Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ R.B.T.C. (วิสามัญ)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 กฤษฎา ภิรอด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
2 มูฮัมหมัด มะลาเฮง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเบตง ยะลา
3 มัทธิยา เหล่าโก้ก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
4 ชัญญนิษฐ์ นิลประดิษฐ์ วัดใหม่นพรัตน์ สุพรรณบุรี
5 ทิพรัญยา ผลอาหาร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว เชียงใหม่
6 ตนุภัทร ศรีโชติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
7 ณัฐพงษ์ จันโอ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี
8 กานต์ติมา รักษ์พงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร
9 ณัฐธิดา ชิณจักร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10 สุขใจ สุขประเสริฐ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
11 อรพรรณ จรรยา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
12 ประสิทธิ์ แสงอรุณ บ้านกุดเลา ขอนแก่น
13 ณัฎฐนันทน์ เอียดเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธารโต ยะลา
14 ชญานิน สง่าเพร็ช วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี
15 หทัย ตันติวิทย์ บ้านชะอวด นครศรีธรรมราช
16 ปิยธิดา สำนวลกลาง อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี
17 ภัทรพงศ์ นุสิทธิ์ บ้านแหลมหิน ปราจีนบุรี
18 ฐนกร พจมานสว่างวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี
19 จุไรรัตน์ อนันต์ไพฑูรย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี
20 จุฬาลักษณ์ ผิวคล้ำ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
21 จิดาภา จันทร์สามาถร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม
22 ฉัตรเฉลิม ทรงความเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
23 วริทธิ์ธร อับดุลเลาะมาน วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
24 ณัฐวิทย์ ทองมงคล บ้านซับน้อยเหนือ สระบุรี
25 นิทัศน์ สายสั้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
26 เปรมปรี ศิริสมบูรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
27 ธนู บำรุงนา พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
28 วรรวิภา เกตุแก้ว เจี้ยนหัว นครปฐม
29 อานนท์ ดำรงวงค์วิจิตร วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร
30 สุรสิทธิ์ สิทธิสาร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
31 สิทธิพงศ์ เจียมพรเศรษฐ์ วัดบางเพรียง สมุทรปราการ
32 รวีภาส หัตถะบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
33 สิิริกรประภา นุ่นคำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะคำ บุรีรัมย์
34 พิทักษ์ชน เฉยชู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน
35 วิภาวรรณ ดีระเบียบ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นครนายก
36 วิทวัส คงนวล วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
37 ธนพล นาคงาม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
38 ศรัณ กองกมล วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
39 แก้วใจ ช่อผกา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
40 ธันกนก สุภาวัฒนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี
41 ศุภธัช สุกใส บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
42 ณัฐพงษ์ พิมพ์ภักดี โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ บึงกาฬ
43 จิรัสย์พงษ์ วิเศษสิทธิโชค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
44 เจริญศรี ศุภภะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะ ลำปาง
45 อาภาวี คีรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
46 จิรทีปต์ ชนวัฒนะกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
47 ธิดา หาริตะวัน สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
48 สุธารักษ์ ปิวาวัฒนพานิช วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
49 ฉัตรธินี ธนานิกกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหางดง เชียงใหม่
50 มัลลิกา ทรายแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
51 คทาเกียรติ โสรัจจาภินันท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
52 อาชานัย จิตรดี อนุบาลรัตนบุรี สุรินทร์
53 ภาวิณี สกุลกาญจนดล วัดท่ามะขาม กาญจนบุรี
54 สิริกร เกตุประเสริฐวงศ์ วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สมุทรสงคราม
55 วสิษฐ์ น้อยอุดม วัดหนัง กรุงเทพมหานคร
56 กรกฎ รอดพูล วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
57 สุุกัญญา รวดเร็ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
58 เมสิณี นิวทะวัช วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
59 กรรณิการ์ สอนง่าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
60 ณดล จาริยพาณิชย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
61 กริษณุ ไชยวงษ์ บ้านโสม ชลบุรี
62 อนงค์นาฎ บุษบงก์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี
63 พัทธนันท์ พรมเหลา สีดาวิทยา นครราชสีมา
64 คามินทร์ อบรองผาด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
65 วิไลวรรณ สุขโชติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
66 ธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช พระนครศรีอยุธยา
67 จิตต์ชนก โลศิริ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
68 มานพ ชูยิ้ม วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร
69 ทมิตา ตรีชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
70 ณรงค์ รามัญจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
71 สินี นัยชิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี
72 เพียงอัมพร ปิ่นทอง ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
73 บุษยารัตน์ พรมมี สวนศรีวิทยา ชุมพร
74 ศุภกร กรคณฑี พันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร
75 ดนัย ทับอ่ำ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
76 ธัญญวรรณ เกตุมีชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
77 นิวัฒน์ จันทร์เทศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
78 สุภาณี สอนง่าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
79 ทรายเพ็ชร อุไรพงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
80 กชพร คงสุข วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี
81 กรองทิพย์ ยัสพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
82 ณัฐพล ปุรณะ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
83 ณัฐวรรณ บุญชู วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
84 วรวุฒิ แก้วตา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
85 ธนวรรณ ช่อรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร ลำปาง
86 มงคล ยินดี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี
87 สราวุธ อานนท์วัฒนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
88 พัฒนกฤษณ์ นามคำมี วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด
89 หนุ่ม คำแสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
90 จันทิมา พรหมแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบันนังสตา ยะลา
91 บัณฑิต บุญสว่าง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี
92 วศิน อิ่มกระจ่าง วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร
93 กนกวรรณ สิมศิริวัฒน์ บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ตราด
94 ธัชชัย มาละเงิน วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
95 ระพีพร สหะวิเศษไชยชาญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
96 ธัญชนก ประการแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
97 อริษา การวุฒ วัดพระยาทำ กรุงเทพมหานคร
98 คมชาญ รอดประเสริฐ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
99 อมรเทพ ลำมะนา ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
100 ภัทร์สินี สุขจันทร์เทาะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ
101 รัศมี บุตรธิยากลัด ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) ตราด
102 ชญาณ์กนิชฐ์ นันทะเขียว วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
103 ตรีรยา ศรีศักดา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
104 อัจฉราพรรณ ศรีสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
105 คณิตา นิลนนท์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
106 สมมาตร แก้วมา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร ลำปาง
107 สาวิตรี แก้วประเสริฐ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
108 รัตนภูมิ เรืองสอาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
109 พงษ์ชนะ เขียวขำ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี
110 เครือวัลย์ ภู่ทับทิม วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
111 พิมประภา ฤทธิ์จันดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
112 ณัฐพงษ์ เหี้ยมหาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
113 ธนะศักดิ์ ไพรเย็น บ้านโป่ง สุพรรณบุรี
114 กันติมา ปัดมะลิด วัดประชุมราษฏร์ ปทุมธานี
115 กิตติยา วัฒนมณีกุล วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
116 กานต์พิชชา เชยโสภณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
117 ณัฐพร แสงพิรุณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
118 อฒิวัฒณากรณ์ สังขทัศไนย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
119 พัดโบก วินัยกิจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
120 สุธาทิพย์ บุญสุภาพ วัดหลักแก้ว อ่างทอง
121 ชนิดาภา สุนทรธนาภิรมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
122 ปรัชญา พานบัว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
123 สุภารัตน์ เบ็ญจวรรณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
124 สุพิชฌาย์ ศรีคำ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
125 วรรณรัตน์ กมลชัยกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี
126 ภานพล นานวัน พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
127 วสันต์ กิจสืบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
128 สุนันทา รอดทอง วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
129 สุทธิรักษ์ จูงใจ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
130 ปาริชาติ ยศเรือง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
131 กันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
132 อลินดา จันทรโชติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
133 บริรักษ์ เป็ดทอง วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
134 รัฐภูมิ ก้อนนาค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
135 โชติกา ดิษฐลักษณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแค สระบุรี
136 ภคณัช ทรัพย์บำรุง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
137 เมธาพร ณวิพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
138 สุวนันท์ กลิ่นสุคนธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
139 ปฐมพรหม ปรางค์ชัยภูมิ เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
140 อภิชัย ปานศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไชโย อ่างทอง
141 อภิสิทธิ์ ช่วยชูเชิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
142 เฉลิมชัย อินเอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง
143 รัตนาภรณ์ สมบุญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแสวงหา อ่างทอง
144 ณัฎฐ์มนต์ ทองสุก วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
145 อรวรรณ นิ่มกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
146 มานะ ภัยนิราศ วัดท่าชุมนุม อ่างทอง
147 พงศ์กาญจน์ อ่วมรอต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง
148 นิรมล แก้วม่วง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
149 เมธา อ่อนจริง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
150 จีระภา ดีลี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
151 ณัฐวุฒิ เพ็งสุข ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
152 อรรถพล ภิญโญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าโมก  อ่างทอง
153 สุวินัย เหมือนทิพย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าโมก  อ่างทอง
154 อินทิรา อริยพฤกษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
155 นันท์นภัส นิฐินันท์กุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
156 ธงธวัช ปานโต บ้านโป่งเกตุ สระบุรี
157 นฤมล จันเต็ม ผาเทิบวิทยา มุกดาหาร
158 ณิยะวรรณ ชูทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
159 ภัทรพงศ์ ปานหิรัญ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี
160 โชติมา ธาราดล วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี
161 หทัยทัต ออมทรัพย์ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
162 ทศพล พลอยเพ็ชร ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
163 ภคิน เพ็ญปัญญา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี
164 ธนวัฒน์ สุขเงิน วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
165 สัณห์พิชญ์ ศรีงาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
166 สุวิชัย สุบรรณจุ้ย บ้านซับสนุ่น สระบุรี
167 สุรศักดิ์ เปรมสุข วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
168 อโณทัย ศรนิกร โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
169 วิวัฒน์ ลำใยผล วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี
170 ธีรพงศ์ ทองดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี
171 นิจยา อินทร์ประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ลพบุรี
172 กฤษฎา ฉัตรเท วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
173 กัลยาณี คำเวียง บ้านไผ่ใหญ่ ลพบุรี
174 มรกต ปานสุวรรณ บ้านชอนสมบูรณ์ ลพบุรี
175 วิมล จอกทิพย์ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
176 สลักจิตร มั่นจิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
177 นุจรินทร์ อินทร์ปัญญา วัดบ้านใหม่ นครสวรรค์
178 ปภัสสร แสงงาม วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี
179 ศุภกิจ กิ่งไทร วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี
180 ปริญญา ประเสริฐพงษ์ บ้านท่าตะโก ลพบุรี
181 ณัฐพล สวัสดี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
182 สุทัศน์ คุณขุนทด วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี
183 อมรรัตน์ ถั่วสันเทียะ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
184 กิ่งกาญ แสงสุริยะ คลองน้ำใสวิทยาคาร สระแก้ว
185 วิมล ชื่นแช่มช้อย วัดหนองเมือง ลพบุรี
186 นภัสษร อินธิชิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี
187 อรพรรณ คงมั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
188 รัชนก ทองสุพรรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
189 จิโรจ จิ๋วแหยม วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นครสวรรค์
190 ณัฐฐพัชร ธนากิจดลกุล วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
191 วันเพ็ญ บางจั่น วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ลพบุรี
192 นภัสชญา คงการุณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
193 วงศธร ด้วงคุ้ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก
194 สนธยา นุตระ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
195 ศุภมาส บุญศรีวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี
196 เกษศิณี จรเกตุ อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) สิงห์บุรี
197 เตชินี เลิศเมือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
198 ธนภรณ์ ไพรสุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง
199 หทัยวรรณ ร่างใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี
200 ฉัตรชัย กลมปั่น วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
201 ศศิธร ยอดจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
202 ภูบดินทร์ บ่ายเที่ยง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
203 ธัตทพร เพ็ชด้วง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี
204 วรชาติ จัตุรัส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี สิงห์บุรี
205 ปดิวรัดดา สุดใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี
206 ปริยานุช กลีบเอม ราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
207 ณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์ อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
208 ฒนิจ ด้วงอ่ำ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยธานี
209 วิชุดา วรรณธนะชัย วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง
210 นฤเบศวร์ สุขเกษม เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี
211 ศุภกิจ จงกสิกิจ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
212 วราพรรณ เอี่ยมพุ่ม วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อุทัยธานี
213 หทัยทิพย์ กองมณี วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
214 สุรศักดิ์ นัยเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) สมุทรปราการ
215 ลวัณรัตนน์ ปริ่งปรีชา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
216 มารตี แจ้งเพียม แม่วงก์พิทยาคม นครสวรรค์
217 ณัฐวรรธน์ เพ็ชรวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
218 สันติ อิงบุญ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
219 ปาริฉัตร ชะเอมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
220 ศราวุธ ช้างพาลี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
221 จิรภา มีสง่า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
222 รมย์ธีรา สาทางกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนพุด สระบุรี
223 ญารินดา ชุติวัฒนวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา
224 อลิสา กุลกรอาภา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแซง สระบุรี
225 อุไรภรณ์ เกษรทอง บ้านมณีโชติสามัคคี สระบุรี
226 ราชวุฒิ รัตนไตร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี
227 ธนิสร คงสมบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี
228 ขวัญทิพย์ เดชผดุง บ้านหนองพังพวย นครสวรรค์
229 อิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังม่วง สระบุรี
230 เสกสม ตะปะสา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี
231 เนตรนภิส สุขปลั่ง อนุบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
232 กมลทิพย์ ปั้นโฉม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแซง สระบุรี
233 วรวุฒิ เขียวฉวี วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
234 ณัฐธิยา ชื่นสว่าง บ้านหนองผักหนอก สระบุรี
235 จักรพงศ์ ลักษณะไทย บ้านหนองผักหนอก สระบุรี
236 เบญจวรรณ พุ่มพวง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ลพบุรี
237 จริณธร ปานศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสาไห้ สระบุรี
238 ชินพันธ์ มะลาย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี
239 ศรัณยา ชัยกิจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี
240 พลาวุธ ชลพิทักษ์พงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
241 ธนะพงศ์ มีหิรัญ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
242 ชานน วัชระปรารมย์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
243 สุนิชา พึ่งวารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชลบุรี
244 ฐิติชลญา ด้วงคำสี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
245 พิมพ์นิภา คุตนาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
246 อิศราภรณ์ สิริธนศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง ชลบุรี
247 ชลิตดา ใจพรหม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี
248 พจนีย์ ประทุมทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี
249 ณัฐวรรณ เลือดสงคราม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี
250 ธีรพงศ์ เขียวหวาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ่อทอง ชลบุรี
251 ธวัลพร ศรีมันตะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
252 แพรวลี วรรณศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี
253 พัชราภรณ์ นามพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี
254 รุ่งอรุณ แซ่่ฮ้อ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
255 อุเทน โชคครองสมุทร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางละมุง ชลบุรี
256 ประวีณา ดาวมณี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
257 พัชรนันท์ จุมพลชยาวีร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ่อทอง ชลบุรี
258 เบญจมาศ สกุลสุริยะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
259 กฤษณะ ขำเจริญ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
260 อาภาวรรณ คงเพ็ชร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
261 จุฬาวัลย์ เกษมศิริ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางละมุง ชลบุรี
262 ปฐมพงษ์ กางศรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี
263 เพลินจิตร ดวงจินดา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี
264 พรรณทิพย์ เพ็ชรภิรมย์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
265 เดชา ช้างพลาย วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี
266 พงษ์สิทธิ์ พรมดี พิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
267 ชัยยศ มีสวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
268 เจติยา ภพภูดินันท์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
269 อริยา ศรีบุญ บ้านประแกต จันทบุรี
270 ชรินรัตน์ กิจอุดม วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 จันทบุรี
271 สมจินดา อินจ่าย วัดบัวปากท่า นครปฐม
272 เจตสุภา ชัยธานร บรบือ มหาสารคาม
273 นวพร เนืองนิ่ม วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
274 อริสรา แพทย์เจริญพานิช ภัทรวิทยา ตาก
275 นพรัตน์ สมบูรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
276 ภัทราวุธ พิชาชาญชัย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
277 นพนัยน์ หมื่นสมบัติ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
278 ณพล กาบแก้ว วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
279 นิภาพร กันก๋อง วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
280 ณฐอร อ้วนล่ำ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
281 เจนจิรา ศิริคำ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
282 ยุรนันท์ เชื้อปงปัน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
283 สมบูรณ์ สุทธิน่าน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
284 รุ่งทิวา แก้ววรรณะ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
285 จักรพงศ์ มหายศ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
286 วิสาสรรค์ สื่อสวัสดิ์วาณิชย์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
287 อมรศักดิ์ สวัสดิพันธ์ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
288 ลักษณ์นารา ดุษดี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
289 เกฎษราภรณ์ บุณรังษี รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
290 ศักดิ์โสธร ประดับศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
291 สิริลักษณ์ พุทธรักษา วัดหนองไม้แก่น ฉะเชิงเทรา
292 ธนศักดิ์ ไชยบัว วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
293 พงษ์พัฒน์ โพธ์ประดุง กระทุ่มแพ้ววิทยา ปราจีนบุรี
294 ชญาดา สิทธิพล วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
295 ทศพล บันดร สายมิตรวังท่าช้าง ปราจีนบุรี
296 ชญานิน ช่วงจั่น วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
297 ภูรินทร์ โชคสมานชัย วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
298 นครินทร์ ศรีขจร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
299 นิศากร สุขโพธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
300 เบญจวรรณ จันทร์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
301 สุวิมล มั่งจิตร์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
302 จารุวรรณ วงษ์ยาแดง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
303 ภาณุกา คำแผ้ว วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
304 ธัญลักษณ์ ศุขเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
305 ทิวา ปาราชิตัง วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
306 นุชรี โพธิ์ทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
307 หยกนภา เพชรล้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม
308 พัชรินทร์ เส็งเอี่ยม วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นครสวรรค์
309 นิภาพร วันคำ สุภวิทย์ สระแก้ว
310 เอกทัศน์ มูลมณี โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
311 สุรีรัตน์ เปียศิริ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
312 พรพิมล หอมชิต อนุบาลวัดบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
313 สุภาวรรณ์ มาศทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ
314 ชรินรัตน์ เจริญส่ง วัดท่าชัย นครนายก
315 ชรินรัตน์ เพชรใหม่ นครนายกวิทยาคม นครนายก
316 กมลทิพย์ บัวแดง ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
317 ธัญวรัตม์ ศรีแสงอ่อน วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
318 นฤมณ เวฬุวรรณวรกุล วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
319 รัตนาภรณ์ สิมมา เหลียนหัว นครนายก
320 มาศธัญภรณ์ ถาวรกุล วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
321 จิรวัฒน์ สุภาบุตร วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
322 พรพรรรณ พิมยะมาตร ท่าช้างราษฏร์บำรุง นครราชสีมา
323 ศิริชาดา อัครสีทอง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ขอนแก่น
324 จตุรงต์ กุลนอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง นครราชสีมา
325 อาทิตย์ เลิกนอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
326 ธนภัทร แซ่เลา ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
327 ปวีณา คอนนอก บ้านนาอุดม ขอนแก่น
328 ราตรี ไวสติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
329 สุดาทิพย์ ขาวฉลาด วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
330 กิตติกุล โกเสยโยธิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา
331 ขนิษฐา แบบขุนทด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา
332 ศิวะ ปลั่งกลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
333 มณีรัตน์ อริเดช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสาไห้ สระบุรี
334 พิทยาทร ลามสีดา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
335 ธวัชชัย พรหมธิดา เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
336 วันวิสาข์ จันทีนอก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
337 มงคลชัย แก้วลอย บ้านโชคชัยพัฒนา กำแพงเพชร
338 สกุลรัตน์ โสภัณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
339 กิตติพงษ์ หลงพิมาย วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
340 นริศรา มนัสศิลา ท่าช้างราษฏร์บำรุง นครราชสีมา
341 วิภาวดี หาญทองหลาง วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
342 จุฑารัตน์ ทองไทย วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
343 สุภัสสรา อินทร์อุไร วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
344 ปนุศรา เฉียดไธสง จักราชวิทยา นครราชสีมา
345 นัฐธิชา ชาญประไพร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
346 ศราวุฒิ ท่าเลิศ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
347 กมลรัตน์ ถนัดไร่ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
348 ภัทรพงศ์ คงดี วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
349 มุขดา แน่นหนา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
350 เบญจวรรณ ทองไทย วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
351 ชนิดาภา สร้อยนอก วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
352 อัครยา มีดวงจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
353 อุไรวรรณ มุขวัตร วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
354 ประสงค์ มาน้อย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ระนอง
355 นรเศรษฐ์ ชาติวิรัตนไตร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี
356 สุกัญญารัตน์ ไพหนูสี วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
357 รัชนีย์ ทองภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
358 สุพรรณี สวยกลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางละมุง ชลบุรี
359 ชัยพฤกษ์ ชัยพิมลผลิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
360 พิชาพัทธ์ ภัทรวัฒน์ธีรเมธ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
361 สัมนาการณ์ บุญเรือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
362 พัชริดา ชัยพิมลผลิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
363 ณัฐวดี รำพรรณนิยม สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
364 สิริประภา พัฒนโชติ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
365 ปฐมา จันทร์โชติเสถียร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี
366 ภัทราวิณี กิจสนธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
367 กรกัลย์ชัชมณฑ์ ราสิมานนท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแค สระบุรี
368 พิรนันท์ วรรณคำ วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง
369 ธีรโชติ ไวยขุนทด บ้านหนองไข่น้ำ นครราชสีมา
370 ณิภา จันทร์รัตนประภา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง นครราชสีมา
371 มงคล แสงแย้ม วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
372 นัยนภรณ์ สุขเกษม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
373 พีรณัฐ คุณากรพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
374 จอนสันด์ อาลัยรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
375 ปุณญพัฒน์ วาตุรัมย์ บ้านตะโกรี บุรีรัมย์
376 ศิริญา กะการัมย์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
377 พิชามรชุ์ สืบสิงห์ ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
378 ปาริฉัตร บุญเชิด วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
379 ธิดา แสงแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
380 พรศรี ทะนวนรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
381 วารุณี ขลิบสุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์
382 ภัสสร ประนางรอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
383 ปภัชญา มุมบ้านเซ่า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
384 อุบล โตดประโคน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
385 อุดมพร วงค์คต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
386 พรทิพย์ ทองทับพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
387 อรรถวุฒิ สุขแสวง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
388 ไพฑูรย์ วิบูลอัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
389 รุ่งนภา ดวงณรงค์ บ้านสระขุด บุรีรัมย์
390 วัชรีภรณ์ เกลียวทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
391 สุวรรณา เรี่ยรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
392 นันทพร มีแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
393 ทัศนีย์ ปรูกระโทก ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) ตราด
394 เปรม ปรูกระโทก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
395 สุวรรณวิสา ผันพิมาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
396 จินตนา อุตสารัมย์ ชลกันยานุกูล ชลบุรี
397 ถวิล ภาสดา วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
398 สถาพร มีอุดหนุน บ้านคลองเจ้าแรง ปราจีนบุรี
399 ศิริพร วงค์ประสิทธิ์ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
400 ณัฐญาดา ขวัญยืน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
401 พรปวีรณ์ ปัญญาพีระพัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
402 ภูมิภัทร นาจรูญ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์
403 จุฬารัตน์ หูประโคน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
404 สมยศ โกรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา
405 เรไร สติภา วัดลาดประทุมทอง สุพรรณบุรี
406 ภาณุมาศ สังข์กูล วัดระเบาะไผ่ ปราจีนบุรี
407 บุปผา เงินประโคน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
408 ปุญชรัสมิ์ กงแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
409 พสุรัตน์ พงสา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม
410 กัณพง จิตไธสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ นครนายก
411 ลิขิต พวงศรี วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
412 กานดา อ้นไธสง วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
413 เกียรติศักดิ์ จันทภาส วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
414 กัญญ์วรา ชัยจันทา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
415 สายรุ้ง ทราบรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละหานทราย บุรีรัมย์
416 ศรีสุดา มะหันต์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชด สุรินทร์
417 นพดล ปรัชญพฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
418 ชวลิต ผลยลาภ วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
419 กชพรรณ หลักหนองบัว วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ชุมพร
420 นิศารัตน์ ปะตาทะโย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
421 นายคิมหันต์ โชติวุฒิชัยนันท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
422 จันทร์ทิพย์ เถาพิลาด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
423 เบญจมาศ น้อมมนัส บ้านหนองผักหนอก สระบุรี
424 เฉลิมพสิทธิ์ พรหมทา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นครปฐม
425 รัฐทนันท์ สุขวงกฎ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์
426 ชญานิษฐ์ ใหญ่เลิศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
427 สำรวย จำเนียรกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
428 เมฆี ลาสุเร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
429 ภานุวัฒน์ รามมะมะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
430 ณัฐพร ปิ่นคล้าย วัดดงน้อย ลพบุรี
431 ชนาธิป วงศ์ปรเมษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์
432 ธีระ สวนบุรี การุญวิทยา สุรินทร์
433 บุริมภัทร วัฒนพงศ์ศิริ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแคนดง บุรีรัมย์
434 พรวิภา บุตรศรีภูมิ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอซับใหญ่ ชัยภูมิ
435 จุฬารัตน์ ภูกองไชย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
436 ชาญชัย ตัณท์สุระ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
437 สุภาวดี ชะอิ้งรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้วยราช บุรีรัมย์
438 ธรรฐสพล อัมพรรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
439 ดูสิตา สงวนนาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์
440 อมราวดี ขาวงาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
441 ศักดา เยวรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
442 บรรณพต บุญโพก วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
443 เกษร สร้อยจิตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาแก นครพนม
444 สายรุ้ง ขุมทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสนม สุรินทร์
445 ศศินา เชิดกลิ่น อนุบาลชุมพลบุรี สุรินทร์
446 ศิรินันท์ โอชา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์
447 สุทธิเวทย์ บุญปก วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
448 จิรัชญา เสารส สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สมุทรปราการ
449 รุ่งทิพย์ ดวงศรี บ้านแตล สุรินทร์
450 เสาวลักษณ์ ดาทอง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์
451 ประณัฏฐ์จรี ตั้งใจดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท สุรินทร์
452 อาภาภรณ์ จันทร์เนียม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
453 วงเดือน รัตนกรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราสาท สุรินทร์
454 สุวรรณา สัตปานนท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ่อทอง ชลบุรี
455 กิตติศักดิ์ บุญอาจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์
456 พรพรรณ เชื้อชัย บ้านหัวฝาย บุรีรัมย์
457 พรพรรณ ชิณราด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
458 ธนาภรณ์ พงษ์อุตทา บ้านดอนก่อ มหาสารคาม
459 เบญญาภา สุรสุข วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
460 กฤษฎี เหล่าสกุล วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง
461 ธีรพล ดาศรี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
462 สมศักดิ์ สีใส วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
463 อาภัสรา ศุภนาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสำโรงทาบ สุรินทร์
464 พรพรรณ เชื้อชัย บ้านดู่ สุรินทร์
465 สุนทร จันทร์เปล่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
466 จันทร์เพ็ญ แก้ววงศ์ไสย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแค สระบุรี
467 เอกมณฑ์ รู้รักษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชด สุรินทร์
468 สกาวเดือน ยิ่งชื่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชด สุรินทร์
469 ชาติชาย สิงห์เสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังขะ สุรินทร์
470 ชญาญ์พัฏฐ์ สิงห์เสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังขะ สุรินทร์
471 สุพัตรา ศรีโสภา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาแก นครพนม
472 ปลายฟ้า แม่นใจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชด สุรินทร์
473 วรินธร พร้อมเพรียง วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์
474 วันวิสา วงศ์วรรณา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังขะ สุรินทร์
475 จิตสุภา นามวัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
476 ขวัญฤดี กิมา บ้านดู่ลาด ยโสธร
477 สมภพ สุธาอรรถ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
478 รัตนาภรณ์ ก้อนทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวเชด สุรินทร์
479 พัชราภรณ์ จันทร์ไทย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
480 อารีญา ทองหล่อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำดวน สุรินทร์
481 สุภาพร ดอกประทุม วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา
482 สุภาวดี บุญเศษ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมพลบุรี สุรินทร์
483 วิศณี กระแสโท ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกำแพงแสน นครปฐม
484 วุฒิวัฒน์ ผลเกิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังขะ สุรินทร์
485 ภักดี สุรเนตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
486 วริษฐา พวงพอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสนม สุรินทร์
487 ภัทรจิต มั่นหมาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
488 กันตาภา เจริญศิริ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์
489 ศิวารัตน์ เกิดเหมาะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
490 อทิติยา สวยรูป ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
491 เจษฎา นารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
492 เหมวรัญญา โกศล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสำโรงทาบ สุรินทร์
493 ภาณุกา เอ็นยอด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
494 รัชนีย์กร ก้อนทอง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์
495 วิศวนาถ ชุมสุข บ้านหนองผักหนอก สระบุรี
496 กมลชนก ศรีระทั ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมพระ สุรินทร์
497 กมลนัทธ์ อัศวจุฬามณี หินกองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
498 ปัทมาวรรณ หาสุข บ้านหนองไข่น้ำ นครราชสีมา
499 ธญานี ดียิ่ง วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์
500 ณัฐพล แพงโพธิ์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์
501 จุราพร ภูมิลำเนา อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
502 สุวิมล บุตรราช บ้านตาโสม ศรีสะเกษ
503 อุเทน นามโคตร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
504 อุทัย บุญเสนอ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
505 อธิษา คงศรีลา รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย ลำพูน
506 สุประวัติ ขันทอง วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
507 โสภณัฐ พละศักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
508 สุภาพร นาสินส่ง บ้านชีทวน อุบลราชธานี
509 ประสิทธิ์ จันพูล วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
510 ศิริศักดิ์ จันพูล วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
511 ประลองยุทธ แก้วกัลยา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
512 วุฒิศักดิ์ โพธิ์ธรรม บ้านหินโงม อุบลราชธานี
513 ก่อเกียรติ ผิวอ่อน วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี
514 ศิวลักษ์ คำแสงดี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อุทัยธานี
515 สมเกียรติ วงษ์ขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
516 วาสิตา ผลเกิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังขะ สุรินทร์
517 ปวีณา ดาราหงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
518 นารินทร์ สีดำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีณรงค์ สุรินทร์
519 เกษติยา สมแพง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
520 ธีระ อรรคบุตร เกาะกูดวิทยาคม ตราด
521 นลินี จันทร์เปล่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำดวน สุรินทร์
522 นางสุภิญญา สุโข หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
523 อรรถสิทธิ์ อำนวย บ้านหนองครก ศรีสะเกษ
524 มนตรี สาสังข์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโชคชัย นครราชสีมา
525 รวีนิภา ทองกลม บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
526 ธัญญาเรศ รัตนวัน บ้านบัวงาม อุบลราชธานี
527 วัชราพร เงินจันทร์ บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" สุรินทร์
528 ธิดาภรณ์ บุญชู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
529 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
530 กิตติยา สาสังข์ บ้านแซรไปร ศรีสะเกษ
531 รัศมี บุญมาพันธ์ ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
532 ปัญญพัฒน์ สายศรี วัดไผ่ขวาง สุพรรณบุรี
533 ประภาวรรณ เปลื้องปราชญ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนนารายณ์ สุรินทร์
534 สุรสิทธิ์ เรืองยุบล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแค สระบุรี
535 ณัฐธิดา ทุมพัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
536 สิริยา บุษบา บ้านเขาดิน ชลบุรี
537 กัมพล ปราบวงษา บ้านซับน้อยใต้สามัคคี สระบุรี
538 ชาติชาย อินตะนัย วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
539 เกษร ตาพงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
540 วงค์เดือน จันทะแสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
541 นภัสนันท์ บุญชม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
542 ศราวุฒิ เจริญศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
543 สุกัญญา กิ่งชา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
544 นรีกานต์ หอมศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
545 นรีกานต์ หอมศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
546 อรัศรา บำรุงพงษ์ บ้านจุการ อุบลราชธานี
547 อภิรวาณี ตุ้มสังข์ทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
548 ประภาพร ผ่องไสย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
549 อรวรรณ สายเสมา เก่าขามวิทยา อุบลราชธานี
550 อุไรลักษณ์ เหลากรม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
551 ศรัญญา คำกุณา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
552 ศิริภัทรา สาณะเสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
553 อภิรดี ขจัดมลทิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
554 นิรุทธ์ เชื้อสกล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
555 สุขสันต์ เคนสิน วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี
556 มนัสดา แสงสิงห์แก้ว เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
557 ภิญญาพัชญ์ เสียงเสนาะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
558 บุณยฤทธิ์ ศิริผลา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี
559 พีรพร สำราญสุข วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อุบลราชธานี
560 ศักดา ยืนยิ่ง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี
561 กิตตินันท์ ดวงพุฒ วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา อุบลราชธานี
562 สิปกรณ์ พิมพรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
563 สัณธานี คุณะชัย บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ อำนาจเจริญ
564 อมร กาละพัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
565 รสริน กมุทชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
566 ศิรินันท์ จันทร์เพ็ง บ้านท่าโพธิ์ศรี อุบลราชธานี
567 ประภัสรา วันเฉลิม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
568 อนุพงศ์ ประเสริฐ บุเปือยวิทยาคาร อุบลราชธานี
569 จตุพร ปรัสพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
570 วิชัย สาขา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
571 ณัฐณิชา ศรีดางาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
572 ปรีดาศักดิ์ สิงหืคำ วัดในไร่ ระยอง
573 จิราพร วงศ์พุทธะ วัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร
574 วิภาวรรณ คำประภา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
575 ชัยวัฒน์ ยศเคน วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
576 สุริยะ อินดุมัย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
577 ธวัชชัย การะเกษ บ้านหนองนกทา อุบลราชธานี
578 บัญชา สาระวัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทอง ชลบุรี
579 ศิริวรรณ พรหมวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
580 ปทิตตา วิทยารักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
581 ปทิตตา วิทยารักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
582 ไพศาล สาโล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุณฑริก  อุบลราชธานี
583 วสันต์ กิ่งคำ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
584 ภัณฑิรา กาละพัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
585 กาญจนา คำแก้ว เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
586 อุทุมพร ลูกโม บ้านห้วยฝ้าย อุบลราชธานี
587 อทิตยา สมัครชื่อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
588 อทิตยา สมัครชื่อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
589 พัทรศยา วรรณวัตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
590 รัชฎา จันทร์หอม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
591 จิตตะรัตน์ ทีเขียว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
592 สมพงษ์ สืบเสนาะ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี
593 ศรศักดิ์ ประทุมแย้ม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
594 สุกานดา การัตน์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี
595 อทิตยา จุกจันทร์ นาเจริญหนองแดง อำนาจเจริญ
596 นิรันดร ยิ่งยืน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
597 สุดารัตน์ สุดแสง บ้านแสนสุข อุบลราชธานี
598 เอกชัย มีทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ
599 เอกชัย แก้วนิมิตดี บ้านดูกอึ่ง อุบลราชธานี
600 ทิวากร พิมราช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุณฑริก  อุบลราชธานี
601 นัฐกูล วงศ์พุทธะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
602 ปัณฑิตา รัตนศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
603 สุภาพร บุญพูล บ้านขอนแก่น มุกดาหาร
604 อรุณี สีใส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
605 วราภรณ์ ธนาศิลป์ บ้านกุดน้ำใส สกลนคร
606 เขมินทรา นามหงษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
607 พิลาวรรณ ชุมนุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ
608 สุทธินันท์ บัวทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
609 จิรนุช บุตรภักดิ์ บ้านหนองแสง อำนาจเจริญ
610 อภิรัชญา อุนาภาค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
611 ฐิติชญาณ์ ผุยพรม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
612 วิโรจน์ ละดาดก บ้านแหลมทอง อุบลราชธานี
613 ศิริวัฒน์​ สุวรรณ​รม​ย์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
614 ปวีณา บุญเสนอ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
615 ภัทรวดี ชินพาด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
616 พิชชาภา บัวทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
617 วรวรรณ ทาระธรรม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
618 ปุญยนุช หงษ์ลอย ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
619 สมพร คุ้มครอง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
620 คัทลียา โคนพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ
621 ขนิษฐา บุญลาภ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
622 เขมจิรา สวัสดิ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
623 อรณิชา วันทา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
624 อรอุมา แก้วกัญญา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
625 ปัถยานี สุขเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
626 พจน์สุพงศ์ ลัทธิมนต์ ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
627 ศิริศักดิ์ อินทร์สอน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
628 วัฒนปริญญ์ ช่างเกวียน หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
629 ฐิตินันท์ ปัญจพงษ์ บ้านหนองบั่ว อุบลราชธานี
630 นำโชค กิ่งแสง วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
631 ศิริราษฎร์ อารมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
632 ณัฎฐ์ภัส ภาคะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก
633 สันติพงษ์ วงษ์ด้วง วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
634 จริยา พาชอบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
635 พีระศักดิ์ จันทร์วิจิตร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
636 ธันยชนก เบ้าทอง เดชอุดม อุบลราชธานี
637 รัตนพร แสงกล้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย อุบลราชธานี
638 ภัทราพร ผดาศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
639 สโรชา ไชยรักษ์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สุรินทร์
640 สุภาพร โพธิ์ศิริ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก
641 ธรากุล บุญประสพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
642 รุ่งทิพย์พร เสน่หา วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
643 กฤตนันท์ สันติวงศกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี
644 อธิติญาภรณ์ ศรีแก้วกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ภูเก็ต
645 วชิระ ขาวกระจ่าง บ้านดงสวรรค์ ยโสธร
646 อัจฉริยา หวายเครือ โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
647 อังศุมาลิน สีธรรม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสาไห้ สระบุรี
648 นฤมล ศรีสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสาไห้ สระบุรี
649 นพรัตน์ ทองเฟื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
650 สุทธิศักดิ์ สุวรรณผา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
651 อารีย์ อ่างแก้ว วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
652 นันทิชา ทองเจียว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
653 โชคชัย แก้วเรือง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี
654 วิริยา สีดาบุตร ยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร
655 จักริน วรนุช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี
656 กิคิรัชต์ สังสนา คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
657 จักรกฤช หล้าชาญ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
658 สุภาวดี ญาติปลื้ม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอซับใหญ่ ชัยภูมิ
659 พัชรินทร์ คชลัย วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
660 อัจฉรา ประดับวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอซับใหญ่ ชัยภูมิ
661 เมธี แก้ววรรณจักร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
662 รัชนีกร เติมวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี
663 กิตติภูมิ ทองรักษ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
664 จิรานุวัฒน์ ทะนสุข วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
665 นคร ยืนนาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
666 ฤทธิไกร จรูญภาคย์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
667 ธนพล ทิพย์รัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
668 ณัฐมน จันทร์สงเคราะห์ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
669 มัสยา พลงาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี
670 วรัญญา แก้วตา วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
671 กฤษณา พิมพ์เรือง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี
672 เสาวนีย์ สิทธิไกรพงษ์ บ้านนาอุดม ขอนแก่น
673 นภาพร ยิ่งยืน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
674 เย็นฤดี ดอกหอมทอง บ้านนาอุดม ขอนแก่น
675 สุจิตรา สุโคตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
676 ชลธิชา ทิพย์มณี วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
677 ณัฐติญา มุงคุณคำชาว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
678 พชรพร ศรีษะนาราช ศรีสองรักษ์วิทยา เลย
679 สราวุฒิ มัครมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
680 ฤทธิไกร ด้วงจุมพล วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
681 วัชรพงศ์พันธุ์ อุปนันท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระโนด สงขลา
682 รฐา จันทร์โสดา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
683 ปัญญา ภูบุญอ้วน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
684 ตวงกมล กองอ้น วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
685 เฉลิมศักดิ์ ภิญโยฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำนาจเจริญ
686 วิษณุ จำปาวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
687 พูลทรัพย์ สดทะวงษ์ บ้านหนองหัวช้าง ปราจีนบุรี
688 อัมรา เงินโพธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
689 เอกชัย ภูมิเขต สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
690 จรียา สงจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
691 จิตลัดดา ทองโคตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น
692 วรรณภา เปรมศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น
693 กฤษฎาภรณ์ พรมดวงศรี บ้านนาอุดม ขอนแก่น
694 ชนิสรา แสนทิ บ้านนาพูนทรัพย์ อุดรธานี
695 ศาสตราเทพ ทันค้า บ้านนาอุดม ขอนแก่น
696 อุไรวรรณ ดำคำ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
697 พิชญาพร สุบิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น
698 พัชท์สวุฒิ ธนหาดจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
699 พงศ์ธรรม ปลัดศรีช่วย วัดสิตาราม กรุงเทพมหานคร
700 รพีพรรณ ตุ้มไธสง วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
701 ชิตพล พวงไธสง วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
702 ณัฐพล ชัยน้อย วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
703 ดิษยา กมลชัย บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สุรินทร์
704 เขตรัฐ จันทิหล้า บ้านห้วยเดื่อเหนือ เลย
705 พรวิภา กุลวงศ์ บ้านเหล็ก ศรีสะเกษ
706 พลกฤต พรรณะ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
707 ธีรยุทธ ศรีบุรินทร์ บ้านหัวบึงสว่าง ขอนแก่น
708 พัชราพร พนมเขต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์
709 พุทธินันท์ ชาติประยูร วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
710 พิมพ์โศภิษฐ์ สดเอี่ยม วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
711 จารุวิษณุ์ เรืองสุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
712 วงศกร ทองยศ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
713 หนึ่งฤทัย ศรีคงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
714 นาถสินี ไทยอ่อน บ้านนาอุดม ขอนแก่น
715 วสันต์ สมวงษ์สา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี
716 กัญญาพร ตะนาวศรี วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
717 จักรพันธ์ุ วังทองชุก วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม
718 ปรัชญา ราชเครือ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
719 อาทิตย์ ทำนา บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
720 ดิษฐวัฒน์ พงษ์รักษ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
721 ธนพล ทัดทาน แกดำวิทยาคาร มหาสารคาม
722 กฤษณะ ทองยศ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
723 ณัฐกฤต ศรีดวง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
724 ศุภพสิษฐ์ชัย อาบสุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
725 วรารัตน์​ นาพา วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
726 ณัฐพรหม พรหมมาศ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
727 กรรณิการ์ หล้าจางวาง ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) อุดรธานี
728 พรนิภา จำนงค์ศาสตร์ บ้านเชียงพัง อุดรธานี
729 นวรัฐ ทิพย์แสง แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
730 ขวัญแก้ว ชัยมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก
731 อิษยา พะละเดช วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
732 ปรีชา ไชยดี บ้านโนนสวรรค์ หนองคาย
733 วิชชุดา พลเสนา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
734 ณัฐธิดา ทองจริง อนุบาลทุ่งฝน อุดรธานี
735 ปรางทิพย์ สัมพโว บ้านโนนเนาว์ มหาสารคาม
736 มนัส แก่นนอก บ้านโนนสมบูรณ์ อุดรธานี
737 นิตยาพร หล้าพรหม บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
738 กิติทัต โพธิ์วันนา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
739 อรวรรณ เห็มกอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
740 กรรณิกา แดงนา โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
741 ตะวัน ทองแสนไกร วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
742 อมร จันทะฆาตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
743 รัชนี ไฮงาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
744 มนัสชนก จิตราช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
745 ไชยา คำเมือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
746 วราภรณ์ ชาวดร ภูเรือวิทยา เลย
747 เพชรัตน์ อินทรศิลา บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
748 กาญจนา เย็นศิริ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
749 จุฑามาศ พลนางาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
750 ปรเมศวร์ ป้องนานาค ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว เชียงใหม่
751 กรยุทธ ชูศรีโฉม โคกปรงวิทยาคม เพชรบูรณ์
752 โกเมน สำราญมน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
753 ณัฐพล ชุมพล บ้านนางิ้ว อุดรธานี
754 ดนุพล อุตตมะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครพนม นครพนม
755 ชัชวาล บุญประเสริฐ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก
756 ฉกาจ เลี้ยงพรม หนองหิ้งพิทยา บึงกาฬ
757 พิจิตรา รุ่งภาษา บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
758 ธีรวัฒน์ ด้วงกรี สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
759 พิมพ์ชนก หินลิลา บ้านท่าลี่ อุดรธานี
760 นัฐพล พลสมัคร สันติวิทยาสรรพ์ เลย
761 ขจรศักดิ์ จันทร์โฮง วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
762 กฤษณพงษ์ สีผักผ่อง บ้านหนองหลวง ตาก
763 พีระพงษ์ พาจันดี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี
764 พีรพงษ์ อ้วนศิริ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
765 สุวนันท์ กอศรีรมย์ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
766 สวรินทร์ จันทร์สว่าง วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
767 สุกัญญา พารอิว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
768 ประสิทธิพงษ์ ศรีพล วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
769 มนัส พุทธวงค์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
770 สิริยากร ปัญญาคำ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
771 สริณพร ผิวนางาม บ้านธาตุ ขอนแก่น
772 สิทธิกร แก้วเกษศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเถิน ลำปาง
773 ศักรินทร์ ศรีบุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
774 ธีระพงษ์ สารวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
775 โชคชัย ศรียากุล วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
776 ศิรินันท์ ทองโสด วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
777 พัชรา จำปาดี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
778 อภิสิทธิ์ แสนหาญ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
779 ชาติณรงค์ ขุนทิพย์ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
780 สุขสันต์ ศรีนวลอ่อน วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
781 อรรถชัย เกิดกันชีพ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
782 นิภาพร สุทธิธรรมมา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
783 ปิยะ พิมคีรี วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
784 ฉลองณรงค์ เดชบุรมย์ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
785 พิพัฒชา ประภาเพชร วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
786 กาญจนา มีศรีแก้ว วรราชวิทยา เลย
787 พันธกานต์ นันทะผา วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
788 ไกรสุวิทย์ บุตรเต วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
789 พงศกร พงค์คำ พงค์คำ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
790 เลิศมงคล สุขสมบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
791 กาญจนา อาจปาสา วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
792 ณัฐพงศ์ สาระพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
793 เริงชัย ทองเพ็ชร วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
794 พงศ์เทพ บังกิโล วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
795 กิตติศักดิ์ พานิชย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ลพบุรี
796 วรพงษ์ พรหมพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านแพง นครพนม
797 ธนากร หมื่นหลุบกุง บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
798 ณัฐพล วรขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
799 อิสรีย์ พวาศิริ บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
800 ทักษิณา พรมท้าว วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
801 ศราวุธ สือคำหาญ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
802 วิทวัส เหล่านายอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี
803 บัญชา ทุมโยมา บ้านบึงกาฬ บึงกาฬ
804 ธีรศักดิ์ หนูป้อง วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
805 วีระพวศ์ ตะโกนอก ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม
806 ทศพร ระหุภา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธาตุพนม นครพนม
807 สุนันท์ วันธานี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
808 พรกนก ศรีจันทรา บ้านบึงกาฬ บึงกาฬ
809 รัญชนา แดงงาม บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
810 นิโลบล บ่อทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
811 ชุณหกร คำจุมพล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
812 อิทธิชัย อึ้งวัฒนศิริกุล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
813 บดินทร์ สุทธิยชิบาล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
814 ฐานปกรณ์ ชุภู่ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
815 จิตรกร พลชำนิ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
816 บรรพต ศรีไพรงาม ฮกเฮง ราชบุรี
817 อานันท์ วงษ์ศรีวอ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
818 สุวิจักขณ์ อัศพัฒนชิน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
819 ศุภชัย บุตรแสง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
820 เกวลิน นนทะนำ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
821 ธนพล ศรีจัทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
822 กฤษณะพงศ์ โมหา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
823 จรัญ มาเล วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
824 กวิน เงาปัดชา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
825 อภิวัฒน์ แววศรี วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม มหาสารคาม
826 ประภากร ขานดาบ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
827 ฐิติมา ไชอาลา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก
828 ภานุพงศ์ สีทน วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
829 บัญญัติ ขวัญโพน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
830 อนุพงษ์ วงษ์กระนวน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
831 ดนัย หล้าพรม วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
832 สุรางค์ หารศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
833 สุทิน เทียงเป วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม มหาสารคาม
834 โสภณ เทียงอวน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
835 พัชรี วงชาลี ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มหาสารคาม
836 อนงค์นาฏ ทองยศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
837 ทรงเกียรติ หาญสุโพธิ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก
838 นรินทร์ แคนติ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก
839 อรพิน ปะกินังเต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
840 รณชัย เก่าแสน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
841 รพีพรรณ พลคำแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
842 ภูมิพัฒน์ ผลสง่า ประสานมิตรวิทยา บึงกาฬ
843 หฤษฎ์ มะเสมา ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม
844 ทักษิณ โสมณะวัตร วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
845 เกษนีย์ เดชรักษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
846 ทิพยวรรณ ตุ้มทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
847 วลัยพร ภคะวา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
848 ชลดา จุลสาสนะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม
849 สุพรรณี บุบผาเฮ้า วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
850 จีรศักดิ์ จันทะโสก วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
851 สุธิดา​ พงษ์ทองเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม
852 ธนพร ดงอามาตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม มหาสารคาม
853 ปิยชาติ ทองภูธรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
854 สุรีวัลย์ ปักกังเวสัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้วยราช บุรีรัมย์
855 พัสกร แก้วไพฑูรย์ บรบือ มหาสารคาม
856 ศักดิ์ชัย สีหามงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
857 รสกมล บุญสาร กมลาไสย กาฬสินธุ์
858 ชลธิชา พันธ์สุภา วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์
859 รุ่งนภา สุขคุณา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
860 มงคล อุบล ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
861 กาญจนา แสงวิเศษ โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
862 อดิศักดิ์ สาภูงา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
863 ชะมัยพร เบ็ญจมาศ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
864 มนตรี แก้วดี วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก
865 รัตนาพร ซอหนองบัว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
866 เกศรินทร์ พรมลี วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
867 กมลศักดิ์ แก้วสังข์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
868 อริยธัช วศินโรจนโภคิน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
869 ธันยมัย อาจหาญ รร.เทศบาลวัดป่าเรไร ร้อยเอ็ด
870 แคทรียา ตรีสอน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาแก นครพนม
871 เดชา อารีเอื้อ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
872 วชิรารักษ์ ภูโคกยาว วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
873 วาสนา ไพรอุตม์ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด
874 วิชชุภัทร์ พันธวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด
875 ณรงค์ศักดิ์ คำตา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
876 อภิชาติ ทัศคำไชย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีนครินทร์ พัทลุง
877 จันทิมา เย็นวัฒนา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
878 นัฐพงษ์ ภานิตร วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
879 ทนงศักดิ์ สืบชมภู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
880 บุญญฤทธิ์ ดอกบัว วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
881 พีระพงษ์ ทิพประมวล บ้านดงหวาย ร้อยเอ็ด
882 ชัยยนต์ โนนวังชัย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
883 ขนิษฐา จำปา บ้านนาอ่างคำ เลย
884 รักษ์ศักดิ์ อาจวิชัย วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
885 สายฝน โลหบาล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
886 อภิชาติ มะลาไวย์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
887 เกรียงไกร คำลัยวงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ร้อยเอ็ด
888 ไพลิน นาสิงทอง มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
889 ปภาวรินทร์ บุญโนสาร บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
890 มนตรี ไพรโสภา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
891 สุธิตา มูลอำคา วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
892 พัฐนนท์ แก้วโกชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ร้อยเอ็ด
893 ณรงค์ฤทธิ์ พิมพา บ้านแข่โพนเมือง ยโสธร
894 วรวิทย์ สุโข หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
895 อภิญญา สังข์ทุ่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
896 กรวิทย์ ผันอากาศ วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์) ปทุมธานี
897 ภาณุวัฒน์ เครือน้ำคำ ไผ่งามพิทยาคม ศรีสะเกษ
898 กานดา ผลาผล วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
899 ศราวุฒิ ศรีนนท์ บ้านโคคลาน สระแก้ว
900 พิศิษฐ์ เรืองนาม บ้านนาอุดม ขอนแก่น
901 เจษฎาภรณ์ มณฑล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชำนิ บุรีรัมย์
902 ศตวรรษ ทองรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
903 วรรณวิภา ศิลาทอง วัดแหลมเขาจันทร์ ฉะเชิงเทรา
904 กรกันยา พรมสูงยาง วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
905 ศิริพักตร์ นาวารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
906 ธีรศักดิ์ ศรีสมบัติ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
907 จุฑามาศ แสงสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
908 เจนจิรา พรมวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี
909 กิตติพงษ์ อาจมูลลา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
910 ศุภชัย ยาโสภา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
911 ทรงศักดิ์ เดชรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
912 จุติพร กลางกัลยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
913 สุพัตรา สารจันทร์ อุดมพัฒนศึกษา นครพนม
914 ยุวดี ไชยนิจ โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
915 ปาริมา แพรสีเขียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
916 ยุพเรศ อุดมโภชน์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี
917 กัลยา โพสาราช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน
918 พรรณทิพา เกตุวิริยะการ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
919 จิระศักดิ์ ภูบุญอ้วน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
920 สุวรรณรักษ์ หงษ์สุด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
921 ณัฐพล โคตรพิมพ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
922 สุนิษา สว่างแสง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
923 วิทวัส กาศไทยสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
924 อนุรักษ์ นาคมนต์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
925 ปิยะ ศรีอุดร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
926 อมรเทพ มูลสูตร์ บ้านซับสนุ่น สระบุรี
927 จุรีลักษณ์ คูนาแก วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
928 ธวัช เวียงอินทร์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
929 สุธิดา แสนวัง บ้านโพธิ์ศรี ร้อยเอ็ด
930 ธิดา สารรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
931 อนุชิต คนองมาก วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
932 มนัสวี พิมพิลา วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี
933 ศิรประภา ออมอด วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
934 ณัฏฐา พละสุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
935 ชนานนท์ คำหวลล้ำจุมจัง วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
936 กนกพร โฮมแพน ประชานิยมปณิธานพัฒน์ ร้อยเอ็ด
937 ศักดิ์สิทธิ์ ศรีพล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
938 สมศักดิ์ บุญชู วัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
939 เกรียงศักดิ์ ถิ่นจำนงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
940 อานันท์ จักนามน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
941 อภิวัฒน์ ประมวลรัมย์ วัดชำผักแพว สระบุรี
942 ธีรกานต์ ฝอยทอง วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
943 จุฑารัตน์ นาชัยสินธ์ุ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
944 วีรพงษ์ สนิทนิตย์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
945 วิทยพล ทิณรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ร้อยเอ็ด
946 ชัญญานุช ดาด้วง กมลาไสย กาฬสินธุ์
947 วราวุฒิ ไหลหาโคตร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร
948 จุฬาลักษณ์ ศรีสุมาตร วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
949 อนุวรรต สารีพันธุ์ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
950 ศราวุธ ศรีกัญญา วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
951 สุธีรา เพียสุระ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น
952 ธนวัฒน์ ศรีโพธิ์ชัย วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
953 ประวีณา วรสาร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
954 ธีรวุฒิ กั้วอำไพ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
955 เฉลิมพร อัคติ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์
956 ศศิธร ศรีหาตา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะ ลำปาง
957 สิริปกรณ์ นิลปะกะ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
958 ธนัญญา วิมูลอาจ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
959 ณัฐทิตา ภูเลี่ยมคำ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม
960 ณัฐวรรษ กิจอินทรีย์ บ้านสาวิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
961 ปุณฑริก พลตื้อ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
962 ประจักษ์ วิระพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
963 อาทิตย์ การสอน วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
964 เทวัลย์ เสนาวัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
965 รณยุทธ์ จำปาหาร หนองกุงศรีวิทยาคม กาฬสินธุ์
966 วิรุฬห์ นาสุอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์
967 นภาพร ภูถมทอง รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน ร้อยเอ็ด
968 ดรุณี พละสุข บ้านหนองหัวช้าง กาฬสินธุ์
969 ศรัญญา ราชาสุข หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
970 ราตรี ภูจอมนิล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางละมุง ชลบุรี
971 ปรียาภรณ์ วิทยเวทย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
972 เรืองรัตนา คำเรืองศรี หัวหินวัฒนาลัย กาฬสินธุ์
973 จิรัชญา ศรีจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
974 ลิขสิทธิ์ ชมภูทัศน์ ภูลังกาพิทยาคม นครพนม
975 พรชัย นามภูษา นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
976 ดารุณี จันทะลือชา ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
977 สมปรารถนา จิตจักร วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์
978 สิทธิกร ประชาชัย วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
979 อารียา ศรีแสนดี นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ กาฬสินธุ์
980 ณรงค์ การสอาด วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
981 นาตยา จุตาทิศ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
982 ปิยวรรณ พันโพคา หัวหินวัฒนาลัย กาฬสินธุ์
983 ผกาพรรณ จันทะแสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านคา ราชบุรี
984 ปิยะพร มิตรภานนท์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
985 ภิมุขมาตยา จิตบรรจง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
986 สุนีรัตน์ อุดรสัน วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
987 อนุสรา ฆารเจริญ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
988 วรายุทธ ประโททุม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
989 ธวัชชัย ไร่จรูญ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
990 ธนวัฒน์ ภารไสว วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สุรินทร์
991 ณัชยา สาระเสริฐ วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี
992 พิทวัฒน์ ทิพย์ราชา วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
993 พรศักดิ์ พรมลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก่งคอย สระบุรี
994 เขมจิรา จันทร์ละออ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
995 พลากร สุวรรณทอง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
996 ปริสา เสือประโคน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
997 อนุพงษ์ พรมสิทธิ์ วัดขนอนบ้านกรด พระนครศรีอยุธยา
998 ธีรวัฒน์ ศรีวรกุล อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สกลนคร
999 ปริญญา กริชสุวรรณ สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
1000 กนกวรรณ งามปอด บ้านดงสวรรค์หนองนกกด สกลนคร
1001 ธนาภรณ์ โฉมเฉลา รามราชพิทยาคม นครพนม
1002 นิกร สระครบุรี วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1003 ทิพาวดี นาลงพรม วาริชวิทยา สกลนคร
1004 อโนเชาว์ โคตะมา อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
1005 สุภัททิรา เฮียงราช อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สกลนคร
1006 อรรถวิท สาคำ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม
1007 รัตน์สุดา แสนสุข บ้านขัวก่าย สกลนคร
1008 นิติกร ใจคง บ้านห้วยแสง สกลนคร
1009 ศราวุฒิ ธูปเกิด วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก
1010 พัชยา คงแสนคำ พะทายพิทยาคม นครพนม
1011 กิจติยาภรณ์ จันทร์ดี บ้านพุทธรักษา สกลนคร
1012 ยุภาวดี พรมสาร บ้านสี่แจ อุดรธานี
1013 กฤษณะ บุญสอาด วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
1014 ธณัฐภรณ์ แก้วฝ่าย บ้านโคกไม้ล้ม สกลนคร
1015 รัษฎากร อัครจันทร์ วัดทุ่งเหียง ชลบุรี
1016 ภาณุพงศ์ อักษรพิม บ้านดอนทอย สกลนคร
1017 ชัยมงคล คุณบุราญ ท่าสงครามวิทยา สกลนคร
1018 สุภาวิตา ศรีสวาสดิ์ วัดสุทธาวาส ชลบุรี
1019 หทัยชนก สารมานิตย์ บ้านคำนาดี สกลนคร
1020 สุดารัตน์ เหาะเหิน วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1021 สิรินทร์ทิพย์ ศิริบุตร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1022 รัชฎาภรณ์ พันล้ำ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1023 วิจิตรา วรสุทธิ์ มูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์ สกลนคร
1024 จิรา แดงหล้า วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1025 เกียรติศักดิ์ บ่อคำเกิด วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1026 มานะ คชรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1027 ศุภกร มิ่งคำ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1028 วิชุตา นาทันดร บ้านเปือย สกลนคร
1029 ศิรินภา ศรีพอ บ้านโคกดินแดง สกลนคร
1030 ณัฐพล กิจศิริสิน บ้านช่องมะเฟือง ชลบุรี
1031 ฉัตรชัย    อุทัยวัฒน์ บ้านนากั้ง บึงกาฬ
1032 วิษณุ เสนจันตะ บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
1033 อภิชาต พิมพิสาร ร่มเกล้า สกลนคร
1034 เอกพล หาดทวายการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี
1035 วศิน นันตสุข วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
1036 พูลศักดิ์ นามโคตร มูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์ สกลนคร
1037 นัฏพงศ์ นามนนท์ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สกลนคร
1038 พรรณนิภา เชื้อกุณะ คงคาราม เพชรบุรี
1039 สายกมล อินธิแสง สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) นครพนม
1040 พนิดา ราชชมภู วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
1041 ประภาพร คำปัน ท่าจำปาวิทยา นครพนม
1042 วนิดา มั่นที โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม
1043 ขนิษฐา ชัยเดช รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว ชลบุรี
1044 วรรณิศา มินตา นครพนมวิทยาคม นครพนม
1045 จันทนีย์ กานนท์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
1046 ศรายุทธ ไชยตะมาตย์ คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
1047 สินีประภา ศรีมันตะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1048 วุฒิชัย วงษ์นารี บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
1049 สาสิริยากร อุดทา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านแพง นครพนม
1050 ฐิติมา พันธุ์สำลี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธาตุพนม นครพนม
1051 ศศิประภา ต้นสวรรค์ ท่าจำปาวิทยา นครพนม
1052 สรรชัย เฉนียนสายชล ค้อวิทยาคม นครพนม
1053 วนิดา ไชยะวงษ์ บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
1054 วรัญญา ทินโน นาแกพิทยาคม นครพนม
1055 ณัฐพงศ์ มงคล วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
1056 ศรันย์ ธนรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครพนม นครพนม
1057 วิมลรัตน์ มาระนอ คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
1058 สนธยา วงค์ตาหล้า วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1059 จารุวรรณ พ่อเกตุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสงคราม นครพนม
1060 เทพเทวรรณ วงษาเนาว์ นาเดื่อพิทยาคม นครพนม
1061 ชัย ถาน้อย นครพนมวิทยาคม นครพนม
1062 เกียรติสรณ์ อ้อยรักษา บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สกลนคร
1063 ธีระวัฒน์ ประกิ่ง บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
1064 ลัดดาวัลย์ นามโคตร มีภทัศน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธาตุพนม นครพนม
1065 อภิชาติ ปากดี อุดมพัฒนศึกษา นครพนม
1066 วินัย อุ่นกลม โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
1067 นิวัฒน์ ภูงาม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม
1068 สงกรานต์ ยืนยั่ง มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นครพนม
1069 นัทรี หาราช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครพนม นครพนม
1070 ลัดดาวรรณ พานิชย์ อนุบาลประยูรศรี นครพนม
1071 รติพร บุราณเดช ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1072 พรเทวา จันทะโม วัดมิตรภาพวนาราม นครราชสีมา
1073 วณิชชา แสนนิล โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม
1074 พิมพ์ชนก สำเภา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านแพง นครพนม
1075 อินธุอร ปุนากรณ์ โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม
1076 พิมลพร พิบูลย์ บ้านหนองผักหนอก สระบุรี
1077 อรอนงค์ ยืนยง วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1078 ศิริวรรณ อาษาศรี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1079 วรรณวิทย์ บูรณะกิจ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1080 นิษฐา อุณวงศ์ บ้านนายาง มุกดาหาร
1081 ชิติพงษ์ ซาเสน นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
1082 รชตะ ใจตรง วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1083 พงศกร โคตรพรม บ้านโนนสำราญ อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี
1084 บวรชัย โคตรพรม วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1085 จิรวดี ประทุมโสม บ้านท่าลาด อุดรธานี
1086 สุวิทย์ โซ่เมืองแซะ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1087 อพภิวันท์ คำมุงคุณ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1088 ณัฏฐพัชร เมธาพรธิวัฒน์ พญารามวิทยา สุรินทร์
1089 พงษ์ดนัย ปัททุม วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1090 ปาริฉัตร อินปาว วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1091 ธนาคม อุทธศรี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1092 วรุตม์ ปัดถามา วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
1093 ชาติชาย แข็งแรง วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1094 บดินทร์ ศรีวิชัย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร
1095 จุฬาทิพย์ ทิพย์นาม วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1096 ธนากร ละครไทย วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1097 จิราวรรณ พรหมจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1098 ไอลดา โคชขึง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร
1099 พัชริดา ยืนยง วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1100 เทิดไท ศรีวิชา วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1101 สุรารักษ์ เมฆวิชัยวงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
1102 วิภานันท์ จำปาสี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1103 นิรันดร์ ทรายมูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออมก๋อย เชียงใหม่
1104 อาภากร วัลลิภากร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1105 ลาวัลย์ กาพย์ตุ้ม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1106 อารี แจ่มใส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1107 หิรัญญา ประจิตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
1108 ภัชคพงษ์ ฟองตา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1109 อมรเดช ปันศิริ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1110 เอนก นิปุณะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1111 ปรเมศร์ แก้วภา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1112 จุฬาลักษณ์ สมวถา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1113 กฤษณา ชุมภูพล้อย วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1114 เทียนชัย เสรีประชาคม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1115 ระพีภัทร กันทะวัง วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1116 สุทธิพงษ์ แก้วจีน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1117 สกาวเดือน หมีแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1118 นฤมล อารีรัตนบุญชู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1119 นภาพร ไชยบุตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่
1120 แสงระวี จันทรยุทธ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1121 วีรพงษ์ หมีแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1122 กุสุมาลย์ กูลสวัสดิ์มงคล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1123 ปราณี ทาวะดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1124 ชนะชัย ศรีเที่ยง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1125 ศุภรัตน์ บุญเทียม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1126 พรรณทิพา กาพย์ตุ้ม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสารภี เชียงใหม่
1127 วนันท์ยา เขื่อนป้อ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1128 เกรียงไกร ปู่ยี่ เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
1129 วรวิทย์ เคหา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
1130 วิสุทธิ์ ขุนน้ำ บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ แม่ฮ่องสอน
1131 พจนีย์ รักร่วม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
1132 พรเพ็ญ พุทธิมา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก
1133 ธันวาภรณ์ เวชโกศล วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1134 พรรณผกา กระจ่างฉัตรวิไล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1135 สมชาย ชลอ บ้านป่าก๊อ เชียงใหม่
1136 จารุมาศ ทะระถา วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1137 อภิสิทธิ์ หล่อเถิน บ้านกึ้ดสามสิบ แม่ฮ่องสอน
1138 พรศักดิ์ ขันโท วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1139 วราลักษณ์ จีรัตน์โส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
1140 รวิวรรณ ดวงวาด บ้านหนองยาว เชียงใหม่
1141 อาภารัศมิ์ ดวงดี บ้านหนองยาว เชียงใหม่
1142 ณัฐพงศ์ ดีฝั้น บ้านแหลมถ่อนสามัคคี อุตรดิตถ์
1143 สันติ ปัญญา วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1144 เกศกัลยา กันธะมาลา วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1145 ณัฐพงษ์ จินาแก้ว วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1146 ณัฐพงษ์ จินาแก้ว วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1147 กิจทวัฒน์ จองคำ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1148 เสาวรส พะชู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง เชียงใหม่
1149 เสาวนีย์ จองคำ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1150 อธิวัฒน์ หลวงเป็ง วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1151 พิมประภา จี๋คำ บ้านแก่งคันนา พิษณุโลก
1152 พิมประภา จี๋คำ บ้านแก่งคันนา พิษณุโลก
1153 จักรพันธ์ ขันคำ อุ้มผางวิทยาคม ตาก
1154 ศราวุธ ศรีคำมูล สารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ เชียงใหม่
1155 อาภัสรา ตานวล สารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ เชียงใหม่
1156 อนุษา ใหม่ศรี วัดศรีสว่าง เชียงใหม่
1157 ดวงชีวา ธารายืนยง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะ ลำปาง
1158 ปิยพงศ์ มณีวรรณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1159 ฐิติวรศิษฐ์ ไพศาลคีรีมาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
1160 ปวีณา ขาวจันทร์ตา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่
1161 รัตติยา ศรีสุราษฎร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี
1162 อุไรวรรณ ปู่เดือน บ้านห้วยโค้ง เชียงใหม่
1163 พรทิพย์ อุดมธัญญกิจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออมก๋อย เชียงใหม่
1164 สกล สิงห์กุย วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
1165 อรรธญา ไชยดวงดี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1166 จิรัชยา กิจชัยกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงแหง เชียงใหม่
1167 ดวงใจ จันตา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ลำพูน
1168 ศุภักษร ก้อนศิลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่
1169 ปณิดา ขัดสงคราม เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
1170 ปฏิพล สุวรรณลพ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ลำปาง
1171 วิสิฐศักดิ์ สุติน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
1172 อรนิตน์ กันธพรหม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
1173 ภูรินท์ อุ่นบุญตัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ออน เชียงใหม่
1174 ไพรินทร์ แก้วก๋องมา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
1175 วิไลวรรณ อุ๋ยสกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านธิ ลำพูน
1176 กิติศักดิ์ มะกอกทิพย์ บ้านทาน ลำปาง
1177 ศิลปชัย ปันทะช้าง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ลำพูน
1178 เกียรติศักดิ์ บุญยืน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
1179 ธีรศักดิ์ สายป๋า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ลำพูน
1180 วัฒนวงศ์ จันละ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1181 ธิติวัชร์ ทองสว่าง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
1182 ณรงค์ ทองกูล วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1183 ธรณัส เฉื่อยกลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
1184 พศิน ตาไฝ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
1185 นันทพร ทิพย์พฤกษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่
1186 รัตนาวลี คำโพธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพร้าว เชียงใหม่
1187 ปัทมาภรณ์ จันต๊ะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลี้ ลำพูน
1188 วีระศักดิ์ สุทธเสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหางดง เชียงใหม่
1189 จุฑาทิพย์ วิจิตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
1190 นลุบล ตันหน้อย วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ชลบุรี
1191 ชนันท์พัชต์ เทียนชัยพนา บ้านแม่โจ้ เชียงใหม่
1192 เสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1193 กันต์กนิษฐ์ ณีระพนธ์ สันกำแพง เชียงใหม่
1194 อาริยา วุฒิกิจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
1195 สุพิชฌาย์ ธนัชเศรษฐการ เอื้อวิทยา เชียงใหม่
1196 นัฐพล สมนา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1197 กมลพรรณ บุญธรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1198 อภิวัฒน์ ไชยวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1199 นฤมล มณีทอง ศูนย์อพยพแปลง 8 เชียงใหม่
1200 วรวัฒน์ จอมนงค์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1201 สิทธิชัย ไชยวงค์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่
1202 พลวัต อินต๊ะทา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่วาง เชียงใหม่
1203 เบณจวรรณ ต๊ะคำ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน
1204 สุริยัน สุวรรณ์หล้า วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1205 ปิยณัฐ ก่ำแก้ว ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เชียงใหม่
1206 สุพชยาฌ์ พิพย์จักร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
1207 จุฑามาศ พิชิตเมธากุล วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1208 จาตุรนต์ พรมเสน สารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ เชียงใหม่
1209 อภิชาติ ตุ้ยเกี๋ยง บ้านออน เชียงใหม่
1210 อานนท์ ต๋าไหล วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน
1211 สมชาย บุญเรือง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1212 ฐานทัพ ปินตาสม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1213 สรศักดิ์ ฉันทะวงค์ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1214 ปรีชา บุญอินทร์ บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงใหม่
1215 ดนัย กัณธาทรัพย์ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
1216 วีรวิทย์ วงศ์ศรีคำไชย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
1217 พิชนก ปินตา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1218 กิตติ์ธเนศ เกษา วัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร
1219 มิตรมงคล เดชะบุญ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1220 จักรกฤษณ์ สิงห์วัน วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1221 เกศินี ป๊อกนันตา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1222 อานนท์ นิวรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงแหง เชียงใหม่
1223 อมรเทพ วิชัย วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1224 ปณิพนธ์ พานิช วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1225 สุเมธ พิลัย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1226 กฤษณพนธ์ ฟูธรรม บ้านแม่ลาย เชียงใหม่
1227 ภานุมาศ นาระต๊ะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่
1228 ธมกร ชัญชกรวรชัย บ้านตุงลอย เชียงใหม่
1229 ปรียาภรณ์ ปินตาปิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
1230 กรนิการ์ แสงกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ลำพูน
1231 นที จงเจตดี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย
1232 จิตฤทัย ประทุมมาเกษร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
1233 อนันต์ กล้าหาญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะ ลำปาง
1234 วัชระ วงศ์ปัญญา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1235 กัมปนาท ยะวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1236 เจริญขัน ถาถมกู่ รร.เทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) ลำพูน
1237 นันทวรรณ จินามา บ้านเวียงแหง เชียงใหม่
1238 ฐิติมา พนัสโยธานนท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
1239 จิราวรรณ ธรรมป๊อก ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน
1240 กาญจนา สาก้อน การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
1241 นพัชกร วังพาล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
1242 สายชล สุติน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ลำพูน
1243 จันทร์ศิริ ปัญญาวงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลี้ ลำพูน
1244 วาสนา กันปันสืบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ลำพูน
1245 ณัฏฐวิทย์ หน่อวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1246 มณีรัตน์ เขิ่อนมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
1247 ทศวรรษ คำสม วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1248 วัชรพงษ์ ปวงอุนา บ้านแม่วะเด่นชัย ลำปาง
1249 ปราณี กสิกรรุ่งเรือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภองาว ลำปาง
1250 พิเชษฐ์ ดีคำวงค์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1251 รุ่งธิดา สมใคร้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
1252 ทิภามณี อุปมา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน
1253 วันวิสาข์ ฉลองชน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
1254 ธีรพงศ์ หาญณรงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบปราบ ลำปาง
1255 ขนิษฐา สลีแดง วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1256 วุฒินันท์ จันทร์แก้ว บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก
1257 พัชรี ทวีพัชรไพศาล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
1258 อารยา ตุ่นหนิ้ว วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1259 วราภรณ์ สุทธิเสริม วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1260 ศิริโย ยาดี วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1261 ภานุวัฒน์ สลีวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1262 กรีฑาพล กาวิระพันธ์ บ้านสะพานหิน ลำปาง
1263 กิตติศักดิ์ วังใน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเถิน ลำปาง
1264 วรัญญา ติ๊บปะละ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1265 อรรณพ สลีแดง วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1266 วัฒนา ปัญญาอุดมรัตน์ ชุมชนบ้านท่าสองยาง ตาก
1267 อมรรัตน์ แก้ววรรณรัตน์ บ้านห้วยน้ำขาว เชียงใหม่
1268 ศศิชา ปิงใจ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1269 วิไลลักษณ์ บุญปันเชื้อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
1270 อรรถพงษ์ เปี้ยปลูก วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1271 รัตนพงษ์ แผ่นคำ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง
1272 บดินทร์ จันทร์สุข สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา
1273 วิรุฬวลัย วิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ลำปาง
1274 ทรรศพล คำฟูบุตร แม่สอด ตาก
1275 ชัชวาล ใจจักร์คำ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
1276 มณีนุช แสนขัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
1277 ณัฐนารี แสนจิตร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภองาว ลำปาง
1278 เอกพงษ์ ลืมนัด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก
1279 นรา วันทนานุวงศ์ วัดบ้านน้อย เชียงใหม่
1280 เฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1281 อนุรักษ์ เนมหาวัน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1282 ณัฐภัทร์ ไชยจักร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
1283 ทัณฑวัต กลิ่นน้อย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
1284 กิตติศักดิ์ ใจคำลือ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง
1285 รัชนู หมูเครือ สบมายสามัคคีวิทยา ลำปาง
1286 วสันต์ ภูทองกอ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1287 อำพร กันทะชุมภู ปางกุ่มวิทยา ลำปาง
1288 สุวพิชญ์ จันทร์สุริยะ อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลำปาง
1289 กรกนก ทองฟู ดรุณพัฒนา ลำพูน
1290 ณัฐพล ไชยวงค์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1291 ภานุวัฒน์ จองตามา วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1292 จิราภรณ์ โพธิ์น้อย พินิจวิทยา ลำปาง
1293 รณรงค์ ปัญญาบาล ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตาก
1294 ปัฐวี สิริวงศ์เครือ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1295 ชูชล สุธรรม วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
1296 ฐานิตา เทพอินทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฟากท่า อุตรดิตถ์
1297 รภัสสา ทุมลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโคก อุตรดิตถ์
1298 สุนิตา ภู่ดัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์
1299 ศตวรรษ อ่อนจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
1300 วัชรพันธ์ แทนเทือก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1301 รัตนา ปาลอภิไตร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1302 วรนันท์ ขันทะปิน ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร อุตรดิตถ์
1303 อุไรรัตน์ บัวจันแดง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตรอน อุตรดิตถ์
1304 สมจิตร หลวงปันตัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1305 นพดล ภู่ดัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์
1306 ชาตรี โพธิ์ศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลับแล อุตรดิตถ์
1307 สาวตรี เครือเมืง วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1308 สาวตรี เครือเมืง วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1309 การชรีย์ เกษมชลธาร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1310 รณชัย ลีเลียง วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก
1311 มานิตย์ ลังก้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1312 ศิริรักษ์ คำเลี้ยง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์
1313 ชัญญ์รยา บุตรเชื้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1314 ประภัสสร เกิดพุ่ม บ้านท่าสัก อุตรดิตถ์
1315 เกรียงวุฒิไกร รอดมั่น วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1316 อมรเทพ อิ่มดี วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ อุตรดิตถ์
1317 ชัชชลัย บุญทารมณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1318 วันวิสาข์ โพธิหิรัญ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
1319 วันวิสาข์ โพธิหิรัญ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
1320 คมกฤช ธีระแนว วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
1321 เดชาธร นวลแหยม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์
1322 เบญจวรรณ ป้อมสาหร่าย บ้านชําหนึ่ง อุตรดิตถ์
1323 ปัทมา รอดพิทักษ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1324 ฐิติพงษ์ แก้วดี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
1325 สุวิภา แผ้วเกษม วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1326 สหกิจ ขำมา อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
1327 สุริยกมล เฟื่องเพชร จรัสศิลป์ อุตรดิตถ์
1328 คงขวัญ เสียงเลิศ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1329 จารุวรรณ จุลอักษร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1330 ณัฐวรรณ วิปรวณิชย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1331 วรวุฒิ สิทธิสมาน วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่
1332 พรพิมล ชื่นชม วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ชลบุรี
1333 วรุณยุพา ประสารยา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่
1334 วันนิสา ป้อมูล บ้านแม่แรม แพร่
1335 ศิริพร พันสนิท วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
1336 ณัฐพล ตาวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะ ลำปาง
1337 อลิษา แก้วดำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร ลำปาง
1338 จุฑาทิพย์ ฝั้นแบน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
1339 ณฐพัฒน์ ถุงพลอย แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แพร่
1340 วิทวัส ต่างประโคน บ้านบึงท่ายวน อุตรดิตถ์
1341 สุรัสวดี สุวรรณพงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหางดง เชียงใหม่
1342 ศิริพร เวียงนาค ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร อุตรดิตถ์
1343 นำพล ชัยพิชิต พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่
1344 ธนานพกร ทุ่งพนม วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก
1345 ณัฐกานต์ ประกาศ บ้านแม่ตื่น ตาก
1346 อาทิตย์ วิหก วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1347 นาตยา ศุภจิตรานนท์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
1348 กิตติยา สายทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
1349 ธนากร จักรหา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี
1350 สุดจิตต์ เขตหล่าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
1351 จตุรพร ศรีจันทรากูล บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ พิษณุโลก
1352 สุกัญญา ป่าธนู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภองาว ลำปาง
1353 สุคนธ์ทิพย์ จันทร์ทอง แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แพร่
1354 วชิรพันธุ์ บรรลือ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่
1355 คชศักดิ์ คงทอง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่
1356 วราภรณ์ สิริพรรณมงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
1357 กันตภณ บุญกิจสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อุทัยธานี
1358 พรหทัย วังซ้าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
1359 กณกชญา เทียนทอง บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แพร่
1360 อภิเดช ชูฤทธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แพร่
1361 สุธิมนต์ พฤติสาร วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
1362 อนุสรณ์ ยะถา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
1363 เกรียงไกร สุทำแปง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
1364 ทิพวัลย์ ทินวงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
1365 รักศักดิ์ กันอินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก
1366 จิรัชยา พิษสมอญ บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงใหม่
1367 ศุภวรรณ พุฒวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์
1368 ปพิชญา ขึมจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่
1369 ศันสนีย์ ชื่นแสงมอญ ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) พิษณุโลก
1370 พงศกร มีอาหาร วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1371 ทิวากร วิเศษกันทรากร วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี
1372 ธนากร สุดาลา วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1373 กิตติพร สินนุรักษ์กูล วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
1374 รุจิรา คำลือ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง
1375 วิทยา ณรงค์ศักดิ์สุขุม วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
1376 ปภังกร ยาสมุท ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
1377 ชวลิต ปัญโญป้อ วังพร้าววิทยา ลำปาง
1378 อิทธิพล เทือกธรรมมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
1379 ประกายทิพย์ ทาจุมปู รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่
1380 วาสนา สุมา สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
1381 รัชชานนท์ จำปา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ลพบุรี
1382 ขนิษฐา สุใจยา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
1383 ชาญณรงค์ ฤดีใจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
1384 บุญญาพร แก้วน้อย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน พะเยา
1385 ทนงศักดิ์ ใจหมั้น วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1386 สมฤทัย ทิพวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
1387 เอกชัย จันทร์คำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหางดง เชียงใหม่
1388 อรพรรณ ธรรมบัณฑิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่
1389 ประเวศน์ สัดสนั่น วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
1390 สกาว รักษาสัตย์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
1391 ปิยดา เขื่อนเชียงสา ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
1392 ชาญณรงค์ ศิริแสน วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
1393 กรศิลป์ ชมพูชัย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก
1394 สมชาย วงศ์สาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย
1395 อรณิช สุริยวงค์ วัดบัลลังก์ สุพรรณบุรี
1396 สุพิชญ์ญาณ์ ยืนยงแสน วัดวิชิตธาราราม สุราษฎร์ธานี
1397 คมสันต์ ซางซื่อมูล วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1398 พรทิพย์ ภัทรโชตินันท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี
1399 พัชรีญา เสาร์แก้ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1400 วิชัย แก้วรากมุข วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
1401 ณัฐพล เหม็งทะเหล็ก เมืองปานวิทยา ลำปาง
1402 อรทัย รุ้งเรืองจิรายุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร ลำปาง
1403 ปัญญา วชิรอาภา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย
1404 มยุรา ทาโน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
1405 วุฒิชัย ใหม่วงค์ บ้านห้วยไร่ เชียงราย
1406 ธนายุทธ แก้วศักดิ์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
1407 ธนากร กุศล วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
1408 ธนกฤต ต๊ะพรมมา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
1409 อนันต์ณัฐ เขียวชะอุ่ม วัดคร้อพนัน กาญจนบุรี
1410 สุรศักดิ์ มูลยังกาย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
1411 สิทธิชัย ไชยรัตน์ วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นครสวรรค์
1412 ชนะพล ธุระวร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภองาว ลำปาง
1413 เนตรนภา เข็มพิลา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1414 เจษฎาพงษ์ ใจแก้ว วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย
1415 ธนัญญา มะโนวรรณ์ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ตาก
1416 จุฬาตรีกุล อุมา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน พะเยา
1417 พรทิพย์ รักสามหมอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน
1418 เกพวี่ย์ริน มณีโชติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
1419 วิโรจน์ กรือแน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
1420 สุนีย์ ศรีวิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
1421 มญช์ปรียาต์ พจน์หรรษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
1422 เกษร นิธิชนะเจริญพร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
1423 สุรศักดิ์ มณีรัตน์ผ่องไพร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
1424 บุษบา เตียงศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
1425 พัชรีญาภรณ์ ปิ่นตาคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
1426 ชยานุช มีพรรณ บ้านบ่อแก้ว เชียงใหม่
1427 ภูมิชัย เจริญโชคมหันต์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
1428 ทิวา เงินทองประกาย บ้านห้วยกองมูลสาขาขุนแม่คะตวน แม่ฮ่องสอน
1429 เกรียงไกร อินคำ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เชียงราย
1430 ภัทรวดี ทุ่งสีทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
1431 วรณัฐ หมีทอง หนองบัว นครสวรรค์
1432 พัธนพงศ์ ทองชื่น บ้านคลองไทร นครสวรรค์
1433 อนวัทย์ ฤกษนันทน์ โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
1434 รฐา แสงรัตนชัยกุล ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
1435 จงรักษ์ เนียมสวรรค์ บ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก
1436 นิสา ขุนพานิช วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี
1437 จิรพร ศรีทอ บ้านสระประดู่ เพชรบูรณ์
1438 ปิยธืดา ฤทธิ์ฉ่ำ วัดบ้านใหม่ นครสวรรค์
1439 สุณีย์นุฏ แฟ้มแก้ว วัดบ้านใหม่ นครสวรรค์
1440 ธารทิพย์ เอี่ยมสำอาง วัดลำกะดาน กรุงเทพมหานคร
1441 ชวลิต ม้าเทศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี
1442 อภินันต์ อินทะชิต วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1443 ณปภัช ทองโภณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี
1444 วีรศักดิ์ เปรมสังข์ บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สุพรรณบุรี
1445 นฤมล โพธาสินธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหางดง เชียงใหม่
1446 พัชรินทร์ บัวแพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1447 ราชันย์ เจียมศิริ วัดสังฆวิถี นครสวรรค์
1448 อรวรรณ จันทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ลพบุรี
1449 วชิระพันธ์ คันธมาศน์ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1450 วัชรพงษ์ ตั้งต้นเจริญ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1451 กุลธิดา ดีประเสริฐ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
1452 สุรัตน์ สาโรจน์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1453 นิสาชล ยิ้มประเสริฐ วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
1454 กนกวรรณ พูลศรี การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
1455 มาโนช แยบเกษตร วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นครสวรรค์
1456 ศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
1457 สมเจตน์ พันธุ์รอด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อุทัยธานี
1458 ชวนชม บูโกก การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
1459 สุรางค์ ศรีจันทร์ วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นนทบุรี
1460 สุวิญชา ดีเทียน การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
1461 ชงคา เมืองจันทร์ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
1462 ปวันรัตน์ จันทร์ศรีดีชัย ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
1463 ปุริมปรัชญ์ พันธ์เขียน การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
1464 ทิพย์รัตน์ คุ่ยไข่ บ้านคลองโป่ง อุทัยธานี
1465 ศราวุธ จามรเนียม การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
1466 กนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี
1467 กนกพร ฉ่ำทอง ชุมชนบ้านประดู่ยืน อุทัยธานี
1468 ธวัชชัย พรมเทพ เซนต์โยเซฟแม่ระมาด ตาก
1469 ชำนาญ มากศรี วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก
1470 นฤมล สมหารวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
1471 ทศพล เปรมกมล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก
1472 ตระการ วงศ์สม วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1473 สหะโชค จันทร์อ่ำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1474 มนู มุ่งเจริญ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร
1475 สุปรียา เตรียมจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1476 ทวีศักดิ์ หอมรื่น วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1477 ภูวินทร์ ทานะมัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
1478 ขวัญชนก แก้วกุลศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1479 ลินนภา เอี่ยมแย้ม วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร
1480 วนิดา ไกรกิจราฏร์ บ้านคลองสมบูรณ์ กำแพงเพชร
1481 วัลลภ เกตุมี วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก
1482 สุชานันต์ บูรณะไทย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
1483 อัญธิกา คำภิระแปง วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1484 กรรณิการ์ เมทา บ้านสุวรรณภูมิ กำแพงเพชร
1485 โอ เงินทอง วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1486 สมฤทัย เนตรพรมราช วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
1487 พีรพัฒน์ ศรีดาเดช วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
1488 ณัชพล หะยาจันทา วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1489 จิตรา บุญแสง โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ตาก
1490 นายวทัญญู การกล้า บ้านร่มเกล้า 3 ตาก
1491 พรพิหค พูนใจสม บ้านแปลงสี่ กำแพงเพชร
1492 สุกัญญา มีกล่ำ น้ำดิบพิทยาคม ตาก
1493 จักริน ศิระพรธนารัชต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก
1494 สุรศักดิ์ ทองสุระวิโรจน์ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก
1495 ภูเบธ พุ่มสลิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาก ตาก
1496 ภาคีนัย วงษ์จ่า วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1497 พันธ์ศักดิ์ แสนอินต๊ะ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
1498 กิตติ จีนะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าสองยาง ตาก
1499 วรรณิสา แซ่กือ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออุ้มผาง ตาก
1500 มรกต แสนหลวง บ้านแม่ตื่น ตาก
1501 สมพงษ์ สิทธิอัศวธนกุล วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1502 วิไลวรรณ ธรรมทัศนะดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออุ้มผาง ตาก
1503 รติชา ฟูอินช่วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก
1504 เสาวนีย์ พงษ์โสภณ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1505 สุชาติ วิลัยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
1506 ขวัญชีวา แสนแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอด ตาก
1507 กุลรัศมิ์ ทับทิม บ้านแม่กลองน้อย ตาก
1508 เสาวณีย์ คีรีราษฎร์ตระกูล บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
1509 วรพรรณ ฟุ่มฟองฟู บ้านขะเนจื้อ ตาก
1510 กัลยา เอี่ยมธูป วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
1511 เอกรัตน์ สัมฤทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1512 นฤมล แย้มสวน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเจ้า ตาก
1513 นาวิน จงนิมิตรสถาพร รวมไทยพัฒนา 2 ตาก
1514 อโนชา หนูตุ้ม วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1515 อาทิตยา ชุ่มเชื้อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาก ตาก
1516 ณัฐพล เอมอยู่ ธรรมราชานุสรณ์ ตาก
1517 ณัฐเดช โนรินทร์ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง
1518 ธนัท โพธิ์คง วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1519 ภาสวร ปรุงจันทร์ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ตาก
1520 จุฑาวัลย์ กินขุนทด บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) ตาก
1521 อันธิกา แก้วบุญธรรม ทุ่งฟ้าวิทยาคม ตาก
1522 โชคชัย ปุ้ยสิน วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1523 รัชพล พร้อมจิตร วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1524 ภัทรภรณ์ ขำศิริ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1525 อนนต์ ตะยะราช วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1526 จุฑามาศ จะวรรณะ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1527 มงคล อุดคำ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1528 พิสิทธิ์ชัย เนื่องชัง วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1529 อรณิชา มาสอน โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ตาก
1530 วราภรณ์ จั่นจีน โกรกพระ นครสวรรค์
1531 วีรพันธ์ พึ่งหวัง วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
1532 สุทธิภัทร พลศรีพิมพ์ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
1533 ภัทรพล พลศรีพิมพ์ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา
1534 สุพิชชา เจริญศักดิ์ชัยกุล พะเยาพิทยาคม พะเยา
1535 ลัดดา เรือนเพชร วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1536 กัลยา ปลุกเศก วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1537 ปาริชาติ ประสมวงค์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1538 กันตพัฒน์ วรรณสิทธิ์ เทพนารี แพร่
1539 มุกรวี ยาภิรมย์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
1540 ณัฐภูมิ จับคล้าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก
1541 ฐิติพงษ์ อ่อนสี วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
1542 คมกริช โตจริง โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ตาก
1543 มนัสพร นิลเอม วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
1544 ณัฐวุธ คงสวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
1545 นิกร วงศ์ธรรม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน
1546 กาณฑ์ วงค์เขียว วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1547 นพดล สาสิงห์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย อุตรดิตถ์
1548 นพดล อินทร์ยะ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ตาก
1549 เศรษฐา มีแหยม วิทยาลัยเทคนิคสองแคว พิษณุโลก
1550 หทัยทิพย์ ประเปรียว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1551 ประณต งานนันไชย วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ อุตรดิตถ์
1552 วีรพร ลอยทับเลิศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
1553 ณัชวธิดา ทะดวง บ้านหนองหิน พิษณุโลก
1554 ทรงยศ ยงท้วม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1555 ศิรินภา ศรีอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1556 แก้วนภา จูชาวนา วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1557 วิรัตน์ ชะตางาม บ้านวังใหญ่ เพชรบูรณ์
1558 พิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
1559 ปริญญา สุพาวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาก ตาก
1560 จิณทวัฒน์ จันทร์แดง วัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี
1561 เปรนิกา มณีท่าโพธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก
1562 กัลยาณี มอยบุตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
1563 ปพนธีร์ วงศ์เศรษฐภูษิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก
1564 รัตพล บุตรลพ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก
1565 กาญจนาภรณ์ อ่วมน้อย วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก
1566 สุพิชฌาย์ ซิวพร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พิษณุโลก
1567 อภิสิทธิ์ บัวสิงห์โต วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1568 ฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทอง วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
1569 สุรีพร ภมรพล วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม
1570 ประภัสสร เจริญศรี วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
1571 วิวรรธน์ วงค์จันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) สมุทรปราการ
1572 พิมพ์รภัส วิบูลย์กุล วัดเศวตศิลาราม พระนครศรีอยุธยา
1573 อัจฉราภา วันอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
1574 วันเฉลิม รูปเขียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อุทัยธานี
1575 ธนวัตร สิงห์เวียง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1576 ฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
1577 อนุพงษ์ คำระภี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี
1578 ทีราพร โหมดชัง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1579 ปริชญา ราชสุภา บ้านวังดินสอ ปราจีนบุรี
1580 ธเนศ เครือรัตน์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก
1581 พชร พงษ์จำปา ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ตาก
1582 ศศิธร ศรีพรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1583 อนุสรา เสนานุช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1584 กันทิมา ศรีพิมพ์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
1585 ชัยพิชิต ตาระพัน วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1586 ทวีศักดิ์ สีทะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1587 วิภาวี โพธิ์เกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1588 ชิงชัย มารักษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สุพรรณบุรี
1589 ปฏิภาณ รสฉ่ำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาดี ปราจีนบุรี
1590 ณัฐพงษ์ จันทรีย์ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี
1591 ณัฐวุฒิ ค่าไทยสง วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1592 สุวิภา มารักษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสาไห้ สระบุรี
1593 อิศรานุวัฒน์ เฉยเฉลียง ราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
1594 สโรชา สีชน วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
1595 กิตติพงษ์ สีหานาม วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1596 ศุภกิจ ถือศิล เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
1597 กนกวรรณ ทาส่วย วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ลพบุรี
1598 ผ่องพรรณ เขียวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา เพชรบูรณ์
1599 ธนพล ฤทธิมหันต์ วัดพนมเศษ นครสวรรค์
1600 ธรรมนูญ ขำจิตต์ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
1601 จิรพงษ์ สมสาย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1602 วิทยา ลัทธิมนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1603 วิริยะ ทานา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
1604 ศิวดล เชิมชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1605 ธนพันธ์ เนียมกลั่น วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สุโขทัย
1606 อนุศักดิ์ เสาวรส วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1607 ธีระวัฒน์ จันตืน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี
1608 ทัตตกร จันทร์โม