Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางยุวกาชาด ผู้บริหารงานยุวกาชาด
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ญาณี สมภักดี บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) ร้อยเอ็ด
2 สุวรรณ์ ฟักผล เสรีศึกษา เพชรบูรณ์
3 มยุรี นารี อนุบาลเมืองเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
4 พุฒ เกตุชาติ บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ร้อยเอ็ด
5 ปฐมสิงห์ คำอ่อนสา ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
6 ลักษณาวดี เกตุตากแดด บ้านเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
7 บุญชู ภูครองตา บ้านเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
8 สุปรียา แสงสุมาศ อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
9 สุปัน มืดทัพไทย อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
10 ทองแสน จันทร์มหา บ้านโคกนาคำ ร้อยเอ็ด
11 บุญยืน คำสอน บ้านหนองจาน ร้อยเอ็ด
12 เสาวรีย์ จารึกกลาง อนุบาลเมืองพนมไพร ร้อยเอ็ด
13 อุมาพร พรหมโคตร บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา ร้อยเอ็ด
14 วรรณศรี สุวรรณไตร ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ ร้อยเอ็ด
15 อมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะ อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง
16 อำภา วีระกูล บ้านละอุ่นใต้ ระนอง
17 วรวาส หาญอาษา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
18 พรชัย ธรรมโร สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
19 ศิวกร ไชยกุมาร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
20 วริยาภรณ์ จันทร์ทิพย์ แม่สอด ตาก
21 สุภาพร จอมประเสริฐ บ้านท่าอาจ ตาก
22 ศรีสุดา เย็นใจ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
23 วิลาสินี ว่องธนสาร อรพินพิทยา ลำพูน
24 อาภร โพธิ์วัด อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
25 วาศนา อัคราช ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
26 เสาวภา ทองมี หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
27 อรสา จันทวงศ์ บ้านตะเคียนด้วน ตาก
28 รินทิพย์ คำแก้ว บ้านแม่ตาวแพะ ตาก
29 วรัญรดา วงษ์ศิลา อนุบาลสกลนคร สกลนคร
30 วิชชุดา บุญยืน อนุบาลสกลนคร สกลนคร
31 อุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
32 พิมพ์ลภัส ทิพโชติ เมืองมุกวิทยาคม มุกดาหาร
33 จิตอมร บรรเทา บ้านนายม สกลนคร
34 มณีรัตน์ พาวงค์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
35 ศุภลักษณ์ สวนจันทร์ ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต
36 สุจิตรา แสนโคตร หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
37 อุไรวรรณ ทองเสน่ห์ สามัคคีศึกษา ตรัง
38 พัชรินทร์ บรรจมาตย์ พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
39 สิทธิพร ปุญญพันธ์ บ้านแม่จวาง ตาก
40 พรสวัสดิ์ สุวรรณศรี คำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร
41 ชญาภา พลราชม นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
42 จงกลณี โฮซิน หนองวัวซอพิทยาคม อุดรธานี
43 รำไพ ร่องสุวรรณ บ้านห้วยบง พะเยา
44 จุไรรัตน์ อินธิไชย บ้านนาดี อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
45 สุรีรัตน์ วารีนิล วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ราชบุรี
46 ศิริลักษณ์ ชมภูคำ บ้านหินลาด มหาสารคาม
47 ปราณี ทัยคุปต์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
48 ทวีชัย ศรีลับศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
49 ธนัตถ์พร โคจรานนท์ อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
50 มันทนีย์ ชวประพันธ์ สตรีบูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
51 บัวผิน ฝาแก้ว บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
52 พิสมัย ยกน้อยวงษ์ บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
53 จรีญาภรณ์ ฟักคง บ้านท่ามะไฟ พิจิตร
54 หอมรับ ซุ้ยไกร บ้านหนองบึง มหาสารคาม
55 ศิริญา สุทธิพันธ์ คงทองวิทยา นครปฐม
56 วราพร โพธิ์มั่น คงทองวิทยา นครปฐม
57 มรกต ทรัพย์แสนพูน บ้านบ่อหิน อุบลราชธานี
58 กัลยา ปรือทอง บ้านบ่อหิน อุบลราชธานี
59 สิรปภา ธรรมสอน วัดคูยาง กำแพงเพชร
60 อัจฉรา โปร่งใจ บ้านค้างภิบาล ตาก
61 สมาพร แก้วปนทอง สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา
62 ศศธร ถนอมศักดิ์ บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
63 พรรณี เหลี่ยมเคลือบ บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
64 สุรีย์ คงบุญ บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
65 มาลี โต๊ะถม บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
66 อทัยวรรณ อ้นนาค บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
67 เรณู อรุณเลิศรัศมีโชติ บ้านเกาะน้ำโจน กำแพงเพชร
68 เมรี ทุยบึงฉิม โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร
69 ชณิปภา วันอังคาร อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
70 สุชาวดี ขาววัฒนา บ้านจอเจริญ เชียงราย
71 สมศรี สามัญ โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี
72 ปุณณวิช เทพสุรินทร์ บ้านเวียงพาน เชียงราย
73 นิอิบบราฮิม นิเดร์หะ ยะหริ่ง ปัตตานี
74 สุริยัน พรมจำปา อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
75 สุภัทรา สีลาดหา วัดกลางโกสุม มหาสารคาม
76 ศุภักษร พรหมมูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
77 สุมาลี สร้างคำ บ้านเก่าน้อย อุดรธานี
78 อารีย์ โชติศรีพันธุ์พร ลองวิทยา แพร่
79 จิระพรรณ ศิริมงคล มารดาอุปถัมภ์ แพร่
80 กัลยานี แพงจันทร์ บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
81 สุวรรณ บูระทิศ อนุบาลหนองหานวิทยายน อุดรธานี
82 ประสิทธิ์ ไชยกาล สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
83 วิไลวรรณ สังข์เกิด รร.เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง นครพนม
84 วิทยา ว้งคะฮาต ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
85 นครินทร์ เหลือบุญชู รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ นครพนม
86 ยุวรีย์ สุธานนท์ ท้ายหาด สมุทรสงคราม
87 หนูจันทร์ พงษ์อุทธา บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) มหาสารคาม
88 นิรุตติ์ หมื่นสิน อุดมดรุณี สุโขทัย
89 รุ่งนภา ตาดเงิน อุดมดรุณี สุโขทัย
90 ธนกร สิทธิเสรี บ้านก่อ มหาสารคาม
91 ธวัช บรรเลงรมย์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
92 สุทัศน์ จิประพันธ์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
93 อาทิตย์ สอนกุลภักดี ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
94 คม ราชคำ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
95 สราวุฒิ พิมโยธา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
96 ยุภาวรรณ ใสดี มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
97 วนิดา ชูคำสัตย์ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
98 เอนก ตาคำ เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
99 ณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
100 อัญชลี ชินะข่าย ขุนขวากพิทยา เชียงราย
101 วรรณพยา นาระต๊ะ ขุนขวากพิทยา เชียงราย
102 นิมิต นวลจันทร์ บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
103 อธิการ สุขศรี มหาชัยพิทยาคาร มหาสารคาม
104 รสริน พิมพ์ไลย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
105 ปัฐมา ทะมีพันธ์ อนุบาลหนองคาย หนองคาย
106 กฤติยา พุทธโกศัย หนองขาหย่างวิทยา อุทัยธานี
107 ฐิติกา รักวานิช จรัสศิลป์ อุตรดิตถ์
108 สุรัตน์ แปรงทอง รร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
109 สุนันท์ มีทอง ด่านแม่คำมันพิทยาคม อุตรดิตถ์
110 วันวิสา คำน้อย น้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์
111 ลาวัลย์ ย้ายตั้ง ตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์
112 ลำยงค์ ทองตีบ ตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์
113 กานดา สุขแดง พิชัย อุตรดิตถ์
114 อำนวย อรรคเดโช พิชัย อุตรดิตถ์
115 รัตนา จันทร์โสภา พิชัย อุตรดิตถ์
116 นิตยา อ่องทอง พิชัย อุตรดิตถ์
117 สุดารัตน์ วันนาหม่อง น้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์
118 สมหทัย แคว้นไธสง แสนตอวิทยา อุตรดิตถ์
119 เพ็ญศรี เสียงดัง อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
120 กาญจนา วิรัชชัย อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
121 เพ็ชชรี อ้นทองทิม รร.พนมมาศพิทยากร อุตรดิตถ์
122 พัชรี นกคล้าย บ้านหลักร้อย อุตรดิตถ์
123 ทิวาพร จูมศรีสิงห์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาดูน มหาสารคาม
124 ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
125 โชติรส ศรีทับทิม อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
126 ปิยรัตน์ ประจันตะเสน บ้านวังหว้า ขอนแก่น
127 ยศวดี วงศักดา อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
128 เพ็ญศรี เกษเพชร สว่างแดนดิน สกลนคร
129 ชาติชาย ก่อคุณ มุกดาลัย มุกดาหาร
130 มณีวรรณ อาจวิชัย หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
131 วิจิตรา พรหมชาติ ชุมชนดอนตาล มุกดาหาร
132 ธมลพรรณ เดชนุ่น กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
133 ณลิชา ผลยะฤทธิ์ สทิงพระวิทยา สงขลา
134 พวงเพชร ฉิมสุด บ้านสันป่าไร่ ตาก
135 มัสลิน เขียวลำยอง อนุบาลตาก ตาก
136 จิราภรณ์ สิทธิฤทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
137 สุมาลี เฮงจันทร์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
138 สุทธิ วรรณนุช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
139 อรัญญา เวชพิศ รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
140 วชิระ นรบาล ถลางวิทยา ภูเก็ต
141 แสงเพ็ญ โล่ห์คำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ
142 ยุภาพร พรมวารี รร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ร้อยเอ็ด
143 มาเรียม นันตะนะ คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) พิษณุโลก
144 ศศิธร ศิริทิพย์ บ้านบ่อหิน อุบลราชธานี
145 มณี สมศรี บ้านป่ากุงน้อย อุบลราชธานี
146 บรรจบ เจริญขวัญ สิรกานต์มอนเทสซอริ หนองคาย
147 นงเยาว์ บุญสุข นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
148 รัชนีกร ผิวสว่าง บึงกาฬ บึงกาฬ
149 วราภรณ์ กิจกนกศร วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
150 ไพศร๊ ดวงมณี วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
151 ขวัญหล้า ใจห้าว ผดุงวิทย์ เพชรบูรณ์
152 รัตนา ดีศาลา วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
153 พิชชารัตน์ นราภัย วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
154 ศุภกฤต ชมภูทัศน์ วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
155 สุภัทราภรณ์ ทองมาก บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
156 รัตนา สนั่นเอื้อ วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร
157 ปสิทธิ์พงษ์ ชินประเสริฐ วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร
158 รำพึง เรือนทอง วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
159 วัลภา จันทร์ศิริทอง วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
160 พิชามญชุ์ กองแก้ว วัดพลมานีย์ กรุงเทพมหานคร
161 รัชนี อิสระวิทยะชัย วัดพลมานีย์ กรุงเทพมหานคร
162 ต้นทุน จันทร์จู บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
163 มลทิชา ผอบแก้ว บางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) กรุงเทพมหานคร
164 จุฑามาศ อัครอภิชาติ บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
165 บุบผา ไกรมาศ คลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
166 มณินทร พลไชยวงศ์ คลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
167 อรทัย ศรีวิเชียร สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
168 ณัฐมน กลั่นทิพย์ วัดโพธิ์เรียง กรุงเทพมหานคร
169 เครือวัน ทรัพย์สมบูรณ์ สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
170 สายธาร พิมพ์จันทร์ วัดโพธิ์เรียง กรุงเทพมหานคร
171 ประอร พันธ์เตี้ย บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร
172 เนาวรัตน์ สมพงษ์ วัดพิกุล กรุงเทพมหานคร
173 ลัดดา แสนเสนาะ วัดนาคกลาง กรุงเทพมหานคร
174 กฤตภาส สถาพรสกุล วัดดิสานุการาม กรุงเทพมหานคร
175 ศิรินทร เลิศประดิษฐ์ วัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานคร
176 ประทีป สว่างประทีป วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
177 สายทอง เพ็งแป้น วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
178 วรยา พลนาคู วัดศรีสุก(แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
179 ณนัทธร นงรัตนชงค์ บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
180 ปรียนุช สายใจ วัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
181 ศศิธร ชาลีพรหม วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
182 นนลนีย์ บุญมาก วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
183 ธัญญธร เลิศยภักดี ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร
184 จุรีรัตน์ สาคร วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
185 ทิวาพร ชาญธัญกรรม ประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
186 สุภาพร จันทร์มา ลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) กรุงเทพมหานคร
187 ศิริลักษณ์ ปีตะนีระวัตร์ วัดพิกุล กรุงเทพมหานคร
188 ประไพ ไหมชุม วัดพิกุล กรุงเทพมหานคร
189 รัตนา เมืองประทับ วัดทองเพลง กรุงเทพมหานคร
190 กุศล ถี่ถ้วน คลองสาม กรุงเทพมหานคร
191 กานต์กนิษฐ์ เฟื่องฟูพงศ์ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร
192 กุลรัก ไชยราชา วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร
193 ศรินรัตน์ พงษ์รุจปรีชา วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร
194 สมศักดิ์ ทองผุด บางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
195 วรรณา สมปราชญานันท์ วัดทัศนารุณสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร
196 กัลยา เลิศอาวาส คลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
197 ไฉไล พานิชสุข คลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
198 ธวชินี สุริยวงศิื คลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
199 เสาวลักษณ์ บุญหมั่น วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
200 ฐิติพร โสมอ่อน พระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
201 จุฑารัตน์ ใจแกล้ว วัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
202 ณัฐกาญจน์ ดีขันธ์ วัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
203 อมรรัตน์ จีนนอก วัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
204 ธาริดา เหมรักษ์ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
205 กัลยา เปานาเรียง วัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร
206 วราภรณ์ ภิระตา คลองพิทยาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
207 กษิรา โกมลเดชาชัย เพชรถนอม กรุงเทพมหานคร
208 วิลาสินี สุวรรณโภชน์ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
209 วาสนา พรหมภักดี วัดหลักสี่ (ทองใบ ทิวารี) กรุงเทพมหานคร
210 พงษ์พันธ์ เรืองฤทธิ์ฉายแสง สุเหร่าคลองเก้า กรุงเทพมหานคร
211 ศิริพร อัศววิไลพร วัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร
212 รมยชนก เข็มเจริญ ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
213 สุชาดา สุเหร็น อนุบาลกันตังศึกษา ตรัง
214 ยุพาพิน ช่วยวัฒนะ รัตนบุรี สุรินทร์
215 ศิริษร แหวนนิล สุเหร่าจรเข้ขบ กรุงเทพมหานคร
216 รัฐพงษ์ รัฐสมุทร รัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
217 ปวีณ์รดา กรรณรัตน์ รัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
218 ธนิศ บุญอติชาต บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
219 นงเยาว์ ผาสุก ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
220 บุญศักดิ์ บุญจูง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
221 นงเยาว์ ทองขาว อนุบาลกันตังศึกษา ตรัง
222 ปานรดา พรธวัชชัย คลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
223 ลักขณา ทวีศักดิ์ วัดทองศาลางาม กรุงเทพมหานคร
224 สิทธิชัย พูลสวัสดิ์ วัดทองศาลางาม กรุงเทพมหานคร
225 กฤษกร เพชรภรัณยู สุเหร่าจรเข้ขบ กรุงเทพมหานคร
226 อินทิรา งามแสง วัดทองศาลางาม กรุงเทพมหานคร
227 สุภาพร แสงสมาน วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
228 วงเดือน ถือศักดิ์ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
229 อมรรัตน์ การุญ วัดบางโพโอมาวาส กรุงเทพมหานคร
230 จิตราภรณ์ เอี่ยมสกุล จรัสศิลป์ อุตรดิตถ์
231 อมรรัตน์ สุพัฒน์ จรัสศิลป์ อุตรดิตถ์
232 เสาวนี เรวัตโต วัดสุวรรณคีรี กรุงเทพมหานคร
233 ระวิ สุทธิเสงี่ยม วัดสีสุก กรุงเทพมหานคร
234 ศรีรัตน์ บัวใหญ่ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
235 อนุพงษ์ ทิพโรจน์ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
236 นลินี แกมทับทิม อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
237 ธันย์นิชา วิรัตน์ศุภศิริ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
238 พรภิศา พลทวี อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
239 จำเนียร นนทมิตร วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร
240 นวมินท์ อยู่เย็น วัดพรหมสุวรรณสามัคคี กรุงเทพมหานคร
241 หนูไกร มณีทรัพย์ อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
242 วิรุฬ วรธงไชย วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
243 ธัญชนก ไชยโคตร วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
244 เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ ภูเขียว ชัยภูมิ
245 กาญจนา เตชะสร แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน
246 กัณฑ์จริณ สุภัคธนสมบัติ วัดกระโจมทอง กรุงเทพมหานคร
247 ปัญณ์ณพัชร์ พรหมเมศร์ เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
248 ศุภกานต์ เดชผดุง เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
249 กฤตภัค อึ้งพินิจกุล วัดจันทร์นอก กรุงเทพมหานคร
250 พัทธ์วริน ชนนท์วารศักดิ์ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา กรุงเทพมหานคร
251 ศุภรงค์ สว่างงามวงศ์ วัดดิสหงสาราม กรุงเทพมหานคร
252 วนิดา เทศนอก วัดดิสหงสาราม กรุงเทพมหานคร
253 ธิดา เลิศพรประสพโชค วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) กรุงเทพมหานคร
254 กฤตาณัฐ สุขมาก วัดพรหมสุวรรณสามัคคี กรุงเทพมหานคร
255 กัลยา เชื้อนาค วัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร
256 ยุภาวดี พันธัง วัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร
257 จิราพร กลิ่นขจร บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) อุตรดิตถ์
258 กุณฑิณี ชาญธีระเดช บ้านนายเหรียญ กรุงเทพมหานคร
259 รัสรินทร์ รวงผึ้งวีระโชติ วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
260 ฉัตรฉวี ธรรมเกษา เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
261 คมขำ นิ่มสุวรรณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
262 เขมสุภางค์ สุขประกอบ บำรุงรวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร
263 สมนึก ปิ่นทอง วัดราชโกษา กรุงเทพมหานคร
264 สมศรี พิมพิพันฒน์ วัดราชโกษา กรุงเทพมหานคร
265 วิมลรัตน์ ปาสาบุตร บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน มหาสารคาม
266 สุทัศน์ จอกสถิตย์ สุเหร่าคลองสี่ กรุงเทพมหานคร
267 วิภาภรณ์ ทองสุข ประภาสวิทยา กรุงเทพมหานคร
268 นิรันตร์ สุยะรา คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
269 วรรณา แสงขจร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งตะโก ชุมพร
270 อุษา เย็นอุทก สมฤดีสมุทรสาคร สมุทรสาคร
271 สุกัญญา มัยรัตน์ สมฤดีสมุทรสาคร สมุทรสาคร
272 ลำปาง ชายผา บ้านป่ากุงน้อย อุบลราชธานี
273 ศรีจิตรา เมืองโคตร บ้านขามป้อม มุกดาหาร
274 สุภาภรณ์ อินทมาตย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
275 ปภาวดี ศรีลาศักดิ์ อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
276 วาสนา พรมชัย บ้านโคก2 มุกดาหาร
277 ดวงพร สมุทรโมฬี สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
278 พิสิษฐ์ ศรีกุล รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
279 นวพรรณ มะลิรักษ์ รร.บ้านสิริขุนหาญ ศรีสะเกษ
280 ณัชธกัญ หมื่นสา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี
281 กฤษฎาพร นครไทยภูมิ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย พะเยา
282 กฤษณะ อรัญสาร อนุบาลพะเยา พะเยา
283 สงบ ภิญโญ เจริญศึกษา ร้อยเอ็ด
284 สำอาง น่าบัณฑิต บ้านสำโรงหนองจอก ร้อยเอ็ด
285 รมณี เหลี่ยมแสง หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์
286 ชมกัญจน์ญาณ์ ทรัพย์ทวีธร บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง ชัยภูมิ
287 นิภาพรรณ โพธิ์อ่อน บ้านด่าน อุบลราชธานี
288 สยาม มูลอินทร์ บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ลำพูน
289 อรสา จันทร์สัมฤทธิ์ วิทยาราษฎร์รังสรรค์ ฉะเชิงเทรา
290 นิพนธ์ ไชยเจริญ น้ำดิบวิทยาคม ลำพูน
291 เพ็ญลักษณ์ สีอ่อน รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
292 วีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยะหา ยะลา
293 กอบสมุทร ศรีดา ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
294 สุนันทา รัตนหิรัญวงศ์ หมู่บ้านตัวอย่าง ตาก
295 อิสริญ บุญหนัก สวนศรีวิทยา ชุมพร
296 ปุณณภา สุทธิสาคร รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จันทบุรี
297 พวงพรรณ วันมา พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่
298 อารีวรรณ์ แร็พพ์ส สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
299 ดวงดาว โลคลัง บ้านโคกสว่าง2 มุกดาหาร
300 อุทัย ไทยกรรณ์ จ่าการบุญ พิษณุโลก
301 ลัดดา แย้มอ่อน จ่าการบุญ พิษณุโลก
302 ศิริชัย พุ่มพันธุ์ บ้านหนองหาดใหญ่ สมุทรสาคร
303 ปาริชาต นัยจิตร รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี