Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ C.A.T.C. (สำรอง)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ภาวินี แก้วมณี ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
2 อรชร แก้วสอน บ้านหนองแม่นา เพชรบูรณ์
3 ณัชชามนต์ ชูแก้ว บ้านเขาชีจรรย์ ชลบุรี
4 ผ่องพรรณ อุบลพืช ชุมชนวัดทำเลทอง ปทุมธานี
5 นิษฐ์ธิมา มูลธนารัชต์ วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
6 ธัญญ์รวี เวฬุวนารักษ์ วัดบางฝ้าย สมุทรปราการ
7 กิตติธัช แจ้งสว่าง วัดมิตรภาพวนาราม นครราชสีมา
8 ศิวาพร กิจสุขสกุล วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) นครสวรรค์
9 พัชรินทร์ แพนไธสง หฤทัยคริสเตียน เลย
10 อนันต์ โหนา บ้านดอนลำดวน นครราชสีมา
11 วิไลพร แย้มกลีบบัว วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
12 ประภาพร สุทธิประภา บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
13 ศุภลักษณ์ จั่นประดับ บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
14 รุจิรจน์ ไชยภัฏ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
15 ณัฐพงษ์ ชำนาญอาสา ดอนไชยวิทยา ลำปาง
16 ธนาภรณ์ สุระเสียง บ้านเขาใหญ่ ชลบุรี
17 วิภาวรรณ ดีระเบียบ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นครนายก
18 สุภารัตน์ ชาวสวน คงโครัดอุทิศ กรุงเทพมหานคร
19 ชลลดา มัสแหละ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
20 ชนกกานต์ ไตรพรม วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
21 นฤทธิ์ศร อุบลพืช วัดเกตุประภา ปทุมธานี
22 เบญจพร วีรเศรษฐนนท์ รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ นครพนม
23 กฤตยา เหมสมัน บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
24 สุขสันต์ แดงบุหงา บ้านนายสี กรุงเทพมหานคร
25 กริยาพัชร์ โพธิประสิทธิ์ พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
26 พจนา อดทน วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
27 เกศสุฎา แต่เจริญ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
28 ธนธรณ์ มะโนใจ สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
29 ประภาพรรณ ศรีนอก บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
30 วิชชุดา จันทร์โท อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
31 ปัณณิกา จันที หฤทัยคริสเตียน เลย
32 บุญญิสา เจริญรอย อนุบาลน้องหญิง อุบลราชธานี
33 ศิริลักษณ์ กานต์กัมปนาท วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
34 ภานุพงค์ จิตรเอื้อตระกูล ปรียาโชติ นครสวรรค์
35 สราพร ทัตติยพงศ์ บ้านบ่อผุด สุราษฎร์ธานี
36 อนุสรณ์ วัชรเวท วัดสุคนธาราม พระนครศรีอยุธยา
37 สัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
38 โชตินันท์ แก้ววรรณ บ้านโนนจานหนองแสง อุบลราชธานี
39 ปัทมพร มีบุญ วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
40 คีญาพัฒน์ เหล่าแช่ม อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
41 พิเชษฐ์ เสรีอภินันท์ วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
42 สุชัญญา จันดอนแดง วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
43 เปรมฤดี เพ็ชร์อินทร์ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
44 ปนัสยา ไกรสรเจริญ วัดบุณฑริการาม สุราษฎร์ธานี
45 วศิลป์ อัมพุชินี บ้านสบเมย แม่ฮ่องสอน
46 จุฑาลักษณ์ อันทอง วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
47 ณัฐพล เครือพาณิชย์ วัดเชียงราก สิงห์บุรี
48 สิริพร บุญทิพย์ วัดพิชัยยาราม ชุมพร
49 วัชรพงษ์ พลดงนอก บ้านเซียงซิน-โนนดู่ สุรินทร์
50 กฤตพร ัพัฒนกิจ บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
51 ณัฐวดี วงศ์ศิริพัฒนกุล อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
52 เสาวรัตน์ บุญพิทักษ์ บ้านห้วยศาลา ราชบุรี
53 อัยยาณัฎฐ์ ทองวิจิตร บุรารักษ์ สมุทรปราการ
54 ชัชชญา คำจริง ดิษลี สมุทรปราการ
55 ชัชวาลย์ งามขำ วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
56 เดชวิทย์ ศรีสังวาลย์ ปราสาททองวิทยา พระนครศรีอยุธยา
57 ชไมพร รัตนสังข์ บ้านหนองจอก อุทัยธานี
58 ภาณุมาศ หมื่นเทพจอหอ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
59 สิริญญา โกษะ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
60 จิตร์ตรี ศรีสุขสันต์ วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี
61 จุฬาลักษณ์ แดงงาม ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
62 รนุช สุวรรณแขก วัดวังชะโด พระนครศรีอยุธยา
63 รุ่งทิวา ม้าเสทอ คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) ปทุมธานี
64 กนกอร วิเชียรชัย บ้านบางกระสั้น พระนครศรีอยุธยา
65 เศรษฐา คัมภิรานนท์ วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
66 ทิพย์วรรณ จักรกรณ์ ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
67 ภาวิยา โม่งปราณีต วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
68 วรรณชิสา นิ่มนวล วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา
69 เปรม สวนฟัก วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
70 บุณยาพร สินธุเดช วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
71 ธนภัทร ตรีวิสูตร วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
72 วรรณิษา ธาระมัตร กฤษณา สุพรรณบุรี
73 วิมลรัฐ แฉลมลักษณ์ วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
74 สิทธิชัย สุขราชกิจ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
75 อทิตยา ขันธวิธิ วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
76 ภาวิณีย์ เจริญทรัพย์ วัดบางซ้ายใน พระนครศรีอยุธยา
77 ชาริตา สุขสำราญ วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
78 นิพัทธา โพธิ์สอาด ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
79 สายชล อัมวัฒน์ วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
80 สุดารัตน์ เปลื้องทุกข์ วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
81 ปณิตา สุรำไพ วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี
82 ณัฐพล ทับสังข์ วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
83 บัณฑิตา สุวรรณวงศ์ ยงค์สุรีศึกษา ลพบุรี
84 ชนิกานต์ ยงค์สุรี ยงค์สุรีศึกษา ลพบุรี
85 บุญยัง บุญเมฆ วัดหนองตามิ่ง ลพบุรี
86 บุญส่ง ผ่องทอง ยงค์สุรีศึกษา ลพบุรี
87 สุภาวดี พร้อมเจริญ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
88 สุรีย์พร เจริญผล นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี
89 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
90 อภิวัฒน์ วัดเขียว อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
91 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
92 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
93 จิรศักดิ์ ทองมี วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี
94 ภูริชญา นพรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
95 ธีรยุทธ พิมทวด บ้านบางกระสั้น พระนครศรีอยุธยา
96 กมลเนตร เก่งเขตรกรณ์ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
97 วราภรณ์ สุขเกษม บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
98 พัลลภ สุประดิษฐอาภรณ์ บ้านลานคา อุทัยธานี
99 ญาณิศา ใจแสน วัดจักรสีห์ สิงห์บุรี
100 นพรัตน์ เก่งการเรือ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
101 วาสนา บุญมานันท์ วัดชำผักแพว สระบุรี
102 กันยารัตน์ หริ่มเทศ บ้านคลองหวาย อุทัยธานี
103 เสาวรส ทองหะรา บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) สระบุรี
104 ศิโรรัตน์ เลี้ยงเทวา วัดโคกเสลา สระบุรี
105 บุณยนุช บุญจิตร วัดมเหยงค์ พระนครศรีอยุธยา
106 วนัดชนก อุดร ชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
107 นุดี จำเนียรโสด เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
108 อารีย์ เกตุก้อนแก้ว ธีรศาสตร์ ราชบุรี
109 กวินธิดา คอนสวรรค์ วัดโคกงาม สระบุรี
110 กัลยา แสงมณีย์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
111 นิตยา เสริมศรี รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
112 กุลรดา พุทธผล รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
113 พรชนก บุญทวีสูงส่ง รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
114 ศุภลักษณ์ สายบัว รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
115 ปณิชา ด้วงแก้ว บ้านหนองเขิน ชลบุรี
116 ธนาภรณ์ โคตะมัง ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
117 ปรัศนี ลีละวัฒน์วัฒนา วัดแหลมแค ชลบุรี
118 ณัฐนันท์ ปัญจะ ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี
119 ธีรพงศ์ อุดม ราษฎร์พัฒนาสามัคคี จันทบุรี
120 สุภาวดี เพศประเสริฐ ราษฎร์พัฒนาสามัคคี จันทบุรี
121 ศิริรัตน์ บุญพาทำ วัดบางด้วน สมุทรปราการ
122 ขนิษฐา สุดเจริญ วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
123 ศรายุทธ ครองสกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
124 สุดาพร โอสถานนท์ เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
125 อุษณีย์ บุญสุวรรณ์ ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
126 ภัทรวดี วันทะมาศ วัดเขาพระนิ่ม สุราษฎร์ธานี
127 ขนิษฐา อาฒยะพันธ์ ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
128 นิภาพร เกียรติเจริญสุข วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
129 ปิยาภรณ์ วรเดช รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
130 ชลธิชา วรเดช รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
131 พงศกร เรืองสา บ้านจันทึง ชุมพร
132 ศิริพร สมบูรณ์ธนารักษ์ วัดวังเย็น ฉะเชิงเทรา
133 พวงพยอม คำปลิว บ้านหนองงูเหลือม ปราจีนบุรี
134 หงษ์เหม ชัยศรี บ้านท่าเต้น สระแก้ว
135 ทิพวรรณ นพคุณ เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
136 วุฒิชัย หอมแพงไว้ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
137 คุณากร จริงสันเทียะ วัดกลางคลองสี่ ปทุมธานี
138 ุสุปัญญา นามโคตร วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) พระนครศรีอยุธยา
139 พัฒน์ชญา คงภักจิตร วัดทด ฉะเชิงเทรา
140 บัญชา ไทยมา บ้านโนนเมือง หนองบัวลำภู
141 ปิยะนุช เนินใหม่ บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) สระแก้ว
142 ศิรินทร์ รติพาณิชย์ ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
143 อารยา มูลจันทร์ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
144 อิทธิพล ชูพูล วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) พระนครศรีอยุธยา
145 วิไลวรรณ กอนแสง รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
146 ภิราวรรณ ชัยภา นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
147 กิตติพงษ์ ศรีวีรพงศ์ บ้านกุดโง้ง นครราชสีมา
148 ทิวาพร ภูบาลี วัดตลาด (อุดมวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
149 นิตยา ดีนวนพะเนา เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
150 มณัญญา มานะรัชศักดิ์ พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม
151 ธันญ์วริน ชัยสิริรัตนา บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
152 จริยาวดี ปินะกัง วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร
153 สุรพล แฉล้มจิตร บ้านวังแสง มหาสารคาม
154 จารุวรรณ มุ่งเย็นกลาง แสงวิทยา สระบุรี
155 ณัฏฐกานต์ โกจันทึก บ้านไร่ใหหลำ ชลบุรี
156 ทิพย์สุดา ตรีพงษ์ บ้านหนองมะค่า สระบุรี
157 เรณู แน่นพิมาย บ้านโนนโชงโลง นครราชสีมา
158 สุธินี วัชรพาณิชย์ บ้านพุทรา นครราชสีมา
159 วรรณศิณี อ่องกลาง บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
160 ศุภลักษณ์ ปินะกาลัง นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
161 วีรวัฒน์ เทียบแก้ว บ้านนางโทพัฒนา นครราชสีมา
162 สุชาดา จันทร์ต้น บ้านบึงสำราญ กำแพงเพชร
163 สุภาพร คำไทย ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
164 วาสนา บุญนาที บ้านคลองสะท้อน นครราชสีมา
165 ปภาวรินทร์ ปฏิบัติ เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
166 กมลวรรณ แก้วด่านกลาง ชุมชนวัดแสนตุ้ง ตราด
167 กันยารัตน์ มาวงษ์นอก วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
168 สาธิยา สัมฤทธิ์นอก พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
169 สันติ มีฤกิจ วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
170 วิศรุต ปิยโพธิกุล อุบลรัตน์ นครราชสีมา
171 ภาณุพงศ์ คำเหลือ วัดทุ่งโจ้ ลำปาง
172 อำภาพร เฉื่อยมะณี พรพิทยาคม นครราชสีมา
173 แพรวนภา ไพสันเที้ย ตรีจุฬาศึกษา กำแพงเพชร
174 จิราภรณ์ แอบจันทึก ระดมวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
175 สุวิชา โพธิกนิษฐ อนุบาลประชารัฐสามัคคี นครราชสีมา
176 ศิริลวีย์ ฐิตโสมกุล วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) ฉะเชิงเทรา
177 นรินทร วงศ์สูงเนิน นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
178 ณัฎฐา วงศ์สกุลเกียรติ วัดศรีสโมสร ปทุมธานี
179 ศิรภัสสร อ่อนน้อม โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
180 เลขา ยี่จอหอ พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
181 ชญานนท์ ปราบนอก มะนะศึกษา ชัยภูมิ
182 ผกามาศ เพชรกระโทก บึงสาลี นครราชสีมา
183 พิมพ์เพชร ไปเจอะ บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
184 กัณณภัทร รัชไทยศักดิ์ พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
185 ธัญญารัตน์ สังกัดกลาง พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
186 ดวงกมล นิรวมรัมย์ ศึกษาสรรค์ สมุทรปราการ
187 อำภาพร สมหมาย บ้านดอนเมือง นครราชสีมา
188 ขวัญเรือน ผลประเสริฐ อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) ประจวบคีรีขันธ์
189 สุพรรณี โชติกุล วัดโคกหนามแท่ง สระบุรี
190 ชุลิตา ชะโลมรัมย์ ชุมชนบ้านโคกว่าน บุรีรัมย์
191 ชรินทร์ ปุราสะกัง รร.เทศบาลคลองตำหรุ ชลบุรี
192 สุครรญพิญา พัชราชีวิน วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) สระบุรี
193 สายยุทธ์ พงษ์เสดา วัดนาพร้าว ชลบุรี
194 ฐานิศวร์ รวีมงคลรัตน์ บ้านสระกุด บุรีรัมย์
195 นันทิดา สายยศ วัดกู่สามัคคี นครราชสีมา
196 สุทธิเวทย์ บุญปก วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
197 อนุพล เพิ่มผล บ้านขี้เหล็ก สุรินทร์
198 รัชพล พวงจันทร์ บ้านขอนแต้ ศรีสะเกษ
199 วิลาสินี ดุจจานุทัศน์ คลองเสาธง(ถนอม วารีดีนุเคราะห์) สมุทรปราการ
200 ธนากฤษฎาวุฒิ เงินเก่า บ้านศาลาสามัคคี สุรินทร์
201 กนกวรรณ จันทร์ตรัย บ้านกะดาด สุรินทร์
202 เมธิณี พรหมนุช วัดบางด้วน สมุทรปราการ
203 เสาวลักษณ์ เช่นชาย บ้านโนนทอง สุรินทร์
204 แสงดาว นิราศภัย บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
205 กัลยา แรงจบ อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
206 กันตพร สกุลวรวิทย์ บ้านสนวนนางแก้ว สุรินทร์
207 กัญวยา เหลาฉลาด บ้านหนองกระทิง ศรีสะเกษ
208 ปวีณา กองสุข ปทุมมาศวิทยา สุรินทร์
209 คนิตา วรางกูร บ้านหัวแรตนาโพธิ์ สุรินทร์
210 อรอุษา กองทอง บ้านตรมไพร สุรินทร์
211 พุทธชาติ ชูเชิด บ้านศรีนวล สุรินทร์
212 ศศิธร จันทร์โสม บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) สุรินทร์
213 นวลอนงค์ อินทร์นุช บ้านโดง สุรินทร์
214 สิริวิมล มงคลสาร บ้านระเวียง สุรินทร์
215 ดวงเดือน ภูผา บ้านศาลา สุรินทร์
216 พัชราภรณ์ สว่างภบ บ้านโดง สุรินทร์
217 อนุชิฎา สิงห์สุวรรณ์ บ้านขนาดมอญ สุรินทร์
218 ดรุณี บุญต่าง บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สุรินทร์
219 ศศิธร สมร บ้านโพนทอง สุรินทร์
220 วัชรินทร์ บุญเลิศ บ้านกระดาน สุรินทร์
221 เฟื้องฟ้า หาญรักษ์ นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
222 นุชนาถ โอษฐงาม บ้านกระดาน สุรินทร์
223 อรณิชา ศรีทอน บ้านหนองกง สุรินทร์
224 วิมพ์วิภา แสงงาม อนุบาลเอี่ยมสุข มหาสารคาม
225 ทัสดา สุตลาวดี วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
226 ฉัตรกาญจน์ ธานีพูน อนุบาลจอมพระ สุรินทร์
227 กรรณิกา สายรัตทอง การุญวิทยา สุรินทร์
228 นลินี สายแสงจันทร์ วัดใหม่เนินพยอม ชลบุรี
229 ชฎาวรรณ ลักขษร ศึกษาสรรค์ สมุทรปราการ
230 นันทนิตย์ สีพูเเพน บ้านโชกใต้ สุรินทร์
231 ยุทธพิชัย นภาคเวช วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
232 นิศาชล บุญเติม บึงวิทยาคาร สุรินทร์
233 ชุติกาญจน์ ใจงาม บ้านโดง สุรินทร์
234 วิลาสินี ทองสุ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
235 วิพัฒน์ ทัดเทียม อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
236 สุนันทา วงษ์ษา บ้านสามแยก-หินกอง ศรีสะเกษ
237 สุกัญญา สิมมา รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
238 เพ็ญวดี บุญทองพิมพ์ น่านปัญญานุกูล น่าน
239 อนุชิต สิมชาติ อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
240 รัตน์ชนา กล้าเกิด บ้านโนนคูณ ศรีสะเกษ
241 อัญชกุล ศรีนวล อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
242 ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง บ้านเลิศอรุณ สุรินทร์
243 ฉัตรนาลิน พลแก้ว อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลำปาง
244 ฐิติมา ยาจิตร บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
245 วราภรณ์ ทันเกตุ วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
246 ประดับดาว นนทะพันธ์ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
247 ปัณณพร บูชาธรรม อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
248 สุวภาพ สมธรัตน์ ระดมวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
249 มนัสนันท์ สิทธิพันธ์ บ้านปุน ศรีสะเกษ
250 อรทัย ใสแสง บ้านกะดึ ศรีสะเกษ
251 กิตติยา ทองอ้ม รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
252 พัชรีภรณ์ ฑีฆา บ้านบ่อทอง ศรีสะเกษ
253 พิจิตรา ธารสอาด บ้านกุดปราสาท ศรีสะเกษ
254 บรรหาญ บุญเฟรือง บ้านตาเส็ด ศรีสะเกษ
255 มยุรี ศรีดาว บ้านปราสาทเยอ ศรีสะเกษ
256 อัจฉรา ศรีมะเรือง บ้านเปือยขาม ศรีสะเกษ
257 สิริยาภรณ์ นันทบุตร บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า ศรีสะเกษ
258 วราภรณ์ ใยเมือง บ้านพงพรต ศรีสะเกษ
259 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
260 วัลลี จันทร์แจ้ง โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม
261 วรุณยุพา ธนที บ้านดองกำเม็ด ศรีสะเกษ
262 รุ่งทิพย์ แก้วธรรมศร บ้านเหล่าฝ้าย ศรีสะเกษ
263 สุภัทสจี นามวิชา บ้านเหล่าฝ้าย ศรีสะเกษ
264 คริษฐา การะเกต มารดาอุปถัมภ์ แพร่
265 ปิยะณัฐ อัมภรัตน์ วัดโชติการาม นครราชสีมา
266 วรัญญา บุตรกูล บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ ศรีสะเกษ
267 สุภาวดี เข็มเงิน บ้านเกาะกระโพธิ์ ศรีสะเกษ
268 ดวงฤดี ศรีปัตเนตร บ้านขอนแต้ ศรีสะเกษ
269 ขวัญชีวา บุญลพ บ้านโนนสังข์ สุรินทร์
270 ณัฐพล พันธ์น้อย อนุบาลสระบุรี สระบุรี
271 เอมอร แสงแก้ว บ้านนาตาลใต้ อุบลราชธานี
272 ธัญญาภรณ์ แสงกล้า บ้านพิณโท อุบลราชธานี
273 สุรีรัตน์ บุญมั่น บ้านด่าน อุบลราชธานี
274 ปิยะพงษ์ เจริญสุข อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
275 จิราภรณ์ สีหาพงษ์ บ้านด่าน อุบลราชธานี
276 วรีลักษณ์ ไชยโย ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย อุบลราชธานี
277 เสาวภา ลิลัน อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
278 ศุภวัฒน์ มูลสาร บ้านปราสาทเยอ ศรีสะเกษ
279 วชิราวุธ สันแก่น เซนต์เอเมลี อุบลราชธานี
280 นฐพร ชูญาติ บ้านนาแมด อุบลราชธานี
281 รำไพ ดวงบุบผา บ้านนาม่วง อุบลราชธานี
282 น้ำฝน สาสิงห์ เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ กาฬสินธุ์
283 วราพรรณ สิมมา ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
284 บุษบา คำอ้วน ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
285 สุรัญญา สุวรรณวิสุทธิ์ ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
286 ชนิดาภา พงษ์โภชน์ ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ อุบลราชธานี
287 วราพร ดวงศิริ เขื่องใน(เจริญราษฎร์) อุบลราชธานี
288 อุษา คำหล่อ ชุมชนบ้านนาโพธิ์ อุบลราชธานี
289 อรัญญา วงศ์ถา บ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ อุบลราชธานี
290 ลำพรรณ ศรีสุข บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
291 จารวุวรรณ ใฝ่จิต บ้านคำข่า อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
292 หนึ่งฤทัย เรณู บ้านตากแดด อุบลราชธานี
293 สุพัตรา เสริฐสม บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง อุบลราชธานี
294 ปฏิพล ไหว้พรหม รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
295 สันติ สิงสีทา อนุบาลน้องหญิง อุบลราชธานี
296 รัตนชัย บุบผาวงค์ ธันยธรณ์พิทยา ๒ อำนาจเจริญ
297 ลลิตา ไขแสง บ้านโนนตูม อุบลราชธานี
298 สุพัตรา ทานะกาศ บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
299 เอกชัย แก้วนิมิตดี บ้านดูกอึ่ง อุบลราชธานี
300 วิชชุดา ทัดเทียม บ้านโคกก่องวังนอง อุบลราชธานี
301 หทัยทิพย์ บุตรพรม บ้านดอนดู่ อำนาจเจริญ
302 ธัญญพร โคตรสิน ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม อำนาจเจริญ
303 สุดารัตน์ สายสุด บ้านนาดอกไม้ อำนาจเจริญ
304 ชนกพร บรรพตะธิ บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
305 สุปราณี พลชัย บ้านคำสว่าง อุบลราชธานี
306 อภิวัฒน์ ศุภโกศล บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
307 นิภาพร แย้มยิ้ม บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
308 กัญญาภัค ปัญญาดี บ้านจิก อำนาจเจริญ
309 ดวงเนตร ประทุมพันธ์ บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) อุบลราชธานี
310 วิภาดา สายสรรพมงคล บ้านโนนงาม อุบลราชธานี
311 สิริพรรณ วรจิตร อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
312 พงศธร บุญชิต พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
313 ศิริลักษณ์ บรรเทา บ้านกอก อุบลราชธานี
314 นพวรรณ ถนอมพันธ์ บ้านหนองจำนัก อุบลราชธานี
315 ปานปิติ ปรัสพันธ์ บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) อุบลราชธานี
316 พรสวรรค์ ถูระวรณ์ บ้านนาแก้วประชาสรรค์ อุบลราชธานี
317 เรณุกา โพธิ์อ่อน บ้านด่าน อุบลราชธานี
318 มัณฑณา อักโข บ้านอิสานเศรษฐกิจ อุบลราชธานี
319 ศิรดา วงศ์เมืองจันทร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
320 พิชญาฎา เชี่ยวชาญ ชุมชนจำปี อุดรธานี
321 ศิริพร บุ้งทอง เซนต์แอนโทนีบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
322 ฤทัยรัตน์ มีปัญญา อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
323 สุทัศน์ โสวภาส วิทยานนท์ พระนครศรีอยุธยา
324 ชุติมา สาดมุณี อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
325 วิทธิศักดิ์ ฤาเวทย์ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
326 ปรีชา เทียมขุนทด ลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) กรุงเทพมหานคร
327 เสาวลักษณ์ รักพร้า วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
328 ฉันทวรรณ หาภักดี ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
329 ศิรินภา แก้วกำมา บ้านหนองปลา ชัยภูมิ
330 การัณยมาส วังทองบง มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
331 ยุวลี สายสังข์ ชุมชนบ้านช่อระกา นครราชสีมา
332 มณีรัตน์ หมั่นจิตร มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
333 พรเทพ หลักเพชร บ้านหินสี สาขาบ้านลานคา ราชบุรี
334 สุนิสา ลาเขียว มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
335 กิตติยา วรรณพงษ์ วัดวังเย็น ฉะเชิงเทรา
336 วิสสุดา มีชัย บ้านพังเคน อุบลราชธานี
337 ธัญทิพย์ รูคำ บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เลย
338 ภาณุวัฒน์ ทรัพย์สมบ้ติ บ้านลาดวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
339 วัชรี มุมธุรี บ้านหนองแปน ขอนแก่น
340 รุ่งอรุณ ใจดี หฤทัยคริสเตียน เลย
341 มัลลิกา มีแสงแก้ว บ้านหนองหิน พิษณุโลก
342 ธิดาภรณ์ ทองขุนด่าน วัดสุนทราราม พระนครศรีอยุธยา
343 ภูวสิษฎ์ พิมพ์เสน กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
344 ปัทมาพร ซ้ายก่า รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
345 จีระณัฐศ์ ดวงจำปา บ้านหนองเหมือดแอ่ หนองบัวลำภู
346 แจ่มจันทร์ แก้วเวียง วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สระบุรี
347 นภาพร พลายงาม บ้านบุไผ่ นครราชสีมา
348 พงศ์วิสิฐ ทองทรัพย บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ หนองบัวลำภู
349 กรสุวรรณ โพธิ์วิเศษ อนุบาลโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
350 อาทิตพร บุราโส วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา
351 ปฐมพร แสนบัว โนนคูณวิทยา หนองบัวลำภู
352 มณีรัตน์ สายทอง บ้านนาเพ็ญ อุดรธานี
353 สถาพร กำไรทอง บ้านหนองแสง อุดรธานี
354 กรณิการ์ บุญเกิด บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว อุดรธานี
355 จิรภา วงษ์สมบัติ บ้านหนองช้างคาวหนองบง อุดรธานี
356 อังสุมารินทร์ ชาวสวน บ้านวังชมภู อุดรธานี
357 ชัยสิทธิพงศ์ จันดาวัลย์ บ้านวังฮาง อุดรธานี
358 นฤมล อุ่นชัย บ้านพังงู อุดรธานี
359 อนุพงษ์ จันทาศรี บ้านซำป่ารัง อุดรธานี
360 ขวัญหทัย วิเชียรเครือ บ้านทรายมูล อุดรธานี
361 ธงชัย วิเศษดี บ้านเหล่าหลวง อุดรธานี
362 สุนัน ชัยโชคดี บ้านชัย อุดรธานี
363 ขวัญชนก วงษ์ธานี อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
364 วรวุฒิ บู่สุข บ้านโนนสะอาด อุดรธานี
365 กัณจน์กมล พาภักดี บ้านภูพานทอง หนองบัวลำภู
366 เจนจิรา ศรีราช บ้านตำแย หนองบัวลำภู
367 โยผกา พลโยธา บ้านวังเลาหัวฝาย เลย
368 พนัส บุญเกาะ บ้านโนนข่า(พอง) หนองบัวลำภู
369 เครือมาส ภูเต้านิล อนุบาลสาริกา หนองคาย
370 ศรันยาพร ชมภูพื้น บ้านขอบเหล็ก หนองบัวลำภู
371 เกษสุดา สุปัญญา บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
372 อาภาภรณ์ แดงพวง บ้านสระกุด ขอนแก่น
373 ศิระเศรษฐ์ โสภาศรี บ้านเนินดินแดง สระแก้ว
374 ทิพย์วรรณ ภูมิชัยโชติ บ้านหนองเหมือดแอ่ หนองบัวลำภู
375 กรภัทร์ ทาน้อย ชุมชนนาคำไฮวิทยา หนองบัวลำภู
376 วิไลวรรณ นาดี บ้านข้าวสาร อุดรธานี
377 มัณฑิรา วงษาเวียง บ้านทรายมูล อุดรธานี
378 กุลณัฐฐา หล้าคอม บ้านสว่างปากราง อุดรธานี
379 ธิดารัตน์ รู้ยิ่ง บ้านหนองบ่อ อุดรธานี
380 อุมาพรรณ คำนาดี วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
381 จิตรานุช เบ้าทอง ชุมชนบ้านนาด้วง เลย
382 ณัฐพงษ์ สุรันกูล บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา อุดรธานี
383 สุวิจักขณ์ พุทธิชัยพาณิช บ้านป่าบง เลย
384 ศันสนีย์ กองเบ้า วิทยานนท์ พระนครศรีอยุธยา
385 เกศรินทร์ แสงกล้าหาญ หทัยคริสเตียน เลย
386 มลธิลักษณ์ ฤทธิศักดิ์ กุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์
387 ฐิติมา บุญประสพ บ้านป่าสะแข เลย
388 สุเมธากรณ์ ราชอินตา ค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล อุดรธานี
389 นงลักษณ์ โคกโพธิ์ บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เลย
390 สุมาลี จันทร์แสงสี สันติวิทยาสรรพ์ เลย
391 รัตนา อินทะนาม หฤทัยคริสเตียน เลย
392 มะลิสา สิงห์ทอง หฤทัยคริสเตียน เลย
393 วารีรัตน์ เพียสุระ หฤทัยคริสเตียน เลย
394 เบญจวรรณ แสนบุตร หฤทัยคริสเตียน เลย
395 ศิรินทรา ศรีบัวระบาล ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เลย
396 ลาวัลย์ บุญยังมี บ้านโนนเสถียร บึงกาฬ
397 ประภัสสร ศิริกาญจน์ สิริภัทรวิทยา บึงกาฬ
398 ไกรสรณ์ กองสีทา วรราชวิทยา เลย
399 รดาวัลย์ ภักดีศรี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
400 ศิริวรรณ สระโสม นิยมมิตรวิทยาคาร นครราชสีมา
401 ดาวร แท่นหิน ดงเว้นดงเจริญวิทยา หนองคาย
402 จารุวรรณ มหาเสน บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ เลย
403 สุภาภัช จิตจำนงค์ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
404 รุจิรัตน์ บุญยารักษ์ บ้านหนองซอน มหาสารคาม
405 อรวรรณ สีเห็มทอง วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ พระนครศรีอยุธยา
406 นกน้อย ป้องคำแสน บ้านหนองสองห้อง สระบุรี
407 วิลาสินี ไชยบุตร ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
408 พลวัฒน์ สังไสย บ้านโนนเกษตร มหาสารคาม
409 ปพิชญา เดชนอก อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
410 วัลยาภรณ์ ทับทีศรี บุญยาทัตพลประสิทธิ์ กาฬสินธุ์
411 ณัฐพร แสงอรุณ อนุบาลเอี่ยมสุข มหาสารคาม
412 จำนงค์จิตร ประเสริฐสุข วัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานคร
413 รณกร ดงเรืองศรี นครนายกวิทยาคม นครนายก
414 ชนิกานต์ ศรีสวัสดิ์ วัดวังเย็น ฉะเชิงเทรา
415 วุฒิชัย ลุนปุย วัดกลางโกสุม มหาสารคาม
416 สุพัตรา กาสิงห์ หนองพระบางตลาดม่วง ร้อยเอ็ด
417 ศิริมาส จงจิตต์ บ้านคลองหันแดง ปราจีนบุรี
418 สุจิตรา วรขันธ์ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
419 นฤมล แก้วโง เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา
420 ศิริญญา สนธิรักษ์ บ้านนาห่อม ยโสธร
421 วาสนา โคตรบุตร วัดหนองสังข์ ชลบุรี
422 ณัฐวุฒิ ศรีสนิท อนุบาลเมืองเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
423 ศราวุธ เกษามา บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แพร่
424 ศิริพร คำลอย บ้านเขวาหรดี ร้อยเอ็ด
425 พรพิมล บุญย้อย บ้านเกาะกระโพธิ์ ศรีสะเกษ
426 วัลภา ผลาผล บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ร้อยเอ็ด
427 ภัชราพร เดชพละ บ้านดงบัง ร้อยเอ็ด
428 ขนิษฐา ชะราจันทร์ บ้านสระกุด บุรีรัมย์
429 พชร เรืองชาญ อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
430 นที สุริปะ บ้านสระกุด บุรีรัมย์
431 วีรพงษ์ สนิทนิตย์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
432 จันทร์เพ็ญ เสนาะเสียง วัดวงษ์สวรรค์ พระนครศรีอยุธยา
433 สุชาติ สังคีรี บ้านแม่จาง ลำปาง
434 วรรณรุณี ฆารกุล บ้านหินแหลม กาญจนบุรี
435 พนิดา ภูคดหิน ธนาศิริวัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
436 ธีรวัฒน์ ลาวงศ์ วัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานคร
437 กิตติพันธ์ เทพบาท บ้านหว้า ขอนแก่น
438 ภิญญาภัทร จรุณราช ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
439 ปกเกศ ยี่สารพัฒน์ บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
440 สุภาพร กิ่งสกุล บ้านลาดควาย อุบลราชธานี
441 รุ่งนภา ภูเหล่าม่วง อนุบาลธนัญญา กาฬสินธุ์
442 ภักดี สะภา คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ กาฬสินธุ์
443 ธนบดี ศรีโคตร อนุบาลธนัญญา กาฬสินธุ์
444 วัชรากร ชวดกลางลา บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา สกลนคร
445 ยุทธชัย จริตน้อม บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ สกลนคร
446 วาสินี พรมศรี บ้านปทุมวาปี สกลนคร
447 วิโรจน์ พานโฮม ราษฎร์สามัคคี นครพนม
448 รัฐพณ ศรีเทา วัดคลองชัน ปทุมธานี
449 มัลลิกา บุญปก อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
450 ดวงกมล ริยะบุตร บ้านอากาศ สกลนคร
451 แววตา เดชขันธ์ บ้านดอนปอหนองโอง นครพนม
452 สุภาวดี ศรีสุชาติ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
453 ฉัตรสุดา จามน้อยพรม บ้านพันห่าวดอนดู่ นครพนม
454 ณัฐวุฒิ นาโควงค์ บ้านตาลราษฎร์อุทิศ นครพนม
455 วัชราวุฒิ นนเลาพล อนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์) ราชบุรี
456 สุพรรษา ถาวร อมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่
457 สุจิตรา ภูผาอารักษ์ บ้านขุนแตะ เชียงใหม่
458 ชาริณี เชียงตา อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง เชียงใหม่
459 พันธุ์ทิพา วีระจันทร์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
460 ศิวพร สมตา บ้านสันป่าข่า เชียงใหม่
461 อรุณการณ์ เกตุบุญเรือง บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา แม่ฮ่องสอน
462 ภูเบศ เสนา วัดสมหวัง สุราษฎร์ธานี
463 ฐิติรัตน์ วันไว บ้านปางสัก เชียงใหม่
464 เริงฤทธิ์ เสาร์คำ เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 เชียงใหม่
465 ญาณิกา คำวินิจ บ้านแม่ปูนหลวง เชียงราย
466 ชมัยพร อุดคำ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
467 ลักษณา พุทธรักสกุล บ้านห้วยตอง เชียงใหม่
468 ศศิประภา วิภามาลัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออมก๋อย เชียงใหม่
469 จีรพร ปู่เงิน บ้านอมพาย แม่ฮ่องสอน
470 เมทินี ทองเซ บ้านเปียงหลวง เชียงใหม่
471 เจนจิรา ขาปาง อนุบาลวชิร พิจิตร
472 สุพรรษา ลักขธรรม ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
473 กรวรรณ ปูสัญจร บ้านขุนแจ๋ เชียงใหม่
474 ศุราภรณ์ ปกติ บ้านสันต้นหมื้อ เชียงใหม่
475 ศักดิ์สยาม แหวนเพ็ชร์ บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) เชียงใหม่
476 ธุวชิต ชัยชาญ สารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ เชียงใหม่
477 ศุภฤกษ์ แสนแฝง วัดวังสะแกง ลำพูน
478 ณัฐธนา นามเทพ เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
479 ภูมิพงษ์ ปานะเส็น วัดป่าตึง-ห้วยยาบ ลำพูน
480 ณัฏฐินิ พรหมวิมุติ บ้านเหล่า ลำปาง
481 ไอยริณ บุญเรือง บ้านแม่ส้าน ลำปาง
482 ดลยา ขันเวท บ้านแม่โมงเย้า เชียงราย
483 วินัย อวดเหลี้ยม บ้านป่าแขม ลำปาง
484 ณัฐกิจ ผิวร่วมชาติ ไผ่งามวิทยา ลำปาง
485 ชนิกา กันทะวงศ์ บ้านหนองเขิน ชลบุรี
486 ณวัฒน์เมธัส อุ่นแก้ว อนุบาลสบปราบ ลำปาง
487 อัจฉรา ใจสุต๊ะ ชุมชนบ้านสันกำแพง ลำปาง
488 ศตวรรษ กาละ บ้านห้วยสิงห์ แม่ฮ่องสอน
489 อามีนา โคตรแก้ว บ้านทุ่งขาม ลำปาง
490 ชไมพร สุริยาสม ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ลำปาง
491 ลลนา ชัยราช รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ลำปาง
492 กมลรัตน์ แก้วแกมเสือ บ้านโทกหัวช้าง ลำปาง
493 ชาญชัย ใจอ้าย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ เชียงใหม่
494 กมลทรัพย์ ศรีป้อศักดิ์ วัดบางด้วน สมุทรปราการ
495 สุวพิชญ์ กันทะรส บ้านโทกหัวช้าง ลำปาง
496 ภูมิใจ ทะดี บ้านห้วยต้าวิทยา อุตรดิตถ์
497 วิรัญชนา ชมทอง บ้านห้วยมุ่น อุตรดิตถ์
498 ศศิภา มีจันทร์ รร.เทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์
499 ธวัชชพงษ์ อิสสระ หฤทัยคริสเตียน เลย
500 ปิยะพงศ์ เทพกฤช วัดม่วงเจริญผล สุพรรณบุรี
501 วุฒิชัย ทุมประเสน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร
502 การศศิ ธีรแนว รร.เทศบาลวัดหนองผา อุตรดิตถ์
503 พัชราภรณ์ กันไชย อนุบาลวชิร พิจิตร
504 อาริษา พรมคล้าย อนุบาลวชิร พิจิตร
505 ธัชพล ทิงาน บ้านห้วยต้าวิทยา อุตรดิตถ์
506 สุทธิกรณ์ วรรณสมพร บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 อุตรดิตถ์
507 ธีระพงษ์ ลัดดา บ้านแสนขัน อุตรดิตถ์
508 นาริน เพ็งแสน ธนาวิทย์พิทธากูร แพร่
509 สิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ เทพนารี แพร่
510 กฤษณะ มอญแก้ว มารดาอุปถัมภ์ แพร่
511 อัจฉราพรรณ เชียงวงค์ เทพนารี แพร่
512 ดวงฤทัย ประจงแสงศรี แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แพร่
513 สิรินาถ ศรีอนันต์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
514 พรพิมล รินสาร วัดนพรัตนาราม ปทุมธานี
515 อังศนา ตันมา บ้านกล้อทอ ตาก
516 อมรรัตน์ ไผ่เหลือง บ้านแช่ฟ้า แพร่
517 กรรณิการ์ วันเพ็ญ โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
518 ศราวุธ อินเขียว บ้านปางแดง เชียงใหม่
519 ลัดดาวัลย์ ทองมูล บ้านดอนโพ สุพรรณบุรี
520 วัชนี นามวงค์ บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) อุตรดิตถ์
521 ฐานิส ยูถะสุนทร นารานุบาล ชลบุรี
522 อรพรรณ ดวงแก้ว อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) พะเยา
523 วิรัญญา เชื้อเกตุ บ้านทุ่งก้างย่าง กาญจนบุรี
524 วิชญาพร ปัญญา อนุบาลพะเยา พะเยา
525 ชนิกานต์ หินมาลัย บ้านสันเวียงใหม่ พะเยา
526 ชญานิศ ใจวงค์ บ้านป่าสักสามัคคี พะเยา
527 สุนีย์ การเร็ว บ้านร่องจว้า พะเยา
528 ปิยนุช สุดยอด อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) พะเยา
529 ยลดา ร่มเงิน บ้านปางมะเยา เชียงใหม่
530 รุ่งโรจน์ ตั้งอิสราวุฒิกุล มหาชัยคริสเตียนวิทยา สมุทรสาคร
531 อรพินท์ คำมา อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
532 ธีนวัฒน์ เบ็ญชา วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ชลบุรี
533 วิราวรรณ บุญเติม บ้านหนองบัว ศรีสะเกษ
534 สาริณี แสงศรีจันทร์ บ้านคลองมดแดง กำแพงเพชร
535 ปิยะดา นาสี บ้านขาม ลำปาง
536 สุณีรัตน์ สมศักดิ์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย
537 อังคณา อินคำปา บ้านสระใหญ่ ตราด
538 ปาริชาต ขัติกันทา พระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
539 รสสุคนธ์ มณีธร รร.เทศบาลสันป่ายางหน่อม ลำพูน
540 ณัฐพล เมืองมา บ้านสันถนน เชียงราย
541 เนติวัฒน์ จันธิบูรณ์ อนุบาลเชียงราย เชียงราย
542 ดวงพร จันทราช บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) เชียงราย
543 สิรินาฏ คำแก้ว ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
544 สิทธิพงศ์ ทองประดิษฐ์ บ้านสันติสุข แม่ฮ่องสอน
545 สุริยัน วังกัลยา อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
546 วีรยุทธ สำราญรื่น บ้านแม่นาจางเหนือ แม่ฮ่องสอน
547 พิมรา ไหวดี ชุมชนบ้านโค้งไผ่ กำแพงเพชร
548 พีรพงษ์ สุพรรณหงษ์ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
549 ภัสสร ทั่งเชียงใหม่ บ้านอมพาย แม่ฮ่องสอน
550 อน้าต เคบานยี บ้านแม่ต้อบเหนือ แม่ฮ่องสอน
551 วัชราวรรณ ดวงศรี บ้านนาปลาจาด แม่ฮ่องสอน
552 พัธนพงศ์ ทองชื่น บ้านคลองไทร นครสวรรค์
553 อนวัทย์ ฤกษนันทน์ โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
554 ชญานิศ สู่สุข ชุมชนบ้านวังกลม พิจิตร
555 ณิชา ยกศิริ อนุบาลวชิร พิจิตร
556 พรพรรณ อ้นโต อนุบาลวชิร พิจิตร
557 สุธิดา เกษคร้าม ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
558 พัชรินทร์ ทศทอง เก้าเลี้ยววิทยา นครสวรรค์
559 พงศ์สุดา โพธิ์ศรี บ้านหนองปลากระดี่ สุพรรณบุรี
560 สุรีรัตน์ โหงฉิม บ้านอุดมทรัพย์ กำแพงเพชร
561 เอกราช ปรางทอง วัชรสหศึกษา กำแพงเพชร
562 รสรินทร์ มณฑา บ้านคลองเจริญ หนองบัวลำภู
563 เมภิกา เฉื่อยฉ่ำ ชุมชนวัดบ้านแก่ง นครสวรรค์
564 อุบลวรรณ ปรางทอง วัชรสหศึกษา กำแพงเพชร
565 ฐาปกรณ์ จิ๋วสุข บ้านสวนขวัญ อุทัยธานี
566 พัชรพรรณ ปรากริม อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
567 อิสระ กีตา อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
568 จิราวรรณ เมฆมะตูม บ้านน้ำพุ อุทัยธานี
569 พฤษภา ขุนสิงโต บ้านกลาง อุทัยธานี
570 แพรวนภา ชลิตพิรัตน์ บ้านหนองจอก อุทัยธานี
571 จิราภรณ์ นัคราจารย์ วัดกำแพง ชัยนาท
572 ฉัตราภรณ์ ชาติชำนาญ อนุบาลวชิร พิจิตร
573 สุภาวดี นะวงค์ อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
574 ณัฐธยาน์ สิงห์เวียง อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
575 ชงคา เมืองจันทร์ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
576 ธีราภรณ์ บัวกลั่น บ้านน้ำพุ อุทัยธานี
577 มณีพร เก่งกสิวิทย์ วัดนางลือ ชัยนาท
578 ศศิธร เอ็มรัตน์ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
579 ประพัฒน์ พิลึก อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
580 ศรัญญา รักเกษตร์กรรม บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
581 ภัทรวรรณ ชำนิการค้า บ้านคลองหวาย อุทัยธานี
582 นงค์พร ธนสุนทรกรู บ้านหนองแดน กำแพงเพชร
583 มะลิ เจริญศิลป์ บ้านทุ่งตาพุก กำแพงเพชร
584 ธวัชชัย อยู่เกษ ปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร
585 วราพร วงค์คร้าย อนุบาลวังไทร กำแพงเพชร
586 ธนาภรณ์ อินทิรัก บ้านหนองใหญ่ กำแพงเพชร
587 สิทธิพงศ์ กัลปพฤกษ์ ผินสหราษฎร์พัฒนา กำแพงเพชร
588 สมบัติ รุ่งแจ้ง บ้านบ่อแก้ว กำแพงเพชร
589 ศิริกัลยา ธรรมไชย บ้านโทกหัวช้าง ลำปาง
590 เอมอร แสงท้าว บ้านคลองเมือง กำแพงเพชร
591 นันท์ ชัยชาญ หฤทัยคริสเตียน เลย
592 เดชชาติ กมลกวีภัสสร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระ ตาก
593 ธันย์ชนก เกษตรานุภาพ บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ตาก
594 ศริตา เตี๋ยอนุกูล บ้านนุเซะโปล้ ตาก
595 ดลยา แก้วแปง บ้านแม่สลิด ตาก
596 สร้อยสุดา ฤทธิ์แก้ว บ้านกล้อทอ ตาก
597 สุภาวดี พรมสอน รร.เทศบาลวัดไทยชุมพล สุโขทัย
598 กฤษณา หาญอัครกุล บ้านวังตะเคียน ตาก
599 สุชาดา บุญยัง พุ่ยฮัว สุโขทัย
600 นุสรา กล้าหาญ บ้านควนรา สุราษฎร์ธานี
601 วิไลรัตน์ ช่างคง อนุบาลวชิร พิจิตร
602 ธนาภรณ์ อินทิรัก อนุบาลวชิร พิจิตร
603 ศิริธร พรมสงฆ์ วัดแหลมโพธิ์ พิษณุโลก
604 สันติสุข แย้มพราหมณ์ บ้านหาดใหญ่ พิษณุโลก
605 ณัฐฐิฌา ยิ้มสบาย วัดบางโพโอมาวาส กรุงเทพมหานคร
606 ศิริประภา เพ็ชรคล้าย ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
607 กมลวัน แก้วรุ่งเรือง ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
608 กังวาน สร้อยทอง ชุมชนบ้านพุเตย เพชรบูรณ์
609 วาสนา ทานะมัย ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พิจิตร
610 ธิติภรณ์ เขียวพุ่มพวง อนุบาลวชิร พิจิตร
611 ธีรธร เหลืองสุวรรณ บ้านวังร่อง เพชรบูรณ์
612 นริศรา บุญคง อนุบาลวชิร พิจิตร
613 อนุสรา อยู่ศิริ วังทองพิทยาคม พิษณุโลก
614 ธนภูมิ สุพจน์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก
615 มาลีรัตน์ ศรีสุวรรณ์ ปัทมดรุณวิทย์ กำแพงเพชร
616 แววดาว ธรรมมัง บ้านวังโค้ง เพชรบูรณ์
617 กัลยวรรธน์ ตะเภาทอง วชิรบารมีพิทยาคม พิจิตร
618 ดิเรก ใหมทอง ดอนไชยวิทยา ลำปาง
619 เนตรนภา ชูเล่ บ้านหนองหัวปลวก พิจิตร
620 เบญจมาศ เกตุคร้าม อนุบาลวชิร พิจิตร
621 วราพร พรพิพิธ อนุบาลวชิร พิจิตร
622 เสาวลักษณ์ เพชรพงศ์ อนุบาลวชิร พิจิตร
623 ศิริกาญจน์ สีเขียวสด บ้านดาดอุดม เพชรบูรณ์
624 ปาลิตา มีสุข บ้านผาท่าพล พิษณุโลก
625 ภาวิณี สิมมา เมตตาศึกษา เพชรบูรณ์
626 สุพัตศิริ แสนเงิน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
627 ศุภนิจ สงรังษี บ้านซับสวัสดิ์ เพชรบูรณ์
628 อาภาภรณ์ สาระ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
629 วิชุดา ลาชัย บ้านซับบอน เพชรบูรณ์
630 จรรยา นาทองถม บ้านโคกมน เพชรบูรณ์
631 อนิสา ชะตาชน อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
632 อรอุมา คงทิพย์ บ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" กำแพงเพชร
633 อาภิสรา นุใหม่ วัดบึงน้ำใส นครสวรรค์
634 เอนก มารอด ชุมชนบ้านโคน อุตรดิตถ์
635 สุปราณี ตราศร สำราญราษฎร์วิทยา เพชรบูรณ์
636 อัสนี ปวงสันเทียะ บ้านรวมทรัพย์ เพชรบูรณ์
637 พิจิตรา นาดี วัดสระข่อย ปราจีนบุรี
638 อมรรัตน์ สีดำดี โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
639 ปิยดา อินทโชติ วัดป่าถ้ำภูเตย กาญจนบุรี
640 อุษณีษ์ บุญเรือง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
641 ชนิสรา อยู่พงษ์พิทักษ์ วัดอุบลวรรณา ราชบุรี
642 ทิพย์พดี เฮงสมบูรณ์ วัดโบสถ์ (อินทรัฐราษฎร์บำรุง) ราชบุรี
643 เสาวนีย์ อิ่มอ่วม ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
644 ปานทิพย์ จังพานิช วัดหุบกระทิง ราชบุรี
645 พรพิมล จันทร์ดี วัดอุบลวรรณา ราชบุรี
646 มณีรัตน์ จักหมื่นภูผา วัดบางหลวง นครปฐม
647 ประวรรณี จักขุจันทร์ วัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี
648 บุลากร ศรน้อย วัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี
649 สุเมธ สืบปาน วัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี
650 ณัฐชิมา อินทรโคราช วัดแหลมมะเกลือ นครปฐม
651 ปฏิพัทธ์ รุ่งโรจน์ทวีรัตน์ อนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์) ราชบุรี
652 น้ำฝน บุญเรือง บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) ประจวบคีรีขันธ์
653 สิทธิกร หลวงพิทักษ์ชุมพล อนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์) ราชบุรี
654 มัลลิกา บัวสำลี วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี
655 พิมพ์รักข์ สามคุ้มพิมพ์ บ้านวังปลา ราชบุรี
656 ณัฐพิมล ว่องไวชัยเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
657 พิทยา กองม่วง วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม
658 วิชชาพร ณ พัทลุง บ้านโรงเข้ สมุทรสาคร
659 สุธาสินี จันทนา บ้านมะขามโพรง เพชรบุรี
660 กนกวรรณ พวงระหงษ์ บ้านหินสี สาขาบ้านลานคา ราชบุรี
661 ปณิดา คล้ายคลึง วัดท่าล้อ กาญจนบุรี
662 เกศรา จันทร์ดี บ้านวังปลา ราชบุรี
663 สดาวุธ ศรีนิล บ้านหนองโพธิ์ กาญจนบุรี
664 สดาวุธ ศรีนิล บ้านหนองโพธิ์ กาญจนบุรี
665 สดาวุธ ศรีนิล บ้านหนองโพธิ์ กาญจนบุรี
666 สดาวุธ ศรีนิล บ้านหนองโพธิ์ กาญจนบุรี
667 ณัฐธิดา ทั่งทอง ประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
668 ปาลิตา นิลมณี วัดท่ามะปราง นครนายก
669 ณัฐฏยา ภักดีนิมิตร บ้านหนองปลิง กาญจนบุรี
670 อัญชนา งามยิ่ง วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี
671 บรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 กาญจนบุรี
672 สกุลรัตน์ ยงอยู่ บ้านหินแหลม กาญจนบุรี
673 กิ่งกาญจน์ จันทร์แย้ม บ้านหนองไผ่ กาญจนบุรี
674 ราตรี หะยาจันทา วัดตปะโยคาราม สุพรรณบุรี
675 อนันตภรณ์ ละออเอี่ยม บ้านทุ่งก้างย่าง กาญจนบุรี
676 บุษกร ดาวกระจาย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สุพรรณบุรี
677 ขนิษฐา คะชิน วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี
678 ณัฏฐ์พัชร์ แจ้งโพธิ์ วัดชีธาราม สุพรรณบุรี
679 อรพินท์ มูลละออง วัดเนินพระปรางค์ สุพรรณบุรี
680 ยุพาวรรณ ใจตรง วัดรางกร่าง สุพรรณบุรี
681 พัชรียา คนสูงดี วัดเนินพระปรางค์ สุพรรณบุรี
682 โกเมศ พลเสน วัดปลายนา สุพรรณบุรี
683 ดวงกมล ฟองสินธุ์ ราษฎร์บํารุง พระนครศรีอยุธยา
684 ลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี
685 ภัทรพล ดีกาว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สุพรรณบุรี
686 จุฑาภรณ์ คล้ายฉ่ำ ภาวนาภิมณฑ์พิทยา สุพรรณบุรี
687 ทรัพย์สถิตย์ ขันคำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
688 อภิญญภา เจริญผล วัดคูบัว สุพรรณบุรี
689 ณิชารีย์ ทองเดช บ้านคลองตัน นครปฐม
690 กนกวรรณ บุญปรีชา วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
691 วรรณพร เพิ่มโสภา เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
692 ประภัสสร พุทธกลั่น วัดบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์ ราชบุรี
693 อารีรัตน์ วันชะนะ บ้านเขาอ่างแก้ว เพชรบุรี
694 รักษิณา ทับแก้ว บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
695 ปริญญา โย้จิ้ว วัดทุ่งหล่อ นครศรีธรรมราช
696 ฤทัยรัตน์ ใจเมือง ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
697 ณิชชา พัฒนกรเจริญ บ้านไชยราช ประจวบคีรีขันธ์
698 สาวรส แดงฉ่ำ บ้านทองมงคล ประจวบคีรีขันธ์
699 ปิยาณี เดือนสวัสดิ์ บ้านดงไม้งาม ประจวบคีรีขันธ์
700 วุฒิชัย ธรรมเนียม บ้านถ้ำธง ชุมพร
701 ธนากร ชมเชย บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ชุมพร
702 เบญจมาศ ทองย้อย เจี้ยนหัว นครปฐม
703 อภิชญา พงษ์สมบูรณ์ บ้านหนองคาง ประจวบคีรีขันธ์
704 ปาริฉัตร ช้างแก้ว บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักอุทิศ) ประจวบคีรีขันธ์
705 พัชรีย์ ศรีตะปัญญะะ บ้านหนองกก ประจวบคีรีขันธ์
706 ฉัตรชัย เผื่อนโชติ อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
707 ภัทรภร สิงห์สี บ้านหนองจันทร์ ประจวบคีรีขันธ์
708 พงศ์สิทธิ์ ชิณวงศ์ บ้านหาดงิ้ว กาญจนบุรี
709 ฉัตร์วดี ระวังวงศ์ อนุบาลบ้านเนินสำลี ชุมพร
710 พุฒิธร ศรีประภา บ้านหมากปรก ภูเก็ต
711 วันเพ็ญ หนูสีดำ บ้านส้องเหนือ สุราษฎร์ธานี
712 สุวลักษณ์ ไทยกูล ไพบูลย์วิทยา นครศรีธรรมราช
713 ณัฐพงศ์ วงศ์น้อย รร.เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา
714 นลินดา ไชยถาวร บ้านทอนหญ้าปล้อง สุราษฎร์ธานี
715 สายสุนีย์ วิเชียร สังวาลย์วิท ๗ นครศรีธรรมราช
716 สุดารัตน์ สังข์อุ่น วัดจิกพนม นครศรีธรรมราช
717 มลิตา เรืองหิรัญ วัดบางด้วน นครศรีธรรมราช
718 จุฬาลักษณ์ คงกลับ วัดท้ายทะเล นครศรีธรรมราช
719 ภัทชารินทร์ อนุรักษ์ วัดบุณฑริการาม สุราษฎร์ธานี
720 ศุภลักษณ์ รัตนพันธ์ มนต์หทัย นครศรีธรรมราช
721 จินตนา อาญา บ้านป่าคลอก ภูเก็ต
722 สิริวรรณ ปิลวาสน์ วัดประดิษฐาราม นครศรีธรรมราช
723 ทัศนีย์ แก้วสีสด บ้านปลายรา นครศรีธรรมราช
724 ปริศรา พลพิชัย วัดใหม่ นครศรีธรรมราช
725 อรทัย หมื่นเดช วัดนาราเจริญสุข สุราษฎร์ธานี
726 จิราวรรณ ชนะศรี หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
727 ชนันสิริ ศรศิลป์ วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นครศรีธรรมราช
728 จิราพร ไตรแก้วด้วง มนต์หทัย นครศรีธรรมราช
729 สมบุญ พรหมคีรี วัดภูเขาทอง สุราษฎร์ธานี
730 ฉวีวรรณ ทินวงศ์ บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ชุมพร
731 พัชธิดาภรณ์ รองเมือง บ้านคลองเหลง นครศรีธรรมราช
732 เรณู สีพุดแก้ว มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
733 หญิงณัฐวดี วรรณเวช หัวไทร(เรือนประชาบาล) นครศรีธรรมราช
734 ชลิดา คงปล้อง บ้านธรรมรัตน์ ประจวบคีรีขันธ์
735 ภาวินา ดิษฐ์แก้ว เสริมปัญญา นครศรีธรรมราช
736 นฤมล อัคนี บ้านควนประ นครศรีธรรมราช
737 ปริญา ปรีชา บ้านทองหลาง ระนอง
738 ตรีญา จันธิกาแก้ว ตันติวัตร นครศรีธรรมราช
739 เยาวลักษณ์ เกิดกัน หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
740 สุทิตยา ส้มชู บ้านคลองไม้แดง สุราษฎร์ธานี
741 ชุติมา ฉันทกุล รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ นครศรีธรรมราช
742 วิษณุ พงษ์สวัสดิ์ บ้านสระบัว นครศรีธรรมราช
743 สุรางค์รัตน์ ทองอินทร์แก้ว รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
744 กนกวรรณ อัคคี บ้านควนนิยม สุราษฎร์ธานี
745 วิลาวัณย์ แวววันจิตร พลอยจาตุรจินดา สมุทรปราการ
746 ปิยะภรณ์ จันทร์สระ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
747 กนกอร จิตมนัส ตันติวัตร นครศรีธรรมราช
748 มนฤทัย สุคนธมัท หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
749 สมฤดี ศรีแสง บ้านหาดงาม สุราษฎร์ธานี
750 วันดี ชนะกุล รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
751 ปิยพงค์ หมันหมาด รร.เทศบาลตำบลเขาพนม กระบี่
752 กนกกร แซ่ก้วน วิทยาสาธิต ภูเก็ต
753 อุไรวรรณ ทองคำ บ้านบางครั่ง พังงา
754 ชลธิดา ว่องสกุล บ้านบางใหญ่ พังงา
755 ผกาทิพย์ สุภาพ มารีรัก พังงา พังงา
756 อรุณศรี ลี้น้อย มารีรัก พังงา พังงา
757 รัตน์ปราณี ฉุ้นย่อง มารีรัก พังงา พังงา
758 ธันย์ชนก การะเกต บ้านกู้กู ภูเก็ต
759 ธัญธร ทองสกุล รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
760 ศศิพิมพ์ เพ็ชรจินดา บุญแสวงวิทยา พังงา
761 นุชรีย์ เชาวฤทธิ์ บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
762 พัชยา มากแก้ว บ้านหัวหมากล่าง สุราษฎร์ธานี
763 อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ บ้านคลองวัว สุราษฎร์ธานี
764 สุธิดา เนียมมูสิก วัดอุทยาราม สุราษฎร์ธานี
765 เบญจมาศ ทับแก้ว วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี
766 กมลชนก สอาดฤทธิ์ บ้านคลองคราม สุราษฎร์ธานี
767 ปภัสรา โยงราช วัดตรีธาราราม สุราษฎร์ธานี
768 รุ่งนภา พรมวงษ์ วัดสมหวัง สุราษฎร์ธานี
769 กัญจณา แก่นงาม อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
770 ธนิษฐพร สุวรรณจิตต์ บ้านนาแซะ ชุมพร
771 พัชราภรณ์ ปานนิล จิตประชาราษฎร์ สุราษฎร์ธานี
772 บุญธณัฏฐา โชติสิงห์ บ้านน้ำฉา สุราษฎร์ธานี
773 เทิดขวัญ ชูมี วัดชลคราม สุราษฎร์ธานี
774 กัลยาณี เฟื่องฟุ้ง บ้านควนสระ สุราษฎร์ธานี
775 เอกลักษณ์ ทองแช่ม บ้านห้วยด่าน สุราษฎร์ธานี
776 สินาภรณ์ เดชมณี วัดประตูใหญ่ สุราษฎร์ธานี
777 ประไพ ร่าหมาน วัดกาฬสินธุ์ สุราษฎร์ธานี
778 อธิตา แดงประดับ บ้านคันธุลี สุราษฎร์ธานี
779 รัชนู ฤทธิกุล วัดอัมพาราม สุราษฎร์ธานี
780 กุสุมา แดงชนะ บ้านดอนมะกอก สุราษฎร์ธานี
781 ราตรี เกลื่อนเมือง บ้านสี่แยกสามัคคี สุราษฎร์ธานี
782 เกรียงศักดิ์ แนบนิรมิตร บ้านกงหนิง สุราษฎร์ธานี
783 ศุภกิจ รั้งแท้ บ้านหญ้าปล้อง สุราษฎร์ธานี
784 มาลินี ตุลพันธ์ วัดดอนพยอม สุราษฎร์ธานี
785 วิษณุกร แตงแก้ว บ้านไชยราช ชุมพร
786 รัฏฐพิชญ์ แถมจันทร์ วัดบางซ้ายใน พระนครศรีอยุธยา
787 วัชรินทร์ นพแท่น วัดดอนพยอม สุราษฎร์ธานี
788 รพีพร เพชรผ่อง บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
789 พิสุทธิณี เชาว์เลิศ บ้านบางรักษ์ สุราษฎร์ธานี
790 สราวุฒิ ศรีปลอด วัดนาราเจริญสุข สุราษฎร์ธานี
791 ณัฐวดี ละออสุวรรณ บ้านหาดงาม สุราษฎร์ธานี
792 อุไรทิพย์ ช่วยชาติ บ้านอ่าวน้ำบ่อ ภูเก็ต
793 นุวรรณ ธัญญลักษณ์ บ้านวังช้าง ชุมพร
794 จุตติมา สมไทย อนุบาลดวงกมล ระนอง
795 โสรญา คงรักษา ประชานิคม 4 ชุมพร
796 ปุณณดา ไชยสิทธิ์ บ้านเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
797 จุฑารัตน์ ทับแสงศรี บ้านเขาชันโต๊ะ ชุมพร
798 ดวงพร บุญพยุง บ้านจันทึง ชุมพร
799 เสาวลักษณ์ กิมเซียะ อนุบาลปานฤทัย ชุมพร
800 ณัฐธิดา รักษ์เกลี้ยง บ้านจันทึง ชุมพร
801 จันจิรา พรมอุบล บ้านท่าลานทอง ชุมพร
802 วิลัยลักษณ์ เพ็ชรดวง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
803 สันติชัย ปิตะสิงห์ ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
804 อาภรณ์ ธรรมนารักษ์ บ้านในเหมือง ชุมพร
805 พัตติพงค์ หลังมี บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ชุมพร
806 สุพรรษา กรเพชร บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
807 อรพรรณ คงแก้ว บ้านแพรกแห้ง ชุมพร
808 อภินันท์ พัฒน์ชนะ บ้านแพรกแห้ง ชุมพร
809 ประภัสสร วีระกูล บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
810 สุภาวดี แจ้งประจักษ์ วัดนาทุ่ง ชุมพร
811 กนกพร รัตนศิลา บ้านหาดงาม สุราษฎร์ธานี
812 ฤทัยชนก หัตถา ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
813 ธาราทิพย์ ชูธวัช บ้านสี่แยกคลองศิลา สุราษฎร์ธานี
814 ระพีพรรณ จันทร์นวล บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ชุมพร
815 อำพร คลี่ล้วน บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ชุมพร
816 ศรินยา เจริญยัง ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
817 เปรมฤดี เอกรัตน์ วัดน้อมถวาย ชุมพร
818 ยุวดี สุขตะโก วัดท่าทอง ชุมพร
819 สุพลักษณ์ สิทธิจันทร์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
820 ฐิติพร แก้วตุ้ม บ้านจันทึง ชุมพร
821 สุธิดา หอมละออ อนุบาลบ้านเนินสำลี ชุมพร
822 ตรีนุช นวลติ้ง ราชประชานุเคราะห์ 43 สงขลา
823 กนกวรรณ แก้วประไพ ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร
824 สมฤทัย ทองศรี บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ชุมพร
825 คงเดช จันทวงศ์ วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) สงขลา
826 สุภาวิณี บุญนุ้ย วัดปะโอ (พรพิทยาคม) สงขลา
827 อรภัทรา พรหมจรรย์ บ้านบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
828 ณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร บ้านท่าข่อย สงขลา
829 อัมรัตน์ จิตตพงศ์ วิชิตสงคราม ภูเก็ต
830 ปิ่นแก้ว จิตคง บ้านหาร สงขลา
831 นูรีซัน หม๊ะโหร๊ะ รร.เทศบาลตำบลปริก สงขลา
832 จริยา สมศักดิ์ รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
833 ศุภลักษณ์ แก้วคชชา รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง
834 กิตติ ชินณฤวงษ์สกุล ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล
835 ขวัญชนก พุฒซ้อน วรพัฒน์ สงขลา
836 เสาวลักษณ์ เมืองฤกษ์ บ้านบางแฟบ สงขลา
837 ศิราณี ชูมี บ้านกลาง สงขลา
838 โซไรดา หลำโต๊ะและ วัดโคกเหรียง สงขลา
839 กนกกช วัชรวรานนท์ บ้านปากบางสะกอม สงขลา
840 เยาวรัตน์ ศรีสุขใส บ้านศรีธนู สุราษฎร์ธานี
841 ฮำดิลล๊ะ วงแหวน บ้านวังปริง สตูล
842 ยุไวรีย๊ะ เส็นสมมาตร บ้านม่าหนิก ภูเก็ต
843 สายใจ เกษม บ้านบากันโต๊ะทิด สตูล
844 ภัททิยา สุโสะ บ้านห้วยกรวด พัทลุง
845 กมลพร เพชรกาฬ อนุบาลสตูล สตูล
846 ทานตะวัน เอียดจุ้ย บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
847 คัทลียา จันทรเพชร วัดหนองเป็ด ตรัง
848 บุรินทร์ ชูสุวรรณ์ บ้านคลองลำปริง ตรัง
849 ณัฏฐ์ แสงนุสิทธิ์ บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
850 สุชาดา พลหลา บ้านทุ่งยาว ตรัง
851 พุชนาฏ รัตนแก้ว บ้านทุ่งยาว ตรัง
852 กาญจณา กิจจะปานนท์ สวนป่าประชาอุปถัมภ์ ตรัง
853 พิมพกานต์ จันทร์ภักดี บ้านภูเขาทอง ระนอง
854 วรรษมน วโรตมะวิชญ บ้านปะเหลียน ตรัง
855 สุนี คงน้อย บ้านไร่ออก ตรัง
856 นิตยา สมประสงค์ วิชิตสงคราม ภูเก็ต
857 จารุพัตร ครชาตรี บ้านทุ่งยาว ตรัง
858 ณิชา มาลยเวช บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) แพร่
859 เกรียงศักดิ์ จิสูงเนิน รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
860 กัญญารัตน์ บัวศรี วัดเชี่ยวชาญกิจ ตรัง
861 โสภิดา ทองฤทธิ์ บ้านส้องเหนือ สุราษฎร์ธานี
862 คธาวุช ทวีกุล วัดเทพนิมิตร ภูเก็ต
863 จารุรัตน์ สัตถาพร บ้านหนองไทร ตรัง
864 เรวดี กิ้มเฉี้ยง บ้านพรุเตย ตรัง
865 นันทวัน เอียดทวน วิชิตสงคราม ภูเก็ต
866 กมลรัตน์ เถนว่อง วัดไทรทอง ตรัง
867 อุษณีย์ เหล็มปาน มารีรัก พังงา พังงา
868 สุกัญญา หนูปลอด บ้านต้นสน พัทลุง
869 กัญญาพัชร มิตรศิลลา บ้านบ่อปลา นครศรีธรรมราช
870 กัญวลัย รอดกิจ บ้านควนยวน พัทลุง
871 ภคมน ชิตพูล บ้านทุ่งโป๊ะ นครศรีธรรมราช
872 ศรัญญา พันฤทธิ์ดำ วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) พัทลุง
873 พรรณภา ขุนแพ่ง บ้านท่าเนียน พัทลุง
874 กรองแก้ว ทองชู อนุบาลควนขนุน พัทลุง
875 สุกัญญา ราชประดิษฐ บ้านควนนกหว้า พัทลุง
876 ศิริวรรณ สังแท่น รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
877 นภัสนันท์ ขวดหนู บ้านควนเงิน นครศรีธรรมราช
878 ธนภรณ์ สงสุรินทร์ เรวดีพัทลุง พัทลุง
879 เพ็ญภรณ์ สวนแก้ว อนุบาลป่าพะยอม พัทลุง
880 ชิตชนก หนูรอด บ้านท่าเนียน พัทลุง
881 รัชนก นิ่มชนะ วัดฝาละมี พัทลุง
882 ภริดา เพ็ชรเล็ก อนุบาลควนขนุน พัทลุง
883 อรอุษา บุญช้าง บ้านเกาะมุกด์ สุราษฎร์ธานี
884 ปรียานุช พลอยดำ อนุบาลป่าบอน พัทลุง
885 สุภาวรรณ นามไธสง บ้านจันทึง ชุมพร
886 ปวริศา ทวีวิทย์ วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
887 นิภาธร เหล่าทอง บ้านหาดงาม สุราษฎร์ธานี
888 อับนาดี สาและ วัดบ่อทรัพย์ สงขลา
889 รอซานี สาแล๊ะ บ้านท่าข้าม ปัตตานี
890 โรฮันนา สาฆะ บ้านหนองแรต ปัตตานี
891 นูรีซาน ดอเลาะ ปูลาพัฒนาวิทยา ปัตตานี
892 เมธินุช อนิลบล บ้านท่าลานทอง ชุมพร
893 อานีล๊ะ จะกะปิ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 ยะลา
894 ฟารีดา หะมีแย บ้านโต๊ะพราน ยะลา
895 จตุรงค์ สุวรรณกิจ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ชุมพร
896 ปรัชญา สุวรรณณมณี บ้านนิบง นราธิวาส
897 นูรรอยฮัน ลาเต๊ะ บ้านกระเสาะ ปัตตานี
898 วราวุฒิ ศรีนวล บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ชุมพร
899 จารึก ใจเพ็ชร บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) แพร่
900 นารีรัตน์ มาเอียด รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
901 ยูฮัน ปาเนาะ บ้านเกาะสะท้อน นราธิวาส
902 เปาซัน นิจะ บ้านเกาะสะท้อน นราธิวาส
903 รัฐเดช เซ็ง บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
904 มูลียานี เจ๊ะดือเลาะ บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
905 รอฮานา สะอะ บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
906 ยารีอะ สะอะ มนต์หทัย นครศรีธรรมราช
907 ซูฮารตี ซามะ บ้านกาเด็ง นราธิวาส
908 ซำซูรี มือดือเลาะ บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
909 นูรอาซีกีน นิกา รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
910 ฮารีกัน หารูมุ บ้านไร่(ตระเวนชายเเดนอนุสรณ์) สงขลา
911 นูรเด่น สาเมาะ บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
912 รอซีนิง บือราเฮง บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
913 นิสรีน มะดีเยาะ บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
914 ณธีร์ พฤฒิพัฒนพงศ์ บ้านซรายอ นราธิวาส
915 เกศสุดา แดงปง บ้านศาลาใหม่ นราธิวาส
916 นิอัสมีรา นิมะมิง บ้านบูเกะสูดอ นราธิวาส
917 มาลัยทิพย์ มาลัยทอง ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ปทุมธานี
918 พันเงิน ทองเปลว หนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทร์
919 กรธ์ณภัชป์ พงษ์ดีตระกูล วัดบางฝ้าย สมุทรปราการ
920 ยุวรินทร์ สีดาเลิศ อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
921 สริลดา แสงอรุณ บ้านวังโบสถ์ ประจวบคีรีขันธ์
922 นารี นิยมสุข บ้านหนองแสง อุบลราชธานี
923 อัจฉราภรณ์ ธงศรี เพียงหลวง๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อำนาจเจริญ
924 วิลาวัลย์ ในจันทึก บ้านคลองเจริญ หนองบัวลำภู
925 วราภรณ์ เสนาวัง ดงเว้นดงเจริญวิทยา หนองคาย
926 อุบลรัตน์ ว่าวทอง อนุบาลดวงกมล ระนอง
927 นิรัติศรัย ตระกูลรุ่งอำไพ ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน
928 นันทัชพร ปัญญาภู บ้านหนองหล่ม พะเยา
929 สุมาลี คีรีเขตสุวรรณ อนุบาลปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
930 วาสนา ปั้นไล้ ประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
931 ภัควัฒน์ พิพัฒรัตนสูตร บ้านคลองหวาย อุทัยธานี
932 ปณิตา สุวันปุ๊ด บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก
933 จิรทีปต์ ธนินกุล บ้านแม่จวาง ตาก
934 อนันต์ บุญถิ่น บ้านแม่จวาง ตาก
935 เบญญาภา สุวรรณประเสริฐ บ้านปูเต้อ ตาก
936 ภูมิประพา แสงไกร ชุมชนคลองจันทน์ ชัยนาท
937 สีดา สังข์รจิต บ้านใหม่พัฒนา กาญจนบุรี
938 นุสรา ชูกรณ์ มนต์หทัย นครศรีธรรมราช
939 นิตยกานต์ บุญเกื้อ วัดโคกหาด นครศรีธรรมราช
940 มลิวัลย์ ควบคุม หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
941 ดวงกมล ดวงพัตรา วัดบุณฑริการาม สุราษฎร์ธานี
942 นันทวัน พันธุกาล วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
943 ฮาซินะฮ์ ยือแร บ้านกระเสาะ ปัตตานี
944 วาฐินี ยูโซ๊ะ บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
945 สุมณฑา โฆสิเตชวนิช ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
946 ฤทัยทิพย์ สายเทียน ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง สุพรรณบุรี
947 เพิ่มยศ ชมจินดา แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
948 ศรัณ เฉยสัสดิ์ อนุบาลสีชมพู ขอนแก่น
949 สุทิน กฐินเทศ เจี้ยไช้ ราชบุรี
950 รังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ศรีสะเกษ
951 ชูเกียรติ เมืองยม วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
952 นฤนาท จรัสศรี บ้านม่วง อุตรดิตถ์
953 กรองกาญจน์ อนันตชาติ บ้านนายสี กรุงเทพมหานคร
954 จุรัตน์ ลัทธิวรรณ บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) อุบลราชธานี
955 วรรผรพรรณ ศิริพงษ์อุทุมพร อนุบาลไพโรจน์ ร้อยเอ็ด
956 ดอกเอื้อง ลาภเกิน ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
957 ช่อฟ้า โพธิ์ธา สามัคคีบัวขาว กาฬสินธุ์
958 พจนีย์ แสงสุรีย์ ประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
959 สุวรรณี ดีมั่น รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ลำปาง
960 มิ่งขวัญ มงคล วัดห้วยขมิ้น สระบุรี
961 ดนัยนาท บุญสูงเนิน วัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร
962 อุไรวรรณ์ เพชรขุ้ม บ้านบางกระสั้น พระนครศรีอยุธยา
963 ศรีประไพ อวธานนท์ วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
964 ฐิติมน แหวนเงิน ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
965 เดชา จำปา วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
966 พัชรวลัย พันธธรรมสรณ์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
967 กรรณิการ์ วงศ์สอน บ้านสระเพลง นครราชสีมา
968 ธนวันต์ จุ้ยศิริ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
969 ชยินทร พุทธิสาร เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
970 วีระพงษ์ ภู่ระหงษ์ เสริมปัญญา นครศรีธรรมราช
971 สุดจิตอาภา ศรีสารคาม วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
972 อายุโท เทพสง่า สหบำรุงวิทยา นครปฐม
973 พวงทิพย์ ธรรมกิจจา รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล นครศรีธรรมราช
974 ยุภาพร กาญจนสกาว วัดบางสวรรค์ สุราษฎร์ธานี
975 ชวนพิศ จ้อยชู วัดบางโฉลงใน สมุทรปราการ
976 มณีรัตน์ กาดีวงศ์ ดิษลี สมุทรปราการ
977 วรรณภา กฤษมัย วัดบำรุงรื่น กรุงเทพมหานคร
978 พรรณีมาศ นวลมี รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข พัทลุง
979 พรทิวา วันตา วัดศรีสโมสร ปทุมธานี
980 พรหมมินทร์ วงษ์ละมัย นักบุญเปโตร นครปฐม
981 ลิขิต เชี่ยวนาวิน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
982 สกุลตลา สุจิรพาที แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
983 สมศรี คำเพิ่ม บ้านคำป่าหว้าน กาฬสินธุ์
984 เพชรรัตน์ มณีพงษ์ แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
985 ชลาวัฒน์ ชลมาก ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี
986 เนื้อน้อง ไชยโชติ บ้านเขามะปริง จันทบุรี
987 กัลยา บุญประเทือง คลองสำโรง สมุทรปราการ
988 กำธร ชื่นอารมย์ บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ศรีสะเกษ
989 อรชุมา วานิชวรรณ์ ประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
990 ชไมพร วานิชวรรณ์ ประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
991 ปวีณา แตงงาม สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร
992 สุพจน์ บุญเหมาะ บ้านคำแม่นาง นครพนม
993 เอมอร คงแก้ว บ้านท่าไทร นครศรีธรรมราช
994 อวยพร ภูเขม่า บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ หนองบัวลำภู
995 ณภัทร รัตนพรรณา วิชากร กรุงเทพมหานคร
996 มาลี พิมละมาศ อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
997 รมณภัทร กตตน์วงศกร บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร
998 สังเวียน ตะโส มงคลศึกษา ชัยภูมิ
999 ปนัดดา ศรีแจ่ม บ้านคลองชะนี อุทัยธานี
1000 อุบล เทวเดช รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล นครศรีธรรมราช
1001 อิศราพร รัตนบุรี มนต์หทัย นครศรีธรรมราช
1002 ภณัฐศิญา คงไทย ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
1003 จรรยา บำรุงแขวง อนุบาลธรรมรัตน์ ระนอง
1004 ปิยวรรณ หอมเอนก บ้านบางละมุง ชลบุรี
1005 วรสิรี ลิขิตวงศ์ วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
1006 จิราพร เถียรถาวร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สระแก้ว
1007 นันทวรรณ ธรรมจักร วัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร
1008 ลักขณา รอดอยู่ บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
1009 จิตสุภา เกล้าเกษร เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
1010 สุลัดดา อุดมพวก บ้านแก่งประลอม กาญจนบุรี
1011 ปนัชดา เรืองสอน วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
1012 อัธยา กาญจนดิษฐื ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ชุมพร
1013 กัลยกร วีปะสูงเนิน วัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร
1014 กฤติกา สุตินกาศ คลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
1015 สายฝน ขำสกุล บ้านโดง สุรินทร์
1016 มนัสนันท์ พิมพินิจ วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
1017 วรรณภา ศักดิ์สราญรมย์ บางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
1018 อรภิณธุ์ พรหมอินทร์ บ้านน้ำหมัน อุตรดิตถ์
1019 มยุรี แก่นโต คงโครัดอุทิศ กรุงเทพมหานคร
1020 จงกล ภู่เทียน คลองบางปู สมุทรปราการ
1021 กัญจนพร กระทอง วัดบางฝ้าย สมุทรปราการ
1022 สิริพร ชัยปัญหา บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) นครพนม
1023 เพ็ญนภา คูณคณะ บ้านสลักใด นครราชสีมา
1024 ดวงใจ หนูโสด หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
1025 สุดชัวัน โพธิ์ทอง บ้านเขาจาน สระแก้ว
1026 เพ็ญนภา บุญเจียม บ้านคลองตาหมื่น ปราจีนบุรี
1027 เบญจมาศ อยู่เย็น พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี
1028 วัชรียา ชาติหระคุณ วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
1029 ประเสริฐ อิ่มสันเทียะ บ้านหนองเบน นครราชสีมา
1030 ธัญพร สมสวย วัดบ้านใหม่ ชัยนาท
1031 พรพิศ บัญชากร บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1032 กวิตา เลิศตละวนิชา สุเหร่าบ้านไร่ สมุทรปราการ
1033 สนธยา ตองอ่อน บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1034 นพเก้า คุ้มทุกข์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1035 มุกดา นาคทอง นิลรัตน์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
1036 พานิช เนื่องสิทธิ์ ไทยวัฒนาประชารัฐ นครราชสีมา
1037 สุรีพร กรประเสริฐ อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ
1038 ชญาภา ศรีสวัสดิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
1039 วิภาดา บุรีชัย บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1040 ศรีประไพ บัวเลี้ยง รุ่งเรืองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1041 ดวงพร ชมจันทร์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1042 มันฑณี คัมภีรพงศ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
1043 ปราณิชฎา คุ้มได้อยู่ วัดบางโพโอมาวาส กรุงเทพมหานคร
1044 อุษณีย์ เอี่ยมแจ๋ บ้านอ้อกระทิง นครปฐม
1045 จิรา เมตตาธรรม บ้านบางครั่ง พังงา
1046 ชัญญาภัค รำพรรณ ประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
1047 สายพิณ ภิรมย์เนตร มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
1048 เพ็ญนภา บุญทอง คลองมะขามเทศ กรุงเทพมหานคร
1049 ธีรศักดิ์ เสือจุ้ย วัดพืชอุดม ปทุมธานี
1050 ทิพยรัตน์ มุสิกไชย นักบุญเปโตร นครปฐม
1051 กิรณา สุวะยะ วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นครปฐม
1052 ปรานอม เปลี่ยนสมัย วัดสุขบุญฑริการาม ปทุมธานี
1053 ฤดี เชยเดช ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
1054 พัชรียา เนยโอชา อยู่ประชานุเคราะห์ ปทุมธานี
1055 วราพร พงษ์ปลัด ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ปทุมธานี
1056 กัลยรัตน์ ปานเกษม เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
1057 พัชรินทร์ สุขสราญรมย์ มิตรภาพ 6 อุดรธานี
1058 พรรณิภา ถิ่นขนอน ดำรงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1059 ฟูรัยดา ถาวรลักษณ์ อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
1060 สุภาภรณ์ คงสิน เจี้ยไช้ ราชบุรี
1061 กุสุมา มะหะมาน อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
1062 ขวัญเรือน แก้วมณี ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
1063 ขนิษฐา กำแพงล้อม แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
1064 ยาวี เอียงผาสุข ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
1065 จุไรรัตน์ เอกนิคม วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
1066 นิตยา ทาต้อง แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
1067 วินัย จริตธรรม วัดศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา
1068 จุฑามาศ เกื้อกูลธรรมกุล วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
1069 นิตยา มีนาค ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
1070 ดวงนภา ปุ๋ยนอก วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
1071 มาเรียม กระทิงทอง อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ
1072 ชัชญา เมืองศรี การเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
1073 นุกูล รัมมิตร วัดศรีเฉลิมเขต สุพรรณบุรี
1074 ธีรวุฒิ ขวานเพ็ชร ชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
1075 นภาลัย ไกรสมสุข นักบุญเปโตร นครปฐม
1076 ยศกร คุ้มดี วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
1077 ัพันธ์ภิพรต รังษิโย วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
1078 รัตนา ศรีกาหลง ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
1079 วัลย์วิสา กุศลส่ง นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก
1080 วันสำอางค์ สวนโสน จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1081 กัญญาภัค ป้อมทอง ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) พระนครศรีอยุธยา
1082 นิภาพร ขำเลิศ ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
1083 ฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์ อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี
1084 ทัศมา ศิริเสนา วัดบางซ้ายใน พระนครศรีอยุธยา
1085 อันธิกา หินสม วัดบางซ้ายใน พระนครศรีอยุธยา
1086 นิภาภัทร รื่นเริงใจ สุเหร่าจรเข้ขบ กรุงเทพมหานคร
1087 สุนิสา คงสุวรรณ วัดดอนพุดซา พระนครศรีอยุธยา
1088 ฉลวย ปกเกษ บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ กำแพงเพชร
1089 วิรัตน์ คำแท้ บ้านหนองกี่สุขสำราญ บุรีรัมย์
1090 สิริขวัญ ทองดี วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
1091 วณี ศิริโชคยนต์ วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา
1092 ศจีพร ภาคเดช วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
1093 อุไรวรรณ บัวทอง บ้านสร้างเสี่ยน หนองบัวลำภู
1094 รสิตา นิลพัฒน์ วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา
1095 ฉอ้อน รักนุช ดำรงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1096 ปรัชญา ปรางค์ทอง ริ้วหว้าวิทยาคม อ่างทอง
1097 ฉันทนา พลอยฉาย พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1098 นงนุช ยอดดำเนิน วัดกำแพง ชัยนาท
1099 เกษร พึ่งอุทัยศรี วัดโคกพุทรา อ่างทอง
1100 ประมวล น้อยศรี วัดวังน้ำเย็น อ่างทอง
1101 กาญจนา งามขำ วัดบ้านพราน อ่างทอง
1102 อพัชรา ดอกบัว บ้านสร้างเสี่ยน หนองบัวลำภู
1103 นิตยา น้อยศรี นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก
1104 วรางคณา กล่ำเสถียร บ้านหนองพลวงใหญ่ นครราชสีมา
1105 สาคร เสาะขุนทด วัดสระมะเกลือ ลพบุรี
1106 วลีย์ลักษณ์ ฤทธิไชยกูล วัดหนองยาง อ่างทอง
1107 นิลุบล กลั่นเขตรกิจ อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
1108 รุ้งตวัน อนันตโท บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
1109 นฤมล ทับศฤงฆรา บ้านวังธน นครศรีธรรมราช
1110 อโนทัย สุขตา บ้านทับใต้ ประจวบคีรีขันธ์
1111 ปราณี แจ่มใส วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) กรุงเทพมหานคร
1112 วิลาวรรณ เกตุพิจิตร กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
1113 วาสนา ศรีจำปา ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ปทุมธานี
1114 ลาวัลย์ บุตรจันทร์ วัดสว่างอารมณ์ กำแพงเพชร
1115 ชะเอม หมีทอง วัดหลวงท้ายตลาด ลพบุรี
1116 วิไลวรรณ อิ่มมาก วัดบ้านดาบ ลพบุรี
1117 ฤทัยรัตน์ ทองแก้ว อนุบาลโคกเจริญ ลพบุรี
1118 สุจิตรา เหลือบรรจง วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
1119 วิโรจน์ เรืองสุวรรณ์ บ้านราษฎร์รักแดน บุรีรัมย์
1120 ศิริรัตน์ แจ้งมรคา อนุบาลสระบุรี สระบุรี
1121 วิบูลย์ โสมมณี เปรมประชา กรุงเทพมหานคร
1122 ธัญญารัตน์ ทิมเงิน บ้านโป่งเก้ง สระบุรี
1123 สมพร แป้นสีทอง ยงค์สุรีศึกษา ลพบุรี
1124 สุวรรณนา ม่วงเรือน ยงค์สุรีศึกษา ลพบุรี
1125 น้ำค้าง ล่ำสัน ยงค์สุรีศึกษา ลพบุรี
1126 กชกร รุ่งหัวไผ่ บ้านโคกสะอาด สระบุรี
1127 บัวหลัน บุญเล ยงค์สุรีศึกษา ลพบุรี
1128 ปภาดา จันดาประดิษฐ์ อนุบาลโคกเจริญ ลพบุรี
1129 ศศิธร มุสิกะ วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
1130 น้องนุช รักษาเดช บ้านวังขอนขว้าง ลพบุรี
1131 สายชล เครือม่วง ยงค์สุรีศึกษา ลพบุรี
1132 สุรีรักษ์ แทนบุญ ยงค์สุรีศึกษา ลพบุรี
1133 ปทิตตา กล้วยดี บ้านทุ่งท่าช้าง ลพบุรี
1134 สุณี พรสี่ อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
1135 จันทร์ฉาย โพธิอาภา เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1136 อุทัย กรอบทอง วัดมุจลินท์ ลพบุรี
1137 พนิตา เฉื่อยอารมณ์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
1138 ศุภชัย เรืองจันทร์ บ้านเขาไม้เกวียน สระบุรี
1139 พชร ศิริวัฒน์ บ้านดอนดึง ลพบุรี
1140 คนึง เข็มทอง ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
1141 ทุเรียน เอียการนา ธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา ลพบุรี
1142 สายบัว กล้วยดี บ้านห้วยใหญ่ ลพบุรี
1143 จำเนียร อาจเชื้อ บ้านอาจญา สุรินทร์
1144 รติพร เนตรมุข ประชารัฐศึกษา กาฬสินธุ์
1145 นงนุช จินตนะ ไตรภูมิวิทยา นครศรีธรรมราช
1146 นงลักษณ์ สงวนประเสริฐ ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
1147 อติภา อุลิศ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
1148 ภัชรี ไชยโย บ้านยางวังกางฮุง อุบลราชธานี
1149 วาสนา ครุธจันทร์ อนุชนวัฒนา นครสวรรค์
1150 กำไร วัดเมือง วัดหัวเด่น ชัยนาท
1151 ณัฏฐ์ธนัน สว่างดี บ้านคลองเตย กำแพงเพชร
1152 สมพร ชั่งใจ เจี้ยไช้ ราชบุรี
1153 วิชาญ สวนพันธุ์ บ้านเก่า สิงห์บุรี
1154 สมลักษณ์ บัวบาน อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
1155 วรรณี จันทร์พ่วง วัดตุ้มหู สิงห์บุรี
1156 ภิรมพร วัดเยื้อง พระกุมารเยซู สิงห์บุรี สิงห์บุรี
1157 ไพศาล ชูเชื้อ วัดสุวรรณนาคี สุพรรณบุรี
1158 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
1159 นิภา สองจันทึก บ้านลาดบัวขาว นครราชสีมา
1160 สมพิชญ์ วงษ์ด้วง ทองเอนวิทยา สิงห์บุรี
1161 จีราภรณ์ นิสภา บ้านเนินจำปา จันทบุรี
1162 นันทภรณ์ แสนประเสริฐ ปรียาโชติ นครสวรรค์
1163 นฤมล ครุธอินทร์ รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ ชัยนาท
1164 สุจินต์ จิตพินิจ วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) ชัยนาท
1165 นริศรา รัตนพันธ์ บ้านโคกตาล ศรีสะเกษ
1166 อโนชา ชำนาญแก้ว บ้านหัวถนน ชัยนาท
1167 สุปรานี บุญสุภา บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
1168 วันเพ็ญ ทับวงษ์จันทร์ ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) ชัยนาท
1169 ฐิตาภรณ์ สิงห์สุพรรณ บ้านหัวถนน ชัยนาท
1170 ศรเพ็ชร ศรศรี วัดหัวหว้า ชัยนาท
1171 มยุรี บ้านสระ บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) ชัยนาท
1172 สมควร แสงน้ำผึ้ง วัดหนองโก นครสวรรค์
1173 ศรีสุวรรณ์ จันทร์อ่ำ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
1174 ขวัญยืน ชินพิเศษ วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
1175 สามารถ ธนม่วงเงิน วัดหนองโก นครสวรรค์
1176 ยุทธนา ตันติเสรีรัตน์ เขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท
1177 ภัทราวดี ช่วยเปรม ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
1178 อำนวย กันอ่ำ วัดท่ากระแส ชัยนาท
1179 วราภรณ์ นิพล วัดจันทน์ ชัยนาท
1180 ไมตรี พลเยี่ยม วัดคลองตาสูตรสามัคคี สระแก้ว
1181 อุมากร รื่นฤทธิ์ วัดท่ากระแส ชัยนาท
1182 บัวลอย ตระกูลอาชาไนย วัดถ้ำเข้ ชัยนาท
1183 นิดาภรณ์ เกตุขวัญชัย วัดกำแพง ชัยนาท
1184 กรวรรณ สุวรรณโรจน์ อนุบาลวชิร พิจิตร
1185 แสงเดือน บทนอก บ้านดอนไผ่ นครราชสีมา
1186 บุญชู เก็งสุวรรณ บ้านหนองจิก สุพรรณบุรี
1187 อรุณี ลัทธิเดช บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ชัยนาท
1188 ชูศรี ผะอบเงิน วัดโคกหมู ชัยนาท
1189 สมนึก นรสิงห์ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1190 จรัสศรี ฤทธิโชติ สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต
1191 หทัยพร ทั่งทอง วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี
1192 นางสาวนภาพร ช้างน้อย วัดสามเรือน พระนครศรีอยุธยา
1193 สุวรรณี ธาตุจันทร์ แสงวิทยา สระบุรี
1194 วาสนา บุตรน้ำเพ็ชร วัดห้วยคงคาวราวาส สระบุรี
1195 นัชญ์พัสวี เนียมกุล รร.เทศบาลแม่เมาะ ลำปาง
1196 ศุภกฤษณ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา บ้านดงน้อย ลพบุรี
1197 สุกัญญา วงศ์ศิริ วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สระบุรี
1198 จันทรสุดา ฉัตรบุบผา อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
1199 ดวงพร โมราบุตร อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
1200 ดิษฐวัฒน์ แสงดาว โคกตาพรหม พระนครศรีอยุธยา
1201 ธนพร โมราบุตร บ้านหนองคุ้มวิทยา นครราชสีมา
1202 นภาภรณ์ ไวยากรณ์ วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี
1203 ธรรมพร แก้วมุขดา วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) สระบุรี
1204 กรกนก บัวศิลา อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
1205 รุ่งอรุณ คำไทย บ้านโป่งไทร สระบุรี
1206 ไชยทัศน์ เชื้อฉ่ำหลวง ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) สระบุรี
1207 อัจฉริยาภรณ์ แดงตะโก วัดศรัทธาเรืองศรี สระบุรี
1208 เนตรนภา ทรัพย์พาลี แสงวิทยา สระบุรี
1209 ชญาณิศา แม่นผล บ้านสนบ สุรินทร์
1210 เฉลิมรัตน์ หนูปาน บ้านหนองสองห้อง สระบุรี
1211 ปฏิมา อุ่นราวัน วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
1212 อภิรดี จันทร์ลอย วัดห้วยขมิ้น สระบุรี
1213 สุรีย์ แก้วสุข อนุบาลสระบุรี สระบุรี
1214 ชุติมา ทิพวาที พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
1215 จันทราภรณ์ สุคัมภีร์พินิจ บูรพาวิทยา ชลบุรี ชลบุรี
1216 กฤตยศ มณีแสง วัดนาพร้าว ชลบุรี
1217 อรวรรณ สีดำ บ้านคลองตาหมื่น ปราจีนบุรี
1218 สำเนียง แดงประเสริฐ รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
1219 พรประภา บุตรสนม ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
1220 นพพร ธาราดล อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1221 จิตติมา สลับศรี รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
1222 สุเมธ คันถี บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) จันทบุรี
1223 ณัฐกฤตา พึ่งสว่าง รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
1224 สุภาวรรณ สิทธิชัย บ้านเขาดิน ชลบุรี
1225 ชูใจ ทิมเมือง บ้านทับร้าง ชลบุรี
1226 พิจิตรา หลินลาโภ รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ชลบุรี
1227 สุกัญญา เบิกบาน เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง
1228 วราภาพร กุลกุมภีล์ บ้านปากคลองโรงนาค ชลบุรี
1229 อรัญญา สมบูรณ์ บ้านคำข่า อำนาจเจริญ
1230 พัชรี ประทุมพันธ์ เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง
1231 สุปราณี ชนานพ บ้านชากพุดซา ชลบุรี
1232 ลัคนา ทรัพย์ชื่น บวรรัตนศาสตร์ ระยอง
1233 วิยะดา เสาร์มั่น บ้านชุมนุมปรกฟ้า ชลบุรี
1234 สายใจ ช่อรักษ์ อนุบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1235 ประสิทธิ์ คงสมัย ละอองทิพย์ ลำพูน
1236 ชูสิน ศรีเวช อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
1237 สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ บ้านแก้ว จันทบุรี
1238 สังเวียน ธรรมกิจ วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) จันทบุรี
1239 มนสิชา บุญเทียม ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1240 ศศิธร แจ่มโภคา ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1241 สุกัญญา ประภาโส ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1242 มณฑา รัตนชัย บ้านคลองกลอย จันทบุรี
1243 นุชจรีย์ อ่อนอินทร์ วัดสิงห์ จันทบุรี
1244 พิสมัย พงอุดทา โฆวินทะ จันทบุรี
1245 อินทิรา แสวงการ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1246 อินทิรา แสวงการ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1247 นงลักษณ์ ตั้งมั่น ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1248 สุดใจ ธนะมูล ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1249 นภา วนาภรณ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
1250 ยุพา ชุ่มชื่น วัดบางพระ ฉะเชิงเทรา
1251 พสิษฐ์ ข่มอาวุธ นักบุญเปโตร นครปฐม
1252 มารินทร์ ปั้นบัว วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา
1253 อังคณา บุญญะรักษ์ โฆวินทะ จันทบุรี
1254 ศิริขวัญ ใจบุญ วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
1255 เปมิกา เปลี่ยนศรี ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
1256 จินดา นกสุวรรณ วัดประศาสน์โสภณ ฉะเชิงเทรา
1257 วาสนา นุ่มนิ่ม บ้านสระประดู่ เพชรบูรณ์
1258 เมธาวี แขกเทพ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
1259 บารมี วรรณชนะ บ้านด่านชัยพัฒนา สระแก้ว
1260 กรกมล ผาวันดี บ้านนา ฉะเชิงเทรา
1261 สุกัญญา สังข์แก้ว บ้านวังยวน นครศรีธรรมราช
1262 บุญลักษณ์ สิงห์ครุ บ้านหนองไผ่แก้ว ชลบุรี
1263 นิษา นะวะสด อนุบาลคำตากล้า สกลนคร
1264 นัทนรินทร์ เปี่ยมเตชะเชาว์กูร บ้านจอหอ นครราชสีมา
1265 วรพร วัฒนเหลืองอรุณ วัดโพธาราม ฉะเชิงเทรา
1266 ทิพย์ทุมพร นันทวิจิตร บ้านสังซาวังน้ำขาว อุดรธานี
1267 ธิติ วงษ์เส็ง อนุบาลเขาฉกรรจ์ สระแก้ว
1268 คนึงนิจ เอื้อเฟื้อ จงหมิน ปราจีนบุรี
1269 ปณิตา เปรมกมล ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
1270 จันทิมา อนันต์ชัยพัทธนา วัดลำดวน ปราจีนบุรี
1271 ศิรินาท ฉิมเล็ก รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
1272 ณัฐวุฒิ อินเคน ณัฐญาศึกษา นครราชสีมา
1273 วารี ลันวงษา อนุบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1274 เพ็ญประภา ปิดทรัพย์ บ้านเขากระแต ปราจีนบุรี
1275 ชัยรัตน์ แก้วเมฆ บ้านโคกสั้น ปราจีนบุรี
1276 ภัทราพร อำไพ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
1277 จุฑารัตน์ เจริญงาม มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1278 เนตรภา ใจอารีย์ จงหมิน ปราจีนบุรี
1279 มลฤดี สมจิตร บ้านซับมะนาว สระแก้ว
1280 วาสนา พูลชาติ บ้านท่าเกษม สระแก้ว
1281 วิไลวรรณ ศุภนิจวัฒนา วัดกระทุ่มแพ้ว ปราจีนบุรี
1282 สิริขวัญ พรมโชติ ดาราวัฒนานุศาสตร์ ปราจีนบุรี
1283 บุญเรือน ทองธรรมมา ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
1284 บุญทรัพย์ กองคำ วัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานคร
1285 ปฐมาวดี คล้ามไพบูลย์ วัดหาดสะแก ปราจีนบุรี
1286 ณรงค์ พันคำ วันครู 2502 ปทุมธานี
1287 สุรีรัตน์ ไทยอุดม วัดสระข่อย ปราจีนบุรี
1288 รษิกา เลาหโกญจนาท อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1289 สุธาธาร เพ็ชรล้ำลิศ ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
1290 ส่องแสง สุธนไพบูลย์ ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี
1291 สมหมาย เส็งนา บ้านเขาตาง้อก สระแก้ว
1292 นริศ พูนบำนาญ บ้านละลมติม สระแก้ว
1293 ผ่องนภา จันดา ชุมชนบ้านหนองแวง สระแก้ว
1294 เอกราช จันทะเลิศ วัดสารอด กรุงเทพมหานคร
1295 สุนทร หินจีน บ้านวังดินสอ ปราจีนบุรี
1296 อภิญญา ภูคะสินธ์ หทัยชาติ ปราจีนบุรี
1297 เรืองศิลป์ ภาพพิมพ์ใจ นครนายกวิทยาคม นครนายก
1298 นฤมล ประศรีพัฒน์ อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
1299 วาสนา พวยอ้วน วัดคลองโพธิ์ นครนายก
1300 ธนัญญา วิลัยวัน อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) นครนายก
1301 พงศ์ลดา เดชพลกรัง ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นครนายก
1302 วัชราภรณ์ อินทวงษ์ ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
1303 นภัทรสรณ์ หิงห้อยทอง เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง
1304 กิ่งกมล แก้วประทุม วัดศรีจุฬา นครนายก
1305 จงกล กายเงิน วัดคีรีวัน นครนายก
1306 พัชรินทร์ แก่นทองแดง วัดศรีจุฬา นครนายก
1307 อภินันท์ ทวีบุญ วัดเนินสะอาด นครนายก
1308 ยุพิน แดงหนูงาม วัดบ้านพริก นครนายก
1309 สุรีรัตน์ เรือนเงิน วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
1310 รัตติพร ธรรมนิตย์ วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี
1311 เรณู ตุแก้ว บ้านท่าม่วง ขอนแก่น
1312 สุกัลยา พรมหอม วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
1313 สุกฤตา จังพนาสิน วัดวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา
1314 ศิริมาส แสงรักษ์ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก
1315 วีรนุช อยู่สุข เมืองนครนายก นครนายก
1316 วรรณนิภา หาญวีรกุล วัดเกาะกา นครนายก
1317 สุพัชรนันท์ รองในเมือง บ้านปรางคล้า นครราชสีมา
1318 ปราณี ไชยศิริ มารดานุสรณ์ ตราด
1319 อุบลรัตน์ สุริวงค์ บ้านต่างตา นครราชสีมา
1320 ภาณิกา จรูญทองแถม วัดใหม่สำโรง นครราชสีมา
1321 ญาธิป ธนเทพธราดล บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) นครราชสีมา
1322 กมลทิพย์ มะแม้น บ้านภูเขาลาด นครราชสีมา
1323 ประกอบ สอนใหม่ บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นครราชสีมา
1324 วิชัย สิงห์ใหม่ บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) นครราชสีมา
1325 ชาติชาย กองดิน บ้านจาน นครราชสีมา
1326 สุพัตรา สะตะ บ้านศรีวิชา'คุรุราษฎร์อุทิศ' สกลนคร
1327 จำรัส หาญจังหรีด วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
1328 พยุงศรี เพียงกระโทก บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) นครราชสีมา
1329 สมัย รวมครบุรี บ้านบุยายแลบ นครราชสีมา
1330 อำนวย อันทะเกษ บ้านทุ่งแขวน นครราชสีมา
1331 วรรณภา เหล่าหวายนอก บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1332 ปรียาพร สารนอก วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
1333 เสกสรรค์ กนกพรพรรณ บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
1334 ปุณยนุช สินประกอบ บ้านปอบิด นครราชสีมา
1335 วรรณี งานฉมัง บ้านหนองบง นครราชสีมา
1336 กัญญา อินเคน ณัฐญาศึกษา นครราชสีมา
1337 สมหมาย ป้อกระโทก โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
1338 พัชรินทร์ เทียมพันธุ์ บ้านสระขี้ตุ่น นครราชสีมา
1339 จำนงค์ จำรัสประเสริฐ บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) นครราชสีมา
1340 ณัฏฐาสุภัค ไมขุนทด บ้านหนองสาร นครราชสีมา
1341 รัชประภา รันนารี บ้านหนองม้า นครราชสีมา
1342 อรุณรัตน์ มุ่งแซกกลาง บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) นครราชสีมา
1343 นภาพร แดงสันเทียะ ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา กาฬสินธุ์
1344 ฐานุตรา เนียมสูงเนิน บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) นครราชสีมา
1345 มนูญ หนูสันเทียะ บ้านสระตะเฆ่ นครราชสีมา
1346 สิริภัทร สุทธิพันธุ์ กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
1347 ศรีอรุณ ดอกทุเรียน โพธารามพิทยาคม นครราชสีมา
1348 เพ็ญศรี โสดกลาง นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1349 ชนิกานต์ พุฒนอก บ้านคลองน้ำเขียว สระแก้ว
1350 สุเมธี หมั่นพิทักษ์พงศ์ บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) นครราชสีมา
1351 ขณิกรณ์ เพ็งแจ่ม บ้านสมพรรัตน์ อุบลราชธานี
1352 เกริกก้องเกรียงไกร เกี้ยวกลาง สหศึกษา ชุมพร
1353 เยาวรัตน์ ยิ้มแย้ม บ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
1354 พัฒน์นรี ลอมโฮม วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
1355 จันทิภา คำหงษา วัดบ้านดอนโก่ย นครราชสีมา
1356 รุ่งฤดี โชติไธสง บ้านหลุบกุง นครราชสีมา
1357 เขมิกา แก้วคูนอก บ้านหลุบกุง นครราชสีมา
1358 โศภนิศ นาดี บ้านดอนแร้ง นครราชสีมา
1359 ยุวันญา ล้ำเลิศ บ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
1360 สุวิวัชรา มาตรโพธิ์ บ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
1361 วิภาวี แดงสกุล บ้านหนองบง นครราชสีมา
1362 สมจิต ศรีประเทศ บ้านหนองบง นครราชสีมา
1363 ธิดารัตน์ วงษ์พระจันทร์ จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1364 วิไล วงศ์อินจันทร์ บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี นครราชสีมา
1365 อธิษฐาน บรรดาศักดิ์ บ้านโคกสว่าง นครราชสีมา
1366 ประยูร ศีลารัตน์ รวมมิตรพัฒนา นครราชสีมา
1367 สมชาย เจริญโนนสูง โนนขุยสามัคคี นครราชสีมา
1368 รัชนี วิชิตนนทการ ชุมชนบ้านแวง อุดรธานี
1369 พวงแก้ว มังกิจ บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
1370 ประทุมวัน นาคดิลก ชุมชนบ้านวังหิน นครราชสีมา
1371 มะลิ นาสะกาด อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นครราชสีมา
1372 จิตรลดา ผึ้งทอง อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นครราชสีมา
1373 จารึก หินแดง ชุมชนบ้านวังหิน นครราชสีมา
1374 วณิชยา ใจเร็ว เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1375 ชญานิษฐ์ รักนา บ้านตะคร้อ นครราชสีมา
1376 ชวลิต มินพิมาย ชุมชนบ้านห้วยหลัว สกลนคร
1377 สุวรรณา จี่พิมาย บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) นครราชสีมา
1378 ปราณี ดีดพิณ บ้านหนองขาม นครราชสีมา
1379 จีรศักดิ์ อนุศิริ บ้านค้อ อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
1380 กัญญาภัค ศิริฤกษ์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1381 ปัญจพร นามมนตรี แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1382 จรรยา สวามีชัย หนองอ้อวิทยาคม นครราชสีมา
1383 ปณิธาน กันหา บ้านขุยวิทยา นครราชสีมา
1384 แววมณี ตอรบรัมย์ บ้านหนองยาง นครราชสีมา
1385 ทับทิม สวามิชัย วัดสองพี่น้อง นครราชสีมา
1386 รำพัน จำปาศรี เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1387 เกษรา อุ่นคำ วัดเจริญราษฎร์บำรุง นครราชสีมา
1388 เนียนนิตย์ ศักดิ์ซุ้ย ประชานิคม 4 ชุมพร
1389 ปาริชาติ ด่านแก้ว อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
1390 อุไรรัตน์ รุ่งโรจน์ บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี นครราชสีมา
1391 อภิสิริภพ สนนา บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) นครราชสีมา
1392 อนงค์ ประทุมวัน บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) นครราชสีมา
1393 เบ็ญจมาศ ประสพบัว บ้านสลักใด นครราชสีมา
1394 สุพัชรา กิตติพลอนันต์ โค้งยางวิทยา นครราชสีมา
1395 สุดาวัลย์ ศิริจำรัส วัดบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา
1396 บุญเชิด เจ็กสันเทียะ อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) นครราชสีมา
1397 บังอร พงษ์กล้าศึก บ้านโคกสง่า อุดรธานี
1398 พรสุฎา ชาลีวรรณ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
1399 มยุรี มณีจันทึก ประสารวิทยา นครราชสีมา
1400 เบญจวรรณ ผิวเมืองปัก บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) นครราชสีมา
1401 ทิพย์วิภา กันทากาศ บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) นครราชสีมา
1402 พรรณี แฟงมูล บ้านใหม่สำโรง นครราชสีมา
1403 ชนัญญ์ธร ประภ่เพชร แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1404 สมจิตร สายบุญลี บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) นครราชสีมา
1405 ปิยนันท์ เป็นสูงเนิน บ้านสระเพลง นครราชสีมา
1406 ทัศนี เขตสกุล ตะดอบวิทยา ศรีสะเกษ
1407 สุจรรยา ศิลปะ บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) นครราชสีมา
1408 สิริกัญญา เพ็งสูงเนิน บ้านหนองกะทุ่ม นครราชสีมา
1409 ชัชพงศ์ เสนพลกรัง วัดกลางดง นครราชสีมา
1410 บังอร พลสิงห์ โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
1411 ศรีนวล ถ้ำกลาง พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
1412 รัตนา การงาน อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1413 นัชภร ลิมปิสวัสดิ์ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
1414 ถนอม ศิริแจ่ม บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
1415 กนกวรรณ อุทากรณ์ ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
1416 กันยา กฤตเวทิน บ้านจอหอ นครราชสีมา
1417 พัชรินทร์ สายไพศรี ท้าวสุรนารี(2521) นครราชสีมา
1418 ธรรมรัตน์ อาสาสิงห์ เสนานุเคราะห์ นครราชสีมา
1419 ครองสุข เสริมเปล่งศรี ชุมชนบ้านเหลื่อม นครราชสีมา
1420 อรัญญาณี คำวงค์ บ้านหนองหญ้าขาว นครราชสีมา
1421 นาตยา พุ่มพฤกษ์ อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นครราชสีมา
1422 อัญชัน ทินโนรส อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
1423 กุลธิดา โลสมัย รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ชลบุรี
1424 อนงค์ ทวีวรรณกิจ บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง ร้อยเอ็ด
1425 บุญไล ศรีบาง วัดบ้านสำราญราษฎร์ บุรีรัมย์
1426 กนกอร คุณวงศ์ บ้านตะครองใต้ บุรีรัมย์
1427 รังสรรค์ สุทารัมย์ ร่มเกล้า มุกดาหาร
1428 ณัฐฎาภรณ์ จันทะโสม นิคมสร้างตนเอง สุราษฎร์ธานี
1429 เจนศิลป์ ห้าวหาญ บ้านโชค สุรินทร์
1430 ดนุพัฒน์ กันรัมย์ วัดนาเขื่อน ชลบุรี
1431 ปรานี พิชนาหะรี บ้านตะครองใต้ บุรีรัมย์
1432 ทัศนีย์ เทียมวงษ์ บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
1433 กฤษณะ นกบิน กมลลักษณ์ บุรีรัมย์
1434 จิราภรณ์ อินทร์กันหา แสงวิทยา สระบุรี
1435 ศิริลักษณ์ ปราบสกูล บ้านเสลาโสรง บุรีรัมย์
1436 สอิ้ง ฉิมกูล บ้านหนองทองลิ่ม บุรีรัมย์
1437 รัชนีย์ สีหะวงษ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
1438 วิรัตน์ พรมรักษ์ บ้านทุ่งจังหัน บุรีรัมย์
1439 ทิพยวรรณ อาภรณ์พงษ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
1440 กระแส พลจังหรีด บ้านหนองทองลิ่ม บุรีรัมย์
1441 ธีรศิลป์ พันธิ์โยศรี วัดหนองพรมหน่อ นครสวรรค์
1442 ณัชชา พรมงาม บ้านน้ำอ้อมผักระย่า อุบลราชธานี
1443 สายปัญญา แก้วผลึก ชุมชนบ้านโคกว่าน บุรีรัมย์
1444 สุรเดช อยู่จงดี อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย บุรีรัมย์
1445 วรวุฒิ วงศ์สิทธิรักษ์ บ้านโคกลอย บุรีรัมย์
1446 สมพาน เบ็ญณรงค์ อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย บุรีรัมย์
1447 จำเรียง แจ้งกูล อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย บุรีรัมย์
1448 ละเอียด นุ่มนวลศรี ชุมชนบ้านโคกว่าน บุรีรัมย์
1449 โสภา ดีดิเรก บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) บุรีรัมย์
1450 จีรนันท์ แวดล้อม บ้านพาชี บุรีรัมย์
1451 เรวดี ศรีชุมแสง บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
1452 เพยาว์ เหมือนพร้อม บ้านเก็ม บุรีรัมย์
1453 ปณภัช ปัทมาธนาโชติ อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กาญจนบุรี
1454 สุภา สุพร นิคมโนนสมบูรณ์ อุดรธานี
1455 สุชาวดี ศรีศิลา วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) กรุงเทพมหานคร
1456 ลลนา แก้วหนูนวล บ้านลิ่นถิ่น กาญจนบุรี
1457 กรรณิการ์ แววรัมย์ นิคมพัฒนาสายโท 11 บุรีรัมย์
1458 วิจิตรา เฉิดไธสง บ้านขุยวิทยา นครราชสีมา
1459 สุชญา เปรื่องการ บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) นครราชสีมา
1460 ศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์ ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ อุบลราชธานี
1461 ละมัย สุบงกช บ้านหนองกี่สุขสำราญ บุรีรัมย์
1462 รัชฎาภรณ์ เล้าศิริ บ้านหนองกี่สุขสำราญ บุรีรัมย์
1463 ประภาพร คำนึงเนตร บ้านหมูสี นครราชสีมา
1464 สุภี สุภานันท์ บ้านลำทองหลาง นครราชสีมา
1465 พุฒ ถัวทอง จินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
1466 นรินทร์ ทำดี บ้านทุ่งนาค สุรินทร์
1467 ปภาดา พรมนัส บ้านเขาล้าน ชุมพร
1468 นุชจารีย์ กระแสโสม ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
1469 ประทิน ประดิษฐ์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1470 พิมพ์พิกุณฑ์ พิทักษ์ไหมทอง บ้านบูรพา ศรีสะเกษ
1471 สุขสำราญ ช่างไชย เจริญศึกษา อุบลราชธานี
1472 บุญมี นาสะกาด บ้านหนองขาม ชัยภูมิ
1473 สรวงสุดา ดังสนันท์ รร.เทศบาลวัดใหญ่ราชพงษ์ สมุทรสงคราม
1474 ฐากร วุฒิจิรกุล บ้านจิก บุรีรัมย์
1475 จีราภร บูรณะ บ้านแกน้อย สุรินทร์
1476 นฤมล อาจภักดี บ้านตางมาง สุรินทร์
1477 พิษณุ บุญปลอด บ้านสามัคคี นครปฐม
1478 ศิราภรณ์ สัมฤทธิ์ผ่อง บ้านสำโรง สุรินทร์
1479 จารุวรรณ กลีบบัว บ้านรันเดง สุรินทร์
1480 เสาวภา วิเศษ อนุบาลจอมพระ สุรินทร์
1481 กิติศักดิ์ สายยศ อนุบาลจอมพระ สุรินทร์
1482 ศุภชัย ทองนำ บ้านแสรออ สุรินทร์
1483 ธงชัย ว่องไว ปทุมมาศวิทยา สุรินทร์
1484 เข็มเพชร บุญปลอด เจริญราษฎร์วิทยา สุรินทร์
1485 เอื้ออารี สมานุหัตน์ บ้านแกน้อย สุรินทร์
1486 แอนจนา เชิดสุข รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
1487 ปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
1488 วราภรณ์ ศิลปสิทธิ์ บ้านจักจรูก สุรินทร์
1489 พินิจ นาคงาม บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ สุรินทร์
1490 นารี นรสาร บ้านสะแร สุรินทร์
1491 วิไลพร ดอกแก้ว บ้านโคกเมือง สุรินทร์
1492 จุฑารัตน์ แนบทางดี บ้านโคกวัด สุรินทร์
1493 พงษ์ศิริ จารัตน์ บ้านอำปึลสนวน สุรินทร์
1494 สุทัด รุ่งเรือง อนุบาลจอมพระ สุรินทร์
1495 รุ่งโรจน์ สังข์โกมล บ้านตาเมียง สุรินทร์
1496 ปัณณภัทร เหลือสุข บ้านเจดีย์โคะ ตาก
1497 มานพ ตลับทอง บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สุรินทร์
1498 อรพรรณ อาษาราช บ้านโคกอารักษ์ สุรินทร์
1499 ทัศนีย์ สระศรี เจริญราษฎร์วิทยา สุรินทร์
1500 นิวัติ จารัตน์ บ้านประทัดบุอาลอ สุรินทร์
1501 พอพันธุ์ ผลเกิด บ้านนาบัว สุรินทร์
1502 ประถม คะเณมา บ้านโคกพระ สุรินทร์
1503 จุรีภรณ์ กฤติยาวรรณ์ บ้านหนองพรานพุก ประจวบคีรีขันธ์
1504 วงเดือน พิมพ์ตะคลอง บ้านทิพย์นวด สุรินทร์
1505 ธนพร พลแดง วัดแจงร้อน กรุงเทพมหานคร
1506 สาลิณีย์ จิ๋วสุข สามมิตร นครสวรรค์
1507 สุวภัทร คงทรัพย์ บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
1508 สุภาพร สาแก้ว บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) สุรินทร์
1509 พรนภา เงินถม บ้านตรมไพร สุรินทร์
1510 นงลักษณ์ ต่วนชัย อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
1511 พรพินันท์ โคตรพันธ์ บ้านไกลเสนียด สุรินทร์
1512 เยาวลักษณ์ นบน้อม แสงวิทยา สระบุรี
1513 ศิรารัตน์ บุญเหลือ บ้านทุ่งนาค สุรินทร์
1514 นริศรา สาแก้ว บ้านโคกพระ สุรินทร์
1515 อรทัย เศรษฐนันท์ อนุบาลจอมพระ สุรินทร์
1516 จริยา พวงจันทร์ รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ภูเก็ต
1517 รมิดา สาพันธ์ เจริญราษฎร์วิทยา สุรินทร์
1518 ศิโรรัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ บ้านหนองหรี่ สุรินทร์
1519 ชฏารัตน์ บูรณะ บ้านหนองหรี่ สุรินทร์
1520 สุพิชฌาย์ สวายสมสีกุล บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
1521 ภัทรภร เจนรอบ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สุรินทร์
1522 กนิษฐา ดวงสินธ์นิธิกุล อนุบาลภูสิงห์ ศรีสะเกษ
1523 กิตติพงษ์ นิราศภัย บ้านแสรออ สุรินทร์
1524 สมนึก สุรพล บ้านอำปึล สุรินทร์
1525 ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ บ้านโคกระเวียง ศรีสะเกษ
1526 สุภาวดี เจริญมาก บ้านรุน สุรินทร์
1527 กิติมา ศักดิ์ภูเขียว อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
1528 ทวี ไตรล้ำ หนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทร์
1529 ่มณีกาญจน์ เวียงรัตน์ ร่มเกล้า สระแก้ว
1530 พันณ์ชิตา เติมสุข บ้านขาม สุรินทร์
1531 นิภาพร สมานรักษ์ บ้านขาม สุรินทร์
1532 พิชานันท์ ยมขวัญเมือง บ้านงาช้าง ชุมพร
1533 วิญา จรัณยานนท์ บ้านโคกเพชร สุรินทร์
1534 ปริญดา วีระพันธ์ บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สุรินทร์
1535 จุฑามาศ บุญรินทร์ บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สุรินทร์
1536 ณัฐรดา เรืองสิริวัฒนา บ้านเหล่าม่วงโนนตาล สุรินทร์
1537 จรัสภรณ์ ลีราช บ้านจานหนองคู ศรีสะเกษ
1538 จิตรลดา ฐิติพงศ์ตระกูล บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) นครปฐม
1539 นางสาวณฐนรรจ์ จันทร วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์
1540 ทรายขวัญ สูตรตันติ บ้านเป้า สุรินทร์
1541 สุพิชชา บุญขาว บ้านตางมาง สุรินทร์
1542 อุรา เล้าวาลิต หนองเหล็กเบญจวิทยา สุรินทร์
1543 วริศนันท์ หนุนชู บ้านจบก สุรินทร์
1544 สดใส มีชัย บ้านตรมไพร สุรินทร์
1545 ประกอบ แสงเพ็ง บ้านตะคร้อ สุรินทร์
1546 ฐานิดา ณ ระนอง รร.เทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ สงขลา
1547 ไพฑูรย์ สายพิน อนุบาลเบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
1548 สุภามาศ ดีใหญ่ บ้านตรมไพร สุรินทร์
1549 สวรส ดวงใจ บ้านหนองกระทิง ศรีสะเกษ
1550 กนกวรรณ สานุสันต์ บ้านกางของ สุรินทร์
1551 ธนภร ตีบจันทร์ บ้านเนินสะอาด สระแก้ว
1552 พิมล หายทุกข์ บ้านแตล สุรินทร์
1553 สุริยา คงนาค บ้านอาวอก สุรินทร์
1554 ณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
1555 ลำดวน เหมหงษ์ บ้านหนองผือโนนแคน สุรินทร์
1556 บัวเนตร พลศรี บ้านศาลาสามัคคี สุรินทร์
1557 เกษราภรณ์ มุ่งดี สังขะวิทยาคม สุรินทร์
1558 แก้วมณี แต้มทอง บ้านโดง สุรินทร์
1559 ชุติกาญจน์ คำฝอย บ้านศรีนวล สุรินทร์
1560 จรูญรัตน์ คำไทย บ้านเสรียง สุรินทร์
1561 สุพล อนันมา บ้านศรีนวล สุรินทร์
1562 ธาราธร พลศรี บ้านโอทะลัน สุรินทร์
1563 เสาวณิต พลศรี บ้านศาลาสามัคคี สุรินทร์
1564 เมธาวิณี เอิบทวี บ้านสนบ สุรินทร์
1565 ดวงดาว กล้าเชี่ยว บ้านเถกิง สุรินทร์
1566 ชาณัชา ไชยชาญ บ้านห้วยปูน สุรินทร์
1567 สัมมนา นามวัฒน์ สังขะวิทยาคม สุรินทร์
1568 วรรนิพา กูลรัตน์ บ้านลุมพุกหนองกุง สุรินทร์
1569 จุลัยลักษณ์ ญาตินิยม บ้านตางมาง สุรินทร์
1570 จุฑามาศ จิตเจริญดี หนองเหล็กเบญจวิทยา สุรินทร์
1571 สังวาล สีสูงเนิน บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สุรินทร์
1572 ขนิษฐา ลุนพัฒน์ วัดเกตุประภา ปทุมธานี
1573 สิริกร อุดมพัวไพโรจน์ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1574 ประภาพันธ์ ทัศบุตร บ้านกะปู สุรินทร์
1575 กฤตผล สัตบุตร สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
1576 สุภาภรณ์ แจ่มใส บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) สุรินทร์
1577 ณัชชา ประทีปธนากร ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
1578 สุรพล มั่นใจ ตะดอบวิทยา ศรีสะเกษ
1579 พวงพยอม เฉลิม บ้านโนนเพ็ก ศรีสะเกษ
1580 อัษฎาวุธ โคสารคุณ ธันยธรณ์พิทยา ๒ อำนาจเจริญ
1581 สุนทรี จันทร์เขียว บ้านสามแยก-หินกอง ศรีสะเกษ
1582 สุครีพ โคตรพันธ์ บ้านหนองสาดโนนเจริญ ศรีสะเกษ
1583 อัจจนา หมัดแม่น บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ศรีสะเกษ
1584 นิตภาพร สิมนาม บ้านหนองแก้วสำโรง ศรีสะเกษ
1585 บุปผา สาลีทอง บ้านโคกอารักษ์ สุรินทร์
1586 อดุลย์ศักดิ์ ล้อมพรม อนุบาลวัดพระโต ศรีสะเกษ
1587 อมรรัตน์ เงินยวด บ้านคันเปือย อุบลราชธานี
1588 กรณ์ปนัสย์ เงาศรี น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1589 พรชัย สวัสดิวงษ์ ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) อุบลราชธานี
1590 พรทิพา เอี่ยมสะอาด บ้านสบาย ศรีสะเกษ
1591 พรทิพย์ แนวชาลี วัดสาธุประชาสรรค์ สระบุรี
1592 สมบูรณ์ ศรีเอี่ยมกูล วัดระฆังทอง ราชบุรี
1593 จันทนา คำเพราะ บ้านหนองหว้า ศรีสะเกษ
1594 วิภาพร โพธิ์ชัย บ้านไฮ(วันครู 2503) ศรีสะเกษ
1595 สิริรัชต์ ทวี บ้านสังเม็ก ศรีสะเกษ
1596 วรรณรา พงษ์สิน บ้านบักดอง ศรีสะเกษ
1597 พิมพ์นิภา พวงจันดา วัดพรหมสุวรรณสามัคคี กรุงเทพมหานคร
1598 ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์ บ้านกุดเสลาหนองขวาง ศรีสะเกษ
1599 ไพมณี สุระเสน บ้านโตนด ศรีสะเกษ
1600 ทัศนา สมสวย บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
1601 ภฤตยา ศิริพันธ์ บ้านปุนวิทยา ศรีสะเกษ
1602 ศิริรัตน์ ยงทวี บ้านหนองบักโทน ศรีสะเกษ
1603 อำพันธ์ จิตอาคะ บ้านโนนสูง ศรีสะเกษ
1604 วัลลิภา เกยมาศ วัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร
1605 สุภาวดี ถนอมลาภ บ้านนาทม อุบลราชธานี
1606 วนิดา ศิริเศวตกุลวงศ์ อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1607 สินีนาถ โพธิ ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี
1608 พิศาล ศกุนะสิงห์ บ้านศรีราชา อำนาจเจริญ
1609 เฉลิมศักดิ์ รัตพันธ์ บ้านเรือทองคลองคำ ศรีสะเกษ
1610 ศิยาภรณ์ ศรีสุรรณ์ เพียงหลวง 14ฯ ศรีสะเกษ
1611 อัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ บ้านไพรพัฒนา ศรีสะเกษ
1612 สมพร จีนรัมย์ สวงษ์พัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
1613 วัฒนา ทองมนต์ บ้านโป่ง ศรีสะเกษ
1614 ศศิวีญา บูชาธรรม บ้านสะเดาใหญ่ ศรีสะเกษ
1615 สมคิด โคณบาล บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ศรีสะเกษ
1616 สุบบรณ์ สีลาบา บ้านโพง ศรีสะเกษ
1617 จุลพล ศรีดาพันธ์ บ้านหนองคล้า ศรีสะเกษ
1618 น้ำอ้อย จันครา สวงษ์พัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
1619 สุริยะ อะสิพงศ์ ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
1620 ดวงจิตร เสาศิริ บ้านไพรพัฒนา ศรีสะเกษ
1621 ปภัชวรินทร์ ประจำ บ้านละลม ศรีสะเกษ
1622 กานต์ติมา ติดมา บ้านทุ่งศักดิ์ ศรีสะเกษ
1623 นุชจรี ทองยวง บ้านภูมิศาลา ศรีสะเกษ
1624 สมหมาย ศรวิมล บ้านระกา ศรีสะเกษ
1625 ดวงใจ วิสิฐธันยธร อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ
1626 พงษ์รัตน์ เพิ่มพร บ้านระกา ศรีสะเกษ
1627 เทพเทวัน ดวงธนู บ้านทะลอก ศรีสะเกษ
1628 วีรมนต์ มนต์ฤทธานุภาพ บ้านระกา ศรีสะเกษ
1629 สากิยา ศิริวงษ์ บ้านตาอุด ศรีสะเกษ
1630 กวิสรา คำเสียง บ้านกะดึ ศรีสะเกษ
1631 ดวงตา สายสิน บ้านระกา ศรีสะเกษ
1632 รินทร์ศิริ รัตนพันธ์ บ้านโคกตาล ศรีสะเกษ
1633 บุษบา แซ่ต่าง บ้านละลม ศรีสะเกษ
1634 นงค์ลักษณ์ คำเหลือ บ้านปราสาทเยอ ศรีสะเกษ
1635 ถนอมพร ขันนอก บ้านติ้ว ศรีสะเกษ
1636 มานิต ไชยโชติ ดอนกลอยวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
1637 กชกาน อสิพงษ์ บ้านหนองแวง ศรีสะเกษ
1638 ภารดี เรืองอมรวิวัฒน์ บ้านเปี่ยมตะลวก ศรีสะเกษ
1639 เฉลิมศรี ทองทับ บ้านกุดเสลาหนองขวาง ศรีสะเกษ
1640 ยศ​วีร์ มังตะการ บ้านโคกชำแระ อุบลราชธานี
1641 จำลองศิลป์ ไชยชนะ บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สุรินทร์
1642 ปาณิดา อินวันนา บ้านโคกระเวียง ศรีสะเกษ
1643 รัชดาภรณ์ นันทสิงห์ บ้านสดำ ศรีสะเกษ
1644 กัญญณัช แก้วมรกต หนองเหล็กเบญจวิทยา สุรินทร์
1645 ชนัญญา ตรีรักษา บ้านหนองจิก ศรีสะเกษ
1646 กุมาริกา วรรณวงษ์ บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ศรีสะเกษ
1647 เสถียร จำเริญ บ้านสวนกล้วย ศรีสะเกษ
1648 จิราพร แก้วคำ รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ชลบุรี
1649 รัตติยา รัตนอุดมณ์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1650 ธนาวดี สุพรม บ้านพงพรต ศรีสะเกษ
1651 อัจฉรา จิตอำนวย รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช
1652 สำราญ แขมคำ บ้านหนองสำโรงน้อย ศรีสะเกษ
1653 วราภรณ์ รัตนวรรณ อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศรีสะเกษ
1654 สุกาลดา วงศ์ภักดี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1655 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1656 สุปัญญา แววสว่าง บ้านตลาดหนองเรือ ศรีสะเกษ
1657 สำเร็จ ทองนาค เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สุรินทร์
1658 ณิชชิตา พานถม แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1659 ญัฏฐภรณ์ ืถาบุตร บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ศรีสะเกษ
1660 ฤทธิบูรณ์ ผิวทน บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ ศรีสะเกษ
1661 นิภาวรรณ บัญญัติ ชุมชนวัดหนองตำลึง ชลบุรี
1662 ศรีสุดา พันธสีมา รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง ศรีสะเกษ
1663 ประนอม สายเพชร บ้านโอดนาดี อุบลราชธานี
1664 ทองจันทร์ เนาวบุตร ชุมชนหนองสังข์ ศรีสะเกษ
1665 อารี ชูสุข บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1666 จิรศักดิ์ จันทรักษ์ บ้านแขว ศรีสะเกษ
1667 ประสิทธิ์ นนท์ศิริ บ้านแก้งลิงโคกสว่าง อุบลราชธานี
1668 บังอร งามจิตร บ้านปลาฝา อุบลราชธานี
1669 พิศมัย ปฏิรัตนัง บ้านหนองกินเพล อุบลราชธานี
1670 สมฤดี พจนกวิน บ้านตรมไพร สุรินทร์
1671 ดรุณี ธรรมเจริญ บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ อุบลราชธานี
1672 โสภา จรทผา บ้านบึง-เบาะอุ่น สุรินทร์
1673 สมจิตร ศุภษร แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
1674 นิยะดา ตรงกรณ์ บ้านป่ากุงใหญ่ อุบลราชธานี
1675 เฉลิมชัย คืนดี บ้านถนนหักใหญ่ นครราชสีมา
1676 อภิสิทธิ์ โพธิ์คาร บ้านสระคำ อุบลราชธานี
1677 วลีรัตน์ ศรีบุญเรือง บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ศรีสะเกษ
1678 ชัยณรงค์ แก้วศรี บ้านลาดวารี อุบลราชธานี