Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางยุวกาชาด ผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ศุภวรรณ เครือแก้ว บ้านเนินรัก เพชรบุรี
2 ยุคล ชูงาน ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่
3 กฤษณา สิทธิสาร หนองพระบางตลาดม่วง ร้อยเอ็ด
4 จริยา ชุมมุง หนองพระบางตลาดม่วง ร้อยเอ็ด
5 ประนอม ศรีจันทร์ บ้านชาติ ร้อยเอ็ด
6 บุษบา อุประ บ้านนาแพง ร้อยเอ็ด
7 ลำพูน กัญญาคำ บ้านหัวนา ร้อยเอ็ด
8 บุพผา โทสมบูรณ์ บ้านหัวนา ร้อยเอ็ด
9 ชัยยงค์ โพธิ์ศรีมาตย์ วารีสวัสดิ์วิทยา ร้อยเอ็ด
10 นันทพร บุตรศาตร์ บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา ร้อยเอ็ด
11 ศิริพร จันทะเลิศ บ้านโนนสะอาดหนองแต้ ร้อยเอ็ด
12 ชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ บ้านร่องห้า พะเยา
13 ภิรมย์ ศิริวรรณ วัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ) อ่างทอง
14 สุชาวลี เพชรดี กระบุรีวิทยา ระนอง
15 บุษยมาศ รุ่งแดง อนุบาลระนอง ระนอง
16 วิริยาภรณ์ พวงศรีเคน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
17 วิภา สันมาแอ อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
18 นุสบา หร่าหมาน อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
19 สุชานี ศรีทอง อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
20 ศิรินันท์ นวนแก้ว อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
21 อรุณรัตน์ หัสจักร์ อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
22 อัจจิมา โกมล อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
23 อัณณ์ชญาณ์ เพ็ญศรี ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ตาก
24 สุวิมล เปรมปรี เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
25 ณิชาภัทร ข้อหน่อ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
26 จิตติกาล วิจารย์วงศ์ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
27 สุภาพร อ่วมบุญ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
28 เจษฎาพร ไสยมรรคา เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
29 ศิริกาญจน์ กองกี เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
30 เนตรนภา หน่อนาง เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
31 แพรววรรณ โชคมณีวรรณ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
32 อัญชลี อินทรัพย์ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
33 จันฑา แพ่งเม้า ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ตาก
34 พนิดา สกลนุรักษ์ วัดหาดสะแก ปราจีนบุรี
35 อัจฉรา คะษาวงค์ อนุบาลนครพนม นครพนม
36 สุคำ แสนอ่อน อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
37 สิริลักษณ์ อินต๊ะแก้ว บ้านห้วยแม่บอน ตาก
38 เกษแก้ว สุรารักษ์ บ้านธาตุกุดพร้าว สกลนคร
39 คุณัญญา รักษ์ชุมชน บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
40 อาภรณ์ โกษาแสง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
41 พรพิมล วงษ์เคลือบ บ้านห้วยม่วง ตาก
42 อนุลักษณ์ แก้ววรรณ บ้านห้วยม่วง ตาก
43 กฤษณา ทิมนต๋า บ้านห้วยม่วง ตาก
44 รำพึง ฟักทองอยู่ บ้านห้วยม่วง ตาก
45 ชฎาภรณ์ ต๊ะสุ บ้านห้วยม่วง ตาก
46 นงค์นิด ณ ถลาง ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต
47 รัชฎา รักตน ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต
48 สวาสดิ์ แสนพันดร หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
49 อมรรัตน์ ชุ่มเย็น บ้านตากประถมวิทยา ตาก
50 สารฤทธิ์ โพธิราช กมลาไสย กาฬสินธุ์
51 วัชรชัย ชัยสาร ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน
52 กรุณรัตน์ ไชยสถาน บ้านปงสนุก พะเยา
53 ศรีแพร นามโส อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
54 ลฎาภา ขันโพชา บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
55 ปราการ จรัณยานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
56 วิไลวรรณ สมเจตนา บ้านภูเขาขาม อำนาจเจริญ
57 สมพานรัศมี พรมโสภา นาผือโคกกอก อำนาจเจริญ
58 นงเยาว์ แก้วโพนงาม นาผือโคกกอก อำนาจเจริญ
59 สุนทรี หงส์นรา นาผือโคกกอก อำนาจเจริญ
60 กฤติภร แสนเลิง นาผือโคกกอก อำนาจเจริญ
61 บุญทวี ทองลิ่ม บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) ราชบุรี
62 อักษราภัค แก้วประเสริฐ บ้านกุดมะฮงดงสวาง ยโสธร
63 พัทวรรณ ลำเจียก บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
64 พิกุล แสนชัยนาท บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
65 ทรวงทิพย์ ราชวังเมือง สตรีบูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
66 ปราศรัย เจตสันติ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
67 ทวีรักษ์ เจียมวรกุลชัย บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
68 สุธารัตน์ วิชากุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
69 กรวลัย คล้ายหนองสรวง ศิริรักษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
70 ชวลิต วิชาดี วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
71 ธัญวลักษณ์ กวางไพรศรี ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
72 สุญาดา เฮงชัยโย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม
73 กมลชนก ภาคภูมิ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม
74 ฉลอง กัลปพฤกษ์ บ้านห้วยน้ำใส กำแพงเพชร
75 ปีะณม วินิวรรณ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
76 พัชรินทร์ พิมพ์นัฐชยา บ้านหนองหว้า นครศรีธรรมราช
77 ยุพิน นาคบาตร บ้านน้ำดิบมะพร้าว กำแพงเพชร
78 เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ แม่ทะประชาสามัคคี ลำปาง
79 ฐิติอร ภูจอมคำ สาธิต กำแพงเพชร
80 นงลักษณ์ ชูเฉลิม วัดราษฎร์เจริญพร กำแพงเพชร
81 ดลณภา มิ่งใย สาธิต กำแพงเพชร
82 มาลี เงินโม้ สาธิต กำแพงเพชร
83 อัจฉริยา ทองมูลชัย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
84 สุมาลี เพชรชนะ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช
85 รถจนาวัลย์ ภักดีณรงค์ เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
86 สมหมาย บุญช่วยรอด บ้านหน้าเขา นครศรีธรรมราช
87 สุภชา เพ็ญจันทร์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
88 ศุภลักษณ์ ไชยชนะ หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
89 สริตา มากชุมแสง หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
90 ผกามาศ อาญาเมือง หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
91 อมร นันทวิกร พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
92 ศรีวัย พญาปุโรหิต อนุบาลดงมหาวัน เชียงราย
93 ณฐมน ณ ลำปาง เวียงเชียงรุ้งวิทยา เชียงราย
94 เอกพงษ์ พิทักษ์กำพล บ้านเวียงเดิม เชียงราย
95 ธนากร ดอนแก้ว บ้านจะคือ เชียงราย
96 ไอลดา ฝามงคล บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
97 เสาวภา ไชยยา ชุมชนบ้านป่าก่อดำ เชียงราย
98 ธิดารัตน์ ใจนวล บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา เชียงราย
99 สมพิศ อินหลวง บ้านปูเต้อ ตาก
100 จินตนา พยอม บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย
101 ชนิดา คำแดง บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย
102 กิ่งแก้ว ธรรมวิวรณ์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย
103 เพ็ญพิชญา กันธะนภี บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย
104 จรัสศรี มณีวงศ์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย
105 อารีรัตน์ ฟูวงศ์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย
106 ศศิธร มุณีคำ บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย
107 อรรศจีย์ วรรณา บ้านหนองแดน กำแพงเพชร
108 อิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
109 ขนิษฐา ตันกูล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
110 วทัญชลี สอนกอง เขื่อนภูมิพล ตาก
111 เกตชฎา บัวเรือง บ้านห้วยหญ้าเครือ เพชรบูรณ์
112 รัตติญากรณ์ ทุมแถวหนองคาย กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
113 สุดใจ วงศ์คูณ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
114 ลัดดาวัลย์ สายแวว บ้านแต้เก่า อุบลราชธานี
115 วาสนา รุ่งอนุรักษ์ น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
116 วีณา เกษรา พิชญศึกษา นนทบุรี
117 พชรพร ฤกษ์สะอาด คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
118 สุนทรี วัฒนสุนทร วัดโสดาประดิษฐาราม ราชบุรี
119 กอบแก้ว นอบแก้ว บ้านท่าสาป ยะลา
120 นิตยา นวลสุวรรณ หมิงซิน ระนอง
121 อรณี ศรีพรรณารักษ์ หมิงซิน ระนอง
122 จีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย
123 กรรณิการ์ มาเดช โกวิทธำรงเชียงใหม่ เชียงใหม่
124 ปาณิสรา วรกา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านแพง นครพนม
125 ราตรี ศิริเลิศ ตรีวิทย์ตาก ตาก
126 ไฉน อรุณเกล้า เมืองเชลียง สุโขทัย
127 วาสนา พันธ์สุโพธิ์ บ้านเหล่ายาว มหาสารคาม
128 คนิตถา วงชารี บ้านเหล่ายาว มหาสารคาม
129 อัสราพร โตพัน พังโคนวิทยาคม สกลนคร
130 ยุพา ธนะศิริวงษ์ อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) เชียงราย
131 วรัตถ์นันท์ ชมฎทิพร เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
132 วิภาวดี เต็มพร้อม แกลง"วิทยสถาวร" ระยอง
133 พรวิมล ปลื้มจิตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี
134 นิภาพร ศิริเจริญ แกลง"วิทยสถาวร" ระยอง
135 พรรณิกา สุวรรณอำไพ แกลง"วิทยสถาวร" ระยอง
136 จรีรัตน์ เสาทอน เมตตาวิทยา เพชรบูรณ์
137 สำราญ เอี่ยวเฮ็ง ชุมชนบ้านต้าตลาด เชียงราย
138 นรินทร์ ศิลปเสริฐ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ลำพูน
139 บุญทริตา ยาโน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ลำพูน
140 นเรศ หะกาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ลำพูน
141 ฐิรกานดา อำนาจผูก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ลำพูน
142 นภาพร ยานิวงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ลำพูน
143 ธัญทิพย์ สินศิริวัฒนสุข วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี
144 สิรัช ฟูเกียรติพงษ์ วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี
145 ดวงฤดี แซ่โอ้ว เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
146 อำพร ชัยศิลบุญ เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
147 อำไพ ปัญญายาว พินิจวิทยา ลำปาง
148 ชมพูนุท ชมภูงาม พินิจวิทยา ลำปาง
149 จิราภรณ์ แผนเพ็ชร์ พินิจวิทยา ลำปาง
150 กาญจนา ปัญญายาว พินิจวิทยา ลำปาง
151 นิตยา สิ่งของ บรรพตวิทยา เชียงราย
152 สมร นันต๊ะภูมิ พินิจวิทยา ลำปาง
153 สุกานดา บุดดี บรรพตวิทยา เชียงราย
154 อัญชิษฐา กนิษฐรัต ดิษลี สมุทรปราการ
155 วรรณคดี แก้วนุช ดิษลี สมุทรปราการ
156 ดวงมณี แสงม่วง เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
157 ทรงเดช สันติศิริ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
158 เทอด ทองชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
159 วิริรดาภรณ์ ลาบรรเทา ท่าปลาอนุสรณ์ 1 อุตรดิตถ์
160 เรวดี สุพรรณ ลานสักวิทยา อุทัยธานี
161 จันทนา มณีรัตน์ ลานสักวิทยา อุทัยธานี
162 สุนันทา โลหะการก ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี
163 สุภัทรา เหมพิจิตร หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
164 พัชุดาญ์ จอมประเสริฐ รร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
165 มารินทร์ จานแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
166 อังสุดา สิงห์ใส น้ำริดวิทยา อุตรดิตถ์
167 เกศริน สุวพันธ์ บ้านใหม่ พะเยา
168 ณัฏฐ์วรัชญ์ เงินสม บ้านใหม่ พะเยา
169 จิราพร ทองจันทร์ บ้านใหม่ พะเยา
170 ปาริฉัตร บุดดีสิงห์ บ้านอุดมชาติ อุบลราชธานี
171 มัณฑนา บุญคั่ง บ้านบัวงาม อุบลราชธานี
172 พัชรกรณ์ ชัยชนะ ลำปางกัลยาณี ลำปาง
173 ญาดา มณีนิล บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) กาญจนบุรี
174 ดวงเดือน อ่วมรอด สีฟ้าพัฒนวิทย์ อุทัยธานี
175 นีรวัจน์ ค้อกองเงิน บ้านป่าคาย พิษณุโลก
176 ธนพรพรรณ ปานทอง บ้านในเมือง อุตรดิตถ์
177 ฐิติมน โชคทวีกิจ ตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์
178 วรรณา พิมละมาศ ลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์
179 ระวีพันธ์ เปรมวิชิต พิชัย อุตรดิตถ์
180 บุบผาชาติ บุตรตะราช พิชัย อุตรดิตถ์
181 อัญชลี จันจัด พิชัย อุตรดิตถ์
182 สุภาภรณ์ หว่าเกตุ พิชัย อุตรดิตถ์
183 ภัคฐิกานต์ จันทา พิชัย อุตรดิตถ์
184 นฤมล สุธาพรต พิชัย อุตรดิตถ์
185 สุมาลี โสดจำปา พิชัย อุตรดิตถ์
186 มงคล สังคนันท์ พิชัย อุตรดิตถ์
187 บุญส่ง นาคสุขมูล พิชัย อุตรดิตถ์
188 รัตน์วรา สินราช นาวังวิทยา อำนาจเจริญ
189 วันดี อิ่มสมบูรณ์ อนุชนวัฒนา นครสวรรค์
190 ธนนันท์ พิกุลศิริ อนุชนวัฒนา นครสวรรค์
191 ปิยะนุช จิตรประเสริฐ เชียงคาน เลย
192 จันทร์ทิพย์ กรมทอง เชียงคาน เลย
193 ซาอารอนี สามะ ส่งเสริมอิสลามศึกษา ปัตตานี
194 อัมพร เทอำรุง บ้านนามูลฮิ้น นครพนม
195 ศิวนาถ ไชยมาศ เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สกลนคร
196 นุจจรี เหมะธุลิน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
197 นวลจันทร์ สำนึก สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
198 กรกนก วันวัฒน์สันติกุล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
199 นาตยา กลางประพันธ์ ชุมชนเมืองหนองสูง มุกดาหาร
200 ยุทธ ธนธนานนท์ บ้านขามป้อม มุกดาหาร
201 ชมภู ชุตินันทกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
202 มนัส เชิญทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
203 พนิดา เรืองดิษฐ์ฺ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
204 ลำดวน คล้ายโสม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
205 เกตกมล สาลี ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ตาก
206 สุดาวรรณ ยามา อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
207 กฤษณา พุ่มสลิด บ้านท่าไผ่ ตาก
208 ศยามล วงษ์กาวิน ชุมชนบ้านแม่ยะ ตาก
209 ดวงแข สุขเจริญ นาสาร สุราษฎร์ธานี
210 ชิตพล วงค์ศรีชา นาสาร สุราษฎร์ธานี
211 อมรรัตน์ ดอยแก้วขาว บ้านแม่โกนเกน ตาก
212 ผุสดี กินขุนทด นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
213 เพชรา รัตนมุสิทธิ์ สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา
214 วิไลกร พงศ์ดี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา
215 ศรีวรา สุขสม รร.เทศบาล 4 วัดโพธาวาส สุราษฎร์ธานี
216 กาญจนา ขวัญทองเย็น ธิดานุเคราะห์ สงขลา
217 ลัดดา เจริญแสง ธิดานุเคราะห์ สงขลา
218 ศุภมาส เลิศวิทยาวิวัฒน์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา
219 เกร็ดแก้ว คันฉ่อง ธิดานุเคราะห์ สงขลา
220 อรอุมา เพชระ รร.เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สุราษฎร์ธานี
221 สุธิดา เมฆานวกุล รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
222 ปรเมศวร์ ตันสาโรจน์วนิช ตากกวง ตาก
223 ลัดดาวัลย์ แสงท้าว ตากกวง ตาก
224 สายไหม กรรเชียง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทะ ลำปาง
225 จันทรา โสรัตินนท์ กฤษณาวิทยา สงขลา
226 นงค์รัก เรืองมณี อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
227 กัญญาทิพย์ ชีพนุรัตน์ อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
228 เยาวภา อตืจรรยานุรักษ์ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
229 ดิสจี สุทธศีล อำนวยวิทย์ จันทบุรี
230 สิทธิชัย บำรุงสุข วัดเขาปิ่นทอง ราชบุรี
231 ณัฐวุฒิ จันทจิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร สงขลา
232 ปณิธาน เฟื่องโกศส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร สงขลา
233 พิเชฎ แสงงาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร สงขลา
234 ณัฐชยา กิจสุภัคภิรมย์ องครักษ์ นครนายก
235 มนัสชนก คำรังษี องครักษ์ นครนายก
236 พัชญา ฉันทพิริยกุล องครักษ์ นครนายก
237 วรณัน ยะนินทร องครักษ์ นครนายก
238 ญาโนทัย คงคาทิพย์ องครักษ์ นครนายก
239 ณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสน บึงกาฬ บึงกาฬ
240 ดอกแก้ว สิงห์เผ่น พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
241 นุชนารถ ด้วงท้วม รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย
242 ปิยาพัชร ยิ่งกมล รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย
243 รัชภรณ์ สิงห์ชัย อนุบาลวังดิน ลำพูน
244 ศิริลักษณ์ ลาภบรรเทิง วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
245 นิอร พอนเบ้า วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
246 สุธา ขวัญพุฒ วัดเลียบราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร
247 รจเรข แสงนิล วัดเลียบราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร
248 นนทกร เกิดวังหิน วัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
249 สุภาวดี อากาศโชติ วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
250 อรอุมา ฉายทองจันทร์ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
251 ชนินทร์ ทิมฤกษ์ บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
252 จีรวรรณ เมฆมณฑา วิชากร กรุงเทพมหานคร
253 พนิดา เอกวงศ์ตระกูล วัดขุมทอง กรุงเทพมหานคร
254 พชรมณฑ์ หมวดนุ่ม คลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
255 สิทธิพงศ์ เรืองนภาเพ็ญ สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
256 ทัศนวดี กิ่งไทร บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
257 ประวิทย์ เลี้ยงบุญญพันธ์ วัดสิตาราม กรุงเทพมหานคร
258 วันเพ็ญ แผ่นใหญ่ วัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร
259 ขวัญเนตร มูลทองจาด วัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร
260 เบญจมาส กรีแสง วัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร
261 ชัชรวี ประดับมุข วัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร
262 วิไลรัตน์ เฉลิมวัฒน์ วัดดิสานุการาม กรุงเทพมหานคร
263 พชรพร ภู่เจริญ เปรมประชา กรุงเทพมหานคร
264 กัญจ์ศษา พุ่มโพธิ์ทอง บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
265 ศิรดา ศิริแสง ลำเจดีย์ กรุงเทพมหานคร
266 เสาวลักษณ์ สุขใหม่ สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
267 มยุรา เผ่าดี วัดบางขุนเทียนนอก กรุงเทพมหานคร
268 วลัยพร ปราบศรีภูมิ วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
269 อังคณา ลังประเสริฐ นาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
270 ไพวัลย์ สีลาโคตร นาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
271 วราภรณ์ อบเชย ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร
272 นงลักษณ์ เข็มกลัด วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
273 จรัสพร ศรีทอง วิชากร กรุงเทพมหานคร
274 จุรีรัตน์ หวังนิรัติศัย วิชากร กรุงเทพมหานคร
275 กันตพัฒน์ สุวรรณเรือง ราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
276 นาตยา ทองเสงี่ยม ประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
277 คนึง บองกระโทก สุเหร่าคลองสิบเอ็ด กรุงเทพมหานคร
278 อภิษฎี ศศิวรรณพงศ์ วัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
279 อัชราภรณ์ พงษ์พิลา วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
280 ซอสามสาย ณ นคร วัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร
281 ขนัดดา ธนตรีโรจน์ เพชรถนอม กรุงเทพมหานคร
282 ณัฐกาญจน์ โพธิ์ดิลก เพชรถนอม กรุงเทพมหานคร
283 ปุณมนัส ใสศรี เพชรถนอม กรุงเทพมหานคร
284 สุพิชฌาย์ อุ่นขจี บ้านเนินมะปราง พิษณุโลก
285 สาลี่ คันศร ทองประสาทเวทย์ อุทัยธานี
286 ทวีรีชตพล รัตนโพธิ์สุวรรณ วัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) กรุงเทพมหานคร
287 พิมพร เกตุพันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมุทรสาคร
288 อุรา กันพานิชย์ แตลศิริวิทยา สุรินทร์
289 อาภากร แก้วหล่อ แตลศิริวิทยา สุรินทร์
290 จิราวรรณ บุญยงค์ แตลศิริวิทยา สุรินทร์
291 สังวาลย์ เจือจันทร์ แตลศิริวิทยา สุรินทร์
292 ไพรบูรณ์ จารีต วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
293 ทิพากร วรรณพฤกษ์ บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
294 ฐิตินันท์ เจริญเมือง สิรินธร สุรินทร์
295 ขวัญจิรา วงแหวน สิรินธร สุรินทร์
296 พนิดา ปากหวาน วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
297 อมรศรี ลีลาปัญญาภรณ์ วัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร
298 สุธนี ลิกขะไช บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
299 วิริณธิรา กุลไธสง บ้านอูมวาบ ตาก
300 มลิวัลย์ โนจิตร อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
301 สุนิสา แหวเมือง อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
302 จุฑารัตน์ สมิงไพร วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
303 มธุริน ปลื้มกุศล วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
304 สิงห์สัมพันธ์ ทามแก้ว วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
305 อุไรวรรณ เข็มทอง ประชาภิบาล กรุงเทพมหานคร
306 สุวรรณา น้อยคำนุช รร.เทศบาลวัดหนองผา อุตรดิตถ์
307 วันทนีย์ ฟูใจ รร.เทศบาลวัดหนองผา อุตรดิตถ์
308 ฐานิดา คำอินทร์ รร.เทศบาลวัดหนองผา อุตรดิตถ์
309 พรพรรณ แก้วพามา รร.เทศบาลวัดหนองผา อุตรดิตถ์
310 สุปราณี คำราช วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
311 กนก ชนะคุ้ม วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
312 รวินทิรา บุญศิริ จรัสศิลป์ อุตรดิตถ์
313 ณิชชานันท์ วุฒิ สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
314 พัชราภรณ์ อิ่มอมรพงศ์ สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
315 พลอย สุวรรณทัต วัดสุวรรณคีรี กรุงเทพมหานคร
316 อนัญญา จุลบล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
317 ภัทรหทัย ภู่สวัสดิ์ รร.เทศบาลวัดหนองผา อุตรดิตถ์
318 กาญจนา ดุลยะนันท์ วัดสีสุก กรุงเทพมหานคร
319 ภาสินี นะศรี วัดสีสุก กรุงเทพมหานคร
320 ฟาริดา เดชะกูล หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่
321 กฤษณะ จันทร์กระจ่าง อนุศิษย์วิทยา 4 อุทัยธานี
322 วรณัน หล่ำนุ้ย รร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
323 พิทยาภรณ์ ขุมเพ็ชร รร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
324 วัชรา แย้มมาก บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย
325 นภาดา ประณุทกระสานติ์ ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
326 เพียงเพ็ญ บุญคุ้ม วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
327 ยิ่งพันธ์ สงวนศักดิ์ จันทรศึกษา ประจวบคีรีขันธ์
328 วนัชพร บำรุงเมือง วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
329 พรหมวิพุธ พฤฒศุภเวศม์ วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
330 สมศักดิ์ ศรีวิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
331 ชลหทัย วิเศษสิงห์
332 อ้อย บาราฮีม คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
333 สุภารัตน์ แซ่ตั้ง คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร
334 บุษบง ไวยากรณ์ วรพิทยา ลพบุรี
335 จินตนา ศรีโรจน์ วรพิทยา ลพบุรี
336 สุกัญญา ทามแก้ว วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
337 อังสนา ณ หนองคาย วัดสามัคคีสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร
338 มยุรี สุทธิพันธ์ วัดสามัคคีสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร
339 สาวิตรี เรืองอินตา วัดสามัคคีสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร
340 พรทิพย์ สุขอร่าม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
341 ณัฏฐา โพธิ์เงิน ชุมชนบ้านป่ามะม่วง ตาก
342 รำไพ พิมพ์จันทร์ วัดนาคนิมิตร กรุงเทพมหานคร
343 กัญญ์พิชญา สุภาผล วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
344 ธันยาณัฐ เกตุมี เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
345 พิมประภา รักชาติ เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
346 อัมภาภรณ์ สุขประเสริฐ วัดพระยาทำ กรุงเทพมหานคร
347 จรรยาภรณ์ กล่อมเกลา ประภาสวิทยา กรุงเทพมหานคร
348 มณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ บ้านค่าย ระยอง
349 สมบัติ แสงทองศรี กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
350 เยาวรัตน์ ธนธนานนท์ เมืองพาลุกากรภูมิ มุกดาหาร
351 อำนาจ แขกอู้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหลังสวน ชุมพร
352 ตรึงตา เมืองทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหลังสวน ชุมพร
353 บุษรากร ทวีโคตร บ้านคำผักหนอกสงเปือย มุกดาหาร
354 สุมิตรา กลิ่นบัว อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อุบลราชธานี
355 อุตรี เชื้อประทุม บ้านหนองสนมพะลาน อุบลราชธานี
356 โสภา ปัตถาสาย อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ
357 อุ่นจิตร บึงไกร อนุบาลปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
358 กุลธิดา มาตย์วังแสง อนุบาลปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
359 ภัทรมาส อบมา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
360 สิรภัค ต้นแก้ว อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
361 อำมาลา เกตษา วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
362 ฐิติรัตน์ สมศรี วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
363 พัชรินทร์ ใจเที่ยง รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
364 รัตนาภรณ์ ไชยรัตน์ รร.หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
365 อินทิรา บัวหอม รร.แวงแก้ววิทยา ศรีสะเกษ
366 ณิชาภา สุทธิสัย รร.แวงแก้ววิทยา ศรีสะเกษ
367 ยุวดี เมฆคลี รร.กุญชรศิรวิทย์ ศรีสะเกษ
368 นิรันดร คุลธิ รร.โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
369 ชิดชนก คำทาสี รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
370 วีระชัย หงษ์ทอง รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
371 ศรีสุดา สามารถ รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
372 จันฉาย ถาวร รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
373 นงค์รักษ์ บุญศักดิ์ รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
374 สอน ศรัทธานุ รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
375 วิลัยลักษ์ ทัพไทย รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
376 นงลักษณ์ ฤทธิแสง รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
377 แพรวพิสุทธิ์ ทองนาค รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
378 เดโช ขนันดูล รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
379 พิศมัย เวียงนนท์ รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
380 กรวิภา สิงห์เหิน รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
381 ธีราพร ขันทะเสน รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
382 ราตรี สีงาม รร.ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
383 มาลินี วรรณทอง รร.ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
384 ศกร พรหมทา รร.ราษีไศล ศรีสะเกษ
385 อภิญญา กลิ่นถือศีล พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
386 อลิสา ราชวัตร พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
387 ประภาพร โยธี พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
388 บุญฤทธิ์ ขึ้นทันตา พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
389 วันนิภา ทองเหลือง พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
390 ฉัตรแก้ว ชื่นกมล พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
391 พนอ อุฐบุญ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
392 นิตยา จันทร์สงเคราะห์ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
393 พรกมล ฉัตรแก้ว พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
394 นิติธร ฐิตวัฒนพงศ์ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
395 สุกัญญา เอี่ยมประยูร พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
396 ธนิษฐา อินทมาตยากูล พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
397 กัญญา นวลตาล พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
398 คัทริน สอนแสนสุข พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
399 ภัศรา บุญเจือ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
400 สายรุ้ง โพธิ์นา พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
401 อรวรรณ ทองสุข พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
402 ปริมประภา พรมแก้วงาม ชุมชนบ้านแม่สุก พะเยา
403 วริศรา สุรินวงค์ ชุมชนบ้านแม่สุก พะเยา
404 ชนรดา อุปิน ชุมชนบ้านแม่สุก พะเยา
405 สุชิรา สิงหธนากร ชุมชนบ้านแม่สุก พะเยา
406 ขวัญตา วีระตา ชุมชนบ้านแม่สุก พะเยา
407 ปิยพิณ พินิจสุวรรณ เจริญใจ พะเยา
408 ผริดา ปัญญาดา อนุบาลพะเยา พะเยา
409 วชิรญา สุทธิประภา ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
410 พิมพ์นิภา พวงจันดา วัดพรหมสุวรรณสามัคคี กรุงเทพมหานคร
411 อมรรัตน์ พรมมาตร ขจรเกียรติเชิงทะเล ภูเก็ต
412 รัตนาภรณ์ ไพศาลกิจ บางน้ำเปรี้ยววิทยา ฉะเชิงเทรา
413 ศรัณ กนกทิพย์พรชัย รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ฉะเชิงเทรา
414 บังอร รวมเจริญ วัดบ่อเงิน ลพบุรี
415 อรรญา สาคำภีร์ รร.เทศบาลแสนสุข อุบลราชธานี
416 อนุสา บุญเรือง วัดโพธาราม ฉะเชิงเทรา
417 ธนากร อาทะเดช บ้านดอยแก้ว ลำพูน
418 นนท์ธิยา สงสะอาด บ้านไร่ อุบลราชธานี
419 นันท์นภัส ใยพันธ์ เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร
420 อุเบกขา เศรษฐศุภกูล บ้านซับหินขวาง ลพบุรี
421 กรรณิการ์ เครือฟู ชุมชนบ้านป่ามะม่วง ตาก
422 พิมพา มงคลชัยฤกษ์ บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
423 อุเทน มีบุญ เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตาก
424 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
425 ดามพ์ แก้วกัลยา ภูเขียว ชัยภูมิ
426 สุภาณี อินยะฤทธิ์ รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จันทบุรี
427 กาญจนรพี มีหิริ โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
428 จีรนันท์ เกตุแก้ว ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
429 ภัคสิตา มุมสิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน นครปฐม
430 ทัศนีย์ แสงอรุณ อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว ตราด
431 วิไล ปานแสง สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
432 จุไรรัตน์ อุปนันท์ รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ เพชรบุรี
433 นางสาวมะลิษา ชัยณรงค์ วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
434 กนกศรี ไหลไผ่ทอง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
435 วิไลวรรณ วิจารณมโนธรรม วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
436 ศิริรัตน์ สอนชาติ วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
437 บุญเลื่อน สายสินธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
438 อ้อยทิพย์ ยะไวทย์ เชิงชุมราษฎร์นุกูล สกลนคร