Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ S.S.B.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 สกุณา นวนทอง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
2 Jessie Jr Chavez บ้านหลวง น่าน
3 อรุณ แสนใหม่ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
4 ธัญญาทิพย์ แก้วสุพรรณ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
5 อุเทน รอดประดิษฐ์ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
6 ธนพร บุญประสิทธิ์ ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
7 อธิวัฒน์ สันติเพชร กำแพงวิทยา สตูล
8 สราวุธ โรจน์รุ่งสถิตย์ สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์
9 สุรีรัตน์ มั่่นกันนาน บ้านเจดีย์โคะ ตาก
10 ธัญลักษณ์ ภัทรภิญโญ บ้านโตก เพชรบูรณ์
11 ศิริลักษณ์ ทองเสริม บ้านจัดสรร เพชรบูรณ์
12 เจริญ เศียรอุ่น บ้านป่าแก่ พัทลุง
13 ชนิกา ประเสริจกุล บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
14 จรรยา ริ่มไทยสงค์ บ้านบางปรุ ระนอง
15 ดวงกมล กุมภานิชย์ วัดช้างค้ำ ลำพูน
16 นฤพล สุทธิชัยวรกุล ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
17 หทัยชนก สามสูงเนิน บ้านหนองโบสถ์ บุรีรัมย์
18 โยธิน ทิพย์อักษร สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
19 คงศักดิ์ วิเวกวิน ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
20 สิริวิมล ศรีดี วัดกลางดง นครราชสีมา
21 ประภาวดี สมาน วัดพนม สุราษฎร์ธานี
22 ฤทธิไชย เยี่ยมสวัสดิ์ วัดหนองบัว ชุมพร
23 ทิพวรรณ อายุคง บ้านนาโก เลย
24 พรฤดี จันทร์งิ้ว วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นครสวรรค์
25 ธนากร จันทนากร ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
26 นเรศ บุญพริ้ง สมุทรปราการ สมุทรปราการ
27 ธนธร สมใจหวัง ปราสาทเบงวิทยา สุรินทร์
28 ภาคภูมิ กองแก้ว วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
29 ฉัตรชัย พันธ์ป้อม ร่มเกล้า สระแก้ว
30 กฤษณะ อำนวยผล บ้านโป่งเกตุ สระบุรี
31 เกวลิน เพชรศร บ้านช่องช้าง สุราษฎร์ธานี
32 วันดี จักราช บ้านปราบราษฏร์อุทิศ นครศรีธรรมราช
33 พิมพ์ลภัส แก้วกันหา หมู่บ้านตัวอย่าง ตาก
34 สรเทพ แมนเมือง บ้านนาฝายนาโพธิ์ ขอนแก่น
35 กนต์ธร ชมรุ่ง วัดหัวเวียง พระนครศรีอยุธยา
36 จิราภรณ์ ไชยกมล บ้านยาง ศรีสะเกษ
37 ศิริยาภรณ์ บางนาค วัดคลองครุ สมุทรสาคร
38 สราลี ฆ้องวงษ์ สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) กรุงเทพมหานคร
39 รอฮีม มุขชาติ วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
40 ฐาปนา นาคประสิทธิ์ศักดิ์ พุทธจักรวิทยา กรุงเทพมหานคร
41 อิทธิพล ภู่กระจ่าง อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
42 วิชญา ธาราวร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
43 ภาวิณี รองแก้ว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระนครศรีอยุธยา
44 ปวีณา แสงสุวรรณ ก้อนแก้วพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
45 ระพีพันธุ์ แก้วอ่ำ มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
46 สุภัทร ดอนพรไพร สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
47 นงลักษณ์ เนียมแสง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
48 นิษฐ์ธิมา มูลธนารัชต์ วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
49 ฤทธิชัย พุทไธสง บ้านหนองแช่ไม้ บุรีรัมย์
50 วิภา ศรีสุวพันธุ์ แหลมบัววิทยา นครปฐม
51 อนิวรรต อำพล มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
52 ราชาวดี แซ่อึ่ง รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช
53 พิราวรรณ หริ่งสำโรง บ้านอีกุด สกลนคร
54 ณัฐพร บุญเทพ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
55 ศิรินาฎ สุขถวิล บ้านใหม่โสพิมพ์ ลพบุรี
56 หทัยภัทร สดแสงสุก ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
57 ฐปนีย์ เจริญสุข สุเหร่าสมอเซ ฉะเชิงเทรา
58 ชฎาพร วิจิตรพงษา วัดโบสถ์ พิษณุโลก
59 เกรียงไกร นครพงศ์ วัดน้อมถวาย ชุมพร
60 ลลิตา ชุ่มโทโล่ ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ยโสธร
61 ภาราตรี รัตนวราภรณ์ วัดแก้ว สุพรรณบุรี
62 ชณิชา ทรัพย์ชื่น ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
63 จินดารัตน์ ธารีรัตน์ วัดสวนศิขรบรรพต นครศรีธรรมราช
64 ชณัฐศิกานต์ น้อยนวล วัดท่ามะนาว สุพรรณบุรี
65 กิตติพงษ์ แสงสุวรรณ บ้านปลายแหลม สุราษฎร์ธานี
66 อมิตา พุ่มดอกไม้ สุเหร่าสามอิน กรุงเทพมหานคร
67 สาคร บุญดี บ้านทุ่งใหญ่ อุบลราชธานี
68 ปิยะเดช มะลี วัดหนองคล้า ชลบุรี
69 ศรัญญา มะลิฉิม วัดอุบลวรรณา ราชบุรี
70 วลิศา นิลวาลี อนุบาลเอกกุมาร ร้อยเอ็ด
71 เบญจพร จ้อยจินดา วัดบางช้างเหนือ นครปฐม
72 ดวงกมล มูลดวง อุทิศศึกษา กำแพงเพชร
73 รังสิตมันตุ์ ไปปอ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
74 ศิวพร ภูแสนใบ วันครู 2502 นครราชสีมา
75 ณัฐพงศ์ เกตุแก้ว หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
76 วรัญญู ศรีปริยัติ บ้านท่าอุดม ปราจีนบุรี
77 กฤษตะวัน สำสาลี บ้านนาสามัคคี อุบลราชธานี
78 นวรัตน์ สังข์เรือง สวนศรีวิทยา ชุมพร
79 ทิพยาภรณ์ เอกสิริเรืองชัย ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
80 กนกวรรณ ทุมมัย บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ยโสธร
81 ปรางวลี พูลชนะ ทับสะแกวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
82 รัฐภรณ์ แสนปาง ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
83 สรัลพร เหรียญทอง บ้านหนองสามพราน กาญจนบุรี
84 พรพิสิฐ ตันเจริญ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
85 สุภาภรณ์ ตระกูลผุดผ่อง วัดโป่ง ชลบุรี
86 อโรชา ทองแจ่ม บ้านหนองกระดี่ สุพรรณบุรี
87 ธัญญาเนตร สกุณี วัดวังพลับเหนือ สุพรรณบุรี
88 โพธิรัตน์ หนูรอด ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
89 สุนันทา สาครรัมย์ วัดบางเป้ง ชลบุรี
90 ชลธิชา นามพิชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
91 หทัยวรรณ สินสมบัติ บ้านถ้ำพริก พิษณุโลก
92 พัชราพร คึดนอก วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
93 อดิศักดิ์ พวงบานเย็น วัดดอนพุดซา พระนครศรีอยุธยา
94 ปนัดดา เพชรมณี เทพนรรัตน์(อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) สมุทรสาคร
95 นัฐวดี ยาพยนตร์ วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' กาญจนบุรี
96 วรรณา จิตรงาม สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี
97 พิชยนันท์ เนียมอุ้น บำรุงผกา ภูเก็ต ภูเก็ต
98 จุฑาทิพย์ จุฑาจันทร์ บ้านเขาคันทรง ชลบุรี
99 ปฏิพล กิ่งแก้ว วัดหลักแก้ว อ่างทอง
100 อรรถพล รักมะณี สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
101 ณัฐภัทร คล้ายสุวรรณ์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
102 ชุติกาญจน์ สัจธรรม บ้านหนองหัวช้าง ลพบุรี
103 ณัฐพงษ์ ศรีชัยยศ วัดอัมพวัน ชลบุรี
104 ปิยวรรณวดี ทองดี บุ่งค้าวิทยาคม ยโสธร
105 ดุษฎี ขุนรอง รร.เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ สมุทรสงคราม
106 วรรณี นุนาบี สุเหร่าเกาะไร่ ฉะเชิงเทรา
107 ประกายวรรณ ศรีเสาวลักษณ์ วัดคลองเก้า สมุทรปราการ
108 มนทืรา นิกาจิ๊ อนันตา กรุงเทพมหานคร
109 ศิรินทร์ ประชานิยม บ้านคลองสมบูรณ์ สมุทรสงคราม
110 ณัฐวีร์ จ้อยรุ่ง วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
111 ณัฐฐา ศรีนวลไสว มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
112 เอกนรินทร์ ธรรมนิยม รัตนบุรี สุรินทร์
113 พรเทพ ทวีปรัชญา ปิยะฉัตร นนทบุรี
114 เมธาพร ธนัครสมบัติ บ้านดงมะกรูดทรายทอง อุดรธานี
115 ประวิทย์ ต้องจิตต์เจริญ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
116 ณัฏฐกานต์ ตุษยะเดช บ้านหนองแสง ขอนแก่น
117 พชรพรรณ พึ่งพรพันธ์ พลอยจาตุรจินดา สมุทรปราการ
118 ปรียาภัชญ์ เห็นอภิธรรม วัดท่าตำหนัก นครปฐม
119 อธิษฐ์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
120 ณัติรุจน์ เลิศดนัยศักดิ์ วังหว้าราษฎร์สามัคคี สุพรรณบุรี
121 พันทิวา มุมขาว ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร้อยเอ็ด
122 สุพัตรา จันทร์กระจ่าง บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ร้อยเอ็ด
123 กรรณิการ์ ทาระสาร บ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ อุบลราชธานี
124 วรรณิศา ยุบุญชู เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
125 ณัฐธญา ทองสองแก้ว บ้านหนองงา พิษณุโลก
126 นารีรัตน์ ปิ่นกุล พรหมพิกุลทอง สมุทรปราการ
127 กฏชกร นาคกำเนิด วัดดอนพุดซา พระนครศรีอยุธยา
128 พิชารัตน์ ชมภู ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) สระบุรี
129 จรัสพงษ์ ศึกสงคราม พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
130 ศศิธร การทหาร ภู่วิทยา นครราชสีมา
131 นฤทัย ก๋าวี บ้านดอนแก้ว ลำปาง
132 ณัฏฐนิช มั่นปาน วัดบ้านไร่ ราชบุรี
133 เนริน กรสันเทียะ วัดบ้านด่านคนคบ นครราชสีมา
134 พัชราภรณ์ วงษ์พล อนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว
135 ศุจินทรา สาครขันธ์ วรราชวิทยา เลย
136 ชวลิต แสนคำ รร.เทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร ราชบุรี
137 ณิชนันทน์ คงขุนทด อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
138 เตชินี วิทยาปรีชากุล ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
139 เนรมิตร วงศ์ศรีเทพ ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ชลบุรี
140 อภิสิทธิ์ บุญพินิจ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
141 รุจจิเรศ ทองเกลี้ยง บ้านทุ่งมน ยโสธร
142 ธนพล ศรีณะรงค์ วัดจรเข้น้อย ฉะเชิงเทรา
143 ธนพล ศรีณะรงค์ วัดจรเข้น้อย ฉะเชิงเทรา
144 ธนพล ศรีณะรงค์ วัดจรเข้น้อย ฉะเชิงเทรา
145 ธนพล ศรีณะรงค์ วัดจรเข้น้อย ฉะเชิงเทรา
146 ธนพล ศรีณะรงค์ วัดจรเข้น้อย ฉะเชิงเทรา
147 ธนพล ศรีณะรงค์ วัดจรเข้น้อย ฉะเชิงเทรา
148 ธนพล ศรีณะรงค์ วัดจรเข้น้อย ฉะเชิงเทรา
149 เดโช ฟ้าร่มนภา ราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่
150 จันทิดา บุญพูน บ้านเนินตะบก ตราด
151 เอกรินทร์ เดือนขาว บ้านดงบัง บึงกาฬ
152 นันทิยา ส่งเสริม ร่มเกล้า มุกดาหาร
153 ปาริชาติ ดำทอง บูรพาวิทยา ชลบุรี ชลบุรี
154 ธนัชพร ปานรัตน์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
155 วัฒนพร ละม่อม บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
156 ชัยณรงค์ อินธิยะ วัดบ้านม้า ลำพูน
157 ตะวัน จันทร์สุภาวงษ์ วัดโพธิ์ท่าทราย สุพรรณบุรี
158 วรารัตน์ ลือวิชานะ อนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" พิจิตร
159 เบญจา สิงห์ทอง มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
160 อภิญชญา ปานรัตน์ วัดนิยมธรรมวราราม นครปฐม
161 พชรพล บุญอินทร์ วัดเกาะกา นครนายก
162 พิชญา ยอดจันทร์ บ้านโคกเพชร ศรีสะเกษ
163 จีรวัฒน์ แปลงเรือน บ้านห้วยช้างแทง พิษณุโลก
164 ปวรวรรณ เทียมศรี บ้านห้วยไคร้ ประจวบคีรีขันธ์
165 สิทธิโชค สายมณี บ้านนายาง มุกดาหาร
166 ศิราวรรณ มีสม วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
167 กชกร ดำรี บ้านยางเทิง อุบลราชธานี
168 รชตวรรณ สุขวิญญา วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
169 ธัญพร คงอยู่ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
170 ดุษฎี น้อยใหม่ วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร
171 สุกัญญา เกตุทองมงคล วัดแสงมณี ปทุมธานี
172 รุ่งนภา สุธา วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สมุทรสาคร
173 สุภาพรรณ สุขเกิด นครนายกวิทยาคม นครนายก
174 อธิฐพล สลุงอยู่ วัดหนองตามิ่ง ลพบุรี
175 รัศมี หลอมประโคน หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
176 เมธาวี กำแพงเพ็ชร อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
177 อรชา คงชาตรี ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์
178 กวิน เป็กตีปีน บ้านแม่โถ แม่ฮ่องสอน
179 จารุวัฒน์ ดำแดง วัดกลางคลองสี่ ปทุมธานี
180 อนิวรรต ทองสุข วัดโฆสิทธาราม สิงห์บุรี
181 จริญญา สงวนบุญ วัดจตุพิธวราวาส ปทุมธานี
182 ปิยธิดา สำนวลกลาง อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี
183 พรนภิส ตุ้งประโคน บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
184 สุมันตกาญจน์ ภาคีรุณ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
185 พิชามญชุ์ พานทอง อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) นนทบุรี
186 ณัฐสุดา พรรณสาร วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
187 สิริกัลยา คงเจริญ บ้านห้วยไร่ กาญจนบุรี
188 พัชราภา พรรณรักษ์ วัดหนองอ่างทอง สระบุรี
189 อภิญญา เขียนจูม ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
190 วรรณนิทา สุขแจ่ม บ้านปากดง นครสวรรค์
191 วันเฉลิม อุลิต ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
192 ชลธิชา ธรรมผล อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
193 สุธี สุดลอย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
194 ชนกพร อาจเวทย์ วัดโบสถ์สมพรชัย พระนครศรีอยุธยา
195 วรพรรณ์ เชียงราย บ้านเชียงดาว เชียงใหม่
196 กิตติยา แก้วคำตา บ้านงิ้วสูง เชียงใหม่
197 ศุภกฤต เงินบำรุง วัดเทพสถาพร นครสวรรค์
198 ชาญชัย อร่ามเกียรติ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
199 ศิริพร มหาพงษ์ ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม ราชบุรี
200 พรนิดา ทาโทน หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
201 จารวี จันทรสุกรี บ้านห้วยน้ำขาว เพชรบูรณ์
202 สุวิจักขณ์ แสงสังข์ วัดเด่นใหญ่ ชัยนาท
203 ประเดิมชัย ถุงเงินโต วัดผลาหาร ปทุมธานี
204 ศกุนตลา สุขเกษม วัดอัมพวัน ชลบุรี
205 พิมพินิจ แสงเจริญ บ้านสวนผึ้ง ราชบุรี
206 วชิรานี สีใจ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
207 พิษณุ โหสิ ค่ายบางระจันวิทยาคม สิงห์บุรี
208 เดชา แก้วมล วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
209 วันเฉลิม แจ่มจันทร์ ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
210 เฉลิมพร เทียนศรี บ้านแม่ตาวแพะ ตาก
211 วสิตา เขียวอ่อน บ้านกองลม เชียงใหม่
212 ลลิตา อินทะรังษี บ้านห้วยหมากเลี่ยม เชียงใหม่
213 ธิดารัตน์ เสมาปรุ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์
214 นิดา เทือกเทียน วัดคลองชัน ปทุมธานี
215 วัชระ อรุณพูลทรัพย์ บึงสิงโต ฉะเชิงเทรา
216 พัชรา สารยิ่ง วัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) อ่างทอง
217 พฤกษชาติ ทัพโยธา เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) ชลบุรี
218 สุพัฒน์ กนกพจนานนท์ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
219 อโนทัย เจริญยิ่ง วังทองพิทยาคม พิษณุโลก
220 ธนกรณ์ ตามแต่รัมย์ บ้านหัวฝาย บุรีรัมย์
221 สุวนันท์ รัตนพลแสน บ้านหนองหอย นครราชสีมา
222 จินต์จุฑา ศรีสงค์ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
223 ณัฏฐา ชมเช้า บ้านห้วยขอบห้วยเหียม เลย
224 อมรรัตน์ เสาทอง สุธีวิทยา สระบุรี
225 พิมพ์ชนก อ่อนชื่น ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ปทุมธานี
226 ชญานิษฐ์ ทองมีศรี บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
227 ทิฆัมพร เอี่ยมวิโรจน์ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
228 นิรามัย เอกนัย วัดลานนา ปทุมธานี
229 หทัยชนก ไขแสงทอง บ้านมาบแค นครปฐม
230 ศิรสิทธิ์ โพธิ์ทอง วัดขนอนบ้านกรด พระนครศรีอยุธยา
231 อลิสา แสงสว่าง บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก ลพบุรี
232 เหมือนฝัน คะเซ็นเชื้อ บ้านตะเคียน นครราชสีมา
233 นันทิยา นามเทพ วัดวัชคามคชทวีป ตราด
234 สุชญา ทองนอก วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
235 ศิยาภรณ์ รัตนสังข์ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
236 วิชชุตา อิ่มสมบูรณ์ วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) สิงห์บุรี
237 แสงเดือน จงจำ รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ พิษณุโลก
238 วิไลพร แย้มกลีบบัว วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
239 จิตรานุช วงศ์งาม บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
240 วนิตา ตั้งระเบียบ ห้วยขาแข้งวิทยาคม อุทัยธานี
241 นิรันดร์ ทองโบราณ วัดจรเข้ไล่ พระนครศรีอยุธยา
242 พัชรพร สุขะ ปทุมวิไล ปทุมธานี
243 เพชรสิทธิ์ พันธุ์หลง วัดชัยศรี พิจิตร
244 อภิวิชญ์ เผ่าฟู วัชรวิทยา กำแพงเพชร
245 สุดารัตน์ เหล็งนุ้ย วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์) ปทุมธานี
246 กมลชนก ภูมิภูถาวร สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต
247 ชนธัญ ไฉลภูมิ บ้านถลุงเหล็ก ลพบุรี
248 สุกัญญา เชียงสิน วัดคงคาวดี นครศรีธรรมราช
249 ธัญวรัตน์ งามละมัย อนุบาลสระบุรี สระบุรี
250 มินตรา นิลบรรจง บ้านหนองเปล่ง ขอนแก่น
251 เจียรไน ลองจำนงค์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
252 พิชชาพร สุขะ ปทุมวิไล ปทุมธานี
253 อรยา พรมแก้ว บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) เพชรบุรี
254 พรพรรษา พวงอ่างทอง ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
255 ปารเมศ มหิเมือง พัฒนานิคม ลพบุรี
256 อมรา แก้วจ้อน บ้านจักจรูก สุรินทร์
257 พิไลพร ฤกษ์สุขกาย วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
258 กฤชณเดช อ่อนศรี ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
259 สนธยา บัวน้อย วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
260 จุฑาทิพย์ รินแก้ว วัดสุนทรพิชิตาราม นครนายก
261 สุทธิดา เมืองสุข บ้านสวนอุดมวิทยา ชลบุรี
262 ชมพูนุช เผือกผ่อง วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) พระนครศรีอยุธยา
263 รัศมี เฮงอรุณ พัฒนานิคม ลพบุรี
264 จีราภา พลีน้อย วัดราชโกษา กรุงเทพมหานคร
265 วุฒิชัย บุญมาเลิศ บ้านบางปิ้ง สมุทรสาคร
266 ไพศาล ประสารการ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
267 ภัทราพร อับดุลเลาะ บ้านเกาะ กรุงเทพมหานคร
268 ดารารัตน์ สงฆ์รักษา บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
269 ปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
270 สถาพร กองเป็ง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
271 ธารทิพย์ แสงทอง อนันตา กรุงเทพมหานคร
272 วิภาดา ฉิมสำอางค์ พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี
273 อรนิจ สมบัติ วัดดอนพุดซา พระนครศรีอยุธยา
274 พิรญาณ์ มณีพันธุ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
275 โยธกา ศรีสมศักดิ์ บ้านโคกทุ่งยั้ง อุดรธานี
276 สุวรรณดา ศรีบรรจง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
277 นิรเนตร ศรีลางค์ บ้านธรรมเจริญ ชุมพร
278 รรรรวิชญ์ ทิพยโพธิ์ทอง เวียงแก่นวิทยาคม เชียงราย
279 ปาริชาติ บุญเสวก พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
280 โศจิรัตน์ เมืองมานิตย์ บ้านห้วยส้าน แม่ฮ่องสอน
281 ณัฐพล จันทรสุทธิพันธ์ุ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
282 สราลี ดุภะสกุล สระแก้ว สระแก้ว
283 สรรยา เหี่ยวนา วังโป่งดํารงวิทย์ อุตรดิตถ์
284 กุลิสรา แดนดำรงสิน ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร
285 ณัฐพล คงชื่น นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
286 นาตยา กรกฎ บ้านโป่งน้ำร้อน จันทบุรี
287 เอกรัฐ รัมโพช อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
288 วรารัตน์ นาคสุข พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
289 ปิยะพร ช้างกลาง คลองเสาธง(ถนอม วารีดีนุเคราะห์) สมุทรปราการ
290 โกศล กล่อมเกตุ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
291 พีรพร เหมือนศาสตร์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
292 ธนิกา นาคจันทร์ วัดบางโฉลงใน สมุทรปราการ
293 ศศินภา ศรีณรงค์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
294 กาญจนา ประยงค์แย้ม ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
295 สมพงษ์ ศลทอง พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
296 ทิพวัลย์ พงษ์สำราญกุล บ้านบนเขาแก่งเรียง กาญจนบุรี
297 ประกาศิต ชูเสน บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สุรินทร์
298 สุกัญญา มาหา ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
299 ปริมญาภรณ์ เพียราช โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
300 ขวัญชัย โตสง่า พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
301 จิรภัทร ปิ่นทอง บ้านสัตหีบ ชลบุรี
302 ชัยวัฒน์ พรมมือ วัดทศทิศ ปทุมธานี
303 สหชัย เอนก พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
304 สุภิญญา แซ่เซียว ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
305 ปนิตา สิงหนสาย วัดบางน้ำผึ้งใน สมุทรปราการ
306 เกษิลี ทองเกิดหลวง เจี้ยนหัว นครปฐม
307 สรัญญา โพธินิล บ้านนายสี กรุงเทพมหานคร
308 วรวินันท์ สิงหเสนี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
309 ปาริชาชาต จันทร์วิบูลย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
310 นริศ ประจวบไพบูลย์ ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง
311 สิชล จิราพงษ์ สุเหร่าจรเข้ขบ กรุงเทพมหานคร
312 ศิริลักษณ์ มีหกวงศ์ อนุบาลนครปฐม นครปฐม
313 วัลลภ ปริญทอง รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
314 อังสนา เพชรสงค์ วัดน้อมถวาย ชุมพร
315 ชัยรัตน์ มะสีหา กุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์
316 วนิดา โกวิวัฒน์ บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
317 นุชรี เพาะชาลี บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
318 ประกายแก้ว สุขจิตร์ วัดสุทธาวาส ชลบุรี
319 ธีรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร วัดบางเป้ง ชลบุรี
320 มัสธุณะ แก้วงาม วัดสามัคคีศรัทธาราม สมุทรสาคร
321 พฤษพร ปัญญาสิทธิ์ ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
322 จรณบูรณ์ กนกงามวงศ์ บ้านวังคู ฉะเชิงเทรา
323 ศรายุธ ท้าวประสิทธิ์ บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
324 วิมลรัตน์ เกลี้ยงดา บ้านชวดบัว นครนายก
325 สิทธิพงศ์ เจียมพรเศรษฐ์ วัดบางเพรียง สมุทรปราการ
326 ภากร สวาทะสุข วัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ
327 ปาหนัน พิมวิเศษ บ้านสมพรรัตน์ อุบลราชธานี
328 ฉัตรฤทัย พูลสวัสดิ์ อนุบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี
329 ขวัญ กาบแก้ว ทัพราชวิทยา สระแก้ว
330 คนาภรณ์ พันสีทา บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
331 ปนัดดา โพนทอง บ้านใหม่สามัคคี ลพบุรี
332 เนตรทิพย์ กระออมแก้ว บ้านหนองหลวง นครสวรรค์
333 วรวัฒน์ เอกวานีร์ บ้านวังยาวสามัคคี ขอนแก่น
334 ประภัสสร เที่ยงกระโทก ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สุพรรณบุรี
335 ชาริณี โกกสูงเนิน บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
336 ณพลอยชนก เกตุจินดา บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
337 เนตรนภา บัตเตอร์ฟิลด์ บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
338 ปรียานุช พิกุลแก้ว เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
339 วรรณพิมล บุนทยะพัธน์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
340 พงศกร ศัพทเสน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
341 ภัทรสุดา หาดขุนทด นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
342 ไอลดา รอดวิเศษ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
343 วจี อนุภักดิ์ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
344 สุรศักดิ์ ยะชะระ โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม เชียงใหม่
345 ฐัฒพล แก้วศรีงาม บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
346 นันท์นภัส ไสยเกตุ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
347 จิตจำลอง เหมบุตร สระพระขมาดไพร นครราชสีมา
348 บัว หอมจันทนเวช รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
349 ภัทราภรณ์ สมหวัง วัดสามร่ม ฉะเชิงเทรา
350 วัชรินทร์ หานาม พระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
351 สหรัฐ แก้วในหิน แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
352 พนิดา กิจเจริญ ธีรศาสตร์ ราชบุรี
353 สุธน ชนะประโคน บ้านหนองชุมเห็ด ชลบุรี
354 ปรัชญา ป่องนันท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง สระบุรี
355 เจษฎายุทธ ราตรี ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อุบลราชธานี
356 ปานเลขา ปล้องทอง พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
357 สุฑารัตน์ ธรรมนิยา นักบุญเปโตร นครปฐม
358 อรณี มงชู วัดโหละคล้า ตรัง
359 ศิวนนทน์ จิตรชื่น วัดประสิทธิ์คุณากร สิงห์บุรี
360 รุ่งฤดี กองแดง วัดหลวงวิทยา ลำปาง
361 สุปรียา ครุธพันธื บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ชลบุรี
362 กรปภา นพราช บ้านหนองหลัก อุบลราชธานี
363 จินตนา สมัยสง ศิริราษฎร์วิทยา พังงา
364 นพมาศ ล้วนศรี รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
365 พงษ์ธร บ้งจ่า บ้านสระกุด ขอนแก่น
366 ปัทมา เติมสุข บ้านโชค สุรินทร์
367 อภัสนันท์ นุอิน บ้านหาดสองแคว อุตรดิตถ์
368 เบญจวรรณ จันจอม ศรีสองรักษ์วิทยา เลย
369 อุมาภรณ์ ผาศรี หัวหมูวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
370 สุดารัตน์ แหวนเงิน วังม่วงวิทยาคม สระบุรี
371 กันต์ ชมดอกไม้ วัดคลองเก้า สมุทรปราการ
372 วรวุฒิ แก้วเรือง วัดชีธาราม สุพรรณบุรี
373 นันทิวัน วงศ์ทองจันทร์ บ้านเด่น ลำปาง
374 ณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม สมุทรปราการ สมุทรปราการ
375 พิมพ์นิภา นิติสาขา วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
376 เกศสินีย์ ศรีสายพงษ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
377 ภูษณิศา พรมรักษา บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
378 ชนม์นิภา สมุหเสนีโต บ้านลานเข้ สุราษฎร์ธานี
379 ปิยะวุฒิ เกษมราช เซนต์จอห์นท่าบม เลย
380 สุรวุฒิ สูรยาวัฒน์สกุล อนุบาลแคนดง บุรีรัมย์
381 เจษฎา พรพรม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
382 ภานุพงค์ พรพรม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
383 วรรณวิษา อาษาจิตร ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
384 ชนิดาภา คนยืน บ้านมะเขือ อุบลราชธานี
385 ณภัทร สล้างสุขสกาว มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
386 ศิริวัฒน์ ขาวฉลาด บ้านแม่แรม แพร่
387 ฐิตาพร วิพิมพ์สุทธิ์ บ้านกระเดียง ปราจีนบุรี
388 เยาวเรศ พระโนเรศ บ้านคำสะแนน สกลนคร
389 ศรสวรรค์ จินาวัลย์ กระเทียมวิทยา สุรินทร์
390 จิราพร ศรีปัดถา ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
391 วรัญญา พุทธคาวี วัดบางขวาก สุพรรณบุรี
392 นิศาชล ศะศิธร ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
393 กนกวรรณ ด่านเจริญ วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง กาญจนบุรี
394 ธัญลักษณ์ ศรีเกษม ชุมชนวัดโบสถ์ ชลบุรี
395 สาธนี โพธิศรี มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
396 ผุสดี บุดดาวงค์ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
397 ฐิติยา เทพาภูมิ บ้านบึงมาลย์ กำแพงเพชร
398 พัทธกฤษฎิ์ สมจิตพัทธโชติ บ้านหนองคันนา สุรินทร์
399 ขนิษฐา ชาลีเขียว ไตรมิตรศึกษา ขอนแก่น
400 นพรัตน์ เพชรหิน บ่อยางวิทยา อุทัยธานี
401 พนิตานันท์ พิทักษ์วงษ์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
402 อภิเดช ยิ้มประดิษฐ์ บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 อุตรดิตถ์
403 เกศกนก โพธิสวัสดิ์ บ้านบูรพา ศรีสะเกษ
404 สุภรทิพย์ ปรปักพ่าย บ้านทางตรง ชลบุรี
405 พรนภา เวียงคำ บ้านอันโนง สุรินทร์
406 วราภรณ์ ลือจันดา วัดเวฬุวนาราม ชลบุรี
407 ศศิประภา กลางสุโพธิ์ บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 กาฬสินธุ์
408 วิลาสินี ชุมพล บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) นครราชสีมา
409 ดวงกมล รอดรักษา มหาชัยคริสเตียนวิทยา สมุทรสาคร
410 ศุภลักษณ์ พาระพงษ์ บ้านโคกก่อ มหาสารคาม
411 ทยิตา นิ่มกลัด นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
412 สิทธิพล ชิณบุตร โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
413 ชนัดดา ไชยดำ พรพิทยาคม นครราชสีมา
414 อาทิฌา กาโน บ้านน้ำฮู แม่ฮ่องสอน
415 วรารัตน์ บุญพงษ์ กุดฉิมวิทยาคม นครพนม
416 วนิดา ทาระศักดิ์ บ้านห้วยมะไฟ ชลบุรี
417 ปิยะวัฒน์ กองเกิด วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ
418 ทิพย์สุดา ทองศรีเกตุ สุเหร่าลาดบัวขาว กรุงเทพมหานคร
419 พงศ์นพา นิสัยกล้า บ้านกะลัน สุรินทร์
420 ประพจณ์ จันบัวลา วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง ตราด
421 วลีรัตน์ เขตนอก วัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร
422 ันัยนา มาเสือบอง บ้านสอยดาว นครราชสีมา
423 กิตติศักดิ์ สอนเขียว วัดท่าหมื่นราม พิษณุโลก
424 ปิยนันท์ นิ่มเถื่อน บ้านหนองปลิง พิษณุโลก
425 ดวงกมล ทิ้งเทพ บ้านหัวฝาย บุรีรัมย์
426 จิราภรณ์ พลดงนอก สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
427 ระพีภรณ์ บุญเจียม ละหานเจริญวิทยา ชัยภูมิ
428 บุษบา ท้วมจันทร์ เครือหวายวิทยาคม จันทบุรี
429 มณีรัตน์ ประทุมเกตุ วัดบำรุงรื่น กรุงเทพมหานคร
430 กชกร ถาวรสวัสดิ์ บ้านถนนหักใหญ่ นครราชสีมา
431 สุจิรา จันทร์ไพโรจน์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
432 จันทร์จิรา ร่มเย็น สุรินทรศึกษา สุรินทร์
433 ปิยรัชนี ประไพรภูมิ วังแขมวิทยาคม กำแพงเพชร
434 อารยา พลศาลา พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
435 กรชนก ธรรมเกษร บ้านดงเสียว สกลนคร
436 สุกัลยา ตนกลาย บ้านหนองกระทุ่ม นครราชสีมา
437 ชลทิณี ทองเลือง วัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
438 ภาณุชิต มิขุนทด วัดหนองบัวขาว ลพบุรี
439 ชุติกาญจน์ ทานผล บ้านช่องมะเฟือง ชลบุรี
440 กิตติพงษ์ ดวงรัศมี บ้านไร่เสธ์ ชลบุรี
441 สมสมร ก้านค้างพลู วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สมุทรสงคราม
442 ภัทราวรินทร์ วิชัยหิน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
443 จันทรธิภา กนกพรไพบูลย์ บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี
444 รัชพล มาบัง วัดหลักสองราษฎร์บํารุง สมุทรสาคร
445 รัชนานาฏ วราฤทธิชัย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
446 ชัยพร ชาญเชิงศิลปกุล วัดเก็ตโฮ่ ภูเก็ต
447 ณัฐณิชา แซ่เลา บางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
448 รวินทรา ชมแค บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ประจวบคีรีขันธ์
449 ณัฐชา หอยสังข์ บ้านป่าไผ่ นครราชสีมา
450 ชิดชนก รำพึงกิจ บ้านคลองตะเคียน ชลบุรี
451 ธราลักษณ์ สุวรรณละเอียด ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
452 ศิวาพร ชาวเกวียน อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
453 วัชราภรณ์ วุฒิสนิท นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
454 นวพล มงคล บ้านหนองใหญ่ กำแพงเพชร
455 เกวลี เดชคง วัดหอยกัน นครศรีธรรมราช
456 นิสาชน หมายสุข โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
457 เชาวริน ผดาวัลย์ บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร" สุรินทร์
458 นิจารี ทองดอนเหมือน บ้านซับใหม่ ชัยภูมิ
459 พลอยรุ้ง ชาญชำนิ บุ่งค้าวิทยาคม ยโสธร
460 นภาพร เกษสร ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ปทุมธานี
461 สิริลักษณ์ วิชัยเต๊ะ กุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์
462 ภัทรสุดา อะโนรัมย์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
463 ณัฐชา พลปั้นกาศ บ้านน้ำรอบ อุทัยธานี
464 ฐิติพร สิทธิ ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
465 ชุมพล นุชโส บ้านก๊อหลวง พะเยา
466 กะรัตเพชร เสวิกุล ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
467 วนัชพร อุดรพันธ์ บ้านพิณโท อุบลราชธานี
468 ธีรวิชญ์ คูณทวีเดโช คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร
469 ศรัทธา ไวยปัญญา บ้านเนินทุ่ง (ชื่นประชาราษฎร์บำรุง) ชลบุรี
470 อารยา วิชาสวัสดิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
471 ณัฐริกา นุ่มเกลี้ยง อุทิศศึกษา กำแพงเพชร
472 อรรถนนท์ ทั่งทอง บ้านโนนทอง ชัยภูมิ
473 สุรัตนา ผลพยุง บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
474 พิชญาภา บุญวงค์ บ้านช่องหาร ตรัง
475 อรัญญา คำลอย ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
476 กันทรากร กุศลรักษ์ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
477 สานิจ เนตรโรจน์ สระงาม นครสวรรค์
478 ปาริชาต ศรีผดุง บ้านถ้ำแข้ อุบลราชธานี
479 จักรี ตะเภาทอง วัดหัวงิ้ว นครสวรรค์
480 จุฑามาศ พุฒเนียม อนุบาลค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
481 ธัณย์จิรา รัตนอุดมสินธุ์ สุเหร่าหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา
482 ศศิประภา สังเว บ้านหว้าเอน ปราจีนบุรี
483 ฐิติพร ศรีจำปา วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี
484 อนุสรา ยอดแก้ว บ้านวังหอน นครศรีธรรมราช
485 อัครวรณภัส แสงสายัณห์ สายมิตรวังท่าช้าง ปราจีนบุรี
486 สุวรรณภัค คู่สาย วัดวาลุการาม ชุมพร
487 พีระพงษ์ จงห่อกลาง บ้านท่ามะเขือ กำแพงเพชร
488 จุรีพร เฉลยมณี พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
489 รุ่งนภา ชาวบ้านใน บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี มหาสารคาม
490 ณัฐกานต์ ทองหล่อ ยางโองน้ำวิทยาคม ตาก
491 สุวนันท์ แก้ววรรณา บุญจิราธร อุบลราชธานี
492 ดวงกมล แช่มชื่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
493 วราภรณ์ ปัญโญใหญ่ วัดบ้านธิ ลำพูน
494 เจนจิรา ยาวิระ บ้านแปะ เชียงใหม่
495 สุขสิริ สะมะจิตร์ วัดไร่แตงทอง นครปฐม
496 นพมน โพธิภักดี บ้านเคลียง สงขลา
497 พงศ์ธร สังข์ทอง ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
498 ณรงค์ศักดิ์ คิ้วอำไพ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
499 ประณิธี รัตนวิจิตร พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
500 ฉัตรชัย เหรียญทอง ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
501 นภา ทองประเสริฐ วัดป่าแก้ว ชลบุรี
502 น้ำทิพย์ จินตนะศิริ บีกริม สระแก้ว
503 เสาวลักษณ์ เฉลิมภาค สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
504 พลอยนภัส ปุรณะวณิชย์ สุลักขณะ ปทุมธานี
505 ทิพวรรณ แก้วจันทร์ รัฐประชาวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
506 จุฑามาศ แซ่ลิ้ม นาหลวง กรุงเทพมหานคร
507 ไพลิน พิงพิทยากุล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
508 นนกร มังคละศิริ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
509 ศศิตา ศรีสม สมุทรปราการ สมุทรปราการ
510 จิตรลดา สุขสวัสดิ์รัตนา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
511 ศุภลักษณ์ สาธิตนาถ เกษมสีมาวิทยาคาร อุบลราชธานี
512 ภานุพงศ์ นิมิตรมงคล กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
513 ปิ่มพร ซึ้งวิริยะกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
514 นที ศิริจรรยาพงษ์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
515 พิมพ์นารา พฤกษอาภรณ์ วัดบ้านดาบ พระนครศรีอยุธยา
516 หทัยรัตน์ เลิศนามเชิดสกุล มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
517 พล พิมพ์โพธิ์ วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
518 อัมพิกา ไหวพริบ คำเที่ยงอนุสสรณ์ เชียงใหม่
519 อมรรัตน์ กมล ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
520 กฤษฎา ถวัลย์เศรษฐ์ สวัสดีวิทยา กรุงเทพมหานคร
521 สหวัฒน์ แก้วประทับศรี ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
522 ศศิตา ชุณหโชตินัต์ พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
523 ชนาธิป พงศ์เสน่ห์วิทยา ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
524 ตุลยดา นุชประมูล วัดคลองเก้า สมุทรปราการ
525 จุฑาภรณ์ ฉิมทับ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
526 ปภัสสร คูเพ่งซัว บ้านบะ สุรินทร์
527 ศุภพิชญ์ ศิริเวช อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
528 ปวีณา โตอินทร์ อนุบาลนครปฐม นครปฐม
529 พงศ์ธร ลำใย วัดนางแก้ว ราชบุรี
530 ภิรมย์พร แสนเสนยา ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สุพรรณบุรี
531 นาลีรัตน์ จริงเสถียร บ้านห้วยทรายทอง นครศรีธรรมราช
532 จุมพล เธียรนาราโรจน์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
533 บุรินทร์ นิลบุดดา วัดหนองทองทราย นครนายก
534 อารยา เจริญมิน วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ
535 ชัยวัฒน์ โพธิลักษณ์ วัดกำแพง กรุงเทพมหานคร
536 พัชรี เล็กศิริ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
537 ขนิษฐา สระทองขอ ตลาดปากคลองเจ้า สมุทรปราการ
538 ปัฐวีร์ วงศ์พัฒนกูล ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
539 เสาวลักษณ์ สงสีสุข คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร
540 อิสรัศมิ์ วรโชติเจนวิทย์ หนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี
541 กนกกาญจน์ สุขโข วัดหอมเกร็ด นครปฐม
542 อัสนี หมื่นแก้ว บ้านโคกสนั่น หนองบัวลำภู
543 เจนธิดา เจนจำรัสพงศ์ อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ
544 ณัฐนิช เบญจาพิสุทธิ์ วัดพืชนิมิต ปทุมธานี
545 สุวิทย์ ไพบูลย์วงศ์สกุล มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
546 ธันว์ชนก เติมเกียรติไพบูลย์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
547 ศุภชัย ทวีศักดิ์วิชิตชัย วัดโคกกรุง สระบุรี
548 เบญจา คำจันทร์ หนองกุงวิทยา มหาสารคาม
549 สิริรัตน์ พลายกำเหนิด วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) สมุทรสงคราม
550 ฉัตราวุฒิ เลิศประสิทธิพันธ์ บ้านราษฎร์เจริญ สระบุรี
551 จิรายุส แซ่ตั้ง ผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี
552 สวุนัน ทองทา บ้านขวาวใหญ่ สุรินทร์
553 รัตนาภรณ์ สอนศรี สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
554 สุธิตา สู้เหิม บ้านดงตาหวัง อุบลราชธานี
555 กวินพัฒน์ อชิรศิรโรจน์ บ้านโคกแสมสาร ลพบุรี
556 นันทภพ นพจินดา ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์
557 อรทัย วงศ์วรรณ ชุมชนวัดสาขลา สมุทรปราการ
558 อรจิรา เทียนประภา ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
559 ตันหยง ไพศาลเสาวภาคย์ กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
560 อารียา คุ้มศรีไว บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
561 สารัช พระเอี้ยง วัดเปี่ยมนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
562 วรวุฒิ ปกรณ์ธนภัทร โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
563 ธันกนก สุภาวัฒนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี
564 ธีรทัศน์ ทองคำใส วัดวังกุ่ม สุพรรณบุรี
565 ผดุงเกียรติ พรรษา บ้านค่าย ระยอง
566 อรอินทุ์ จิตติ สมาคมเลขานุการสตรี 2 ประจวบคีรีขันธ์
567 ปวีณา เฉียบแหลม นิคมสงเคราะห์ 2 สระบุรี
568 มนัสพร จงษ์ทองกิจ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
569 สุมัชชา เจียนสำโรง อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
570 ยุพนาฏ เกตานนท์ สระแก้ว สระแก้ว
571 ภัทรวดี มาประสพ มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
572 วรัญญา เปลี่ยนพิพัฒน์ วัดนากระรอก ชลบุรี
573 ชไมพร น้อยศิริ ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
574 ธัชธร ยืนยง ชุมชนบ้านตาหลังใน สระแก้ว
575 พิเชษฐ์ ทองประสาท วัดส้มป่อย สระบุรี
576 กนกรัตน์ ศรีคำหาญ บ้านอ่าวพร้าว ตราด
577 ้เสาวลักษณ์ นางสันเทียะ บ้านน้อย นครราชสีมา
578 ณัฐพร สายยิ้ม ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
579 ทิพย์วารี ถวิล หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) นครราชสีมา
580 ธัญญารัตน์ คงประพันธ์ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
581 ณัฐพงษ์ พิมพ์ภักดี โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ บึงกาฬ
582 ชินกร อินนอก สากเหล็กวิทยา พิจิตร
583 สิทธิ์ศักดิ์ สามแสน ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) พิษณุโลก
584 กิตติชัย จันทโพธิ์ บ้านแต้ใหม่ อุบลราชธานี
585 ชมัยพร อาจทวีกูล บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ บุรีรัมย์
586 หทัยรัตน์ สร้อยสิงห์ บ้านยางใหญ่ อุบลราชธานี
587 เยาวมาลย์ ปานศรีแก้ว บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
588 วรวุฒิ ยังประเสริฐ บ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
589 สุภาพร แสงใส วัดเภตราสุขารมย์ ระยอง
590 ศรินยา วัลภะ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
591 อรวรรณ เอกศิริ คลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) สมุทรปราการ
592 อฑิตยา ไพโรจน์ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
593 ณัฐวัฒน์ วงศ์ทองเหลือ บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
594 ธีรุฒม์ณัชช์ ชัยภัทรโธวัต แหลมบัววิทยา นครปฐม
595 วรรษมล โมลีกุล รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
596 ณพสร แสงวิจิตร วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
597 ตั้ม ทองสุทธิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
598 ธัญชนก วังกานนท์ บ้านไชยสอ ขอนแก่น
599 ธิดา หาริตะวัน สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
600 ศุภสิทธ์ โทนุสิทธิ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
601 พัชญ์พิชา จันทา นครนายกวิทยาคม นครนายก
602 วีรวิทย์ กล่ำเจริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
603 กรรัตน์ ฟองเพชร วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
604 รัตนวดี ทองนพ วัดพรหมเพชร นครนายก
605 ปฐมพร บรรจง วัดสามัคคิยาราม ปทุมธานี
606 ธนวัฒน์ ยอดชมภู บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
607 จาตุรนต์ แก้วประพันธ์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
608 พรประภัสร์ ไมตรีเวช วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
609 อธิภาค กฤตยาวัฒนานนท์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
610 วทัญญู ศรีทอง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
611 ศิริพร คิ้วยม บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ประจวบคีรีขันธ์
612 กฤตภัค มหาบุญญารักษ์ บ้านหนองหิน กาญจนบุรี
613 ภัทรภร วันชูเพลา วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
614 ประภาพร หล่อปัญญากิจการ บ้านคลองทราย เพชรบูรณ์
615 เหนือ แสนอินทร์ วัดบ้านเหล่า เชียงใหม่
616 ติยรัตน์ เฆมใจดี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
617 นพรัตน์ สถิตย์สุข เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ แพร่
618 ธนา หินอ่อน ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) สระบุรี
619 คนิษฐา ระโหฐาน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
620 สุมิตรา สิทธิกรณ์ สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
621 นางยุวดี ทองคำ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
622 กฤติมา แสงทองล้วน บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี
623 ธนพล พรหมราช อนุบาลลูกรัก อุบลราชธานี
624 ฉัตมณีศ์ อภิธนภัคสมัชญ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
625 ณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
626 ปภาดา เอี่ยมน้อย อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว นครสวรรค์
627 ปวีณวัชร ศรีสุข บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
628 อำนาจ ดอนจันทร์โคตร พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี
629 จุฑารัตน์ ทิพย์สีหา วัดบึงไม้ สระบุรี
630 วรรณกวี ทองสีดา ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
631 ภาวิณี สกุลกาญจนดล วัดท่ามะขาม กาญจนบุรี
632 นันทวรรณ​ เกษมมงคล บ้านเขามะกา สระแก้ว
633 พงษ์ศักดิ์ บุญเกตุ บ้านห้วยวอก แม่ฮ่องสอน
634 วุฒิชัย การถาง ศรีมงคลวิทยาคม เพชรบูรณ์
635 พีรวิชญ์ สละตัน ตะโกดอนหญ้านาง พระนครศรีอยุธยา
636 สุจิตรา บุญคง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
637 วรรณภา แจ่มทิม สุเหร่าสมอเซ ฉะเชิงเทรา
638 กมลชนก เทศเวช นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
639 ณัฐฐิณี โทนุสิทธิ์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
640 นาถพิชชา ยอดแก้ว สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต
641 วัชรีญา หล่มเพชร ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
642 ธัญญพร อภิรัตนพันธุ์ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
643 ภัทรรมณ ทองลิบ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
644 ศศิวิมล เหล็กสิงห์ อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
645 อลิษา ซองพู วัดโคกเขื่อน ปราจีนบุรี
646 ภาวิไล โปสูงเนิน วัดพระเลียบ นครศรีธรรมราช
647 ธัชมัย ภัทรมานิต สมุทรปราการ สมุทรปราการ
648 ธนพร อินทวงษ์ วัดบางเดื่อ ปทุมธานี
649 พัชรินทร์ ศตพรไกรวัฒน์ บ้านหนองใยบัว ราชบุรี
650 ศาสตราวุฒิ ปาสานะ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
651 กฤตยา เพ็งแก้ว บ้านหนองรูแข้ มหาสารคาม
652 นาจ เกตุทัสสา สำเร็จวิทยา สระแก้ว
653 พัทธนันท์ ปาลกะวงศ์ วัดเจริญบุญ ปทุมธานี
654 สญชัย อันภักดี จอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี
655 สุนิสา พิเชฐเลอมานวงศ์ ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
656 ปภัสสร ตันโห ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
657 สิทธิพงษ์ กาหลง วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
658 ดารณี สุขธรรมรัตน์ บางละมุง ชลบุรี
659 อิสระพงษ์ สมประเสริฐสุข บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตาก
660 พรรณพนัช คงผอม ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
661 สายฝน จันทร์รัตน์ วัดกะเหรี่ยงคอม้า สระบุรี
662 วีรพัฒน์ ไกรมานพ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
663 เจียระไน ม่วงไหม ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) พิษณุโลก
664 สุพัตรา เชาวน์ชำนาญ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
665 วินัย เลี้ยงชื่นใจ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
666 สาวตรี เศรษฐกุลวดี อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
667 วันวิสา ร่วมชาติ ผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี
668 เสาวนีย์ ฝันถึงภูมิ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
669 สุริษา สุทธิวรรณ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
670 วารี ทิมอินทร์ วัดคลองชัน ปทุมธานี
671 อรพิชชา อรุโณทัย ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
672 ทวินันท์ รอดหิรัญ บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา อุบลราชธานี
673 ชโลธร แสนใจวุฒิ บ้านโพนสวาง มหาสารคาม
674 จิรัชญา ยิ่งยงวงศ์สกุล บ้านหนองบัว อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
675 ชนัญญา วงค์จำนงค์ วัดสุทธาวาส ชลบุรี
676 ภูมิภพ อนันตรักษ์ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
677 กฤตยชญ์ เจริญกุล พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
678 เอก รายอมะ มูลนิธิอิตีซอมวิทยา สงขลา
679 ศิริวรรณ สุขบรรณ์ บ้านตุ๊กแก นครสวรรค์
680 เพชรพร ขำเนียม บำรุงรวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
681 เอกราช วีชรสินธฺิ์ุ วัดแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ
682 สุปราณี พุฒภิบูรณ์ ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร้อยเอ็ด
683 จารุณี อับดุสลาม สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา พระนครศรีอยุธยา
684 ดนุพล ทองเกิด มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
685 วรายศ วงศ์นุ่น เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
686 สอาดชนม์ ชมดอกไม้ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
687 ณัฐกมล ลิมปนะชัย สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
688 ชัชนันท์อร แย้มยืนสุข ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
689 กชพร สมวาทสรรค์ บ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี
690 มัลลิกา ลอยวิเวก พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
691 สุธารดี จันทพรม สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา
692 รัตนาพร หล่อเหลี่ยม วัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135 อ่างทอง
693 พักตร์วิภา อำลอย บ้านห้วยตาหมิง สุราษฎร์ธานี
694 สุพัตรา เสถียรบุตร วัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ) สมุทรปราการ
695 ญาดา ไกรปะวี สมุทรปราการ สมุทรปราการ
696 ณัฎฐกร ทองมีสี กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
697 นภาลัย ขันแก้ว วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ
698 สุทธิพร อิ่มพงษ์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
699 เกรียงไกร โกมุทีกุล อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ
700 อารีย์ ปุ้มสาเกตุ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
701 สญาพรรณ คำหอม วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
702 จิราวรรณ มีมาก บ้านเกาะแจนแวน สุรินทร์
703 ภัคจิราณัฐ ก๋งเกิด บ้านเขาเขียว พิษณุโลก
704 พรพัสนันท์ พุ่มเจริญ วัชรวิทยา กำแพงเพชร
705 พีรวิชญ์ มหายศ บ้านเฉลียงทอง เพชรบูรณ์
706 ปรีชา จันทร์แจ้ง ประชาสามัคคี พิษณุโลก
707 พัฒน์ศรินทร์ จึงพัฒนากุล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
708 ฐิติพรรณ ธารทรัพย์ทวี บ้านมาบลำบิด ชลบุรี
709 ศิรินภา โกสุม บ้านหนองบัว ตราด
710 รุจรวี กาญจนนาค สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
711 ชณัญชิดา ทองศาตร์ บ้านเขาดิน พิษณุโลก
712 กนกรัตน์ ธรรมเกษร บ้านโคกสูงสะอาด ขอนแก่น
713 อรรถพล คำศรีแก้ว บ้านวังมน ลำพูน
714 สรสวรรค์ ยอดพิกุล บ้านศิลาร่วมสามัคคี นครราชสีมา
715 หทัยชนก ปราณีธรรม วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
716 พรพรรณ สดโคกกรวด อรวินวิทยา ระยอง
717 วิชุดา กาพล บ้านดอนเตาเหล็ก ชัยภูมิ
718 วิชุดา กาพล บ้านดอนเตาเหล็ก ชัยภูมิ
719 วิชุดา กาพล บ้านดอนเตาเหล็ก ชัยภูมิ
720 อมรเทพ คำงาม เวียงแก่นวิทยาคม เชียงราย
721 วรรณี ไพรภูธร คงทองวิทยา นครปฐม
722 ณัฐธิดา แสวงผล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
723 กฤติญา พันธวงษ์ วัดแหลมฉบัง ชลบุรี
724 หนึ่งฤทัย คำมูลมาตย์ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
725 อุทัยรัตน์ ดีวัน บ้านรางกระต่าย กาญจนบุรี
726 วารินทร์ บัวทอง บ้านหนองหมอ ตรัง
727 ไพศาล มูลตรี เจียหมิน ปราจีนบุรี
728 สุชาดา หล่าบรรเทา บ้านโพนครก สุรินทร์
729 นันทา ศรีอาจ อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
730 ฉัตรวิมล มากทรัพย์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
731 ศิรากร สีดา พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
732 ณัฐสิทธิ์ ชินวงค์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
733 พีรพนธ์ แสงกุล พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
734 รัตนา ทุมวารีย์ วัดบ้านไร่ ราชบุรี
735 ยอดขวัญ อ้นสุข วัดโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา
736 สุรศักดิ์ ชินวรพิทักษ์ นาหลวง กรุงเทพมหานคร
737 โสภาพร ณ นคร บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา กำแพงเพชร
738 สุพาพรรณ บุญพยุง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
739 ฐิติกร สวนศรี บ้านโคกเมือง สุรินทร์
740 อุษา แสนเลิง บ้านต้นมะพร้าว กาญจนบุรี
741 สุภาพร ชนะพันธ์ บ้านทุ่งนาค สุรินทร์
742 เสกศักดิ์ พ่วงพี บ้านกร่างวิทยาคม พิษณุโลก
743 กฤษณา วิรุฬห์พจน์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
744 กันตภณ ธรรมาจารุศิลป ฮ่องฮีวิทยา กาฬสินธุ์
745 ชลธิชา มาระภูมิ ห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี
746 สุภาพร ศรเสนา วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ
747 รัชฎา สายไพสงค์ หนองกุงวิทยา มหาสารคาม
748 อดิศร สุทธิศาสตร์ บ้านลานเต็ง ตาก
749 มินตรา คนฑา บ้านเขาช่อง กาญจนบุรี
750 นิพพิชฌน์ จันทร์คืน ศิริราษฎร์วิทยา สุรินทร์
751 จุฬารัตน์ สืบเพ็ง บ้านพนมดิน สุรินทร์
752 ธนพรรณ เอื้อสลุง โคกกะเทียมวิทยาลัย ลพบุรี
753 เมธัส โคตะการ บ้านบุ่งมะแลง อุบลราชธานี
754 สุจิตรา หล่วงกระโทก เหรียญทองวิทยา นครราชสีมา
755 เบ็ญจรัตน์ ดอนสมจิตร์ นามนราษฎร์สงเคราะห์ กาฬสินธุ์
756 อรุณรัตน์ โพธิยก อนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว
757 ณัฏฐพล พรมทอง ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
758 พนัชกร กุลนาแพง วัดโรงเข้ สมุทรสาคร
759 ชนุดร โสน้ำเที่ยง ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
760 ณัฐณิชา ใจคนึง วัดหุบเมย นครนายก
761 อรวรา ธรรมใจ วังหินวิทยา ลำปาง
762 สุภารัตน์ อยู่เอี่ยม วัดโพนทอง สระบุรี
763 มณีวรรณ เดือนกลาง รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
764 สุกัญญา คนจริง ทัพราชวิทยา สระแก้ว
765 โสภณ พิมพ์ศักดิ์ บ้านขามระกา สุรินทร์
766 จุฑารัตน์ แซ่แต้ หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
767 จิระพงศ์ ขอจุลกลาง โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
768 กชพร เนตรทอง บ้านต๊ำพระแล พะเยา
769 กิตติศักดิ์ สังข์ดอน มหาไถ่ศึกษาเลย เลย
770 สุธิดา อยู่มั่นคง วัดศาลาครืน กรุงเทพมหานคร
771 สุธัญ จันทร์ทอง วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา
772 ชนาธิป เนียมเผือก ประชาสามัคคี สุรินทร์
773 อธิคม อรุณวรณ์ การเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
774 ดาราวรรณ มั่นคง วัดเกาะน้อย สุโขทัย
775 ญาณิศา เลิศไกร บ้านทุ่งมหาศาล กำแพงเพชร
776 ศิวกร เอี่ยมอ่อน สมุทรปราการ สมุทรปราการ
777 มาริสา วรรณโสภา บ้านเขาคันทรง ชลบุรี
778 สุภารัตน์ กระแสโสม บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชลบุรี
779 ศิรชัช ภัทรเจริญพงศ์ วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
780 ณัฐมณฑ์ ทับวัล หนองปรือพิทยาคม กาญจนบุรี
781 วันวิสา สุทธิศาสตร์ วัดสุพรรณพนมทอง พิษณุโลก
782 พีรพัฒน์ สังวร แม่ออนวิทยาลัย เชียงใหม่
783 นุสรา มะลิรัมย์ บ้านท่าผักชี สระแก้ว
784 สุชาวดี แจ่มแจ้ง บ้านน้ำทองน้อย พิษณุโลก
785 ยศวดี วรวัฒน์ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
786 ภัคพล อนุรักษ์เลขา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
787 ธีระพล วงศ์สุริยานนท์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
788 ทวีทรัพย์ ทรัพย์สุดาวงศ์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
789 ชลธิชา คำกองแก้ว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
790 ทัศน์พล พงษ์ศิริวัฒน์ บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา อุบลราชธานี
791 ลัทธวัฒน์ สีฟัก วัดสิงห์ สิงห์บุรี
792 ธัญญธร บุญวิเศษ นครนายกวิทยาคม นครนายก
793 เมษยา อินทรโฆสิต รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
794 พงศ์เชษฐ โพธิ์สุข วัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร
795 ธงชัย แก้ววิจิตร์ บ้านคลองบางกก สมุทรสงคราม
796 ณัฐธิดา ฤทธิ์ประเสริฐ บ้านแจ่งกู่เรือง เชียงใหม่
797 นิรมล โพธิจักร สระแก้ว สระแก้ว
798 พรพิมล การพานิช บ้านคลองบอน จันทบุรี
799 วีระวุฒิ ไม้แหลม สหบำรุงวิทยา นครปฐม
800 ชุติกาญจน์ จันทร์เกษม วัดเจริญบุญ ปทุมธานี
801 วรพรรณ กอจิรัฐิติกาล มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
802 ทรงยศ รังสรรค์มณีนิล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
803 วิสุทธิ์ ดิสโสภา สงขลาวิทยาคม สงขลา
804 ชนาภา วงศ์พรวัฒนา บ้านปรือวายใหญ่ ปราจีนบุรี
805 ชมัยพร ชูสุภาวดี บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ลำปาง
806 พิมลอร หอมชุนภิรมย์ วัดจินดาราม นครปฐม
807 สุนทรี ดีจรัส อนุบาลลูกรัก อุบลราชธานี
808 เลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
809 ประทีป ขันธวิธิ บ้านกะทุ่มลาย พระนครศรีอยุธยา
810 ทวินันท์ สุขเลิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
811 วสันต์ เฉลิมสิทธิชัย คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร
812 วรรณภา กองแก้ว บ้านนาข่าท่า นครพนม
813 วลัยพร เเก้วปิยทรัพย์ เมืองนครนายก นครนายก
814 ศิริลักษณ์ สมมาตย์ วัดควนส้าน นครศรีธรรมราช
815 นิศารัตน์ แสงจันทร์ บ้านนาแปน เลย
816 แสงระวี กระฐินเทศ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
817 วิชชากร ทัดเที่ยง บ้านเขานางสางหัว กาญจนบุรี
818 วชรธีร์ ภารไชโยพันธ์ บ้านหนองตาแก้ว นครราชสีมา
819 อรวรรณ เชียงหลี เม่งฮั้วกงฮัก นครปฐม
820 รุจีพร โสภา อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ
821 ผรสุ โภคาสวัสดิ์ พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม
822 เสาวลักษณ์ เกิดทรัพย์ บ้านโคกอารักษ์ สุรินทร์
823 พัชริน พินอุไร สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
824 วสันต์ อุบลโพธิ์ ประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
825 ลลิตตา สารนิม วัดจันทร์นอก กรุงเทพมหานคร
826 ธีรนุช โน๊ตศิริ วัดโคกพระศิลาราม ชลบุรี
827 ธนวุฒิ กลุ่มประชา ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
828 นัฐนิตย์ วงษ์สันต์ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
829 พงษ์ศักดิ์ เหล่าวงษี รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
830 อารีย์ญา อินทรประสิทธิ์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
831 อัญธานี พิพนธเจริญศรี พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
832 ฟาเรสต์ สายรุ้ง นูรุลอิสลามหนองธง พัทลุง
833 ศรินพร ต่อโชติ วัดวังน้ำ นครราชสีมา
834 ปิยวัฒน์ พันธ์แน่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
835 ยุพเรศ ศรชัย บ้านบางกุ้ง สุพรรณบุรี
836 สุวรรณา กล้าหาญ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
837 ศุกลวัฒน์ ชอบช้าง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
838 ลลิดา ด่านลี บ้านบางขุนทอง นราธิวาส
839 นารี วงศ์ตา บ้านบางกุ้ง สุพรรณบุรี
840 สุนิดา คำหุม ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
841 กชกร อารมณ์สุขโข วัดช่องลม กรุงเทพมหานคร
842 สิรินาถ หน่อแก้ว วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
843 นภัสภรณ์ แก้วชื่น วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) สมุทรปราการ
844 อารีรัตน์ จูทัย จูทัย ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
845 ชนม์นิภา รงค์ทอง บ้านแก่งคันนา พิษณุโลก
846 รัชนิดา กันทะสุข บ้านเนินมะปราง พิษณุโลก
847 นิชา แสงทอง วัดสามเรือน พระนครศรีอยุธยา
848 วราภรณ์ วรรณวงค์ วิชูทิศ กรุงเทพมหานคร
849 อารียา ศรีสร้อย บ้านโสกวังอ้อยหนู (ประชาสามัคคี) สกลนคร
850 ชีวาพร สีสม บ้านหนองขุ่นนาคำ สกลนคร
851 พิมพ์ชนก สอนสุด อนุบาลบ้านเตาถ่าน ชลบุรี
852 เจตดิลก ชูช่อเกตุ เพชรบุรีปัญญานุกูล เพชรบุรี
853 รัตนา ใจเร็ว วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
854 ทิวา ละอองดี วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
855 ผุสฌา ม่วงกูล อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
856 ศักดิ์ดา ศรีพุดสุก บ้านหาดทรายรี ชุมพร
857 ประภัสรา กระบุซง บ้านสวนมะเดื่อ ลพบุรี
858 ธวัชวงษ์ เนินคำภา รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
859 สุดา ทองเปรม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
860 มนสิชา อยู่เย็น ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
861 จตุรดา เพ็งสกุล ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี
862 อัษฎาวุฒิ อิ่มสำราญรัชต์ วัดท่าตำหนัก นครปฐม
863 วราฤทธิ์ ก๊าสอุไร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
864 กนกพร ประพฤติธรรม อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
865 ชลธิชา ชุ่มเพ็งพันธ์ สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
866 ฐิติพร ศรีแจ่ม วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สุพรรณบุรี
867 บุษกร กระแสเทพ กาบเชิงวิทยา สุรินทร์
868 วรรวิสา จันทร์สุนทราพร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
869 เอกชัย ทับประมูล ดาราสมุทร ชลบุรี
870 ปรีชญา ศิริกิจ วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
871 ครินทร์ เจริญสุข แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร
872 ธัญทิพย์ นุชกลสง บรบือ มหาสารคาม
873 รัชชุกร กลับเจริญ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
874 ศฐาปตีห์ มาประดิษฐ์ วัดเขาปิ่นทอง ราชบุรี
875 ปิยวรรณ ขลิบทองรอด บ้านเกาะตรวจ สุรินทร์
876 เอื้อมพร อิ่มบุญ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
877 กษมา นิลบดี เจี้ยไช้ ราชบุรี
878 สุนิศา ปัทวันวิเวก เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
879 นาตยา โตแดง วัดนางสาว สมุทรสาคร
880 วันวิสา ป๋อพริ้ง บ้านคลองสว่างอารมณ์ นครปฐม
881 กรกมล ศรีอักษร วงศ์คำ ดาราสมุทร ชลบุรี
882 คำนวณ วิวัฒน์วิทยา วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม
883 ณภัทรธ์กมล รุ่งสว่าง วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
884 นิตยา สินลือนาม วัดท่าพูด นครปฐม
885 จะรุวรรณ ไทรงาม ปัญญาวิทย์ ตรัง
886 ลลนา ลีระพันธ์ กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
887 ศิริรัตน์ โคตรสงคราม บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
888 อรอนงค์ สุดสวาด วังหว้าราษฎร์สามัคคี สุพรรณบุรี
889 ชนิสรา ตะวันหะ บ้านลุงขี้หนู บุรีรัมย์
890 ปุญชรัศมิ์ คงอ่อนศรี บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี
891 สุรัสวดี สาระวิถี สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
892 วริศยา สุขสมกิจ วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
893 ปภัสรา คลังคำภา รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
894 วิภาดา แก้วคงคา บ้านบางเลน นครปฐม
895 พัชราภา อริยสุนทร บ้านหนองแจง ชัยนาท
896 เกวลิน อังคณากร สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
897 นิษา ทัศนสุวรรณ วัดไผ่เดี่ยว สุพรรณบุรี
898 พงศ์ดนัย โตเลี้ยง อู่ทอง สุพรรณบุรี
899 ณัฐดา สาสกุล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
900 จิรพรรณ เฟื่องขจร วัดโคกป่าแพง ปราจีนบุรี
901 ปวีณา เผยกลาง บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
902 ปรีชา ทรงกลด พุทธวิมุติวิทยา กาญจนบุรี
903 ศิริพร พรหมอยู่ วัดบ้านมุง พิษณุโลก
904 เสาวลักษณ์ ทองก้อน อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ นครราชสีมา
905 เผด็จ คงโต โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์
906 นันทรัตน์ อ่วมสอาด สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
907 ณัฐมน ทองดี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
908 นุจรินทร์ มนตรีโพธิ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
909 หทัยชนก พลเสนา พะทายพิทยาคม นครพนม
910 วชิราวุธ ธูปกระแจะ สมาคมไทย-ออสเตรเลียน กาญจนบุรี
911 เกศศิรินทร์ เปิงคะมาง คลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) สมุทรปราการ
912 ภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
913 หทัยชนก วีสกุล วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
914 เป็นไท รื่นรมย์ วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี
915 สุนิศา สร้อยสูงเนิน โค้งยางวิทยา นครราชสีมา
916 วาทินี ปรีสำเนียง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สุพรรณบุรี
917 ณพัฐอร หันช่อ บ้านคลองแค สมุทรสาคร
918 ธีรชาติ คลังนุช บุญคุ้มราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
919 สัจจพร นิ่มนวลงาม บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
920 ยุวพร ดวงศรี วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) นครปฐม
921 จารุวัฒน์ พูนทรัพย์ ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
922 ธีระพล สุวรรณผ่อง วัดเทพาราม เชียงใหม่
923 ธัชชาวิชญ์ คีรีลักษณ์ วัดราษฎร์บำรุง สุราษฎร์ธานี
924 จีราพร ดวงคำ วัดคลองตันราษฎร์บํารุง สมุทรสาคร
925 พรรณระพี คูธนะวนิชพงษ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
926 ณัชวรรณ น่วมทะนงค์ กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
927 สมิทธิ​ อินทร์​พิทักษ์​ ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
928 อัมรินทร์ ศรีสว่าง สวนศรีวิทยา ชุมพร
929 ศศิลักษณ์ พิณพาทย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
930 วัลภา คณานันท์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
931 รักษ์สุภานันท์ ปานเดชา สำเร็จวิทยา สระแก้ว
932 ณัฏฐณิชา ท้วมจันทร์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
933 ปวีณา สมานันต์ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
934 คมเพชร บุตรสาร บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
935 เจนรบ สุวรรณวิจิตร บ้านทับใหม่ สุราษฎร์ธานี
936 ยุทธนา ล้ำเลิศ วังน้อยวิทยาภูมิ พระนครศรีอยุธยา
937 อวิกา ลิ้มพานิชภักดี ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
938 จิดาภา อินทร์งาม ชุมชนวัดหนองตำลึง ชลบุรี
939 ธนาธิป บุญมา แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี
940 ต่อลาภ วินทะไชย บ้านคลองแค สมุทรสาคร
941 กิตติพัฒน์ จีนสกุลณี วีรศิลป์ กาญจนบุรี
942 วาสนา คิดประเสริฐ บ้านดอนไก่ดี สมุทรสาคร
943 เจนจิรา นิ่มวัฒนกุล แสนสุข ชลบุรี
944 ปัทมาพร พุ่มกำพล บ้านไผ่หลวง นครปฐม
945 ปาริชาติ ช่างสุวรรณ สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่
946 สุกฤษฏิ์ วรทัต วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) นครนายก
947 วราภรณ์ คำสถิตย์ เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
948 ธนพล พรหมนอก ดาราสมุทร ชลบุรี
949 วิศรุต แก้วชิงดวง บ้านปลายคลองน้อย สมุทรสาคร
950 วัลลภ นาบุญ บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ชลบุรี
951 สุรีย์พร เทศแย้ม เม่งฮั้วกงฮัก นครปฐม
952 ชนันนัทธ์ อุปนันท์ วัดเกตุประภา ปทุมธานี
953 เด่นนภา อินโนนเชือก วัดนางสาว สมุทรสาคร
954 ปวรรณา ฉิมหาด บ้านเขาค่าย ชุมพร
955 พรรณนิดา บุญการ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
956 จุฑามาศ ทองอยู่ สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร
957 รุจิรา อัศวสันติ พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
958 จักรพันธ์ ควรนิคม อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ) ราชบุรี
959 จักรกฤษณ์ ผาแก้ว คลองบางปู สมุทรปราการ
960 สุทธิฤทธิ์ โมเครือ บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
961 อชิรญา จัดของ ปิยะพรพิทยา เชียงราย
962 สุกัญญา ขวัญเผือก บ้านศรีเทพน้อย เพชรบูรณ์
963 รดากมล นวลฉวี พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
964 ศันสนะ เก่งการุณกิจ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
965 ชัยวัฒน์ อนุชาติ วัดทุ่งส้าน นครศรีธรรมราช
966 มตินันท์ เรืองอุไร อนุบาลทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
967 กวีวรรณ กนกพัฒนกิจ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
968 อมรรัตน์ สุมัครเบตต์การ วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) นครสวรรค์
969 ศศิวิมล อดทน อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สุพรรณบุรี
970 ฉัตราภัทร์ นามจันดี วัดหนองรี นครนายก
971 ปุณณรัตน์ ทองเกษม ชุมชนวัดชุมพร บุรีรัมย์
972 ณภิญา คำชาลี วัดบ้านยาง สระบุรี
973 วรพนธ์ ลำพล เจียหมิน ปราจีนบุรี
974 ชาลิสา ทองบ่อ บ้านทองหลาง นครราชสีมา
975 วรัญญา โต๊ะมิ บ้านทัพหลวง สุพรรณบุรี
976 ธีระพล โคผดุง วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
977 ตรองฤทัย แสงสีรัตนกุลชัย วัดเทพกระษัตรี ภูเก็ต
978 ชุติมา กิ่งนอก บ้านห้วยบง นครราชสีมา
979 ณัฐพล โมราสวัสดิ์ ขอนแก่นวิทยาลัย ขอนแก่น
980 วรรนิษา ทาทอง บ้านสระกุด บุรีรัมย์
981 ดนุสรณ์ กันภัย บ้านซับไทรทอง นครราชสีมา
982 จุฬาทิพย์ พลรู้ บ้านหาดทรายรี ชุมพร
983 ศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือง วัดเขาสมอระบัง เพชรบุรี
984 ดลพร เอี่ยมจุ้ย ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
985 นงนภัส พลนอก บ้านเกาะอ้ายด้วน ตาก
986 พาฝัน นนธิจันทร์ บ้านเนินมะปราง พิษณุโลก
987 อิทธิพล มะลิลา เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร
988 ธนพร พรหมจันทร์ดา วีรศิลป์ กาญจนบุรี
989 มนพร เอี่ยมสอาด วัดหนัง กรุงเทพมหานคร
990 สีน้ำ เซี่ยงอึ๋ง บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
991 ปิยาอร ทรัพย์ผ้าพับ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
992 มานิตย์ กันน้อย บ้านหนองมะค่า ประจวบคีรีขันธ์
993 พิมพ์วลัญช์ ใจดี บ้านสวนมะเดื่อ ลพบุรี
994 เมธีรา แก้วมณี บ้านไผ่หลวง นครปฐม
995 ชนัฐตา อุปพงษ์ วไลย ประจวบคีรีขันธ์
996 ณัฏฐ์ชวัญช์ สุวรรณเวช วัดศรีเมือง สมุทรสาคร
997 สุทิชา เดือนเด่น บ้านทองมงคล ประจวบคีรีขันธ์
998 พรอนันต์ ทองงามเพ็ง วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
999 วารินทร์ วันทอง วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1000 นุกุล แช่มรัมย์ อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว
1001 สุวรรณี บุญพิมาย อุบลรัตน์ นครราชสีมา
1002 รัตติพร บึงขุนทด ละหานเจริญวิทยา ชัยภูมิ
1003 อาคม วิชาชัย ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1004 เบญจพร อนุสิต อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
1005 ปฐวี บุญนำชู คงคาราม เพชรบุรี
1006 พัชรินทร์ คงยืน สุรินทร์พิทยาคม สุรินทร์
1007 ภานุมาศ ธีรากิจ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม
1008 ภานุมาศ ธีรากิจ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม
1009 ทยิดา กลางประพันธ์ วัดเปี่ยมนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
1010 รังสิมา จับใจนาย บ้านหินกอง ประจวบคีรีขันธ์
1011 ศิริกัญญา โปยทอง บ้านเบิด สุรินทร์
1012 ภาวิณี ชาติรัมย์ บ้านหนองม่วงวิทยาคาร นครราชสีมา
1013 ภัทราพร วีระพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
1014 กร พานิสเจริญ วัดหนองบัว สมุทรสาคร
1015 วัลลภ เลิศลบ วัดคีม สิงห์บุรี
1016 นัตยา โพธิ์ศรี วัดสุทธาวาส ชลบุรี
1017 ชุติพร เกิดภักดี ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1018 สุริวิภา สอนโพธิ์ บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ขอนแก่น
1019 พชร มหาชีวสกุล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1020 ณัฏฐนันท์ พูนธนโชคก์ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1021 ฤกษ์วดี อินทร์ตาล พัฒนานิคม ลพบุรี
1022 รัฐธิดา ศรีเมฆ วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
1023 สุรีรัตน์ เหล่าสิทธิรักษ์ วัดศรีสุวรรณาราม ตรัง
1024 อัญชลีลักษณ์ อินบำรุง วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
1025 ณัฐกานต์ บุญธรรม บ้านลิ่นถิ่น กาญจนบุรี
1026 สุดา ฤาชา หนองขามวิทยาคาร ขอนแก่น
1027 ปรางค์วลัย ธรรมชาติ ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) ยโสธร
1028 กุลศิริ แจ้งสว่าง โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม
1029 วาสนา เนียมสวัสดิ์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
1030 ธมลวรรณ เปรมศิริ วัดทิพพาวาส กรุงเทพมหานคร
1031 มาลาตี จันทร์วิมล ธรรมรักษา นครปฐม
1032 เพียงอัมพร ปิ่นทอง ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1033 นารีนาถ เอี่ยมเสน แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
1034 บุษยารัตน์ พรมมี สวนศรีวิทยา ชุมพร
1035 พิมพ์ผกา สมบุญจร อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
1036 สุภาภรณ์ ภาสน์วิทสุทธิ์ บ้านตะโก "วันครู 2501" บุรีรัมย์
1037 จักรภัทร ชิณราช อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
1038 จิรวัฒน์ สำเนียงหวาน ปิยะฉัตร นนทบุรี
1039 รณวัฒน์ เจริญพรประเสริฐ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1040 กมลชนก สมุทรสิงห์ วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สมุทรสาคร
1041 บวรผ่องโสภาคย์ มาตยาคุณ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1042 ปภัสรา เลิศอุดม บ้านบุ่งคำ อำเภอนาจะหลวย อุบลราชธานี
1043 อารียา มิ่งขวัญ วัดวุ้งสุทธาวาส สุพรรณบุรี
1044 ศักดาวุฒิ เหียงแก้ว พรหมรังษี ลพบุรี
1045 น้ำ กัญญาโพธิ์ วัดขนอนบ้านกรด พระนครศรีอยุธยา
1046 ทศพร คู่แจกัน สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
1047 กรกฎ ศรีกัลยานุกูล วัดบางเป้ง ชลบุรี
1048 น้ำฝน คานทอง บ้านซับสำราญเหนือ เพชรบูรณ์
1049 โสภาวรรณ เอี่ยมสุข บ้านท่าไห(ไหทอง) อุบลราชธานี
1050 นารินทร์ เพ็งสุง วัดแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ
1051 คชสีห์ จันทาสี บ้านนามนประชาสามัคคี สกลนคร
1052 จีรพัฒน์ สาหับ บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
1053 พิมพิชา คลังสีดา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1054 พนิดา เลี่ยมดี บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
1055 กมลชรัตน์ บุตรขจร เอกดรุณ นครปฐม
1056 กฤติญาภรณ์ นิพรรัมย์ วัดทุ่งเซียด สุราษฎร์ธานี
1057 สุนิตา จ่าพันดุง บ้านดอนหันโนนเพ็ด นครราชสีมา
1058 วันวิสาข์ โปยทอง สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
1059 พิชญา สุริวรรณ บ้านซ่อมดู่ สกลนคร
1060 ธนากร ชมภูเครือ อุดมดรุณี สุโขทัย
1061 ศุภธิดา พรหมมา ดาราสมุทรภูเก็ต ภูเก็ต
1062 นพรัตน์ ต่างใจ ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี
1063 ณัฐชา มานาเสียว บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' สุรินทร์
1064 ขวัญวิภา หากงสี บ้านโคกหลวง สกลนคร
1065 พรธิดา หงษ์เหิม บ้านราม สุรินทร์
1066 กมลพร สืบเรือง จงหมิน ปราจีนบุรี
1067 พิมพ์พิมล มูลประเสริฐ ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กำแพงเพชร
1068 มุธิตา ศิริจันทร์ บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) ศรีสะเกษ
1069 ชนินทร์เทพ อารมณ์สวะ จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ กาฬสินธุ์
1070 อามีเนาะห์ ดายะ บ้านห้วยมุด ชุมพร
1071 อลงกรณ์ ปลื้มชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
1072 อรรถพล ชนะบุญ แหลมบัววิทยา นครปฐม
1073 มานะ มีสุวรรณ มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปราจีนบุรี
1074 วิลาสิณี ชนะธร บ้านซ่อมดู่ สกลนคร
1075 อณิมา แซ่ลี้ บ้านโรงหีบ ชลบุรี
1076 กชพรรณ บุญยิ้ม ผ่านศึกสงเคราะห์ นครราชสีมา
1077 กนกวรรณ หมื่นอาจ บ้านหูช้าง อุทัยธานี
1078 แพรพลอย โรจนกุล วัดหนองสะเดา สุพรรณบุรี
1079 ศศกรณ์ สุขอินทร์ แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
1080 พรรรณนภา สอนดา ชัยบาดาลพิทยาคม ลพบุรี
1081 กฤตวยา ถิ่นวงษ์ญวณ บ้านคลองแค สมุทรสาคร
1082 ปัทมวรรณ์ แสนกล้า ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
1083 นิศาชล วงค์คำภู มารีวิทยาศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
1084 จิดาภา สุวรรณโน บ้านท่าเสียวคันลึม อุบลราชธานี
1085 รัชภัสสร วิริยะ วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สระบุรี
1086 ณัฐนนท์ นวลสะอาด สหศาสตร์วิทยาคาร สงขลา
1087 สุปราณี ปัญญาคำ แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1088 พลอยไพลิน ศิริสม วัดโพธิ์เรียง กรุงเทพมหานคร
1089 วารินทร์ แซ่ลิ้ม ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี
1090 ปองพล เวที วีรศิลป์ กาญจนบุรี
1091 จิรัญญา กันดี เอกดรุณ นครปฐม
1092 อนิรุธ ก้อนดี วัดวรพรตสังฆาวาส ชลบุรี
1093 เบญจวรรณ แสงธรรม ไทรย้อยพิทยาคม พิษณุโลก
1094 ธนวรรณ ศรีปานเงิน สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
1095 นันท์นภัส ปะระทัง บ้านคลองโยง นครปฐม
1096 กัญญารัตน์ มานะสถิตย์ วัดป่าแก้ว ชลบุรี
1097 วิภาวี บุญบำรุง พระจันทร์ศรีสุข สุรินทร์
1098 วันวิสา บุญชู วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร
1099 เมทรินทร์ สมบุญ แม่ก๋งวิทยา ลำปาง
1100 จุฑารัตน์ วิกล อุดรมงคลวิทยา อุดรธานี
1101 สิทธิพงศ์ จันทร์นู ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
1102 ธนวัฒน์ สาแก้ว เมืองแกพิทยาสรรค์ สุรินทร์
1103 ฐานทัพ ชุ่มจันทร์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
1104 ประภาพรรณ เศรษฐภักดี บ้านกุดแคน มหาสารคาม
1105 ญาณิศา สอิงทอง บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) ขอนแก่น
1106 นุสรา รังษีบุตร บ้านทับละคร สุพรรณบุรี
1107 กฤษติพร แก้วสุพรรณ์ บ้านแท่น ขอนแก่น
1108 วารุณี รอดไพรี กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
1109 สายสุนีย์ ผาสุขสรรพ์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1110 นุชนาฎ เฉยบำรุง วัดนางสาว สมุทรสาคร
1111 พรวิไล แก้วดี บ้านหนองหว้าตาดำ นครราชสีมา
1112 พรวิไล แก้วดี บ้านหนองหว้าตาดำ นครราชสีมา
1113 สิริมาศ ตาทิพย์ วาวีวิทยาคม เชียงราย
1114 ปุณเชษฐ์ จินางศุกะ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
1115 กชพร นุชจ๋าย วัดชัยมงคล สมุทรสาคร
1116 จาริยา แสงมฤค อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
1117 แสงมณีรัตน์ พุทธานุ บ้านเขาใหญ่ ชลบุรี
1118 ปิยะวัฒน์ กรมระรวย บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
1119 ธีรัตน์ แก้วสุข หาดปากเมง ตรัง
1120 กัญณิฐาพัช บัวแก้ว สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
1121 เจนนิศา จั่วจันทึก บ้านดอนโมกข์ อุบลราชธานี
1122 สุภาพร สุขคำ บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นครนายก
1123 อรุณรุ่ง ศุขเทวา บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
1124 ปวีณา ชาชำนาญ รร.ไตรมิตร ศรีสะเกษ
1125 ธนภณ ฉันทวานิช บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
1126 นัฐฐยา ธนทรพงศ์สิริ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
1127 ศิริวรรณ สระบุปผา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1128 วรเทพ สุภาสืบ คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
1129 ถนอมขวัญ อานะมาน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
1130 ชนพัทธ์ อ่วมสอาด ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1131 ปัทมา คลี่ฉายา รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ภูเก็ต
1132 อธิพงศ์ เอี่ยมละออ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
1133 ชมพูนุท ทองกำพร้า อนันตา กรุงเทพมหานคร
1134 สมฤทัย คานทอง อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สุรินทร์
1135 รพีพรรณ เกาะจู พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา
1136 ศิรินทร แสงดาวเสือ บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) นครนายก
1137 อมรรัตน์ ตีบอุด นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
1138 ประภาดา เอกววษ์ สำเร็จวิทยา สระแก้ว
1139 ปริศรา มิดำ มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
1140 นวพร ว่องวัจนะ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1141 รัชวิน กองสุข เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ กาฬสินธุ์
1142 ฉัตรสุดา เปลี่ยนศรี บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
1143 วิริญย์ รวบรัด ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
1144 เวสภู สายแก้ว หนองกุงศรีวิทยาคม กาฬสินธุ์
1145 ปริวัชน์ ลาภคล้อยมา บ้านหนองม่วง อุบลราชธานี
1146 ทัศวรรษ อุดไชย ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่
1147 ปัสราพร บัวเขียว ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สุพรรณบุรี
1148 ดรุณี โลหิต น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
1149 ดลภัช ปิติเมธานนท์ หนองบัว นครสวรรค์
1150 ศราวุฒิ บัวทิพย์ บ้านเกษตรถาวร สุรินทร์
1151 ชลธิชา ปีกรัตน์ บ้านสันติสุข เชียงราย
1152 สมปราชญ์ ทองหล่อ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
1153 ชัชวาลย์ แย้มดี ฉือจี้เชียงใหม่ เชียงใหม่
1154 ชัยณัฐ ทอดเสียง คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
1155 เยาวิภา ผ่องแผ้ว วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 พิษณุโลก
1156 ภาสุ บุระเนตร วัดสันตยาราม นครนายก
1157 จินดารัตน์ มุกธวัตร บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
1158 ภัสรา สุขประเสริฐ บ้านเขานมนาง สระบุรี
1159 ปฐมาภรณ์ เนียมศิริ แสนสุข ชลบุรี
1160 สุจิตตรา กลิ่นสุคนธ์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1161 พิภัสสร ขินหนองจอก บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
1162 นุสรา กันหา บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1163 สุรเชษฐ์ สมบูรณ์ บ้านโคกผักหอม อุดรธานี
1164 ณภัสราภา ทับทิมทอง คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร
1165 อภิชญา อุบลพงษ์ วัดบ้านลาด ลพบุรี
1166 ธนากร กระเบา บ้านศิริพัฒนา ยโสธร
1167 ปฏิภาณ ชมพัฒน์ วัดปากคลองพระอาจารย์ นครนายก
1168 วิลาวัลย์ งันลาโสม บ้านอูนดง สกลนคร
1169 นัฐกานต์ หนูแสง บ้านบางเหรียง สงขลา
1170 โสภณ ดวงปัญญาสว่าง ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1171 ธัญญารัตน์ เชื้อสุวรรณ์ บ้านราษฎร์เจริญ สระบุรี
1172 อรุโณทัย ดอกบัว นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
1173 นิชารุ้ง ผลโพธิ์ อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
1174 ศิริพร คีรีศักดิ์ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
1175 ินิติศาสตร์ หงษ์ชูตา เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
1176 พลอยตะวัน ชมชายผล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
1177 สุธีรา สุจริต สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
1178 ทิพรัตน ฤทธิ์ศักดิ์ วัดนางสาว สมุทรสาคร
1179 ณัฐปวีณ์ ทองปอน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
1180 วรพล เกตุเผือก ปรียาโชติ นครสวรรค์
1181 สโรบล เต็มอุ่น บ้านห้วยหญ้าไซ เชียงราย
1182 สืบสกุล นิยมสุข มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
1183 จารุพันธ์ สิงห์เดช คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
1184 ปฐมพร ตุ้มเปาะ วัดดอนขี้เหล็ก ฉะเชิงเทรา
1185 ฟ้ารุ่ง ลีหัวสระ บ้านโคกกลางประชาสรรค์ ขอนแก่น
1186 พิมพ์​กาญจน์ ​จันทร์​อัมพร​ พัฒนานิคม ลพบุรี
1187 จิรศักดิ์ ศิริสาคร บ้านใหม่คลองอังวะ อุทัยธานี
1188 เสาวลักษณ์ เมืองแก้ว หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
1189 ดาราวดี ชูแก้ว บ้านบางคราม ตรัง
1190 ธาราลักษณ์ พันธ์บุญ บ้านทุ่งขวัญแก้ว นครศรีธรรมราช
1191 ณัฐรินทร์ กอนโด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1192 สุกัญญารัตน์ ทองขัน คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา มุกดาหาร
1193 เมธา อินทร์บุรี อุดมวิทยานุกูล ระยอง
1194 นรินธรณ์ ทรงดอน บ้านป่าแขมหนองเรือ อุบลราชธานี
1195 ปรารียา บารอเฮม วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) ชลบุรี
1196 ตะวัน จงทัน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1197 หทัยรัตน์ สิงหฬ บ้านหนองผักบุ้ง สระบุรี
1198 อนุชาติ ชาญฉัตร บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) กำแพงเพชร
1199 สุนัยดี อรุณรัตน์ บ้านหาดทรายรี ชุมพร
1200 นิรัฐชา เปี่ยมการุณ อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สุพรรณบุรี
1201 ฐิติวัฒน์ อิ่มแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1202 สกุลรัตน์ สายทองมาตย์ บ้านดอนก่อ มหาสารคาม
1203 สุวรรณรัตร์ สุขสนิท อมรินทร์ราษฎร์วิทยา สุรินทร์
1204 ธัชมน สุริยะ บ้านงิ้วแบ้ นครสวรรค์
1205 นวพร พรหมพิลา บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1206 ธวัลรัตน์ สินอุดมพิทักษ์ วัดแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ
1207 ดีมาร์ช นิตยพิบูลย์ วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นครปฐม
1208 ทศพล เพียรดี วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
1209 สุวาณีย์ สุทธิวิเศษ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
1210 พิชญาภา มานะวิริยภาพ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1211 ชนิตา อยู่สุขขี ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี
1212 ณัชชา อุตระพยอม บ้านบาระแนะ บุรีรัมย์
1213 ณัฐมน พงศ์ไพโรจน์ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1214 วีรภัทร มาลีวัฒนารมย์ เจี้ยไช้ ราชบุรี
1215 บุษราภรณ์ จิตระทนต์ วัดกลาง พระนครศรีอยุธยา
1216 อชิรญา ม่วงพูล วัดบ้านหนองพลวง บุรีรัมย์
1217 วิภาวรรณ ควรคำ บ้านป่งโพน มุกดาหาร
1218 อำไพ ศิลาชัย วัดศรีสโมสร ปทุมธานี
1219 พรพิมล เทียนน้อย วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1220 อภิวรรณ อุนาวรณ์ บ้านท่ามะเกว๋น ลำปาง
1221 ชนัสนันท์ เชื้อหอม ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
1222 ญานิสร เลื่อนฤทธิ์ บ้านหนองหว้า ศรีสะเกษ
1223 สุทธารัตน์ เลื่อมใส วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1224 ปิยะเทพ ใจดี บ้านหนองแล้ง สุรินทร์
1225 มุกรวี ราชปรีชา วัดโพธิ์แจ้ สมุทรสาคร
1226 รังสรรค์ เกิดบุญมี ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
1227 ปวีณา ศิริพจน์ วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ
1228 พิณแก้ว พินทอง โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ราชบุรี
1229 พรรณวิภา แสงมุข แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
1230 ธีรภัทร ธนกิจสุนทรกุล รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
1231 นพคุณ แซ่ลิ้ม รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด สุรินทร์
1232 รัตติยา วิเศษโคตะ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร
1233 ธนวัฒน์ ภิรมย์นาค บ้านโคกขมิ้น บุรีรัมย์
1234 สันติภาพ งามเมือง บ้านสันเวียงใหม่ พะเยา
1235 ชัยสิทธิ์ กวดขันธ์ นิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) ศรีสะเกษ
1236 มณีรัตน์ วังมฤค บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) เพชรบุรี
1237 ปาริฉัตร ตรีโกฏ อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ
1238 เกวลิน หูทิพย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
1239 อัชญา สวัสดี วัดบางน้ำผึ้งใน สมุทรปราการ
1240 ขวัญใจ น้อยอินทร์ วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สุพรรณบุรี
1241 ชาลิณี บุญอาจ บ้านหนองแวงใหญ่ มุกดาหาร
1242 วัชราภรณ์ ยศวัฒนะ พะเยาพิทยาคม พะเยา
1243 ศราวุฒิ จังหวัดเขต พัฒนานิคม ลพบุรี
1244 ไพฑูรย์ กลิ่นประยูร บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
1245 กรกมล ชูรัก บ้านชอนสมบูรณ์ ลพบุรี
1246 กฤษฎา นาหมื่น ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
1247 วิจิตรา เอมทอง นครบางยางพิทยาคม พิษณุโลก
1248 พัชนรินทร์ เชียงพฤก มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
1249 ปิยภรณ์ ดาศรี บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ สุรินทร์
1250 ศศิวิมล มูลขุนทด พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
1251 ศศิธร พฤกษาเพชร พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
1252 มัทนะ ทองจุลละ บ้านบึงขวาง สุรินทร์
1253 ธนเทพ ทิฆัมพรธีระวงศ์ บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
1254 วิรันดา มีทัพ มหาชัยคริสเตียนวิทยา สมุทรสาคร
1255 ดรุณี ไชยโคตร วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
1256 รณเดช ผ่องสมรูป วัดเซิงหวาย(ประชารัฐอุทิศ) อ่างทอง
1257 กิตติยา ไทยธานี ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
1258 ธนิตดา ศรีชนะ บ้านหนองข่า สระแก้ว
1259 สมหญิง ชูกล้า บ้านมะเมียง สุรินทร์
1260 อมรรัตน์ ท่างาม วัดท่าไม้ นครสวรรค์
1261 ศิริรัตน์ ศรีทอง โรตารี่กรุงเทพ ประจวบคีรีขันธ์
1262 ชนิกา ศรีรุ่งเรือง บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
1263 อัญชิสา ภิรมย์สุทธิ์ พัฒนานิคม ลพบุรี
1264 วีระพงษ์ เทียนคำ บ้านโคกสูงวิทยา ขอนแก่น
1265 รวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1266 วิภาดา ศิริรักนาวี บรบือ มหาสารคาม
1267 สิทธิชัย เกิดสุข บ้านขว้างวิทยากร ร้อยเอ็ด
1268 พิชญากัญญ์ ทุมเที่ยง บ้านยานางโนนแต้ ขอนแก่น
1269 ปรารถนา กัดจิตร์ วัดบ้านมุง พิษณุโลก
1270 บุญรัตน์ ปีศิริ บ้านทองมงคล ประจวบคีรีขันธ์
1271 กาญจนาพร ลิขิตรัติวงศ์ วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร
1272 ภัทราภรณ์ ยนตะศาต รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
1273 จิริยาพร พลแก้ว เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
1274 รภัคริชา บรรจงจิตร ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1275 ศุภวิชญ์ ไชยฉลาด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1276 ชนิกา อุ่นใจ ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
1277 เจนนี่ สมนึก มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
1278 อมรเทพ สังข์น้อย ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
1279 ปรียาภรณ์ เหล่าหว้าน คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ กาฬสินธุ์
1280 ชวินวัตร จิรมณี หนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี
1281 ชูธรรม อำนวยทรัพย์ วัดกลาง นครปฐม
1282 สมหญิง สิงห์โต สระแก้ว สระแก้ว
1283 เอกภพ พงษ์โต วัดใดใหญ่ ลพบุรี
1284 สุธาทิพย์ โพธิสาร บ้านปงสนุก ลำปาง
1285 วีระฉัตร บุญชู บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
1286 ณัฐติวรรณ ยืนยงค์นาน หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี
1287 นันทพร แก้วหาญ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
1288 ปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1289 ลัดดาวรรณ ยิ้มอยู่ ชุมชนบ้านโคกสะอาด เพชรบูรณ์
1290 พลพีระ วงศ์พรประทีป รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1291 พิมพ์นิภา บุญเสริม วัดพวงนิมิต สระแก้ว
1292 ณัฐพล เครือพาณิชย์ วัดเชียงราก สิงห์บุรี
1293 ธนศักดิ์ ทองจรัส เจียหมิน ปราจีนบุรี
1294 สุวิมล สว่างพงษ์ ดาราสมุทร ชลบุรี
1295 อรุณี ไกรสุข ไตรมิตรวิทยาสรรค์ สุรินทร์
1296 กนกพร แสไพศาล สุเหร่าบ้านไร่ สมุทรปราการ
1297 ปิยณัฐ ไชยธนพันธุ์ บ้านบางเตย นครปฐม
1298 สุชาดา ยุทธวิธี ไทยรัฐวิทยา ๗ ปราจีนบุรี
1299 สิริพร บุญทิพย์ วัดพิชัยยาราม ชุมพร
1300 พรพิมล นิลสนธิ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
1301 จุฑามาศ แสงชุม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1302 สโรชา ศรีสะอาด นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
1303 ปวีณา โรจนบวร วัดโคก ปทุมธานี
1304 พรรณนิดา กิจจานนท์ แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
1305 คนึงนิจ หอมกลิ่น บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) นครนายก
1306 จันทร์หอม ทองดีสุนทร อนุบาลชุมพร ชุมพร
1307 นาถนที ปรีประทุม วัดเกตุ ลพบุรี
1308 สุมลมาลย์ โยธาพันธ์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1309 ฉัตรลดา ไวการ วัดสามร่ม ฉะเชิงเทรา
1310 ภูมิศรัญญ์ นุรักเข วัดกาหลง สมุทรปราการ
1311 วิมลฉัตร พันธุรักษ์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1312 ธิภาพร แจ่มดวง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
1313 ภริตพร ตระกูลน้ำผึ้ง บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
1314 สิมาภรณ์ เผือกพังเทียม พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) นครราชสีมา
1315 ธัญญรัตน์ อินทรลักษณ์ อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
1316 ไพศาล บุญอิ่ม วัดปรังกาสี กาญจนบุรี
1317 สุกัญญา พากุลเลาะ วัดหนองยาง อ่างทอง
1318 ธิติญา มะมูดี วัดอินทาราม ปราจีนบุรี
1319 มัสลิน ชวดฉิม บ้านวังไผ่ กาญจนบุรี
1320 ไอรดา ทองโต บ้านบางหัก ชลบุรี
1321 ณัฐวุฒิ เลื่อนสาคร วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
1322 ปาจรีย์ เชาวดี บ้านเกษมสุข ตราด
1323 สุธาทิพย์ พาเรือง บ้านขี้เหล็ก อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
1324 ชยานันต์ ทองเพียร วัดคอลาด สมุทรปราการ
1325 ศศิพร ด่านเจริญ วัดศรีสโมสร ปทุมธานี
1326 ชนม์นิภา แก้วกัลย์ อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี
1327 เพ็ญนภา จินตุง บ้านม่วงงาม บุรีรัมย์
1328 ปิยะดา มะโนสินธุ์ ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
1329 กมลฉัตร ล่าโสตร์ ท่าเกษมพิทยา สระแก้ว
1330 พิราภรณ์ จักรวาลมณฑล วัดโพธิ์แทน นครนายก
1331 จุติพร วรรณพรม บ้านทุ่งต้นศรี พะเยา
1332 พชร กฤษณะเศรณี ดอนยางวิทยา เพชรบุรี
1333 อัศราวุฒิ จันทร์งาม บ้านในล็อค ประจวบคีรีขันธ์
1334 จินดาพร อมาตยกุล วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์) ปทุมธานี
1335 พิมพ์ขวัญ โคกครุฑ บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา นครสวรรค์
1336 ธนกฤต พันธ์แตง โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
1337 ณัชชา กลิ่นอุบล บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
1338 มงกุฏแก้ว ศิริขันธ์ วัดแหลมแค ชลบุรี
1339 จุรีรัตน์ สว่างประทีป สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี
1340 ณัฐกาญจน์ ธารมัต ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
1341 วรัชยา คำกังวาฬ รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
1342 ตวงรัตน์ น่าบัณฑิต วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สมุทรสงคราม
1343 ธนศักดิ์ ถอดศรี บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ยโสธร
1344 ชาญวิทย์ นราภิรมย์ขวัญ เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
1345 สุภรัตน์ ผาสุขธรรม วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1346 นันทวรรณ สวัสดี บ้านเขาใหญ่ ชลบุรี
1347 ณัฏฐวร ยิ้มสรวล ดอนพุดวิทยา สระบุรี
1348 พรสุดา ทันชม จงหมิน ปราจีนบุรี
1349 เมธาวี องอาจ วัดห้วยโป่ง ลพบุรี
1350 ปรารถนา มะลิทอง ธีรศาสตร์ ราชบุรี
1351 พิชญา กลิ่นเกษร รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี ตาก
1352 เนตรชนก คำลือ วัดบางด้วน สมุทรปราการ
1353 อรรถพล กล้าวิกรณ์ บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี พิษณุโลก
1354 ดารุณี วงค์อ่วน เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ แพร่
1355 เพชรรัตน์ เมารีจันทร์ วัดระนาม สิงห์บุรี
1356 พิมพ์พิมล ฉ่ำแสง มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
1357 จุฑามาส สุวรรณรัตน์ สามวาวิทยา ปทุมธานี
1358 สุภาพร ซื่อแท้ วัดหนองกระเบียน ลพบุรี
1359 ปิยทิพย์ เชียงอุทัย อัสสัมชัญระยอง ระยอง
1360 พรวดี แป้นศรีนวล บ้านลาดวิถี ประจวบคีรีขันธ์
1361 อภิลักษณ์ สุวรรณรัตน์ ชุมชนบ้านบ่อประดู่ สงขลา
1362 กมลพร เกตุแก้ว บ้านต่างตา นครราชสีมา
1363 กีรติ แจ้งชะไว อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
1364 ศศิธร ลาดแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
1365 ธนากร วงศ์นาคำ วัดเสม็ดจวน นครศรีธรรมราช
1366 ปณิตา กลางนุรักษ์ อนุบาลแสวงหา อ่างทอง
1367 ทัดดาว ประเสริฐ อนุบาลนครนายก นครนายก
1368 วิมลรัตน์ วัดลิบ สมาคมเลขานุการสตรี 2 ประจวบคีรีขันธ์
1369 สุวดี ศักดิ์แก้ว รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
1370 กนกวรรณ สิมศิริวัฒน์ บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ตราด
1371 ชลธิชา มั่นนวล ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์
1372 ปาล์ม ฟองเอม พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
1373 อมรรัตน์ เทพทัศน์ วัดใหม่ต้านทาน พระนครศรีอยุธยา
1374 ธีรวัฒน์ ภาคีพร วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
1375 อชิรญา ชนะสงคราม วัดแหลม นครศรีธรรมราช
1376 อชิรญา ชนะสงคราม วัดแหลม นครศรีธรรมราช
1377 กฤตพร ัพัฒนกิจ บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
1378 วีรดา วงค์มุสิก ราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต
1379 ศิวะ ทาระเวท บ้านโนนเสถียร บึงกาฬ
1380 ธิติมา ไวยกา บ้านร่องเผียว เชียงราย
1381 วรธนน จวบมี วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร
1382 เอกพล เชิดพานิชย์ บ้านระเวิง ชลบุรี
1383 ปุณยาพร พลายงาม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1384 พิทวัส สุดชารี บ้านอาเลา สุรินทร์
1385 กัลยา ชำนาญพล เทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ
1386 พิมรดา กรรณสูต ตาพระยา สระแก้ว
1387 ณัฐิดา กาฬภักดี วัดดอนตาล สุพรรณบุรี
1388 วิวัฒน์ชัย กิมาคม บ้านวังน้ำเขียว ประจวบคีรีขันธ์
1389 วันสกรานต์ สุขสำราญ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
1390 ชญานนท์ พิริยสัตยา ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
1391 อัญญรัตน์ คหัฏฐา วัดแก้ว สุพรรณบุรี
1392 พิราวรรณ พันธ์ศรีชนะ บ้านบัววัด อุบลราชธานี
1393 สุจิตรา คำสัตย์ บ้านเบิด สุรินทร์
1394 ศุภวัฒน์ มูลเมือง บ้านฮ่องกอม่วง ลำพูน
1395 แพรลดา ปราณีศรี บ้านดอนไก่ดี สมุทรสาคร
1396 ณิศาภัทร์ จั่นแก้ว วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม
1397 พรพิมล เขมา ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
1398 ปัณณ์นิตรา จันทร์ศิริ วังตะเคียนประชานุสรณ์ กำแพงเพชร
1399 ธนา รวมใหม่ บำรุงรวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
1400 ศุภวิชญ์ อุทร เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
1401 แนน หวานใจ เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
1402 ลลิตา ผดุงฤกษ์ บ้านวังใหญ่ เพชรบูรณ์
1403 นิวัฒน์ กองแสน เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เชียงราย
1404 ชลทิพย์ ก้อนแก้ว บ้านหน้าซึง สุราษฎร์ธานี
1405 นัฐพล จอมทอง วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) สมุทรสาคร
1406 ปวิชญา คธาทร แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
1407 พรสวรรค์ ลิ้มสินโสภณ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1408 นภษร ใจสมบุญ สิทธิพยากรณ์ พระนครศรีอยุธยา
1409 ชัยวุฒิ บุรีรัตน์ นาแกราษฎร์อำนวย กาฬสินธุ์
1410 บุณยาพร สนทนา วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป์) ราชบุรี
1411 พิชญา รัตนธรรมเมธี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
1412 ณัฏฐิยา บุญสวน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1413 ปวริศา มีสุขเสมอ กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
1414 สิริพร ธรรมปรีชา บ้านช่องมะเฟือง ชลบุรี
1415 ลาตีฟะฮ์ การีซอ คชเวกวิทยา พระนครศรีอยุธยา
1416 พรพิมล ลามัญ จินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
1417 ปิยะบุตร ทุ่งโพธิ์ คลองน้ำใสวิทยาคาร สระแก้ว
1418 อัจจิมา คุ้มถนอม วัดนาค พระนครศรีอยุธยา
1419 ธนาพร เขียนสุวรรณ รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
1420 อรวรรณ แสงเพ็ชร ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
1421 ชานนท์ เสนาะพิณ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1422 ณัฐวดี วงศ์ศิริพัฒนกุล อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1423 น้ำผึ่ง รัตนะวัน รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1424 ณัฐกร บุตรมารศรี วัดบางปรัง นครนายก
1425 นพรัตน์ พวงสังวาลย์ บ้านดอนขุนห้วย เพชรบุรี
1426 ศราวุฒิ ดำขำ ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
1427 กิตติพงษ์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
1428 นเรศ เผื่อนปฐม ธรรมรักษา นครปฐม
1429 กนกกาญจน์ ลูกอินทร์ บ้านตาลวก สุรินทร์
1430 ศิว์วิศว์ รำจวน บ้านโสน สุรินทร์
1431 คณิสา พุทธะสะ เก้าเลี้ยววิทยา นครสวรรค์
1432 วาสนา ศิริพัฒน์ บ้านคลองมะขาม ตราด
1433 ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม บ้านชำแจงแมง ศรีสะเกษ
1434 ณัฐวุฒิ อินนุ่ม นาป่ามโนรถ ชลบุรี
1435 ณัฐพล อนันเอื้อ น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
1436 นันทิยา ชัยสว่าง บัวเชดวิทยา สุรินทร์
1437 กัญจนา ศรีส่อง บ้านเขามะกา สระแก้ว
1438 ณชามิญฐ์ ฐิติไชยโสภณ วัดท้องคุ้ง สมุทรปราการ
1439 อภิสิทธิ์ เหมือนเงิน บ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) นครราชสีมา
1440 กนกวรรณ สุขาภิรมย์ วัดกลางใหม่ สุราษฎร์ธานี
1441 ปภัสสวรรณ แสงจันทร์ อนุบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
1442 ทรรศมาศ ผันพักตร์ บ้านแม่ท่าแพ สุโขทัย
1443 กมลพรรณ รอดเจริญ จงฮั้ว สุราษฎร์ธานี
1444 ปนัดดา คำหอม ชูวิชาราษฎร์ ตาก
1445 เกศแก้ว สุทธิสบาย บ้านคลองโยง นครปฐม
1446 กัณฐิกา ก้อนทอง สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
1447 อดิศักดิ์ บุญกาญจน์ บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1448 อลิสา พลเสน วัดกลางบ้านดอน สุพรรณบุรี
1449 เจนจินัน น่วมนิ่ม วัดโฆสิทธาราม สิงห์บุรี
1450 ชญาณี เบญโกโรโม วัดหนองจอกใหญ่ สระบุรี
1451 ชลธิชา จำรัส ดอนไชยวิทยา ลำปาง
1452 นพนรินทร์ นันโชว์ วัดภูเขาทอง สุราษฎร์ธานี
1453 มัลลิกา มาตราช คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
1454 มงคลกริชญ์ อินยอด บ้านป่าเลา สุโขทัย
1455 เฉลิมชัย หลวงตาล แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
1456 ปริญาชาติ อินขอ สุรินทรศึกษา สุรินทร์
1457 วรันยา แก้วจันเถิน บ้านจกปก ตาก
1458 ธรา เศรษฐี หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์
1459 ฤทธิ์เดช ทาตระกูล บ้านเหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
1460 บุญยาพร สีหะวงษ์ วัดบางบอน สุพรรณบุรี
1461 ชลธิชา เสามั่น วัดโคกเสลา สระบุรี
1462 ขวัญกมล คิดอ่าน บ้านเมืองกื้ด เชียงใหม่
1463 นนท์ณัฏฐ์ จันทรเนตร รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี
1464 ชวัลนุช เสชัง นครนายกวิทยาคม นครนายก
1465 สุทธิศา สมัครเขตการณ์ บ้านป่าถั่ว กำแพงเพชร
1466 มณฑิชา บูรพิสิทฐิกุล ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1467 จุไรรัตน์ เข็มทอง บ้านวัง(สายอนุกูล) นครราชสีมา
1468 ปรมาพร ขาวสุข บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑) ตราด
1469 สุทธินันท์ หมู่ธิมา อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
1470 ฟ้าใหม่ จีกระโทก บ้านไผ่สีทอง สุพรรณบุรี
1471 กนกพล ชลาภิรมย์ หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สุพรรณบุรี
1472 กุลธิดา สมบูรณ์ยิ่ง สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
1473 ปริญญา ขันอาษา บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) สระบุรี
1474 กัญญา มีสาวงศ์ วัดไทร นครปฐม
1475 ชัชวาลย์ คำงาม วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
1476 พรทิพย์ โต๊ะกลม พลอยจาตุรจินดา สมุทรปราการ
1477 นัฐพร เสมียนสิงห์ ปิยะฉัตร นนทบุรี
1478 จิราพร เจดีย์คำ สุเหร่าคลองเก้า กรุงเทพมหานคร
1479 สุนิสา เภากัน วัดจรเข้ไล่ พระนครศรีอยุธยา
1480 สินธุ์นภา วนสินธุ์ วัดสหกรณ์รังสรรค์ สระบุรี
1481 ณัฏฐ์วดี โปร่งทอง บ้านเขากระปุก เพชรบุรี
1482 สวรรยา ทรัพย์ประดิษฐ์ บ้านรางอีเม้ย นครปฐม
1483 กนกวรรณ บุตรดา วัดหนองเกตุใหญ่ ชลบุรี
1484 จิตรทิวัส โชติบูลย์ ราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร
1485 โยธิกา สุวรพันธ์ วัดกระโจมทอง กรุงเทพมหานคร
1486 พรธิวา สิงสันต์ บ้านหนองบัวฮี อุบลราชธานี
1487 นพวรรณ วีระเดช วัดจักรสีห์ สิงห์บุรี
1488 วรายุส เขียวสะอาด สุเหร่าคลองเก้า กรุงเทพมหานคร
1489 บุษยมาศ เปรมโคกสูง คณฑีพิทยาคม กำแพงเพชร
1490 ศศิธร สุขประเสริฐ วัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร
1491 ณดากมล ธรรมเกียรติ ชุมชนวัดสาขลา สมุทรปราการ
1492 สุวนันท์ ดวงแก้ว บ้านหนองตาเดช กาญจนบุรี
1493 ชนิกา แก้วมานะ บ้านปากเจียงโนนทอง อุดรธานี
1494 ดวงฤทัย บัวกล้า ยางซ้ายพิทยาคม สุโขทัย
1495 น้ำฝน ตาทอง บ้านยางน้อย มหาสารคาม
1496 นิรชา ศรีพลกรัง บ้านเสือเฒ่า ขอนแก่น
1497 ศาสตร์ตรา ชาตรี ดรุณาราชบุรี ราชบุรี
1498 ชัชชมนต์ วงศ์ต่อม บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก
1499 ภราดร ถาวร บ้านศาลา ศรีสะเกษ
1500 ปฎิพล ปุ่มเพ็ชร บ้านเขาลูกโล่ อุทัยธานี
1501 จิราภรณ์ แขกช้อย พระพุทธบาท สระบุรี
1502 นฤมณ สักการเวช อยู่ประชานุเคราะห์ ปทุมธานี
1503 ปิยะนุช โลนะลุ บ้านหนองคู สุรินทร์
1504 รัฐภาคย์ แหวนวิเศษ วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ
1505 เสาวลักษณ์ หอมนาน พญาลอวิทยาคม พะเยา
1506 วรัทยา บางแย้ม วัดจันทร์เจริญสุข สมุทรสงคราม
1507 ภานิพัฒน์ สุขสมสกุลชัย ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ฉะเชิงเทรา
1508 ศุภลักษณ์ สิงห์นอก อนุบาลประชารัฐสามัคคี นครราชสีมา
1509 จิรานุช แก้วนรา สองห้องแวงน้อยวิทยา นครราชสีมา
1510 ชารียา แสงแก้ว สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
1511 ภาวินี มีพารา วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ
1512 นุศรา กันเกิด วัดมะปราง ชัยนาท
1513 พลอยกาญจน์ ขวาไชย ราษฎร์บำรุงวิทย์ ราชบุรี
1514 วิภาวินี พันธุตา แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี
1515 วารุณี หนูจันทร์ วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สระบุรี
1516 อันติมา ปาตะโพธิ์ วัดบ้านซ่อง ฉะเชิงเทรา
1517 พลอย ฉิมวิเศษ สตูลศานติศึกษา สตูล
1518 ณัฏฐวณีย์ สุรินทร์ บ้านแม่แมะ เชียงใหม่
1519 กมลรัตน์ ประสาร รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
1520 ศิรินัน หวานชิด วัดหัวตะพาน อ่างทอง
1521 เลิศนุวัฒน์ สุวรรณรัตน์ บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย สกลนคร
1522 นิธิตา ดาลุน วัดหลักแก้ว อ่างทอง
1523 นุชรินทร์ เลี้ยงประเสริฐ บ้านแสนขัน อุตรดิตถ์
1524 ธนัท โฆษิตสิริกุล พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
1525 ประกิต จันทร์เพ็ง บ้านดงคู่ สุโขทัย
1526 วีระพล อินต๊ะวิชัย สตรีศรีน่าน น่าน
1527 รวิวรรณ ศรีทุมมา ห้วยม้าวิทยาคม แพร่
1528 วริศรา หวานสนิท วัดสุทธาวาส ชลบุรี
1529 ธัญลักษณ์ ลิดกลิ่น บ้านโซกม่วง สุโขทัย
1530 ธนากร ภิรมย์เพ็ญ วัดหนองกระทุ่ม สุพรรณบุรี
1531 จิรสุดา ยั่งยืน วัดโพธิ์แทน นครนายก
1532 ปิยะชาติ เสาวคนธ์ วัดม่วงน้อย สระบุรี
1533 ธนัทชา ภูมิลา วัดประชุมสงฆ์ สุพรรณบุรี
1534 เจนจิรา สมจิตร์ วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) พระนครศรีอยุธยา
1535 จิรายุส ชุ่มเกตุ วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) สระบุรี
1536 ต่างฤทัย พันพะม่า ราชประชานุเคราะห์ ๑๓ อุตรดิตถ์
1537 มธุรส เปลรินทร์ บ้านไร่หลวง ตรัง
1538 สมปรารถนา เหล่าดี บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1539 สิทธิวิชญ์ ภูมิวัฒนวรคุณ พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม
1540 ไกรสิทธิ์ ทั่งทองคำ บ้านหนองสำโรง ลพบุรี
1541 โชติวัฒน์ สำเร็จศิลป์ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
1542 กัลยภัทร์ เฉลิมศรี จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา กำแพงเพชร
1543 กาญจนา การะเกษ บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว อุบลราชธานี
1544 นริศรา สิงห์ยะบุศย์ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
1545 นฤเดช ตี้กุล รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ นครศรีธรรมราช
1546 ธงศกร พุทโท วัดป่าไผ่ สระบุรี
1547 จิรพัส โสภณรุ่งทรัพย์ หนองจอกประชานุสรณ์ อุทัยธานี
1548 สุทัศวรรณ พูลเจริญศิลป์ วัดโบสถ์ พระนครศรีอยุธยา
1549 เสาวรัตน์ บุญพิทักษ์ บ้านห้วยศาลา ราชบุรี
1550 ปิยะพงษ์ แก้วโยธา อนุบาลประชารัฐสามัคคี นครราชสีมา
1551 ปาริชาติ ชัยรัตน์ วัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี
1552 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1553 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1554 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1555 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1556 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1557 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1558 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1559 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1560 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1561 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1562 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1563 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1564 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1565 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1566 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1567 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1568 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1569 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1570 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1571 ปรัชญา กิจสุวรรณวงศ์ วัดมหาวงษ์ สมุทรปราการ
1572 ธนัญญา ยลถวิล พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
1573 ธิดารัตน์ รุ่งสกุล อนุบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
1574 ณัฐธิดา เพชรสงคราม ตะเครียะวิทยาคม สงขลา
1575 จินดารัตน์ สิงคะนอง บ้านวังซ่าน นครสวรรค์
1576 นุชนารถ ปานคำ บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) อุตรดิตถ์
1577 ณัฐสุดา สายวงค์ศร บ้านปากคลอง อุตรดิตถ์
1578 ปิยะศักดิ์ พรมโสภา นารีนุกูล อุบลราชธานี
1579 ธนากาญ นิ่มกลาง ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
1580 อภิวัฒน์ พานนท์ บ้านท่าทราย สมุทรสาคร
1581 กนกพร บุตรเพ็ง บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา นครสวรรค์
1582 สีหเดช เกตุวุฒิ วัดบางเดื่อ ปทุมธานี
1583 สมเกียรติ อัฐนาค เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
1584 ชญตว์ มะลัยไทยสงค์ วัดสุนันทาราม สระบุรี
1585 นัตยวรรณ สังข์ด้วงยา วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
1586 กัญญาณัฐ ศรีธิ บ้านแม่วะเด่นชัย ลำปาง
1587 ภูมิชัยลักษณ์ ตันโรจนชัย โยธินบูรณะ เพชรบุรี เพชรบุรี
1588 กฤษณา ทัพขวา บ้านโคกล่าม มหาสารคาม
1589 กวินนาฎ ร่มบุญทวี บ้านโนนแดงโนนม่วง ศรีสะเกษ
1590 ศราวุธ ก้อนทอง วัดบางปลา นครปฐม
1591 ณัฐกฤตา บุญช่วย รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
1592 อรรถพล บูรพัก ร่องตาทีวิทยา อุทัยธานี
1593 ญาดาศจี สุขยิ้ม ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว กาญจนบุรี
1594 นพพล ลาภสุขกิจกุล ป่าไม้อุทิศ 9 นนทบุรี
1595 ลลินดา หินทอง บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) ยโสธร
1596 ธนาธร เดวีเลาะ วัดวังแร่ พิษณุโลก
1597 ฐิติปภา พิมพ์พา บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
1598 งามตา สาดเจริญวัฒนา วัดเกาะแก้ว นครสวรรค์
1599 ฌัฐนิชา ทองบุญมา บ้านโคกสว่าง ปราจีนบุรี
1600 นันทิญา เวฬุวนารักษ์ อนุบาลสิริอัมพร แม่ฮ่องสอน
1601 พิยดา ศรีเวียง บ้านส่องตาแล กำแพงเพชร
1602 พลอธิป เมืองมลมณีรัตน์ คงคาราม เพชรบุรี
1603 ชนิดาภา เสืออยู่ บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สุพรรณบุรี
1604 แพรวพรรณ จรลักษณ์ รร.เทศบาลอินทปัญญา ชลบุรี
1605 ชยางกูล มูลสาร บ้านวังตาอินทร์ ลพบุรี
1606 เพชรรัศมิ์ พิทักษ์กุล ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1607 พรชนิตว์ วิศิษฐพานิช วัดควนขี้แรด พัทลุง
1608 ภารดี บัวเทพ วัดปางมะกล้วย เชียงใหม่
1609 สุมนทา แป้นทะเล แม่ตื่นวิทยาคม เชียงใหม่
1610 ชุติพร ธรรมประโคน เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
1611 ไอรดา กรรณรัมย์ บ้านหนองกก ประจวบคีรีขันธ์
1612 ณัฐชา เจ๊ะเละ วัดใหญ่จอมปราสาท สมุทรสาคร
1613 พัลยมนต์ แสงส่อง อนุบาลชุลีพร กาฬสินธุ์
1614 อัญชลี โต๊ะหมัด บ้านเขาน้ำโจน อุทัยธานี
1615 ภาคภูมิ โกศัย วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 พิษณุโลก
1616 ศศิกาญจน์ เหลืองสนิท โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
1617 ศราวุฒิ ค้ำมุ้ย บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) พิษณุโลก
1618 ปัญญรัชณ์ แก้วแสน บ้านไชยภักดี ตรัง
1619 เมรินทร์ เลิศปัญญาพร บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1620 ศศิพร จันทร์ศรี กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1621 จิดาภา พึ่งโพธิ์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
1622 อิสรีย์ ศรีหะสุทธิ์ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
1623 ธนัท วัฒนาวณิช สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1624 ศิริลักษณ์ ฤทธิ์แปลก อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
1625 เสาวลักษณ์ พรมโชติ บี เอฟ เอส นนทบุรี
1626 นาถตยา จีนกลับ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1627 รุ่งรัตน์ เอียมสุกใส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
1628 ริญญภัสร์ พีรวรรณวิชญ์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
1629 ดาราพร รอดชม พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
1630 กฤษฎา พิมพ์สุวรรณ สิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) ชลบุรี
1631 ศุขฤทัย อาดละออ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1632 อินทิรา สุกใส ปากคลองชวดใหญ่ สมุทรปราการ
1633 ศิวะ ดิษฐธรรม นาโบสถ์พิทยาคม ตาก
1634 วรรณาลักษณ์ เพ็ชรล้อมทอง วัดกาหลง สมุทรปราการ
1635 กัญชรส สุมา บุเปือยวิทยาคาร อุบลราชธานี
1636 ชยาภรณ์ คงอยู่ รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
1637 ดวงหฤทัย จีนแฉ่ง บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
1638 ดวงหฤทัย จีนแฉ่ง บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
1639 ดวงหฤทัย จีนแฉ่ง บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
1640 สุวิมล เงินคำ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
1641 บุญญฤทธิ โชติถาวรรัตน์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
1642 ศุภมิตร เที่ยงตรง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
1643 สุรัตน์ จงกลาง บ้านหนองซอ ประจวบคีรีขันธ์
1644 สุนันทา สายแก้ว บ้านเขาหินกลิ้ง นครสวรรค์
1645 กมลตรี เบี้ยจั่น บ้านบึงหล่มสามัคคี กำแพงเพชร
1646 จิราภรณ์ ทัพซ้าย ภูห่านศึกษา ขอนแก่น
1647 จุฑามาศ ผลาผล สกลวิสุทธิ สมุทรสงคราม
1648 วัชรินทร์ สุขสว่าง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา
1649 วัชรินทร์ สุขสว่าง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา
1650 วัชรินทร์ สุขสว่าง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา
1651 วัชรินทร์ สุขสว่าง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา
1652 กมลวรรณ หอมคง วัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร) สมุทรปราการ
1653 ปิยะพร โถตันคำ บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
1654 มินตรา สร้อยวัน ชุมชนวัดบำรุงธรรม สระบุรี
1655 ธนายุต นาคเกิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
1656 หนึ่งฤทัย ไชยมงคล ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) เชียงใหม่
1657 อนุสรณ์ เหล่าเมือง วังหินกิตติวิทยาคม ตาก
1658 กนกวรรณ แซ่อึ้ง บ้านน้ำฉา ชุมพร
1659 วรนุช ตระกูลศรี บ้านปางแดง เชียงใหม่
1660 อัชฌา ทับมีชัย วัดโบสถ์ สิงห์บุรี
1661 นัฐพร จันทร์เปล่ง หนองจอกวิทยา เพชรบุรี
1662 อรดา ชูเชิด ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
1663 สมฤดี สนศรีแสง สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
1664 เดชนรินทร์ อยู่ข้างแรม บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
1665 สุฑารัตน์ ชื่นชอบ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
1666 รัญชนา สวัสดิ์โสม บ้านห้วยสีเสียด เลย
1667 สุนันทา โนนุช พิจิตรอินเตอร์ พิจิตร