Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางยุวกาชาด ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ศรัณย์ เดชอุดม บ้านคลองยาง นครปฐม
2 สุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์ อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
3 นงนุช ม่วงพันธุ์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
4 กัญญาภัสส์ รัตนสิทธิเมธี หันคาพิทยาคม ชัยนาท
5 แคทลียา รงค์ทอง หันคาพิทยาคม ชัยนาท
6 พนัดดา แพงดี หันคาพิทยาคม ชัยนาท
7 พิศ ศรีสวัสดิ์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
8 สวรส แตงโสภา หันคาพิทยาคม ชัยนาท
9 สุธาสินี รัมมะญาณ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
10 พัชชา พลโคตร หันคาพิทยาคม ชัยนาท
11 จารุณี กัณหา หันคาพิทยาคม ชัยนาท
12 สิริมาศ อยู่โต หันคาพิทยาคม ชัยนาท
13 นภาวรรณ พานเที่ยง หันคาพิทยาคม ชัยนาท
14 ประมวลศรี เมืองวงษ์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
15 พรทิพย์ ทับเพ็ชร์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
16 กิติยา ทรัพย์สมบูรณ์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
17 มนศักดิ์ ฤทธิโชติ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
18 ทิพวัลย์ ผุดผ่อง หันคาพิทยาคม ชัยนาท
19 วรรณทนารัตน์ สุรินทร์อาภรณ์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
20 จิราภรณ์ ศรีโมรา หันคาพิทยาคม ชัยนาท
21 ศิริมา แสงสิมมา หันคาพิทยาคม ชัยนาท
22 กิตติชัย อุดมศักดิ์ศรี หันคาพิทยาคม ชัยนาท
23 ลดาวรรณ สาระกูล หันคาพิทยาคม ชัยนาท
24 เพ็ญพรรณ ประทีปพรศักดิ์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
25 ศริญญา กองคูณ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
26 ณิชชยานันท์ อุดมศักดิ์ศรี หันคาพิทยาคม ชัยนาท
27 สุดารัตน์ พรรณแสง หันคาพิทยาคม ชัยนาท
28 รัตตินันท์ กลัดล้อม หันคาพิทยาคม ชัยนาท
29 ธัชฌาธิณี แสงทอง หันคาพิทยาคม ชัยนาท
30 กรรณิการ์ ละออง หันคาพิทยาคม ชัยนาท
31 ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
32 ชัยวัฒน์ กอเกษตรทรัพย์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
33 กลวัชร แสงจุ้ยวงษ์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
34 สุปวีณ์ ชมภูนุช หันคาพิทยาคม ชัยนาท
35 จุรีรัตน์ มาทบรรเทา หันคาพิทยาคม ชัยนาท
36 ทิพวัน สุวรรณสถิตย์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
37 กวินภรณ์ สุวรรณสถิตย์ หันคาพิทยาคม ชัยนาท
38 พชรมน นวลดี หันคาพิทยาคม ชัยนาท
39 ภัสรา เพ็งใย หันคาพิทยาคม ชัยนาท
40 ชัชฏาพร จันทรา หันคาพิทยาคม ชัยนาท
41 สมพร ศิริเมือง ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
42 ยุภิญ วงศ์สุวรรณ ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
43 สิริพร อยู่วัตร์ ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
44 อัญพัชญ์ ภู่คำ ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
45 ประภาศินี แสงขำ ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
46 แสงเดือน เชื้อเจ็ดตน ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
47 สมบัติ หาญลำยวง ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
48 นราพร พุ่มลัดดา ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
49 พนิดา คำสวัสดิ์ ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
50 อร่ามเรือง เพ็งแจ่ม ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
51 ณิฐา โพธิ์แป้น ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
52 ชุติมา เจริญโพธิ์ ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
53 อัมพร แสนย้าง ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
54 สุดารัตน์ โมรา ราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
55 พิจิตร ประราศรี บ้านหญ้าหน่อง ร้อยเอ็ด
56 ประไพพิศ พรมศร จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา ร้อยเอ็ด
57 พัชรินทร์ นัคสูนย์ บ้านโคก เพชรบูรณ์
58 กาญจนา แสงวิจิตร บ้านโคก เพชรบูรณ์
59 พรสวรรค์ นนทะภา ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
60 น้ำฝน คำเย็น เสรีศึกษา เพชรบูรณ์
61 วิยะดา จงกล เสรีศึกษา เพชรบูรณ์
62 ทัศนีย์ พันทา เสรีศึกษา เพชรบูรณ์
63 นางสาวนภาพร พรมชินวงค์ ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
64 สุริพันธ์ ธาระรัตน์ ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
65 ปราศรัย แสนจันทร์ ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
66 นัชชา พงค์เอก อนุบาลเมืองเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
67 อาทิตยา สมภักดี อนุบาลเมืองเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
68 น้อม โนนคำเฮือง บ่อพันขันวิทยา ร้อยเอ็ด
69 นวลจันทร์ สุจริต บ่อพันขันวิทยา ร้อยเอ็ด
70 อัปสรสวรรค์ เคนโยธา จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
71 ทรงทรัพย์ แก้วฤทธิ์ บ้านสำราญนิวาสสามัคคี ร้อยเอ็ด
72 วราวรรณ วาจารุพรม บ้านสำราญนิวาสสามัคคี ร้อยเอ็ด
73 อุไรรวรรณ พนมเขต บ้านสำราญนิวาสสามัคคี ร้อยเอ็ด
74 ระเบียบ ออมอด บ้านสำราญนิวาสสามัคคี ร้อยเอ็ด
75 ภัทรพร มะลิซ้อน บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น ร้อยเอ็ด
76 ภัสรายุ วะทา บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น ร้อยเอ็ด
77 สุธารัตน์ อ่อนน้อมดี เสรีศึกษา เพชรบูรณ์
78 ปทุมวดี พิมพ์วิชัย จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
79 รักมณี ถาวงษ์กลาง บ้านน้ำอ้อม ร้อยเอ็ด
80 พานทอง แก้วตรีวงษ์ บ้านป่ายาง ร้อยเอ็ด
81 ดารณี โตไทยะ บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ ร้อยเอ็ด
82 วิไลลักษณ์ นนทะชาติ บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ ร้อยเอ็ด
83 วราภรณ์ ญาณกิตติกุล บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ ร้อยเอ็ด
84 พูลศรี แสนศรี บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ ร้อยเอ็ด
85 วาสนา แสงจันทร์ บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ ร้อยเอ็ด
86 สมชาย ทองเสนา บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ ร้อยเอ็ด
87 จำปี จันทร์หอม วัดแจ่มอารมณ์ ร้อยเอ็ด
88 สุพรรณ มุณีชัย บ้านกระจายเหล่าสูง ร้อยเอ็ด
89 อัจฉรา สังขศิลา วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) ร้อยเอ็ด
90 สมฤทธิ์ บัวเบิก บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) ร้อยเอ็ด
91 ทวิพร เคนโยธา บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) ร้อยเอ็ด
92 รัตสุดา สีดามาตย์ บ้านหนองนาหล้า ร้อยเอ็ด
93 หัน เวียงนนท์ บ้านหนองยาง ร้อยเอ็ด
94 นิคม บุตรโชติ บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ร้อยเอ็ด
95 สุธีรา บุญสอน บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ร้อยเอ็ด
96 ทัศนีย์ วันจันทร์ บ้านโนนจาน ร้อยเอ็ด
97 เบญญาดา รัตนจินดาศรี อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
98 Sangchan Pradisboon บ้านหนองใหญ่ทับครัว ร้อยเอ็ด
99 จุฑารัตน์ การรัมย์ ดอนยางดอนสังข์วิทยา ร้อยเอ็ด
100 พิสมัย กิจวรรณี ดอนยางดอนสังข์วิทยา ร้อยเอ็ด
101 ละมุล เนื่องสกล ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
102 วารุณี มีชนะ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่
103 ศรีเพชร ฤทธิ์เพชร์ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่
104 สุภัสสรา ปรินทอง หนองพระบางตลาดม่วง ร้อยเอ็ด
105 พนารัตน์ สิทธิสาร หนองพระบางตลาดม่วง ร้อยเอ็ด
106 นันทิวา จันทร์บุญมี หนองพระบางตลาดม่วง ร้อยเอ็ด
107 สุปัญญา สำลี หนองพระบางตลาดม่วง ร้อยเอ็ด
108 ประภัสสร โพธิ์เคน บ้านโพธิ์ใหญ่ ร้อยเอ็ด
109 มยุรี มุณีชัย บ้านโพธิ์ใหญ่ ร้อยเอ็ด
110 ศุภวรรณ จันทร์ดาประดิษฐ์ บ้านโพธิ์ใหญ่ ร้อยเอ็ด
111 ระเบียบ เพ็งวิชัย บ้านโพธิ์ใหญ่ ร้อยเอ็ด
112 สำลี มณีจักร์ เมืองจำปาขัน ร้อยเอ็ด
113 ทองหล่อ สิมลา เมืองจำปาขัน ร้อยเอ็ด
114 อัญชลี พุฒภูงา เมืองจำปาขัน ร้อยเอ็ด
115 ศศิประภา ศรีบุดดา บ้านสำราญ ร้อยเอ็ด
116 เสาวณีย์ ศรีอินทร์ ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่
117 วราภรณ์ คำพร บ้านหนองสระหงส์ ร้อยเอ็ด
118 อุระ บุตรศาสตร์ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
119 พูลทรัพย์ ผาลา บ้านส่องอนามัย ร้อยเอ็ด
120 อำนวยนุช แสงสวัสดิ์ บ้านเหล่าติ้ว ร้อยเอ็ด
121 กัญญา เกษามา บ้านเหล่าติ้ว ร้อยเอ็ด
122 สุภาพ เพ็งดี บ้านเหล่าติ้ว ร้อยเอ็ด
123 วงเดือน ศิริไชยจำนงค์ ไตรคามสามัคคี ร้อยเอ็ด
124 ไพรวัน พงไพร บ้านหัวดงกำแพง ร้อยเอ็ด
125 พรวิจิตร สินทรัพย์ บ้านหัวดงกำแพง ร้อยเอ็ด
126 บาหลี กิยะแพทย์ บ้านนาแพง ร้อยเอ็ด
127 สุนันทา ทีสุกะ บ้านนาแพง ร้อยเอ็ด
128 อัจฉรา พรมลิ บ้านนาแพง ร้อยเอ็ด
129 พินทอง วงษ์ไกร บ้านนาแพง ร้อยเอ็ด
130 นิตยา พลเยี่ยม โคกล่ามวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
131 ผ่องศรี พัฒนิบูลย์ บ้านหนองม่วง ร้อยเอ็ด
132 รัชนีภรณ์ วรรณวุธ โคกล่ามวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
133 ทองปอน สืบสวน บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) ร้อยเอ็ด
134 จิราพร วงศ์อนันต์ นาแพงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
135 รุ่งลาวัลย์ สุนทรารักษ์ พนาลัยวิทยาเสริม ร้อยเอ็ด
136 ลำพูน ไวยกรรณ์ บ้านโนนวิทยาพัฒน์ ร้อยเอ็ด
137 อุบล เมืองแวง พนาลัยวิทยาเสริม ร้อยเอ็ด
138 ประภัสสร ไหวดี บ้านโนนวิทยาพัฒน์ ร้อยเอ็ด
139 เยาวรัตน์ เกษสร คำไฮสำโรงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
140 สุจิตรา แพงชารี คำไฮสำโรงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
141 จันทรประภา ดวงประภา คำไฮสำโรงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
142 ศิรินภา ชูวิชัย บ้านโพธิ์ใหญ่ ร้อยเอ็ด
143 นพพร กุสุมาลย์ หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
144 ปิ่นเพชร ไชยประเสริฐ บ้านเขวาใหญ่ ร้อยเอ็ด
145 จุฑารัตน์ ภูแดนแก่ง หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
146 อรพรรณ ทิพจรูญ หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
147 สำลี ลือจันดา บ้านเขวาใหญ่ ร้อยเอ็ด
148 มาศพรรณ พรรณมาตย์ หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
149 รุ่งรัชนิดา ศิริประภากุล บ้านโหรา ร้อยเอ็ด
150 ยุพา สวาสศรี บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง ร้อยเอ็ด
151 วรางคณา สีลา บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง ร้อยเอ็ด
152 ชวลิต อุตรา บ้านเขวาทุ่ง ร้อยเอ็ด
153 กุหลาบ ศาลารักษ์ บ้านภูดิน ร้อยเอ็ด
154 ละเอียด แพงวงศ์ หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ร้อยเอ็ด
155 สุติกตรา ชอบบุญ บ้านโคกนาคำ ร้อยเอ็ด
156 บัวเลียน ปริยันเต โนนไทยวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
157 นางจำเนียร บุดดี บ้านหนองกุง ร้อยเอ็ด
158 สุภาภัค สุทธิประภา บ้านหนองสิม ร้อยเอ็ด
159 ทัศนีย์ อารีเอื้อ บ้านหนองสองห้อง ร้อยเอ็ด
160 ดาวรุ่ง นาดี บ้านแสนสี ร้อยเอ็ด
161 เนาวรัตน์ ลุนาบุตร บ้านแสนสี ร้อยเอ็ด
162 พิไลพร ศรีภักดี บ้านแสนสี ร้อยเอ็ด
163 เพ็ญนภา ศรีเที่ยง บ้านแสนสี ร้อยเอ็ด
164 ทิพวรรณ มิมะรัมย์ บ้านแสนสี ร้อยเอ็ด
165 เรืองรอง บุคลิก บ้านกุดขุ่น ร้อยเอ็ด
166 ญาดา ไชยแสน หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ ร้อยเอ็ด
167 กมลทิพย์ ปาละสี อนุบาลเมืองพนมไพร ร้อยเอ็ด
168 อินทนิล ขาวผ่อง อนุบาลเมืองพนมไพร ร้อยเอ็ด
169 สวาท จัทร์ขาว อนุบาลเมืองพนมไพร ร้อยเอ็ด
170 บุญครอง เนื่องขันตรี อนุบาลเมืองพนมไพร ร้อยเอ็ด
171 สมใจ เพชรดี อนุบาลเมืองพนมไพร ร้อยเอ็ด
172 พรพิมล จันทะบาล อนุบาลเมืองพนมไพร ร้อยเอ็ด
173 รัชฎาภรณ์ โพธิ์ขำ อนุบาลเพ็ชระ ตาก
174 ปรียาภรณ์ มะณีทูล อนุบาลเพ็ชระ ตาก
175 อทิตยา ธาราฉัตร บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
176 หาดแก้ว ทองขาว บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
177 ปิยะนันท์ ทรัพย์เพิ่มพูล บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
178 อาภรณ์ ชูชัยมงคล บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
179 สมเพชร จิตจักร์ ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) ร้อยเอ็ด
180 รชฎาพร ดารุนิกร น้ำคำสมศรี ร้อยเอ็ด
181 สุพิน สุริโย น้ำคำสมศรี ร้อยเอ็ด
182 จิราพร บุญธรรม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
183 ปวีณกานห์ แสงดี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
184 สุระศักดิ์ สงนวน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
185 นุชนาฏ รัตนรังสรรค์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
186 จิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
187 ครองสิริ เข้มพิมพ์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
188 ภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
189 บุศรา ชิดประทุม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
190 ยุพาพรรณ คงอยู่ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
191 รัตนา ช้างพึ่ง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
192 เทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่น อินทร์บุรี สิงห์บุรี
193 ตรีทิพยนิภา จงใจงาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
194 สุพล จูมพลน้อย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
195 โชษิตา เหลืองชัยวัฒนา บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
196 อรอนงค์ เรียงผา บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
197 นิชรัตน์ การะเกตุ บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
198 อรพิณ จ่าหมื่นไวย์ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
199 พิชญา ทิพยสุวรรณมาลา อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
200 ธิดา สุริยวัฒนานนท์ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
201 บุหงา สุขประเสริฐ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
202 วราภรณ์ บุญเกตุ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
203 ปิยภรณ์ นพวงษ์ศิริ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
204 นิตยา ทองไทย อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
205 นันท์กานต์ จันทร์หอม อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
206 จันทร์แรม สิงหนาท อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
207 เพ็ญศรี ทองสะอาด อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
208 ภาวินี ศรีเอี่ยม อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
209 จิตรา พ่วงพุ่ม อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
210 อภิรักษ์ ลือพงษ์ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
211 สิเรียม พรหมสุข อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
212 สิริรัตน์ เกตุก้าน อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
213 สุธีรา ฉายชูวงษ์ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
214 วันเพ็ญ เจริญอินทร์ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
215 บัวบูชา โพธิ์กัน นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่
216 วริษา ปลื้มฤดี ราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่
217 นัฐพงศ์ เหมือนศิริ ธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่
218 พินิจ พูลผล ราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่
219 วันเพ็ญ บุญเรือง ราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่
220 มาลัย แก้วมณี บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
221 สุนทรีภรณ์ ฝุ่นมะนาว บ้านหนองตาไก้ ร้อยเอ็ด
222 พรทิพย์ วิชัยผิน บ้านหนองตาไก้ ร้อยเอ็ด
223 สุภาพร คำมะยอม บ้านหนองตาไก้ ร้อยเอ็ด
224 กาญจนา จันทะโยธา บ้านหนองตาไก้ ร้อยเอ็ด
225 ละม่อม รักษาชาติ ไตรคามสามัคคี ร้อยเอ็ด
226 นพนัย มลาวาสน์ บ้านหนองตาไก้ ร้อยเอ็ด
227 นกแก้ว พ่วงวิเศษ อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง
228 ทองเจือ รักษาสัตย์ อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง
229 ถาวรรัตน์ สารียุทธ อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง
230 สุรีย์พร มณีโชติ อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง
231 จรัสศรี นาคะเสนีย์ อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง
232 ชญรัตน์ ทรัพยศิลป์ อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง
233 เอมอร ชื่นชม บ้านหนองผักแว่น ร้อยเอ็ด
234 อริยา ดวงปฏิ บ้านหนองผักแว่น ร้อยเอ็ด
235 ศุภกาญจน์ ชัยหงส์ษา บ้านหนองแข้ดง ร้อยเอ็ด
236 สุนทรี แก้วกันไทย บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
237 คำนาง แสนสุโพธิ์ บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว ร้อยเอ็ด
238 พินพร นามมูลตรี บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ร้อยเอ็ด
239 พิณณิตา หนูอินทร์ ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 ระนอง
240 สุดารัตน์ เนาว์สุววรรณ สตรีระนอง ระนอง
241 อรยา สุริยะโชติ กระบุรีวิทยา ระนอง
242 จุติภรณ์ วิทย์กิตติลักษณ์ สตรีระนอง ระนอง
243 กัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต
244 กมลวรรณ อินทร์จันทร์ อนุบาลระนอง ระนอง
245 ลักขณา พรมพัตร กระบุรีวิทยา ระนอง
246 ทัศวรรณ์ ชัยฉลาด กระบุรีวิทยา ระนอง
247 เกวรินทร์ บัวเขียว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
248 บุษบา โอสถเจริญ อนุบาลระนอง ระนอง
249 ศิริพร ฉั่ววิเชียร อนุบาลระนอง ระนอง
250 ชุรีกรณ์ บุญเกื้อ กระบุรีวิทยา ระนอง
251 สุณี สัญวงษ์ อนุบาลระนอง ระนอง
252 ณัติญา ชูทอง อนุบาลระนอง ระนอง
253 ศรีสาคร อรรถกิจเจริญ อนุบาลระนอง ระนอง
254 สิริรัตน์ ไชยดิษฐ์ อนุบาลระนอง ระนอง
255 อนันตยา ป้อมไธสง อนุบาลระนอง ระนอง
256 นลินี ศรีเจริญ อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง
257 ชัยณรงค์ วงศ์ขุมเงิน หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
258 สุวรรณี วงศ์ขุมเงิน หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
259 วศิน พิสุทธิเมธา หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
260 อนัญญา พิสุทธิเมธา หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
261 พัชนิดากร กุมผัน หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
262 สุธาริณี อนงนุช หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
263 เดือนเพ็ญ เสรีวัฒน์ หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
264 จันทรา คล้ายทิพย์ ชุมชนวัดท่าอิฐ อ่างทอง
265 อภิญญา ช่วงฉ่ำ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
266 อารีรัตน์ สุขโขมีทรัพย์ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
267 อุษา เห็นชื่อ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
268 นภาพร นิ่มสุพรรณ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
269 อมลรุจี แก้วประจุ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
270 เดือนนภา ยะมะ ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
271 พัชนี ถูกจิตต์ ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
272 พชรมน ถมปัด อนุบาลเมืองพนมไพร ร้อยเอ็ด
273 อุมาวดี เหล่าอรรคะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
274 สรวิชญ์ บุตรพรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
275 วนัส พรมสว่าง คำนาดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
276 มะลิ ศรีสารคาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
277 นันทนา วายทุกข์ หนองแห่โนนสมบูรณ์ อำนาจเจริญ
278 วนิดา หมื่นพัฒน์ โฆษิตวิทยา เพชรบูรณ์
279 หทัยทิพย์ แก้วแท้ โฆษิตวิทยา เพชรบูรณ์
280 สมบุญ ชนาภิสิทธิ โฆษิตวิทยา เพชรบูรณ์
281 ปาวีณา ษรจันทร์ศรี โฆษิตวิทยา เพชรบูรณ์
282 นฤมล กันยาประสิทธิ์ โฆษิตวิทยา เพชรบูรณ์
283 เรณู สายพิน โฆษิตวิทยา เพชรบูรณ์
284 นพเก้า ราศรี เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
285 บุปผา ใจดี ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สิงห์บุรี
286 วันวิสาข์ แสนฟ้างาม แม่สอด ตาก
287 โชติมณี คฤหะมาน แม่สอด ตาก
288 รัตนา เจริญกุล บ้านห้วยบง ตาก
289 ภุมรินทร์ ฉิมพาลี บ้านท่าอาจ ตาก
290 พจนีย์ ปัญญาเสน บ้านท่าอาจ ตาก
291 ชนิกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง บ้านท่าอาจ ตาก
292 จิราภรณ์ เมืองง้า บ้านท่าอาจ ตาก
293 มัลลิกา กาไหล่ทอง บ้านท่าอาจ ตาก
294 สุภาวดี ไชยโยธา บ้านโคกมน เพชรบูรณ์
295 จิรัชยา ยศปัญญา ไทยราษฎร์คีรี ตาก
296 อรสา วัฒนะ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
297 วิรัชดา หรั่งแร่ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
298 ปนัดดา สุรเมธสกุล สิงห์บุรี สิงห์บุรี
299 กนกวรรณ สุธา สิงห์บุรี สิงห์บุรี
300 ปิยวรรณ คุ้มทรัพย์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
301 วรรณวิภา สุรเมธสกุล สิงห์บุรี สิงห์บุรี
302 ศิรัญญา สระ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
303 วรรณภา สาระวดี สิงห์บุรี สิงห์บุรี
304 ประภัสสร มีชัย สิงห์บุรี สิงห์บุรี
305 ณัฐรดา ยิ้มพงษ์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
306 จุฬาลักษณ์ กลั่นสกุล สิงห์บุรี สิงห์บุรี
307 อาภาวรรณ สว่างศรี สิงห์บุรี สิงห์บุรี
308 นุสรา หัวไผ่ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
309 รสริญ เชยสาคร สิงห์บุรี สิงห์บุรี
310 ทิวทอง อ่อนบาง สิงห์บุรี สิงห์บุรี
311 กิติยา บุญมีสง่า สิงห์บุรี สิงห์บุรี
312 กุลธิดา ปราบทอง สิงห์บุรี สิงห์บุรี
313 ศิริวรรณ สินนุสาสน์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
314 สิริมาส ทองมาดี สิงห์บุรี สิงห์บุรี
315 ฉัตราภรณ์ นาเมืองรักษ์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
316 พลกฤษณ์ เข็มเพ็ชร สิงห์บุรี สิงห์บุรี
317 วรนุช เจริญศรี สิงห์บุรี สิงห์บุรี
318 โยทนัท สงวนโฉม สิงห์บุรี สิงห์บุรี
319 พิมพ์ลภัส จันลาศรี ศรีสงครามวิทยา เลย
320 วรรณิศา อารยภัทรวงศ์ ศรีสงครามวิทยา เลย
321 รับขวัญ ดอกไม้ ศรีสงครามวิทยา เลย
322 สูติกาล สิทธิรัตน์ ศรีสงครามวิทยา เลย
323 ณัฏฐ์เณรี สุรดีวิราพันธ์ ศรีสงครามวิทยา เลย
324 จันทนา ไตรฟื้น ศรีสงครามวิทยา เลย
325 สุดาวัลย์ ปันทะมา ศรีสงครามวิทยา เลย
326 นพรินทร์ สุบินรัตน์ ศรีสงครามวิทยา เลย
327 มะลินา โคตรวงษา ศรีสงครามวิทยา เลย
328 ณัฐมน คำขัน ศรีสงครามวิทยา เลย
329 วิไลลักษณ์ แสงสว่าง ศรีสงครามวิทยา เลย
330 ธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์ ศรีสงครามวิทยา เลย
331 พิศมัย สินสกลวัฒน์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
332 ศุภากร สันป่าเงิน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
333 พรภัสสมล ลิ้มทอง เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
334 ณิชภัค ปานพลับ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
335 สุพิชญา ศรีเผือด เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
336 วารินทร์ ศุภลักษณ์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
337 กรวรรณ โสภารัตนพร อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
338 บังอร กาญจนาภา อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
339 นงนภัส พสุมาตย์ อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
340 สายสุนี อยู่เย็น อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
341 อภิรดี ภาระวงศ์ อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
342 จินตนา ลำไธสง อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
343 สุริคิด สายธนู อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
344 จริญ เกตุสกุล สิงห์บุรี สิงห์บุรี
345 ผานิต พัฒนพฤก สิงห์บุรี สิงห์บุรี
346 ชญาณ์นันท์ ช่างชุม สิงห์บุรี สิงห์บุรี
347 หทัยชนก ขันติกุล สิงห์บุรี สิงห์บุรี
348 อมราภรณ์ แสงทอง สิงห์บุรี สิงห์บุรี
349 ธันย์ชนก ราษฏร์ประชุม สิงห์บุรี สิงห์บุรี
350 กรปวรวรรณ เพ่งธัญทรัพย์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
351 สุกฤตา ทิชินพงศ์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
352 น้ำฝน พึ่งประดิษฐ์ ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ตาก
353 พัชรีรัตน์ ศรีเฟื่อง วัดสว่างอารมณ์ ตาก
354 กัลยกร หทัยผ่องเพ็ญ ไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) ตาก
355 ณิชาภัทร สารอินทร์ ไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) ตาก
356 อรพินท์ เทพศิริ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
357 ฐิติชญา ทองอยู่ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
358 จินตนา พยัคฆะ คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท
359 กนกวรรณ นรสิงห์ คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท
360 วรรณิสา วงษ์ไร คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท
361 สายทิพย์ สดุดี คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท
362 กมลทิพย์ เข็มเพชร คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท
363 นิษฐิ โพธิ์ตุ่น คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท
364 วรรณสิริ สุขดี คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท
365 ศศิธร หรุ่มรื่น คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท
366 อุดมลักษณ์ มาเบ้า บ้านหนองเล เพชรบูรณ์
367 พิชารัตน์ จตุรพงศธร อรพินพิทยา ลำพูน
368 กรรณิกา พิมพิรัตน์ อรพินพิทยา ลำพูน
369 ดรุณี ยอดคำ อรพินพิทยา ลำพูน
370 อังคณา อ๊อทแมน อรพินพิทยา ลำพูน
371 ธิดาพร จิรศรัณยานนท์ อรพินพิทยา ลำพูน
372 ทัศนี ศรีบุญเรือง อรพินพิทยา ลำพูน
373 ชฎาพร ชมภูงาม อรพินพิทยา ลำพูน
374 สุกัญญา เทตินน้ำ อรพินพิทยา ลำพูน
375 มณฑวรรณ แสนมงคล อรพินพิทยา ลำพูน
376 ดาวประกาย ปินวิสุ อรพินพิทยา ลำพูน
377 ธนิกานต์ เนทะลา อรพินพิทยา ลำพูน
378 วราภรณ์ พรหมสิทธิ์ อรพินพิทยา ลำพูน
379 กรวิกา ปัญญาวัย ใบบุญป่าซาง ลำพูน
380 อุบลรัตน์ โนกาศ ใบบุญป่าซาง ลำพูน
381 กัญญารินทร์ กาศสกุล ใบบุญป่าซาง ลำพูน
382 สุนทณี ช่างสุวรรณ สนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ อ่างทอง
383 สิริวรรณ ฤทธิสาร สนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ อ่างทอง
384 วิภารัตน์ นาควะรี สนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ อ่างทอง
385 สุดารัตน์ พลเสน สนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ อ่างทอง
386 ไสว เอี่ยมเมี้ยน เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
387 สมพร แซ่จัง เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
388 นาฏอนงค์ ตาลสุก วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
389 ปาริชาติ สายทอง เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
390 จรัญญา อ่างคำ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
391 ลัดดาวัลย์ ไพเราะ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
392 ดาวประกาย ตาลสุก เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
393 ทิพย์รัตน์ บัวเผื่อน บ้านวังลึก สุโขทัย
394 สุนิศา นิลขลัง วัดสามเงา ตาก
395 พรรนภา ประดับเชื้อ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
396 อรพินท์ ผาอ่าง บ้านไม้กะพง ตาก
397 กมลชนก แสนอินภิบาล บ้านไม้กะพง ตาก
398 รัตนา แก้วจันทร์เพชร บ้านแม่สลิด ตาก
399 นัสรักฒ์ หลิ่วสุวรรณ วัดเนินผาสุก ปราจีนบุรี
400 น้ำทิพย์ วโรดมดำรง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
401 จิราพร โยธาพล สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
402 เอนก ธรเสนา สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
403 มัลลิกา บุญพิทักษ์ บ้านห้วยแม่บอน ตาก
404 กฤษณา โล่สุวรรณ์ สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
405 ประภาพรรณ โคตรพัฒน์ สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
406 ปริญดา อินทร์ยา อนุบาลรอดบำรุง ตาก
407 พัชณี แสนเคน สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
408 วิลาวรรณ กีกาศ สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
409 วรรณพร ทองปรีชา สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
410 พัชรพร แรมนิล อนุบาลรอดบำรุง ตาก
411 นินันญา มูลงาม อนุบาลรอดบำรุง ตาก
412 กำไร ตะนะ ประชาพัฒนา ตาก
413 พอใจ บุษบงค์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
414 สิริพรรณ แสงโป๋ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
415 ฉลองรัตน์ พารีสอน ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
416 ธรรมชาติ เอนกพงษ์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
417 จันทนา คงฤทธิ์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
418 พิมพ์อนงค์ ศรีเดช ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
419 ภานิตา ศรีจรัส ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
420 อังคณา เกตุจันทร์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
421 อรชุมา พรหมทับทิม ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
422 นันทนา ช้างหัวหน้า ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
423 อรพรรณ สุคลธา ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
424 จิราพร จึงสมเจตไพศาล ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
425 นิษฐ์ธรีย์ สิงห์คา ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
426 อรวรรณ นิ่มทอง ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
427 ขวัญเรือน ซื่อดี ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
428 สอาดวรรณ เลื่อนลอย ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
429 เพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
430 ธวัชชัย จันทะนะ อนุบาลนครพนม นครพนม
431 รุ่งทิวา ศรีวรขาน อนุบาลนครพนม นครพนม
432 รัชฎาวรรณ ลี้นำ บ้านป่ายางตะวันตก ตาก
433 แสงรุ้ง กุลฉิม ศรีวิทยา ตาก
434 ณิชากร สิงห์ทอง บ้านพะเด๊ะ ตาก
435 หนึ่งฤทัย ชูชัย หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
436 สุเมธาวี ขันทอง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
437 กิ่งกาญจน์ เพชรวารี หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
438 ชรินรัตน์ ด้วงธรรม หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
439 นิธาภรณ์ เขียวไสว บ้านห้วยพลู ตาก
440 อรวรรณ์ พันธ์พืช บ้านห้วยพลู ตาก
441 เพียงใจ งามวงศ์ทอง บ้านใหม่ ตาก
442 ปนัฎดา ปทุมมาสมุทร สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
443 พรนิภา วงษ์รัตนะ สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
444 อริษา บุญเหลา สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
445 สุธากร สอนคะ สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
446 ประภาพร จิตกาวิน ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
447 สุดสาคร ถึงนำมา ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
448 พรทิพย์ ทองวงศ์ษา ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
449 บุญเต็ม สุวรรณา ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
450 ชมพูนุช สมบัติศรี ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
451 อาภรณ์รัตน์ แสนภูวา ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
452 พิมจันทร์ อุ่นทะยา ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
453 วัฒนานันท์ สินเจริญ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
454 เสาวลักษณ์ กิ่งนาคม ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
455 พนิดา เครือกิจ อนุบาลบ้านท่าปุย ตาก
456 ชนิดา พูนขำ หมู่บ้านตัวอย่าง ตาก
457 ลดาวัลย์ หนูแย้ม หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
458 อารัญญา ปิ่นปัน หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
459 วัชราภรณ์ สีทา หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
460 สุุวิชา ทูรวัฒน์ หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
461 ประภัสสร เบ้าชารี หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
462 ศศิปรียา ธนากรพิพัฒนกุล หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
463 ธิรดา จันทร์ชม หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
464 ธมลพรรณ หอมจันทร์ หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
465 บุรีรัตน์ แก้วสุข บ้านตะเคียนด้วน ตาก
466 วราภรณ์ ตรีธัญญา น้ำดิบพิทยาคม ตาก
467 นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ สว่างแดนดิน สกลนคร
468 สุทธินันท์ บุตรดี ร่มเกล้า สกลนคร
469 เบ็ญจวัลย์ คำภูษา ร่มเกล้า สกลนคร
470 กนกพร อุทัยวัฒน์ ร่มเกล้า สกลนคร
471 เบญจลักษณ์ ลีนาราช ร่มเกล้า สกลนคร
472 ยุพิน อินธิแสง กุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร
473 สุดารัตน์ สารวัน ร่มเกล้า สกลนคร
474 สมฤทัย อิ้มพัฒน์ ร่มเกล้า สกลนคร
475 จุฑารัตน์ คำเพชร พังโคนวิทยาคม สกลนคร
476 นภาภัทรี ไขประภาย ร่มเกล้า สกลนคร
477 รุ่งทิพย์ เคนพิทักษ์ ร่มเกล้า สกลนคร
478 เรไร ผางทัยสง ร่มเกล้า สกลนคร
479 เณริศา พรหมวิลัย สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
480 รัชฎาวดี ทศศะ อนุบาลเชษฐานงนุช นครพนม
481 ณีรนุช รักษาราษฏร์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
482 จิราพรรณ ไชยรบ บ้านกุดตะกาบ สกลนคร
483 นงนุช เรืองเอก ชุมชนวัดสันป่าลาน ตาก
484 กชพร วรรณศุภกาญจน์ บ้านแม่ปะ ตาก
485 จันทร์เพ็ญ สอนตัว บ้านท่าไม้แดง ตาก
486 สรวงสุดา หม่อมแปง ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ตาก
487 สุจรรยา ยศบุรุษ เขื่อนภูมิพล ตาก
488 ชฎา ตัวละมูล บ้านหัวฝาย ตาก
489 เบญจมาศ ทองอ่ำ บ้านคลองห้วยทราย ตาก
490 พัชรินทร์ สิงหบุตร บ้านหัวฝาย ตาก
491 นฤมล แก้วประสิทธิ์ บ้านปากวัง ตาก
492 อุบลวรรณ สรรพนา บ้านหัวฝาย ตาก
493 พิกุล อ่อนทุวงศ์ บ้านหัวฝาย ตาก
494 ขวัญดาว ปันตา ชุมชนวัดสันป่าลาน ตาก
495 จุฬารัตน์ แสนเมืองอินทร์ บ้านหัวฝาย ตาก
496 สุภาวดี เฉลยสุข ร่มเกล้า สกลนคร
497 อัญชิสา ผิวเดช ร่มเกล้า สกลนคร
498 ละมัย เผ่ามณี ร่มเกล้า สกลนคร
499 นภา บุญวงษ์เมือง บ้านทุ่งถ้ำ ตาก
500 ปัญญาวัฒน์ บำรุงรส บ้านกุดแข้ สกลนคร
501 ชนิดาภา วันแก้ว บ้านทุ่งถ้ำ ตาก
502 สุขิตา ไชยบัง สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
503 กรรณิกา คำมี บ้านสันป่าป๋วย ตาก
504 เสาวนีย์ สัตยะคำ บ้านต้นผึ้ง ตาก
505 ณัชชา แย้มมูล บ้านทุ่งมะขามป้อม ตาก
506 สุนิสา คงอมรคีรี บ้านหัวฝาย ตาก
507 เดือนเพ็ญ อุทัยหิรัญทวี ขุนห้วยบ้านรุ่ง ตาก
508 ยุภา สายทอง ขุนห้วยบ้านรุ่ง ตาก
509 จริยา พุกเกลี้ยง บ้านลานเต็ง ตาก
510 จินตนา ร่วมชาติ บ้านแม่กื้ดสามท่า ตาก
511 สมจิตร สนใจยิ่ง ร่มเกล้า สกลนคร
512 นารีรัตน์ อินอิว บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
513 กฤษณา บำรุงกิจ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
514 กรรณิการ์ พันพั่ว หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
515 ลูกศร จำเริญไกร บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
516 สุทินา วงษ์หมื่น บ้านแม่สละเหนือ ตาก
517 อารีนา ยีตรอ ถลางวิทยา ภูเก็ต
518 สมฤดี ใยฝ้าย ถลางวิทยา ภูเก็ต
519 รชตะ ขาวดี บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
520 วิภาภรณ์ สีดาวัตร บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
521 พร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
522 รัญญษร นามตาแสง บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
523 สุกัญญา ทองวัฒน์ เมืองเลย เลย
524 สุพัตรา พ่อสาร บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
525 ดวงเดือน อ้วนแก้ว บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
526 จิราภรณ์ แสวงดี บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
527 วลัยลักษณ์ กรรฐสุทธิ์ ถลางวิทยา ภูเก็ต
528 กชกร แม่นมั่น ถลางวิทยา ภูเก็ต
529 ณัฐธิดา เขียวคราม ถลางวิทยา ภูเก็ต
530 จีระนันท์ อุทัชกุล บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
531 อุบลรัตน์ ละมุลตรี บ้านเจดีย์โคะ ตาก
532 โสมวรรณ ยอดสุวรรณ บ้านเจดีย์โคะ ตาก
533 วนิดา สมคำ บ้านเจดีย์โคะ ตาก
534 อรวรรณ สุวรรณคำพันธ์ุ บ้านปูเต้อ ตาก
535 วิรินทร์ วงศ์นายะ แม่สอด ตาก
536 อนุชตรา เดชป้องหา บ้านเจดีย์โคะ ตาก
537 รุ่งนารี ยุทธศิลป์กุล อนุบาลสกลนคร สกลนคร
538 จิราพร ราชสิงโห อนุบาลสกลนคร สกลนคร
539 จมร ประพัศรางศ์ อนุบาลสกลนคร สกลนคร
540 ปาริชาติ พองพรหม อนุบาลสกลนคร สกลนคร
541 พนิดา แก้วกิ่ง อนุบาลสกลนคร สกลนคร
542 สมรัก พับตา อนุบาลสกลนคร สกลนคร
543 วิรัชดา เพ็งธรรม อนุบาลสกลนคร สกลนคร
544 เพ็ญศรี วงค์เตชะ อนุบาลสกลนคร สกลนคร
545 นิตยา นวลมณี อนุบาลสกลนคร สกลนคร
546 เกษมณี เหลือสุข บ้านเจดีย์โคะ ตาก
547 ดารุณี เครือคำอ้าย บ้านเจดีย์โคะ ตาก
548 อรพรรณ นุธิกูล ชุมชนบ้านท่าสองยาง ตาก
549 สุธีมนต์ ทองวิจิตร บ้านเจดีย์โคะ ตาก
550 ปรัชพงศ์ ศรีสุวรรณ บ้านขุนห้วยช่องแคบ ตาก
551 วิมลพรรณ กรินวงศา บ้านเจดีย์โคะ ตาก
552 ขนิษฐา กุลกานนท์ อนุบาลสกลนคร สกลนคร
553 มยุรี หนูอินทร์ อนุบาลสกลนคร สกลนคร
554 นฤมล สามเสน อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
555 อมรรัตน์ โพธิ์ปัดชา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
556 นิภาภรณ์ จันทะโยธา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
557 สุชาดา เพ็ญธรรมกุล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
558 ปราณี นิตยะ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
559 พักตร์สุดา พรหมดี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
560 ชนากานต์ อินทจักร์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
561 รัศมี เจริญรัตน์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
562 ชนาทิพย์ นครังสุ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
563 ฤทธิชัย แสนกลาง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
564 พรวลี ชาวดง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
565 อิสริยา คณะเมือง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
566 จุฑามาศ ศรีหะมงคล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
567 วนิดา ศรีโสภา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
568 นิตยา วิเศษแก้ว ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
569 รณันช์พร อัครเอกกูลกรษ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
570 นาไล สาโสภา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
571 ชุติมา วงษาปัดนา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
572 อิสระพงษ์ จวงแดง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
573 สุภีร์ เปลื้องทุกข์ อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
574 นงนุช คำสนิท อนุบาลพรรณานิคม สกลนคร
575 พินิจ เชื้อพล บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
576 จันทร์จิรา แก่นจันทร์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
577 บุญช่วย เฟื่องฟู บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) สกลนคร
578 ปิยนาฏ แก้วมณีชัย อนุบาลพรรณานิคม สกลนคร
579 ฐายิกา สอนราษฎ์ วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
580 ศศิมาพร ศิริวงษ์ ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ตาก
581 สุภิมล ศรีสวัสดิ์ ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ตาก
582 สุพัตรา เทศคลัง บ้านห้วยตีนตั่ง พิษณุโลก
583 จารุณี ลีพรมมา วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
584 อดุลย์รัตน์ บุญทศ บ้านใหม่เสรีธรรม ตาก
585 ชลธิชา พาดี บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
586 สุนีย์ ์ทองเลิศ บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
587 กรรณิการ์ อินทรีย์ บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
588 เรณู จันทชัย บ้านจันทร์เพ็ญ สกลนคร
589 ปรินดา อินทรพานิชย์ บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
590 วิลาวัลย์ อุ่นแสง บ้านใหม่เสรีธรรม ตาก
591 ณัฐวุฒิ ปัญญาประชุม บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
592 รัตนะ นมัสการ วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
593 รุจิราวรรณ จันสว่าง บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
594 คมกฤษดา ชัยมงคล บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
595 คมกฤษณ์ วิเศษอุด สามพานประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
596 มัลลิกา เจริญศิริ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
597 กิตตินัทธ์ ขันอาษา บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
598 ผกามาศ อภัยโส บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
599 นฤมล พิมมณี บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
600 มรกต พงษ์ประเสริฐ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
601 สุปรียา วงษ์ษา บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
602 ลดาวัลย์ จันทรเศรษฐ์ อนุบาลพรรณานิคม สกลนคร
603 ทัศยา จุลนีย์ อนุบาลพรรณานิคม สกลนคร
604 ลลิตา คำหา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
605 กุลรัศมิ์ ราชเมืองแก้ว บ้านกล้อทอ ตาก
606 อมรรัตน์ เปล่งปลั่ง บ้านกล้อทอ ตาก
607 สุภาพ เชี่ยวชาญสิงขร บ้านกล้อทอ ตาก
608 เพ็ญพิศ โคตรภู สนธิราษฎร์วิทยา นครพนม
609 ปาริชาติ โกษาแสง สนธิราษฎร์วิทยา นครพนม
610 รุ่งฤดี ขันธพัฒน์ อนุบาลพรรณานิคม สกลนคร
611 รุ่งลาวัล เห็นหลอด อนุบาลพรรณานิคม สกลนคร
612 พัชรินทร์ แสนวิเศษ อนุบาลสกลนคร สกลนคร
613 สุพิชชา ทะแพงพันธ์ อนุบาลสกลนคร สกลนคร
614 พัชรพร สันเพชร บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ตาก
615 กัญญาภัค บุญรอด บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ตาก
616 สุวิกานต์ วงษ์ปางมูล บ้านกล้อทอ ตาก
617 เบญจรัตน์ ห้วยทราย ผาเทิบวิทยา มุกดาหาร
618 ธิดาพร บับพาน ผาเทิบวิทยา มุกดาหาร
619 กิตติธร พุทธวรรณ ผาเทิบวิทยา มุกดาหาร
620 บุศราภรณ์ จิตรวัฒนะ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
621 จิตตินันท์ เบญมาตย์ คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
622 รัชฎา ห้วยทราย คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
623 จินตนา อารีราษฎร์ อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต
624 นวพร คงราช อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต
625 กัญญาณี มะลิชู อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต
626 อรอุมา ทับไทร อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต
627 ขวัญทิพย์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต
628 ณัฏฐา กิสลัย อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต
629 งามตา ฤทธิ์มนตรี โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม
630 พรเพชร พรเพชร บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
631 ธัญวรัตน์ แซ่ยั้ง บ้านแม่ตาวใต้ ตาก
632 กาญจนา ใจดี บ้านแม่กาษา ตาก
633 นภัสสรณ์ ราษฏร์อาศัย อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
634 ปาจรีย์ หงษ์แก้ว อุเทนพัฒนา นครพนม
635 อรวรรณ สียางนอก อุเทนพัฒนา นครพนม
636 วิมพ์วิภา วาทา บ้านแม่ปะ ตาก
637 สาวิตรี ศรีอำนวยโชค ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ตาก
638 ภัสสร สมเกียรติยศ อุเทนพัฒนา นครพนม
639 คนึงนิจ พินิจมนตรี อุเทนพัฒนา นครพนม
640 สุจิตรา แสนคมคาย อุเทนพัฒนา นครพนม
641 ศิรินุช เบ้าคันที อุเทนพัฒนา นครพนม
642 ช่อพฤกษ์ มุ่งลา บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
643 นุจนาถ พูลสวัสดิ์ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก
644 ละมัย พงษ์เม่น อนุบาลวังเจ้า ตาก
645 อรประภา ปู่คำปัน บ้านแม่ปะใต้ ตาก
646 กาญจน์ณัท แป้นปาน บ้านหนองโสน กำแพงเพชร
647 กัญญาภัทร กัณทวงษ์ บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ตาก
648 สุริสา มูลคำ อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลำปาง
649 นภัสสร สุนะพรม บ้านร่มเกล้า 2 ตาก
650 พัชรกัญญ์ จินตรัตนบุตร บ้านร่มเกล้า 2 ตาก
651 จิรัชญา เกริกศิริ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก
652 วิไลพร โปทาเมือง บ้านแม่ตาวแพะ ตาก
653 พัชร์สุรางค์ สุภาพ บ้านร่มเกล้า 2 ตาก
654 กรรณิการ์ อยู่เหล่าเจริญ รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
655 น้ำทิพย์ ประทุมทอง บ้านร่มเกล้า 2 ตาก
656 สมรถ ราชิวงศ์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
657 เสาวนีย์ ภูชุม โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
658 เชวงวรรณ คันธะมาตย์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
659 จีรวรรณ อุผา โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
660 ศิริรัตนา พบชัยภูมิ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
661 ปัญญาทิพย์ บุญมาวงษา โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
662 วรางคณา ปุกคาม บ้านห้วยนกกก ตาก
663 มรกต มหาเกตุ บ้านห้วยนกกก ตาก
664 ประทุมพร บุญมาวงษา โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
665 ประภัสสรณ์ นครเขต ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
666 ชญานิน โทรัตน์ อุเทนพัฒนา นครพนม
667 ฐาปนีย์ ขานอัน อุเทนพัฒนา นครพนม
668 พยอม ไชยเพ็ชร บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง มุกดาหาร
669 ณัฐพล กิติศรีวรพันธุ์ อุเทนพัฒนา นครพนม
670 พิธพร วงษ์วิรัติ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
671 ชญานี อาจวิชัย คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
672 จินตนา จูมแพง คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
673 พรพิศ สิริพัฒน์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
674 พูนสิริ อินทร์ภูวา คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
675 วีร์สุดา ปัททุม คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
676 ณัฐสินาถ วังคะฮาต คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
677 ขจรศักดิ์ นาคราชา ด่านม่วงคำพิทยาคม สกลนคร
678 เจนจิรา ลูกอินทร์ ด่านม่วงคำพิทยาคม สกลนคร
679 เนตรนภา อินธิแสน ด่านม่วงคำพิทยาคม สกลนคร
680 ดวงสุวรรณ ลาแสดง ด่านม่วงคำพิทยาคม สกลนคร
681 จิตรลดา ทองอันตัง อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
682 อภิตยา นาชัยเงิน สนธิราษฎร์วิทยา นครพนม
683 ณัชชา นิระเคน อุเทนพัฒนา นครพนม
684 วัชรี สวนสุวรรณ เมืองเลย เลย
685 เอมอร นาคเสน เมืองเลย เลย
686 ชฎาพร กิจประสาน อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต
687 สุพรรณี สิงห์พันธ์ บ้านบ่อรัง เพชรบูรณ์
688 ปราณี ฉุยฉาย ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
689 วิมลรัตน์ ดวงใจ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
690 จินตนา น้อยทรง ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
691 นิภาพร อวนป้อง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
692 จิราาภรณ์ สุทธิ์วงศ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
693 วิไลวรรณ สุดยะดา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
694 พัฒนพิศิษฏ์ พรมเทศ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
695 ศกุนตลา โพธิ์ศรี มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
696 ปุญญาพัฒน์ ศรีท้าว มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
697 อภิญญา ประชุมรักษ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
698 กันยารัตนื อมศรี มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
699 มาณวิกา ทิพศรี มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
700 ิวิทยา สมพมิตร มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
701 อุไรวรรณ สุขรี่ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
702 สินีนาฏ นาสีแสน มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
703 มลฤดี บิดร มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
704 กิติพงศ์ เวทย์บูชา พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
705 ณัฐการต์ รัดที มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
706 ชมพูนุช ภู่แขวงแสง อนุบาลธรรมรัตน์ กำแพงเพชร
707 ปาริชาติ ธนารักษ์ ภูริทัตต์วิทยา สกลนคร
708 ภรภัทร ขวัญนาค อนุบาลธรรมรัตน์ กำแพงเพชร
709 ขวัญจิต บัวบาน อนุบาลธรรมรัตน์ กำแพงเพชร
710 ประทีป พูลนิล วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
711 กันยารัตน์ พรายมี วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
712 กิตติกาญจน์ จันทร์เกิด อนุบาลธรรมรัตน์ กำแพงเพชร
713 ภัทริกา อาจจุลฬา อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เลย
714 สมถวิล ทวีโคตร มุกดาหาร มุกดาหาร
715 จตุพร เตียตระกูล มุกดาหาร มุกดาหาร
716 วิลัยภรณ์ อารมณ์สวะ มุกดาหาร มุกดาหาร
717 รจนา ลุสุข มุกดาหาร มุกดาหาร
718 ภัทรพร สุริยาชัยวัฒน์ มุกดาหาร มุกดาหาร
719 อรัญญา คำศิริ มุกดาหาร มุกดาหาร
720 รัชณี ภูมิดอนมิ่ง มุกดาหาร มุกดาหาร
721 นภัทร สุวรรณโชติ มุกดาหาร มุกดาหาร
722 นัฏยา ปัททุม มุกดาหาร มุกดาหาร
723 สนธยา คนหาญ มุกดาหาร มุกดาหาร
724 พยอม แสงจันทร์ มุกดาหาร มุกดาหาร
725 พิไลลักษณ์ ถิ่นวัน มุกดาหาร มุกดาหาร
726 กรกฏ กล้าพร้อม มุกดาหาร มุกดาหาร
727 รัตนา สุคำภา มุกดาหาร มุกดาหาร
728 รพีพรรณ สิริจันทพันธุ์ มุกดาหาร มุกดาหาร
729 บุรินทร์พร อินทมานนท์ มุกดาหาร มุกดาหาร
730 ปรียานุช จวงจันทร์ มุกดาหาร มุกดาหาร
731 คีรีบูรณ์ สีทา มุกดาหาร มุกดาหาร
732 ชบา ศรีวิชัย มุกดาหาร มุกดาหาร
733 บรรจบ โนนพิลา มุกดาหาร มุกดาหาร
734 เมธาวดี ใหมคำ มุกดาหาร มุกดาหาร
735 ชัชวาล วุฒิพรหม มุกดาหาร มุกดาหาร
736 รัชนี ประวะกุล มุกดาหาร มุกดาหาร
737 อารยา ไม่โศก มุกดาหาร มุกดาหาร
738 สุมาลี ประโคทัง ค้อวิทยาคม นครพนม
739 ระชา นาโควงค์ ค้อวิทยาคม นครพนม
740 ปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์ ค้อวิทยาคม นครพนม
741 นลินี ไวว่อง มุกดาหาร มุกดาหาร
742 วันวิสา ประภาศรี มุกดาหาร มุกดาหาร
743 วรรณภา วัดเข้าหลาม มุกดาหาร มุกดาหาร
744 จิราภรณ์ จงราช มุกดาหาร มุกดาหาร
745 ดวงมณี เพชรสุวรรณรังสี มุกดาหาร มุกดาหาร
746 อัจฉริยา ปาระพิมพ์ พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
747 ประไพพิศ อ่อนตาม มุกดาหาร มุกดาหาร
748 สุวรรณา รัตนศรี มุกดาหาร มุกดาหาร
749 ประภาพรรณ พั่วแพง มุกดาหาร มุกดาหาร
750 วัชรี มณีตัน วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
751 สรัลยา ชาวนา นครพนมวิทยาคม นครพนม
752 ศุภวรรณ คำแพงดี นครพนมวิทยาคม นครพนม
753 กรรณิการ์ บุญชวลิต นครพนมวิทยาคม นครพนม
754 ธฤษวรรณ มุ่งงาม นครพนมวิทยาคม นครพนม
755 สุจิตรา สุริยนต์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
756 ชยษตฤ บุตรสอน นครพนมวิทยาคม นครพนม
757 กันยารัตน์ ฉายวงษ์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
758 ประยูรศรี กวานปรัชชา อนุบาลประยูรศรี นครพนม
759 ทิพธัญญา สิทธิจักร อนุบาลประยูรศรี นครพนม
760 สายฝน เกิดสวัสดิ์ ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม
761 ณฐิศา ชนะเคน ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม
762 เพชรอุไร ชามาตร ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม
763 อัษฎาภรณ์ วสุอังกูร ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
764 ปวีลดา พลหาราช ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม
765 ขวัญนภา ศรีทอง วัดไตรสามัคคี ตรัง
766 ฉัตราภรณ์ ช่วยหนู วัดไตรสามัคคี ตรัง
767 ปรมาพร พักตร์จันทร์ วัดไตรสามัคคี ตรัง
768 ณพิชญา รังศรี วัดไตรสามัคคี ตรัง
769 ฉวีวรรณ เกตแก้ว วัดไตรสามัคคี ตรัง
770 ธิดา นิรันเรือง วัดไตรสามัคคี ตรัง
771 สุนิษา สุขสวัสดิ์ วัดไตรสามัคคี ตรัง
772 ประคอง บัวบาน ชุมชนดอนยูงวิทยายน กาฬสินธุ์
773 รุ่งนภา ศรไชย ค้อวิทยาคม นครพนม
774 มยุรี รอดชมภู ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
775 อุชนีย์ พันธฤทธิ์ ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
776 จิราภรณ์ ชาวบ้านใน ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
777 ฉัตรสุดา เวฬุวณารักษ์ ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
778 พิมพร พยุหะ บ้านหมื่นฤาชัย ตาก
779 วาสนา ก่อจิตไพบูลย์ บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ตาก
780 สุปราณี สุขประเสริฐ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
781 จิรภัทร คงถาวร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
782 พิชชาภา ทิพย์เสถียร ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
783 ดำรง แสนทา บ้านแม่ปะใต้ ตาก
784 วีนัส นนทะโคตร บ้านแม่ปะใต้ ตาก
785 จินตนา เพ็งสอน บ้านแม่ปะใต้ ตาก
786 ปัญญาพร วรรธนัง บ้านห้วยกะโหลก ตาก
787 ศุภวรรณ ฤทธิคุปต์ บ้านแม่ปะใต้ ตาก
788 นันท์นภัส ชัยเดช บ้านแม่ปะใต้ ตาก
789 ปรียารัตน์ สิงห์แก้ว ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ตาก
790 สุพรรษา เมืองมา บ้านแม่ปะใต้ ตาก
791 ธงชัย จำรัสการกิจ บ้านแม่ปะใต้ ตาก
792 สุภัค อภิวัฒนาวา บ้านแม่ปะใต้ ตาก
793 มยุรี อาวาส บ้านแม่ปะใต้ ตาก
794 ธิศาคร พูนคำ บ้านแม่ปะใต้ ตาก
795 นิภาภรณ์ หทัยผ่องเพ็ญ บ้านหมื่นฤาชัย ตาก
796 สุนันทา บุญจวง บ้านผาท่าพล พิษณุโลก
797 จำปา เครือคำวัง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ตาก
798 กรประภา ภูจริต บ้านโหมนสงเคราะห์ กาฬสินธุ์
799 เพ็ญสินธุ์ พันธุ์บุบผา หนองสวงวิทยาคม กาฬสินธุ์
800 อภิญญา พละสุข หนองสวงวิทยาคม กาฬสินธุ์
801 ธัญวรัตม์ แก้วประเสริฐ บ้านช่องแคบ ตาก
802 ธนากร สีหมื่น บ้านช่องแคบ ตาก
803 ทวีกานต์ ศรีสุวรรณ บ้านช่องแคบ ตาก
804 สุธีรา คันศร หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
805 นภาพร อุสาพรม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
806 วิภารัตน์ มัณฑะ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
807 หฤทัย สิมนา อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
808 สุพัตรา ราชวัตร อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
809 จามจุรี สิทธิจักร อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
810 รวีวรรณ ขันติคีรี รวมไทยพัฒนา 5 ตาก
811 วิไลลักษณ์ ผาแสน อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
812 พินิช มหาชัย โคกประสิทธิ์วิทยา กาฬสินธุ์
813 จันทร์เพ็ญ เวียงปฏิ โคกประสิทธิ์วิทยา กาฬสินธุ์
814 รุ่งรวี เกตสุริวงค์ บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี
815 สุภาวดี ก้านทอง บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี
816 สุภารัตน์ ไชยอนุกูล บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี
817 ณัฐกฤตา สำเภาทอง บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี
818 นิตยา สวัสดิ์ภิรมย์ บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี
819 วารุณี เขื่อนแก้ว บ้านแม่ละเมา ตาก
820 ยุวรีย์ ตาสุรินทร์ บ้านห้วยท้องฟาน พิษณุโลก
821 เดือนฉาย รอดปันนา บ้านห้วยท้องฟาน พิษณุโลก
822 ภัทวรรณ ตุ่นนื่ม บ้านห้วยท้องฟาน พิษณุโลก
823 บุญญาภรณ์ พรพรหม นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
824 สุภาพร ลาภูตะมะ นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
825 นิภาพร ไชยเพชร นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
826 พงษ์ดนัย โคตรภักดี นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
827 ยุภาพร ชุมพล นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
828 อภัญญา หารสูงเนิน หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
829 พนิดา พิพัฒน์ยานนท์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
830 พรทิพย์ คลับคล้าย วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) เพชรบุรี
831 ชูเกียรติ จิรัชยาธิน ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ตาก
832 รักสมิง สีลักแก้ว ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ตาก
833 วัฒนารัตน์ ไรเกษ หนองปรือประชาสรรค์ กำแพงเพชร
834 รินนา ภูเต้านิล พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
835 พวงทอง กุลธวัชศิริ ผดุงราษฎร์วิทยา กาฬสินธุ์
836 รุ่งนภา เทียนบุตร บ้านหมื่นฤาชัย ตาก
837 อารีย์ ฉิมพาลี วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
838 ศรัญญา มังสา วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
839 โชติกา มูสิการัตน์ วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
840 สินีนาฏ ศิริชัยวัฒนกุล เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
841 ประสพสุข คำชนะ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
842 ณัฐพร อรรคอำนวย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
843 ไพลิน อินอ่ำ รวมไทยพัฒนา 2 ตาก
844 กันยากร หมีแป้น รวมไทยพัฒนา 2 ตาก
845 ณัฎฐณิชา นาคคุ้ม รวมไทยพัฒนา 2 ตาก
846 สุกานดา ทองหล่อ รวมไทยพัฒนา 2 ตาก
847 กัลย์กมล ผาพิมูล บ้านเสียววิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
848 อุบล ปิ่นปัก บ้านห้วยนกแล ตาก
849 เสาวนีย์ ศรีพิทักษ์ บ้านห้วยนกแล ตาก
850 นิภาพันธ์ อนุภา บ้านแม่ระเมิง ตาก
851 ธัญญลักษณ์ แดงบุตร บ้านนาสะโน มุกดาหาร
852 นารินทร์ สินทรมย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
853 จิรประภา สามารถ อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กำแพงเพชร
854 สุภานัน ปรียานุชพรหมา สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
855 พัชวิมา จีนหมั้น สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
856 พยอง ตู้ดำ บ้านทุ่งยาว ตรัง
857 กฤษติยาภรณ์ บรรดาตั้ง บ้านปูแป้ ตาก
858 พนิดา อินทรแหยม อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
859 ปัณฑิตา แสงแก้ว อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
860 จันทร สุทธิรักษ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
861 กนกอร อินทสุวรรณ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
862 สมพร ทิพย์โพธิ์ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
863 รณพร อุ้ยนอง อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
864 จริยา พลการ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
865 นวลศรี ผลประทุม อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
866 จินตนา แก้วเพ็ง อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
867 ยุวัฒนา ใสสุชล อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
868 นิศาชล บุญมาก คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
869 จุฑารัตน์ ยิ้มเกิดสิริโชติ คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
870 ฐิรญา รัชโน คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
871 จิรายุทธ เชื้อดวงผูย บ้านหนองหอยคำอ้อม นครพนม
872 รัฐศรัณย์ พลหนองหลวง คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
873 วีรนุช ธรรมวัฒน์ อนุบาลตรัง ตรัง
874 นิตยา วรรณแสงทอง วัดควนเมา ตรัง
875 นลินทิพย์ ไชยวรณ์ วัดควนเมา ตรัง
876 นิชาภัทร คำทอง กันตังพิทยากร ตรัง
877 กัญญาภัค เสริมศักดิ์วรกุล กันตังพิทยากร ตรัง
878 ประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์ กันตังพิทยากร ตรัง
879 วรารัตน์ บุปผา กันตังพิทยากร ตรัง
880 ฟาติมะ ใบกอเด็ม กันตังพิทยากร ตรัง
881 สุภารัตน์ พูลแก้ว อนุบาลตรัง ตรัง
882 วิฬาวัลย์ สีสุข ห้วยยอด ตรัง
883 อุดมพร เหลืองยวง ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์
884 เบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกุล ห้วยยอด ตรัง
885 มณีรัตน์ กรรณิกา ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์
886 วีณารัตน์ ราชสำเภา หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
887 สุภาภรณ์ แสงชลิต พบพระวิทยาคม ตาก
888 จุรี แสงหงษ์ พบพระวิทยาคม ตาก
889 วิศัลย์ศยา พิศนอก พบพระวิทยาคม ตาก
890 ปัทมาพร ฝางแดง พบพระวิทยาคม ตาก
891 จรัสทิพณรัตน์ พิสิฐเลิศ อุดมดรุณี สุโขทัย
892 ธนัชพร โสมะภีร์ พบพระวิทยาคม ตาก
893 เรณู กิจวรรณ พบพระวิทยาคม ตาก
894 ธวัชชัย ปัททุม พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
895 สุทธิสา จันปุ่ม พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
896 วิไลพร ต๊ะสุ พบพระวิทยาคม ตาก
897 สาลินี เอี่ยมกี่ พบพระวิทยาคม ตาก
898 เนตรทราย ประเสริฐผล พบพระวิทยาคม ตาก
899 ชญานิษฐ์ หมันการ ขจรเกียรติถลาง ภูเก็ต
900 ดาราวดี บรรจงการ ขจรเกียรติถลาง ภูเก็ต
901 จันทิมา กิตติปัญญโชติ สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง
902 บุณญพร รักเดชะ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง
903 อรสา วันดี ไชยบุรีวิทยาคม นครพนม
904 อรอุษา กับแฟง ไชยบุรีวิทยาคม นครพนม
905 อรทัย ธรรมโม ไชยบุรีวิทยาคม นครพนม
906 ปรารถนา มหามาตย์ ไชยบุรีวิทยาคม นครพนม
907 นัฐวุธ รัตนพันธ์ ห้วยยอด ตรัง
908 พัชรี ผลความดี ห้วยยอด ตรัง
909 อัศวพล มืดทอง ห้วยยอด ตรัง
910 สุริยาภรณ์ พนันชัย ธาตุพนม นครพนม
911 พรนิภา อินทนนท์ ธาตุพนม นครพนม
912 ศิรินทิพย์ โสมสุข ธาตุพนม นครพนม
913 อาริสา สุวรรณไตรย์ ธาตุพนม นครพนม
914 บัวบูชา เพชรน้อย อนุบาลตรัง ตรัง
915 ธัญญาภัค ขานโส บ้านบัวขาว(วันครู 2500) กาฬสินธุ์
916 มัลลิกา เสียงใส เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
917 วยุรี วรรณทะมาศ บ้านบัวขาว(วันครู 2500) กาฬสินธุ์
918 บุญมา ศรีกำพล บ้านบัวขาว(วันครู 2500) กาฬสินธุ์
919 ปริตตา ทะเสนฮด บ้านบัวขาว(วันครู 2500) กาฬสินธุ์
920 กุหลาบ อุบลเวช บ้านบัวขาว(วันครู 2500) กาฬสินธุ์
921 รัชชุดา กาฬหว้า บ้านบัวขาว(วันครู 2500) กาฬสินธุ์
922 ธณีนุต พลกุล บ้านบัวขาว(วันครู 2500) กาฬสินธุ์
923 ทัศนีย์ อนันตภูมิ บ้านบัวขาว(วันครู 2500) กาฬสินธุ์
924 สุวรรณ นิลทองหลาง อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
925 วรรณทิพา ศิริรัตน์ บ้านศาลา พะเยา
926 วัฒนา สุวรรณรัตน์ บ้านศาลา พะเยา
927 พัชราวลัย ภูสีเขียว ดอนยานางศึกษา กาฬสินธุ์
928 เสงี่ยม โกฏิรักษ์ ดอนยานางศึกษา กาฬสินธุ์
929 ศิริพร ภูแต้มนิล ดอนยานางศึกษา กาฬสินธุ์
930 ภูเบศ ไทรงาม สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง
931 ชำาพร สูงปานเขา อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) พะเยา
932 ชญาภา สร้อยสวิง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) พะเยา
933 ปิยนุช คุ้มม่วง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) พะเยา
934 ภิญญาภัทร จรุณราช ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
935 เจตสุดาภรณ์ ยุบลไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์
936 ลำดวน ทองผา เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร
937 ศรีอัมพร ศรีวิไสย กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์
938 วิรงรอง ศรีพอ กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์
939 นพดล สายจันทร์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
940 สุพัตรา เพียราช คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
941 รัตนา สมคะเณย์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
942 ปัญจมา คล่องดี คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
943 สมัย ชื่นสำราญ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
944 พิเชษฐ์ วงค์จันทร์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
945 อุบลวรรณ กัญจนโรจน์ อนุบาลตรัง ตรัง
946 วารุณี เทือกตาถา ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
947 วิไลวรรณ วรสาร อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
948 พัชราภรณ์ อิทธิวิศิษฎ์ นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
949 ชุกันดา เดชแพง นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
950 ร่มพร บุญสุข นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
951 ตติญา ชนะเคราะห์ นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
952 สุนิสา ไสววรรณ นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
953 พิไลพร แสนสุข คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
954 อรุณสุดา แก้วศรีนวม นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
955 นงนุช คำเพ็ง นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
956 นิตยา ไร่สงวน นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
957 กุสุมา เหลือบแล วัดศรีวิชัย ชัยนาท
958 เบ็ญจวรรณ สีแสง วัดศรีวิชัย ชัยนาท
959 เตือนใจ เกตุจิ๋ว วัดศรีวิชัย ชัยนาท
960 จุลีณา วงศ์เหลือง วัดศรีวิชัย ชัยนาท
961 สายสมร แสงโชติช่วง วัดศรีวิชัย ชัยนาท
962 อัชรีย์ วินิจฉัยกุล วัดศรีวิชัย ชัยนาท
963 ชมพูนุช ภูสังวาลย์ วัดศรีวิชัย ชัยนาท
964 กรรณิการ์ พลอยเพชร วัดศรีวิชัย ชัยนาท
965 วรรณพร พูลรอด วัดศรีวิชัย ชัยนาท
966 ขันทอง วัชรชีวะ วัดศรีวิชัย ชัยนาท
967 นฤมล อ่อนหวาน เจริญใจ พะเยา
968 ศศิร์ธัญ สาสาร เจริญใจ พะเยา
969 ตติยา สงวนดี วังกระแสวิทยาคม นครพนม
970 สิริลักษณ์ ศิลป์ประเสริฐ ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี
971 จรรยา หลวงทิพย์ ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี
972 ปณิชา ตันเสถียร ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี
973 ศศิธร สุขแสวง อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์
974 ภูริญา รอดบาง อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
975 สมพร ทัพมงคล อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
976 กิจนัท เจตนะจิตร อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
977 เกศวลี นิลฉ่ำ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
978 พัชรี พันแสน อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
979 อัจฉรา อ่อนปาน อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
980 ปฏิมา ชุมรำ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
981 สุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
982 บุญเชิญ หมู่มาก อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
983 พยอม พงษ์หิรัญ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
984 สุนิสา ทองฤทธิ์ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
985 กาณภา กล่ำเพ็ชร อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
986 ยุวดี พิมพปัจฉิม หนองวัวซอพิทยาคม อุดรธานี
987 สุพรรณพร เชิดทอง หนองวัวซอพิทยาคม อุดรธานี
988 มณี พัดขำ บ้านแม่ตื่น ตาก
989 อนุสรา อินพญา ถาวรวิทยา ชัยนาท
990 ผาสุข ครุธพันธ์ ถาวรวิทยา ชัยนาท
991 ชุดาพร คำวิชิต ถาวรวิทยา ชัยนาท
992 ณัจฉรียา เบ็งทอง ถาวรวิทยา ชัยนาท
993 เสาวคนธ์ คำปลิว บ้านแสนสุข มหาสารคาม
994 แหวนเพชร รัตนพล บ้านแสนสุข มหาสารคาม
995 เนตรนภาพร ดุจดำเกิง บ้านนาดี อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
996 สุดใจ แซ่เอี้ย บ้านหัวขัว มหาสารคาม
997 ศิริพร พิมพ์ภักดิ์ บ้านหัวขัว มหาสารคาม
998 อมรรัตน์ ตันศิริ บ้านเหล่าหนาด มหาสารคาม
999 วิไลลักษณ์ อักโข เดชอุดม อุบลราชธานี
1000 จิราภา กูฎโสม เดชอุดม อุบลราชธานี
1001 วิไลลักษณ์ หลักเมือง บ้านป่าคา พะเยา
1002 ธีระชัย จุฑาเทพ วัดเขาพระนิ่ม สุราษฎร์ธานี
1003 นภัสกร สังข์สี สตรีระนอง ระนอง
1004 สิทธิพร จิตต์สุวรรณ สตรีระนอง ระนอง
1005 มนรัตน์ อัมมรดารา สตรีระนอง ระนอง
1006 อาภาภรณ์ มากหนู สตรีระนอง ระนอง
1007 พรพิมล คำนวณศิลป์ สตรีระนอง ระนอง
1008 นิสรีน ดูล๊ะ สตรีระนอง ระนอง
1009 ยุวดี สีมุขดา สตรีระนอง ระนอง
1010 อัสณีย์ องศารา สตรีระนอง ระนอง
1011 ชนาภรณ์ ทรัพย์จุล สตรีระนอง ระนอง
1012 อุษาวฎี จิตราวุธ สตรีระนอง ระนอง
1013 กอแก้ว สีสมบา ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
1014 ธณัฐพล ตรีเดช ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
1015 อมร บรรจง ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
1016 สนอง ซาเสน ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
1017 ชุติมา พ่อชมภู ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
1018 วรรณกานต์ คันธี ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
1019 ดารารัตน์ เกื้ออนันต์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
1020 มลวดี ชนรินทร์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
1021 สากิยา ชูลิกร วัดคีรีวิหาร ตรัง
1022 ฐิตินาฏ พรหมราช แก่งพฤๅชัยวิทยา กาฬสินธุ์
1023 สุมาลี โพธิ์กุล ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1024 เกษร อุตรดิษฐ์ ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1025 ชามาศ ธีรคุณัญญา ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1026 วีระ อารีพงษ์ ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1027 ณัฎฐา ประทุมเมศ ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1028 สัมพันธ์ หมั่นศรีชุม ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1029 สุวรรณ ศาลาหลวง ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1030 ถาวร สุขวรเวท ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1031 เนตรนภา แสงไสว ชุมชนประชาสามัคคี กำแพงเพชร
1032 สมบัติ แฝงสมศรี บ้านหันเชียงเหียน มหาสารคาม
1033 ละมุล ผังดี บ้านหันเชียงเหียน มหาสารคาม
1034 ปราณี พลเรืองทอง บ้านหันเชียงเหียน มหาสารคาม
1035 บุญล้ำ มาตเลิง บ้านหันเชียงเหียน มหาสารคาม
1036 กฤษฎี เงินทอง นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1037 ชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1038 เบญจรัตน์ ผลเจริญ นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1039 ใกล้รุ่ง ชัยฤทธิ์ นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1040 สุภาวดี ฤกษ์หร่าย นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1041 กิตติมา ฤกษ์หร่าย นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1042 สุเนตร บุตรชานนท์ นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1043 ผกาภรณ์ บุญเนรมิตร นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1044 พรหทัย พะละโท นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1045 ภัทริดาวดี นามวัง นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1046 ภัทราพร วชิระสุนทรกุล นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1047 กิติยาภรณ์ ป้อมคำ นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1048 วนิดา เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1049 ยิ่งรัก ทองมีทศพร นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1050 นงรักษ์ แสงตันชัย บ้านโนนเนาว์ มหาสารคาม
1051 กฤษณา พันธ์สวัสดิ์ นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
1052 อลิสลา สาวันดี นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
1053 เขมภร วิเศษศิริ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน
1054 รัชตา หอเจริญ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน
1055 ลลิตา วงค์ษา ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน
1056 ดวงดาว ชัยสาร ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน
1057 จันทรา ศิลปรายะ ชุมชนไร่สีสุก อำนาจเจริญ
1058 พรมภรณ์ เผ่าพันธ์ ชุมชนไร่สีสุก อำนาจเจริญ
1059 นิธาดา สายสุข บ้านโป่งหนองสิม ยโสธร
1060 คำภักดิ์ เสวนา บ้านโป่งหนองสิม ยโสธร
1061 ขวัญจิต บรรลือ บ้านโป่งหนองสิม ยโสธร
1062 จิตราภา วราพรหม บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี
1063 อรพิน แสงคำ บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี
1064 ทัศนีย์ วิถี บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี
1065 ทวิกา สุบินยัง บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี
1066 ทิพากร ละคร บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี
1067 ศรีสุดา ทองคำห่อ บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อุบลราชธานี
1068 นุชนาถ แก้วเกษ บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1069 อัจฉรา พาลา บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1070 จันทกานติ์ ศักดิ์ศรี บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1071 นวลพร ทัศวงษา บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1072 สุดธาดา วงศรี บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1073 รุ่งทิวา ภิญโญ บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1074 กรณิกา บุญมั่ง บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1075 รจนาพร อาจชมภู บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1076 เพ็ญจิตร แสนบุญโท บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1077 จิตรลัดดา พาเหลี่ยม บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1078 ไพวัลย์ พลธรรม หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์ มหาสารคาม
1079 ภัสนีย์ จันทร์ศรี บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1080 ภัทราภรณ์ วงศ์ฮาด บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1081 ณวพร สีเทา บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1082 ตระกูลพันธุ์ กันไว แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
1083 ภานุพงษ์ วิยะบุญ กุมภวาปี อุดรธานี
1084 เอนก พรมศรี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน
1085 นิตยา นะพินธุ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน
1086 มาลัยทิพย์ มีชัย ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
1087 วงเดือน โพธิบัติ บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา มหาสารคาม
1088 สุมาลี วงศิลา บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา มหาสารคาม
1089 เปรมจิต ปิ่นทอง บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา มหาสารคาม
1090 มะลิวัลย์ เสนาใหญ่ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1091 วสิฐา เที่ยงธรรม ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1092 วนิดา บุญอุ้ย ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1093 สุจิตรา หงส์กฤษดากร ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1094 เขมจิรา โสพรมมากฤษา ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1095 จินดารัตน์ บุญปรุง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1096 จันทร์เพ็ญ วังคะฮาต ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1097 อรุณี ประสารวรรณ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1098 รมณ ฉายจันทร์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1099 อุบล พันธุ์แก้ว ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1100 พัชณีวรรณ์ จิบทอง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1101 บานบุรี ภวภูตานนท์ บ้านหนองจิก มหาสารคาม
1102 เกษร เดียวตระกูล บ้านหนองจิก มหาสารคาม
1103 พรรณี จันทร์สุราช บ้านหนองจิก มหาสารคาม
1104 มะลิวัลย์ โพธิ์เหลือง บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา มหาสารคาม
1105 อนุชา พิรุณดี วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ราชบุรี
1106 ภัทษวรรณ เกียรติบุญญาฤทธิ์ วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ราชบุรี
1107 ณัฐจรี รูปทอง วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ราชบุรี
1108 ธานัท สัตย์ธรรม บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) ราชบุรี
1109 ศุภิสรา พงศ์ทอง บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) ราชบุรี
1110 ดวงใจ อุตรินทร์ บ้านท่าปะทายโนนตูม มหาสารคาม
1111 รัชนีกร โสภาพรม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1112 เรืองจุฬา มาคูณตน ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1113 พิมพ์วิมล พลภูมิชัย ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1114 พิมพ์วรรณ สุดสวาสดิ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1115 ศศิกานต์ เทียนแก้ว ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1116 ปณิทิตา เสาเวียง ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1117 บุษกร วรรณโชติ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1118 พนิดา วงศ์สมบัติ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1119 นิภาพร บางเสน ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1120 ยุภา นิยมวงศ์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1121 ศศิธร มณีเขียว ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
1122 มยุรี ปัญญามูล ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
1123 ภัทดาพร แสวงบุญ ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
1124 อรวรรณ ลุล่วง ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
1125 มลฤดี กลิ่นทองใบ ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
1126 ปิยนุช อินทรดิบ รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1127 ปรียานุช ศรีสุขคำ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
1128 เกศินี ทองทวี บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
1129 อำภา เรืองกฤษ รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1130 ปิยนุช แซ่หลาย รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1131 อัมรา ทรฤทธิ์ รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1132 กัลยา แซ่เตี่ยว รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1133 นิสา อ่วมกลับ รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1134 อังคณา มีพรบูชา รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1135 เอกลักษณ์ ทองเสมียน รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1136 เพ็ญศิริ อัตโสภณวัฒนา สินแร่สยาม ราชบุรี
1137 สุปราณี พิทักษ์วงศ์ศร บ้านวังยาววิทยายน มหาสารคาม
1138 ดาหวัน ศิริทองสุข บ้านวังยาววิทยายน มหาสารคาม
1139 วันทณีย์ ศิริขันธ์แสง บ้านวังยาววิทยายน มหาสารคาม
1140 พิศมัย ธรรมสัตย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1141 ลำเพย เรืองคำ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
1142 ถนอมศิลป์ โทบุญ บ้านหัวงัว มหาสารคาม
1143 นงลักษณ์ พวงรอด สินแร่สยาม ราชบุรี
1144 วรางคณา โพธิ์บาย สินแร่สยาม ราชบุรี
1145 ณัฐกานนต์ สุขรอด สินแร่สยาม ราชบุรี
1146 พิมพร ลูกหยี สินแร่สยาม ราชบุรี
1147 อิสระ ป้องทัพทัย บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) ยโสธร
1148 อาภรณ์ เกษโมลี บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) ยโสธร
1149 อนงค์ สัตย์ซื่อ บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) ยโสธร
1150 ปรียาภรณ์ พิชัยวัตต์ หนองหานวิทยา อุดรธานี
1151 เสาวลักษณ์ นานคงแนบ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1152 สัญญา บุญเปลี่ยน อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1153 กมลชนก ทองแย้ม อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1154 วราพร สังข์ทอง อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1155 เอมมิกา อ่วมประเสริฐ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1156 ภาวรินทร์ รัศมีกอบกุล อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1157 สุชญา ศรีอริยะกุล อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1158 สุรดา ปัญจพรชัย อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1159 ชาติณรงค์ สุขนา อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1160 วรสรณ์ คชเกร็ง อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1161 ยอดช้อย วงค์ฤทธิ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1162 อานนท์ หวนระลึก อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1163 สมาพร เดชาฤทธิ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1164 มะลิฉัตร ภู่เพชร อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1165 กัลยาณี ปานประเสริฐ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1166 ธวัลรัตน์ สงกระสินธ์ุ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1167 อุไรภัสร์ วิโรจน์ยะกูล อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1168 สุรีย์พร ฟากฟื้น อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1169 ดวงพร ปัญติภาณุวัฒน์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1170 พัชรี ยงดี อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1171 ชลิดา เด่นนารีบุตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1172 สาวิตรี ทวีศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1173 มาลัย เทียมวงศ์ อุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี
1174 กันทิมา พนมสิงห์ อุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี
1175 อนันต์พร เบ้าคำ บ้านท่าหลวง อุบลราชธานี
1176 ยุพาพร พื้นผา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1177 กนกวรรณ งามสนิท เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1178 พิศมัย เกษมพร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1179 นวลฉวี สุวรรณเพชร บ้านดงใหญ่ มหาสารคาม
1180 อุบลวดี พรหมสิงห์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1181 อมลรชา ทองงอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1182 ปริตา ระรื่นรมย์ หนองหานวิทยา อุดรธานี
1183 นิตยา บุตรอ่อน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1184 พนิชดา ธิมะเณย์ หนองหานวิทยา อุดรธานี
1185 จริยาภรณ์ พรมเสน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1186 กัญณภัทร ศรีเชียงสา หนองหานวิทยา อุดรธานี
1187 ธนกานต์ รักภักดี วัดนาดีวราราม มหาสารคาม
1188 ทัดดาว ศรีวิชัย วัดนาดีวราราม มหาสารคาม
1189 ปาลิดา ฉิมพาลี อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1190 ละมัย อันทจันสอน บ้านดงเค็งดอนหัน มหาสารคาม
1191 ปัทมาภรณ์ พิมพบุตร อ่างศิลา อุบลราชธานี
1192 จุฑารัตน์ ห้องแซง ทรายมูลประชาราษฏร์ ยโสธร
1193 นฤมล สนั่นเครื่อง หนองหานวิทยา อุดรธานี
1194 พัชรินทร์ ตั้งประเสริฐ หนองหานวิทยา อุดรธานี
1195 เบญจวรรณ บางวัด รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1196 เชิดศักดิ์ รัตนประเสริฐ หนองหานวิทยา อุดรธานี
1197 เจษรินทร์ วัจนสุนทร หนองหานวิทยา อุดรธานี
1198 สุภาพ ไชยศรีษะ ทรายมูลประชาราษฏร์ ยโสธร
1199 ทิวาทิพย์ เอกอนันต์ถาวร อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1200 สิริญา ทีจันทร์มาตย์ อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1201 กัญญาภัค นูวบุตร อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1202 ศันสนีย์ ลาเรือง อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1203 สุพรรณี สุขวิชัย อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1204 เด่นนภา ลัทธะโล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1205 ชรินทิพย์ โชติรัตน์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
1206 รัศมี ศรีวะรมย์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
1207 สุภาวดี คูณทอง อ่างศิลา อุบลราชธานี
1208 พรชรดา กล่อมเสียง อ่างศิลา อุบลราชธานี
1209 สุวดี พละไกร เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1210 นวลตา สาลี เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1211 ฐิติรัตน์ มโนรัตน์ภูวดล เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1212 พิมลพรรณ แซ่ลิ้ม เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1213 สุพิญชญา ไชยกาล เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1214 นุชนารถ คำสุวรรณ์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1215 พชร วงศ์คำจันทร์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1216 เรวดี นีระภักษ์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1217 เกศรินทร์ ทวีกาญจน์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1218 จิราวรรณ โพพาทอง เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1219 พรพิมล แก้วคูณ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1220 สุพิชญ์ชญา หิรัญกวิณพงษ์ เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
1221 ทอฝัน โพธิ์เอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1222 รวิภา ประสระบาล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1223 วริศรา ดีงาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1224 อาทิตยา บุญธรรม ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
1225 ผิวผ่อง กรนทรพิทักษ์ อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1226 วัลลภา แก้วนะรา อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1227 เกษฎา ไชยวงษ์จันทร์ อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1228 อรุณ สุวรรณะ อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1229 อัมพิกา ภู่พันธ์ตระกูล อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1230 อำไพ เกิดดี อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1231 วรดนัย ตรีสุวรรณ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1232 กฤติยา ธนชัยศิริกุล อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1233 ประทุมมา จิตรงาม อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1234 ปภาวิน ฉวีศศักดิ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1235 พจวรรณ์ หนูนารถ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1236 กมลณัช ศรีวิชัย อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1237 รัตนา ศรีวิลัย อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1238 เกศวลี ลักษณณณเลิศวงศ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1239 วันเพ็ญ ตันอนุกูล อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1240 ฐิติพร ดีประเสริฐ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1241 วาสนา เกิดมงคล อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1242 พรไพลิน ตีเมืองสอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1243 พรปวีน์ เภารัศมี อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1244 มณีจันทร์ ตันลา บ้านทัน มหาสารคาม
1245 สาวิตรี ปัญญางาม อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1246 ยุพา บัวพึ่ง อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1247 อุทัย มณีศิลป์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1248 ปทิตตา วิทยารักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1249 ละไม โพธิ์ศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1250 ยุพาภรณ์ นาถาพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1251 วิมาน แรกเรียง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1252 ธงชัย หนองขุ่นสาร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1253 นิตยา ยงค์ประดิษฐ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1254 วรรณพร สิงคิบุตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1255 รสริน กมุทชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1256 สุนันทา จันทร์สอน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1257 รณกริช รูปแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1258 อภิรัชญา อุนาภาค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1259 พิมลรัตน์ สุกใส เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1260 พนัชกร ินิสา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1261 วรรษมน เมธีวิวัฒน์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1262 ศิริรัตน์ อำลอย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1263 มณีวรรณ คุณะโคตร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1264 อนงค์ภัทร์ บุญห่อ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1265 สุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1266 บุปผา วงษ์ทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1267 ทิพนาถ ธรรมชอบ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1268 รัตนาพร พากเพียร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1269 พัฒนา กนกวรรณากร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1270 ชุติมันต์ จรัสสุทธิอิศร เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1271 พัฒนพงศ์ สมคะเน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1272 นารีรัตน์ สมคะเน เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1273 ประภัสสร มาคำผุย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1274 จิรยุทธ จันทร์หอม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1275 กัญญารัตน์ นาชัยภูมิ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1276 วิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1277 ภวันตี เจริญวงศ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1278 นงนุช พนมชัย อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1279 ชัญญานุช อยู่สถิตย์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1280 ปทิตตา หอมนาน อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1281 ภัสชนันท์พร ลี้สัจจาสาคร อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1282 ธัญลักษณ์ ประดิษฐาน อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1283 วิไลลักษณ์ ภวังค์วัฒน์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
1284 ขวัญใจ กัญญาสาย นาจะหลวย อุบลราชธานี
1285 ผุสดี เถาว์คำ นาจะหลวย อุบลราชธานี
1286 อัญชลี กฐินทอง อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1287 ละไม มณีพิมพ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1288 วรวรรณ คุ้มบุญ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1289 บุรุษ พลกุล รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1290 ณัฐพร ทองไทย รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1291 วราทิพย์ หมื่นยุทธ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1292 ยุพาเสฎฐ์ รัตน์บุญโสภา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1293 กนกนภา พาลี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1294 อภิชาติ เชิงสะอาด บ้านกระยอมหนองเดิ่น มหาสารคาม
1295 ภาสินี พงษ์อารีย์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1296 ธนัญญา หงษ์อินทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1297 กิตติยา อาภรศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1298 ทองชัย กอแก้ว เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1299 สุนิสา อ่อนจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1300 ประภาศรี วิเวก เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1301 สมใจ ยามช่วง อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1302 ญาณินี จันทร์ธานี อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1303 สมพิศ โลหะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1304 อาลักขณา ขุ่มด้วง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1305 มัณฑนา อุทโธ บ้านศรีสุข มหาสารคาม
1306 อุษณีษ์ วรรณชัยมงคล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1307 สุชาดา ขันอาสา เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1308 ครรชิต พานตะสี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1309 พรศิริ กลิ่นบำรุง รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
1310 มธุรส มานะพิมพ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1311 เศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1312 ภัสราภรณ์ ภาระศรี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1313 พัทธ์ธีรา สบายใจ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
1314 พัชรา พลเยี่ยม บ้านหนองคู มหาสารคาม
1315 พานทอง ศัพท์พันธุ์ อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1316 วนิดา สาพิมาน อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1317 มัทนา รัตนพลแสน อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1318 ศิริลักษณ์ ทองบุ อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1319 อังคณาโคราช โคราช อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
1320 ตีรณา ชุมแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1321 วันวิสาข์ ไพศาลนันทน์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1322 รัตนชนก เมืองเชียงหวาน อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1323 กัญญ์รณัฐ นากร อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1324 วัชรีวรรณ วงศ์ทองดี อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1325 ภัทรมน ประชาญสิทธิ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1326 ไกรสิทธิ์ เพิกโสภณ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1327 สุรีย์ อ้วนวิจิตร อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
1328 ราตรี อุ่นดวง บ้านโนนสูงวังขอนจิก มหาสารคาม
1329 จิรพันธ์ สัจจเวทย์ บ้านโนนสูงวังขอนจิก มหาสารคาม
1330 ถาวร อามาตร์ บ้านแท่นโนนหนองคู มหาสารคาม
1331 จุฑาทิพย์ จีนพก วัดสนามชัย ราชบุรี
1332 พวงเพ็ชร์ ประมวลทรัพย์ หินแห่เสริมศิลป์ มหาสารคาม
1333 อนุธิดา ดุลนีย์ หินแห่เสริมศิลป์ มหาสารคาม
1334 สายฝน ดวงลาดหา หินแห่เสริมศิลป์ มหาสารคาม
1335 จิตตรา พจนนุสนธิ์ หินแห่เสริมศิลป์ มหาสารคาม
1336 ขนิษฐา ทำดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1337 โสภิดา กุลวงค์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1338 ศิริวรรณ ดวงเพ็งมาตร ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1339 มะลิวรรณ ทิวะสิงหื ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1340 อภิวรรณ ภักดีกำจร ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1341 เมตตาจิต ศรีทรัพย์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1342 วิจิตร สังขะทิพย์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1343 จีรวรรณ ปรีดากรณ์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1344 สมจิต ดาหาญ บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา มหาสารคาม
1345 นัจภัค อนุฤทธิ์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1346 สุชาดา ราชดา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1347 พัชรียา สุขจิต ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1348 นุชจรีย์ ชื่นนิรันดร์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1349 รำไพ พันธ์ุยางน้อย ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1350 วราพร ตามบุญ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1351 กตัญญู มูลไธสง ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1352 สุพรรณี ซองทอง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1353 รัตติยา สิทธิหาโคตร ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1354 นวพร ศรีแก้วทุม ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1355 วลีพรรณ บุญเรือง ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1356 นรีนันท์ มูลพิมพ์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1357 ภารดี พลอินทร์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1358 ธัญญารัตน์ เติมพงษ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1359 ธรรมเนียม พงษ์ศิริ ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
1360 วรินทร ผลจันทร์ ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
1361 สุพัตรา สุโพธิ์ บ้านเหล่าจั่นนาภู มหาสารคาม
1362 จรีรัตน์ ทับพิมพ์แสน บ้านเหล่าจั่นนาภู มหาสารคาม
1363 สุภาพ ไชยช่อฟ้า ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1364 ศิริลักษณ์ อันทะแสง ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1365 ประภากร นูวบุตร ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1366 สวดี มัชฌิมา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1367 บูรณาพร พลธิรักษา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1368 ฤดีพิมล ช่ำชอง ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1369 นฤมล รัตนแสง ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1370 อภัย ดวงเพียราช ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1371 วารุนี อรรคเศรษฐัง ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1372 จันทร์เพ็ญ โกสีนาม ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1373 สมปอง ภูโสดา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1374 บังอร ผองขำ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1375 ประทุมทิพย์ พัฒนะ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1376 เพียรศรี ปะระทัง ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1377 เมษา สมภา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
1378 เยาวดี รูปพรม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1379 จีรภา หลวงมะลิ มงคลวิทยา ลำพูน
1380 นุสรา จาระมัย มงคลวิทยา ลำพูน
1381 ชนกชนม์ แหยมประสงค์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1382 นิพนธ์ นิลคง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1383 สุภาพร สุภิตาภรณ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1384 อมร ตั้งหลัก บ้านโสกแดง มหาสารคาม
1385 รจนา พุ่มจันทร์ เลิงนกทา ยโสธร
1386 สุพรรณี วารีธรรม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1387 สมใจ ศักดิ์สิริสกุล โฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร
1388 อรออนงค์ สินสุพรรณ์ โฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร
1389 วาสนา สีประทุม โฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร
1390 หนึ่งฤทัย สระทองแย โฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร
1391 จุรีย์พร กิมาวะหา โฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร
1392 ชาญวิทย์ ชูพล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1393 นฤมล พ่ึงกิจ พุขามครุฑมณีอุทิศ เพชรบูรณ์
1394 โสพิศ ป่ินป้อง พุขามครุฑมณีอุทิศ เพชรบูรณ์
1395 ปิยะพรรณ พูนทรัพย์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
1396 อนุรักษ์ ทิพย์มณี สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
1397 ชุลีวรรณ จงรักษ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
1398 ญาณิศา สายมงคล สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
1399 ธนดล ยืนยงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1400 ภัณฑิลา วรสวัสดิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1401 สุจิตรา ชามทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1402 นิตินุช สุทธิเกิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1403 ประไพ สิทธิเดช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1404 นาฎยา แซ่งเข็ม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1405 ต้องจิตต์ ก้อนในเมือง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1406 นิตยา บุญภา สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
1407 ณัฎฐิดา ถีระพันธ์ สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
1408 ราตรี ทีปธรรมโม อนุบาลบ้านคา ราชบุรี
1409 แก้วภัทรา จิตรอักษร อนุบาลบ้านคา ราชบุรี
1410 ศิริภรณ์ ทิมวัฒน์ อนุบาลบ้านคา ราชบุรี
1411 รัตนาภรณ์ คงกะพันธ์ อนุบาลบ้านคา ราชบุรี
1412 กันทิมา ปัตตานัง บ้านหนองคูไชยหนองขาม มหาสารคาม
1413 กัณตภณ บุญเกลี้ยง สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
1414 วนิดา ชมมาลี สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
1415 สัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
1416 แสงสุรีย์ แตงเขียว ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1417 ชนะชัย สุจริต ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1418 ทัศนี เลิศกิตติพันธ์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1419 ขนิษฐา ธรรมสาคร ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1420 พิเชษฐ​ พูน​จินดา​ถาวร​ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
1421 โกศล เกียรติประชา ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1422 ชลิตา พ่วงเจริญ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1423 ศิริพร สุทธิยา บ้านไก่นา มหาสารคาม
1424 นภัสภรณ์ ภูถูกเงิน บ้านโคกบัวค้อ มหาสารคาม
1425 สมฤดี คุ้มบุญ บ้านหนองหญ้าปล้อง มหาสารคาม
1426 ทุติยา ธูปขุนทด บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
1427 ปุยฝ้าย เสพสุข บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
1428 นิตยา ราชโยธี บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
1429 ปริญญาภรณ์ กองแก้ว บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
1430 สาวิตรี วังหอม บ้านหนองหญ้าปล้อง มหาสารคาม
1431 จันทนา ชัยชนะ ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน
1432 รุ่งทิวา เห็นชัย บ้านเขาอำนวยสุข ชลบุรี
1433 สวรส รินมาลย์ บ้านเสือโก้ก มหาสารคาม
1434 วิชชุดา ปาปะพัง บ้านเสือโก้ก มหาสารคาม
1435 ทิพย์ไปรยา โชติประติมา บ้านเสือโก้ก มหาสารคาม
1436 อรุโณทัย ชัยสิทธิ์ วัดบางหลวง นครปฐม
1437 สกลสุภา สุมาลี วัดบางหลวง นครปฐม
1438 ชลิตา สมัครรัฐกิจ วัดบางหลวง นครปฐม
1439 นิภา ตรีแจ่มจันทร์ วัดบางหลวง นครปฐม
1440 วัลยา ทองทา พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1441 ชนาธิปต์ สุขไกรไทย พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1442 ภัทรวดี ฟองคำ พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1443 นฤมล ขันประโคน พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1444 ปาริชาติ นิ่มทัศนศิริ พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1445 มยุรี แสงรัตนทองคำ พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1446 อภิรดี ทองเพ็ง พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1447 นฤมล มุกธวัตร พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1448 รตนพร เสียงล้ำ พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1449 พัชรินทร์ เบญจมพรชัย พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1450 วิภาวรรณ ถิตย์ประดิษฐ์ พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
1451 สินีนาฎ มีศรี ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
1452 รวีวรรณ มนต์ประเสริฐ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
1453 อุทุมพร นิลหยก วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) ราชบุรี
1454 ลำดวน ยอดสะเทิน บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) มหาสารคาม
1455 พิกุล เสนาโนฤทธิ์ บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) มหาสารคาม
1456 ประยูร บุญยัสสะ บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) มหาสารคาม
1457 รุ่งณภา ถนอมบุญ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
1458 ยุวธิดา ศรีชนะ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
1459 ศรีสุดา มาระดิษฐ์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
1460 กตัญญ์ชนกญ์ วงษ์ศรีแก้ว ทรายมูลวิทยา ยโสธร
1461 สุพัตรา สามาอาพัฒน์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
1462 สุนิสา พงษ์สุวรรณ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
1463 โสภิดา ชีพรับสุข ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
1464 ขวัญตา พันธุ์บ้านแพ้ว ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
1465 ณัฐพล โคตรสุโน ขอนแก่นวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
1466 สุชัญญา เผ่าผาง วัดบางหลวง นครปฐม
1467 อนัญญา ห่อเกียรติ วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
1468 จันตรี นันทกิจ วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
1469 ณฐิตา นันทะเสน อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" พิจิตร
1470 ปัญญา กล่อมความสุข อนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์) ราชบุรี
1471 อรทัย มีโชค อนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์) ราชบุรี
1472 รัฐกานต์ ปลื้มบางพลี อนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์) ราชบุรี
1473 วิทยา ผิวอ่อน ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) อุบลราชธานี
1474 ประภัสสร นิ่มละออ คงทองวิทยา นครปฐม
1475 ลัดดา โพธิ์เงิน ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) อุบลราชธานี
1476 มัลลิกา อัยจักร์ ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) อุบลราชธานี
1477 อภิญญา พงษ์เกษม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1478 สันติศักดิ์ ทองสร้อย โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
1479 วิก ศิริคาม โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
1480 สุริยันต์ มาลา โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
1481 สุมารัตน์ พงษ์อภัย วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) ราชบุรี
1482 เปรมฤดี โคตรแสง อนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์) ราชบุรี
1483 ศิริลักษณ์ เครือชาลี คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
1484 สิริกานต์ โถแพงจันทร์ สัตยาไส ลพบุรี
1485 ศราไพล์ แก้วมั้่น สัตยาไส ลพบุรี
1486 สุพัตรา วรเลิศ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" พิจิตร
1487 ฐิตินันท์ สมบูรณ์สงค์ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" พิจิตร
1488 ประพันธ์ พานแก้ว อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" พิจิตร
1489 อาภาวรรณ จักรเขื่อน อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" พิจิตร
1490 กฤตพร หงษ์อร่าม อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" พิจิตร
1491 แสน ยาสุข อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" พิจิตร
1492 จักรกฤช เชื้อโพล้ง อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" พิจิตร
1493 เรียม โสภา เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
1494 คัทยวรรณ ปาวะรีย์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
1495 สำราญ โลหะสาร เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
1496 พยอม วรพิมพ์รัตน์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
1497 อารีวรรณ กัลยา เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
1498 พัฐชญาณ์ พรมลา เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
1499 ปิยนาถ สืบเสนาะ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
1500 นิภาพร พรมรักษ์ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
1501 มนัสยา ทิพย์จรุญ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
1502 ฐิติพร แก้วกมล บ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี
1503 จินตนา สอนภักดี สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
1504 สุจิตรา อรัญวาสน์ บ้านสัตหีบ ชลบุรี
1505 สุธาสินี บุญปรุง บ้านนาโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
1506 ทัดทรวง เตชะแก้ว แม่เมาะวิทยา ลำปาง
1507 กุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ แม่เมาะวิทยา ลำปาง
1508 นุชจรีย์ อุดม แม่เมาะวิทยา ลำปาง
1509 นภาวรรณ ปักขันติ บ้านหนองไฮ มหาสารคาม
1510 รุ่งนภา เกษรศุกร์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1511 จิตติมา จันโททอง สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
1512 นริศรัตน์ อินพันทัง สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
1513 จันทร์เพ็ญ จันทร์เรือง สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
1514 ชลิตา โพธิ์เตียน สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
1515 พิชชาภา โตสกุล สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
1516 วรัญญา อุดมกุศลศรี สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
1517 ศิริวรรณ อนันตศิริ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
1518 จารุวรรณ พบครุฑ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
1519 สิริพร ขจรผล สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
1520 ทัศนีย์ คูณทอง หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อุบลราชธานี
1521 กนกวรรณ เครือสมบัติ หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อุบลราชธานี
1522 เพชรรัตน์ กันตะนะ หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อุบลราชธานี
1523 พัชริญาพร วรแก่นทราย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
1524 เจตพล ยอดทองดี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม
1525 รัตนา สาแหรกทอง ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1526 นุชพงษ์ แสงเรือง บ้านนาพิน อุบลราชธานี
1527 อธิตา ประพันธ์พจน์ โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
1528 ธนัญญา เอมบำรุง โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
1529 กมลธร กิมอารีย์ สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1530 สุมาลี งิ้วงาม บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1531 ทัศน์กานต์ โพธิ์ประเสริฐ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1532 กัญญารัตน์ หรดี บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1533 อักษรา พรหมศิลป์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1534 ศิธาศินี นินใจ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1535 คณฑรี สุทธนี บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1536 สุนิสา อินทร์จักร์ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1537 สุรีย์รัตน์ สุนันตา บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1538 เดือนฉาย สกุลคู บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1539 สุวิมล ศรีเทพ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1540 อภิชญา ทัสนานุตริยะ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
1541 มงคล ทองงาม โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
1542 ผกากรอง ใจใหญ่ บ้านนาพิน อุบลราชธานี
1543 นันทัชพร จงปลื้มปิติ บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา
1544 ศุภกร ไชยมงคล บ้านแป้นพิทยาคม ลำพูน
1545 เรวดี ไชยวุฒิ บ้านแป้นพิทยาคม ลำพูน
1546 ปรีญา แสงศรีจันทร์ บ้านแป้นพิทยาคม ลำพูน
1547 วงเดือน เกิดสว่าง วัดกัลปพฤกษ์ กำแพงเพชร
1548 จรุงรัตน์ เสริฐศรี วัดกัลปพฤกษ์ กำแพงเพชร
1549 รัตนา กาญจนคงคา บ้านลานกระทิง กำแพงเพชร
1550 สุภยศ สิริโชคดีกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1551 กนกอร ดาราศิต เทพอำนวยวิทยา ภูเก็ต
1552 ศิริพรพรรณ พวงจันทึก รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1553 ธันชนน ธรรมวิพากย์ บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
1554 อัญชลีย์ สายแวว บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
1555 นิตยา ธงกระโทก บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
1556 อภิวัตร กูบกระโทก บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
1557 กรวิกา จันใต้ เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
1558 สิยาพัฐ เคหารมย์ บ้านแก่งเค็ง อุบลราชธานี
1559 กมลพร บุญนนทารมย์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1560 อัมพร พรมมี ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1561 อมรพันธ์ สำเภา ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1562 จิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1563 ณัฐ กาญจนศิริ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1564 ชัยวัฒน์ ชุ่มมงคล ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1565 วันทนี เอื้อรักษ์โอฬาร ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1566 จินตรัตน์ ธำรงวิริยะวงศ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1567 พัทธมน วิริยะธรรม ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1568 ระภีพร แนบโนนสูง ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1569 เนตรดาว บุญชะนะ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1570 สุภาพร ต้นกันยา ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1571 อภิญญา นาคใหญ่ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
1572 เพ็ญพิชชา เสร็จพร้อม วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
1573 ศิริรัตน์ มีฤทธิ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1574 นงพงา เตจ๊ะแก้ว บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน
1575 ดนิตา ขันธ์อ่อน บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อุบลราชธานี
1576 เกื้อกูล พัฒนเวศน์ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน
1577 นงลักษณ์ อุปการะ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน
1578 ชนิสรา พันวัน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน
1579 กุลธิดา ภูดอนตอง บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน
1580 สำรวย จำเนียรกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1581 นริศรา เมืองจันทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1582 สมพร แสนเมืองสว่างศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
1583 จิรภา ภิรมกาญจนศักดิ์ วัดชีธาราม สุพรรณบุรี
1584 ณัฏฐฤทัย ศรแก้ว ภู่วิทยา นครราชสีมา
1585 แตงอ่อน ตุ่มนอก ภู่วิทยา นครราชสีมา
1586 กานต์ชนก ด้วงตะกั่ว ภู่วิทยา นครราชสีมา
1587 บุษกร สุภาผล ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี
1588 วณปภา พลนา ชุมชนชลประทานรังสรรค์ ตาก
1589 จำปี เสาหิน อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1590 สยุมพร บุระพร อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1591 ปุณณภา บุญศรีชนะ อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1592 ปัญญา บัวบาน บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
1593 หฤทัย สาระสิทธิ์ อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1594 ชุติกมล มีธรรม อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1595 ชนิกา คงเสาร์ บ้านพรานกระต่าย กำแพงเพชร
1596 ลินจง โชติดิลก อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1597 หฤทัยชนก แพทย์เพียร อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1598 ศิริลักษณ์ วินิจ อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1599 วิวรรณ ทางนที อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1600 นวรัตน์ เหลือศรีจันทร์ สรรพวิทยาคม ตาก
1601 ปิยะฉัตร จิตจริง สรรพวิทยาคม ตาก
1602 สุทธิวรรณ กฤติโอภาสพงศ์ สรรพวิทยาคม ตาก
1603 กัลยา พัทยาวรรณ สรรพวิทยาคม ตาก
1604 พิกุล สิมวงษ์ อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1605 ดนิตา อดิกุลเตชสิริ สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
1606 คมสันต์ เรืองฤทธิ์ บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
1607 โสริยา บุตรวัง บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
1608 สาลี ประพันธ์ สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
1609 ธัญสินี ต้นกลั่น สรรพวิทยาคม ตาก
1610 ทัตพิชา ทองนอก สรรพวิทยาคม ตาก
1611 กัญญ์วรา ก๋องแก้ว สรรพวิทยาคม ตาก
1612 สุภัทรา พรหมสิทธิ์ อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1613 เพ็ญสินี คำโน สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
1614 สุธิดา คำภีระ สรรพวิทยาคม ตาก
1615 จุฑาทิพย์ อุบลพิทักษ์ อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1616 พรชนก จินะกาศ สรรพวิทยาคม ตาก
1617 ยุพยงค์ หาญชัย อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1618 พัทธนันท์ บุญชะนะ สรรพวิทยาคม ตาก
1619 วิยะดา สืบสุด อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1620 ศุภรา แสนแดง อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1621 วริยา พิเชฐเกียรติกุล สรรพวิทยาคม ตาก
1622 พิศมัย หอมสมบัติ อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1623 สโรชา หล้ายอดน้อย สรรพวิทยาคม ตาก
1624 อ้อมทิพย์ ระรีธง สรรพวิทยาคม ตาก
1625 กานต์ธีรา พนาศรีงาม สรรพวิทยาคม ตาก
1626 วิจิตรา ทับทิมจันทร์ สรรพวิทยาคม ตาก
1627 รัญจวน รูปแก้ว อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1628 ปวีณา โพตะโก สรรพวิทยาคม ตาก
1629 กุลปรียา มั่นอยู่ สรรพวิทยาคม ตาก
1630 สุดาพร สายตรง อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1631 จุลาพล แซ่ย่าง สรรพวิทยาคม ตาก
1632 นิตยา อมรสิน อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1633 ณภารัตน์ คำสว่าง อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1634 สุฤทัย ต้นคำ อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1635 ศิริรัตน์ สังขาว ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1636 วรัญญา ธารามาศ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1637 สิตาพัชญ์ สารสิทธิ์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1638 ฉัตราภรณ์ จองวิจิตรกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1639 สกนธ์ รัฐนันทมงคล ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1640 พงศ์ศักดิ์ คงมูล ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1641 สายสุนีย์ โพธิสุนทร ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1642 สิริมา พวงขจร ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1643 นันทินาฏ นินนาทนนท์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1644 ศรินยา ธนกิจไพสิฐกุล ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1645 ชนัญญา ยินดีสุข ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1646 ดิษพล เนตรนิมิตร ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1647 อนงค์ ตามสายสุด ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1648 ขวัญใจ เชิดชู ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1649 จุฑาลักษณ์ สังข์เกษม บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
1650 นันทพร ภู่ภีโญ วัดคูยาง กำแพงเพชร
1651 กมลทิพย์ เกตุศรี พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1652 สุพรรษา ปำเมโด พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1653 นุชนาฎ เยียดยัด ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี
1654 ชาคริยา บุญเทพ ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี
1655 ณัฐกานต์ นวลงาม บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
1656 ภัทราพร รุจิราบัตร บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
1657 บุษรินธร แสนทวีสุข อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1658 พรินท์พัช สองแก้ว บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1659 กนกวรรณ แสงอรุณ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1660 ทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคล บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1661 ภัทรวดี ธัญญผล บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
1662 ชณกทิพ การุณย์ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1663 วิมลทิพย์ ชุติมนต์โฆสิต บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1664 ปาริชาติ จันทร์สด บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1665 นวลพรรณ ชลารักษ์ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1666 รุ่งนภา มีทรง บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1667 อรอิริยา สัมพันธ์พงค์ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1668 สมฤดี แซ่เฮ้ง บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1669 สมฤทัย จันดี บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1670 พรพนา ช้างสุวรรณ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1671 อิศราวรรณ สัมพันธ์พร บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1672 ทวีรัชต์ ถนอมรอด บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1673 ขวัญจิตร์ บุญรัตนบัณฑิต บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1674 ศศิวิมล ขอนดอก บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1675 สาวิตรี สุริยาวงษ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม
1676 ศศิธร จันทวี บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1677 เอกพล แก้วกัณทะ ราชินีบูรณะ นครปฐม
1678 กนกวรรณ อุทาธร บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1679 ทวิช ลักษณ์สง่า ราชินีบูรณะ นครปฐม
1680 พิริยาพร ค้าเจริญดี ราชินีบูรณะ นครปฐม
1681 สุภิญโญ หัวใจฉ่ำ ราชินีบูรณะ นครปฐม
1682 จุฑามาศ บินชัย บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1683 ปัญญา ไขสี ราชินีบูรณะ นครปฐม
1684 จินภา ศิริมาตย์ ราชินีบูรณะ นครปฐม
1685 กาญจน์ ศรีสวัสดิ์ ราชินีบูรณะ นครปฐม
1686 เบญจวรรณ จูยืนยง