Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ ลูกเสือช่อสะอาด
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ชนิดาภา เชื้อปุย อนุบาลเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
2 เนาวรัตน์ ช่างเครื่อง วัดกลาง สิงห์บุรี
3 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
4 นุชภาวรรณ พุ่มจีน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลับแล อุตรดิตถ์
5 สุวรรณชัย พรหมศร เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
6 วารุณี บุญเพ็ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลับแล อุตรดิตถ์
7 ศศิมา นามวงษ์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
8 โิอม รัตนพันธ์ บ้านควนสระ สุราษฎร์ธานี
9 นิวัฒน์ กองมนต์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
10 ศรัณ เฉยสัสดิ์ อนุบาลสีชมพู ขอนแก่น
11 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
12 โชคดี ขุนแก้ว วัดพนม สุราษฎร์ธานี
13 ประดิษฐ แก้วศรี บ้านทุ่งส้มป่อย ตรัง
14 วราภรณ์ ชุมภูศรี ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
15 ธีรไนย ธรรมวิเศษ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
16 ปิยะ จันทร์ซ้าย ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
17 อนาคินทร์ เสโน ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
18 มลฤดี ผลอ้อ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
19 ทศพร ตรีทศ คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา มุกดาหาร
20 สายยุทธ ชุมภูศรี ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
21 ศรีเพชรวัชร ศรีเมือง บ้านคลองสุข สุราษฎร์ธานี
22 สมจิตร แสนคำ บ้านคำเขือง มุกดาหาร
23 อานนท์ คนขยัน บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
24 พิศมัย พันธุ บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
25 เพชรี ทองแก้ว บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
26 นงคราญ เวียงนนท์ บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
27 อุษา เมฆสุข อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
28 นูรียะ ปาแซ คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ยะลา
29 วาสนา แซ่กี่ วัดบ้านใน สุราษฎร์ธานี
30 บุษกร พืชพันธ์ ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
31 มลิวรรณ ศักดิ์ศฤงคาร ชุมชนบ้านทางควาย สงขลา
32 ปวีณา บุญญานุพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต
33 รุ้งรัศมี สุภา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
34 อวิรุทธิ์ จันไตรย์ บ้านดงถาวร สุรินทร์
35 เกรียงศักดิ์ แนบนิรมิตร บ้านกงหนิง สุราษฎร์ธานี
36 ไพรัช สวัสดิ์พาณิชย์ บ้านหนองนาหล้า ร้อยเอ็ด
37 เอี่ยมสกุล หมุนลี รร.เทศบาลวัดเกษมจิตตาราม อุตรดิตถ์
38 บรรจบ โพธิ์ศรี วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย
39 ปวีณา สีทาราช บ้านโนนสวรรค์ อำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี
40 จิรศักดิ์ ทองเพชร บ้านดินแดงสามัคคี สุราษฎร์ธานี
41 กิตติพงศ์ ไหมแก้ว บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี
42 ฉัตรชนก สุขมล รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ นครศรีธรรมราช
43 ฐาปณี เกลี้ยงเกิด รร.เทศบาลตำบลท่าแพ นครศรีธรรมราช
44 บารเมษฐ์ นิยากร วัดท่าคล้อ สระบุรี
45 ทิวาพร อยู่เย็น วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สระบุรี
46 สุรศักดิ์ จันทรชิต บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี
47 สมเกียรติ ไกรราษฎร์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
48 เบญจพร สมุทรเศรษฐ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี
49 ชาตรี เพชรกูล บ้านควนยอ สุราษฎร์ธานี
50 กรองกาญจน์ สังข์ทอง บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ สุราษฎร์ธานี
51 โสภาพร ผาน้ำคำ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
52 รัชนีกร ศรีประสาร ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
53 ทิพวรรณ พันภูงา ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
54 ชนัญชิตา เพชรทอง ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
55 อมรรัตน์ ค้ำชู บ้านควนสูง สุราษฎร์ธานี
56 ปิยมาส เต้งชู บ้านตะกรบ สุราษฎร์ธานี
57 สมใจ ปาละสอน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
58 จักรพงษ์ ไชยวงศ์ บ้านหนองสระหงส์ ร้อยเอ็ด
59 อรรถวิทย์ ทองก้านเหลือง ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
60 นิติญา ทิจันทุง สถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง) กรุงเทพมหานคร
61 ชุติญา วรรณโพธิ์ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
62 เฉลิมพล บัวเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
63 ศุภเกียรติ เดชพละ อนุบาลเมืองอาจสามารถ ร้อยเอ็ด
64 สุภาพ แก้วบัว วัดคีม สิงห์บุรี
65 ประจวบ มาขุมเหล็ก บ้านหนองทัพไทย ร้อยเอ็ด
66 นพดล แสงน้ำ หนองยางวิทยาคม ร้อยเอ็ด
67 หทัยชนก คชพันธ์ บ้านเหนือ ร้อยเอ็ด
68 นำชัย นามชารี บ้านเหนือ ร้อยเอ็ด
69 ศุลีลักษณ์ ชัยงาม บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
70 จิตตราภรณ์ พลพุทธา บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
71 ดวงจันทร์ นามโคตร บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
72 นาตยา ทรงครักษ์ บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
73 รักปราณี ดาวเรือง บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
74 ขวัญจิตร์ ชาวสวน บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
75 ศิริจังกรณ์ ไชยโย บ้านหัวดง ร้อยเอ็ด
76 มาริษา พลอาษา บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
77 ศศิธร ผูกจันทร์ บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
78 จีรพร เพชรดี บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
79 อารีรัตน์ วิชัย บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
80 รุ่งทิพย์ วงศ์บุญ บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
81 สาคร ศีรประสาร บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
82 ปวีร์งาม หินกอง บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
83 ชนัดดา สุดชารี บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
84 นิตยา บางโท บ้านเหล่าข้าว ร้อยเอ็ด
85 บุญช่วย ชัยรัตน์ อนุบาลเมืองอาจสามารถ ร้อยเอ็ด
86 รัตนา สงวนรัตน์ บ้านหนองสองห้อง ร้อยเอ็ด
87 วีระชัย จันทร์สุข ลองวิทยา แพร่
88 จีรนันท์ ศรีวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
89 สมพิชญ์ วงษ์ด้วง ทองเอนวิทยา สิงห์บุรี
90 พรทิพย์ บุญวงศ์ บ้านโคกมะม่วง สุราษฎร์ธานี
91 สมศรี แก้วเจริญ บ้านโคกมะม่วง สุราษฎร์ธานี
92 เจษฎา ถิ่นสอน ลองวิทยา แพร่
93 สิทธิชัย ไชยวงค์ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เชียงใหม่
94 สายชล โพธิ์ุตุ่น บุญนาคพิทยาคม ชัยนาท
95 คารมณ์ จงจงประเสริฐ บุญนาคพิทยาคม ชัยนาท
96 จุฑามาศ เยาว์ทุม บุญนาคพิทยาคม ชัยนาท
97 สมคิด ล้อดี รร.เทศบาลวัดโชค ราชบุรี
98 กรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุล บ้านข่อยวิทยา ลพบุรี
99 ณัฐกฤช ชัยชนะ บ้านเลี้ยว พะเยา
100 เลิศ จันทิมา ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
101 กฤตภาส ใสคำฟู ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
102 ลัทธิชัย นามนนท์ บ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
103 ขนิษฐา ผุยมาตย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย
104 มนัส ศรีทา บ้านใหม่วังตะเคียน เพชรบูรณ์
105 ชีวะ ลีปรีชา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
106 นิยม จำปาอุ่น บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
107 สายสุนีย์ ฤดีขจรไชย บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
108 นิติรัตน์ บัวทุม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
109 สุกัญญา จันตูม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
110 สมถวิล พัฒน์พระพรหม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
111 ปรียาภรณ์ สิงห์ทอง บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
112 บำรุง ด้วงโต บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
113 จิราภรณ์ เมฆาพันธุ์ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
114 ศิริลักษณ์ มืดหล้า บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
115 ยุทธภพ เผ่าเพ็ง วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) ปราจีนบุรี
116 ภัทรภร บุญรักษา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
117 สมศักดิ์ จันทร์แท้ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส
118 สุเทพ ชิตกุล ฐิติวิทยา กาญจนบุรี
119 ศิราภรณ์ ตั้งจิระศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี
120 มลิณีย์ ใจแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
121 อารดา ยีโกะ ดำรงค์ศาสน์วิทยา สงขลา
122 สาครรัตน์ กล้าหาญ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
123 จิรนันท์ สวนแก้ว วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
124 เอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุล บ้านสำนัก ระนอง
125 ณัฏฐกานต์ โทตบุตร บ้านนา ระนอง
126 เอกรินทร์ เพชรกรด ระวิราษฎร์บำรุง ระนอง
127 ไพรสณ สิงอุดม บ้านบางกล้วยนอก ระนอง
128 ศักดิ์ชาย ไพโรจน์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง
129 ธนชิต จองไว บ้านนาเข นครพนม
130 อุปกิติ ศาสตร์เณร บ้านบางเบน ระนอง
131 ชวณัฐ หาญโสดา บ้านท่าฉาง ระนอง
132 สายัน เรืองโสม อนุบาลชานุมาน อำนาจเจริญ
133 อำพล ประทุมสุวรรณ บ้านท่าฉาง ระนอง
134 คมกริช มิรัตนไพร น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
135 ช่องมาตร จันทาเทพ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
136 จันทรา คำอินทร์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
137 มนตรี เกษีสังข์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
138 สุจิรา มะลิรัตน์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
139 นิติพงศ์ จันทะไพร น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
140 บุญมา ศิริโส น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
141 จุฑามาศ ยะมาวิรัญ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
142 ภควัต โอวาท น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
143 สุริยา สาลี น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
144 ดวงทิพย์ ศรีใส น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
145 ปรมิน พิมพ์พันธ์ุ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
146 กมลวัฒน์ พูลศรี วัดโพธิ์เกรียบ อ่างทอง
147 สมเกียรติ สุขปลั่ง วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
148 วันชัย พันธุมงคล วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
149 ภาคภูมิ นาคทิพย์ วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
150 ธรรศกร สังข์ชุม สตรีระนอง ระนอง
151 สุพีร์ สุริยะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
152 ศศิกานต์ อุชชิน บ้านไร่นางาม เพชรบูรณ์
153 นิพนธ์ รอดทองดี เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
154 วิรัตน์ ศรีวิไล วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก
155 วรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
156 ไชยวัฒน์ วิเชียรไชย นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
157 รัชนัญ เพชรมี ลูกจันทน์ปิยะอุย เพชรบูรณ์
158 ดรุณี ท้าวพา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์
159 เชตวัน สุวรรณศรี เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
160 พิชิต ศรีสุนา เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
161 ทิวา วรโยธา เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
162 บัณฑิต สุขวารี วัดมงคลธรรมนิมิต อ่างทอง
163 เพชรี แก้วแกม บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
164 ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
165 จิราภรณ์ ยืนยิ่ง รร.เทศบาลแสนสุข อุบลราชธานี
166 รภัสสา ทุมลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโคก อุตรดิตถ์
167 กันยารัตน์ ชินวงศ วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
168 มาไล กรรณีวงษ์ วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
169 วัฒนเทพ ยุนขุนทศ วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
170 สมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ อนุบาลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
171 รพีพรรณ บุญเกิด วัดศรีสวัสดิ์ ปราจีนบุรี
172 ณัฏฐ์ชานันท์ ผลเกลี้ยง พิชัยรัตนาคาร ระนอง
173 ราณี เครือโสม บ้านโคกสั้น ปราจีนบุรี
174 ปิยะนุช พินโท เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี
175 รัชดาภรณ์ พรมจุ้ย รร.เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) อุตรดิตถ์
176 จันทิมา มะลิ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นครนายก
177 สายสมร ชื่นชม บ้านดงหวาย ร้อยเอ็ด
178 เอกลักษณ์ ต่อวงศ์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง
179 ธฤต อนันต์ไชย เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำพูน
180 กัลยวรรธน์ ตะเภาทอง วชิรบารมีพิทยาคม พิจิตร
181 สหพงศ จั่นศิริ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี
182 พัฒน์นรี นาคเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหลังสวน ชุมพร
183 ทัศนะ อ่อนนิ่ม เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
184 อมรรัตน์ นามเนียม เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
185 อัฉริยา คล้ายคลึง เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
186 ชิดาพร อินใจ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
187 ประเสริฐ อินทรัพย์ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
188 มธุรส ปานไกร เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
189 อุดมพร ยอดบุตรดี เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
190 สุนิศา อุดมเดช เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
191 ไสว เอี่ยมเมี้ยน เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
192 นพรัตน์ รองหมื่น เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
193 กุลธิดา พัติบูรณ์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
194 รุ่งศักดิ์ สืบมี บ้านขะเนจื้อ ตาก
195 ชาลินี เชื้อนันไชย บ้านหัวเมือง ลำปาง
196 เจนณรงค์ เรืองมะเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี
197 พงษ์ดนัย มุ้ยพรม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
198 รวี โต๊ะเล๊ะ บ้านอีโยะ นราธิวาส
199 วุฒิพงษ์ วงศ์แพทย์ วัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร
200 บุญยืน เจริญลาภ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
201 เอกราช จันทะเลิศ วัดสารอด กรุงเทพมหานคร
202 อิทธิพล วรรณวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
203 ฉัตรวัต ศิลาเกษ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
204 พงศธร สุริยวรากุล วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
205 สุกัลยา ตอเงิืน วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
206 วิเชียร ผงอ้วน วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
207 สุรสิทธิ์ ดรละคร วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
208 ชวลิต เข็มศิริ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
209 สุขภิรมย์ กุณรักษ์ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
210 ดำรงค์เกียรติ แพงศรี วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
211 จารุเนตร แพงศรี วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
212 เกษตร อ๊อกเวชะ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก
213 บุญเตือน สุบิน บ้านใหม่สามัคคี ลพบุรี
214 ปาณิสรา ธิษาจารย์ บ้านหนองมะสัง กาญจนบุรี
215 นิตยา มะโนสาร วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
216 นิตยาพร เตี้ยวสกุล พิชัยรัตนาคาร ระนอง
217 ธรพฒน์ ทิศกระโทก อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
218 อัจฉรา คะษาวงค์ อนุบาลนครพนม นครพนม
219 พัชรวดี อ่ำเจริญ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
220 รุ่งอรุณ ภูมิไฉล วัดหนองแก้ว ปราจีนบุรี
221 พรพิมล ชัยสวัสดิ์ ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ปราจีนบุรี
222 อารยา พระสุวรรณ พิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร
223 ธาตรี จันทร์เรือง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
224 รสสุคนธ์ สุนทรมุนี อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) นครสวรรค์
225 สุบิน สีขาว บ้านระหานประชาศึกษา กำแพงเพชร
226 เอกชัย ขุนฤทธิ์ วัดอภยาราม พัทลุง
227 นฤมล เพชรแวว บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
228 อัครวัฒน์ พิมทอง เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
229 ธัญวลัย นงค์พรมมา บ้านหนองคล้า ปราจีนบุรี
230 ประภาพร หล่อปัญญากิจการ บ้านคลองทราย เพชรบูรณ์
231 นวลอนงค์ โพธิ์ชาวย อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
232 สุรินทร์ ชำนาญคง รร.เทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ สงขลา
233 ศศิประภา อินริราย ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ตาก
234 วรรณภา ฮะซิ้ม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
235 อัฐพงศ์ แก้วเจียรวนนท์ สทิงพระวิทยา สงขลา
236 ณัฐวัลย์ เมืองลือ บ้านไม้ตะเคียน ลำพูน
237 อัญชลี ทองช่วง บ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง เพชรบูรณ์
238 วันวิสาข์ ฉลองชน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
239 ชวลิต มินพิมาย ชุมชนบ้านห้วยหลัว สกลนคร
240 กรองกาญ ป้องประดา สุภวิทย์ สระแก้ว
241 วชิระ สุทารส สุภวิทย์ สระแก้ว
242 สวิตตา ดอยแก้วขาว บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
243 พรศักดิ์ กลิ่นประทับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
244 กมลกานต์ โคตระกุล วัดนาคกลาง กรุงเทพมหานคร
245 ปณิธาน ภูษาทอง วัดสามโก้ อ่างทอง
246 ทรงฤทธิ์ พรประภา ประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
247 สุดใจ ภู่เทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
248 ชาญวิทย์ แสงเกตุ รร.เทศบาล 3 โศภณพิทยาคุณานุสรณ์ สงขลา
249 ธนาธิป สอนอาจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
250 พรหมนิมิตร ลอยสง แจ้คอนวิทยา ลำปาง
251 อนุสรณ์ ศรีรักษา บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก เลย
252 นิรุตติ์ อินต๊ะจันทร์ บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว ลำพูน
253 นางสาวปรวิศา ประชุมชัย บ้านขี้เหล็กคำเจริญ อุบลราชธานี
254 ตรีชฎา วงศ์ชนะ บ้านทรายขาว นราธิวาส
255 ณัฎฐธิดา หนูฟอง นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม
256 อภิชาติ แสนเรือน บ้านล้องเครือกวาว ลำพูน
257 สังเวียน สีแก้ว กุตาไก้วิทยาคม นครพนม
258 ชาญชัย ชัชวาลย์ บ้านวังขาม เพชรบูรณ์
259 ธีรพร นิลฉิม วัดเก็ตโฮ่ ภูเก็ต
260 อมร รอดเพ็ง วิทยาสาธิต ภูเก็ต
261 ไพโรจน์ แสนเขื่อน วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นครพนม
262 อัญธิกา คำภิระแปง วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
263 กมลทิพย์ บัวแดง ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
264 ปิยเมศ อินทจำรัส วัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์) กรุงเทพมหานคร
265 ปรัตถกร ชัยบุรินทร์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
266 วสันต์ เผือกพันธ์ อพป.คลองน้ำใส สระแก้ว
267 สกลักษณ์ สิงหราช บ้านแม่กาษา ตาก
268 พรพิมล ฉะอ้อน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
269 ธรพรกมล อินทะเว บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) ปราจีนบุรี
270 มาโนชญ์ อุดจันทร์ ญาณวิศิษฏ์ ตาก
271 กรรณิกา พลทม บ้านเนินหอม ปราจีนบุรี
272 ชมนภัส โห้นา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
273 สุนันทา สมบัติเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
274 กานต์ จันทร์แดง อุเทนพัฒนา นครพนม
275 วุฒิชาติ โกยวิวัฒน์ตระกูล บ้านในทอน ภูเก็ต
276 อนงค์ภัทร์ โรจน์ธนกุลชัย ผาเทิบวิทยา มุกดาหาร
277 นวัตกรณ์ แซ่จิว วิทยาลัยเทคนิคสงขลา สงขลา
278 ภัคสิตา มุมสิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน นครปฐม
279 ชญานิศ ศรีโภคา บ้านทรายขาว นราธิวาส
280 สุริยา เชื้่อวังคำ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
281 ไพศาล นาคแป้น วัดควนธานี ตรัง
282 เกล็ดดาว นนท์สระเกษ อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
283 พงษ์ศักดิ์ สว่างสุข วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
284 ปนัฐฐินันท์ มีประเทศ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
285 ศักดิ์ศรี ปะกิระคัง บ้านคลองหว้า สระแก้ว
286 รัตติยา พูลผล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
287 กฤษพงศ์ อยู่เย็น บ้านสีสุกห้วยโมง สกลนคร
288 ไกทอง มุดผากิตติเดช โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
289 ไกรศักดิ์ อนุญาหงษ์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
290 กิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์ ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
291 วรรณชนะ โสภาบุตร วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี
292 พิสิทธิ์ คุณวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี
293 จักรกฤษ ์จันโทสุทธ์ วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
294 ศุภฤกษ์ วงศ์ชารี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี
295 พิสิทธิ์ ฤทธิ์เนติกุล บ้านนาหว้า นครพนม
296 ประยงค์ นามพิลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
297 ประวิทย์ หนูสุข วิเชียรมาตุ ตรัง
298 รุ่งนภา ชูจันทร์ บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) ภูเก็ต
299 วัชราภรณ์ พรหมจันทร์ บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) ภูเก็ต
300 เพ็ญนภา ศรีคิรินทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง ตรัง
301 ทศพล ฤาชากูล บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
302 กฤติมา แก้วประเสริฐ ก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช
303 เกียรติภูมิ พูลพัฒน์ โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
304 ดวงใจ คำแก้ว บ้านดงบัง ปราจีนบุรี
305 ชุดาวรรณ พลวงค์ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
306 สมบัติ มันตะสูตร วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) พิษณุโลก
307 สัจจา มโนมัยนุกุล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
308 นพดล พิมพะจักร์ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา นราธิวาส
309 ณัฐ​นนท์​ จาดคำ​ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
310 เบญจมาภรณ์ อินทร์อ่วม​ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
311 ปราณี แสงจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
312 บัณฑิต ดั้งชารี บ้านเหล่าดอนเงิน อุดรธานี
313 ศิรายุพงษ์ กุสโล บีกริม สระแก้ว
314 ชลลดา ศิริไชย วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา
315 ณัฐวุฒิ ประสมสุข บ้านนาใหม่ แพร่
316 ทองทับ ขันอ่อน บ้านพันห่าวดอนดู่ นครพนม
317 วรวิทย์ วรฉัตร รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ลำปาง
318 นพพร ไกรศรี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
319 นิพนธ์ เคี่ยมการ บูรณะรำลึก ตรัง
320 สมโภช ทองสัมฤทธิ์ หงษ์หยกบำรุง ภูเก็ต
321 ปริญญา โทบุรี บ้านคชศิลา ยะลา
322 สุภาภรณ์ น้อยทรงค์ บ้านบาก2 มุกดาหาร
323 มานิต คลายสุวรรณ วัดเทพกระษัตรี ภูเก็ต
324 ทิพย์สุดา ทองศรีเกตุ สุเหร่าลาดบัวขาว กรุงเทพมหานคร
325 หทัยชนก หลวงเทพ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
326 ศิริกัลยา ไชยมงคล วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
327 ดนัย ปานทอง สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
328 อนุชิต วิลามาศ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
329 เดชขจร ไพบูลย์ บ้านบึงโน สกลนคร
330 ทัศนา วรรณระภา วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) จันทบุรี
331 ธนกฤต เครือคุณ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
332 อัญชลี กุลวงค์ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
333 นวลจันทร์ อ้วนไตรย์ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
334 วันชัย สระแก้ว วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
335 พิสิษฐ์ แวงสันเทียะ เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
336 จิราพรรณ ราศรีชัย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ พิษณุโลก
337 ปัทมาพร นกพึ่ง นิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) พิษณุโลก
338 ชัยชาญ ศรีประยูร นครนายกวิทยาคม นครนายก
339 สมพร ศรีแสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
340 วบุณฑริก หนูยิ้มซ้าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
341 กฤตยา คำพิลา ชุมชนบ้านนาบอน เลย
342 อฒิวัฒณากรณ์ สังขทัศไนย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
343 มารุตต์ ลั่นเต้ง บ้านทุ่งศาลา ตรัง
344 ดำรงค์ วรรณแรก บ้านลิพัง ตรัง
345 สมจิตร โคนเคน ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
346 อาวรณ์ อนุญาหงษ์ ค้อวิทยาคม นครพนม
347 กฤษฏิ์พัสวี ธารธนศักดิ์ วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
348 วรรณกร การนา วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
349 ลัดดา ชาติวงค์ วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
350 ประทีป สว่างประทีป วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
351 ฌานิพัฒน์ มีมุ่งกิจ ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
352 ประเวช บุรมณ์ ค้อวิทยาคม นครพนม
353 อำไพร ผาสีดา วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง นครพนม
354 ธนโชติ แสนทอง วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
355 ชมพูนุท แอกทอง เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
356 ชยาวุธ เชื้อดวงผุย นครพนมวิทยาคม นครพนม
357 นุชรี อ่อนรู้ที่ บ้านบางคราม ตรัง
358 กมลชนก เขตตะเคียน วัดไทรทอง ตรัง
359 ฉัตรชัย จันทโืท บ้านบางเป้า ตรัง
360 ทศพร สิงห์แก้ว บ้านหนองนาว ลำปาง
361 จุมพฏ มาแก้ว ควนขนุน พัทลุง
362 เสถียร แสงบุญมี หนองโนวิทยาคม กาฬสินธุ์
363 วิชิต เดชาฤทธิไกร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี
364 สงกรานต์ ยืนยั่ง มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นครพนม
365 ณภัทร คนขยัน พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กาฬสินธุ์
366 สุวิทย์ สิทธิกุล วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่
367 จิดาภา ศรีดาจันทร์ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
368 ชุมพล ภูอ่อนศรี ดอนหวายราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
369 ทักษิณา พรมท้าว วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
370 กานดาภา ญาณะศร วัดเหมืองง่า ลำพูน
371 เสาวณี ไชยรักษ์ มิตรมวลชน ๑ พัทลุง
372 อรอุมา สมรฤทธิ์ นาคำราษฎร์รังสรรค์ นครพนม
373 ชวนพิศ แสงสวย อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
374 กัณชราพร ยกยิ่ง วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก
375 ประยุทธ เสนาศูนย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ร้อยเอ็ด
376 จักริน ศิระพรธนารัชต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตาก
377 จีรทีปต์ ณ ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
378 อัจฉริกา นิติพงศ์สกุล ปัญญาวิทย์ ตรัง
379 ภาณุพงศ์ สมอชัย บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
380 สาคร คำแสน โคกเครือวิทยา กาฬสินธุ์
381 สุขสันต์ เทศแย้ม วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
382 เพ็ญนภา วิสารวุฒิ บ้านช่องกะพัด จันทบุรี
383 สันติ โทฮาด คำโพนทองราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
384 จักรกริช ชื่นสิน วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร
385 คาวี ภูเพ็ชร อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
386 ขวัญชัย ศรีช่วง บ้านหนองเรือ ชุมพร
387 นพรัตน์ มหิพันธุ์ คำโพนทองราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
388 กกวิสรา คงนวล วัดหาดทรายแก้ว ชุมพร
389 ธีรวุฒิ กั้วอำไพ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
390 นาตยา ม่วงไหมทอง วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
391 ชลดา บัวสี บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) พิษณุโลก
392 ประสงค์ ยุบลเขต คำโพนทองราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
393 สมาน ยอดนครจง รร.เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น
394 สุลีวัลย์ คนหาญ นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
395 เอกโชติ โชติไสว บ้านวังมน กาฬสินธุ์
396 วุฒิกุล ศรีชะตา นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ กาฬสินธุ์
397 เฉลิมวุฒิ ยุทธไชย วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ชุมพร
398 ศิริวัฒน์​ สุวรรณ​รม​ย์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
399 ดรุณี พละสุข บ้านหนองหัวช้าง กาฬสินธุ์
400 วิชัย มะนัส บ้านห้วยยาง กาฬสินธุ์
401 นพพร แก้วทอง รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
402 สำเริง นิลพัฒน์ บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
403 รจนา กลิ่นหอม ชุมชนวัดหาดสำราญ ชุมพร
404 ชาลี แก้ววารี ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร
405 พัชรี สุขพระจันทร์ บ้านเกาะรากเสียด กำแพงเพชร
406 มนู มุ่งเจริญ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร
407 นภาวรรณ สมบัติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช
408 ฤทัยรัตน์ บุญตา บ้านบางค้างคาว ตรัง
409 บุญช่วย กุญชะโมรินทร์ หนองกุงราษฎร์วิทยา กาฬสินธุ์
410 กำพล อุปัชฌาย์ บ้านเสียววิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
411 ประเสริฐ เริ่มวงษ์ วัดโป่ง จันทบุรี
412 ไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์ วัดราชบุรณะ ชุมพร
413 สุดารัตน์ ขันศิลา ท่าข้ามวิทยา ชุมพร
414 นพดล คงป้อม นาโบสถ์พิทยาคม ตาก
415 จินตนา คำก้อน ดงสวรรค์อุดมมิตร กาฬสินธุ์
416 ปรีดา สีเหลี่ยม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว
417 ชวนพิศ พุฒนกุล บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
418 ปิยธิดา เตียวติ แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
419 กฤษฎา ทองกำเหนิด ศรียาภัย ชุมพร
420 เสาวนีย์ บุญเฉลิม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
421 ทรงศักดิ์ ขันตี จิตราวิทยา เชียงใหม่
422 พิจิตตรา วิชะนา คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
423 นิพนธ์ ดารุนิกร อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) อำนาจเจริญ
424 ศราวุธ สิทธิชัย บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ชุมพร
425 นวลนภา คมขำ วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) พิษณุโลก
426 อำนาจ นพพรพิทักษ์ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี
427 รัชดาภรณ์ แตะเเอ วิเชียรมาตุ 3 ตรัง
428 กนกวรรณ เบี้ยวสถิตย์ ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
429 กฤษณา สุวรรณเจริญ บ้านมอเจริญ กำแพงเพชร
430 อัจฉรา รัตตะมาน ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
431 สุวิชยา เสาเพ็ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฟากท่า อุตรดิตถ์
432 ศักดิ์ชาย กิมเซียะ ประชานิคม 4 ชุมพร
433 สุนัน ผลรักษา ดงเมืองวิทยาคาร กาฬสินธุ์
434 ประกาย ศรีสุข บ้านม่วงวิทยาคม กาฬสินธุ์
435 เอกราช สุวรรณ รร.เทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ ยะลา
436 สานนท์ สุดสวาสดิ์ วัดพะงุ้น ชุมพร
437 บูคอรี สะแต มุสลิมศึกษา ยะลา
438 พรพรรณ บัวทั่ง มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
439 ยุทธนา ภู่ถนนนอก ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
440 สมบัติ ทอดเสียง บ้านหัวเสลา กำแพงเพชร
441 ประภาศรี ประภาศรี วัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร
442 กฤษฎา จันทร์แก้ว ดอนเสียวแดงพิทยาคม นครพนม
443 ภิเษก วงศ์แก้ว ขาลสุวรรณอนุสรณ์ เชียงใหม่
444 ศุภฤกษ์ ภู่ฤทธิ์ ชุมชนบ้านคลองลาน กำแพงเพชร
445 เบญจวรรณ หาญวุฒินานนท์ วัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
446 ชัชวาลย์ คำโสกเชือก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
447 ชาตรี หมันการ วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา
448 ประเมธ ภูคงคา ท่อนสังข์วิทยา กาฬสินธุ์
449 ปัทติมา ปรีชา ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ชุมพร
450 สายขวัญ ยังช่วย บ้านทุ่งยางงาม ตรัง
451 ชีวสาธน์ กิ่งแก้ว วัดโพธาราม ฉะเชิงเทรา
452 รุ่งปรีดา มูลสุวรรณ นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
453 มนตรี เล่ห์สิงห์ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ปราจีนบุรี
454 รัตชณี คชรินทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
455 พรทิพย์ โตสถาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร
456 สิตาพัชร์ ผิวเงิน นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุดรธานี
457 ปารมี เชื้อวังคำ คำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร
458 สาคร มงคลเสริม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ
459 แก้วสัมฤทธิ์ บุทา รามราชพิทยาคม นครพนม
460 นฤมล อุ่นพยัคฆ์ บ้านในหุบ ชุมพร
461 อำนาจ หารัญดา เชียงสาศิลปสถาน กาฬสินธุ์
462 ภานุวัฒน์ คงสมมาตร บ้านดอนสนวน กาฬสินธุ์
463 ธนกฤต อยู่จัตุรัส ราชประชานุเคราะห์ 3 ชุมพร
464 ไพรัตน์ เพียรสดับ บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร กาฬสินธุ์
465 ณัลตระนา ชาภูคำ ร่มเกล้า มุกดาหาร
466 เชิดชัย ช้ำเกตุ วัดสนามชัย ชัยนาท
467 สุภาพร ศรีนาค อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ชุมพร
468 รณภัทร ยวงงาม อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ชุมพร
469 สถาพร หาดสาร รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย ลำปาง
470 สวงสุดา แก้วแพง บ้านโคกรังน้อย เพชรบูรณ์
471 วีรพล ศิลปเจริญวงศ์ บ้านเนินถาวร เพชรบูรณ์
472 จิรวรรณ แซ่ชี ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร
473 สมฤทัย เนตรพรมราช วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
474 ดารณี เวียงอินทร์ บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
475 โชติ จิตขาว ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
476 วิศูตร์ เรืองเลิศ โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
477 เมลดา สมณะรัชกร ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
478 สัตตบุษย์ ตะวังทัน เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
479 พิทักษ์ ปานเจริญ วัดท่าแก้ว ชัยนาท
480 วีณา พึ่งเจียม วัดท่าแก้ว ชัยนาท
481 ยุภาภรณ์ สืบศรี วัดท่าแก้ว ชัยนาท
482 สุชาดา เกตุน้อย วัดท่าแก้ว ชัยนาท
483 พลอยมณี ชื่นทะเล กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
484 ยอดเพชร แพรน้อย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
485 ประสิทธิโชค เหมือยวงค์ ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ สระบุรี
486 ขจร สังข์ประเสริฐ ชุมชนคลองจันทน์ ชัยนาท
487 เสถียร ขจรโมทย์ บ้านลาดวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
488 อุไรวรรณ นรมาตร์ หนองบัวราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
489 ทรรศนีย์ เรืองศรี หนองบัวราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
490 พิมสิริญา ธนาพัฒน์เมธาภูมิ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
491 เครือณรงค์ ใจเด็ด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
492 สิริวิมล นาซิว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
493 ผ่องใส ศรีสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
494 นันทิยา พลศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
495 สมจิตย์ รอดคำทุย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
496 ณัฐนันท์ ธัมมานุกูลสวัสดิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
497 กฤษณะ ปานะศรี รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
498 ปรีชา นุชราชวงษ์ วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
499 ดวงแก้ว พัดขำ บ้านน้ำดิบ ตาก
500 ปทุมรัตน์ หลวงนิหาร บ้านคลองยาง เพชรบูรณ์
501 ณัฏฐ์ดารินทร์ หาญฉวะ บ้านกวางโจนโนนทอง ชัยภูมิ
502 ยงยุทธ ขาวสุข บ้านใหม่ปฎิรูป นครราชสีมา
503 สุรวุฒิ ตั้งดี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
504 ลำเจียก สังข์ประเสริฐ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
505 พิกุล แย้มเจิม วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ชัยนาท
506 รุ่งรวี บุญเงิน อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
507 ปิยะวุฒิ ป้องเพชร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
508 สาลิตา เรียนทัพ วัดท่า ชัยนาท
509 วัชรินทร์ เอี่ยมสกุล บ้านบึงลัด ชุมพร
510 มณี พัดขำ บ้านแม่ตื่น ตาก
511 ชุติมณฑน์ วรวงศ์ อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
512 ธีรภัทร์ ใจดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี
513 มนตรี รักถึง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
514 สุดารัตน์ สาประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท
515 เทียมชัย นิลผาย บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
516 อุ่นใจ จิตจักร์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
517 จันทร จอมทรักษ์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
518 พัทธนันท์ ศรัณย์รักษ์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
519 พิสมัย ปัตบุตร บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
520 มนัญญา ภูถาวร โคกหวายราษฎร์สามัคคี กาฬสินธุ์
521 ชาญวิทย์ สีนาค ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
522 สมภูมิ สิงห์โตหิน อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
523 วิฑูรย์ หอมสวาสดิ์ ชุมชนวังทอง อุดรธานี
524 อิทธิพล มุ่งลา บ้านโกรกสำโรง นครราชสีมา
525 มานนท์ ภาษีเนตร มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
526 พิชญ์ชานนท์ โสมา บ้านคำโพธิ์โคกก่อง อุบลราชธานี
527 ยุทธชัย แสงจันทร์ บ้านควนนกหว้า พัทลุง
528 อดุลย์ จันทพาล ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
529 สาธิดา ทองน้อย บ้านโนนแคน อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
530 พรนภา ชาลีผาย บ้านช้าง อุดรธานี
531 จันทวดี ตระการ บ้านช้าง อุดรธานี
532 โกมิน ทัพซ้าย ประชาสามัคคี อำนาจเจริญ
533 อรุโณทัย นารินรักษ์ บ้านช้าง อุดรธานี
534 ธนดล ยืนยงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
535 ฐิติมา บุไธสง บ้านทับควาย นครราชสีมา
536 อานนท์ ดำรงวงค์วิจิตร วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร
537 รักพงษ์ ขอลือ วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร
538 เศกสันติ์ แสงใสแก้ว บ้านน้ำคำน้อย ยโสธร
539 สายสมร ภูสีโสม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
540 ทินกร พลศรี กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กาฬสินธุ์
541 ญาณวิทย์ สร้อยจิตร บ้านรุน สุรินทร์
542 อาทิตย์ พรมตวง ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
543 อำนาจ มะลิงาม ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
544 เอกภพ เปรยรัตน์ สมสะอาดสวนฝ้าย อุบลราชธานี
545 เสกสม ตะปะสา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สิงห์บุรี
546 ชำนาญ พรมบัวภา บ้านโนนเมืองสองคอน มหาสารคาม
547 คมศักดิ์ คำมีแสง บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง มหาสารคาม
548 ชาตรี สิงห์เทา บ้านหนองยาง อำนาจเจริญ
549 อัมพร ศรีธรรมบุตร บ้านโนนเนาว์ มหาสารคาม
550 ไกรศร สิงหาศรี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
551 มะณีนุช แสนสุข บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
552 เกียรติสุดา สุนิพัฒน์ บ้านบัวท่า อุบลราชธานี
553 จันทรวิมล สุภโกศล บ้านบัวท่า อุบลราชธานี
554 ปัณณทัต ทองดี บ้านรวมไทย ประจวบคีรีขันธ์
555 สมศักดิ์ พูลเชื้อ ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ อำนาจเจริญ
556 จริยา ภูริธิติมา ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
557 สราวุฒิ กุมภิโร บ้านเหล่าพ่อหา มหาสารคาม
558 ณัฐธรธร สิทธิ บ้านปลาโด ร้อยเอ็ด
559 เสน่ห์ เอื้อแท้ เถินวิทยา ลำปาง
560 ณัฐวุฒิ นักฟ้อน บ้านขุมเงิน ยโสธร
561 สุพัตรา นามวงค์ บ้านขุมเงิน ยโสธร
562 บุษบงค์ ห้วงทรัพย์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
563 จตุพร หมอโอสถ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
564 ปณิตา แก้วกระจ่าง บึงพะไล นครราชสีมา
565 สาวิตรี พิมคีรี จำปาโมงวิทยาคาร อุดรธานี
566 ณัฐวรรธน์ วิเชียรศาสตร์ เดชอุดม อุบลราชธานี
567 ไพศาล ชนะสะแบง บ้านช้าง อุดรธานี
568 จุรีรัตน์ สุขภาค บ้านทับเมย อำนาจเจริญ
569 อธิคม ศรีธรรมบุตร หนองหานวิทยา อุดรธานี
570 จุฑารัตน์ กิ่งกัน วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) สิงห์บุรี
571 เกสรา ศรีอ่อน รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร พิจิตร
572 เพ็ญศรี บุระคำ บ้านผักหนอก มหาสารคาม
573 ยุทธนา สีดาพาลี บ้านนาโหนนน้อย อุบลราชธานี
574 ณิชาพร ชาวทะเล วัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) สมุทรสาคร
575 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
576 สงวน ผิวผ่อง บ้านสีดาสระแก้ว มหาสารคาม
577 รสรินทร์ หมื่นสุข หนองหานวิทยา อุดรธานี
578 ปวิณา โพธินาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
579 ชาญฤทธิ์ เบ็ญจจินดา หนองหานวิทยา อุดรธานี
580 อนุรักษ์ โพยนอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
581 ฉัตรตะวัน สุนทรวิภาต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
582 ธีรศักดิ์ สารสมัคร จิกดู่วิทยา อำนาจเจริญ
583 มงคล แสงย้อย จิกดู่วิทยา อำนาจเจริญ
584 พงษ์ศักดิ์ พิมพิลา ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
585 อำพร มะนูรีม บึงสิงโต ฉะเชิงเทรา
586 เรณู กองษร บ้านคำแขนศอก ยโสธร
587 สายพิณ ศรีศาลา บ้านคำแขนศอก ยโสธร
588 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
589 สุจิตรา กฤษณะกาฬ บ้านนาเรียง ยโสธร
590 สุมาลี มาตย์นอก บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย มหาสารคาม
591 โกศล พุทธขัน บ้านห่องเตย อำนาจเจริญ
592 ประวิทย์ บุญชู วัดท่าเรือ ราชบุรี
593 ศุภสิทธิ์ ทองแก้ว หนองโพดวิทยา อุบลราชธานี
594 พงษ์อนันต์ จันทนาม บ้านบุ่งเขียว อำนาจเจริญ
595 สัญญา ด่านกลาง บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา มหาสารคาม
596 สุภวัต ลาภสาร จิกดู่วิทยา อำนาจเจริญ
597 วีรพงษ์ วีระวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
598 สกุลรัตน์ อุปชิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
599 สมนึก พรมจันทร์ หนองบุญมากประสงค์วิทยา นครราชสีมา
600 เวธกา เวสสุวรรณ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
601 รจนา พรหมชาติ วัดเขาปิ่นทอง ราชบุรี
602 ศิริพร จันดา บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
603 เจนวิทย์ พนาดร บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
604 จีระศักดิ์ บริสุทธิ์ บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
605 ประภาส อิ่มคำ รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก
606 บุญศรี ไชยบุดดี บ้านน้ำใสม่วงวิทยา มหาสารคาม
607 รัชฎาภรณ์ น้อยผล บ้านโนนสัง มหาสารคาม
608 อักษราภัค แก้วประเสริฐ บ้านกุดมะฮงดงสวาง ยโสธร
609 บุญสนอง สมวงศ์ ปากช่อง นครราชสีมา
610 นฤมล มูลทองชุน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม
611 สมคิด ออมสิน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
612 สุทธิพงษ์ ก้องเวหา กระบากวิทยาคาร มหาสารคาม
613 พจน์ ฟักอ่อน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
614 สมชาย มะรัตน์ กระบากวิทยาคาร มหาสารคาม
615 ณัฐทกร เงียบสดับ รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ตาก
616 จีระเดช เพชร์ทูล สลกบาตรวิทยา กำแพงเพชร
617 รุ่งเรือง พันพละ บ้านโจดบัวบาน มหาสารคาม
618 ฟิตรี เจะแว มุสลิมศึกษา ยะลา
619 ธนกร อิงคนินันท์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
620 วุฒิศักดิ์ ม่วงจำปา บ้านสังข์ทอง มหาสารคาม
621 อำนาจ ศรีพันลำ บ้านป่าปอ มหาสารคาม
622 นางไพรวัลย์ เศษโม้ ศิริราษฎร์หมากหญ้า มหาสารคาม
623 ทนงศักดิ์ ด้านวัังขวา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
624 วราฤทธิ์ ก๊าสอุไร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
625 วัลลภ ปริญทอง รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
626 มณีรัตน์ พนาดร บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
627 ปาณิสรา ทองกัลยา บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี มหาสารคาม
628 ชำนาญ ช่างสากล บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
629 สุจิตรา มีศิลป์ บ้านซับตะเคียน นครราชสีมา
630 ขนิษฐา ป้องชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
631 พิมพ์รภัส รักษ์ม่วงทอง บ้านเกาะไม้แหลม ชลบุรี
632 วินัย อ่อนศรี เนกขัมวิทยา ราชบุรี
633 ตรีชฎา จีบฟัก เนกขัมวิทยา ราชบุรี
634 แก้ววันนี เมฆวิลัย เนกขัมวิทยา ราชบุรี
635 สุชิน ดอนวัดไพร เนกขัมวิทยา ราชบุรี
636 ทศพร ทิพย์โยธิน เนกขัมวิทยา ราชบุรี
637 บุญรุ่ง คอนเมฆ เนกขัมวิทยา ราชบุรี
638 วลัยลักษณ์ หาญสิงห์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
639 สุจิตรา ชามทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
640 พิมอุษา จันดาหัวดง บ้านนกเหาะ มหาสารคาม
641 บุบผา รักษาราษฎร์ ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) ราชบุรี
642 ลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) ราชบุรี
643 ณัฏฐลักษณ์ จันทรศรีสกุล บ้านโคกกลางบ่อหลุบ มหาสารคาม
644 สุภาพร สิมหล้า บ้านโคกกลางบ่อหลุบ มหาสารคาม
645 วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ่์ บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
646 ชัชวาลย์ ป้อมสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
647 ดิศักดิ์ อันฐาเชษ วัดศาลาท่าทราย สุพรรณบุรี
648 สุพัตรา อันฐาเชษ วัดบางเลน สุพรรณบุรี
649 นิติพล สดีวงษ์ วัดนาวังหิน ชลบุรี
650 รุ่งทิวา เห็นชัย บ้านเขาอำนวยสุข ชลบุรี
651 สิรวีร์ ขันธะกาด รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
652 รัชดาภรณ์ นาคสวัสดิ์ อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) พิจิตร
653 จินดา บุณยสาระนัย อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) พิจิตร
654 ชิตพล พวงไธสง วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
655 ลิขิต พวงศรี วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
656 กานดา อ้นไธสง วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
657 อดุลย์ ปิตาระเต เสนานุเคราะห์ นครราชสีมา
658 พัชราพรรณ ศรีสร้อย ชุมชนบ้านเชียงแก้ว อุบลราชธานี
659 จงกล อุณหพงศา บ้านอ้อกระทิง นครปฐม
660 พนารัตน์ หุ่นเอี่ยม วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) ราชบุรี
661 พงษ์ศักดิ์ พบสุภาพ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นครปฐม
662 พงษ์ศักดิ์ พิมพ์พิสาร บ้านหนองตาคง นครราชสีมา
663 หอมรับ ซุ้ยไกร บ้านหนองบึง มหาสารคาม
664 ณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์ อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
665 เสงี่ยม ฉวีวงศ์ วัดศรีสุนทร บุรีรัมย์
666 มัลลิกา รามมะมะ เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
667 สมบูรณ์ ลิ้มวิัย วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) ราชบุรี
668 อนวัทย์ ฤกษนันทน์ โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
669 วัชราพร โพธิ์ประสิทธิ์ บ้านขลอด ชลบุรี
670 ดนุพล นาทอง อยู่เป็นสุขอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
671 ธีระวุฒิ เค้าคำ บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
672 สันติ ทุพรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร
673 ณรงค์เดช บุญสาง พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี
674 รสริน สารธิมา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
675 พีรพล เฉลิมวัฒน์ อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
676 ชูโชค อิ่มเหว่า วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
677 นิติยา แสนอุบล อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
678 ธีรภพ นิจกิจ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา
679 ฐิติวรดา ต้นแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
680 แสนพิทักษ์ สุทธคุณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี
681 พวงเพชร บังหลวง บ้านสัตหีบ ชลบุรี
682 วทัญญู ยาศรี ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน พิจิตร
683 ณรงค์ชาญ นุชารัมย์ สรรพวิทยาคม ตาก
684 พัสกร พิทักษ์อมรพันธ์ รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
685 เกศดา จันทร์จรุง ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นครศรีธรรมราช
686 สาลี่ เขตเจริญ ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นครศรีธรรมราช
687 นภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล จักราชวิทยา นครราชสีมา
688 พรอุษา มาเจริญ วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นครปฐม
689 จินตนา เปี่ยมลาภ บ้านสัตหีบ ชลบุรี
690 สุพิชฌาย์ ชื่นตา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
691 สวณี อุทคำกอง บ้านโนนจิก อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
692 สุกัญญา ถนอมมิตร์ บ้านหนองขาว พิจิตร
693 พรพรรณ สุนทรมานพ บ้านไร่ใหหลำ ชลบุรี
694 อนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ วัดเชิงเลน พระนครศรีอยุธยา
695 ศุภรัตน์ ชำนิธุระการ วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นครศรีธรรมราช
696 นายก้องศักดา ยศราวาส วัดบัวทอง บุรีรัมย์
697 ทิวากร ดวงแก้ว วัดสามจุ่น สุพรรณบุรี
698 ปิ่นมณี ตราชู บ้านโคกยาง นครศรีธรรมราช
699 ฉวี ไชยแสง ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พิจิตร
700 หล่ม วิชัย ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พิจิตร
701 ปราณี แพงแสงไพศาล วัดไพรงาม บุรีรัมย์
702 ณัฐชัย เชิงหอม บ้านหนองหัวหมู ศรีสะเกษ
703 วาสนา คชไกร บ้านไทรงาม นครศรีธรรมราช
704 ปรารถนา จันทร์ปัญญา บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
705 ฆัสรากร วงค์ไชย บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
706 ทิวาพร จันทร์โน รร.พนมมาศพิทยากร อุตรดิตถ์
707 จิดาภา สนนิคม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
708 ระพีพร วงค์มน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพานทอง ชลบุรี
709 วีระวัฒน์ พิณโท บ้านพิณโท อุบลราชธานี
710 เกษม ประจักษ์ศิลป์ วัดหนองลาน กาญจนบุรี
711 ธนภรณ์ ผลถาวร ตะแพนพิทยา พัทลุง
712 ปิยวรรณ ถาวรกูล วัดโพธิ์ทองเจริญ สุพรรณบุรี
713 ศุภากร ช้างทอง อำนวยวิทย์นครปฐม นครปฐม
714 ธิติมาภรณ์ อ้วนผิว บ้านนาดี อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
715 อนุพนธ์ ทองรุ่งโรจน์ บ้านหนองสองห้อง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
716 ธีระยุทธ พันธ์ชนะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่
717 พรพรรณ การุณ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
718 บุญเกิด สิงทอง บ้านหนองกุง มหาสารคาม
719 จักริน วรนุช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี
720 ปรียา ทองถวิล วัดควนยาว นครศรีธรรมราช
721 วรสิรี ลิขิตวงศ์ วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
722 วีรยุทธ คุณสุทธิ์ บ้านจิกคันช้อน กำแพงเพชร
723 เจริญรัตน์ เรือนเรือง วัดสระกร่างเจริญธรรม สุพรรณบุรี
724 ภัทรภร พลอยดอนคา บ้านทุ่งดินดำ สุพรรณบุรี
725 วิโรจน์ ฝ่ายคำตา บ้านตุ อุบลราชธานี
726 นิคม นิรมาณ วัดทองประดิษฐ์ สุพรรณบุรี
727 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
728 ปริญญา นิวาสวงษ์ บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ มหาสารคาม
729 พรรณพร ศรีขวัญเมือง บ้านหนองกุฏิ สุพรรณบุรี
730 วันดี หาญกุดเลาะ วัดเขาพนมนาง สุพรรณบุรี
731 นงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์ ไทยวัฒนาประชารัฐ นครราชสีมา
732 วรวัส โพธิ์งาม บ้านนานวน อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
733 จิตรลดา เกิดเรือง วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) สุพรรณบุรี
734 เบญจาพร เพชรมีดี วัดบ่อคู่ สุพรรณบุรี
735 วิยะดา มุ่งงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม นครปฐม
736 สุพัตรา สิมวงค์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
737 ภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์ วัดบ่อคู่ สุพรรณบุรี
738 ทิชานนท์ หนอนวุ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
739 นิมิตร มากกลาง บ้านหนองตาคง นครราชสีมา
740 กิตติพงษ์ สีหานาม วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
741 เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ แม่ทะประชาสามัคคี ลำปาง
742 อุดร โลหะรัตน์ วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สงขลา
743 มาลินา เงินทอง บ้านนาป่าแดง กำแพงเพชร
744 ประภัสสร แจ้งโพธิ์ วัดยางยี่แส สุพรรณบุรี
745 ลำไพร บุญประสาน บ้านเอ็นอ้า อุบลราชธานี
746 คนึงนิจ รุ่งวัฒนภักดิ์ ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี
747 นัฐฏ์ เดชนะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาดี ปราจีนบุรี
748 โสภิต จิรัญดร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
749 ชูศรี กาญจนวงศ์ วัดสโมสร นครศรีธรรมราช
750 สราวุฒิ ปันดี รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย ลำปาง
751 สรภูมิ เจียงสงวน แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
752 เกศรินทร์ จิตรงาม รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย ลำปาง
753 นุชจรี รัตนะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา สงขลา
754 ธนวรพรรณ ทองจันทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา สงขลา
755 รักษ์พล มีด้วง วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
756 วิมลภา ไขแสงทอง วัดสระด่าน สุพรรณบุรี
757 วรญา วิไลรัตน์ รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย ลำปาง
758 นวรัตน์ อังศุภัค รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย ลำปาง
759 พรพรรณ ไชยวรรณ์ รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย ลำปาง
760 ภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ รร.เทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์
761 ปรีชญา วันแว่น รร.เทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์
762 นิมิต เจียมตน รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย ลำปาง
763 เดี่ยว จรวุฒิพันธ์ บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
764 ภัทรานิษฐ์ อินเมฆ บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
765 ลัดดา ทองโตนด บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
766 เกตุกนก บุญธปัญญา บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
767 ลัดดา รอดเขียว บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
768 ธมนภัทร ขอนทอง บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
769 วรรณนิศา บดีรัฐ บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
770 เจนจิรา ขันแก้ว เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
771 จิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช
772 อัญชลี นามสนธิ์ บ้านกุยเหนือ นครศรีธรรมราช
773 นรเทพ สังข์วรรณะ รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี
774 หญิงวรรณิศา จันทร์เสียงเย็น วัดยางสว่างอารมณ์ สุพรรณบุรี
775 วัลลพ ใจรักษา วังหินวิทยา ลำปาง
776 ปณภัช ปัทมาธนาโชติ อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กาญจนบุรี
777 ประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
778 สิริมา หมาดหลี ชุมชนบ้านปาดัง สงขลา
779 สุกัญญา บุญเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
780 ลักขณา รามสูต บ้านนาป่าแดง กำแพงเพชร
781 สมกิจ ผดุงสุนทร บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
782 วรวุฒิ สีมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี
783 กันตพงศ์ คงหอม ชุมชนบ้านสี่แยก นครศรีธรรมราช
784 เปมิกา กันทะวงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นครปฐม
785 เจริญดี บริสุทธิ์ อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
786 สมใจ แก้วกำเนิด วัดโพธิ์นฤมิตร สุพรรณบุรี
787 รมย์ยุพา พุ่มพวง บ้านเขาแรต ชลบุรี
788 ทิชานนท์ ศรีศิล บ้านนาป่าแดง กำแพงเพชร
789 สุนีย์ พรมมาก บ้านนาป่าแดง กำแพงเพชร
790 จุไรรัตน์ เดชะผล บ้านนาป่าแดง กำแพงเพชร
791 สมโภชน์ ทองประดับ บ้านนาป่าแดง กำแพงเพชร
792 นาตยา นนท์วงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
793 ภัสราพร สังข์งาม บ้านปลายคลองเพรง นครศรีธรรมราช
794 อุทัย คำสีหา บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) นครราชสีมา
795 วิษณุ บุญเพ็ง บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
796 จักรกฤษณ์ เก่านาน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
797 จินดารัตน์ ถาวร บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
798 สุทธิพงษ์ วงษ์ขันธ์ บ้านอำเภอ ชลบุรี
799 นราภรณ์ คำหวาน บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
800 อุษา จินาวัลย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
801 จารุวรรณ เตสาแก้ว ชุมชนบ้านบางเสร่ ชลบุรี
802 สุวัจน์ มณีมาส วัดไม้เรียง นครศรีธรรมราช
803 กรฤต ปากห้วย มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
804 นันทรัตน์ สุมล วัดไม้เรียง นครศรีธรรมราช
805 บุปผา เงินประโคน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
806 จิรวัฒน์ ครองแก้ว บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
807 สันติ สิงหาพรม ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ชัยภูมิ
808 สุพาพร สีดา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง ชลบุรี
809 พิชญา ชินนอก บ้านหนองโสน นครปฐม
810 จีราภัคฐ์ ดอกไม้เทศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
811 ไกรวัลย์ ชัยนัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีราชา ชลบุรี
812 จีราพร ศรีสอาด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีราชา ชลบุรี
813 จิตรานันท์ ศรีวิลัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีราชา ชลบุรี
814 รัตติยา ตาทิพย์ บ้านหนองบัว ตาก
815 กัณห์สิภัทร เหลืองนภัส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านบึง ชลบุรี
816 นันท์นภัส จำเรือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
817 จินตนา ผาโท ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
818 สุภาพ สงโสม ละอายพิทยานุสรณ์ นครศรีธรรมราช
819 จิรันธนิน นาถพงศ์พันธ์ บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก
820 อาทร ดีรื่น วัดดอนยายหอม นครปฐม
821 ชัชวุฒิ นราศรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี
822 นิติมา ดิษฐวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
823 ศิริพร เปรินกุล บ้านอำเภอ ชลบุรี
824 จิระวิน พุ่มนวล แม่จะเราวิทยาคม ตาก
825 ธารินี เจริญชัย สุขานารี นครราชสีมา
826 อุทัย วงณรา จักราชวิทยา นครราชสีมา
827 เสกสรรค์ อรรคฮาต บ้านบ่อแก้ว กำแพงเพชร
828 สาทิตย์ เกณฑ์ลาด วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
829 รุ่งทิวา คุ้มทรัพย์ บ้านหนองแสง-วังอ่าง อุบลราชธานี
830 สาคร โพธิ์ไพจิตร รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี
831 ธีร์ณดล แสงศรี รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
832 ศศิวรรณ ค่ำคูณ บ้านหนองแสง-วังอ่าง อุบลราชธานี
833 ยุภาวดี ชำนาญเวช ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
834 จิราพร บุญอุ้ม บ้านแก้งซาว อุบลราชธานี
835 สิงหา เย็นปู วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) สมุทรสาคร
836 จิราภรณ์ ภูอุดม วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) สมุทรสาคร
837 สุดารัตน์ บุญโต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
838 จารุวรรณ วงษ์ยาแดง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
839 สุรสิทธิ์ ทองเล็ก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
840 วัชรพงศ์ วงศ์วีระพันธุ์ ประชาราชวิทยา ลำปาง
841 ปรีชา การสอสด ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
842 ธัญสินี สุวรรณรัตน์ บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย
843 ธราพงษ์ หนูอินทร์ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
844 วงศ์ธวัช ชื่ยชม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
845 อุษณีษ์ บุญเรือง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
846 อรอนงค์ ดุมนิล บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
847 นฤมล แจ้งกิจ วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
848 เอกพงษ์ พิทักษ์กำพล บ้านเวียงเดิม เชียงราย
849 จินตนา การสมบัติ วัดอู่ตะเภา พระนครศรีอยุธยา
850 บัณฑิต โบตั๋นแก้ว บ้านห้วยชมภู เชียงราย
851 บุซิตา เปรื่องเวช รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
852 ธีรพงษ์ ใจหมั้น สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช
853 สาโรจน์ ยอยรู้รอบ วัดสระพังลาน สุพรรณบุรี
854 วรกมล สุตะวงค์ บ้านสมานมิตร เชียงราย
855 จำลอง ปัดนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
856 วัชรินทร์ ทองอินทร์ ยาบีบรรณวิทย์ ปัตตานี
857 ซุฟเฟียน เจ๊ะมะ สุวรรณไพบูลย์ ปัตตานี
858 โชติวุฒิ ก๋าขัติ บ้านร่องเผียว เชียงราย
859 เกรียงศักดิ์ เมืองจั่น บ้านโคกปรือ เพชรบูรณ์
860 อนันทวัช เปียสกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวี ชุมพร
861 สุวิภา พรหมประทีป ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวี ชุมพร
862 ปลื้ม ปรีชา บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑'' พระนครศรีอยุธยา
863 ราชัน มานะกิจ ป่าแดงวิทยา เชียงราย
864 เสกสรรค์ ผูพงษ์ บ้านผ้าขาวโพนแพง สกลนคร
865 น้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ วัดหนองน้ำส้ม ( เจียนวิทยาคาร ) พระนครศรีอยุธยา
866 นิวัติ กลับกลาย ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี
867 พัชรินทร์ แสนกล้า อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
868 อำนาจ พุทธกัง นาเดื่อพิทยาคม นครพนม
869 ฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์ โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
870 เบญญาภา สุวรรณประเสริฐ บ้านปูเต้อ ตาก
871 ธนภัทร สิทธิสน วัดโคกทอง (บวรวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
872 กิตติศักดิ์ วิชัยดิษฐ์ใจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
873 สุรพล จริยา เสรีวิทยา แม่ฮ่องสอน
874 พัฒนา โพธิ์ศรีทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
875 สาคร ไกรรัตน์ ฮั่วหนำมูลนิธิ ปัตตานี
876 วัชรพล ช้อนทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
877 นิพนธ์ ลาภเจือจันทร์ วัดศรีสุดาจันทร์ ปัตตานี
878 ซุลกีฟลี สาแลมะ บ้านกระเสาะ ปัตตานี
879 สิชาภัทร พูลใหญ่ ราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร
880 เนตรดาว ปาลรัตน์ ฮั่วหนำมูลนิธิ ปัตตานี
881 สุวิมล พรหมชาติ ฮั่วหนำมูลนิธิ ปัตตานี
882 มัทนา โฉมเฉลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
883 สุชล จันทร์แดง ฮั่วหนำมูลนิธิ ปัตตานี
884 พิพัฒน์ พงศ์ประยูร บ้านบาเงง ปัตตานี
885 เยาวลักษณ์ ปานเพชร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
886 อับดุลเลาะ เจ๊ะซอ บ้านมะแนดาแล ปัตตานี
887 อับดุลบาซิ เจ๊ะซอ บ้านแลแวะ ปัตตานี
888 วาสนา ทวีกาญจน์ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
889 สิริชอน หะยีเหาะ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
890 กอลีเยาะ หะยียุนุ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
891 ฉลวย อินทรเพชร บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
892 สาการียา บินวาริส บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
893 รัชคติ ข้อมงคลอุดม บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
894 คมกฤษฏิ์ กาบคำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
895 สมจิต วิริยะบุญญาเกียรติ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
896 วิจิตรา หน่อทอง บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
897 ฮานีซ๊ะ สาซู บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
898 หะมีดะ บือราเฮง บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
899 นิภาพร สาและ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
900 กันยา โคพิชัย บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
901 สุธารัตน์ วิเศษ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
902 อารีนา มะเเซ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
903 อรดี ต้นโพธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
904 สิทธิพงษ์ ส้มเกิด บ้านกะลาพอ ปัตตานี
905 ยุภา เทพพรหม บ้านกะลาพอ ปัตตานี
906 สุมารถ เงินละเอียด วัดรัตนวราราม พัทลุง
907 นพนันต์ ชมภูแสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
908 เจะซง และหมัน บ้านท่าพง ปัตตานี
909 ดวงพร แก่นพะเนาว์ ท้าวสุรนารี(2521) นครราชสีมา
910 จันทนา ฝาไธสง ท้าวสุรนารี(2521) นครราชสีมา
911 ธารน้ำไพร ประเสริฐสังข์ บ้านคลองสะท้อน นครราชสีมา
912 ยาการียา อาหลี บ้านกระหวะ ปัตตานี
913 อโนทัย เสนเผือก บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ยะลา
914 สุธาสินี สุวรรณมณี ชุมชนบ้านนาสีทอง สงขลา
915 สุทธิชัย เพชรชมทรัพย์ ทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา
916 สุภาวรรณ เชาวรัตน์ บ้านโนนบ่อหวายดินดำ อุบลราชธานี
917 ยงยุทธ พยัคฆพล บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ อุบลราชธานี
918 ไพชยนต์ บุญสุภา บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) อุบลราชธานี
919 จอมขวัญ อบแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหลังสวน ชุมพร
920 ศักดิ์วิฑูรย์ ศรีซังส้ม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
921 วรรณชนีย์ ศรีแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
922 รุ่งตะวัน วันดี บ้านคลองเดื่อ นครราชสีมา
923 พักตรา อิสเรสรังสรรค์ บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) นครราชสีมา
924 ตรัย แกลงกระโทก บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
925 ฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน บ้านเมืองตะโก นครราชสีมา
926 กมลนัทธ์ นะราวงศ์ บ้านดอนกลอยหนองยาง มหาสารคาม
927 บุญยัง เจริญฉิม ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) สิงห์บุรี
928 ละมุล ทำจำปา บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) นครราชสีมา
929 จันทิมา เจ๊ะเหยง บ้านคลองสระ สุราษฎร์ธานี
930 วรรณภา ดำเทวา วัดควนเนียง สงขลา
931 กันยารัตน์ รัตนพรหม วัดควนเนียง สงขลา
932 คะนึง คงวิลาด วัดควนเนียง สงขลา
933 ปภาวรินทร์ ดวงจันทร์ วัดควนเนียง สงขลา
934 เอกศักดิ์ ดวงภักดี วัดควนเนียง สงขลา
935 พีระศักดิ์ ทะรารัมย์ บ้านแก้งซาว อุบลราชธานี
936 สารัมภ์ บุตรเคน บ้านสระแจง นครราชสีมา
937 ละมัย พรหมศร เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
938 รัชขฎา ภาคภูมิเกียรติยศ บ้านบัวทอง ยะลา
939 นรังสรรค์ ศรีน้อย วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
940 พาอีซ๊ะ สาแม็ง บ้านบัวทอง ยะลา
941 สุริยา รอดสบาย เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
942 วิชาญ เลิศสงคราม บ้านหนองประดู่ นครราชสีมา
943 สราวุฒิ พลดีลา บ้านหนองประดู่ นครราชสีมา
944 ผกายวรรณ ชิดพังเทียม วัดสว่างอารมณ์ นครราชสีมา
945 วิไล สมศรี บ้านหนองประดู่ นครราชสีมา
946 พรศรี จิตสุข บ้านขามทะเลสอ นครราชสีมา
947 สุรภา แดนโคกสูง บ้านหนองประดู่ นครราชสีมา
948 ศรชัย ไกรปราบ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
949 ณัฐชานันท์ นิษฐ์ธีรวัต รร.เทศบาลแสนสุข อุบลราชธานี
950 ธอนชัย อาจพงษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
951 อรวรรณ ศีลให้อยู่สุข วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
952 รังสรรค์ กรึงไกร บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
953 ณัฐกุล เปินสมุทร วัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) สมุทรสาคร
954 เทียนฤทัย ทองใบอ่อน วัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) สมุทรสาคร
955 สุภัทรา จันทร์สุวรรณ วัดกลางบ้านดอน สุพรรณบุรี
956 สุรพงษ์ พันธุ์เพ็ง บ้านกุดตากล้า อุบลราชธานี
957 สุนันทา จินทศร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองโดน สระบุรี
958 แพรวพรรณ ปานเพ็ชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองโดน สระบุรี
959 ปริยากร ธนประสงค์ วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) นครนายก
960 วีรเดช มะแพทย์ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สุรินทร์
961 นุศรา ใกล้ฝน บ้านยางขี้นก อุบลราชธานี
962 โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ บ้านหนองโพธิ์ สุพรรณบุรี
963 ปิยรัตน์ วันทา กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
964 วรจิตร ห่อดี อนุบาลวังสมบูรณ์ สระแก้ว
965 เด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
966 ศศิวัฒน์ วงศ์จันทา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
967 สำเริง สุจิตตกุล ท่าแห่วิทยาคม กาฬสินธุ์
968 เกียรติศักดิ์ สุทธิ วัดกู่สามัคคี นครราชสีมา
969 ศิริพร ฉายจรัส โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา กาฬสินธุ์
970 นรินทร์ รัตน์แก้ว วิทยาลัยการอาชีพนาทวี สงขลา
971 วุฒิชัย มหาวัน วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่
972 เกรียงไกร คำลัยวงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ร้อยเอ็ด
973 วารินทร์ ครุฑใจกล้า วัดพระธาตุ สุพรรณบุรี
974 สุรชัย เขตปัญญา กุดครองวิทยาคาร กาฬสินธุ์
975 กนกวรรณ พรมศิริ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) กาฬสินธุ์
976 สุมนา บุญเอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
977 มนตรี เอี่ยมรัมย์ ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
978 ยุภา ภูหมั่นเพียร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
979 ฐิติมา กังสุกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช
980 ไกรฤกษ์ เกษมสินธ์ุ บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) นครพนม
981 นิตษา ดึงมุวรรณ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
982 ณฐนนท์ เคนทุม บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ อุดรธานี
983 ทัศนีย์ จุ้ยฮก วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) สงขลา
984 เบญจเมย จันทร์วงค์ รร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก นครศรีธรรมราช
985 สุดา วัฒนศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
986 ฉัตรชัย ตันนารัตน์ บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ อุดรธานี
987 สมควร ตันนารัตน์ บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ อุดรธานี
988 สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี บ้านภูดิน อุดรธานี
989 นิภารัตน์ อินทนาม บ้านนาคูณ อุดรธานี
990 สถาพร แสนรักษ์ ท่าเกษมพิทยา สระแก้ว
991 วชิรพันธุ์ บรรลือ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่
992 ไฉน โลชา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่
993 สราวุธ ตรีโรจน์พร บ้านยามกาใหญ่ อุดรธานี
994 กฤตติกา มาเวียง บ้านนาส่อนโพนทัน อุดรธานี
995 พงศวัชร์ โชคศิริเขมรัชต์ รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ภูเก็ต
996 วิภาพร แย้มกลิ่น พิชัย อุตรดิตถ์
997 พรนิภา จำนงค์ศาสตร์ บ้านเชียงพัง อุดรธานี
998 บูหมัด สลำ บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ ยะลา
999 จิรัตน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ องครักษ์ นครนายก
1000 ปริญญา เมืองมูล กอรวกพิทยาสรรค์ ลำปาง
1001 รอฮานา ใจสุภาพ บ้านตะบิงติงงี ยะลา
1002 บรรจบ อรุณฤกษ์ อนุบาลปาย (เวียงใต้) แม่ฮ่องสอน
1003 พิชัย ถิ่นสถาพร บ้านหนองงิ้ว หนองไทร บุรีรัมย์
1004 วัชรินทร์์ บัวมี บ้านสระคลองพัฒนา อุดรธานี
1005 จรูญ คันธะระ น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อุดรธานี
1006 นายสาทิตย์ จันทร์ศรีนวล บ้านบางใหญ่สินปุน สุราษฎร์ธานี
1007 กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร วัดป่าไผ่ สระบุรี
1008 โสภณ รัตนะ ชะรัดชนูปถัมภ์ พัทลุง
1009 กุศลารัตน์ สูรยาวัฒน์สกุล บ้านหนองงิ้ว หนองไทร บุรีรัมย์
1010 จารุวรรณ เกตุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา
1011 พยนต์ น้อยนาดี วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา
1012 ณัฐวุฒิ คำนวนวุฒิ วัดป่าคา สระบุรี
1013 กรกณก โสภารัตน์ บ้านซำป่ารัง อุดรธานี
1014 บุญจันทร์ คำภาษี บ้านนาอุดม อุดรธานี
1015 ภานุมาศ เอี่ยมยิ้ม วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก
1016 วิกานดา ศรีสร้อยพร้าว บ้านซำป่ารัง อุดรธานี
1017 สายัณห์ นามแสง บ้านนาดีสร้างบง อุดรธานี
1018 ฤทัยรัตน์ เบ้าคันที บ้านคำน้ำทิพย์ อุดรธานี
1019 อ้อมใจ ผิวบาง บ้านคำน้ำทิพย์ อุดรธานี
1020 ไพรัช ทีฆาวงค์ บ้านห้วยโรงนอก แพร่
1021 เวทิน ไกรสูรย์ บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1022 วนิดา จะคำรัมย์ บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1023 สุนีย์ ขวัญมงคล บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1024 เกษร ใจดี บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1025 อรรถวุฒิ บรรเลงการ บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1026 มัตติกา บุญมี บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1027 ใบเงิน มิไธสง บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1028 เบญจพร ชิดชอบ บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1029 เฉลิมพล ภูแล่นกี่ ฮ่องฮีวิทยา กาฬสินธุ์
1030 กรวิภา ทรัพย์พร้อม วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1031 กฤษณะ ถึกไทย เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
1032 ตีอาส๊ะ ยูโซะ นิคมพัฒนา10 นราธิวาส
1033 วรียา อรจันทร์ วัดหนองกาน้ำ ชลบุรี
1034 กรณ์ชพัฒน์ ดำรงค์ไชย รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
1035 พรรณประภา จารัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีราชา ชลบุรี
1036 จันทร์ แก้วทะวัน ชุมชนบ้านผาผ่า แม่ฮ่องสอน
1037 วัชระ แป้นขอม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
1038 กิตติศักดิ์ เฮงเส็ง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
1039 อุนุชิต เชิงจำเนียน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
1040 เกียง ชนะพิม รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี ตาก
1041 ธวัลกร คำอินทร์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1042 ภักดี ฤทธิโชติ รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช
1043 สุพจน์ วรรณพราหมณ์ วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) กรุงเทพมหานคร
1044 ทรงวุฒิ อุดวงค์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
1045 ชาติชาย ล้อมวงษ์ อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
1046 นพเก้า คุ้มทุกข์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1047 แสงเดือน อินทนนท์ รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 ชลบุรี
1048 เริงศักดิ์ พรายระหาร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพนม
1049 ณัฐฐินันท์ คงเมือง บ้านน้ำเดือด เพชรบูรณ์
1050 อลงกรณ์ ทองนุ่น บ้านสะเอะ ยะลา
1051 ประสาร อุดมผล บ้านตะโละหะลอ ยะลา
1052 อำราญ คาเรง บ้านสะเอะ ยะลา
1053 นรา มะเย็ง บ้านธารทิพย์ ยะลา
1054 ธนกฤต โตสุวรรณ บ้านแม่เงา แม่ฮ่องสอน
1055 วัฒนชาต ทัศนศร วัดศรีวารีน้อย สมุทรปราการ
1056 นิชาภัทร นวนสี บ้านนาเข นครพนม
1057 นวพร คุณีพงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1058 ประยุทธ เกตุบรรเทิง เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
1059 วัชรวิทย์ เลิศดุลย์ นาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1060 นครินทร์ เอกนิกร วัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) สมุทรปราการ
1061 พิชิต ศรีมณี บ้านสะพานเคียน สงขลา
1062 สืบศักดิ์ ไกรนรา ตากใบ นราธิวาส
1063 วิลาสินี คำมุง บ้านโคกหิน เพชรบูรณ์
1064 มูหามัดไซดี มะปีเยาะ คุรุประชาสรรค์ ยะลา
1065 พีรภัทรณ์ นวภัทรวงศ์ วัดรังสิตาวาส ยะลา
1066 พงษ์เทพ พลันสังเกตุ นราสิกขาลัย นราธิวาส
1067 สากล เหลามี วัดศาลาครืน กรุงเทพมหานคร
1068 อนุวัฒน์ ตะวังทัน บ้านนาเข นครพนม
1069 สุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
1070 อิทธิโชติ เจินทำ บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) นครพนม
1071 พลรัช สนองบุญ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สุโขทัย
1072 กฤตกร กุลพัฒนตรานนท์ วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) สมุทรปราการ
1073 สุรพงษ์ ไชยเสนา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1074 จามิกร ขอจ่วนเตี๋ยว วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1075 รัฐวุฒิ ชินวงษ์เกตุ วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1076 อนันต์ มั่นเจ๊ก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1077 อำไพ ไคลมี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1078 สัญญา บูชาเทียน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1079 สุริยา โสมกุล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1080 อดิเทพ ปั้นเมือง วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ
1081 ธนิกา นาคจันทร์ วัดบางโฉลงใน สมุทรปราการ
1082 ประกิจ เนยสูงเนิน รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
1083 ศิวาวุฒิ สอนเม่น วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย
1084 ฉัตรฤดี ชมภูจักร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1085 อิสมาแอ ยูโซะ บ้านวังตง สตูล
1086 ศราวุฒิ ศรีบุญเรือง วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
1087 รักวิทย์ นาคฤทธิ์ อนุบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1088 ณัฐเดช จันทรผัน บ้านยอดชาดวิทยา นครพนม
1089 ธีระศักดิ์ รอดไกร วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง
1090 ธเนศน์ ใจแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี
1091 ธนภรณ วงค์สถาน บ้านป่าเสร้า เชียงใหม่
1092 ณัฐฌา เศษดา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม
1093 วิษณุ รัตน์ตยานุสรณ์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
1094 นายฤพล แป้นทอง วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
1095 นิภาวรรณ แก้วตา ชุมชนบ้านแม่สุก พะเยา
1096 เตือง ตาคำสุก รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส ตาก
1097 ดิง ซาและ บ้านลาแล ยะลา
1098 ภัทรดนัย สุขสำราญ รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ตาก
1099 อภิรัตน์ อภัยโส บ้านนาเข นครพนม
1100 ฐิติรัตน์ บุญมอญ บ้านนาเข นครพนม
1101 วิศวะ โทบุดดี สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
1102 อันวาร์ โตะลาลา บ้านลาแล ยะลา
1103 มนชยา ทิพย์วงค์ บ้านดอนปิน เชียงใหม่
1104 อาลียะห์ เฮ็งปียา อนุบาลยะลา ยะลา
1105 กาญจนา สุภาศาสตร์ บ้านธารนพเก้า สระแก้ว
1106 ทนันชัย เจริญรัตน์ บ้านหนองปลาดุก นครพนม
1107 พัฒนา แสงสรทวีศักดิ์ บ้านร้องขี้เหล็ก เชียงใหม่
1108 ศรายุทธ แก้วบาง รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ลำปาง
1109 วิทูร สอนสระคู แก่งคอย สระบุรี
1110 จรูญ พุทธวงค์ รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ลำปาง
1111 มานพ ขำทัพ รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ลำปาง
1112 เพียร ประทุม วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี
1113 จิรภรณ์ คุณเลิศ รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
1114 สายรุ้ง เอี่ยมละออ รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
1115 วีรยุทธ ระพันธ์คำ รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
1116 อุทัย ศรีเจริญ บ้านสนบ สุรินทร์
1117 ไพรวัลย์ แสงแก้ว พิงครัตน์ เชียงใหม่
1118 ชวิศา อินทเรือง วัดโคกม่วง สงขลา
1119 นพดล พรมใชย สันติศึกษา เชียงใหม่
1120 คำพอง โพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1121 สุไลมาน สอรี วิทยาลัยเทคนิคสงขลา สงขลา
1122 พงษ์ศักดิ์ ภูมิถาวร บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
1123 นันทิยา แสงทอง บ้านบางกรัก พังงา
1124 วิเชียร เทพโสภา ทุ่งโพธิ์พิทยา พิจิตร
1125 ชิษณุพงศ์ พรวนต้นไทร วัดอินทราวาส กรุงเทพมหานคร
1126 ชัชพงศ์ ด้วงงาม กระบุรีวิทยา ระนอง
1127 เยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย
1128 จักริน จันทขันทร์ วัดควนสามโพธิ์ พัทลุง
1129 อภิเชียร ไชยติ๊บ บ้านผาเดื่อ เชียงราย
1130 กีรติ สืบวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง ระยอง
1131 วารินทร์ ดอกนารี กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์
1132 ดัสกร คำมา วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
1133 นงค์นุช ยะราช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลับแล อุตรดิตถ์
1134 ทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม
1135 เทอดศักดิ์ นิสังกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม
1136 ปริชญ์ ปุณณ์พัฒนโสภณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม
1137 ธนภัค วรรณรัตน์ คำเที่ยงอนุสสรณ์ เชียงใหม่
1138 สุปราณี บุญมาก ศรีนคร สุโขทัย
1139 ชัชชัย ธรรมใจ วัดห้วยแก้ว เชียงใหม่
1140 จิรวัฒน์ บุญโปร่ง วังทองพิทยาคม พิษณุโลก
1141 กิตติพงษ์ สว่างทิตย์ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1142 สรวิชญ์ สินสวาท บ้านหนองปลากระดี่ สุพรรณบุรี
1143 ณัฎฐ์ภัส ภาคะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก
1144 จิราวุฒิ วงศ์พระครู แม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย
1145 โพธิราช สุกรรณ์ วัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
1146 ฉัตรชฎาภรณ์ ศิริภูธร บ้านเขวาสะดืออิสาน มหาสารคาม
1147 ป้อม ปลอดภัย รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต
1148 สุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์ บ้านปอบิด นครราชสีมา
1149 ณิชาภา สุรินรังษี วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1150 วีระชัย สิงหนันท์ รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม ตาก
1151 กฤชน สิงห์กลิ่น วัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร
1152 วิสูทธ์ สังข์สี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
1153 วีระศักดิ์ สะสันติ บ้านวังจาน มหาสารคาม
1154 บรรจง ล่ามแก้ว วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1155 ชยพล ศรีดีเอี่ยม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม
1156 หทัยทิพย์ ชินชัย บ้านหลู้ เชียงราย
1157 วิภารัตน์ ดอกแสง วชิราลัย เชียงใหม่
1158 วัชราภรณ์ ยศวัฒนะ พะเยาพิทยาคม พะเยา
1159 สิรินทร์รัตน์ สิงห์คำ วชิราลัย เชียงใหม่
1160 วรวิทย์ พงศ์พัชรศักดิ์ วชิราลัย เชียงใหม่
1161 บุญชัยทวี ศรีเทพ วชิราลัย เชียงใหม่
1162 นิรุตติ์ บุญหล้า วชิราลัย เชียงใหม่
1163 ณรงค์ พละดร เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว เชียงราย
1164 สิริพร นิลเส็ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์
1165 ประหยัด ไชยกา สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
1166 วรรณี เกยสุวรรณ์ บ้านโพทะเลประชาสรรค์ เพชรบูรณ์
1167 กวิน หยดย้อย บ้านโป่งน้อย เชียงใหม่
1168 ฉลาด สาทอง บ้านร่องแช่ เชียงราย
1169 ศรีวรรณ สยาม บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) เชียงราย
1170 ปรีชา ไชยดี บ้านโนนสวรรค์ หนองคาย
1171 วาทิน พุฒเขียว น้ำสวยวิทยา หนองคาย
1172 ทรงศักดิ์ ลือจันดา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
1173 สายันต์ โชติวังโส อนุบาลบ้านแพง นครพนม
1174 นิตยา ภูกงลี บ้านขอบเหล็ก หนองบัวลำภู
1175 อริศรา ภูคำกอง วังยาวศึกษาวิทย์ มหาสารคาม
1176 ทรงวุฒิ วิลาจันทร์ บ้านเลิงใต้ มหาสารคาม
1177 มณีรัตน์ มหาสวัสดิ์ วัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) สมุทรปราการ
1178 เกรียงไกร กอวิเศษ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ลำปาง
1179 ภนุวัฒน์ สุดาชม เมืองมุกวิทยาคม มุกดาหาร
1180 กมลชนก อาจคงหาญ บ้านนาใหม่ กาญจนบุรี
1181 เรืองศิลป์ ทองขันธ์ บ้านม่วงน้อย มหาสารคาม
1182 สนิท โสมา วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1183 อับดุลนาเซ สามอ อุดมศาสน์วิทยา ยะลา
1184 ผดุงวิทย์ ดิษฐเจริญ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1185 วีรพงศ์ หล้าวงศา บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ลำปาง
1186 ชลธี อินต๊ะปัญญา บ้านห้วยน้ำขาว เชียงใหม่
1187 ถนอม ใจกล้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
1188 มณี เอียดเสน โศภนคณาภรณ์ นครศรีธรรมราช
1189 จิรประภา คำโฮง บ้านบ่อแกบ่อทอง มหาสารคาม
1190 วรสิทธิ์ จันทราชัย บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) มหาสารคาม
1191 จุฑาทิพย์ อภิแสงปัญญา บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ มหาสารคาม
1192 ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ลำพูน
1193 จตุภรณ์ ม่วงปลอด โศภนคณาภรณ์ นครศรีธรรมราช
1194 ภคภัณฑ์ สร้างตนเอง สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี
1195 ปิยนุช เหล็งสกุล วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สมุทรสงคราม
1196 ตวงรัตน์ น่าบัณฑิต วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สมุทรสงคราม
1197 ปิยมาศ ชุ่มวิเศษ บ้านพุย เชียงใหม่
1198 สุภรัตน์ จันทะนนตรี อนุบาลแกดำ มหาสารคาม
1199 สรายุทธ เถาว์วันดี บ้านวังโพน มหาสารคาม
1200 บัณฑิต เพชรเทียนชัย บ้านตะเคียนงาม กาญจนบุรี
1201 เจริญขัน ถาถมกู่ รร.เทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) ลำพูน
1202 วัชรพงษ์ เนาวรัตน์ นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
1203 ชัยนาท มณีกามัน บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ สตูล
1204 ฐปนวัฒน์ โฉมเฉลา หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี
1205 ยงยุทธ กิ่งก้ำ รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ลำปาง
1206 ธีรพงษ์ ธนะแก้ว รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ลำปาง
1207 พรนพิน จันทร์ณัศมี วังเด็กวัฒนา ชุมพร
1208 ครรชิต สารภีพิทยานนท์ ดรุณศึกษา 2 นครศรีธรรมราช
1209 นภาพร อังวรพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล
1210 ณัฐรดา ชมภูวรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล
1211 อภิรดา บุณโยประการ รร.พนมมาศพิทยากร อุตรดิตถ์
1212 อมรเทพ สุรินวงค์ รร.พนมมาศพิทยากร อุตรดิตถ์
1213 ยุวนิดา สุวรรณชะนะ รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
1214 อรุณณี คำดี รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
1215 พิภัทรา สุวรรณะ รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
1216 จิรายุทธ แก้วอาสา วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
1217 ประดิษฐ์ คชสวัสดิ์ บ้านนาแสน สงขลา
1218 กิตติพงษ์ พงค์ยะ รร.เทศบาล 4 บ้านเชียงราย ลำปาง
1219 มงคล ดินแดง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส
1220 สรรัตน์ ปรีชาโชติ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
1221 กฤษณะพันธุ์ พลายบัว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
1222 บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน
1223 ประสิทธิ์ ทองรัศมี วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี
1224 ธีรกานต์ ฝอยทอง วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
1225 สุบิน บัวแก้ว บ้านคลองทำเนียบ พิษณุโลก
1226 สมบูรณ์ กะตะสีลา วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น สระแก้ว
1227 สกล พลละคร รร.เทศบาล 6 วัดป่ารวก ลำปาง
1228 ศิริยา อินทกาโมทย์ วัดแม่กะ เชียงใหม่
1229 ปรีชญา วันแว่น รร.เทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์
1230 ชัชวาล ใจจักร์คำ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
1231 เกศบงกช ปฏิพัทธนาทร วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล
1232 มาลีนี พลละคร รร.เทศบาล 6 วัดป่ารวก ลำปาง
1233 วีรวิทย์ วงศ์ศรีคำไชย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
1234 วรพร นามเทพ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
1235 วิภารัตน์ รัตนมาศพิสุทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
1236 ฐิติวัสส์ จีนจันทร์ บ้านหนองไก่เหลือง กาญจนบุรี
1237 อดิศักดิ์ สักการะ แม่โป่งประชาสามัคคี เชียงใหม่
1238 วิชัย เพ็ชรวงษ์ ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) สุพรรณบุรี
1239 ธีระพล ฤทธิ์เปี่ยม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม
1240 เอกพล ยศแสน รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1241 พจมาน สิงหะโมรา บ้านแสงจันทร์ สระแก้ว
1242 คมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
1243 ภัทรไชย ศรียานา บ้านหนองรี กาญจนบุรี
1244 พฤษภา ทั่งคำ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1245 เกียรติศักดิ์ กันธิยะ รร.เทศบาล 1 บ้านหล่าย ลำปาง
1246 วิเชษฐ์ หงษ์พงษ์ บ้านกุยแหย่ กาญจนบุรี
1247 รุจิรันันท์ สุมะนา บ้านนาแก อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1248 นายพัฒนา อินทร์กลับ บ้านเขาตาง้อก สระแก้ว
1249 สมัย ศรีบุญเสริมส่ง บ้านเขาตาง้อก สระแก้ว
1250 อริษา คำวันดี บ้านน้ำทองน้อย พิษณุโลก
1251 ยุทธนา โมกหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี
1252 บัญจบ จันทร์คล้าย เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
1253 กาญจนา สงณรงค์ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
1254 ผ่องพรรณ เขียวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา เพชรบูรณ์
1255 นงเยาว์ พลเยี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา เพชรบูรณ์
1256 สมศักดิ์ สีเอี่ยม สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) กรุงเทพมหานคร
1257 วาสนา พูลชาติ บ้านท่าเกษม สระแก้ว
1258 ศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
1259 เจษฎา หวันด้าเหร่ รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1260 กิตติพงษ์ เจินทำ รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1261 ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ภูเก็ต
1262 มนัสชัย ชั่งทอง รร.พนมมาศพิทยากร อุตรดิตถ์
1263 อภิวัฒน์ แววศรี วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม มหาสารคาม
1264 เศกสรรค์ นพศิริ บ้านวังแดง อุตรดิตถ์
1265 วารุณี จิรัญเวทย์ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
1266 ขวัญเรือน บัณฑิตเขียน วัดดอนพุดซา พระนครศรีอยุธยา
1267 จิตรา สมพิงค์ เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
1268 พิพิธธน กีนอบ พวงคราม สระแก้ว
1269 สมพร หลงพิมาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
1270 วสุธร สวนดอก บ้านชําทอง อุตรดิตถ์
1271 จรัญ กะวะระพฤษ ร่องตาทีวิทยา อุทัยธานี
1272 พัทธนันท์ ใจโชติ บ้านนาดอกไม้ อุบลราชธานี
1273 ปฏิธาน โสทัน ป่ากั้งวิทยา อุตรดิตถ์
1274 รณชัย ปินใจ แจ้คอนวิทยา ลำปาง
1275 ลมัย สีอ่อน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรบือ มหาสารคาม
1276 สุพจน์ แก้วเฮ้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรบือ มหาสารคาม
1277 โกมนต์ หล่อทอง วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) นราธิวาส
1278 สมจิตร หลวงปันตัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1279 ซุลกิฟลี แวหะมิ บ้านทรายขาว นราธิวาส
1280 ธนภัทร สมสันต์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1281 อัจฉราภรณ์ สวนทอง บ้านทรายขาว นราธิวาส
1282 สมจิต นุ้ยขอมดี บ้านทรายขาว นราธิวาส
1283 อับดุลเล๊าะ เจ๊ะเลาะ บ้านทรายขาว นราธิวาส
1284 ศวิตา แวหะมะ บ้านทรายขาว นราธิวาส
1285 อรวรรณ เพ็ชรสี บ้านทรายขาว นราธิวาส
1286 อนันต์ ทองเชตุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1287 ดุสนีย์ สายแสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1288 การชรีย์ เกษมชลธาร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1289 วิไลวรรณ น้อยศิริ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1290 บุญสืบ รื่นจิตต์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1291 สุธาสินี เรือนคำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1292 ศุภวรรณ บูรณตระกูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1293 จรินทร์ โลกเลื่อง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1294 ฐิตาพร โพธิ์ทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1295 ณัฏฐิณี แจ้งฉาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1296 สิริกัลยา อ่อนวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1297 มัณฑนา ศรีสมบูรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1298 พีระวัฒน์ ศรีธรรมมา บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
1299 อัศวิน กิ่งจำปา วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1300 ปารย์พิรัชย์ แป้นวงษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1301 วัชรพันธ์ แทนเทือก วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1302 ดรุณี สมดีตี บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สกลนคร
1303 หนูจันทร์ วรรณกาล บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สกลนคร
1304 อนุสิทธิ์ วรรณจันทร์ บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สกลนคร
1305 ธนากรณ์ ปินะพัง บ้านโพนสวาง มุกดาหาร
1306 พรศักดิ์ ดอกไม้เพชร วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1307 กนกวรรณ หอมจันทร์ บ้านหนองข้าวเหนียว ประจวบคีรีขันธ์
1308 ยุพิน รักสม วัดกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
1309 ปัญญา จรรยาเลิศ บ้านโคกสยา นราธิวาส
1310 บพิธ ทองคำ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1311 อาฟานดี เปาะมะ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1312 รพี สาแม รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1313 ธนันธร ไชยชนะ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1314 ธีระ ชัยวรรณ์ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1315 เนตรนภา พันธ์ธนะ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1316 สรรเพชญ สังข์สุมล รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1317 อาแว เจ๊ะเด็ง รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1318 ซันนีเราะห์ คงแก้วท่าช้าง รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1319 มาริสา สร้อยสมบูรณ์ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1320 โนรอูลายดา เจ๊ะอาลี รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1321 นาอีมะห์ บือราเฮง รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1322 กัญญา กล้าณรงค์ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1323 สุธาสินี อับดุลเลาะ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1324 ซูฮัยมิง สีรอมา รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1325 วราวุธ แวนาแว รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1326 กิตติยา บุพศิริ รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 ชลบุรี
1327 ฮูเซ็น อับดุลละฏีฟ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1328 ซูฮัยณีย์ เจะเฮ็ง รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1329 ณัฏฐพร อินทรมณี ระโนด สงขลา
1330 นูรฟิตรี มาแอ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1331 ยุฟรี มามะ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1332 มัรวาน ลอดิง รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1333 มะยูโซ๊ะ สะมะแห รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1334 อัสมีดีน สุระ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1335 กนกวรรณ บุญปรีชา วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
1336 สินีมาศ เหมือนทรัพย์ บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) นครสวรรค์
1337 นาตยา ช้อยพลอย บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) นครสวรรค์
1338 ไพรฑูรณ์ ประสาทแก้ว สิงห์อุดมวิทยา สิงห์บุรี
1339 อารดา จ่ามมาตย์ บ้านห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์
1340 ชญาณี จุนเจือ อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) ประจวบคีรีขันธ์
1341 ไชยา วิญญาสุข บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1342 ยุทธพงษ์ ศรีพงษ์วิวัฒน์ พังทุยพัฒนศึกษา ขอนแก่น
1343 ชินกรณ์ หงษ์สนิท หนองขามวิทยาคาร ขอนแก่น
1344 กมล ต้นภูเขียว บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ขอนแก่น
1345 สุภาลักษณ์ ปัทถาพงษ์ บ้านอ่างศิลา ขอนแก่น
1346 ศิริ เหล่าโคตร บ้านผักหนาม ขอนแก่น
1347 เสริมศรี พรหมภักดี หนองแวงเรือประชาศึกษา ขอนแก่น
1348 บัณฑิต ภูมี เบญจคามสามัคคี ขอนแก่น
1349 อรทัย ทองตาแสง บ้านหนองกุงวิทยาคาร ขอนแก่น
1350 บังอร แสนแก้ว หนองขามพิทยาคม ขอนแก่น
1351 จำนงค์ จันทร์พงศ์ รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ภูเก็ต
1352 พัชรกฤษฎิ์ บุญแสงโชติอนันต์ รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ภูเก็ต
1353 เพลินจิตร ดวงจินดา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เพชรบุรี
1354 ยศกร คุ้มดี วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
1355 รัชฎา เพิ่มวิลัย บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1356 ไกรวุฒิ เทศประสิทธิ์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1357 หทัยรัตน์ อิ่มสมบัติ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1358 เครือพันธ์ กรมน้อย บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1359 เพียร ชำนาญ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1360 สัตยา กุสุมาลย์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1361 กุลณัฐ จงดา บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1362 ประภัสเกียรติ จันดี บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1363 มนูญ ภูมิประสาท ธนากรสงเคราะห์ หนองคาย
1364 วิไลพร พรมเสนา ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1365 ลัดดา คงบรรทัด บ้านเสลาถั่วแปบ นครราชสีมา
1366 เอกชัย แสวงงาม วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1367 ปวีณา นราพงษ์ วัดบ้านหนองตะไก้ นครราชสีมา
1368 อุทุมพร กิติรัตน์ บ้านผานัง เชียงใหม่
1369 สุธาสินี บารมีรังสิกุล วัดบ่อตะกั่ว นครปฐม
1370 วสันต์ ทาระคำ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เชียงใหม่
1371 ชูโชค แนบสนิทธรรม นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ เชียงใหม่
1372 สราวุธ ปันทะนะ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1373 มงคล ไชยเชษฐ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เชียงใหม่
1374 เกรียงไกร จิรรัตนธัญญกุล บ้านไทรงาม นครราชสีมา
1375 อาภรรัตน์ เกศศรีพงษ์ศา วัดบ้านเก่างิ้ว นครราชสีมา
1376 ธีรนุช ชนะชัย สุขานารี นครราชสีมา
1377 ณัฐพงษ์ คนมั่ง วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
1378 สุริยัณห์ ควรสม บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง กระบี่
1379 สิรวิชญ์ ชมญาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออ่าวลึก กระบี่
1380 จันทรา ตาวัน วัดธรรมาวุธสรณาราม กระบี่
1381 จุไรรัตน์ ชุมบุตร วัดธรรมาวุธสรณาราม กระบี่
1382 รัชณีกร ด้วงทองกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่
1383 บวรลักษณ์ น่าเยี่ยม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่
1384 วิมล คงสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่
1385 ประจวบ เกิดสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่
1386 มาโนช ด้วงชู บ้านห้วยพลูหนัง กระบี่
1387 เอื้ออังกูร บ่อม่วง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่
1388 ไพโรจน์ เกิดสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่
1389 ติณณ์ พรหมทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่
1390 พัชฎา ซังขาว บ้านโคกหาร กระบี่
1391 กุลวดี นิคม บ้านมะม่วงเอน กระบี่
1392 มนู ภูกองชนะ สว่างแดนดิน สกลนคร
1393 รัชประเสริญ เปล่งแสง วิทยาลัยการอาชีพสอง แพร่
1394 ชาลิสา พระราช วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1395 มานะ คชรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1396 วรัญญา แก้วตา วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร
1397 ภัทรวิน แจ้งใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แพร่
1398 คชศักดิ์ คงทอง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่
1399 ปรากร ประสารยา วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่
1400 อริสา พรหมเปี่ยม ชุมชนบ้านบางเสร่ ชลบุรี
1401 วีระยา ภูรุ่งเรือง บ้านตำแย อุบลราชธานี
1402 เทพประสิทธิ์ เมืองน้อย ทุ่งสังพิทยาคม นครศรีธรรมราช
1403 วัฒน์สุคนธ์ อาจวิชัย บ้านนากอก มุกดาหาร
1404 สาโรจน์ เนตรสว่าง จะนะวิทยา สงขลา
1405 คมสัน ธรรมสรางกูร ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) แพร่
1406 มณีรัตน์ สัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
1407 ธรรมาภรณ์ เพชรรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
1408 กัญญารัตน์ บัวศรี วัดเชี่ยวชาญกิจ ตรัง
1409 พิธีพร ภักดีพิทักษ์กุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
1410 กัญจนา เรืองดิษฐ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
1411 วิภาพร เพ็ชรกิจ รร.เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน สุพรรณบุรี
1412 กรกมล เมธีวรกิจ รร.เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน สุพรรณบุรี
1413 อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ บ้านคลองวัว สุราษฎร์ธานี
1414 นภดล นวลนภดล บ้านพอบิด สงขลา
1415 สุจิรา อณุจร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี
1416 จินดา ทองรักษ์ แจ้งวิทยา สงขลา
1417 จิรภรณ์ ศรีสุวรรณ บ้านมะเดื่อหวาน สุราษฎร์ธานี
1418 กมลชนก สายแก้ว บ้านโฉลกหลำ สุราษฎร์ธานี
1419 สมพร ไชยปันดิ บ้านควนสินชัย สุราษฎร์ธานี
1420 ปิยพงษ์ คงภักดี บ้านเลียบ สงขลา
1421 ศิริพร บางสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
1422 วิภารัตน์ เพชรเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
1423 ดลฤดี มากแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
1424 ดารินทร์ จ้ายทองอยู่ นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) สระบุรี
1425 สายสมร สิงห์ดา บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) สระบุรี
1426 เฝาซี บิลโอ ดำรงค์ศาสน์วิทยา สงขลา
1427 ราณี พึ่งเดช วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
1428 ก้าน แตงทอง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
1429 วัชราภรณ์ มาหนู วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
1430 วิทวัส ไชยสุวรรณ รร.เทศบาลตำบลท่าแพ นครศรีธรรมราช
1431 จันทรจิรา เพ็ชรทองช่วย รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ นครศรีธรรมราช
1432 อรพรรณ ทิพย์มณี รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช
1433 อมรรัตน์ โชติรักษ์ รร.เทศบาลวัดศรีทวี นครศรีธรรมราช
1434 มาลัยพร รูปไธสง กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา สระบุรี
1435 กิตติพงศ์ เกิดพิน บ้านประดาเจ็ดรัง กำแพงเพชร
1436 ภักดี แป้นแก้ว รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) สุราษฎร์ธานี
1437 สมพงษ์ กุศลสุข รร.เทศบาล 4 วัดโพธาวาส สุราษฎร์ธานี
1438 สุภาพร นอสูงเนิน วัดสองคอนกลาง สระบุรี
1439 วิริยา ไพรสณฑ์ วัดบ้านดง สระบุรี
1440 สินสมุทร คงยอด วัดดีหลวง สงขลา
1441 ลักขณา บัวดำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
1442 สมบัติ พรหมขวัญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
1443 สมบูรณ์ แก้วจอหอ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สงขลา
1444 ประยงค์ ขันทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
1445 ชโนทัย บุญเนื่อง รร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก นครศรีธรรมราช
1446 ไพศาล นวนจันทร์ วัดบ้านดง สระบุรี
1447 ธีร์นวัช ต่อตัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
1448 วุฒิชัย ภู่ร้อย รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
1449 โสภณา บุญเกื้อ รร.เทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี
1450 วัชราภรณ์ คุ้มไทย รร.เทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี
1451 รัตนพร วันหลัง บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1452 อมรรัตน์ อินทวงศ์ รร.เทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี
1453 สุภัคษร วงค์อุดม บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1454 พงษ์นรินทร์ จงกูล อนุบาลทับกวาง สระบุรี
1455 ศุภพสิษฐ์ชัย อาบสุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
1456 สุกัญญลักษณ์ พิบูลสังข์ บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1457 นารี นามทอง บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1458 สุนิสา ทับประดิษฐ คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
1459 มัธดรี วจีอิสมัย ดำรงค์ศาสน์วิทยา สงขลา
1460 วิมลทิพย์ หนูเลี่ยม วัดห้วยพุด สงขลา
1461 ชลชนก หนูรอด วัดโคกโคเฒ่า สุพรรณบุรี
1462 อับดุลลาเต๊ะ กาเจ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา ยะลา
1463 เยาวลักษณ์ ละวู้ วัดขุนสิทธิ์ ตรัง
1464 พิชัย ประยูรช่วย รร.เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ สงขลา
1465 สุธน พุทธรัตน์ วัดไผ่มุ้ง สุพรรณบุรี
1466 ณัฐกมล ปราชญ์ปรัชญา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1467 พัชรินทร์ สารสมจริง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1468 ภัทราพร ธนาศักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1469 พิกุล งามดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1470 ณัชา สายเรียงกิจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1471 เบญญาภา มีทรัพย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1472 ฉัตรชัยกษิดินทร ฉัตรสุมาลยา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1473 จิระวดี สมทรง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1474 ปิยะพร โกหลั่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1475 วรภัทร ตัวละมูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1476 ศรีวรรณ โกเมฆ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1477 สมพร มีมานะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1478 พัชราวลัย กาวี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1479 อนุวัตน์ แสนขัติยรัตน์ บ้านเขาวังแก้ว ชลบุรี
1480 จีราวุฒิ ศรชัยยืน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1481 ฑาริกา ย้อมยอด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
1482 จุฑาทิพย์ ฝั้นแบน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
1483 ดวงสมร เพิ่มขึ้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ แพร่
1484 ดนุสรณ์ สุขจ้อง ธีรวิทยา ยะลา
1485 ซอลาฮุดดีน​ เซ็ง อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1486 ไกรลาศ แซ่เลี่ยง ธีรวิทยา ยะลา
1487 ประไพพร ผลประดิษฐ์ บ้านวังยาว เพชรบูรณ์
1488 ลักมาน รอยิง อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1489 ขอลีเยาะ ตอลอ อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1490 กาลีมะห์ นิทั้งสาม อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1491 ธารีดา ฆาเฆาะ อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1492 ธาดา ใบหวัง อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1493 สาปูรอ อาเซ็ง​มาแบ อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1494 อาอีเสาะ รอสะ อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1495 ยามีล๊ะ เจะแต อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1496 อาซียะ อะหลีหะ อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1497 อาอีดะ มุสอ อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1498 วารุณี หลีหะ อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1499 ซีตีคอดีเยาะห์ เจ๊ะหนิ อิสลามวิทยามูลนิธิ สงขลา
1500 คมกฤษ นิยมจิตร์ รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช
1501 กาญจนา แสงศรี รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง นครศรีธรรมราช
1502 มณทณัฐ พรหมคงบุญ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา
1503 พรรัตน์ มั่นปาน วัดโพธิ์นฤมิตร สุพรรณบุรี
1504 ณัฏฐ์ ปรงค์น้อย รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม พัทลุง
1505 ธารา แก้วทอง ขาณุวิทยา กำแพงเพชร
1506 วุทฒิพงษ์ หมื่นหาวงค์ หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
1507 นาซอฟะห์ หะยีเวาะยา อุดมศาสน์วิทยา ยะลา
1508 สุกัญญา บัวนาค อุดมศาสน์วิทยา ยะลา
1509 แอมรี สะมะแย อุดมศาสน์วิทยา ยะลา
1510 ลำใย บุตรน้ำเพ็ชร บ้านหนองถ้ำ อ่างทอง
1511 สุธี บัวหนู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา
1512 ณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา
1513 สุทัช อิสโม วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สงขลา
1514 วสันต์ เทวัญ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ลำปาง
1515 อมร จันทมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1516 ปิยะวัฒน์ ศรีจริยกุล วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด
1517 สุวิมล เอ็นดู วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1518 นิติยา ศรีวิหยัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1519 อัธยา พามนตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1520 กิตติพงษ์ อาจมูลลา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1521 สุพรรณี บุบผาเฮ้า วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
1522 ทนงศักดิ์ สืบชมภู วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
1523 เพ็ญศรี คำวิชิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1524 จักรพงษ์ สีหานาถ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ร้อยเอ็ด
1525 วรกาล นาราช บ้านนาดอกไม้ อุบลราชธานี
1526 พชรพร สาธุพันธ์ บ้านนาดอกไม้ อุบลราชธานี
1527 ศิริศักดิ์ วงเวียน บ้านนาดอกไม้ อุบลราชธานี
1528 นรินทร ทันตะยะกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
1529 ภัสสร งานมณีกาญจน์ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา
1530 สิทธิ ศรีนาค วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา
1531 ยีสนี สาอะ อาลาวียะห์วิทยา ยะลา
1532 มนตรี มุมทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
1533 วรเดช สมชัย บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ยโสธร
1534 อุทัย นิตยะรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล อุบลราชธานี
1535 ประเสริฐ จันฝาก วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง
1536 สุภาพ ทองนวล อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
1537 วีรศักดิ์ หวานใจ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1538 นะพาภรณ์ ปัญญาสาย คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
1539 โกวิทย์ เผือกจีน อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
1540 จิราวรรณ เมฆมะตูม บ้านน้ำพุ อุทัยธานี
1541 จันทนา สังข์เงิน บ้านน้ำพุ อุทัยธานี
1542 พัชรพร กสิกรณ์ วัดทัพหมัน อุทัยธานี
1543 อำพร กิ่งแก้ว สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
1544 เสกสรรค์ ยุภาศ ไผ่งามพิทยาคม ศรีสะเกษ
1545 บุษราภรณ์ สุทธิพิทยศักเ ชุมชนวัดดงขวาง อุทัยธานี
1546 เพชรรัตน์ มณีพงษ์ แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
1547 อภิเชษฐ เพชรจีน วิทยาลัยการอาชีพตรัง ตรัง
1548 วีรนุช อยู่สุข เมืองนครนายก นครนายก
1549 ธันกนก สุภาวัฒนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี
1550 วิจิตร ขาวขำ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก
1551 ธนนิวัฒน์ สายบูรณ์ บ้านเขาไม้ไผ่ นครนายก
1552 บุหงา สุขประเสริฐ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
1553 อัศสิริ พรมพุ้ย สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
1554 นิติศักดิ์ ศรีวัฒนา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1555 ณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์ วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา
1556 พลวัฒน์ เป็ดทอง วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
1557 ทัศวรรณ นุสีอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
1558 กฤษณา พลอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
1559 เพียรจิต พันธุ์โอภาส อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
1560 พนมพร หุ้มขุนทด อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
1561 สัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
1562 รัชนี กำลังงาม สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
1563 ศรเพชร รังชัย วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด
1564 ชลิดา โภคาเตชะสิทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1565 หทัย เชื้อสงฆ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1566 อำนวย ศีลปริมณฑล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1567 พิมพ์ประกาย ศรีไตรัตน์ บ้านทุ่งยาว ตรัง
1568 ศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
1569 สุวิทย์ ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
1570 ชากร โมสกุล วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด
1571 ธัตทพร เพ็ชด้วง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 สิงห์บุรี
1572 นุสรา กาละดี อนุบาลสาริกา หนองคาย
1573 สุชาดา เคหะดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1574 สราวุฒิ รักษาวงค์ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี สุรินทร์
1575 สุรพันธ์ พวงใต้ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1576 ปาริชาติ แซ่โง๊ว อนุบาลบ้านเด็ก พังงา
1577 วิภาวรรณ พงค์สุวรรณ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
1578 เรณู พลเสนา มะนะศึกษา ชัยภูมิ
1579 ชัชวาลย์ คำงาม วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
1580 ขวัญ หยั่งหมั่น วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
1581 พีระศักดิ์ กิสูงเนิน มะนะศึกษา ชัยภูมิ
1582 บำเหน็จ ป้องปัด มะนะศึกษา ชัยภูมิ
1583 ชญานนท์ ปราบนอก มะนะศึกษา ชัยภูมิ
1584 ฮารน ละแมหะมะ บ้านควนลาแม ปัตตานี
1585 สุดารัตน์ กสิวัฒน์ วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
1586 อรุณี ใจเลิศ วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
1587 คฑาพร เหมภูเขียว วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
1588 สำรวย โพธิสาย วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1589 สมบูรณ์ พันเคลือ นครนายกวิทยาคม นครนายก
1590 บุสริน ขุนชนะ กอบกุลวิทยาคม สงขลา
1591 ฐาปนี มะลี สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา
1592 สุมาลี คล่องเเคล่ว วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก
1593 พรอนงค์ หงษ์คำผิว ชุมชนวัดไทรม้า นนทบุรี
1594 ภาโนตม์ สุวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
1595 นราวิชญ์ เดชา บ้านเกาะค่าง สงขลา
1596 เจษฎา สินมาก รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ภูเก็ต
1597 นทิตา ชนะไพริน หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
1598 ชัยวัฒน์ โกษาแสง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
1599 ชัยณรงค์ สวนจันทร์ เทพา สงขลา
1600 อรรถชัย เมสังข์ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม
1601 อรรถชาติ หินแปง ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง แม่ฮ่องสอน
1602 สิริรักษ์ กล่อมเดช วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี
1603 นัยนภรณ์ สุขเกษม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
1604 ชูชาติ อังกุด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
1605 ธนดิตถ์ ชูชาติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
1606 จงปราณี ดอกพะยอม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
1607 รังษิยา แคนติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
1608 สุกัลยา บุญทีฆ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
1609 อุดมพร วงค์คต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
1610 พรทิพย์ ทองทับพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
1611 สุกัญญา พารอิว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
1612 ธัญลักษณ์ หัสดร ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
1613 อาทิตญา แดงเจริญ ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
1614 สุขิตกุล นามลัย วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
1615 ขวัญเรือน นันทแสง วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
1616 นราธิป บุญเทพ วัดศรีสุก(แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
1617 กันต์ลภัส อชิรปัญญานันท์ วัดศรีสุก(แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
1618 ปวีณา มาลัยจิตต์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
1619 ชนิดา ลาภบัว ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
1620 ยงยุทธ นุชบัว วัดพืชนิมิต ปทุมธานี
1621 วรรลบ โควินทะสุด อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ปทุมธานี
1622 ธนัชภัค ศรีภักดี อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ปทุมธานี
1623 วรรณิภา ศรีจันทร์ สุเหร่าใหม่เจริญ ปทุมธานี
1624 อุทัย พรหมพิมาลย์ สุเหร่าใหม่เจริญ ปทุมธานี
1625 เมขลา ถิ่นวิมล สุเหร่าใหม่เจริญ ปทุมธานี
1626 เมธิกานต์ นนทะสร สุเหร่าใหม่เจริญ ปทุมธานี
1627 ฉลอง คุณประทุม วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1628 ธนพล วงศ์สุวรรณ บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แพร่
1629 คงเดช ราชาทุม บ้านห้วยเซือมเหนือ บึงกาฬ
1630 อมรเทพ ฮามวงศ์ บุ่งคล้านคร บึงกาฬ
1631 จุฑาทิพย์ อรุณรัตนื วัดบางพูน ปทุมธานี
1632 ดัชนี แฝดกลาง วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
1633 ธวัชชัย ประมวล วัดบางพูน ปทุมธานี
1634 จริยาภรณ์ คุ้มพันธ์ ชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี
1635 ธนารักษ์ ชาญชัยสิทธิ์ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
1636 สมพร ทุมสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1637 สำเนียง ดลสอาด ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ปทุมธานี
1638 อัครเดช เจษฎาสิริ วัดพรหมเพชร นครนายก
1639 ชนสรณ์ มะยาระ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
1640 ธิภาพร แจ่มดวง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
1641 วริศรา ประกิ่ง บ้านคำบอน บึงกาฬ
1642 มงคล อุบล ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
1643 จาตุรนต์ แก้วประพันธ์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
1644 ปัญสิริภัทร พรชุบ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
1645 เพชรรัตน์ อภัยภักดิ์ พระนารายณ์ ลพบุรี
1646 เสรี ทองคำ เวทีราษฎร์บำรุง หนองคาย
1647 กีรติ ศรีสะเทือน ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
1648 ประภัสสร พันเพ็ชร ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
1649 ปวีณ์ทิพย์ อ้นลำพอง วัดโปรยฝน ปทุมธานี
1650 จงกล กองศักดิ์ วัดลานนา ปทุมธานี
1651 วันทนา ชุปประเสริฐ วัดเกตุประภา ปทุมธานี
1652 นฤทธิ์ศร อุบลพืช วัดเกตุประภา ปทุมธานี
1653 พัชรินทร์ ฉัตรนารัตน์ กลางคลองสิบ ปทุมธานี
1654 มัณฑณา สุภาวงศ์ วัดนาบุญ ปทุมธานี
1655 ศรีไพร บุญอิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าปลา