Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางยุวกาชาด ผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 สุวรรณชัย พรหมศร เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
2 ศศิมา นามวงษ์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
3 กัญญาภัทร สงค์ศรี บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ร้อยเอ็ด
4 วนิดา ภูมิชัย ชุมชนวัดท่าอิฐ อ่างทอง
5 วทัญญุตา บุญหลง อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
6 นาวิน วิยาภรณ์ อรพินพิทยา ลำพูน
7 นพรัตน์ รองหมื่น เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
8 วีรชน จิรัชยากร วัดบ้านธิ ลำพูน
9 คำปุน เสนศรี บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
10 มณีรัตน์ สืบสายทองดีแท้ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ตาก
11 อรชา โอ่งอินทร์ อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สุโขทัย
12 เสาวลักษณ์ อินน้อง บ้านสะเลียมหวาน ลำปาง
13 ลำแพน เกิดบำรุง วัดคลองมะเกลือ พิษณุโลก
14 อดิศร คันธโรรส คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
15 สมปอง อ่อนพรรณา ชุมชนบ้านป่าแดง กาฬสินธุ์
16 ณภัทร กุลจิตติธร ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
17 บังอร จันทร์ถอด บ้านนาดี อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
18 พรไพร บุญสุข ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
19 สุธิดา ธรรมจำรัส ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
20 นิดทิญา พิมพ์ตรา ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
21 จิตรา กิ่งสกุล ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
22 พิสมัย บุญยงค์ ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
23 พรรวินท์ แก้วใส ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
24 สมพร ใจบุญ ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
25 อมรรัตน์ รัตนศรี ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
26 สมมิตร สรรพอำไพ บ้านหัวหนอง มหาสารคาม
27 ธงชัย ดาวยันต์ บ้านหัวดง มหาสารคาม
28 ปกิตตา เหมือนหนู วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) ราชบุรี
29 อนวัทย์ ฤกษนันทน์ โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
30 นงลักษณ์ เจริญผล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม
31 ณัชชา ศรีแสนปาง ภู่วิทยา นครราชสีมา
32 กรองทอง บุญพร้อม บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
33 นภาพร มูลเมือง บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
34 พัชรินทร์ ปิจมิตร บ้านสันต้นขาม เชียงราย
35 ทะนง เผ่าภูรี บ้านหมากมี่ อุบลราชธานี
36 ศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ บ้านปางขอน เชียงราย
37 ศักดนัย สืบเสน กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
38 สิรภพ เพ็ชรเกตุ วัดโสดาประดิษฐาราม ราชบุรี
39 สิริกุล ศิริวัลลภ นราสิกขาลัย นราธิวาส
40 สุนันทา โนรีสุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพธาราม ราชบุรี
41 เสาวลักษณ์ กรโกวิท โกวิทธำรงเชียงใหม่ เชียงใหม่
42 ฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านแพง นครพนม
43 สุรชาติ โยธามาตย์ บ้านโนนจาน มหาสารคาม
44 บรรเลง รุ่งศรี รัตนาเอื้อวิทยา เชียงใหม่
45 ศุภลักษณ์ เธียรเรืองนนท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านธิ ลำพูน
46 ขวัญจิรา จำปา บ้านตุ้มเหนือ เชียงราย
47 กฤช ไวยากรณ์ วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี
48 อรทัย ทาอาสา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน
49 บุญเพิ่ม สอนภักดี รร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
50 ดนิตา ประเสริฐสุด แก่งคอย สระบุรี
51 อัคคณัฐ อัยรา หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
52 ปิยะลักษณ์ นวลแสง อนุบาลสตูล สตูล
53 เสาวณีย์ พรมบุญวรรัตน์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
54 ชำนาญ สิงห์ใส ชุมชนบ้านวังหิน อุตรดิตถ์
55 วิมลรัตน์ จันทร์ยาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม
56 ศิริประภา หลงพิมาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงยืน มหาสารคาม
57 ไชย วิญญาสุข บ้านโคกล่าม มหาสารคาม
58 มาลิสา เขื่อนแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาก ตาก
59 สุนัฎถาพัชร เศษภักดี บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี ขอนแก่น
60 อมรรัตน์ แทนสูงเนิน อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
61 จุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่
62 ว่าที่พันตรีวิเชียร อุส่าห์ บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
63 กัลยา สุทิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
64 จำปี รัตพันธ์ บ้านหนองน้ำเต้า มุกดาหาร
65 ไพโรจน์ กลางประพันธ์ ชุมชนเมืองหนองสูง มุกดาหาร
66 จันทนี อินนันชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริก ลำปาง
67 บุญยง ภาชโน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกรงปินัง ยะลา
68 สาธิต เจริญพารากุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
69 รัชฎา โสมเพ็ชร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี
70 วานีพร สงวนศัพท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
71 จิราภรณ์ อุทัยศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
72 นางนฤมล บุตรชานนท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภองาว ลำปาง
73 อภิญญา อาวุธ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
74 สุพิศ เจริญรูป ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
75 เสน่ห์ ชาติจันทึก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
76 จารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันทราย เชียงใหม่
77 สมาพร เจริญพร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
78 ชูศิลป์ แย้มโกเมน บ้านดงตาจันทร์ กำแพงเพชร
79 วลัยลักษณ์ ธาระมณี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเบตง ยะลา
80 แสนสุข อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพรหม นครศรีธรรมราช
81 ภูมินันท์ ชาติชำนาญ รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี
82 เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง
83 จินตนา สังข์แก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช
84 พิณทิพย์ สาธุพันธ์ อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
85 จิดาภา สนนิคม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ลำปาง
86 หรรษา ใจมิภักดิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
87 ประจักษ์ศิษฎ์ นาสารีย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
88 รัตนา ศรีบัวจับ บ้านหินประกาย พิษณุโลก
89 สุจินดา เย็บและ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี สงขลา
90 สุพันธ์ ทองแกมแก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร สงขลา
91 สุชาติ สงวนทรัพย์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
92 วินัย แสงใส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
93 มณฑล เบ็ญจสมิตโยธิน วัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
94 สิทธิชัย ยาแก้ว วัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร
95 กิติชัย วงศ์ศิลปกุล วัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
96 อนุลักษณ์ เข็มกลัด แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
97 ศุภกิตติ นาปองสี บางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) กรุงเทพมหานคร
98 เยาวลักษณ์ น้อยสกุล บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
99 วิสันรัตน์ ศรีแก้ว สุเหร่าศาลาลอย กรุงเทพมหานคร
100 วิมลศรี กนิษฐพยาฆร์ บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร
101 จิรวรรณ อัศวจุฑารัตน์ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
102 ตริยาภรณ์ โพธิ์นิ่มแดง บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
103 สมชัย ทรัพย์ประเสริฐ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
104 นิทัศน์ รักไทย บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
105 พันธุรักษ์ ไชยธงยศ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
106 สุภาวรัตน์ จุ้ยกิจคล่อง วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
107 ภูษณิศา คารวพงศ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
108 ประพาภรัย ขอใบกลาง วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
109 ชมธีรดา ธีรศักดิ์วรกูล วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
110 วิชาญ เลี้ยงชื่นใจ วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
111 ณัฎฐพร จันทศรี ราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
112 ชาญวิทย์ พวงมาเทศ ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
113 อนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี คลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
114 กนกณัฐ สิงหะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์
115 ชัชษณุชา กันอัคคี วัดพลมานีย์ กรุงเทพมหานคร
116 เพ็ญศรี เงางาม วาณิชย์นุกูล สุรินทร์
117 นิชาภา ป้องปาน วัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร
118 นฤพนธ์ อุทัยแจ่ม วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
119 นฤมล ทัดสา ท่าจำปาวิทยา นครพนม
120 พิจิตตรา วิชะนา คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
121 ศรวรา ไศลวรากุล บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
122 ชาคริต แสงบุตรดี วัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
123 จามจุรี จำเมือง วัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์) กรุงเทพมหานคร
124 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
125 อนุสรณ์ เสระศาสตร์ ถนอมราษฏร์บำรุง ตาก
126 อารีย์ เปียศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
127 อัจฉรา คำสุวรรณ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
128 นัณธิกา สิงขรรักษ์ วัดสีสุก กรุงเทพมหานคร
129 สงกรานต์ พรมสอน รร.เทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) สุโขทัย
130 พิมพ์พรรณ พุ่มจันทร์ วัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
131 เสกสรรค์ สนผา รร.เทศบาลวัดท้ายตลาด อุตรดิตถ์
132 เจริญศรี จันทร์ควง ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
133 ระพีพรรณ ศรีทองอ่อน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน
134 นิรุจน์ นาสม ท่าปลาอนุสรณ์ 1 อุตรดิตถ์
135 วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
136 จำนรรจา กิ่งรัตนะ รร.เทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี
137 ขนิษฐา ทินวัฒน์ วัดดิสหงสาราม กรุงเทพมหานคร
138 อุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง ตรัง
139 วันทนา จะระ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโคก อุตรดิตถ์
140 วิทยุทธ ไร่สูงเนิน วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
141 จรัญญา ยูพานิช วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร
142 ปภาวิชญ์ สินสวัสดิ์ วัดสารอด กรุงเทพมหานคร
143 อำนาจ อินมั่นคง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลับแล อุตรดิตถ์
144 ดรุณี กาบบัว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์
145 วรากร ครุฑขุนทด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา
146 ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกงหรา พัทลุง
147 รำไพพรรณ กฤษณพันธุ์ วัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
148 ดัชณี ปิยะพงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนขนุน พัทลุง
149 สุภาวดี ชะนารักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละแม ชุมพร
150 รังสิทธิ์ พรมวัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวี ชุมพร
151 นงค์์เยาว์ ศรีสุวรรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
152 วรการ หาญลคร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง สระบุรี
153 วราภรณ์ กลิ่นเกิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ
154 ปาริชาติ แซ่ตัน ชุมชนบ้านหนองฝ้าย กาญจนบุรี
155 สุนีย์ ดอนเหลือม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
156 มาโนช โชคดี บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
157 ณัชชา สอนสมฤทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
158 ออมสิน บุญวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
159 ศราวุธ ศรีประภา พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
160 นิติยา ทรงมงคลรัตน์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
161 อมราภรณ์ มณีวงษ์ รร.พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
162 รุจิรา พันธ์ดี รร.พรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ
163 ประไพพิศ เติมจิตร รร.โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
164 สุริยนต์ จันทร์แจ่ม รร.ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ
165 สุรศักดิ์ ภาผล รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
166 สุภาพร พิศุทธิวงษ์ชัย รร.ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
167 ณัฏฐ์ธนัน บัวงาม รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
168 ศรีสุดา นามวงค์ รร.หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ
169 อุดม ยกพล รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
170 สุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ ชลบุรี
171 พวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี
172 สมปอง โพธิ์ศรี คลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี
173 เอกบรรจง บุญผ่อง บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
174 บุศราภรณ์ คำแก้ว หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
175 สุดารัตน์ บุญท้วม ทองทาบพิทยา ลพบุรี
176 ประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
177 ธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรามัน ยะลา
178 พัชรี มณีเเสงสาคร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธารโต ยะลา
179 ณรงค์ศักดิ์ บุญเหมือน นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 กำแพงเพชร
180 ลาวรรณ พรหมวงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุณฑริก  อุบลราชธานี
181 ณิชาภา พลเดช อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
182 เอกวัสส์ มากสุข ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 นครศรีธรรมราช
183 ศุภษา บัวใหญ่ รร.เทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร อุบลราชธานี
184 วรัญญา สารัตน์ วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
185 จิตภินันท์ ศรีชูพิพัฒน์ มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
186 ทองเพียร อ่องบางน้อย บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สุโขทัย
187 ขวัญตา ดอนศรีจันทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
188 ภิเษก ดอยแก้วขาว บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ตาก
189 ฉันทลักษณ์ ศรีผา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
190 ธนธร สาลีพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามพราน นครปฐม
191 สุธน สถิตวุฒิคุณ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
192 ประโยชน์ กีรติปกรณ์ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
193 นพรัตน์ มุกดา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี
194 วิชิต กลิ่นหอม บ้านขุนกำลัง พะเยา
195 อารีย์ ลิ้มวัฒนกิตติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว
196 ดวงฤดี หลำเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว
197 ณัฎฐ์ชวัล ไชยเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว
198 พนม ทองสุ่ม วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
199 บุศรา แดงเพ็ชร วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
200 ไพรัช แดงเพ็ชร วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
201 มณียา ถมปัต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านลาด เพชรบุรี
202 ปรียาภรณ์ อรไชยพานิชกุล ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ