Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ยุวกาชาด ระเบียบแถวยุวกาชาด
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ปณิตา จิตรรักษ์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
2 สุนัฎถาพัชร เศษภักดี บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี ขอนแก่น
3 รุจิกร พงษ์พิละ อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
4 ศุภวิชญ์ ทองมงคล วัดคีรีวงการาม สุราษฎร์ธานี
5 กัญชริญา มูลอ่อน การกุศลวัดกลาง ร้อยเอ็ด
6 อัมพร พรหมนิกร ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
7 กาญจนา วรรณหนองคู ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
8 น้ำอ้อย อุดมวงค์ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
9 มุกดา เพชรดี การกุศลวัดกลาง ร้อยเอ็ด
10 สุทิสา กันฑาบุญ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
11 สุภาพรรณ สาระวิถี บ้านหนองแวงแห่ ร้อยเอ็ด
12 ธนภร ศรีมหันต์ บ้านหนองแวงแห่ ร้อยเอ็ด
13 จิรายุ ศิริเกตุ บ้านหนองแวงแห่ ร้อยเอ็ด
14 ทัศนีย์ แสนบุญเรือง บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
15 บัวเพ็ชร จอมคำสิงห์ บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
16 พุฒ เกตุชาติ บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ร้อยเอ็ด
17 พานทอง แก้วตรีวงษ์ บ้านป่ายาง ร้อยเอ็ด
18 ประดับศรี สีหาวงศ์ บ้านหนองแวง ร้อยเอ็ด
19 กัญญาภัทร สงค์ศรี บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ร้อยเอ็ด
20 สุธีรา บุญสอน บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ร้อยเอ็ด
21 สุกัญญา ตรีวงษ์ ร่องคำหงษ์ทองวิทยา ร้อยเอ็ด
22 อุระ บุตรศาสตร์ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
23 ปฐมสิงห์ คำอ่อนสา ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
24 ยุศิลป์ สุขขำ บ้านหนองสระหงส์ ร้อยเอ็ด
25 อุไรวรรณ เคนสุโพธิ์ บ้านเหล่าบากสามัคคี ร้อยเอ็ด
26 สำลี ลือจันดา บ้านเขวาใหญ่ ร้อยเอ็ด
27 นันทพร บุตรศาตร์ บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา ร้อยเอ็ด
28 ไพฑูลย์ บุตรวาปี บ้านหนองจาน ร้อยเอ็ด
29 กุหลาบ เกตุคำ บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา ร้อยเอ็ด
30 อุมาพร พรหมโคตร บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา ร้อยเอ็ด
31 สมเพชร จิตจักร์ ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) ร้อยเอ็ด
32 นัฐพงศ์ เหมือนศิริ ธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่
33 วันเพ็ญ บุญเรือง ราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่
34 วรรณศรี สุวรรณไตร ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ ร้อยเอ็ด
35 พินพร นามมูลตรี บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ร้อยเอ็ด
36 ศศิธร กุมสติ บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
37 พึงใจ นามไพร บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
38 อุดมลักษณ์ มาเบ้า บ้านหนองเล เพชรบูรณ์
39 สุทิศา ทิพย์แก้ว รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
40 ธิดาพร จิรศรัณยานนท์ อรพินพิทยา ลำพูน
41 สุดาวรรณ ยามา อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
42 จริยา พุกเกลี้ยง บ้านลานเต็ง ตาก
43 สุนีย์ ์ทองเลิศ บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
44 คำปุน เสนศรี บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
45 ณัฐวุฒิ ปัญญาประชุม บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
46 นฤมล พิมมณี บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
47 มรกต พงษ์ประเสริฐ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
48 ลลิตา คำหา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
49 สุรัสวดี กลางประพันธ์ อุเทนพัฒนา นครพนม
50 ฐาปนีย์ ขานอัน อุเทนพัฒนา นครพนม
51 จีราภรณ์ มูลสิงห์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
52 เจริญ คลาฤทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
53 ประทุมพร บุญมาวงษา โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
54 พิธพร วงษ์วิรัติ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
55 วไลลักษณ์ กุลวงศ์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
56 ณัชชา นิระเคน อุเทนพัฒนา นครพนม
57 สุเทวี กลางประพันธ์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
58 สุมาลี ประโคทัง ค้อวิทยาคม นครพนม
59 ยุวชน ปากหวาน นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
60 ไพบูรณ์ แสงเพชร นาโกวิทยาสูง กาฬสินธุ์
61 สวาสดิ์ แสนพันดร หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
62 จุฑาธิป แสนสุข ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
63 นภัสกร สุพรธนวัฒน์ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
64 ลาวรรณ ภักดีสุวรรณ พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
65 สิรินาฎ บาลลา พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
66 จันทรัมพร ผ่านสำแดง พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
67 นฤมล อ่อนหวาน เจริญใจ พะเยา
68 นิภาพันธ์ อนุภา บ้านแม่ระเมิง ตาก
69 เสงี่ยม สารเก่ง บ้านทุ่งป่าข่า พะเยา
70 อรุณี ศรีจันทร์บุญ อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์
71 เบญจพร ธาตุทะนะ อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์
72 สมศรี สิริเจริญกุล ผาเมืองวิทยาคม เพชรบูรณ์
73 จำเนียร ประสงค์สุข ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
74 วาสนา ศรีลาศักดิ์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
75 ปราณี สุขรี่ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
76 สนอง ซาเสน ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
77 ชุติมา พ่อชมภู ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
78 เอนก พรมศรี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน
79 เอกชัย โด่งวิริยะกุล เดชอุดม อุบลราชธานี
80 พิชนุช บุญมี บ้านหินลาด มหาสารคาม
81 เพ็ญประภา สว่าง บ้านหินลาด มหาสารคาม
82 สุนันทา ปานณรงค์ วัดเหนือ ราชบุรี
83 สุธาทิพย์ ถานสีมี บ้านเชียงวิทยา อุดรธานี
84 อำภา เรืองกฤษ รุจิรพัฒน์ ราชบุรี
85 ยุพาพร พื้นผา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
86 พิศมัย เกษมพร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
87 อุบลวดี พรหมสิงห์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
88 อมลรชา ทองงอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
89 นิตยา บุตรอ่อน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
90 รัตน์ภิรมย์ กนกหงษ์ ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
91 จริยาภรณ์ พรมเสน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
92 สุรพงศ์ วันยศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูง สระแก้ว
93 ขุนแผน มหาโยธี หนองหานวิทยา อุดรธานี
94 ชลธิชา หล้าจางวาง หนองหานวิทยา อุดรธานี
95 ธนกร ยศสกุลวริศ หนองหานวิทยา อุดรธานี
96 ชุติกาญจน์ ศรีพระจันทร์ หนองหานวิทยา อุดรธานี
97 ศักดินนท์ อุดชุมพิสัย หนองหานวิทยา อุดรธานี
98 จันทร์ศรี จำละคร บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
99 อนงค์ สัจเขต บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
100 ยุวพิน มะลิมาศ บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
101 ชรินทิพย์ โชติรัตน์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
102 พรชรดา กล่อมเสียง อ่างศิลา อุบลราชธานี
103 วริศรา ดีงาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
104 พรไพลิน ตีเมืองสอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
105 วรรษมน เมธีวิวัฒน์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
106 ภวันตี เจริญวงศ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
107 พัชรา พลเยี่ยม บ้านหนองคู มหาสารคาม
108 อาภาภัทร พลเรืองทอง บ้านหนองคู มหาสารคาม
109 วัชรีวรรณ วงศ์ทองดี อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
110 ไกรสิทธิ์ เพิกโสภณ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
111 ราตรี อุ่นดวง บ้านโนนสูงวังขอนจิก มหาสารคาม
112 จิรพันธ์ สัจจเวทย์ บ้านโนนสูงวังขอนจิก มหาสารคาม
113 จุฑาทิพย์ จีนพก วัดสนามชัย ราชบุรี
114 เพ็ญจิต แก้วกาเหรียญ อนุบาลแกดำ มหาสารคาม
115 พัสดี อุทาทิพย์ บ้านติ้วสันติสุข มหาสารคาม
116 น้ำเพชร ทับชา อนุบาลแกดำ มหาสารคาม
117 เมษา สมภา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
118 สุชาดา กิจบุญชู บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
119 กันทิมา ปัตตานัง บ้านหนองคูไชยหนองขาม มหาสารคาม
120 พัชริดา บัวสิงห์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก
121 พรชนก วงภูธร บ้านสนาม มหาสารคาม
122 นพรัตน์ ปาปะไพ บ้านสนาม มหาสารคาม
123 รุ่งทิวา เห็นชัย บ้านเขาอำนวยสุข ชลบุรี
124 อรุโณทัย ชัยสิทธิ์ วัดบางหลวง นครปฐม
125 สกลสุภา สุมาลี วัดบางหลวง นครปฐม
126 ชลิตา สมัครรัฐกิจ วัดบางหลวง นครปฐม
127 นิภา ตรีแจ่มจันทร์ วัดบางหลวง นครปฐม
128 ควนคนึง เสาม่วง โสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี
129 สุพัตรา สร้างนานอก บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) มหาสารคาม
130 สุชัญญา เผ่าผาง วัดบางหลวง นครปฐม
131 นุษณีย์ ใกล้ชิด บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ยโสธร
132 มัลลิกา อัยจักร์ ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) อุบลราชธานี
133 ศราไพล์ แก้วมั้่น สัตยาไส ลพบุรี
134 ยุพา สีใสสด บ้านคลองเรือ กำแพงเพชร
135 สะท้าน ขวัญมุข บ้านคลองเรือ กำแพงเพชร
136 พงศ์ศักดิ์ คงมูล ชลกันยานุกูล ชลบุรี
137 พรินท์พัช สองแก้ว บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
138 รุ่งนภา มีทรง บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
139 อิศราวรรณ สัมพันธ์พร บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
140 ศศิวิมล ขอนดอก บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
141 ภูริชญา นพรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
142 นภาทิพย์ บุญเที่ยง บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
143 สรียา แสงสากล บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
144 ศันสนีย์ บังเกิดสุข บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
145 พันธุ์ทิพย์ ศรีสมโภชน์ สวนศรีวิทยา ชุมพร
146 ติปราฝัน พรมภักดี บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
147 กัญญ์ชิสา นามเสนกิตติ์ธนา บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
148 บุญสาว สุขสมบูรณ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
149 บุนยนุช สอนไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
150 ทิพย์ปราณี ประเสริฐโส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
151 สุรีย์ คงบุญ บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
152 รัฏชนก บุญครอบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
153 ศศธร ถนอมศักดิ์ บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
154 นิตติยา กัณหา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
155 เขมิกา แก่นเมือง บ้านแม่โกนเกน ตาก
156 มยุรา คุฒแก้ว บ้านแม่โกนเกน ตาก
157 เรณู อรุณเลิศรัศมีโชติ บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
158 ปวริศา จิติ ชุมชนบ้านท่าสองยาง ตาก
159 อุทัย มหามนตรี ศรีอรุโณทัย ระนอง
160 ศิริรัตน์ สุขแสวง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
161 ณฐา วงษ์ป้อม ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
162 จารุวรรณ เผือกโสภา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
163 วาสนา พรมชัย บ้านโคก2 มุกดาหาร
164 วิลาวัณย์ บริบูรณ์ บ้านสมานมิตร เชียงราย
165 เขมิสรา ทองอยู่ บ้านแม่อมกิ ตาก
166 เมรี ทุยบึงฉิม โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร
167 แววพันธ์ ฉางข้าวชัย อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
168 พนัชกร โตธนพัฒน์ บ้านป่าสักไก่ เชียงราย
169 ผจงศรี โจ่ยสา บ้านรวมมิตร เชียงราย
170 กุลภัสสร์ อินเงิน บ้านรวมมิตร เชียงราย
171 เบญจวรรณ บัวบาน บ้านจอเจริญ เชียงราย
172 วิชุดา ยังมีสุข บ้านจอเจริญ เชียงราย
173 อรรศจีย์ วรรณา บ้านหนองแดน กำแพงเพชร
174 ศิริลักษณ์ อมรวัฒนา ศรีอรุโณทัย ระนอง
175 ประภาวรินทร์ สุวรรณศรี โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร
176 เตือนใจ มลแก้ว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
177 ชิดชนก สายบุปผา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
178 สุดใจ วงศ์คูณ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
179 สกุลรัตน์ ทองแสน กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
180 เรืองรัตน์ เผ่าภูรี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
181 สมจิต เกษเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
182 ลักษิกา วิวาจารย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
183 วิลาสิณี ศรียะลา เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
184 กชพรรณ กองคำ บ้านเวียงพาน เชียงราย
185 กนกวรรณ มีสีสรร กุมภวาปี อุดรธานี
186 ฉวีวรรณ ชานนตรี มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี อุดรธานี
187 วิลาวรรณ เหง้าพรหมมินทร์ บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
188 วิจิตรา พรหมชาติ ชุมชนดอนตาล มุกดาหาร
189 จารุวัฒน์ วิจิตรจันทร์ อนุบาลเลย เลย
190 นงพงา ไชยแสง อนุบาลเลย เลย
191 จารุวรรณ จันทร์ประเสริฐ อนุบาลศาลาแดง สระบุรี
192 สมฤทัย บัวสนธิ์ อนุบาลศาลาแดง สระบุรี
193 ภัสนันท์ เขียวอ่อน เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
194 พชรมน ศิลาชัย เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
195 อดุลย์ แป้นแหลม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
196 แวววัน มนูธาราม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
197 ลลิตา สระฉิม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
198 รุ่งนภา แหวนเพ็ชร คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
199 พอพิศ แก้วคูณ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
200 พัชรา นมรักษ์ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
201 เสาวณีย์ สิทธิจันทร์ ค้อวิทยาคม นครพนม
202 นิตยา นวลสุวรรณ หมิงซิน ระนอง
203 ทิพวรรณ​ แสนมงคล​ สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
204 เกษร ครไชยศรี สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
205 อัมพร​ อุดม สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
206 ใจทิพย์​ แก้วมงคล สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
207 ทัศนีย์ ประพฤติใน บ้านขามป้อม มหาสารคาม
208 เพิ่มพร พลศิริ ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม มหาสารคาม
209 ลาวัลย์ ใจแปง อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
210 ปวีณา แสนเรือง อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
211 ถนอม ลิบไพรวัลย์ อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
212 มยุรี ขันธะ อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
213 อาภรณ์ มะปะเข บ้านก่อ มหาสารคาม
214 ธนกร สิทธิเสรี บ้านก่อ มหาสารคาม
215 ราศรี จำปาทอง บ้านก่อ มหาสารคาม
216 ดาราพร พรมดี เมืองเลย เลย
217 ปรียาภรณ์ พึ่งอำพัน บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย
218 กิตติพงศ์ แป้นเขียว รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม นครสวรรค์
219 ธณัฐพล ตรีเดช ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
220 สุดารัตน์ ศรพรหม ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
221 สุดารัตน์ ศรพรหม ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
222 มลวดี ชนรินทร์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
223 สุกานดา บุดดี บรรพตวิทยา เชียงราย
224 อุไรวรรณ วงศ์ชัย พะเยาพิทยาคม พะเยา
225 พิลสา สิทธิหาโคตร มหาชัยพิทยาคาร มหาสารคาม
226 สุภาวดี ศรีทำบุญ โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
227 อธิการ สุขศรี มหาชัยพิทยาคาร มหาสารคาม
228 เดือนเพ็ญ หนูห่วง โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
229 มลฑาทิพย์ เกตุมณี สำเร็จวิทยา สระแก้ว
230 จุฑามาศ ดอนไพรเณร บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) กาญจนบุรี
231 ทิพมาส เดชานนท์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
232 นลัทพร บุ้งทอง รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
233 ทัศนี ชูมณี รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
234 สุธินี หอยนกคง รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
235 จันทร์เพ็ญ สีพาไชย รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
236 รีวรรณ เกตตะพันธ์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
237 นิภารัตน์ ถาดทอง อนุบาลวังสมบูรณ์ สระแก้ว
238 เอกชัย แต้มใจ บ้านห้วยต้าวิทยา อุตรดิตถ์
239 อนงค์รัก จันทะเขียง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม
240 รัชนี ละภักดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม
241 บุญเพ็ง ปินะถา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม
242 สุมาส เบญมาตย์ บ้านนาตะแบง1 มุกดาหาร
243 สุมาส เบญมาตย์ บ้านนาตะแบง1 มุกดาหาร
244 กฤษณพรรณ คนไว นาสะเม็งวิทยา มุกดาหาร
245 ลัดดาพร แสงทอง สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
246 สุพิชชญา ใจช่วง บ้านขามป้อม มุกดาหาร
247 ลอองดาว จิตรจักร บ้านขามป้อม มุกดาหาร
248 สมร อินทรวิเศษ บ้านนาโปน้อย มุกดาหาร
249 กิ่งแก้ว สิงห์ทอง บ้านคำสร้อย มุกดาหาร
250 มิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" มุกดาหาร
251 เรืองศรี สุวรรณไตรย์ วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" มุกดาหาร
252 จุฑาทิพย์ อนุรักษ์ชมภู บ้านลานเต็ง ตาก
253 ณลิชา ผลยะฤทธิ์ สทิงพระวิทยา สงขลา
254 วิชาญชัย ขามโคง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ สงขลา
255 เทอดพงษ์ ธานีรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
256 ขวัญจิต เกิดบรรณดิษฐ์ รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี
257 ณัฐินี เชาว์สมชาติ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
258 นวพร แกล้วกล้า โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
259 นุชนาฎ นาชัยดูลย์ โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
260 ดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
261 สุวรรณา สุขประเสริฐ อนุบาลนครนายก นครนายก
262 ทวีพร อิศรางกูร ณ อยุธยา องครักษ์ นครนายก
263 วาสนา กระแสร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี
264 อัญชนา สงศรี แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
265 พชร โทศก คลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
266 สายทอง เพ็งแป้น วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
267 เมธวี ทนันชัย วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
268 ชัยภูมิ ใหลหลั่ง วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
269 อนุสรา เสาเปรีย วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
270 วริทธิ์ฐา นามโคตร บ้านหนองไม้งาม สุรินทร์
271 บัวพิศ แสงเสดาะ อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
272 ภาวิณี เมยประโคน อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
273 พันธิภา รัตน์ประโคน อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
274 อาจารีย์ ศรีสด แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
275 วลัยลักษณ์ แบขุนทด บ้านเกาะ กรุงเทพมหานคร
276 ณัชชนม์ ชวินธนโชติสกุล แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
277 จุฑารัตน์ ยิ่งสม บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
278 จุฑารัตน์ ยิ่งสม บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
279 เทียมขวัญ สารีพร โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม
280 สุทัศนีย์ พรมทา สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
281 พนิดา ปากหวาน วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
282 นิพิชฌน์ชา สุขกัน บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
283 พัชชรี ไชยวรศิลป์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี
284 ปิยภรณ์ ทองเก่า นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี
285 วราภรณ์ สืบถิ่น นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี
286 จันทนา ภู่พงษ์ วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) พิษณุโลก
287 อนันต์ ยอดชมภู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
288 นันทนากร สุขวรโชติธนัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
289 ณฐนนท์ บึงอ้อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
290 ปรีดี สร้างนอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอครบุรี นครราชสีมา
291 อธิปวัฒน์ ฉัตรกมลธรรม เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
292 นภัทร สมบัติ เมืองถลาง ภูเก็ต
293 ภัควลัญชญ์ ศรีนาค เมืองถลาง ภูเก็ต
294 วุฒิเดช วรธนบดินท์ วัดบางโพโอมาวาส กรุงเทพมหานคร
295 ธนัตถ์ศรณ์ จิตเจริญ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
296 อาภาวรรณ ชุลีภรณ์ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
297 เบญจะ คำมะสอน วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
298 จิตตพร จันทร์หอม บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
299 ธิดารัตน์ เบียดตะคุ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
300 สุทธิพงค์ หนูหว้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
301 เรวดี วัชรกาฬ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
302 อุรส กลิ่นโลกัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
303 พรนิภา มูสิกะ ศรีอรุโณทัย ระนอง
304 ธาริณี วิริยานนท์ ศรีอรุโณทัย ระนอง
305 วาสนา ซื่อตรง ศรีอรุโณทัย ระนอง
306 วลัยพรรณ จันทะมูล ศรีอรุโณทัย ระนอง
307 ภัควดี จงประสิทธิ์ ศรีอรุโณทัย ระนอง
308 ณัฐธยาน์ ทินบุตร ศรีอรุโณทัย ระนอง
309 สมศักดิ์ ศรีวิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
310 พิทยาภรณ์ ทองอยู่ นาหลวง กรุงเทพมหานคร
311 ศิวัชญา เกษมพินิจวงาษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
312 ชนัญชิดา เผือกขันหมาก อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ประจวบคีรีขันธ์
313 มยุรา ผลค้า สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
314 ธนรัตน์ แฝงสาเคน สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
315 ปาริชาต โพธิ์แก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
316 ธัญญวรรณ เกตุมีชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
317 อริยา จันทร์เที่ยง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
318 เสาวนี ไพราม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
319 วิมลมาศ ศรีปราชญ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี
320 นลินภัสร์ กิตติอัครศรีกุล เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
321 อาริญา วงศ์มา เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
322 ปฏิวัติ ไชยมาตร ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
323 กัญชพร สิมมาเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
324 วรรณวิสา สุวรรณขันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
325 เสาวลักษ์ สวัสดีผล ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
326 เศรษฐนันท์ ศรีจันทร์ดี อนุบาลอรุณจิตร อุบลราชธานี
327 อาริยา บุญฤทธิ์เดช อนุบาลอรุณจิตร อุบลราชธานี
328 เสาวลักษณ์ ทองอ้วน อนุบาลอรุณจิตร อุบลราชธานี
329 ทรายเพ็ชร อุไรพงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
330 จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิเกา ตรัง
331 ปรียา นิคะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิเกา ตรัง
332 ยุวดี เมฆคลี รร.กุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ
333 สุคนธ์ นัยวิรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
334 กาญจนา ใจหาญ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
335 พัชราภรณ์ พวงโต วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
336 รุ่งรัตน์ ภู่ชัย วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
337 ขนิษฐา ประกอบแสง ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
338 ดุษฎี พูลทรัพย์ ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
339 อนิสสรา คำผาลา ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี