Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ S.B.T.C. (สามัญ)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 มนัสนันท์ เกิดเทศ อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
2 พิไลวรรณ กังวานทวีทรัพย์ บ้านโคก 7 ลูก สุพรรณบุรี
3 ธมภร ปรีชาเชี่ยว บ้านบางหยี ชุมพร
4 นวรัตน์ เอี่ยมวันทอง ประชาบดี นนทบุรี
5 เกสรินทร์ ผลกุศล อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
6 ชญานนท์ ศรีบุญมี ตลาดปากคลองเจ้า สมุทรปราการ
7 ชนากาญจน์ คำสอน วราวัฒนา บุรีรัมย์
8 สใบพร รูปไสย บ้านยางคำ สกลนคร
9 ศิริรัตน์ ฉัตรวัฒนกำจร ฉัตรพฤกษ์วิทยา เชียงใหม่
10 จินดา เขมรัฐ เชียงใหม่คริสเตียน เชียงใหม่
11 ปนัดดา พุทธานุเสกสรร บ้านเจดีย์โคะ ตาก
12 ชลธิชา บุญโพธิ์ ปรียาโชติ นครสวรรค์
13 พิสมัย อริยะดิบ อนุบาลทิพยาหล่มสัก เพชรบูรณ์
14 ศนิดาว นงค์นวล รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช
15 ไพโรจน์ มากแก้ว บ้านทับใหม่ สุราษฎร์ธานี
16 วิมล ประไพ บ้านห้วยหาร นครศรีธรรมราช
17 ขนิษฐา ศิริจันทร์ หัวไผ่วิทยาคม สิงห์บุรี
18 อนุชิตา อิ่นแก้ว บ้านโป่งนก เชียงใหม่
19 อาชัญ ทราสวัสดิ์วงศ์ เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่
20 ไพฑูรย์ บึงมุม บ้านกุดกว้าง ขอนแก่น
21 พรพรรณ เลิศเอี่ยม บ้านกลอนโด กาญจนบุรี
22 พรพิมล พันธ์ุอุไร บ้านห้วยชัน สุราษฎร์ธานี
23 กัญจนพร ภู่เพชร วัดกาหรํา สงขลา
24 วธูสิริ บัวสระ วัดสามัคคิยาราม ปทุมธานี
25 เบญจมาศ รูปสมดี วัดไชยนาราษฎร์ สุพรรณบุรี
26 จารวี จำนงค์พรต จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
27 ศุภรัตน์ เกษรทิพย์ บ้านดงวิทยาคาร นครนายก
28 ศรัณยา ศรีฟ้า รร.เทศบาล 2 วัดสระเกศ สุราษฎร์ธานี
29 กนกวรรณ รอดคุ้ม เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตาก
30 สาวิตรี คล่องแคล่ว บ้านคลองสมบูรณ์ นครสวรรค์
31 บัณฑิต วัฒนากรนิยม วัดดอน กรุงเทพมหานคร
32 ปรัชญา ถาวรธาร วัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี
33 ปณิธี พรหมศิริ วัดราษฎร์บำรุง ชุมพร
34 สหรัช ถาวรสุทธิ์ บ้านทุ่งไพล สงขลา
35 พินิจกุล หิตยะโส วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
36 พร้อมภัทร์ ตันตรา วัดนครเจดีย์ ลำพูน
37 ระพีพันธุ์ แก้วอ่ำ มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
38 วิราศินี มีศรี วัดบางบอน(พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
39 สราวุฒิ กุมภิโร บ้านเหล่าพ่อหา มหาสารคาม
40 ศศิศ นุชบาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฟากท่า อุตรดิตถ์
41 ปภัสรา สมทัศน์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
42 วุฒิชัย พวงลำใย วัดพระยาทำ กรุงเทพมหานคร
43 เจนจิรา โล่ลา รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
44 สุทธิพงษ์ ฉายาประดิษฐ์ วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
45 อานนท์ อำพาศ สุนทรภู่พิทยา ระยอง
46 ไอยลดา แสนนา อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สกลนคร
47 ทรรศนีย์ เสนาะวิทย์ วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์' พระนครศรีอยุธยา
48 สุมิตรา พิมโคตร บ้านแดงหม้อ อุบลราชธานี
49 พัชรินทร์ สุดเสน่หา ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
50 ปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
51 จารุพร เทพดำ ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร นครศรีธรรมราช
52 เสาวลักษณ์ ไทยเกิด บ้านศาลาลอย ชุมพร
53 จิตราภรณ์ พันธ์มณี บ้านเหล่าม่วงโนนตาล สุรินทร์
54 สุรินทร์ ไพรงาม บ้านตั้งใจ สุรินทร์
55 ณัฐวุฒิ ทานคำ วัดศรีเฉลิมเขต สุพรรณบุรี
56 วรัญญู ศรีปริยัติ บ้านท่าอุดม ปราจีนบุรี
57 อิทธิเดช ปิ่นแก้ว บ้านห้วยนกกก ตาก
58 รัฐภรณ์ แสนปาง ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
59 อภิชิต แดนพงพี บ้านน้ำส่อม แม่ฮ่องสอน
60 เบญจมาศ ประวันตา วัดสามัคคิยาราม ปทุมธานี
61 ธนพล ลัภโต วัดบ้านน้อย กาญจนบุรี
62 จีรนันท์ โซ่พิมาย บ้านหนองปากดง กาญจนบุรี
63 ธยานี สุดสน หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อุบลราชธานี
64 วรวีร์ ก๋อยสุวรรณ ตรีภัทร พระนครศรีอยุธยา
65 วุฒิชัย แสวงผล อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
66 พีรพล ถังเงิน วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) พระนครศรีอยุธยา
67 ณัฎฐ์ฎาพร อารีราษฎร์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
68 กิตติ โพธิ์ใหญ่ ประภาสวิทยา กรุงเทพมหานคร
69 ยุพเยาว์ สรเดช โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม
70 ภาวิณี ขันธและ วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
71 อาทิตย์ ชัยมงคล วัดแม่แก้ดน้อย เชียงใหม่
72 รุ่งทิพย์ แสวงทรัพย์ บ้านจาน ศรีสะเกษ
73 พรเทพ ทวีปรัชญา ปิยะฉัตร นนทบุรี
74 สราวุฒิ พลอาจ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
75 จิตรา ชัยสว่างโยธิน วัดบางโปรง สมุทรปราการ
76 ภานุวัฒน์ โพธิ์งาม บ้านจานหนองคู ศรีสะเกษ
77 วิเชียร ภคพามงคลชัย คลองทางหลวง นครปฐม
78 วิกานดา สุวรรณะ อนุบาลนครปฐม นครปฐม
79 ธิติ ดำรงคงชื่น วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
80 จิตินันท์ แสงนรสีห์ วัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร
81 ก้องเกียรติ์ นพวรรณวงศ์ บ้านเขาบายศรี ชลบุรี
82 บุณยนุช จันเหลือง วัดคีม สิงห์บุรี
83 สายลดา เผ่าเครื่อง วัดสุนทริกาวาส สระบุรี
84 ศิวรุต บุญเชิญ บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ศรีสะเกษ
85 ฉัตร ทองอ่อน บ้านตลุกกลางทุ่ง ตาก
86 ศศิวิมล บุญลาภ วัดสำนักบก ชลบุรี
87 กิติพล มุ่งงาม ชุมชนวัดสาขลา สมุทรปราการ
88 อนุชตรา ปัญโญป้อ บ้านแม่จว้า พะเยา
89 เกียรติศักดิ์ นวนคำ บ้านตอกตรา สุรินทร์
90 ภัทรบดินทร์ เจนวิถี วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
91 วนิดา ทีรวม บ้านเอ็นอ้า อุบลราชธานี
92 ประภัสรา แก้ววิจิตร บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี
93 หนึ่งฤดี ศรีประเสริฐ บ้านไร่เสธ์ ชลบุรี
94 กิติภูมิ รอดภัย ชุมชนวัดสาขลา สมุทรปราการ
95 พิชญา ยอดจันทร์ บ้านโคกเพชร ศรีสะเกษ
96 อรศรินนา บัวลอย บ้านนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
97 ศิวาวรรณ อ่อนบัวขาว บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า ยโสธร
98 เกียรติศักดิ์ มาบุตร แม่โถวิทยาคม เชียงใหม่
99 กิตติธัช แจ้งสว่าง วัดมิตรภาพวนาราม นครราชสีมา
100 ณัฐพล เอี่ยมประดิษฐ์ เขื่อนภูมิพล ตาก
101 ยลสมร คงเติม อนุบาลนครปฐม นครปฐม
102 มณฑล เอื้อวงศ์ประวิทย์ แสงทองวิทยา สงขลา
103 ภัคปภา บัญญัติ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
104 วรวิทย์ วรฉัตร รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ลำปาง
105 ณัฐนันท์ สุขประเสริฐ วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สระบุรี
106 เศรษฐพล บัวงาม ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
107 พิชญวีณ์ นาดี วัดศรีประชา พระนครศรีอยุธยา
108 สุรีย์พร รุ่งกำจัด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
109 ณฐพร สรวงเกษม คลองสอง ปทุมธานี
110 ศิริวรรณ เทพขวัญ กลางคลองสิบ ปทุมธานี
111 วรรณิภา แสงปัญหา บ้านวังโพน มหาสารคาม
112 จิตรแก้ว พงษ์ไชย ปรียาโชติ นครสวรรค์
113 อรพรรณ ภาคธรรม ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
114 ณัฐนันท์ ชมกุล จ่าการบุญ พิษณุโลก
115 อภินันท์ บุญรอด ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
116 จุฑารัตน์ แตงอ่อน วัดสุขบุญฑริการาม ปทุมธานี
117 ดวงมณี พรมอินทร์ บ้านแจ่งกู่เรือง เชียงใหม่
118 อนันตชัย งอยปัดพันธ์ นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 สตูล
119 สุปราณี เพชรช่วย ชุมชนวัดทำเลทอง ปทุมธานี
120 หทัย ตันติวิทย์ บ้านชะอวด นครศรีธรรมราช
121 กวิน เป็กตีปีน บ้านแม่โถ แม่ฮ่องสอน
122 ไปรยพัชร์ เพ็งอุบล อุดมมิตรพัฒนา สุราษฎร์ธานี
123 รุ่งนภา เอมดี ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ปทุมธานี
124 วราลักษณ์ สิทธิพล บ้านด่าน ปราจีนบุรี
125 ดาริกา ภูมี วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สระบุรี
126 สุรีย์ นพวงศ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
127 ณัฐณิชา จิตตะคาม ชุมชนบึงบา ปทุมธานี
128 สุดกมล กาญจนรัตนพันธ์ วัดใหม่ดงสัก กาญจนบุรี
129 นิสากร อู่ผลเจริญ บ้านขุนสมุทรไทย สมุทรปราการ
130 นิสากร อู่ผลเจริญ บ้านขุนสมุทรไทย สมุทรปราการ
131 จิราภรณ์ ทักขินัย วัดหนองเกตุน้อย ชลบุรี
132 ณัฐรุจา ท่าโทม วัดบางเป้ง ชลบุรี
133 พุฒตาล สังขพิมพ์ วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 พระนครศรีอยุธยา
134 รุ่งนภา วงษารักษ์ เบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี
135 ปรียาพร เพ็ชรหึง วัดจตุพิธวราวาส ปทุมธานี
136 ลลิตา ภูมาศ บ้านหมากมายโพธิ์ทอง มหาสารคาม
137 อาภา เจริญจิต ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
138 ชุติกาญจน์ เกิดเเก่น อนุบาลโคกเจริญ ลพบุรี
139 พิชญา ทวะชาลี บ้านท่าข้าวเปลือก เชียงราย
140 นิธิภัทร์ บุญเกิด บ้านห้วยสัก ประจวบคีรีขันธ์
141 สมศักดิ์ วงค์อินตา บ้านหนองสองห้อง สระบุรี
142 เยาวลักษณ์ กิติศักดิ์ บ้านโฮ่งวิทยา ลำพูน
143 อัมพร สว่างเถื่อน วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี
144 สาลิกา กำเนิดนนท์ บ้านบางแสม ชลบุรี
145 นราภรณ์ เนียมบุญเจือ วัดหนองโรง สระบุรี
146 วรพล กาละพัฒน์ บ้านดอนชัยวิทยา สกลนคร
147 กรรณิการ์ พูนยศ เจริญวิทยา ปทุมธานี
148 ปิยะพร ศรีนาค บ้านภูตะคาม สกลนคร
149 สิรินดา ลาสอน โนนพะยอมพิทยไพศาล ขอนแก่น
150 ชัญญานุช รัตนปรากฎ วัดโบสถ์ สิงห์บุรี
151 รัศมี ชาวสวน กลางคลองสิบ ปทุมธานี
152 อิสระ เทียบสม วัดเกตุประภา ปทุมธานี
153 พฤษภ ชอบสวน วัดทด ฉะเชิงเทรา
154 สกุลรัตน์ พันธุ์สุภี สมาคมจักรยานสมัครเล่น อุบลราชธานี
155 พัชรา สารยิ่ง วัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) อ่างทอง
156 จิราวรรณ์ เสนาปัก พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
157 นุชฤทัย บุญประชม บ้านหนองเมืองน้อย อุบลราชธานี
158 กฤษณา อภิชัยปานประชา อนุชนวัฒนา นครสวรรค์
159 ยุวดี สุภาเรือง บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑'' พระนครศรีอยุธยา
160 ภูวนัต แก้วพรหม สัตหีบ ชลบุรี
161 ศิริพร สีมามาตย์ รร.เทศบาลวัดเหนือ ร้อยเอ็ด
162 ประดิภา แก้วบุญมา นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 อุตรดิตถ์
163 นพนิธิ ศรีไพบูลย์ เจียหมิน ปราจีนบุรี
164 พรรณกร ชูแสง อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
165 จุฑามาศ ปักเคทัง วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
166 ศจีพร ทัดกระโทก บูรพาวิทยา ชลบุรี ชลบุรี
167 ชนุตม์ ทองใบใหญ่ บ้านท่าไม้ ชัยนาท
168 ศิยาภรณ์ รัตนสังข์ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
169 นันทกร แว่นแก้ว สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
170 ณัฐทิตา ฉิมเล็ก รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
171 พิมพ์รดา มีพันธ์ บ้านดอนประทาย อุบลราชธานี
172 สกานต์ พิมพ์เก่า อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
173 เกียรติกุล สังสีมา วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
174 ณัฐยา เรืองเดช บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี นครสวรรค์
175 ปานฟ้า แถววงษ์ วัดสว่างภพ ปทุมธานี
176 อมลธิรา วรพิณทอง บ้านคำเตย ยโสธร
177 จิราวรรณ เสนาปัก พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
178 ณัฐกานต์ โพธิ์ทอง บ้านมูเซอ ตาก
179 สุวรรณา เชาว์ไว บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่
180 ปาหนัน สมสุข บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
181 แพร และอรุณ มารดานุสรณ์ ตราด
182 จิราภา บูรณะ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
183 กฤษฎา นิลจักร์ วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี
184 นุสรา ดุงศรีแก้ว มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง อุดรธานี
185 เฉลิมศักดิ์ วิเชียรมงคลกุล ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร
186 ศิริพร ฮานาฟี บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
187 รักษ์ชนก สิงหเศรษฐกิจ บ้านสะเดา สุรินทร์
188 มนัสนันท์ ธนกูลอัครชัย วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
189 กิตติ์ธนัตถ์ ธีระวิทย์ อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
190 วิภาพร บุตรสอน พรหมพิกุลทอง สมุทรปราการ
191 ปรินทร์รัตน์ ลิ้มธนะกิจ อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
192 พรชัย พลประสิทธิ์ นาโยงวิทยาคม ตรัง
193 ศุภลักษณ์ จั่นประดับ บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
194 รินรดา เลิบไธสง วัดทุ่งรี นครปฐม
195 ลิ้นจี่ ลวงเลิศ บ้านตะครอง บุรีรัมย์
196 สุนทรี ปัญญาบรรจง ชุมชนวัดหนองตำลึง ชลบุรี
197 อนันต์ภา เกษรบัว วัดสันติการาม ราชบุรี
198 อนุสรา ชาวเวียง อนุบาลบ่อทอง ชลบุรี
199 เสกสรรค์ บุญปลูก บ้านถ้ำลอด แม่ฮ่องสอน
200 กำไลนิล ป้อมทอง คลองสำโรง สมุทรปราการ
201 รวิชา จันทร์พุ่ม บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 กำแพงเพชร
202 ศิริรัตน์ นิยะมานนท์ วัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) สมุทรปราการ
203 คุณาวุฒิ เศรษฐวนิชย์ บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ ลำพูน
204 คุณาวุฒิ เศรษฐวนิชย์ บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ ลำพูน
205 คุณาวุฒิ เศรษฐวนิชย์ บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ ลำพูน
206 คุณาวุฒิ เศรษฐวนิชย์ บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ ลำพูน
207 เบญจพร ตีระวัฒนานนท์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
208 มุทิตา อังคุระษี คลองสำโรง สมุทรปราการ
209 สุรีวัลย์ ขันสัมฤทธิ์ รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
210 อมรรัตนา หัตถะกิจ บ้านหนองผือ ขอนแก่น
211 จุฬารัฐ ปะกะตัง ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) สระบุรี
212 กรรณิกา เจิมศรี ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ เชียงใหม่
213 ศรันย์ นินทนาวงศา อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
214 ศิริลักษณ์ สง่าวงศ์ วัดวัฒนารังษี ปราจีนบุรี
215 จิตติภา ศัพทเสน ปากคลองสอง ปทุมธานี
216 สุวิมล บัวทรัพย์ สุนันทาวิทยา ตราด
217 ภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล อนุบาลสระบุรี สระบุรี
218 ณัฐชนากานต์ อินทร ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
219 วลัยลักษณ์ ธาราสุข วัดไตรมิตรวราราม สมุทรปราการ
220 ธนู บำรุงนา พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
221 ปิยะขวัญ จ้องสกุลวงษ์ ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร
222 อดิศร เอี่ยมบุญส่ง วัดสุทธาวาส ปทุมธานี
223 ประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
224 อรวรรณ สังวาลรัมย์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่
225 ชิษณุ สมบูรณ์ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่
226 กฤษฎาพร สุภาแก้ว วัดดงน้อย ลพบุรี
227 จันทร์จรัส อินทร์แป้น บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
228 สกีนา หมาดบำรุง รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
229 ปรัศนีย์ พ่อสาร บ้านหนองโพงโพด ขอนแก่น
230 มัลลิกา โตรุ่ง วัดเจริญสุขาราม สมุทรสาคร
231 ธนวรรณ สานุสันติ์ นาวิกโยธินบูรณะ ชลบุรี
232 นางสาวสุดารัตน์ สุดอ้น สวนป่าคลองตาเพชรบน ชลบุรี
233 พจน์ศวี สุบแสวง พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
234 สิรชา ประทุมวัตร วัดคลองครุ สมุทรสาคร
235 สุทธิพงษ์ ไทยเมืองพล วัดจุกกะเฌอ ชลบุรี
236 อาภาภรณ์ สุขจิต วัดโปรยฝน ปทุมธานี
237 ปกรณ์ ศิริจันทร์ หัสดีศึกษา หนองคาย
238 เกรียงไกร วาปีเน วัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) สมุทรปราการ
239 วิลาวัลย์ จันทริมา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
240 วนาลี เอกวรรณัง นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี
241 ภากร สวาทะสุข วัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ
242 ฐานิต สุวรรณพิพัฒน์ บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่
243 นฤเบศร์ พวงผกา บ้านหนองบัวทอง สุรินทร์
244 พิชชา รุ่งโรจน์อารี ชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี
245 ณัชชา เอี่ยมชม วัดเขาน้อย พิษณุโลก
246 กมลนันท์ ริมปิรังษี บ้านขุนสมุทรไทย สมุทรปราการ
247 วิระวัลย์ กลั่นประเสริฐ กงลี้จงซัน กรุงเทพมหานคร
248 ธัญญรัตน์ พูลสวัสดิ์ บ้านโสน ศรีสะเกษ
249 ปุณยวีร์ โพธิ์ประจักษ์ วัดลาดทราย พระนครศรีอยุธยา
250 ธนาวัฒน์ ชาตวิทยา บ้านโป่งกะสัง ประจวบคีรีขันธ์
251 มาริสา ศิริมงคลล วัดสุนทรพิชิตาราม นครนายก
252 ขวัญ คงยอดดี เทพประทานพร นนทบุรี
253 ปิยะนุช แก่นมั่น ชุมชนบ้านนาเยีย อุบลราชธานี
254 นิชชิมา ง่วน บ้านวังสวาบ ขอนแก่น
255 ธัชดล ม่วงพันธ์ เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชุมพร
256 กุลนันท์ ตันไชย บ้านหนองยางไคล ลำพูน
257 ละอองทิพย์ คันยุไล บ้านโพนโก สุรินทร์
258 รัชณีย์ สมประสงค์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
259 สุรจิตต์ พรมลาย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ยโสธร
260 สุภาภรณ์ ขุนเทพ บ้านจอก(ประชาสามัคคี) ศรีสะเกษ
261 ดวงกมล มงคลมล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
262 ดอกฝิ่น วะสาร บ้านทุ่งท่าเสา นครสวรรค์
263 วิละวัลย์ ภูมิงาม บ้านเนินหอม ปราจีนบุรี
264 วรรณวิภา วิวาสุขุ บ้านตอกตรา สุรินทร์
265 วีริสร์ วงตาแพง วัดปรังกาสี กาญจนบุรี
266 วัชรินทร์ หานาม พระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
267 นีรนุช โสตะศรี รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
268 สกาวรัตน์ เมืองจันทร์ อนุบาลวัดบางนางบุญ ปทุมธานี
269 สิริลักษณ์ หงษ์อินทร์ บ้านยาง ศรีสะเกษ
270 พิศุทธิ์ พิเศษไพศาล วัดหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา
271 ประสิทธิ์ นัยนามาศ ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
272 สิริรัตน์ ทองปลาด บ้านป่ายางตะวันตก ตาก
273 ศศิธร แสงเภา วัดนิเทศน์ ปทุมธานี
274 นริศรา ณ ลำปาง บ้านสบค่อม ลำปาง
275 พนิดา น้อยบุปผา วัดพระธาตุ สุพรรณบุรี
276 ชไมพร เรือนจำนงค์ศิลป์ อนุบาลท่าตะโก นครสวรรค์
277 ปิยะฉัตร สมบุญ วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) สมุทรปราการ
278 กัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล วัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) สมุทรปราการ
279 จุฑามาศ พลเหิม บ้านป่าเลา สุโขทัย
280 อนิสา ปวงสุข วัดบางกะเจ้ากลาง(ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) สมุทรปราการ
281 พลอยไพลิน กาละวัน เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
282 นิศากร วระยันต์ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
283 ปรีชา ศิลาชัย คลองกันยา สมุทรปราการ
284 กวินนา กุกสันเทียะ บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ นครราชสีมา
285 ศิริศวร์ ธนัตจริญรัตน์ แสงทองวิทยา สงขลา
286 อธิบดี สุวรรณประทีป รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) อุทัยธานี
287 ทรงสิทธิ์ โพธิ์สว่าง เสรีวิทยา แม่ฮ่องสอน
288 พัชรี ใจยศ บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 ตาก
289 กฤษดา นราดิลก วัดดอนไข่เต่า สุพรรณบุรี
290 วรรณนิศา บดีรัฐ บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
291 วรเดช สังวาลย์น้อย พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
292 ชนิสา ศรีพิทักษ์ อนุบาลวิหารแดง สระบุรี
293 ภิรมย์ฤทัย โสสุด วัดผาณิตาราม ฉะเชิงเทรา
294 ศศิวิมล เรืองไทย วัดบางเพรียง สมุทรปราการ
295 สุกัญญา แก้วตา เมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เชียงใหม่
296 วทัญญุตา ยามดี บ้านโป่งข่อย อุทัยธานี
297 นพรัตน์ เพชรหิน บ่อยางวิทยา อุทัยธานี
298 วิลาวรรณ จำปาดง อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว
299 รุจิรา วิจิตขะจี วัดฆ้อ ตราด
300 ณัฐจิมา จั่นเพชร์ อนุบาลนาดี ปราจีนบุรี
301 ภราดร ไทยพานิช วัดทศทิศ ปทุมธานี
302 วัชระพล หาบ้านแท่น วัดสุวรรณคีรี กรุงเทพมหานคร
303 กรชวัล ชาบำเหน็จ ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
304 วรรณวิภา อยู่สูงเนิน หมื่นศรีประชาสรรค์ สุรินทร์
305 อภิชาติ เจริญรัมย์ บ้านบางแสม ชลบุรี
306 ชุติพนธ์ โฮมแพน วัดสุคันธาวาส (กมลนาวิน) สมุทรปราการ
307 สรัลชนา ขยันทำ สังวาลย์วิทยา แม่ฮ่องสอน
308 จุฑามาศ นามบุตร บ้านกระเดียง ปราจีนบุรี
309 สุกัญญา จำบัวยาว วัดปทุมนายก ปทุมธานี
310 สิธิพร อาจิณกิจ บ้านหนองต้อ บุรีรัมย์
311 วรวุฒิ เสนภักดี เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตราด
312 บุษราภรณ์ โกสุโพ วัดพระประทานพร ชลบุรี
313 ธนกฤต สุขไชย บ้านคำมะโค้งหนองแฝก อำนาจเจริญ
314 วรรณลดา ล้านจ๊ะ บ้านป่าเตย มุกดาหาร
315 นนทกานต์ เพ็ชรกลัด บ้านปลาขาว มหาสารคาม
316 อัญคณางค์ พลายงาม บ้านหนองปรือ สุรินทร์
317 หนึ่งฤดี มีสะอาด วัดนาเขื่อน ชลบุรี
318 วรรณพร ภูฆัง คลองทางหลวง นครปฐม
319 ณัฐพงษ์ ปะระปิน บ้านห้วยนกกก ตาก
320 กนกรัตน์ เจริญดี บ้านเขวา ชัยภูมิ
321 ชัยพร ชาญเชิงศิลปกุล วัดเก็ตโฮ่ ภูเก็ต
322 จิรานุวัฒน์ จันทสาร บ้านหนองเข็งเหล่าแค ศรีสะเกษ
323 ณัฐพร รูปเขียน บ้านแม่หลองน้อย เชียงใหม่
324 นัทธิณี ทองมาเอง วัดไก่เตี้ย สุพรรณบุรี
325 พัสวี กสิพันธ์ุ บ้านท่ามะเขือ กำแพงเพชร
326 อนัญญา ทองดีเลิศ วีรศิลป์ กาญจนบุรี
327 มัลลิกา จันทวี บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) สุรินทร์
328 พีรพัฒน์ ขวัญวรากุล วัดประสพ สุราษฎร์ธานี
329 ชุมพล นุชโส บ้านก๊อหลวง พะเยา
330 ดณุวัฒน์ หมื่นจบ บ้านม่วงโพรง(รัฐอุทิศ) ฉะเชิงเทรา
331 นิธิธัช นาควิเชียร หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ชุมพร
332 ศิรินิภา คาดหมาย บ้านคำภูทอง สกลนคร
333 อารีญา อินตาล บ้านวังมะกรูด ปราจีนบุรี
334 วิทวัส ชูแสง อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
335 อุทุมพร ฉัตรสิทธิกุล เทวะคลองตรง สมุทรปราการ
336 ปณวัฒน์ สาเเก้ว บ้านทุ่งโก สุรินทร์
337 มยุรา สุวรรณรัตน์ สมนึกพิทยา ยโสธร
338 ชลธิชา จันทรังษี สมนึกพิทยา ยโสธร
339 สานิจ เนตรโรจน์ สระงาม นครสวรรค์
340 ปาริชาต สุดบอนิจ บ้านขุมคำดงตาหวาน อุบลราชธานี
341 อนุภัทร เแี่ยมสุวรรณ วัดโบสถ์สมพรชัย พระนครศรีอยุธยา
342 นธี น้อมศิริ ชุมชนวัดธรรมถาวร ชุมพร
343 รุ่งทิวา บุญถึง บ้านสีพรม พะเยา
344 มานิตา สุดาเดช บ้านสวนอุดมวิทยา ชลบุรี
345 ธารารัตน์ หงษ์เส็ง บ้านเหมืองแร่ เชียงใหม่
346 รุ่งนภา ชาวบ้านใน บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี มหาสารคาม
347 อัษฏาวุธ คงเพชร วัดกลาง นครศรีธรรมราช
348 คณิศร บรรเทา เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) ชลบุรี
349 เจนจิรา ยาวิระ บ้านแปะ เชียงใหม่
350 หสวรรษ สูนประหัต อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
351 อารียา ไล้ชื่น รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
352 จิตสุภา ลิขิตรุ่งโรจน์ พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
353 นฤทธิ์ศร อุบลพืช วัดเกตุประภา ปทุมธานี
354 พงศกร ถาวรรัตนวณิช แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร
355 อนงรัตน์ ลือชาวิริยะ วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
356 เจนจิรา เพิ่มพูนทวีชัย เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
357 สายสมร แซ่ลี้ อนุบาลหนองใหญ่ (ศิริวรราษฎร์บำรุง) ชลบุรี
358 โสภาพรรณ นามโสภา บ้านหนองสองห้อง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
359 อนูร อ่อนหวาน พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
360 กมล โชคอาภาสมบัติ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก
361 ธเนศ ตั้งกิจโกศล วัดเกตุประภา ปทุมธานี
362 เดียรยา อาริยวัฒน์ บ้านอ่างกระพงศ์ ชลบุรี
363 ปรัชญา ยงคงกระพัน บ้านฉนวน ชัยภูมิ
364 รัตนวรี พลีน้อย ปากคลองชวดใหญ่ สมุทรปราการ
365 กนกวรรณ ภู่ระหงษ์ วัดห้วยทองหลาง สระบุรี
366 นันทนัช คำสว่าง เอกดรุณ นครปฐม
367 จักรินทร์ คล่องดี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
368 สุภาพร สังข์โยฆะ วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
369 พุฒิชัย สีดากิจ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
370 วัชระ อุ่นมาก วัดกำแพง ชัยนาท
371 สโรชา พูลธนะ ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สระบุรี
372 สิริรัตน์ กุลชร บ้านโคกสว่าง นครนายก
373 ทวินันท์ คณะศรี บ้านนาดีทุ่งเจริญ อุบลราชธานี
374 อรณัส อามาตมนตรี บ้านเบญจ์โนนดู่ อุบลราชธานี
375 นายกษิดิศ ล้นเหลือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 พิษณุโลก
376 อรฐีนี พันเพ็ชร บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า ยโสธร
377 ภมรพล ทองเหลือง คงโครัดอุทิศ กรุงเทพมหานคร
378 ณัฐกิตติ์ สุทธิโสม บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
379 กวินพัฒน์ อชิรศิรโรจน์ บ้านโคกแสมสาร ลพบุรี
380 ณัฐธิดา แสนอินตา วัดบ้านหนองตะไก้ นครราชสีมา
381 ณัฐพงศ์ ประเสริฐจิตต์ วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
382 ธันกนก สุภาวัฒนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี
383 ระวิดา ศรีดาเดช บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
384 กมลรส กลีบพุฒ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
385 ณัฐวุฒ สุทธิพันธุ์ เชียงใหม่คริสเตียน เชียงใหม่
386 วัชรพร โพธิ์เบ้า บ้านดงคู้ นครสวรรค์
387 วาสนา เที่ยงธรรม วัดศรีวารีน้อย สมุทรปราการ
388 เบญริสา บริสุทธิ์ วัดศรีวารีน้อย สมุทรปราการ
389 รากรณ์ บัญฑิตเจริญสุข มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
390 ขวัญตา นุชรอด วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) ชัยนาท
391 นันท์นภัส ปุราตาเน ศรีตาพระยา สระแก้ว
392 ภาณิชาอร รัตนมาลี เพียงหลวง 10 นครพนม
393 เจษฎาพร ทองสั้น คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ปทุมธานี
394 เจษฎา ภาณุมาศ วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) ราชบุรี
395 สมานพันธ์ ขุนเสวี แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
396 บังอร ทองคูณ วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ปราจีนบุรี
397 ณัฐกานต์ บุญช่วยเมตตา วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
398 วรวุฒิ ยังประเสริฐ บ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
399 พัทธ์ธีรา นรสาร บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์' สกลนคร
400 สุขสันต์ แดงบุหงา บ้านนายสี กรุงเทพมหานคร
401 สิรินทิพย์ ทีสเซน สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์
402 พัชรินทร์ เงางาม อนุบาลเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
403 อรรถพล ศรีเผือก คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ปทุมธานี
404 อทิตยา ธรรมสินธิ์สุโน วัดศรีประชา พระนครศรีอยุธยา
405 นรีกาจน์ ใจต๊ะวงศ์ อัจฉริยะสามภาษา นครนายก
406 วรรษมล โมลีกุล รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
407 พรทิพา ศรีวรรณ์ วัดไผ่งาม ปราจีนบุรี
408 กันยารัตน์ ชินะกุล วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) พระนครศรีอยุธยา
409 สวพัด เพชรรัตน์ ขาณุวิทยา กำแพงเพชร
410 สุกัญญา สุขสุแพทย์ บ้านคลองเจ้าเมือง ปทุมธานี
411 นิตยา ถาสอสุด บ้านกุดรัง มหาสารคาม
412 ญาณิศา ปลอดโปร่ง วัดบางด้วน สมุทรปราการ
413 จิราพร วงค์คูณ วัดโสภา สิงห์บุรี
414 ณัฐนันท์ ระจิตรนนท์ วัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
415 พิมพ์พิศา แต้มประสิทธิ์ บ้านควนยวน ตรัง
416 พรชนก รังษี วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร
417 ธนวัฒน์ ยอดชมภู บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
418 ธนิต รัตนศักดิ์ดา อนุบาลนาดี ปราจีนบุรี
419 บดินทร์ สุทธินาค บ้านทุ่งหก ลำปาง
420 ศิริพร โมลารักษ์ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตาก
421 ปุณเขต ปุรณะวิทย์ บ้านสบป่อง แม่ฮ่องสอน
422 พรพรรณ พันนา วัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี
423 เบญจรงค์ เทพทอง วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) กรุงเทพมหานคร
424 กิติศักดิ์ สมัครค้า บ้านถ่อน สกลนคร
425 อารีรัตน์ เชื่อมชิต ชุมชนบ้านท่าข้าม เชียงใหม่
426 ฟองสิริ ธรรมธิกูล บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
427 ณัฐธิดา ทองใบหนา รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
428 พีรภาพ คำแก้ว บ้านโคกลำดวน สุรินทร์
429 รุ่งนภา อ่อนฉวี วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
430 กฤษณา มีณรงค์ ชุมชนวัดไก่เตี้ย ปทุมธานี
431 อธิศา สังฆสุบรรณ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
432 ศุภลักษณ์ ไกรเอียง วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
433 พรวิภา สุทัศน์ ณ อยุธยา วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นครปฐม
434 ชวลิต พิมพิสาร บ้านละหานสามัคคี นครราชสีมา
435 สุดาพร เกิดจันทึก ขนงพระใต้ นครราชสีมา
436 ปภาดา สอนกะสิน บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ยโสธร
437 เพชรดี โสภาพร วัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
438 ชนัฏ จิตรอรุณ พิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร
439 สุนารี ชื่นจรูญ วัดเกตุประภา ปทุมธานี
440 จุฑามาศ จุลอมร วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นครปฐม
441 ศิวพร แต้มคู อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
442 ณัฐพร เพิ่มพูน ตันติวัตร นครศรีธรรมราช
443 กนกวรรณ โฮมแพน น้ำยืน อุบลราชธานี
444 วิรัชพงษ์ จันทร์สด บ้านเวียงพาน เชียงราย
445 กรวี ศรีเจริญ วัดกกตาล นครปฐม
446 เสาวภาคย์ ชัยภูมิ บ้านโนนสูง ปราจีนบุรี
447 สุทธิพล ปิ่นจุฑารัตน์ วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
448 ปัทมา อมรวัฒนาพาณิช ปัญญาวิทย์ ตรัง
449 กัญญาภรณ์ สีนินทิน วัดราษฎรบํารุง ปทุมธานี
450 วัจนนท์ ภาคะ รอซีดี พระนครศรีอยุธยา
451 ณัชชา ศรีมหาพรหม วัดก้านเหลือง บุรีรัมย์
452 ชนิดาภา พิมพ์เทศ ชุมชนบ้านเขาสมิง ตราด
453 ณัฐภัค วงศ์สุวรรณ วัดเวตวันวิทยาราม อุบลราชธานี
454 อริสรา ภาคอินทรีย์ วัดศรีประชา พระนครศรีอยุธยา
455 นภาพัชร แสนสุข วัดโปรยฝน ปทุมธานี
456 ฉัตรสุดา ประเดิมชัย วัดสวนแตง สุพรรณบุรี
457 รัตนพร มณีรัตนสุบรรณ วัดเจริญร่มเมือง ตรัง
458 ธนัชชา อยู่พรหมชาติ บ้านทัพยายปอน อุทัยธานี
459 รรินธร อุณหะ วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
460 ถิรญา สงวนพงศ์พันธุ์ บ้านวังชะนาง เพชรบูรณ์
461 รัชตา ศรีกระจ่าง วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) อ่างทอง
462 เบญจพร กาญจนาภรณ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
463 ธิชากร มั่นจีน วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) อ่างทอง
464 ชวลิต เล่าฮ้อ ถาวรนิมิต นครนายก
465 จิตรานุช วรสิริพิชญะ วัดกำแพง อ่างทอง
466 ปลายมาส ใจบุญ อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด
467 เอื้อสุดา โอบจะบก บ้านหมาก สุราษฎร์ธานี
468 ศิรินันท์ ไผ่แสวง บ้านมหาเจริญ สระแก้ว
469 ชัญญา บุญเจริญ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
470 วิมลมาศ รงค์ภักดี กวงฮั้ว ระยอง
471 เกียรติภพ เดโช ชุมชนบึงบา ปทุมธานี
472 เกียรติคุณ มัยญะกิต ชลนายกสงเคราะห์ นครนายก
473 มินทร์ฐิตา ทิศาพรทรัพย์ ปณิธานเด็กดี พระนครศรีอยุธยา
474 ทศพล เต็มภักดี บ้านห้วยคล้า อ่างทอง
475 กีรติ แสงอีง่อง บ้านโนนทัน ขอนแก่น
476 ภาณุพงศ์ สีดามา บ้านหนองสองห้อง สระบุรี
477 เสาวพัฒน์ สุ่มประเสริฐ วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
478 ฐิติวัลคุ์ สุริย์ฉาย อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก
479 จันทนา ธนูน้อย อนุบาลกาญจนาวิทยา เพชรบูรณ์
480 ปิยะฉัตร รุ่งแสง วัดแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ
481 สุมัทชา มาประเสริฐ วัดแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ
482 อัญกาญจน์ มั่นสุข อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
483 วีระยุทธ อุปมา บ้านหนองใหญ่ นครราชสีมา
484 สุทัศนา อ้อสถิตย์ จินดามณี กรุงเทพมหานคร
485 พาราดี เฉี้ยฉุ้น อนุบาลพังงา พังงา
486 ชนิดา คำแปงคำ อนุบาลร้องกวาง แพร่
487 จินตนา มหาโพธิกุล มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม
488 ดาวุด ปวงชน วัดขรัวช่วย นครศรีธรรมราช
489 วุฒิชัย พูลเนียม บรรณพันธ์ศึกษา ชลบุรี
490 สุดา ศรีสารัตน์ บ้านบกขี้ยาง ศรีสะเกษ
491 ธนพร สว่างอารมณ์ วัดชำผักแพว สระบุรี
492 เพ็ญศิริ บุญยัง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
493 ภัทรสุดา มาลีหวล บ้านนาหว้า อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
494 ศรัญญา ธรรมวงค์ รร.อนุบาลร่วมจิตวิเทศศึกษา อุตรดิตถ์
495 สุกัญญา โพธิ์หา บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
496 ณัฐชรี คงนาค อนุบาลท่าหลวง ลพบุรี
497 ณัฐชรี คงนาค อนุบาลท่าหลวง ลพบุรี
498 ณัฐชรี คงนาค อนุบาลท่าหลวง ลพบุรี
499 จิระวิทย์ อำภาวงค์ บ้านท่าช้างเจริญไพศาล สกลนคร
500 กนกพร ก้านบัวไชย วัดสุทธาวาส ปทุมธานี
501 เบญจมาศ ภุมรินทร์ วัดเขาฆ้องชัย อุทัยธานี
502 ประพันธ์ อุทัยอ้ม วัดบางปลา นครปฐม
503 อรรจน์วธู สระแก้ว วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) อ่างทอง
504 ศรัณย์ภัทร แจ่มศรี วัดบ้านกลับ สิงห์บุรี
505 ณัฐพล ปราบพาล ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
506 ชุติมา ทูนสูงเนิน บ้านหนองโกวิทยา ลพบุรี
507 วิชาญ สิงคาม วัดบ้านลาด สระบุรี
508 มณี มีนาม บ้านจบก สุรินทร์
509 สุธามาส บัวคำป้อ บ้านห้วยไคร้ อุตรดิตถ์
510 ชรินทร์ทิพย์ ธาดานิธิภิญโญ บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
511 วัชรี วงศ์สะอาด วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร
512 เบญจพร โต่นวุธ บ้านหนองเขิน ชลบุรี
513 ฐิติพร สำราญจิตร บ้านสันติคาม ชลบุรี
514 อรวรา ธรรมใจ วังหินวิทยา ลำปาง
515 จิรชาติ มั่นคง บ้านหนองกง สุรินทร์
516 ธรรมาภรณ์ สมภูเวช วัดประเดิม สุราษฎร์ธานี
517 ศิริรัตน์ ประสมหงษ์ พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี
518 ศศิธร ศิริคำ บ้านน้ำคำ อุบลราชธานี
519 นิรุวรรณ์ สูงยิ่ง ธารเกษม สระบุรี
520 นิธิวัฒน์ กาญจนพาสน์ วัดห้วยคงคาวราวาส สระบุรี
521 วันทิตรี เขียวสังข์ วัดหัวหิน พระนครศรีอยุธยา
522 ณัฐธิดา ทวนชัยศรี เจียหมิน ปราจีนบุรี
523 เบญญา ผาบแก้ว บ้านคลองกะพั้ว อุตรดิตถ์
524 ศศิกาญจน์ อ่าววิจิตรกุล วัดดอน กรุงเทพมหานคร
525 ภคมน บุตรมาตย์ บ้านดอนไก่ดี สมุทรสาคร
526 สิริกัญญา ตั้งวิวัฒนกิจ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
527 วรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
528 ศรัญญา ชัยประสิทธิกุล บางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
529 ดุษณี เนตรทิพย์ วัดหนัง กรุงเทพมหานคร
530 รวีวรรณ ทศกาญจน์ ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต
531 ทรงยศ รังสรรค์มณีนิล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
532 กานต์ธิดา ปานทอง บ้านควนนิมิต สุราษฎร์ธานี
533 วรวรัญญ์ แสงบุญเรือง เชียงใหม่คริสเตียน เชียงใหม่
534 พรดนัย เกิดเกษม วัดใหญ่จอมปราสาท สมุทรสาคร
535 ทัศนีย์ เข็มทอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
536 นพวรรณ เอละกานุ บ้านบางปิ้ง สมุทรสาคร
537 นพวรรณ ไกรศร คลองกันยา สมุทรปราการ
538 พงษ์เทพ ยุวะบุตร วัดบางโฉลงใน สมุทรปราการ
539 ธีรรัตน์ เป้ากัณหา ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นครนายก
540 กุลนิภา รินแก้ว ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สระบุรี
541 ทรงวุฒิ มงคลดี คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ปทุมธานี
542 ดวงกมล สุขสวัสดิ์ สวัสดีวิทยา กรุงเทพมหานคร
543 ดวงมณี ชัยสงคราม บ้านเขาหอม จันทบุรี
544 ชลธิชา บุรีรัตน์ศรีสกุล บ้านหนองยางไคล ลำพูน
545 กรรณิการ์ บุญปลอด จารุณีศึกษา ร้อยเอ็ด
546 ณัฐพร แก้วศรี บ้านป่าหมากวิทยา แม่ฮ่องสอน
547 ประวีณา ทองทรวง บ้านห้วยน้ำเที่ยง สกลนคร
548 ระพีพัฒน์ ใจสูง รร.เทศบาล ๑ บ้านกลาง ลำพูน
549 อุษา ถือมาลา ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) ตราด
550 ปาริตา บุญภา วัชรสหศึกษา กำแพงเพชร
551 ดาริกา ปรัเสริฐสิน บ้านกลาง อุบลราชธานี
552 นิติภรณ์ วันชูลี วัดดอน กรุงเทพมหานคร
553 สิรินาถ หน่อแก้ว วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
554 ประนัดดา เชื้อเพชร บ้านตำแย อุบลราชธานี
555 สิริรัตน์ สีหาทับ บ้านโนนโพธิ์ ขอนแก่น
556 กวีนาถ จุฬามณี วัดปรือกระเทียม พิษณุโลก
557 อิทธิญา บุตโรทัย วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สมุทรสงคราม
558 ธนิดา ดีสี บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) ชัยนาท
559 วราฤทธิ์ ก๊าสอุไร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
560 ปทิตตา อมรปรีชาวุฒิ วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร
561 รวิสรา ทองเชื่อม บ้านหนองกุงวิทยาคาร ขอนแก่น
562 วาสนา อะยูยา บ้านบือเระ นราธิวาส
563 สุวรรณา สังขนิตย์ วัดบัวปากท่า นครปฐม
564 นิชฌาน์ โพธิ์วัฒนะชัย รร.เทศบาลวัดโชค ราชบุรี
565 ประจักร์ สุขสะปาน สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา
566 ศรัณยู ไวปรีชา วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
567 นิสารัตน์ ฤกษ์จำนงค์ วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
568 กิ้ง ผาก่ำ วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
569 นฤมล นิลอ่างทอง วัดบางลาน ราชบุรี
570 ณัฐสุดา วังคะฮาด น้ำพอง ขอนแก่น
571 รวินท์วัฒน์ สุกาญจน์ วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร
572 ภารดี ศัพทเสวี วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) อ่างทอง
573 เอกลักษณ์ ฆ้องชัย บ้านวังเบอะ แพร่
574 รัตติยา พุ่มพง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
575 แก้วกานดา ตรีเกษม วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
576 ภานุพงค์ จิตรเอื้อตระกูล ปรียาโชติ นครสวรรค์
577 อนุสรณ์ วัชรเวท วัดสุคนธาราม พระนครศรีอยุธยา
578 วณิชา ม่วงมี วัดใหญ่จอมปราสาท สมุทรสาคร
579 สัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
580 ทศพร ทรรศนีย์นุช วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
581 ตรพรห์ นิจจารีย์ วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ
582 กรรณิการ์ ภูโกสัย อนุบาลวิหารแดง สระบุรี
583 สิทธิโชค สรรค์นิกร เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
584 ณัฐฐา เรืองอุไร อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
585 ขวัญชนก เกิดท่าไม้ นักบุญเปโตร นครปฐม
586 สุพตรา รำไพ เทพประทานพร นนทบุรี
587 จารุวรรณ หาญนาแซง บ้านพระเพลิง สระแก้ว
588 บรรณศรี เสนผาบ บ้านโคกสว่าง นครราชสีมา
589 นภัทร ผงทอง วัดแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ
590 จินตนา กิจแก้ว นักบุญเปโตร นครปฐม
591 อานุภาพ คงบัว วัดนางสาว สมุทรสาคร
592 นิวรรณ เติมพงษ์ วัดคลองครุ สมุทรสาคร
593 ธนพล ตู้เพ้ชร อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
594 จอมใจ วงษ์สวรรค์ วัดใหม่ดอนทราย นครปฐม
595 วีระยุทธ เหหาสุข คลองสำโรง สมุทรปราการ
596 สุภิญญา กังสานุกูล เจียหมิน ปราจีนบุรี
597 พัชรภรณ์ เขียวนรภัย วันครู 2504 นครนายก
598 วัชราภรณ์ บุตรดาเลิศ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
599 วัชราภรณ์ บุตรดาเลิศ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
600 วัชราภรณ์ บุตรดาเลิศ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
601 วัชราภรณ์ บุตรดาเลิศ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
602 วัชราภรณ์ บุตรดาเลิศ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
603 วัชราภรณ์ บุตรดาเลิศ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
604 วัชราภรณ์ บุตรดาเลิศ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
605 วัชราภรณ์ บุตรดาเลิศ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
606 วัชราภรณ์ บุตรดาเลิศ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
607 ไพริน นรารักษ์ วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
608 นายอภิรักษ์ ละออง วัดแหลมทอง ราชบุรี
609 สาวิตรี มั่นธรรม บ้านนาบัว อุบลราชธานี
610 ปาริสา จินดาสุ่ม วัดจินดาราม นครปฐม
611 ชนัญชิดา ขุนอาจ บ้านไร่ กำแพงเพชร
612 ฐาปกรณ์ ชูช่วย เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ชุมพร
613 วราภรณ์ ทองทับทิม วัดนิลเพชร นครปฐม
614 นภสร เพชร์กูล บ้านไสตอ สุราษฎร์ธานี
615 วรรณพา สุขใย วัดโพธิ์เรียง กรุงเทพมหานคร
616 กนกพร มาตสี บ้านวังตะล่อม กำแพงเพชร
617 ธนัชชา เขียวหวาน วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
618 เสาวลักษณ์ แซ่เฮ้ง โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
619 มินตรา สุภิสิงห์ ประสาทวิทย์ พระนครศรีอยุธยา
620 พนิดา วิจิตรชื่น บ้านบางเตย นครปฐม
621 สุเมธ สิงทยม บ้านซับใหญ่ สระแก้ว
622 วีณา ทองสุขงาม ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร อุตรดิตถ์
623 พัณณ์ชิตา ภิรมย์โตหิรัญ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
624 รัตนา วิสัย วัดบางปรง ฉะเชิงเทรา
625 รัตนา วิสัย วัดบางปรง ฉะเชิงเทรา
626 ชนิดา ริเป็ก บ้านแม่ผักแหละ เชียงราย
627 ภาคภูมิ พึ่งเกษม บ้านวังจั่น ลพบุรี
628 ธรรมธารา วังวิวัฒน์ขจร บ้านบ่อทราย พัทลุง
629 พิชญาณ์มญชุ์ คุปติธรรมกุล บ้านเขาบ่อ ชุมพร
630 พิกุล สืบเพ็ง สากลศึกษา บางแค กรุงเทพมหานคร
631 ชัยยันต์ บุญรักษา เขาวงวิทยา กาฬสินธุ์
632 อุมาพร จอมคำสิงห์ ชุมชนบ้านกุดไห สกลนคร
633 วิภาวรรณ์ โต๊ะทอง บ้านนาคำ บึงกาฬ
634 อุดมศักดิ์ แสงใส อนุบาลจอมพระ สุรินทร์
635 มรกต ลิประเสริฐ บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
636 จุฑามาศ ชูนามชัย วัดบึงลาดสวาย นครปฐม
637 ธันยาภรณ์ จินดารัตน์ พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม
638 ภัสสรนันทน์ แก้วสถิตย์ บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
639 พิมพ์ชนก เฝ้าทรัพย์ บ้านเหล่าตามาอุดมชัย มหาสารคาม
640 ชนันนัทธ์ อุปนันท์ วัดเกตุประภา ปทุมธานี
641 ไอลดา แถวโพธิ์ วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นครปฐม
642 สิรินันท์ กล่ำประสาท วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี
643 สุกัญญา เปาชม นาอินวิทยาคม อุตรดิตถ์
644 กัลยาวรรณ บุญปรีชา วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นครปฐม
645 ธนโชติ วงษ์บำหรุ หทัยชาติ ปราจีนบุรี
646 อมรรัตน์ สุมัครเบตต์การ วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) นครสวรรค์
647 กฤชฎากร มาลานนท์ บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
648 พิจิตรพรรณ แป้นแอ้น วัดดอนไข่เต่า สุพรรณบุรี
649 นุชนาถ องคะศาสตร์ วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) นครปฐม
650 เจนจิรา แก้วบุญเรือง วัดเกาะเปา นครสวรรค์
651 กัลยาณี ทศพรทรงชัย วัดบางเดื่อ ปทุมธานี
652 นฤมล มูลเสถียร เหลียนหัว นครนายก
653 อารยา วรศิริ กงลี้จงซัน กรุงเทพมหานคร
654 ฉัตรพร ฉลาดยิง บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) พระนครศรีอยุธยา
655 จุฬาทิพย์ พลรู้ บ้านหาดทรายรี ชุมพร
656 อิทธิกร บุนนาค พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
657 น้ำฝน เพียรการ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
658 วรรณพร ชุมภูทอง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
659 ไพลิน ธัญญเจริญ ปทุมวิไล ปทุมธานี
660 แก้วเก้า มีจ่าย ฐิติวิทยา กาญจนบุรี
661 วราพร วังศรีคุณ วัดสองพี่น้อง นครราชสีมา
662 จิราภรณ์ อินทวิมล บ้านวังเกษตร อุทัยธานี
663 ประฏิพานันท์ ศรีวิเศษ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
664 วรพล วงษ์เจริญ บ้านคลองแค สมุทรสาคร
665 พงษ์ศักดิ์ ชมบุญ บ้านโนนโพ สุรินทร์
666 วัลลภา เม้ยขันหมาก บ้านหนองมะค่า ลพบุรี
667 ศิริรัตน์ สิงห์บุตร วัดทุ่งพิชัย นครปฐม
668 อรพิน ศรีหะ นิคมวิทยา ระยอง
669 เทิดไท จตุรพรพันธ์ บ้านกุดธาตุ ขอนแก่น
670 อภิญญา สัชชานนท์ บ้านม่วงหวาน สุรินทร์
671 กนกวรรณ สถิตพงษ์จิรกิจ บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ชลบุรี
672 ยุภาการ เฉลิมพล บ้านขุนไชยทอง สุรินทร์
673 นฤมล อินทร์จันทร์ บ้านแปลงสี่ กำแพงเพชร
674 ศิรินันท์ จือเหลียง วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) สมุทรสงคราม
675 สุกัญญา แซ่เตียว บ้านห้วยช้างแทง พิษณุโลก
676 ธนาภรณ์ จิดารักษ์ บุญคุ้มราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
677 กันตธัช นาคธน เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สมุทรปราการ
678 นภัสวรรณ ชนชนะชัย บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑'' พระนครศรีอยุธยา
679 สุกัญญา ประดาสุข วัดก้านเหลือง บุรีรัมย์
680 ศิรินาถ พิมมาศ อนุบาลณิชากรบัณฑิต สกลนคร
681 นันฑิกานต์ ขยิ่ม บ้านช่องยางชุม สุรินทร์
682 ธีรฉัตร ธีระแนว วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ
683 อรอุมา วันทอง วัดจันทร์นอก กรุงเทพมหานคร
684 พงษ์ศักดิ์ พลกุล บ้านศรีนาวา บึงกาฬ
685 ศิริลักษณ์ สกุลไทย วัดรังสิต ปทุมธานี
686 นารีนาถ เอี่ยมเสน แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
687 นิลภัทร พันธุ์บุญมี บรรจงรัตน์ ลพบุรี
688 ธิดารัตน์ พานทอง นิภาศิริ บุรีรัมย์
689 พรสุดา คุณีรัตน์ บ้านเดื่อสะพานโดม อุบลราชธานี
690 สายรุ้ง เขียวปั้น งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครปฐม
691 สุภาวดี เเสนบัว แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
692 พงษ์กฤษณ์ สุรพงษ์ประชา นิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห์) ศรีสะเกษ
693 จุฑามณี ทิพย์โสตนัยนา บ้านไร่ต้นสำโรง นครปฐม
694 จุฑาทิพย์ กัณหา บ้านไม้แก่น ศรีสะเกษ
695 ชัญญานุช ดวนใหญ่ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
696 ฐิติภา สีเสือ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
697 ศิริศักดิ์ จันครา บ้านโสกก่ามนาตาไก้ บึงกาฬ
698 พรนัชชา จอมไพรศรี บ้านสวายสนิท ศรีสะเกษ
699 รุจี ขวัญมั่น วัชรสหศึกษา กำแพงเพชร
700 จงกลนี วรรณวงศ์ บ้านกระจังงาม นครสวรรค์
701 จงกลนี วรรณวงศ์ บ้านกระจังงาม นครสวรรค์
702 ณัฐพร ธรรมวิจารณ์ บ้านซิแบร เชียงใหม่
703 วิวัฒน์ วุฒิประพันธ์พงศ์ วัดบางกะเจ้ากลาง(ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) สมุทรปราการ
704 วริยา สร้อยระย้ากุล บ้านหอมเกร็ด นครปฐม
705 นันทิยา พวงทอง โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม
706 สุพิชฌาย์ สีชนะ บ้านห่องขอน อุบลราชธานี
707 กฤตวยา ถิ่นวงษ์ญวณ บ้านคลองแค สมุทรสาคร
708 สุภัคสร ยิ้มเขียว บ้านหนองผักกาด อุทัยธานี
709 นนท์ปวิธ ดีพรมกุล ประชาบดี นนทบุรี
710 กฤตยชญ์ แสงทอง มาลาอีสงเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
711 ณัฐธนิฌา นันต๊ะเสน วัดค่ากลาง ลำปาง
712 ณัฐพงษ์ มาตจัตจัตุรัส บ้านโนนจานหนองแสง อุบลราชธานี
713 จิรารัตน์ แสนคำ บ้านโนนแคน อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
714 ชมพูนุช วงศ์ญาติ วัดคันทด สุพรรณบุรี
715 เจนจิรา จันต๊ะสุรินทร์ ท่าปลาอนุสรณ์ 1 อุตรดิตถ์
716 ไชยชาญ เผือดคล้าย บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
717 ธัญญารัตน์ ก้อนคำ วัดโคกหม้อ สุพรรณบุรี
718 ปาณิสรา ทิมเย็น สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
719 สุพรรษา ไชยภูมิ บ้านดอนไก่ดี สมุทรสาคร
720 วิภาวี บุญบำรุง พระจันทร์ศรีสุข สุรินทร์
721 เรืองชัย เหลืองทองเจริญ ชาตศึกษา กรุงเทพมหานคร
722 ธนพร ราชวงษ์ วัดคอกกระบือ ลพบุรี
723 เขษมศักดิ์ แสงสุริย์ ชุมชนสวี ชุมพร
724 ประภาพรรณ เศรษฐภักดี บ้านกุดแคน มหาสารคาม
725 สุชญาภัค สีผึ้ง บ้านหนองเข้ กาญจนบุรี
726 สุธิรา เอี่ยมพินพันธุ์ นาคประสิทธิ์ นครปฐม
727 ชนนพร ถิราติ วัดตุ้มหู สิงห์บุรี
728 สิริมาศ ตาทิพย์ วาวีวิทยาคม เชียงราย
729 วรัญญา โลหะพิทิพษ์ วัดโพธิ์สังฆาราม สิงห์บุรี
730 ณัฐวุฒิ ศุภวัฒนพล สัตตปทุมบำรุง พระนครศรีอยุธยา
731 จันจิรา รอดวิลัย ประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
732 ปิยะวัฒน์ กรมระรวย บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
733 ศุภโชค นิลดำ บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
734 สุภาพร สุขคำ บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นครนายก
735 นฤชล พึ่งนุสนธ์ วัดเสถียรรัตนาราม นครปฐม
736 พัสกร โหมเพ็ง สุเหร่าใหม่ กรุงเทพมหานคร
737 ชลิตา สิริรณชัย อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ
738 พรไพลิน กันโรคา วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
739 วรวุธ ลมเชย บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตาก
740 ณัฐณิชา รัตนธารี บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
741 อนุรักษ์ นวลศรี รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
742 ศุภมาส ขาวแก้ว วัดควนแร่ พัทลุง
743 อภินันท์ หอมคง บ้านธารนพเก้า สระแก้ว
744 กรรทิพย์ ปานแสงเพชร วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นนทบุรี
745 อธิวัฒน์ น้อยจุฬา บ้านดอนชาด อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
746 อัจฉราพร ชินอาจ แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
747 สราวุธ บุญปลูก เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
748 ภัณฑิรา แก้วปลอด วัดไทรโกบ พัทลุง
749 วัฒนา เดชมา อนุบาลยอดไม้งาม สุพรรณบุรี
750 ทัศวรรษ อุดไชย ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่
751 เมวิกา แววมณี อัสสัมชัญระยอง ระยอง
752 อรทัย เหลาทอง วรรณรัตน์วิทยา ชัยนาท
753 บุศยา อุ่นชู บ้านป่าแต้ว อุตรดิตถ์
754 บุญสิตา ทุมทอง บ้านคลองกลอย จันทบุรี
755 วรพล กองแก้ว วัดโปรยฝน ปทุมธานี
756 จินตนา ศรีงาม บ้านเอือดใหญ่ อุบลราชธานี
757 ณัฏฐา สุวรรณ์ วัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
758 สมศักดิ์ ทองนาค บ้านหนองบัว ตาก
759 จุฬาลักษณ์ สิทธิทา รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
760 สาวิตรี ป้านภูมิ รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
761 อารียา จูด้วง วัดคูยาง กำแพงเพชร
762 นนลยา ทองพุฒิ บ้านลำวะ พังงา
763 ภัณฑิรา ศรีธิราช บ้านดงเหนือ สกลนคร
764 ทศพล แสงฤทธิ์ วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411) สระบุรี
765 สุภกิณฑ์ ทองบัว สุเหร่าคลองสิบเอ็ด กรุงเทพมหานคร
766 ศุภกิตติ์ สอนคง บ้านดอนแบก สงขลา
767 จิรพัทธ์ รื่นรู้สาน วัดบ่อทอง ปทุมธานี
768 จตุพล คงโพธิ์ นาโบสถ์พิทยาคม ตาก
769 ณัชชา เตโช ร่มเย็นประชาสรรค์ ขอนแก่น
770 ชฎาภรณ์ วงษ์พาดกลาง รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจริม อุตรดิตถ์
771 ปรารียา บารอเฮม วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) ชลบุรี
772 วรรณรัตน์ ฉลาดแพทย์ สุเหร่าลาดบัวขาว กรุงเทพมหานคร
773 สิทธิชัย คำแสง บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ ร้อยเอ็ด
774 ศัลธมล อินทร์พิมพ์ บ้านเนินทุ่ง (ชื่นประชาราษฎร์บำรุง) ชลบุรี
775 อนันตญา เกตุอ้น จ่าการบุญ พิษณุโลก
776 ศิริวรรณ จิตราวุฒิพร พัฒนาประชานุเคราะห์ ประจวบคีรีขันธ์
777 พัชรวรรณ ผลิผล บ้านมาบลำบิด ชลบุรี
778 ธันยชนก สุขสมบุญ ประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
779 อชิรญา ม่วงพูล วัดบ้านหนองพลวง บุรีรัมย์
780 อภิรดี พันชูรัตน์ บ้านดอนปอ บึงกาฬ
781 อภิวรรณ อุนาวรณ์ บ้านท่ามะเกว๋น ลำปาง
782 องุ่น ลาหล้าเลิศ อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด
783 กมลพร ร้อยแก้ว บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) อุตรดิตถ์
784 ศศิณา จงสินทวี นาวิกโยธินบูรณะ ชลบุรี
785 วรรณ์วิภา แผ้วสะอาด วัดท้องคุ้ง สมุทรปราการ
786 ฐิตินันท์ ปั่นมาก วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
787 นัชชา ฉันทตระกูลชัย ธีรศาสตร์ ราชบุรี
788 นิชนก คำพุก ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
789 วรรณ​า อาจรักษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
790 ศิวพร ปานรักษา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
791 ธนวัฒน์ ภิรมย์นาค บ้านโคกขมิ้น บุรีรัมย์
792 สุรพงษ์ เจียรพันธ์ รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส ตาก
793 กุลธิดา เภารัศมี อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
794 สมศักดิ์ วงศ์วิชัย บ้านหัวทุ่ง (อ.เมือง) ลำปาง
795 กัณฐมณี สภาพพร ชุมชนสามพร้าว อุดรธานี
796 เพ็ญผกา นุชนนทรีย์ บ้านประสุข นครราชสีมา
797 ชลิตา ตันมา หมู่ห้าสามัคคี อุตรดิตถ์
798 ไอรดา พวงชมพู นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สุพรรณบุรี
799 รัตน์มิกา จูมสูงเนิน บ้านเขาไม้เกวียน สระบุรี
800 พชรไพลิณ เหลาสิทธิ์ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ อุบลราชธานี
801 กุลสิริ กองจร บ้านท่าพระตระกาศ ศรีสะเกษ
802 ปนัสยา ไกรสรเจริญ วัดบุณฑริการาม สุราษฎร์ธานี
803 จตุพร ภูขมัง วัดคลองฉนวน สุราษฎร์ธานี
804 ศศิธร พิมพ์เปีย นิมิตศึกษา นครสวรรค์
805 กนกวรรณ กรมถิน บ้านอำเภอ ชลบุรี
806 สุมิตตา สุสุขเสียง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระนครศรีอยุธยา
807 จตุพร ภูขมัง บ้านบอน อุบลราชธานี
808 ณัฐพร โพธิ์ถนอม บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ อุบลราชธานี
809 สิริวรรณ อดทน อรวินวิทยา ระยอง
810 อรวรรณ อ้นเพ็ง ประชาเอื้ออารี ชุมพร
811 ลลิตา สีโสดา บ้านนาหว้า นครพนม
812 ชยพล พัฒนชัย บ้านดงสวนพัฒนา กาฬสินธุ์
813 กิตติยา ไทยธานี ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
814 ธนิตดา ศรีชนะ บ้านหนองข่า สระแก้ว
815 ศศิวิมล สมร บ้านเขาหิน ชลบุรี
816 วรัชยา แสนชูปา วัดเลา(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) กรุงเทพมหานคร
817 สิริยากร มะรุรส บ้านสันติคาม ชลบุรี
818 กาญจนา แซ่ตัง บ้านหนองเจริญ กาญจนบุรี
819 เนตรนภร จันทร์เสน บ้านสรรเสริญ บึงกาฬ
820 ปรารถนา กัดจิตร์ วัดบ้านมุง พิษณุโลก
821 มนทิรา มูลหล้า รร.ร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) อุตรดิตถ์
822 รัตติยากร รักษาศิลป์ บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สระแก้ว
823 ณัฐภัค ขนสุวรรณ์ ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ฉะเชิงเทรา
824 ณัฐติยาภรณ์ ใจหาญ บ้านนาหว้า อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
825 ณรินทร์ธร แสงนาค วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
826 จรัส จึงจรัสทรัพย์ บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
827 กัญญาพัชร มุ่งจีนกลาง บ้านอ่างกระพงศ์ ชลบุรี
828 ณัฐฐา บุญกอง รร.สาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี ราชบุรี
829 วิยาภรณ์ สีหานาม บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) ขอนแก่น
830 ธรรมรงค์ สองวงค์ วัดเขาฆ้องชัย อุทัยธานี
831 ศุภกร แสนสุข อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี
832 ณัฐพล สุชสงวน บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
833 สาวิตรี มะลิ อัจฉริยะสามภาษา นครนายก
834 พรรณพร ทรงขจร ประสาทวิทย์ พระนครศรีอยุธยา
835 พลกฤต ดัดเพชร วัดบางเดื่อ ปทุมธานี
836 เบญจพล หมู่เจริญทรัพย์ วัดบ่อเงิน ปทุมธานี
837 ศิรดา ใจวงศ์ บ้านวังยิ้มแย้ม นครสวรรค์
838 วนิดา หอมนาน บ้านป่าเหมือด เชียงใหม่
839 สร้อยสุดา อินทร์สอน บ้านปลัด สุรินทร์
840 กัญญารัตน์ สุขอร่าม โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
841 นนทิญา ผาสุกสมหวัง วัดสุคันธาวาส (กมลนาวิน) สมุทรปราการ
842 เบญจมาภรณ์ บัวคำ คงทองวิทยา นครปฐม
843 ฤทัยรัตน์ พร้อมมูล อนุบาลนครหาดใหญ่ (นะสุวรรณวงศ์) สงขลา
844 สิริพร บุญทิพย์ วัดพิชัยยาราม ชุมพร
845 รุ่งอรุณ เพชรลอม บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
846 ยงพล คำนุช ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
847 สันติสุข ทองสุมาตร บริรักศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่
848 ณรงค์ฤทธิ์ ทะมานนท์ โนนสูงพิทยาคม กาฬสินธุ์
849 วรรณศรี ศักดิ์รัมย์ สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
850 วรรณพร แก้วซ้อน รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ชลบุรี
851 จิราพร เชื้อดี บ้านเขาแรต ชลบุรี
852 ธิภาพร แจ่มดวง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
853 เศรษฐลักษณ์ สุขสงวน บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑'' พระนครศรีอยุธยา
854 ปาจรีย์ สนิทรักษา บ้านปากคลองโรงนาค ชลบุรี
855 สุธิดา งิมขุนทด วัดช่องลม กรุงเทพมหานคร
856 วรางคณา ทะคำ ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สระบุรี
857 สุนิสา สินสถาน บ้านปลักไม้ดำ กำแพงเพชร
858 กุลฤดี ช่วยนุ่น บ้านชะอวด นครศรีธรรมราช
859 พรนัชชา บงค์บุตร วัดธรรมราษฏร์เจริญผล ปทุมธานี
860 เมธินี พวงลำเจียก วัดแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ
861 ดลพร โสดก บ้านโขดทราย ตราด
862 ต่อศักดิ์ กฤษดาโอภาศ วัดไผ่แตร ลพบุรี
863 กัลยา เกตุน้ำเที่ยง บ้านคอนสวรรค์ สุรินทร์
864 พีรณัฐ ไกรคุ้ม หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ สมุทรสาคร
865 รวิภา ภาสกานนท์ บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สุรินทร์
866 จินดาพร อมาตยกุล วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์) ปทุมธานี
867 ศลิษา สิงห์สุข บ้านเทนมีย์ สุรินทร์
868 อ้อม มาโนชภิรมย์ วัดเถรพลาย สุพรรณบุรี
869 ธนกฤต พันธ์แตง โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
870 ศิรดา เต็งประภา บ้านวังตาอินทร์ ลพบุรี
871 สุนันท์ลินี เชื้อสุวรรณ วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
872 นิครินทร์ ประจวบสาย ศพด.บ้านวังยายฉิม นครนายก
873 อรชร ไชยนุ้ย อนุบาลบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
874 นฤมล สีรอด บ้านกล้วย เพชรบูรณ์
875 ขนิษฐา นัยเนตร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
876 เสาวรส บุญอ่อน นารายณ์วิทยา ลพบุรี
877 จุฑามาส สุวรรณรัตน์ สามวาวิทยา ปทุมธานี
878 หัทยา ธนะนาวานุกุล วัดบ้านไผ่ สระบุรี
879 วโรชา หาญยุทธ บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่
880 สะรูมา เจะกายอ บ้านม่วงถํ้า สงขลา
881 ธนชิต จองไว บ้านนาเข นครพนม
882 น้ำฝน ประทุมพิมพ์ บ้านดอนงัว อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
883 ขวัญ หยั่งหมั่น วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
884 ศิรินทิพย์ จันทรา บ้านพิณโท อุบลราชธานี
885 ณัฐธิดา กลิ่นสังข์ บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
886 ปัญจมาศ พิชัยช่วง ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม มหาสารคาม
887 จิราพร ฝ่ายกลาง บ้านห้วยข้าวลีบ เชียงใหม่
888 ธัญญา โทนุการ บ้านคึมใหญ่ อำนาจเจริญ
889 เพ็ญนภา ทรัพย์มาก วัดบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
890 แพรวรุ้ง สมบูรณ์สิน บ้านบางเตย นครปฐม
891 สุมิตรา พราหมณี วัดหนองหอย ลพบุรี
892 ภาณุวัฒน์ ฟักบาง วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
893 สุจิตรา คำสัตย์ บ้านเบิด สุรินทร์
894 นครินทร์ ปั้นเจริญ เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
895 ศุภวัฒน์ มูลเมือง บ้านฮ่องกอม่วง ลำพูน
896 ลลิตา บุทฤทธิ์ บ้านแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
897 อรนาฎย์ ใจกล้า วัดราษฎรบํารุง ปทุมธานี
898 จริยา ไหม่ชุม ลําสนุ่น ปทุมธานี
899 ปุณยาพร รอดอุไร วัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
900 ปาลลักษมณ์ เจริญวรรณ บ้านสระตะเฆ่ นครราชสีมา
901 ศศิธร ฟุ้งเฟื่อง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
902 กมลวรรณ บุญถนอม วัดบัวงาม ราชบุรี
903 ชนสรณ์ พิศดำขำ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นครนายก
904 ศิริรัตน์ สุวรรณกิจ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
905 กัลยารัตน์ เดชสุวรรณ บ้านห้วยมุด ชุมพร
906 นภา กุลสุวรรณ โนนมาลัยหัวฝาย บุรีรัมย์
907 กัญญาณี กสิวัฒน์ บ้านหนองสะแก เพชรบูรณ์
908 ศาสตรา วงศ์ไทย ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
909 ธวิจักร พลวงค์ บ้านหนองตูม เลย
910 ชาญวิทย์ กุ้ยประเสริฐ วัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ
911 พัดชา รักเกียรติดี ล่องแพวิทยา แม่ฮ่องสอน
912 นิโลบล จันทรปรีชายุทธ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง นครราชสีมา
913 ณัฐวุฒิ ไกรวิจิตร อนุบาลพัทลุง พัทลุง
914 ทองปทุม มูลดี อนุบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
915 กัญญาวีร์ สวนแก้วมณี วัดมงคลพุการาม(หกเจริญอุปถัมภ์) ปทุมธานี
916 ปภัสสวรรณ แสงจันทร์ อนุบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
917 ทศพร รินเตชะ โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
918 วณารี อารีชาติ บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ชัยภูมิ
919 พรลัทธ์ ธัญชัยชลรัตน์ วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) สมุทรสาคร
920 นลินนิภา โพธิ์หล้า บ้านโนนเกษตร มหาสารคาม
921 อินธุอร โพธิ์ดี บ้านโคกเลาะ กำแพงเพชร
922 สุวนันท์ สอนวงศ์ษา บ้านกุดจาน สกลนคร
923 กนกพร ยอดดำเนิน วัดฉวาก สุพรรณบุรี
924 บุษกร เทศเพ็ญ ตรีภัทร พระนครศรีอยุธยา
925 สุพิชฌา แย้มคล้าย วัดนพรัตนาราม ปทุมธานี
926 ณัฐวรรณ พวงมณี วัดพันลาน นครสวรรค์
927 ณัฐชานนท์ แก้วปลั่ง ผดุงปัญญา ตาก
928 ตติยา บัวทั่ง บ้านขะเนก สุรินทร์
929 ชุลีพร คำผล วัดศรีประชา พระนครศรีอยุธยา
930 ลลิตา เผือกพงษ์ บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม มหาสารคาม
931 จินตนา อินทร์สุข วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สุพรรณบุรี
932 ทิวาวรรณ วิจารณ์ปรีชา วัดตุ้มหู สิงห์บุรี
933 นวุติ จิตบำรุง วัดโปรยฝน ปทุมธานี
934 จิระนันท์ วงศ์ใหญ่ ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่
935 อภิญญา เดชยศดี บ้านโพนงามหนองตุ อุดรธานี
936 แสงระวี บุญเชิญ บ้านจิก อุบลราชธานี
937 โสภา แผ่นทอง วัดอัมพวัน ชลบุรี
938 ทักษิณ ธุระคำ วันครู 2502 ปทุมธานี
939 ชีวานนท์ มังคละ บุญจิตวิทยา ชลบุรี
940 สันต์ เสาร์วงค์ บ้านหนองบัวสามัคคี นครราชสีมา
941 พิมพ์ญาดา ดวงใจ เอกทวีวิทย์ เชียงราย
942 นริศรา ละมูลสุข สุเหร่าลาดบัวขาว กรุงเทพมหานคร
943 พิริยะ ปิยะรัตน์ บุญคุ้มราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
944 อภิสิทธิ์ ปานนาค อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
945 ศุภรัตน์ ผาทอง บ้านหนองกรด กาญจนบุรี
946 นริศรา นัดรัตน์ บ้านพลอย ปทุมธานี
947 กนกวรรณ บุตรดา วัดหนองเกตุใหญ่ ชลบุรี
948 จิตรทิวัส โชติบูลย์ ราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร
949 พิมพ์พรรณ กลิ่นนิ่มนวล วัดกลางคลองสี่ ปทุมธานี
950 สิรภพ บุญช่วย รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
951 อัมไพรวรรณ กาสมสัน บ้านท่าตะคร้อ ตาก
952 กังษดาฬ ไสยวุธ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
953 ณัฐฐินันท์ เปี่ยมปาน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) เพชรบุรี
954 ศุภนัสเทพ ศรีสุนา วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
955 ศุภณัฐ ด่านหงส์สุวรรณ วัดบางปลา นครปฐม
956 ธนภรณ์ สืบวงษ์นาท อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
957 ศิริลักษณ์ นิ่มกลิ่น วัดดอนยอ นครปฐม
958 อารีรัตน์ โตจาด บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
959 อมรศักดิ์ ประเสริฐศรี บ้านนาถ่ม ยโสธร
960 ปิยะนุช โลนะลุ บ้านหนองคู สุรินทร์
961 ปิยะพร ชุมด้วง วัดแปลงยาว ฉะเชิงเทรา
962 ธนัช ประชุมสาร วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) นนทบุรี
963 ปิยภัทร์ สืบวงศ์ รร.เทศบาลอินทปัญญา ชลบุรี
964 วารุณี หนูจันทร์ วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สระบุรี
965 ภูมินทร์ ถิ่นทัพไทย บ้านแต้ - หนองบก สุรินทร์
966 ขวัญจิรา ปั้นชื่น บัณฑิตศึกษา ลพบุรี
967 ศุภการ ประกอบกิจ วัดเลียบราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร
968 อานนท์ หัวเมือง บ้านคลองมดแดง กำแพงเพชร
969 กุลธิดา นาคแก้ว บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
970 ปอ ศรีทอง วัดยั้งเมิน เชียงใหม่
971 วีระพล อินต๊ะวิชัย สตรีศรีน่าน น่าน
972 นันท์กมล ดาวงศ์ หนองโพดวิทยา อุบลราชธานี
973 สิรามล วงศ์วิสสุต วัดพังกิ่ง พัทลุง
974 สกุลลักษณ์ จันทรังศรี วัดดงสระแก้ว อุตรดิตถ์
975 ชาลิสา มณีรัตน์ อนุบาลไทรงาม กำแพงเพชร
976 กฤษณพงศ์ ใจตรง ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
977 ปิยะพงษ์ ผิวขำ บ้านปรารถนาดี บึงกาฬ
978 อริยธีรา อภัยนอก บ้านวังหันน้ำดึง กำแพงเพชร
979 กชพรรณ ชัยเรือง วัดเลียบ สงขลา
980 รัฐสันต์ เลี้ยววานิชย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
981 อุเทน โพธิ์ทอง สวัสดีวิทยา กรุงเทพมหานคร
982 วาสนา สุวรรณศรี บ้านคำแคน อุบลราชธานี
983 ณัฐกานต์ บุญทัน บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 กาฬสินธุ์
984 ฌัลลิกา เสมาวัฒนกิจ วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) พระนครศรีอยุธยา
985 สรศักดิ์ พงศ์สุวากร บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ยโสธร
986 พลอย หงษ์กรรณ์ วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
987 เพชรีย์ ทองมั่น บ้านกระบูน อุบลราชธานี
988 เพชรีย์ ทองมั่น บ้านกระบูน อุบลราชธานี
989 เพชรีย์ ทองมั่น บ้านกระบูน อุบลราชธานี
990 อภิศาล วัฒวงษ ์ วัดหนองน้ำส้ม ( เจียนวิทยาคาร ) พระนครศรีอยุธยา
991 อพิสิษฎ์ จันดาพันธ์ บ้านพิณโท อุบลราชธานี
992 อนินทิตา ภู่ไพจิตร์กุล บ้านธาตุ อุบลราชธานี
993 วรชัย พิพัฒน์ บ้านลังกาประชาสรรค์ ลพบุรี
994 ดนุวศิน โยทะยาน ดอนไชยวิทยา ลำปาง
995 พรนภา ชุ่มอินทร์ บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สระบุรี
996 พิมชนก เปี่ยมอรุณ บ้านบางขาม ปราจีนบุรี
997 พนิดา นัยอรรถ วัดสระกระเบี้อง ลพบุรี
998 จิตรลดา สุขสละ อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) นครสวรรค์
999 ปิยวรรณ ศรีสวัสดิ์ บ้านคำแม่นาง นครพนม
1000 มีนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ชัยนาท
1001 ศศิธร ธรรมรจน์ พิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร
1002 สุวิมล ตาเอื้อย บ้านบ่อแก้ว กำแพงเพชร
1003 พรทิภา วงค์ตาผา ตลาดปากคลองเจ้า สมุทรปราการ
1004 สุธาทิพย์ รุ่งเจริญ แม่สานสามัคคี สุโขทัย
1005 อารยา สว่างแก้ว วัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร) สมุทรปราการ
1006 สมฤทัย ล้อแก้วมณี อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
1007 จีรพร วรพุฒ วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 ปราจีนบุรี
1008 กมลพร ชัยยา อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
1009 พัฒนฉัตร ผาสุข พระกุมารเยซู สิงห์บุรี สิงห์บุรี
1010 พรทิพย์ ภู่พลับ วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) สระบุรี
1011 สุจิตรา นาสูงเนิน บ้านวังตะเคียน ฉะเชิงเทรา
1012 โสรยา อินบุญส่ง บ้านใหม่ ตาก
1013 ลัดดาวัลย์ นรสาร บ้านบะหว้า สกลนคร
1014 วราพร สีสมบุญ วัดแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ
1015 ปรัชญา เที่ยงงามดี ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
1016 ทิพวรรณ ยิ้มสาระ บ้านประชาสามัคคี นครสวรรค์
1017 พงศธร เฉลยทรง วัดเทียนถวาย ปทุมธานี
1018 อรรถพล ลำพุทธา วัดบ้านงิ้ว ชลบุรี
1019 วรพัฒน์ เตาะอ้น บ้านโคกกว้าง ขอนแก่น
1020 ปดิวรดา ปัญญามูล ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ตาก
1021 ปดิวรดา ปัญญามูล วัดหัวเมือง อุทัยธานี
1022 ประกายฟ้า รักษาพงษ์ บ้านตลาดหนองแก ขอนแก่น
1023 กันต์กนิษฐ์ พ่วงโพธิ์ วัดพระพุทธฉาย สระบุรี
1024 ธารณ์ธันย์ โพธิ์ศรี ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) พิษณุโลก
1025 เจริญรัตน์ รักเจริญ คลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) สมุทรปราการ
1026 อาจาริยา ฉายอรุณ บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
1027 อุษา กลิ่นเจริญ ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1028 ศิลายุทธ เคลิ้มใย วัดไตรมิตรวราราม สมุทรปราการ
1029 ภาณุมาศ คงฟู บ้านโคกกร่าง นครสวรรค์
1030 ภาณุมาศ คงฟู บ้านโคกกร่าง นครสวรรค์
1031 ศศิมา หมื่นหาญ สุมานัน สมุทรปราการ
1032 ณัฐพัชร ปิติสินทรพัฒน์ บูรพาวิทยา ชลบุรี ชลบุรี
1033 ภาณุพงษ์ เรืองกัลต์ วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
1034 เอกสิทธิ์ สันทาลนุ้ย ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ปทุมธานี
1035 ภัทราวรรณ ศรีสวัสดิ์ บ้านน้ำลอดน้อย ชุมพร
1036 สาวิตรี คล้ามกลั่น คลองขวาง ฉะเชิงเทรา
1037 ณัฐพงษ์ แสงบุญ คลองบางปู สมุทรปราการ
1038 พัตราภรณ์ เล็กเลิศผล สัตหีบ ชลบุรี
1039 ชยพล จักษุวงศ์ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1040 ชาลิณี อยู่เล็ก อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
1041 พีระศักดิ์ อินทร์น้อย อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี
1042 เพชรลัดดา จันทร์โต วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร
1043 ชยาภรณ์ สีนอร์ บ้านเชือก อำนาจเจริญ
1044 สยมภู ทิมอยู่ บ้านหินงามสามัคคี อุทัยธานี
1045 ชุติมา หัวนิล บ้านโพนสว่าง มุกดาหาร
1046 นภัสรา ปาติสัตย์ บ้านเปียงหลวง เชียงใหม่
1047 น้ำนวล เขียวสวาท สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
1048 พัชรา แก่นทรัพย์ บ้านเขานางต่วม นครสวรรค์
1049 จีรศักดิ์ ชาญศรี บ้านบัว สุรินทร์
1050 วรรณธิกา แก้วมณี วัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล) อ่างทอง
1051 เกษมสันต์ พรมจันทร์ บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) ศรีสะเกษ
1052 สงกรานต์ แสงใส วัดโพธิ์ศรี นครสวรรค์
1053 อรนุช ศรีสมพงษ์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
1054 เมธา เฉิดฉาย บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) ลพบุรี
1055 กิตธิพร อักษรนิติ บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) อุตรดิตถ์
1056 สไบทิพย์ ทองศรี บ้านทุ่งจูด สุราษฎร์ธานี
1057 ชัยณรงค์ มะหารักษ์ แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1058 จริยามาศ อิ่มสำราญ บ้านขุนสมุทรไทย สมุทรปราการ
1059 อัมพวรรณ ทองพูล บ้านลุมพุก อุบลราชธานี
1060 ธนวัฒน์ จวนแจ้ง วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร
1061 รวีวรรณ ขวัญพินิจ บ้านติ้ว ศรีสะเกษ
1062 ตะวัน กกกนทา บ้านคำแม่มุ่ย อุบลราชธานี
1063 นริศรา ชวดพงษ์ บ้านใจดี ศรีสะเกษ
1064 สุวรรณี สุกดิษฐ วัดท่าทราย นครนายก
1065 ชนายุทธ แซ่ลี้ บ้านหนองโกวิทยา ลพบุรี
1066 ปฏิมา เพ็ชรน้อย ปากคลองชวดใหญ่ สมุทรปราการ
1067 สิริกัญญา จันทอง วัดไตรมิตรวราราม สมุทรปราการ
1068 นภา วันแอเลาะ สามวาวิทยา ปทุมธานี
1069 มธุรส แซ่ตั๊น รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
1070 อัศวนนท์ เรืองวรวิทย์ เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ กาฬสินธุ์
1071 จุฬาลักษณ์ ศรีประภา บ้านห้วยขอบห้วยเหียม เลย
1072 ภูพาน ชารีพร เซนต์ยอแซฟนาแก นครพนม
1073 อานนท์ ลิ้มทอง วัดกลางคลองสี่ ปทุมธานี
1074 บุษบา ชัยยะ วัดหนองโก นครสวรรค์
1075 ธนัชมนว์ เอี่ยมละออ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1076 ปิติพงษ์ อยู่เกิด อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
1077 นภัสสร คล้ายอิ่ม วัดสิตาราม กรุงเทพมหานคร
1078 ธำรงค์ หมดโอสถ คลองสอง ปทุมธานี
1079 จักรกริช พุธเส็ง บ้านระเวียง สุรินทร์
1080 ภาณุพันตน์ เหมือนพงษ์ ประชาบดี นนทบุรี
1081 วรรณทิพย์ ไทยมอญ บ้านรางอีเม้ย นครปฐม
1082 สุรัสวดี ผาริโน บ้านงอมมด อุตรดิตถ์
1083 สุรีย์พร บุรุษชาติ เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
1084 ณัฐพงษ์ หุ่นแจ้ง วัดสุทธาวาส ปทุมธานี
1085 ชลลดา กันเกลา บ้านคลองเจ้าเมือง ปทุมธานี
1086 ณัชชา สนธิ อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
1087 ศิรินันท์ อุ่นลี บ้านตะเคียนเตี้ย ชลบุรี
1088 สมฤดี มีชัย ทรายมูลประชาราษฏร์ ยโสธร
1089 ณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
1090 สรวงสุดา วิเศษปั้น วัดวังแรต นครสวรรค์
1091 อภิญญา อินทนะ ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) ตรัง
1092 จุฬาลักษณ์ อัมพร บ้านดงไม้งาม อุบลราชธานี
1093 ณัฐพล มุสิจะ วัดเนกขัมมาราม ปทุมธานี
1094 อินทิรา โคตฉายา บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย ศรีสะเกษ
1095 วิพาภรณ์ ปานกลิ่น วัดสามัคคิยาราม ปทุมธานี
1096 ศิริญาภรณ์ คำคนซื่อ เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร
1097 ธีรัตม์ เสฏฐวุฒิธ่รณ์ บ้านสันปูเลย ลำพูน
1098 ธนาพรรณ แซ่จิว รร.เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม
1099 นิศาลักษณ์ ผิวโต อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
1100 สุนิสา พันธ์จิตร บ้านบ่อตาโล่ พระนครศรีอยุธยา
1101 ฐิสา อิ่มพงษ์ วัดนิเทศน์ ปทุมธานี
1102 นันทิชา จินเขตรกิจ ชุมชนบ้านหนองงาแซง อุทัยธานี
1103 ธนพงษ์ มณฑาทิพย์ บ้านเนินสะอาด พิษณุโลก
1104 ชนัญชิดา ฤทธิวรรณ วัดสามชุก สุพรรณบุรี
1105 จุฑามาศ แสงศรี วัดบ้านเก่า ชลบุรี
1106 อัจฉราพรรณ เพชรแจ่ม บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี นครสวรรค์
1107 กนกพร สารเงิน บ้านหนองแปน สกลนคร
1108 อรุณี แสงหิรัญ ยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
1109 สุภาวดี มีศิริ วัดสว่างอารมณ์ ราชบุรี
1110 รักษ์ศักดิ์ เสนาโยธี บ้านหนองกา สุรินทร์
1111 อรรถพล สุโง๊ะ วัดเนกขัมมาราม ปทุมธานี
1112 ปวีณ์สุดา สนองคุณ บ้านซับบอน สระบุรี
1113 ธันย์ชนก เหมมะลา บ้านหนองสองพี่น้อง ตรัง
1114 มะลิวัลย์ ม่วงป๋อ บ้านคลองโยง นครปฐม
1115 พสิษฐ์ แซ่อี๋ วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
1116 วงศธร พรหมานนท์ วัดปรือกระเทียม พิษณุโลก
1117 ศศิกานต์ บุตรจันทร์ เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
1118 จิราภรณ์ พรโคกกรวด วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี
1119 หฤษฏ์ อยู่ปรางค์ วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
1120 พัชรีพร แดงธรรม วัดศรีจอมทอง สระบุรี
1121 ดวงพร ดำมณี ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
1122 สุดารัตน์ มอญรัต วัดตึกราชา สิงห์บุรี
1123 อังสนา เพียรเสมอ อนุบาลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
1124 วิชิตา คันทัพไทย วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
1125 อารีย์รัตน์ กิ่งโพธิ์ บ้านหนองม่วง อุบลราชธานี
1126 พุฒินนันท์ บัวพันธุ์ วัดบางพูน ปทุมธานี
1127 กุลนันทน์ ยงค์ชัย บ้านท้ายน้ำ อุตรดิตถ์
1128 ชนิศา บัวบาน อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
1129 วลัยพร เขื่อนพันธ์ บ้านแม่กระต๋อม แพร่
1130 กานต์กมล จำนงบุญ วัดบางเดื่อ พระนครศรีอยุธยา
1131 พรสวรรค์ เดชประทุม รร.บ้านวงฆ้อง สุโขทัย
1132 ชัดชนพ คุณโกทา นากุงวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
1133 อัจฉรา บุญประมาณ จินดามณี กรุงเทพมหานคร
1134 กิตติพัฒน์ ศรีเพชร อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี
1135 ปรารถนา พิมพา บ้านเสือเฒ่า ขอนแก่น
1136 นภาพร จันทราช สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1137 เกศนีย์ ผะอบสวรรค์ คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ปทุมธานี
1138 กาญจนา นาคสวาท บ้านไทยทวี กำแพงเพชร
1139 อภิญญา ภูมิจันทร์ วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ปทุมธานี
1140 ฐิติยา ปรักราณ วัดสะแก ปทุมธานี
1141 จุฑารัตย์ นันไชย บ้านแม่งูด เชียงใหม่
1142 สุชาวดี ว่าบ้านพลับ สามวาวิทยา ปทุมธานี
1143 สุภัสตรา วรรณโกษิตย์ บ้านเขาไม้เกวียน สระบุรี
1144 วรัญญา สายแสง วัดนพรัตนาราม ปทุมธานี
1145 พิชชญา ธรรมธารา วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
1146 ศิริวรรณ โคกิฬา วัดทศทิศ ปทุมธานี
1147 สุพรรณี ศรีน้อย วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
1148 อาทิตยา อิ่มเย็น วัดโพธิ์เลื่อน ปทุมธานี
1149 สิริรักษ์ ศรีสังข์ สุเหร่าใหม่เจริญ ปทุมธานี
1150 อัฉราภรณ์ น้อยฉวี คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) ปทุมธานี
1151 กุมารี ช้างเชื้อวงษ์ วัดนาบุญ ปทุมธานี
1152 งามจิต แก้วประเสริฐ วัดชัยมังคลาราม ปทุมธานี
1153 พรพรรณ พันธ์แตง อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
1154 สมพร อุ้มญาติ วัดสามัคคิยาราม ปทุมธานี
1155 ภูวดล มูลดี วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
1156 สมหญิง วงศ์พิทักษ์ บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
1157 สรารัตน์ คงดีจันทร์ วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สระบุรี
1158 ณัฐวัตร สายสุทธิรักษ์ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
1159 วิชญา บูรพางกุร วัดสฎางค์ พระนครศรีอยุธยา
1160 เพชรทิวา เทพหลวงวงศ์ บ้านควนสระ สุราษฎร์ธานี
1161 อาทิตย์ ยาโน วัดสร้างบุญ สระบุรี
1162 อาตีกะห์ มะหะหมัด วัดเนกขัมมาราม ปทุมธานี
1163 ดวงกมล ภูเดช วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี
1164 พิชฌามญชุ์ นาคประเสริฐ วัดราษฎรบํารุง ปทุมธานี
1165 เรวดี จิตรีเนื่อง วัดเนินหินแร่ นครนายก
1166 อโนชา โนรี แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร
1167 สุกัญญา ไพบูลย์กิจกุล ปทุมวิไล ปทุมธานี
1168 ปวีณา นาทอง ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
1169 ตุรงค์ พัฒนาอารีกุล วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1170 อรุณรัตน์ เกิดสุข บ้านตากฟ้าพัฒนา กำแพงเพชร
1171 ชลธิชา ทองแท้ สุเหร่าใหม่เจริญ ปทุมธานี
1172 อิศศริญา รังษีบุตร วัดโสภณเจติการาม พระนครศรีอยุธยา
1173 ศิริวุฒิ เทพวงศ์ เมธีวุฒิกรวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน
1174 พิชญมน รุ่งฤทธิ์ วังน้อยวิทยาภูมิ พระนครศรีอยุธยา
1175 เบญจมาศ บุญรอด วัดเนกขัมมาราม ปทุมธานี
1176 มาลินี เสือลาย วัดช่างเหล็ก กรุงเทพมหานคร
1177 ธัญชนก อาษาศรี บ้านแหลมไผ่ ปราจีนบุรี
1178 จารุวรรณ วงศ์สิงห์ วัดหนองไม้ซุง พระนครศรีอยุธยา
1179 ธาวินี เลาหภิชาติชัย วัดตรีพาราสีมาเขต พระนครศรีอยุธยา
1180 เพ็ญระพี คงชนะ เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
1181 วัลลภ มาตรฐานกุล ดำรงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1182 โชติกา ยอดชมภู บางไทร พระนครศรีอยุธยา
1183 อาภาภรณ์ ร่วมสมัครร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1184 กาญจน์ชิตา จับจิตร จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1185 อาภาพร เศรษฐพงษ์ ปณิธานเด็กดี พระนครศรีอยุธยา
1186 โสภา ทรัพย์เจริญ วัดศรีประชา พระนครศรีอยุธยา
1187 อรวรรณ พิมพ์แก้ว วัดอินกัลยา พระนครศรีอยุธยา
1188 สุรีย์พร สัยยะสิทธิ์ วัดลาย (ทวีปัญญา) พระนครศรีอยุธยา
1189 จันทร์งาม ชมชื่น วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
1190 สายรุ้ง ปิ่นประดับ วัดนครโปรดสัตว์ พระนครศรีอยุธยา
1191 รุ่งทิวา ม้าเสทอ คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) ปทุมธานี
1192 ณัฏฐภัสร์ เบญจมาศ วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา
1193 สุนีย์ คงผล วัดบ้านยาง สระบุรี
1194 ราตรี นกอินทรีย์ วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
1195 เดือนเพ็ญ บัวศรี วัดโบสถ์สมพรชัย พระนครศรีอยุธยา
1196 เนธิศดา ทองเหมือน หาดสำราญวิทยาคม ตรัง
1197 สุเทพ บ่อทอง ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
1198 ณัฐฐาพร จิตรมิตร์ วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
1199 พรทิพย์ ภู่ด้าย วัดบางบอน สุพรรณบุรี
1200 มินตรา ภู่สิงห์ บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) เพชรบูรณ์
1201 สุกัญญา แจ่มดาว วัดตรีพาราสีมาเขต พระนครศรีอยุธยา
1202 ชฎาทิพย์ พิมสอน ตรีภัทร พระนครศรีอยุธยา
1203 ณัฐมล คัมภิรานนท์ วัดยม พระนครศรีอยุธยา
1204 กิตติพงษ์ ชมสมุทร วัดหนองน้ำส้ม ( เจียนวิทยาคาร ) พระนครศรีอยุธยา
1205 สุพัตรา หอมระรื่น จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1206 มลฤดี ทองเริ่ม วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
1207 ประภาพร ศรีสถาน บ้านสว่างใต้ อำนาจเจริญ
1208 เสรี ตั้งเจริญ วัดอินกัลยา พระนครศรีอยุธยา
1209 อานนท์ เล็กผลา วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
1210 ภาวิยา โม่งปราณีต วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
1211 เสาวลักษณ์ ฤทธิสร วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
1212 กรองแก้ว คล้ายสิทธิ์ วัดปิ่นแก้ว พระนครศรีอยุธยา
1213 ณัฐวัฒน์ อารีประชาภิรมย์ วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
1214 อาคม สุขสมไทย วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา
1215 ชลธิชา ศรีราชัย วัดประดู่โลกเชษฐ์ พระนครศรีอยุธยา
1216 วาสิตา พรามนัส ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
1217 พรรณวดี เกษร เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
1218 ปฏิภาณ ชลรินทร์ เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
1219 กนกอร รัตนจิตร วัดเขาดิน สระบุรี
1220 ปินันท์ฎา คงสมปราชญ์ บ้านบางละมุง ชลบุรี
1221 จักรพันธ์ พิญญะคุณ สัตตปทุมบำรุง พระนครศรีอยุธยา
1222 สุชาดา กลิ่นบัวขาว คลองรางจาก กรุงเทพมหานคร
1223 กิตติ คงเจริญ วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
1224 ศิรินุช แสงทับทิม วัดแจ้ง พระนครศรีอยุธยา
1225 อัมพรรัตน์ จิตตเสถียร จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1226 สุขสันต์ เทศแย้ม วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
1227 พนารัตน์ ชื่นอารมย์ ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) ราชบุรี
1228 กรร คล้ายสังข์ วัดสุคนธาราม พระนครศรีอยุธยา
1229 ขวัญชัย ฤกษ์เนตรี วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
1230 ศศิธร กิจสุนทร มัธยมผดุงวิทยา พระนครศรีอยุธยา
1231 สุพิชฌาย์ ศรีทา วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1232 เขมิกา อิ่มเจริญผล วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) พระนครศรีอยุธยา
1233 ชัยภัทร บุรีรักษ์ วัดหนองเป้า พระนครศรีอยุธยา
1234 สินีญา การสมมิตร วัดสามเรือน พระนครศรีอยุธยา
1235 ศิรินนา สามสี วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
1236 พรณรงค์ สุภาสืบ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
1237 อาทิตยา สาลีผล บ้านหนองกก ศรีสะเกษ
1238 สถาพร สุขกล้า วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา
1239 พิชญนันท์ พยัคฆ์สิงห์ ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ปทุมธานี
1240 กัลยายาภรณ์ ฤกษ์ชัยศรี วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
1241 รจนา ผ่องการ วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
1242 ญาณิศา เกียรติสังวร วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1243 นัดดา ปักษาพันธุ์ ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1244 แสงระวี ทรงไตรย์ วัดแก้วสุวรรณ พระนครศรีอยุธยา
1245 ฐิติมา กลมเกลียว วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
1246 ประชา อุดมญาติ วิทยานนท์ พระนครศรีอยุธยา
1247 สุชาวดี สุขบุญเหลือ วัดโสภณเจติการาม พระนครศรีอยุธยา
1248 เจษฎานพ กาญจนบรรยงค์ วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
1249 สุพัตรา อุดมผล วัดเทพมงคล พระนครศรีอยุธยา
1250 สุพรรมาศ ฤกษ์วีรี วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
1251 อิธิพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา
1252 ฉวีวรรณ ไพรสิงห์ บ้านลำแก่น พังงา
1253 ปารณีย์ คล้ายมุข วัดโบสถ์สมพรชัย พระนครศรีอยุธยา
1254 สุมีณา เกตุไพสาลี วัดบ้านแค พระนครศรีอยุธยา
1255 ญาณิน จูงใจ วัดโคก พระนครศรีอยุธยา
1256 วรวุฒิ รักญาติ วัดยม พระนครศรีอยุธยา
1257 ธิดารัตน์ ปี่ชะวา บ้านห้วยเจริญ สุพรรณบุรี
1258 สุพรรษา มงคลสระ วัดสามเพลง พระนครศรีอยุธยา
1259 เนตรนรินทร์ วงศ์พันธ์ บ้านหนองบัวงาม สุรินทร์
1260 วาสนา ผดุงสรรพ บ้านหนองผักบุ้ง สระบุรี
1261 สุนิษา คำนวนนศักดิ์ ลําสนุ่น ปทุมธานี
1262 วรรณวิภา โตตะเคียน รอซีดี พระนครศรีอยุธยา
1263 ปรัตถกร พรหมสถิตย์ วัดหัวเวียง พระนครศรีอยุธยา
1264 วราภรณ์ เฮงสิงโต ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
1265 ปริศนา ภู่ระหงษ์ ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
1266 อรชนก ขาวอุบล วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
1267 ณัฐรดา บุญแจ้ง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
1268 นพรัตน์ มหานิยม วัดมูลจินดาราม ปทุมธานี
1269 กนิษฐา กาญจนประภา วัดโพธิ์หอม พระนครศรีอยุธยา
1270 สุภาภรณ์ รุจิกร จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1271 ณวัฒน์ เชียงสาย ปฐมวิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา
1272 ศิริพงส์ กันโรคา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา
1273 ดนิตา จุ้ยนรรัตน์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
1274 นราธิป ชูผลา เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
1275 จุฑามาศ รัชนจิตบริสุทธ์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
1276 พชรกมล โพธิ์แก้ว มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง อุดรธานี
1277 กรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธ์ วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
1278 ณัฐกานต์ นาคีนพคุณ สุเหร่าใหม่เจริญ ปทุมธานี
1279 สุนิสา ชูชัยยะ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระนครศรีอยุธยา
1280 พลวัฒน์ เป็ดทอง วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
1281 ธัชพรรณ เจริญยิ่ง ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
1282 โยธิน ผานิจ วัดทองประดิษฐ์ สุพรรณบุรี
1283 วนัสนันท์ จำปาทอง วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
1284 ศิริพร ลัยศรี วัดโคก พระนครศรีอยุธยา
1285 ธรรมนูญ คนตรง วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
1286 อิสรียา ฤทธิทรง วัดนาอุ่น พระนครศรีอยุธยา
1287 นคร สายบุญยัง วัดนากุน นครศรีธรรมราช
1288 อารียา รัชคร เซนต์แอนโทนีบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1289 วรรณวิสา สุวรรณชัยรบ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
1290 เมวิกา นินทรัพย์ วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สระบุรี
1291 ชัชนก มั่นประสงค์ วัดสนามไชย พระนครศรีอยุธยา
1292 พิมพ์นิภา สุโพธิ์ ดาราคาม กรุงเทพมหานคร
1293 วชิรญาณ์ พรหมมิ วัดโบสถ์ สุพรรณบุรี
1294 ศิริลักษณ์ ไตรวงษ์ วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
1295 สุวนันท์ คล้ายสังข์ วัดพรหมวิหาร ชัยนาท
1296 กานติมาพร โอริส ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
1297 อรณิชา วิงวร ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
1298 จักรพงค์ อินทร์พร วัดดอนพุดซา พระนครศรีอยุธยา
1299 สิโรธร ดวงสุวรรณ์ วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
1300 ธีรภัทร ถึงสุข วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
1301 ปิยนุช ไกรพันธ์ ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
1302 บุญฤทธิ์ ไชชูโชติ วัดเขามโน นครสวรรค์
1303 เฉลิมชัย มุขศรี ปทุมวิไล ปทุมธานี
1304 ศุทธวีร์ เชื้อเวียง ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
1305 นุชจิรา จำนงค์หาญ ชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
1306 สิรินันท์ บุญญานันท์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1307 ณัฐกานต์ สุกดา วัดสุวรรณคีรี สระบุรี
1308 มณีนุช พันธ์พืช บ้านไร่ กำแพงเพชร
1309 กนกวรรณ จงรักษ์ วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
1310 วิไลวรรณ รอบเพ็ชร เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
1311 วรัญญา ผดุงศิลป์ วัดโปรยฝน ปทุมธานี
1312 อรไพลิน พรเลิศทวีกุล บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ชัยภูมิ
1313 อทิตา นามเหลา วัดอินกัลยา พระนครศรีอยุธยา
1314 มธุรดา คงเกษม ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
1315 ปิยาภรณ์ สุขบัณฑิตย์ วัดสฎางค์ พระนครศรีอยุธยา
1316 สุธิมา ถาลีพีช วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
1317 ปฐมาวดี พิมาลัย บ้านหนองปลาไหล ลพบุรี
1318 นฤมล หาเรือนทรง วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
1319 นวลวรรณ ทยานสิงห์ บ้านแก้งโตน อุบลราชธานี
1320 ธนพล แจ้งนคร วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
1321 วรัทยา สุทธิประภา วัดจันทร์ประสิทธิ์ ขอนแก่น
1322 ณัฐริกา ถุงทรัพบย์โต วัดหนองยาวใต้ สระบุรี
1323 ณัฐฌาพร สุขสุรัส วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) พระนครศรีอยุธยา
1324 รุ้งทราย ศรีเอม วัดในไร่ ระยอง
1325 ชัยยศ คงบุรี วัดเปรมปรีชา พระนครศรีอยุธยา
1326 กมลวรรณ ภาสดา จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1327 วัชรพงษ์ เปาจีน วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
1328 ปิยะพร ธีระศาสตร์ ตะโกดอนหญ้านาง พระนครศรีอยุธยา
1329 พนิดา คำไพเราะ วัดหนองน้ำส้ม ( เจียนวิทยาคาร ) พระนครศรีอยุธยา
1330 นภัทร ช่วยพยุง วัดทุ่งมน พระนครศรีอยุธยา
1331 สุทธิพงษ์ ทองคำ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
1332 จิรพร โฉมงาม ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
1333 อารียา ศาลิกร ฐานชีวา พระนครศรีอยุธยา
1334 ธาริณี ขันทอง บ้านหนองปีกนก ลพบุรี
1335 สมนึก แก้วประพาย สนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ อ่างทอง
1336 วิวัฒน์ จันทราภิรมย์ บ้านหนองหัวช้าง ลพบุรี
1337 ธนพร สุขเกษม วัดโพธิ์แตงใต้ พระนครศรีอยุธยา
1338 สมฤทัย นวมจิตต์ วัดกำแพง อ่างทอง
1339 ณัฏฐ์กันย์ นวลสนอง วัดรังสิต ปทุมธานี
1340 นภาพร นิ่มสุพรรณ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
1341 วีระชัย ขำวงษ์ วัดสีบัวทอง อ่างทอง
1342 ไพรัตน์ ยอดรัก ประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
1343 เกศินี บุญนาค ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
1344 จิราพร ศักดิ์เจริญ วัดสิทธาราม อ่างทอง
1345 อุไรวรรณ เหมกุล บ้านทับกระดาษ สุพรรณบุรี
1346 ชุติมา อำนวยสนอง บ้านเขาบายศรี ชลบุรี
1347 กฤษณา ขำเที่ยง วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) อ่างทอง
1348 ล้อมดาว ชาวบางงาม วัดหนองยาง อ่างทอง
1349 ปรียานุช รุกขชาติ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
1350 น้ำฝน พงษ์กุญชร วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
1351 อัมพวัน ทรัพย์มาก วัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) สุพรรณบุรี
1352 นพนนท์ ยินดีพิช วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) พระนครศรีอยุธยา
1353 กฤษฏิณัฐ์ โพ้ะสูงเนิน ไผ่วงวิทยา อ่างทอง
1354 อินทิรา อำมโภช วัดสิทธาราม อ่างทอง
1355 อลิสา ชมภูนุช วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) อ่างทอง
1356 จารุวรรณ ขาวอ่อน วัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) อ่างทอง
1357 สุนิสา โพธิ์ทอง ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
1358 จีรวัจน์ แย้มโสภี วัดไผ่ขวาง สุพรรณบุรี
1359 เบญจวรรณ ปุยเงิน วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) อ่างทอง
1360 จิราพร ขุนจันทร์ วัดบ้านอิฐ อ่างทอง
1361 สิทธิโชค นาคะเสนีย์ วัดหนองตาบุญ สระบุรี
1362 ขวัญชนก พุ่มขจร วัดชำผักแพว สระบุรี
1363 ทับทิม ฉัตรนิมมาน บ้านห้วยปิง ลำพูน
1364 วิภา มีอนันต์ วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) พระนครศรีอยุธยา
1365 ณชนก อินถาวร อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
1366 เอกวิทย์ กลีบขจร วัดวงษ์ภาศน์ อ่างทอง
1367 เพ็ญพักตร์ ยามสุข ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) พระนครศรีอยุธยา
1368 พัชรินทร์ วงษ์ลอย อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
1369 พาขวัญ รุ่งเรือง วัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ) อ่างทอง
1370 เอกภาพ มีไม่จน วัดสีบัวทอง อ่างทอง
1371 ศิรินันท์ ศรีสว่าง วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
1372 ปพิชญา แคล่วคล่อง อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สระบุรี
1373 ลลิตา โพธิ์หอม วัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล) อ่างทอง
1374 ฑิฆัมพร จันทร์ตน ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
1375 ณัฐกุล ชัยชนะ ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) อ่างทอง
1376 สุนิศา ไสวอมร วัดม่วงคัน อ่างทอง
1377 ณัฏฐา กำจร วัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) อ่างทอง
1378 กิตติชัย แสงสว่าง วัดหนองยาง อ่างทอง
1379 อรุณภรณ์ วิสุทธนะ วัดคานหาม พระนครศรีอยุธยา
1380 กนกวรรณ แต่งงาม วัดไตรรัตนาราม อ่างทอง
1381 สาวิตรี วงษ์อ่อน นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1382 นพภัสสร ปกป้อง วัดหัวตะพาน อ่างทอง
1383 ดรุณี เปลื้องทุกข์ วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี
1384 วีระวัฒน์ บุญบรรดาล วัดโบสถ์ พระนครศรีอยุธยา
1385 ธนวรรณ วิฆเนศ วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
1386 พีรภัทร์ ทาจิตร บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
1387 พรพิมล เอี่ยมสอาด วัดบางปูน สิงห์บุรี
1388 สุภาพร สุขใจ วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4 ) อ่างทอง
1389 สุระศักดิ์ จั่นระยับ วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) อ่างทอง
1390 ณัฐิภรณ์ แสวงผล วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
1391 อานนท์ รุ่งแจ้ง วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สระบุรี
1392 เบญจวรรณ ร่วมสำลี วัดใหม่ทางข้าม อ่างทอง
1393 กชธนาณัฐ เวสานุชาติ บ้านเทพมงคลทอง นครสวรรค์
1394 ธัญวลัย พูลพิพัฒน์ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
1395 พรชนก สีโสด วัดเขาแก้ว ชัยนาท
1396 ณัฐกานต์ รจนา วัดบันลือธรรม "ลำกะประชารัฐ" พระนครศรีอยุธยา
1397 สิริลักษณ์ เกิดลาภ บ้านห้วยคล้า อ่างทอง
1398 ชมภูนิต เพ็ชรรักษ์ วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
1399 ภาณุวัฒน์ พุ่มมาลา วัดรางฉนวน อ่างทอง
1400 พรพิมล อินทร์ขำ บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กำแพงเพชร
1401 พิศรพี ตรัสรู้ วัดขุมทอง (เจริญราษฎร์นุกูล) อ่างทอง
1402 บุญญาพร สุขใจดี บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) สระแก้ว
1403 พีระนุช ปิติญาณ วัดเทพมงคล พระนครศรีอยุธยา
1404 จิตรกัญญา กระจกเหลี่ยม วัดโบสถ์ อ่างทอง
1405 กมลชนก ศรีภา วัดดงเมือง (เข่งฟื้นราษฎร์อุปถัมภ์) นครสวรรค์
1406 ธัญจิรา เฉลยทิศ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
1407 จิรวัฒน์ เสือวงษ์ วัดโบสถ์ อ่างทอง
1408 ศิรชัช แซ่ไหล ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
1409 มณีรัตน์ บุญเจริญ วัดชีแวะ ลพบุรี
1410 เกษมณี จันทร์จรูญ วัดบุญเกิด อ่างทอง
1411 อัศนี ส้มเช้า วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) อ่างทอง
1412 นิภาวรรณ เอี่ยมสุเมธ วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) อ่างทอง
1413 บุญญารัตน์ คำภักดี เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
1414 อัญชรี กลั่นความดี วัดเจ้าบุญเกิด อ่างทอง
1415 ภาณุวัตร ปลั่งกลาง วัดสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี
1416 ปิยะวรรณ อิ่มละออ วัดเกาะวิมุตตาราม ลพบุรี
1417 ปรียานุช โชติกะ ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 ตาก
1418 ชนิดาภา สุวรรณผดุง เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
1419 ดนุพร พุฒติ กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
1420 พัชรา ปรีชาพล นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1421 วุฒิชัย แทนเดช พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ลพบุรี
1422 อัจฉรา สมบูรณ์ บ้านเขาทับควาย ลพบุรี
1423 เยาวภา นาคทองอินทร์ บ้านเขาทับควาย ลพบุรี
1424 จิตรลดา ภักดีศุภผล บ้านหลุมข้าว ลพบุรี
1425 ศิริลักษณ์ กรอบทอง วัดเจ้าบุญเกิด อ่างทอง
1426 ปัทมา ลาวงษา บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
1427 รัตติยาภรณ์ มาสี พรหมรังษี ลพบุรี
1428 ศิริภรณ์ อมรรัตนชัย บ้านโคกตูม ลพบุรี
1429 นครินทร์ นาเสงี่ยม กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
1430 ศุภกิจ แดงสีดา วัดใดยาว ลพบุรี
1431 ประภาพร บุญนำมา ดงตาลวิทยา ลพบุรี
1432 จันทรัสม์ มนัสตรง อนุบาลท่าวุ้ง ลพบุรี
1433 ณัฐชนา ตุลาทอง อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
1434 มณีนุช ศรีทอง บ้านท่าม่วง ลพบุรี
1435 สุวิมล ภู่ขาว รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ฉะเชิงเทรา
1436 พนิดา ทัตตะทองคำ พระนารายณ์ ลพบุรี
1437 บัณฑิต สอนสวัสดิ์ บ้านพุซาง สระบุรี
1438 สุกัญญา นิลสิน วัดโบสถ์ สิงห์บุรี
1439 สรัญญา อินทร์สูงเนิน วัดชีแวะ ลพบุรี
1440 ช่อทิพย์ แจ้งศิลป์ อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
1441 นิตยา พุ่มภักดี วัดคงคาราม ลพบุรี
1442 อมราวดี พงษ์เกล้า โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
1443 ภานุมาศ เผือกขันหมาก วัดถนนแค ลพบุรี
1444 สุรศักดิ์ สุขประเสริฐ วัดดงน้อย ลพบุรี
1445 ปรารถนา ภูช่องหิน บ้านช่อง สระบุรี
1446 ดิเรก วงษ์ทองดี อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
1447 สายันต์ ยิ้มแฉ่ง ซอย 3 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี
1448 บุญชนะ สัตตะบุษย์ บ้านเขาสมโภชน์ ลพบุรี
1449 กุลรภัส คงการุณ วัดโบสถ์ สิงห์บุรี
1450 สุกัญญา พิมพ์สาลี วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี
1451 อลงกรณ์ งามกุศล บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก ลพบุรี
1452 ณัฐวิมล ประสม บ้านหนองจั่น กาญจนบุรี
1453 นภดล ทรัพย์สิน ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
1454 อัจฉรา ดัดวงษ์ บัณฑิตศึกษา ลพบุรี
1455 วันเฉลิม ฟักนาคิน อนุบาลท่าวุ้ง ลพบุรี
1456 ศิริราวรรณ์ จันทร์ไพจิตร บ้านใหม่โสพิมพ์ ลพบุรี
1457 ธนภรณ์ มีมั่งคั่ง บ้านคลอง ลพบุรี
1458 กุลยุทธ จำนงค์ศาสตร์ วัดวังหัวแหวน ลพบุรี
1459 พิพัฒน์ ช่างหล่อ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1460 พัชรากร กรอบทอง บ้านเขาสมโภชน์ ลพบุรี
1461 พิชาพัทธ์ พิทักษ์อรุณสิน บ้านทีกะเป่อ ตาก
1462 ชัยภัทร วทัญญู อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
1463 สุรีรัตน์ บุญประเสริฐ วัดเกาะวิมุตตาราม ลพบุรี
1464 สิรวิชญ์ มาเชื้อ ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร
1465 ภัทรพงศ์ บุญธรรม นิคมสงเคราะห์ 2 สระบุรี
1466 ธวัลรัตน์ เดชาจันทร์แวง วัดประชุมราษฏร์ ปทุมธานี
1467 พัชรากร กรอบทอง วัดข่อยใต้ ลพบุรี
1468 จิตรลดา สิงหฬ วัดมวกเหล็กใน สระบุรี
1469 สุวรรณา ประภาศรี เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
1470 จุฬารัตน์ อิ่มใจ บ้านหนองบัว ลพบุรี
1471 ขนิษฐา กรสุวรรณ ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สระบุรี
1472 จิระพัฒน์ ศรีรส เพียงหลวง 14ฯ ศรีสะเกษ
1473 กุลวดี บุตรศรี โสตศึกษาปานเลิศ ลพบุรี
1474 ธนพร คลังพหล อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1475 สุกัญญา ชื่นชวนศรีนวล อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
1476 อรพิม นกยูงแดง สุธีวิทยา สระบุรี
1477 วชิรวิชย์ สิงห์โต บ้านวังขอน เพชรบูรณ์
1478 ภูษณาภรณ์ ฤกษ์มงคล วัดเกาะวิมุตตาราม ลพบุรี
1479 ปอยหลวง ทิวาวงษ์ วัดป่าไผ่ สระบุรี
1480 ธิติมา รูปเล็ก บ้านพุซาง สระบุรี
1481 ธิติมา รูปเล็ก บ้านพุซาง สระบุรี
1482 ธนาภรณ์ สวัสดี อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี
1483 ศิริรัตน์ พันธ์ุยฤทธฺ์ บ้านเขาพลัด สระบุรี
1484 อัญธิสา รุ่งสว่าง วัดวังหัวแหวน ลพบุรี
1485 จันทร์ทิมา ใจงาม บ้านไร่เสธ์ ชลบุรี
1486 ชัญญา เหมหอมวงษ์ วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
1487 นฤเดช เผือกพงษ์ บ้านวังเพลิง ลพบุรี
1488 จันทิรา คำจันทร์ บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก ลพบุรี
1489 น้ำพลอย โพธิ์ขวัญ วัดสันตยาราม นครนายก
1490 ภานุวัต เฮียงจันทา วัดมเหยงค์ พระนครศรีอยุธยา
1491 ทินารมณ์ โฉมมณี วัดเกาะวิมุตตาราม ลพบุรี
1492 ปาริฉัตร จันทรอด บ้านหนองขาม ลพบุรี
1493 โสรญา นุตคำแหง บ้านทุ่งเศรษฐี เพชรบูรณ์
1494 พิพัฒน์ มิขันหมาก วัดไตรรัตนาราม อ่างทอง
1495 ชรินย์ สายทอง ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
1496 วรวรรธน์ ศรีพรมมา วัดหลวงท้ายตลาด ลพบุรี
1497 เสาวลักษณ์ จิระชัย วัดไผ่แตร ลพบุรี
1498 เสาวลักษณ์ จิระชัย วัดไผ่แตร ลพบุรี
1499 เสาวลักษณ์ จิระชัย วัดไผ่แตร ลพบุรี
1500 ชลธิชา สุดงาม วัดหลวงท้ายตลาด ลพบุรี
1501 อรรคเดช แก้วเล่อ รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
1502 พรทิวา ไล้เลิศ บ้านหนองหัวช้าง ลพบุรี
1503 พิมลพร พรมมา วัดโพธิ์เก้าต้น ลพบุรี
1504 วรรณิสา บุญยิ่ง บ้านทรัพย์เจริญ ลพบุรี
1505 อภิชญา พานิชชอบ วัดถนนแค ลพบุรี
1506 พิทวัส ม่วงรอง ลำสนธิวิทยา ลพบุรี
1507 สัณชัย สุขสนิท รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
1508 สุนิสา ศิลป์ประดิษฐ ลำสนธิวิทยา ลพบุรี
1509 ดลชนก ทัพพเศรณี วัดท่าแค ลพบุรี
1510 สุภาพร มีมา วัดนิคมสามัคคีชัย ลพบุรี
1511 วัชรพงษ์ ไม้จันทร์ดี บ้านหลุมข้าว ลพบุรี
1512 อัจฉราภรณ์ กล้วยดี บ้านวังก้านเหลือง ลพบุรี
1513 โศภิน จำปาทอง วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) สระบุรี
1514 นภัสวรรณ ประภากร วัดนิคมสามัคคีชัย ลพบุรี
1515 กมลชนก คำนวนศักดิ์ บ้านชีวิทยา ลพบุรี
1516 อธิเบศร์ กลิ้งฝอย อนุบาลสระบุรี สระบุรี
1517 ยลดา นาคน้อย วัดเกตุ ลพบุรี
1518 ธานัฐชา เจียมสกุล ช่องสาริกา ลพบุรี
1519 สุภาภรณ์ ผึ้งเถื่อน ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
1520 สุจารีย์ จำรุญศรี อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
1521 กฤดภณ ช่วยชูหนู วัดท่าวัว สระบุรี
1522 สรัญญา สนดำ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
1523 อารยา บุญเลิศ บ้านห้วยใหญ่ ลพบุรี
1524 ประภาพิมพ์ หาจักร วัดชีแวะ ลพบุรี
1525 ธันย์ชนก พรหมเมือง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) สระบุรี
1526 ธนพล เกษแก้ว อนุบาลบ้านโคก อุตรดิตถ์
1527 ขวัญฤดี ปานพิม เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1528 เทวฤทธิ์ กัวหา วัดวังหัวแหวน ลพบุรี
1529 กมลชนก มีใจเจือ วัดข่อยใต้ ลพบุรี
1530 สุภัตตา รวมเจริญ ชุมชนวัดตราชู สิงห์บุรี
1531 พิมพกานต์ สุขประสงค์ ซอย 17 สาย 2 ซ้าย ลพบุรี
1532 กนกพร พิมพา วัดอัมพวัน ลพบุรี
1533 นริศา นุ่มมณี บ้านใหม่โสพิมพ์ ลพบุรี
1534 ตรีภพ ยาหอม บ้านโป่งเกตุ สระบุรี
1535 ณัฐธิดา ศรีกระมล วัดใดใหญ่ ลพบุรี
1536 อารีรัตน์ อินทร์พักทัน ทองทาบพิทยา ลพบุรี
1537 สุทธินันท์ โพธิ์ช่วย บ้านดงน้อย ลพบุรี
1538 ปพิชญา วงษ์สารี วัดไผ่แตร ลพบุรี
1539 ชนากานต์ บุญเนียม วัดข่อยใต้ ลพบุรี
1540 ขนิษฐา ภักดีราช อนุบาลสุวรรณเทน สกลนคร
1541 ธีรภัทร์ วัดศรี อนุบาลท่าวุ้ง ลพบุรี
1542 ณัฏฐ์ศศิ ไกรวิลาส วัดหนองหอย ลพบุรี
1543 กรรัก ชุติชนภานนท์ เพชรบุรีปัญญานุกูล เพชรบุรี
1544 ป้อมเพชร ตุ้มทอง บ้านลังกาประชาสรรค์ ลพบุรี
1545 นันทรัช มานะกิจภิญโญ บ้านศรีเมือง ลพบุรี
1546 จารุภา เปลี่ยนปาน วัดคงคาราม ลพบุรี
1547 ดารารัตน์ พลับหอม วัดมวกเหล็กใน สระบุรี
1548 รัตนวราพร ฤทธิ์สอาด บ้านหนองปล้อง ลพบุรี
1549 ธนพร กลั่นพจน์ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
1550 ปัณณวิชญ์ ลุนละวงศ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี
1551 ณภัทรพงศ์ ประมูลศิลป์ บ้านทะเลวังวัด ลพบุรี
1552 ทักษิณา วงษ์เขียว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแค สระบุรี
1553 ธริศรา ทัพกฤษณ์ รร.เทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม สระบุรี
1554 พรณภา ควรทอง วัดหนองกระเบียน ลพบุรี
1555 ณัฐชา ราชบัณฑิต วัดคอกกระบือ ลพบุรี
1556 สุนิสา บุญรอด บ้านวังก้านเหลือง ลพบุรี
1557 พิมลพรรณ นาถาบำรุง วัดทองแท่งนิสยาราม ลพบุรี
1558 สิริพร สารี นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1559 พิชญานันท์ แก้วทอง นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1560 ธนภูมิ สงค์สอาด อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
1561 ณัฐธิดา สุวรรณ บ้านทุ่งท่าช้าง ลพบุรี
1562 ณัฎฐนิช ช้างจั่น บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
1563 จุฑามาศ ลือพงษ์ บ้านโป่งยอ ลพบุรี
1564 มนัสนันท์ สงวนแสง วัดท่าแค ลพบุรี
1565 วาสนา วงศ์สวาสดิ์ อนุบาลวังม่วง สระบุรี
1566 อโณทัย ศรนิกร โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
1567 หทัยชนก ราชบรรเทา บ้านโป่งยอ ลพบุรี
1568 ศิริราณี กบกลาง บ้านมาบประชัน ชลบุรี
1569 ขนิษฐา ฉิมมุจฉา นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1570 สุธาสินี เหนี่ยวสลุง ลำสนธิวิทยา ลพบุรี
1571 สุภาภรณ์ เพ็งมะณี อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1572 ธาราทิพย์ กุลพ่วง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สระบุรี
1573 ญาณิศา บัวแย้ม ซอย 26 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี
1574 นัจพงศ์ สมบูรณ์ บ้านกุดตาเพชร ลพบุรี
1575 เบญจมาภรณ์ โพธิ์กล่ำ นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1576 กรรณิกา อนันสลุง บ้านมหาโพธิ ลพบุรี
1577 ฐิตินันท์ ตั้งทอง เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
1578 นรภัทร ศรีสมบัติ ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
1579 ปริศนา กาสี ซอย 26 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี
1580 วัลลีย์ ปิ่นแก้ว บ้านโคกแสมสาร ลพบุรี
1581 วารุณี ช่างบรรจง วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี
1582 พรศิลป์ ภู่เจริญวณิชย์ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
1583 สุชาดา อู่เงิน ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
1584 สุธาทิพย์ ปานผา บ้านทุ่งดินแดง ลพบุรี
1585 นิพนธ์ วงศ์ญาติ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่
1586 จินตนา อิสระภาพ วัดบึงไม้ สระบุรี
1587 วรรณิกา ชูเชื้อ บ้านเขาไม้เกวียน สระบุรี
1588 นพมาศ เรืองศรี ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี
1589 ปราณี โตมานิตย์ บ้านหนองบัว ลพบุรี
1590 ศศิวิมล มั่นเจริญ บ้านหนองห้าง ศรีสะเกษ
1591 สาธิยา อำลา โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
1592 ณัฐโชค ศิริมหันต์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สระบุรี
1593 ชนาธิป แก่นแก้ว ทองทาบพิทยา ลพบุรี
1594 นันท์สินี กริ่งกรับ บ้านห้วยใหญ่ ลพบุรี
1595 พัชราพงษ์ ผ่านพงษ์ กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
1596 อุษา โพธิ์ศรี นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1597 ธัชกร สีมาก บ้านลำโกฎิทอง ลพบุรี
1598 อนุชิต ศิวิรัตน์ วัดท่าคล้อ สระบุรี
1599 ขจิตรัตน์ สูงกลาง บ้านบัวชุม ลพบุรี
1600 ณัฐพล โสนารินทร์ บ้านหนองปล้อง ลพบุรี
1601 มนัสนันท์ พิมพิเสน วัดนิคมสามัคคีชัย ลพบุรี
1602 แสงดาว อิ่มกมล บุญสมวิทยา จันทบุรี
1603 วิรงรอง คงมณีเงิน นาหลวง กรุงเทพมหานคร
1604 อัญญ์นาธร คงลำ วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) สระบุรี
1605 ธีระพงศ์ ไม้ตะเภา วัดสัปรสเทศ สุพรรณบุรี
1606 อภิญญา ศรีดาราช สามัคคีวิทยา ลพบุรี
1607 เกรียงไกร กิริรัมย์ วัดข่อย สิงห์บุรี
1608 กัลญา เหล็กดี วัดกลาง พระนครศรีอยุธยา
1609 น้ำฝน น้อยเมือง สามัคคีวิทยา ลพบุรี
1610 ปวีณา กิจขุนทด สามัคคีวิทยา ลพบุรี
1611 นฤมล แสงหิรัญรักษ์ วัดโพธิ์งาม ลพบุรี
1612 พิมพ์ชนก กนกทอง วัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) ราชบุรี
1613 อรุณประไพ โคสุวรรณ์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
1614 มัณฑนา เข็มทอง นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1615 อภิชญา แสงฤทธิ์ ชุมชนบ้านชัยบาดาล ลพบุรี
1616 สุนิสา ราชวงษ์ บ้านเขาแหลม ลพบุรี
1617 กิติพงษ์ นาสินส่ง วัดส้มป่อย สระบุรี
1618 สุชญา บุญอนันต์ บ้านบ่อคู่ ลพบุรี
1619 สุพรรษา แก้วระวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ลพบุรี
1620 ชนิดา ฆ้องนอก นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1621 กิติคุณ จันทะขะ สามัคคีวิทยา ลพบุรี
1622 ธนพนธ์ หอมเนียม นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1623 พัชราภรณ์ พรมมะลิ บ้านบ่อน้ำ ลพบุรี
1624 วราภรณ์ อินทรปาน วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) ราชบุรี
1625 นิลาวรรณ กันทา บ้านหนองบึง สุรินทร์
1626 ทนัฎฐา โคมแก้ว บ้านใหม่โสพิมพ์ ลพบุรี
1627 ศักดิ์ชัย สินธุไชย อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี
1628 กุลธิดา สิงห์ใส บ้านวังเพลิง ลพบุรี
1629 ภัทร์สินี ทองดี สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต
1630 อภิรักษ์ นำ้ทอง กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
1631 พรพรรณ สุริโย นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1632 นุชจรี พัทยา บ้านวังเพลิง ลพบุรี
1633 ณรงศักดิ์ จันทร์อับ บ้านดงน้อย ลพบุรี
1634 จริยา จอกแก้ว วัดใดยาว ลพบุรี
1635 รมรวินทร์ เลิศพรม วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) สระบุรี
1636 ปริญญา ป้องแดง อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
1637 กัลยารัตน์ เก็บกลาง นารายณ์วิทยา ลพบุรี
1638 อภันตรี ทองเชื้อ ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ชลบุรี
1639 ธิดารัตน์ เนตรสุนทร บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ ลพบุรี
1640 วิทธวัช โพธิ์ชารี บ้านหนองโกวิทยา ลพบุรี
1641 อมราวรรณ พันธุ์วิชัย วัดหนองเมือง ลพบุรี
1642 เพิ่มศิริ ชมพู่ รัตนศึกษา ลพบุรี
1643 อมรินทร์ วีระประสิทธิ์ บ้านซับบอน สระบุรี
1644 ภัทราวรรณ ประจำทอง ปรียาโชติ นครสวรรค์
1645 เจนจิรา แน่นเนือง บ้านโค้งรถไฟ ลพบุรี
1646 สุดารา ทองแหยม บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ยโสธร
1647 ฐิติมา แก้วประไพ ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
1648 ฉัตรลดา ดีพุ่ม ปรียาโชติ นครสวรรค์
1649 เทียนชัย นาคแผ่น สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1650 อนุรักษ์ เกิดกูล สุธีวิทยา สระบุรี
1651 วิรวัฒน์ เหลืองอร่าม รัตนศึกษา ลพบุรี
1652 อรุณทิพย์ อมรพันธุ์ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
1653 ติณณภพ จั่นเพชร วัดหนองคูน้อย นครสวรรค์
1654 วิกานดา อยู่บุรี บ้านท่าม่วง ลพบุรี
1655 ธัญญริญญ์ กุลธรศุภสวัสดิ์ ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
1656 สุพัตรา บุญหนุน บ้านโป่งเก้ง อุทัยธานี
1657 ธนัญญา ใจกระสัน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สระบุรี
1658 กุลวดี แก้วประวัติ วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
1659 สำลี นวลลออง วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี
1660 เกษศิรินทร์ สร้อยแห วัดหนองตะเฆ่ สระบุรี
1661 เพียงรวินท์ บุญยงค์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
1662 ศิริวรรณ ฟูบุญมา วัดไผ่แตร ลพบุรี
1663 สุวิตรี ทางดี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สระบุรี
1664 อมรรัตน์ คำมี วัดหนองเมือง ลพบุรี
1665 ณรากรณ์ กล้าจอหอ วชิราลัย เชียงใหม่
1666 สุพัตรา แก้วเมือง วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
1667 นภัสดล ลาภรัตนากร วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) สมุทรสงคราม
1668 อุทุมพร กันหา ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี
1669 อาภัสรา ลานทอง บ้านไผ่ใหญ่ ลพบุรี
1670 มนพร มั่นนัก วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) ลพบุรี
1671 อรวรรณ สิงห์เปี่ยม บรรจงรัตน์ ลพบุรี
1672 ณัฐชา ด้วงยา บ้านหนองไก่ต่อ กาญจนบุรี
1673 สุธาทิพย์ สุขประเสริฐ บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ลพบุรี
1674<