรินทร์
1338 ธัญสินี สุวรรณรัตน์ บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย
1339 ปทิตตา วิทยารักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1340 วัลภา อินทรชาติ บ้านทุ่งสมอ เพชรบูรณ์
1341 สิริมา หมาดหลี ชุมชนบ้านปาดัง สงขลา
1342 ธีรธัช ทุ้ยแป โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
1343 ศราวุธ เกษามา บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แพร่
1344 กนกภรณ์ เทศผล วัดเนินมะคึก พิษณุโลก
1345 อัศวิน ชุมภา บ้านทุ่งสมอ เพชรบูรณ์
1346 แสงเดือน วรรณรัตน์ บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา
1347 พัชรพร โรจนรัตน์ บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา
1348 แสงอุษา ศรีรังสรรค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
1349 ศันศนีย์ กนกแสง วัดเกาะพิกุล นครนายก
1350 ปาณิศรา สิงห์แขก วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นครนายก
1351 สุรสิทธิ์ ทองเล็ก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
1352 ศุภสิน กุลกิจจาภรณ์ บ้านสันติสุข สุโขทัย
1353 ประจวบ เถื่อนถ้ำ คลองบางปู สมุทรปราการ
1354 จงกล ภู่เทียน คลองบางปู สมุทรปราการ
1355 ทศพล เลิศพรสุทธิรัตน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ลพบุรี
1356 สนธยา ดีจันทร์ มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นครพนม
1357 บัณฑิต นามพลแสน มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นครพนม
1358 สุพจน์ สุระเพิ่ม บ้านมะพริกดู่โพนสิม ยโสธร
1359 นิรัติศรัย ธรรมศร บ้านเขาจั๊กจั่น นครสวรรค์
1360 วราพงศ์ ชารี สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 หนองคาย
1361 ปริยากร ธนประสงค์ วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) นครนายก
1362 หทัยรัตน์ ด้วงอินทร์ รร.เทศบาล 4 ธนวิถี ยะลา
1363 ธีระยุทธ โพธิ์กระสัง ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
1364 ปชิตะ รัตนวรรณ ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
1365 ณัชพล ศรีพัฒนพร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม
1366 ศศิธร ปิยพฤทธิ์ รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก
1367 รณธช จันทราวงษ์เดชา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
1368 สิทธิพร ประทุม บ้านโนนทรายคำ สกลนคร
1369 พรชัย ม่วงพรม วุฒิวิทยา 2 ชลบุรี
1370 ปุริมปรัชญ์ นุ้ยพิน สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
1371 สมภพ วัดพาน สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
1372 ณัฐวัตร วิชาจารย์ โมโกรวิทยาคม ตาก
1373 ถิรเดช จันดา อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี
1374 กฤษณะพันธุ์ พลายบัว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
1375 บุญยิ่ง พรมจารีย์ วัดหนัง กรุงเทพมหานคร
1376 สุภัทรชัย ไกรรอด วัดหัวงิ้ว นครสวรรค์
1377 ธนบูรณ์ กอบสาริกรณ์ บ้านกลาง อุทัยธานี
1378 ภควัต มันตะสูตร บ้านกลาง อุทัยธานี
1379 สุกัญญา คอนสาร บ้านเนินสุวรรณ พิษณุโลก
1380 ชวิศา อินทเรือง วัดโคกม่วง สงขลา
1381 อนุกูล ผ่านเมืองปาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
1382 แสงระวี ทวีการ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
1383 กชพรรณ ภาวะโสภณ บ้านน้ำหักศึกษา พิษณุโลก
1384 ณรงค์ เณรน้อย วัดนิยมธรรมวราราม นครปฐม
1385 ยุพิน จันทร์ชุม บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
1386 อนันต์ กาวินำ ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตาก
1387 อิศเรศ วัฒนรุ่ง วัดเนินมะคึก พิษณุโลก
1388 นิติกร ประเสริฐ บ้านเนินพลับหวาน ชลบุรี
1389 ประสิทธิ์ จันทร์แดง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี
1390 นุชชา คล่องณรงค์ วัดพันลาน นครสวรรค์
1391 อารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย วัดทะเลบก นครปฐม
1392 กัมพล ภิมาลย์ สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่
1393 อภิเดช เหล็มและ บ้านกระอาน สงขลา
1394 สัญญา จาบทอง บ้านร่องหอย นครสวรรค์
1395 อภิวัฒน์ ปากดีศรี มิตรภาพ มหาสารคาม
1396 จำรัส หรรษาวงศ์ มิตรภาพ มหาสารคาม
1397 ไพฑูรย์ จันทะนาม บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
1398 รักษิณา แนบเนื้อ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นครนายก
1399 สายบัว มณีรัตน์ บ้านแก่ง สุโขทัย
1400 วรทัศน์ เพชรไชย บ้านแก่ง สุโขทัย
1401 จุรีรัตน์ มีเพชร วัดสุพรรณพนมทอง พิษณุโลก
1402 ดวิน ชูลิขิต บ้านพันเสา พิษณุโลก
1403 อุดร แก้ววิรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
1404 พิพัฒน์ ปานชื่น บ้านพันเสา พิษณุโลก
1405 อภิชาติ อุปการ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
1406 อุเทน แป้งนวลดี วชิรบารมีพิทยาคม พิจิตร
1407 จารุนันท์ เชื้อดวงผูย บ้านดงหลวง มุกดาหาร
1408 อุทัย ไทยกรรณ์ จ่าการบุญ พิษณุโลก
1409 สุริยาพร พุทธสุวรรณ์ วัดหนองทองทราย นครนายก
1410 ณัฐมน สุวานิโช วัดหนองทองทราย นครนายก
1411 วรัญญา วงศ์สุวรรณ ประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
1412 วาสนา ปั้นไล้ ประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
1413 สุกิจ ทวีกาญจน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่ายาง เพชรบุรี
1414 พรเพชร พรสยม วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) สมุทรสงคราม
1415 รัตนีวรรณ์ กมลภพ เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) ชลบุรี
1416 วนัสดา อุทัยมา เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) ชลบุรี
1417 ฐิตินันท์ อัยราน้อย บ้านคลองสมบูรณ์ สมุทรสงคราม
1418 อมร ถุููพรมราช บ้านหนองตะเคียน อุทัยธานี
1419 ธิติ บุญประสพ บ้านหนองตะเคียน อุทัยธานี
1420 ปาริชาติ หวังดี บ้านหนองตะเคียน อุทัยธานี
1421 ประนอม ผาวันดี บ้านนา ฉะเชิงเทรา
1422 บังอร สาคลาไคล บ้านตะวันจาก สมุทรสงคราม
1423 กมลวรรณ พงษ์นิรันดร บ้านตะวันจาก สมุทรสงคราม
1424 ชิษณุพงษ์ ศรีเมือง บ้านอ่างทอง ฉะเชิงเทรา
1425 สมพงษ์ เขตคาม เหล่ายาววิทยาคาร มหาสารคาม
1426 จุฬารัตน์ อภิวงค์คำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
1427 ฐิตารีย์ พงษ์สายเจริญ บ้านหนองประโยชน์ ฉะเชิงเทรา
1428 สยาม เสาวกุล บ้านหนองประโยชน์ ฉะเชิงเทรา
1429 จินตนา กลิ่นกุหลาบ วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) สมุทรสงคราม
1430 ณัฐภัทร ชำนาญรักษ์ วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) สมุทรสงคราม
1431 สุรเช โคตรพัฒน์ วาปีปทุม มหาสารคาม
1432 พิทักษ์ชัย ปันเต็ม บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) แพร่
1433 บัญชา ผัดขัน บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) แพร่
1434 สุรศักดิ์ บุญนาศักดิ์ วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) สมุทรสงคราม
1435 จันทร์เพ็ญ จันทร์จำรัส วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สมุทรสงคราม
1436 นพรัตน์ นวมสุวรรณ วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สมุทรสงคราม
1437 ศรินทิพย์ บุญเติม บ้านกระบกเตี้ย ฉะเชิงเทรา
1438 ศิริพร ขันติกาล วัดช่องลม(ธรรมโชติ) สมุทรสงคราม
1439 สุดารัตน์ วรวลัญช์ วัดช่องลม(ธรรมโชติ) สมุทรสงคราม
1440 พิชชาญา เทพอาษา บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี
1441 ภคพล เอมเอี่ยม สากเหล็กวิทยา พิจิตร
1442 บุณยาวีย์ เหลามี บ้านหนองคู สุรินทร์
1443 สุภิญญา ประทุมสูตร บ้านน้ำพรม พิษณุโลก
1444 สุพัตรา สะท้าน บ้านศรีอุบลพัฒนา เลย
1445 สูใฮลี ดุลยเดช อนุบาลระแงะ นราธิวาส
1446 รัฐวัส สุพรรณ์พุทธา บ้านนาอ่างคำ เลย
1447 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1448 สุธินี วัชรพาณิชย์ บ้านพุทรา นครราชสีมา
1449 คมสันต์ ผลมั่ง ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1450 สิทธิชัย วรโชติติรนารา ประชาวิทย์ ลำปาง
1451 สราวุฒิ ปิยรุจิรกุล ประชาวิทย์ ลำปาง
1452 อนุวัฒน์ รัตนะ กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1453 จุฑามาศ วงษ์เขียว พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
1454 นันทิยา แสงทอง บ้านบางกรัก พังงา
1455 ศุภิสรา พุทธพิทักษ์ บ้านบางครั่ง พังงา
1456 ณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์ บ้านบางครั่ง พังงา
1457 สมศักดิ์ กาวีวล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ แพร่
1458 อรรยา สังข์ทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ แพร่
1459 ณัฐพร วังศรีราช วัดบุญญราศรี ชลบุรี
1460 อภิวัฒน์ ศุภโกศล บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
1461 กิตติพัทธ์ แพทย์เพียร บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
1462 อรรถชัย บุญจอง บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
1463 นารอน ทับสกุล บ้านยางลุ่ม อุบลราชธานี