Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ S.A.T.C. (สามัญ)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 จันทนา ฝากกาย อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
2 มลิวรรณ กุลแก้ว บ้านอูนดง สกลนคร
3 ปัทมา รอดผล วัดยางทอง นครศรีธรรมราช
4 ขวัญชีวา ปัญญารัตนวงค์ ราษฎร์สามัคคี นครพนม
5 ศิริรัตน์ ฉัตรวัฒนกำจร ฉัตรพฤกษ์วิทยา เชียงใหม่
6 ภัทรากรณ์ ต๋าคำ วัดวังสิงห์คำ เชียงใหม่
7 ศราวุธ ผ่านดอยแดน ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นครนายก
8 ชลธิชา บุญโพธิ์ ปรียาโชติ นครสวรรค์
9 สุภาพร ไกรสิงห์ อนุบาลทิพยาหล่มสัก เพชรบูรณ์
10 ไพฑูรย์ บึงมุม บ้านกุดกว้าง ขอนแก่น
11 พิมลพรรณ นาคฉาย วัดสระด่าน สุพรรณบุรี
12 นิชนันท์ รื่นสุข วัดบ้านใหม่ ชัยนาท
13 บัณฑิต วัฒนากรนิยม วัดดอน กรุงเทพมหานคร
14 ปณิธี พรหมศิริ วัดราษฎร์บำรุง ชุมพร
15 กนกภรณ์ พุทธมา นาค้อวิทยาคม กาฬสินธุ์
16 ระพีพันธุ์ แก้วอ่ำ มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
17 อานนท์ อำพาศ สุนทรภู่พิทยา ระยอง
18 ปัทมา นามโพธิ์ บ้านปากคลอง 31 นครนายก
19 สุภาพร คำวงศ์ ตชด.ทองพูนพิทยา อุบลราชธานี
20 ณัฐพัชร์ ยุทธ์ธนอุดม บ้านหนองมะม่วง นครปฐม
21 เกศริน ลอยเลิศ บ้านโซกม่วง สุโขทัย
22 ธยานี สุดสน หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อุบลราชธานี
23 วันเฉลิม ไพรศิลป์ บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) ราชบุรี
24 กรรณิการ์ หลีน้อย วัดบ้านพริก นครนายก
25 ณุจรี ผงประเสริฐสกุล วัดบางนางเกรง สมุทรปราการ
26 นารีรัตน์ ปิ่นกุล พรหมพิกุลทอง สมุทรปราการ
27 ธัญณรัตน์ พลอยพันธ์ บ้านแสลงโทน บุรีรัมย์
28 พรรณิพา ศรีสงคราม วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 พระนครศรีอยุธยา
29 พรพิมล สังข์ทอง อนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) อ่างทอง
30 จุฑามาศ มีลาภ อนุบาลท่าวุ้ง ลพบุรี
31 วรวิทย์ วรฉัตร รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ลำปาง
32 โสภิชญ์จิรา ยิ่งสวัสดิ์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
33 เสาวณีย์ ลิ้มแดงสกุล วัดลานนา ปทุมธานี
34 สุรีย์พร รุ่งกำจัด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
35 นันทิดา เทียนอร่าม กลางคลองสิบ ปทุมธานี
36 ศิริวรรณ เทพขวัญ กลางคลองสิบ ปทุมธานี
37 จิตรแก้ว พงษ์ไชย ปรียาโชติ นครสวรรค์
38 ฉัตรชนก โพธิ์งาม วัดนาบุญ ปทุมธานี
39 อรวรรณ เจริญนนท์ไพทูรย์ วัดพืชอุดม ปทุมธานี
40 จิราภรณ์ ทักขินัย วัดหนองเกตุน้อย ชลบุรี
41 สุธี สุดลอย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
42 อรรถพร อับสีรัมย์ สามขาราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
43 อิสระ เทียบสม วัดเกตุประภา ปทุมธานี
44 ธันวา สร้างสกุล บ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์
45 ณัฐทิตา ฉิมเล็ก รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
46 เกียรติกุล สังสีมา วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
47 อรวรรณ ทับทิมเขียว ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี
48 กานต์ไพบูลย์ ศรีเสถียร วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี
49 วนาทิพย์ พวงพิน บ้านหนองโป่ง สระบุรี
50 ศิริพร ฮานาฟี บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
51 ธนวินท์ เจริญ บ้านธาตุพิทยาคม ศรีสะเกษ
52 อรรณพ ประกอบพืช รร.เทศบาลคลองตำหรุ ชลบุรี
53 กรกฤต ศรีส้มป่อย อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
54 ศิริพร หนูพลัด บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 สกลนคร
55 ชลธิดา เกิดปราง รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี ชลบุรี
56 กาญจนา หมัดสะริ ชุมชนวัดกำแพง พระนครศรีอยุธยา
57 ศิริจันทร์ สุบุญมา บ้านหนองเชือก อุบลราชธานี
58 กิตติศักดิ์ อัครโสภณ ศึกษาสรรค์ สมุทรปราการ
59 อำพา ยะไม วัดบางโฉลงใน สมุทรปราการ
60 อมรรัตนา หัตถะกิจ บ้านหนองผือ ขอนแก่น
61 บุญญธิดา ศรีโชค บ้านค้อ อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
62 จิรปรียา รอตเสวก ดำรงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
63 คุณัชญา ทิพยานุรักษ์สกุล อนุบาลทิพยาหล่มสัก เพชรบูรณ์
64 ภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล อนุบาลสระบุรี สระบุรี
65 ศรัณย์รักษ์ ศิลานุรักษ์ บ้านใหม่หนองบัว เชียงใหม่
66 ณัฐชนากานต์ อินทร ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
67 มณฑลี เศรษฐวนิชย์ บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) แพร่
68 ประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
69 กนกวรรณ แดงเนียม วัดบางพูน ปทุมธานี
70 พจน์ศวี สุบแสวง พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
71 อาภาภรณ์ สุขจิต วัดโปรยฝน ปทุมธานี
72 วิมลรัตน์ เกลี้ยงดา บ้านชวดบัว นครนายก
73 พิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์ พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
74 พิมพ์ลดา ปัญญามี วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) นครนายก
75 มาริสา ศิริมงคลล วัดสุนทรพิชิตาราม นครนายก
76 ปิยะนุช แก่นมั่น ชุมชนบ้านนาเยีย อุบลราชธานี
77 ดวงกมล มงคลมล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
78 ณัฐพร แสวงศักดิ์ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
79 ปิยปาร์ค หานะพันธ์ บ้านทุ่งนาค สุรินทร์
80 ชไมพร เรือนจำนงค์ศิลป์ อนุบาลท่าตะโก นครสวรรค์
81 อานันท์ บุตรแก้ว วัดปทุมนายก ปทุมธานี
82 อธิบดี สุวรรณประทีป รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) อุทัยธานี
83 วรเดช สังวาลย์น้อย พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
84 มณฑาวีย์ ชมพูผุดผ่อง อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
85 ดุลยรัตน์ แก่นทรัพย์ ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ปราจีนบุรี
86 อลิษา ภาลิชัย วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
87 รมณีย์ พิริยะพงศ์ไพโรจน์ วัดดอนยอ นครนายก
88 วิทวัส ชูแสง อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
89 หสวรรษ สูนประหัต อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
90 จิตสุภา ลิขิตรุ่งโรจน์ พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
91 กาญจนา พึ่งเทียน จุกเสม็ด ชลบุรี
92 อรนุช ช่วงพิทักษ์ บ้านโคกกระท้อน ปราจีนบุรี
93 นันทิกร โพธิภูมิ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
94 สินีนาฏ ทองวัฒนา วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี
95 ธเนศ ตั้งกิจโกศล วัดเกตุประภา ปทุมธานี
96 หฤทัย นิลชูจิตร บ้านดอนซาก นครปฐม
97 จักรินทร์ คล่องดี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
98 สุภาพร สังข์โยฆะ วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
99 พุฒิชัย สีดากิจ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
100 อัจฉรา พรมภักดิ์ วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ปทุมธานี
101 วาสนา ฟีน่า ปิยะพรพิทยา เชียงราย
102 จักรพล พลโสภาพ นิมิตศึกษา นครสวรรค์
103 ธีรทัศน์ ทองคำใส วัดวังกุ่ม สุพรรณบุรี
104 ศวิตา อุปนันท์ บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
105 พัชญ์วริญ พงษ์พัฒนปรีชา วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
106 วราภรณ์ บุญส่ง วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 กาญจนบุรี
107 กันยารัตน์ ชินะกุล วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) พระนครศรีอยุธยา
108 มณฑล ศรีสวัสดิ์ บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) อำนาจเจริญ
109 กนกวรรณ เขีนวน้ำชุม บ้านดงน้อย นครพนม
110 จาตุรนต์ แก้วประพันธ์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
111 สกนธ์ โกสุม วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี
112 บดินทร์ สุทธินาค บ้านทุ่งหก ลำปาง
113 วันใหม่ พุ่มมาลา บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
114 นิธิพงศ์ โรจนดุล ศาลาลอย ปทุมธานี
115 พรพรรณ ถ่ายกลาง บ้านหนองตอตะเคียน สระบุรี
116 เอื้อมพร สิทธิสาร บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ร้อยเอ็ด
117 ณัฐธิดา ทองใบหนา รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
118 กฤษณา มีณรงค์ ชุมชนวัดไก่เตี้ย ปทุมธานี
119 อธิศา สังฆสุบรรณ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
120 วันทนีย์ ศรีสำอางค์ บ้านโนนยาง ยโสธร
121 ธนบัตร โกลิมาศ บ้านหนองสาหร่าย กาญจนบุรี
122 สุนารี ชื่นจรูญ วัดเกตุประภา ปทุมธานี
123 อรยา ส่งกลิ่น ชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
124 ธนพร อินทวงษ์ วัดบางเดื่อ ปทุมธานี
125 วชิระ ภู่พันธ์มิตร โกวิทธำรงเชียงใหม่ เชียงใหม่
126 อารยา ทองมณี บ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช
127 เบญจพร กาญจนาภรณ์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
128 ปัทมา ธารมัต วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
129 อิษฏาภรณ์ นิยมวงศ์ ชุมชนวัดไก่เตี้ย ปทุมธานี
130 ธนารัตน์ วุฒิชาติ วัดเอี่ยมประดิษฐ์ นครนายก
131 หทัยรัตน์ เหมาะศรี ชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
132 จีระศักดิ์ กรอบกระจก วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
133 แสงสูรย์ วิมลรัตน์ วัดศรีเมือง สมุทรสาคร
134 ศุภรัตน์ ผลทับทิม ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
135 วุฒิชัย พูลเนียม บรรณพันธ์ศึกษา ชลบุรี
136 วารี โพธิ์ทอง วุฒินันท์ ระยอง
137 เพ็ญศิริ บุญยัง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
138 ปุญญิกา พลพวก บ้านทำนบ ศรีสะเกษ
139 สุธามาส บัวคำป้อ บ้านห้วยไคร้ อุตรดิตถ์
140 จิรวุฒิ แซ่ห่าน บ้านคลองเจริญ หนองบัวลำภู
141 วรทัศน์ หวังวรวุฒิสกุล สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร
142 วรรณรวี พึ่งสาย บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
143 วรวุฒิ บุญรอด บ้านน้ำโจน กาญจนบุรี
144 ชลธิชา บุรีรัตน์ศรีสกุล บ้านหนองยางไคล ลำพูน
145 จุฑาธินี แย้มสี วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
146 นภา ภูนิคม บ้านคลองระ ชุมพร
147 กิ้ง ผาก่ำ วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
148 ชนันท์ธิภา ศิริภัคเดชานันท์ บ้านมาบกระเปา พิจิตร
149 พัฒน์ปุลพร งามอร่ามวรางกูร วัดจตุพิธวราวาส ปทุมธานี
150 พิไลวรรณ มาแป ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 จันทบุรี
151 รัตติยา พุ่มพง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
152 พชกร เด่นจารุกูล บ้านหนองจิก ประจวบคีรีขันธ์
153 สัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
154 บุษบา บัวสาคร บ้านจางวาง จันทบุรี
155 เบญจมาศ ซ้อนเสียงดัง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สุพรรณบุรี
156 สิทธิโชค สรรค์นิกร เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
157 ขวัญชนก เกิดท่าไม้ นักบุญเปโตร นครปฐม
158 จินตนา กิจแก้ว นักบุญเปโตร นครปฐม
159 รุจิรา ควบคุม วัดคลองครุ สมุทรสาคร
160 เกศศิรินทร์ เปิงคะมาง คลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) สมุทรปราการ
161 เกศศิรินทร์ เปิงคะมาง คลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) สมุทรปราการ
162 นภสร เพชร์กูล บ้านไสตอ สุราษฎร์ธานี
163 ปัณฑิตา หมั่นสร้าง บ้านเด่นใหม่ เชียงใหม่
164 พิชญาณ์มญชุ์ คุปติธรรมกุล บ้านเขาบ่อ ชุมพร
165 ปริศนา สิงห์สา บ้านวังซ่าน นครสวรรค์
166 มณีรัตน์ ทองแสน บ้านป่าข่า อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
167 คีญาพัฒน์ เหล่าแช่ม อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
168 กัลยาณี ทศพรทรงชัย วัดบางเดื่อ ปทุมธานี
169 นฤมล มูลเสถียร เหลียนหัว นครนายก
170 ศิริภัทร นิติกรนุสรณ์ สกลวิสุทธิ สมุทรสงคราม
171 แพรวนภา รุ่งเรืองโชติสกุล ชุมชนบ้านนากล่ำ อุตรดิตถ์
172 สุกัญญา โพนเมืองหล้า บ้านใหม่เสรีธรรม ตาก
173 จุฬาทิพย์ พลรู้ บ้านหาดทรายรี ชุมพร
174 อิทธิกร บุนนาค พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
175 วรรณพร ชุมภูทอง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
176 ชนันท์ภรณ์ ศรีงาม เมืองพาลุกากรภูมิ มุกดาหาร
177 นพพร พิมพ์ดี วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) พระนครศรีอยุธยา
178 ชนาพร ชนะอรรถ บ้านดาดอุดม เพชรบูรณ์
179 ศิริวัฒ โกทองเจริญ บ้านซ่อง กาญจนบุรี
180 ณัฐธนิฌา นันต๊ะเสน วัดค่ากลาง ลำปาง
181 ภัสสราภรณ์ ทองสวัสดิ์ วัดทะเลบก นครปฐม
182 อักษราภัค อาตมียะนันท์ บ้านคลองใหญ่ นครนายก
183 ชัชวาล ดีลุน วัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) นครนายก
184 ชุติพงศ์ บุญถูก บ้านนาดีทุ่งเจริญ อุบลราชธานี
185 สุรัชดา เสียงล้ำ วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นนทบุรี
186 ทศพล เพียรดี วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
187 องุ่น ลาหล้าเลิศ อนุบาลเมืองหนองพอก ร้อยเอ็ด
188 ฐิตินันท์ ปั่นมาก วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
189 ชริษฐา มดแก้ว วัดจรเข้น้อย ฉะเชิงเทรา
190 สาวิตรี สุจริต บ้านกระจายเหล่าสูง ร้อยเอ็ด
191 รัตน์มิกา จูมสูงเนิน บ้านเขาไม้เกวียน สระบุรี
192 ปนัสยา ไกรสรเจริญ วัดบุณฑริการาม สุราษฎร์ธานี
193 ชิดชนก พร้อมจิตร บ้านคลองสมบูรณ์ สมุทรสงคราม
194 สุภาภรณ์ มาแก้ว วัดขนอนบ้านกรด พระนครศรีอยุธยา
195 จตุพร ภูขมัง บ้านบอน อุบลราชธานี
196 ณรินทร์ธร แสงนาค วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
197 ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ บ้านห้วยแดง อุบลราชธานี
198 ณัฐพล สุชสงวน บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
199 ภัทรกิติ์ สมบูรณ์ วัดนาบุญ ปทุมธานี
200 ขวัญเรือน ศรีนวล บ้านตาหมื่น ศรีสะเกษ
201 ชญานิน คาระวะ คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
202 ธิภาพร แจ่มดวง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
203 วิรดา พิกาศ วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา
204 ศรัณยา ตามสมัคร ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
205 จินดาพร อมาตยกุล วัดแจ้งลําหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์) ปทุมธานี
206 กันยารัตน์ รอดคง วัดประชุมราษฏร์ ปทุมธานี
207 เสาวภาคย์ จันทร์ศรี สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ลพบุรี
208 ศิรินทิพย์ จันทรา บ้านพิณโท อุบลราชธานี
209 สาธิต ยิ่งเจริญ ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
210 บุษวรรณ มลฆป วัดชัยมังคลาราม ปทุมธานี
211 หนึ่งฤทัย นาคประสิทธิ์ บ้านน้ำผึ้ง อ่างทอง
212 ศุภวัฒน์ มูลเมือง บ้านฮ่องกอม่วง ลำพูน
213 อัจจิมา คุ้มถนอม วัดนาค พระนครศรีอยุธยา
214 พักตร์ประไพ สุวรรณพานิช แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
215 ศิริรัตน์ สุวรรณกิจ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
216 ณัฐวุฒิ ไกรวิจิตร อนุบาลพัทลุง พัทลุง
217 ชัญญานุช แคภูเขียว บ้านหนองตากล้า ชัยภูมิ
218 พิริยะ ปิยะรัตน์ บุญคุ้มราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
219 พิมพ์พรรณ กลิ่นนิ่มนวล วัดกลางคลองสี่ ปทุมธานี
220 มงคล อุทัยนาง ชุมชนบ้านนาด้วง เลย
221 สิรภพ บุญช่วย รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
222 นายศุภกร ติยะวรากุล แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
223 วารุณี หนูจันทร์ วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สระบุรี
224 อานนท์ หัวเมือง บ้านคลองมดแดง กำแพงเพชร
225 กฤษณพงศ์ ใจตรง ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
226 กิตติภพ กลิ่นทองใบ บ้านน้ำคำน้อย ยโสธร
227 ฌัลลิกา เสมาวัฒนกิจ วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) พระนครศรีอยุธยา
228 นฤพล ภูอมรเลิศ บ้านคลองลาน นครสวรรค์
229 ศุภวิชญ์ สุขเจริญทรัพย์ วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
230 อารยา สว่างแก้ว วัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร) สมุทรปราการ
231 กมลวรรณ หอมคง วัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร) สมุทรปราการ
232 มลิษา ทองฉิม วัดสามขาว อ่างทอง
233 ชวพร กอเลิศสุชัย บ้านหนองจานใต้ นครราชสีมา
234 ศรัญญา น้อยพิมาย วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
235 นันทิกา พลอยสวาท นิลรัตน์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
236 นันทิดา โสพิลา บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า อุดรธานี
237 สาวิตรี คล้ามกลั่น คลองขวาง ฉะเชิงเทรา
238 วราภรณ์ ปานสมบัติ บ้าน ก.ม.80 ปราจีนบุรี
239 ปกีร์ญา กองคำ วัดสารวนาราม ปราจีนบุรี
240 ศศิประภา ประคองศรี ชุมชนบ้านหลุมรัง กาญจนบุรี
241 ภูพาน ชารีพร เซนต์ยอแซฟนาแก นครพนม
242 ปภาวี เศรษฐนานนท์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
243 ประภาศรี เผื่อนผัน รร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ สมุทรสงคราม
244 ปริวรรษ ประมาณมาศ วัดดอนดำรงธรรม ชลบุรี
245 ธีรัตม์ เสฏฐวุฒิธ่รณ์ บ้านสันปูเลย ลำพูน
246 จิตรา เทศกาล ธนาศิริวัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
247 ปนิธาดา วีระชวนะศักดิ์ วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) สมุทรสงคราม
248 กิตติศักดิ์ แข่งขัน วัดกงตาก สุราษฎร์ธานี
249 อรัญญา เอี่ยมครอง บ้านสระประดู่ เพชรบูรณ์
250 ธันย์ชนก เหมมะลา บ้านหนองสองพี่น้อง ตรัง
251 พสิษฐ์ แซ่อี๋ วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
252 ชนิศา บัวบาน อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
253 นิติพล สำเร็จศิริปัญญา คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
254 เจนจิรา ขวัญเจริญ วัดประชุมราษฏร์ ปทุมธานี
255 กานต์กมล จำนงบุญ วัดบางเดื่อ พระนครศรีอยุธยา
256 นภาพร จันทราช สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
257 พิชชญา ธรรมธารา วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
258 สุพรรณี ศรีน้อย วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
259 งามจิต แก้วประเสริฐ วัดชัยมังคลาราม ปทุมธานี
260 จันทร์เพ็ญ วงศ์ชู บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
261 เรวดี จิตรีเนื่อง วัดเนินหินแร่ นครนายก
262 ชนิดาภา พุทธพงศ์ วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) พระนครศรีอยุธยา
263 สุกัญญา ไพบูลย์กิจกุล ปทุมวิไล ปทุมธานี
264 นิตยา เปียปิ่นทอง อนุบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี
265 พลอย โปร่งปัญญา บ้านอ้อมแก้ว ศรีสะเกษ
266 พรทิพย์ แก้วจุรัตน์ วัดศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา
267 การันต์ เพชรี่ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
268 สุวัฒน์ เที่ยงตรง เซนต์แอนโทนีบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
269 สุระวี สมวงษ์ วัดขนอนบ้านกรด พระนครศรีอยุธยา
270 มลฤดี ทองเริ่ม วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
271 เสรี ตั้งเจริญ วัดอินกัลยา พระนครศรีอยุธยา
272 ณัฐวัฒน์ อารีประชาภิรมย์ วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
273 ทวีศักดิ์ วิชาชิต แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
274 ญาณวุฒิ สังวังค์ วัดคานหาม พระนครศรีอยุธยา
275 ลาวรรณ์ โสภิส วิทยานนท์ พระนครศรีอยุธยา
276 วาริน ทรัพย์เพิ่ม วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) พระนครศรีอยุธยา
277 ศรัญญู มหิงสพันธุ์ วิทยานนท์ พระนครศรีอยุธยา
278 ธิติพร ดาวเรือง ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
279 ชวลิต สุขมณี วัดศรีประชา พระนครศรีอยุธยา
280 ปิยะวรรณ จันทร์อุดร ประสาทวิทย์ พระนครศรีอยุธยา
281 สาวิตตรี อุดมผล วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
282 สุขสันต์ เทศแย้ม วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
283 ปวีณา ดารา ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
284 สุปราณี เกตุวุฒิ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
285 ขวัญชัย ฤกษ์เนตรี วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
286 ชัยภัทร บุรีรักษ์ วัดหนองเป้า พระนครศรีอยุธยา
287 พรณรงค์ สุภาสืบ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
288 รจนา ผ่องการ วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
289 วรรณวิมล ชูวงษ์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
290 ประวีณา สุพิมพานนท์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
291 สิริกร ปิ่มแหลม พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
292 มณฑา มงคลแท้ วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
293 ณวัฒน์ เชียงสาย ปฐมวิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา
294 บริรักษ์ เป็ดทอง วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
295 ฉันทหทัย สกุณา ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
296 ดนิตา จุ้ยนรรัตน์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
297 เจนณรงค์ นบนอบ ปิยะฉัตร นนทบุรี
298 พัฒนพงศ์ พูลอุดร วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
299 อลิศรา บุญยัง ประชาสามัคคี พระนครศรีอยุธยา
300 สิทธิชัย สุขราชกิจ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
301 แพรวพร ฟาน เฟลโธเฟน ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
302 สุนิสา ชูชัยยะ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระนครศรีอยุธยา
303 พลวัฒน์ เป็ดทอง วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
304 ธรรมนูญ คนตรง วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
305 มิลิ งามสมพล ชุมชนวัดระโสม พระนครศรีอยุธยา
306 ภัทรพล ชูวงค์ นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) พระนครศรีอยุธยา
307 ปัณณฑัต คล้ายเผือก บ้านโนนมะกอก นครราชสีมา
308 สุพัฒน์ฌา พูลผล วัดนาค พระนครศรีอยุธยา
309 ปวีนา เกตุพงษ์ วัดโพธิ์สาวหาญ พระนครศรีอยุธยา
310 สิรินันท์ บุญญานันท์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
311 ณัฐวุฒิ อัตตะสาระ วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
312 กนกวรรณ จงรักษ์ วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
313 เมธา สุขวัจนี เจ้าฟ้าสร้าง พระนครศรีอยุธยา
314 วลีรัตน์ แก้วศรีทอง วัดโคกพุทรา อ่างทอง
315 ไพทูรย์ ปัจฉิม วัดป่าไผ่ สระบุรี
316 ธาวินี จันทร์เศรษฐี วัดนาบุญ ปทุมธานี
317 นวทัศน์ ศรีกระจ่าง วัดบึงลาดสวาย นครปฐม
318 สุดารัตน์ ชาวปลายนา วัดรางฉนวน อ่างทอง
319 วิภา มีอนันต์ วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) พระนครศรีอยุธยา
320 ยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ วัดม่วงคัน อ่างทอง
321 กิติพล สาลีผล บ้านโป่งกระทิงบน ราชบุรี
322 พจณีย์ สีนิล วิทยานนท์ พระนครศรีอยุธยา
323 มลวรรณสร มาลาสาย วัดหัวสะแกตก อ่างทอง
324 ธนพร อินทร์แย้ม วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
325 ณัฐวุฒิ เพ็งสุข ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
326 อนิรุตต์ ตรีสาร ชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
327 พิมพ์สุดา ไทยประสงค์ ปฐมวิทยาคาร พระนครศรีอยุธยา
328 สุจินดา แสงประพาฬ วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
329 นิภาภัทร ปรากฎผล บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) นครราชสีมา
330 ปนัดดา ฤทธิ์ฤดี วัดบ้านอิฐ อ่างทอง
331 กรวีร์ พูลสุข วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
332 ณัฏฐา กำจร วัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) อ่างทอง
333 ณัฐพงศ์ กีรติวิทยากร วัดหัวตะพาน อ่างทอง
334 อานนท์ รุ่งแจ้ง วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สระบุรี
335 อนงค์นาฏ โตเอี่ยม บ้านพุซาง สระบุรี
336 อนุวัฒน์ หรุ่นเลิศ บ้านดงน้อย ลพบุรี
337 ชญานุตม์ คุณหอม ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) นครสวรรค์
338 มงคล อยู่โต รร.เทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี
339 นริศรา สุดงาม ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
340 ปานรดา บุญญเจริญชัย อนุบาลวิหารแดง สระบุรี
341 ดิเรก วงษ์ทองดี อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
342 สายันต์ ยิ้มแฉ่ง ซอย 3 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี
343 กุลพิธาร์ สัจจา ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
344 พรทิพย์ ทาสี โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
345 ศิริพร ไพรวัน วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
346 ปาระวี ภูมิดี วัดลำบัว สระบุรี
347 ศุภลดา ชอบคุย บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) ชัยนาท
348 ศิริราวรรณ์ จันทร์ไพจิตร บ้านใหม่โสพิมพ์ ลพบุรี
349 นัทนที โอภาสศิริวิทย์ วัดนิคมสามัคคีชัย ลพบุรี
350 พิพัฒน์ ช่างหล่อ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
351 วาริน เรืองทรัพย์ วัดท่าแค ลพบุรี
352 ชัยภัทร วทัญญู อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
353 ณัฐวดี ทองคง วัดชีแวะ ลพบุรี
354 นิดาวรรณ ทองไทย วัดโพธิ์ศรี สิงห์บุรี
355 นฤเดช เผือกพงษ์ บ้านวังเพลิง ลพบุรี
356 ภานุวัต เฮียงจันทา วัดมเหยงค์ พระนครศรีอยุธยา
357 อรรคเดช แก้วเล่อ รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
358 อัจฉราภรณ์ กล้วยดี บ้านวังก้านเหลือง ลพบุรี
359 พิมพาวรรณ สืบสายทองคำ บ้านท่าดินดำ ลพบุรี
360 คัคนางค์ เครือสาร เพ็ญพัฒนา ลพบุรี
361 กมลวรรณ ศรีสุนทร อนุบาลท่าวุ้ง ลพบุรี
362 ณัฐธิดา ศรีกระมล วัดใดใหญ่ ลพบุรี
363 เกวะรี แสนโคตร แสงวิทยา สระบุรี
364 ธนภูมิ สงค์สอาด อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
365 สุดาทิพย์ ทองคำ วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
366 นรภัทร ศรีสมบัติ ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
367 จรัญญา พรหมพิจารณ์ เพื่อชีวิตเชียงใหม่ เชียงใหม่
368 วารุณี ช่างบรรจง วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี
369 พรศิลป์ ภู่เจริญวณิชย์ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
370 สุชาดา อู่เงิน ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
371 วรรณิกา ชูเชื้อ บ้านเขาไม้เกวียน สระบุรี
372 นพมาศ เรืองศรี ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี
373 สนันตน์ ประยงค์กลิ่น บ้านซับโศก ลพบุรี
374 จันธิลา กางสันเทียะ อนุบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
375 ชโลบล จั่นงาม บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ ลพบุรี
376 อนุชิต ศิวิรัตน์ วัดท่าคล้อ สระบุรี
377 ปิยะดา อากรนาค บ้านท่าดินดำ ลพบุรี
378 กัลญา เหล็กดี วัดกลาง พระนครศรีอยุธยา
379 เปรื่องปราชญ์ ตวนชัยภูมิ อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
380 พีรยุทธ พูลสละ วัดหนองนา ลพบุรี
381 ปรียา แก้วมณี นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี
382 น้ำอ้อย สำเนียงเพราะ บ้านชอนสมบูรณ์ ลพบุรี
383 จิตกร สมาคม ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 อุทัยธานี
384 อมรินทร์ วีระประสิทธิ์ บ้านซับบอน สระบุรี
385 ภัทราวรรณ ประจำทอง ปรียาโชติ นครสวรรค์
386 ฐิติมา แก้วประไพ ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
387 ฉัตรลดา ดีพุ่ม ปรียาโชติ นครสวรรค์
388 พัลลภ รัชนิพนธ์ ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี
389 เทียนชัย นาคแผ่น สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
390 นารินทร์ สิมบุตร บ้านท่าดินดำ ลพบุรี
391 จุฑามาศ ประสารเสียง อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี
392 จิตตนาถ ปาลวัฒน์ ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) นครสวรรค์
393 อภิวิชญ์ เตชะคงคา ราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
394 สุภิญญา กล่ำแก้ว วัดอารีทวีวนาราม ชัยนาท
395 สมใจ ทองเงิน วัดโบสถ์ สิงห์บุรี
396 นิติพันธ์ นันทศรี วัดเชียงราก สิงห์บุรี
397 ฑิฆัมพร หวินกำปัง บ้านดอนขวาง นครราชสีมา
398 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
399 มนิดา ขลิบเงิน บ้านถลุงเหล็ก ลพบุรี
400 สุนันทา บำรุงวงษ์ บ้านหนองลีวิทยาคม สิงห์บุรี
401 จันทร์นิภา ทองเหล็ก ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
402 เอกรินทร์ อินทร์นิ่ม วัดเนินพระปรางค์ สุพรรณบุรี
403 จิรภัทร โพธิ์ตุ่น วัดยม พระนครศรีอยุธยา
404 จตุพร เพ็ชรสุวรรณ์ ปราสาทวิทยา สิงห์บุรี
405 สมชาย ดีสี บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) ชัยนาท
406 นภภัทร พูลเพิ่ม ขุนรามวิทยา ลพบุรี
407 ปนัดดา ศรีสวัสดิ์ บ้านหนองลีวิทยาคม สิงห์บุรี
408 สุพัตรา ภักดีรักษ์ อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) สิงห์บุรี
409 ณัฐนันท์ สำราญศาสตร์ วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา
410 อภิวัฒน์ วัดเขียว อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
411 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
412 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
413 อ้อมขวัญ เป็ดทอง วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) พระนครศรีอยุธยา
414 เอกบรินทร์ ชูช่าง อนุบาลแสวงหา อ่างทอง
415 อภิณห์พร อินทรปัญญา วัดประสาท สิงห์บุรี
416 วัลลี ชื่นเอี่ยม วัดโพธิ์ศรี สิงห์บุรี
417 สุภรทิพย์ วิภากรวิทย์ ปราสาทวิทยา สิงห์บุรี
418 ชาญ ทองใบ วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี
419 ชาลิสา คำโต อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี
420 วรรณิภา ศิลปโชติ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
421 พัชรี ภูษาทอง วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
422 ดารากร จูมจันทร์ ประสิทธิวิทยาฯ อ่างทอง
423 นัสชัย ซุ่นสุน บ้านชัฏฝาง ชัยนาท
424 โณทัย ทองคำนุช วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา
425 วิไลวรรณ ปรึกษา วัดตึกราชา สิงห์บุรี
426 พัชรากร ชัยสายัญห์ วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
427 ศุกสามารถ คงจ้อย บ้านหนองไม้แดง นครสวรรค์
428 จันทิมา ปานหัวไผ่ บ้านหนองปลากระดี่ สุพรรณบุรี
429 วิศิษฐ์ จิตตะสุขีกุล วัดตึกราชา สิงห์บุรี
430 ศิรประภา สุนทรนันท์ วัดยาง สิงห์บุรี
431 กาญจนา ใจหาญ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
432 อุทัยรัตน์ ผาสุข วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
433 ธัญวรรณ ทองคำขาว วัดจักรสีห์ สิงห์บุรี
434 ปิยธิดา แก้วปลาด หมู่ห้าสามัคคี อุตรดิตถ์
435 เยาวลักษณ์ ชัยบูรณ์ วัดช่องพราน ราชบุรี
436 วรรลีวา เรืองวงษ์ อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
437 วรากร บำเพ็ญทาน อุดมศิลป์(โพธิลังการ์มูลนิธิ) สิงห์บุรี
438 กัสสร สงเนย บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) นครสวรรค์
439 จิตติพร ชวดนุช อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นครสวรรค์
440 สรวิชญ์ โกทัน วัดมะปราง ชัยนาท
441 โศรดา น้อยเอี่ยม บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ชัยนาท
442 กฤติยา กลิ่นแจ้ง วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
443 อุษา สุวรรณศิริ อนุบาลยอดไม้งาม สุพรรณบุรี
444 เบญจวรรณ แก่นจันทร์ ไกรราษฎร์วิทยา ชัยนาท
445 วิชญา จิวประเสริญ หนองจอกประชานุสรณ์ อุทัยธานี
446 เวณิกา ดอนตุ้มไพร บ้านหมื่นเทพ ชัยนาท
447 ลลิดา รัตนมงคล บ้านหนองจอก อุทัยธานี
448 ปฐานัดดา ปีติกรสกุล บ้านน้ำพุ ชัยนาท
449 ยุภาภรณ์ สืบศรี วัดท่าแก้ว ชัยนาท
450 กมลวรรณ แตงฉ่ำ วัดหนองพังนาค ชัยนาท
451 ธนารักษ์ อยู่ยอด ชุมชนคลองจันทน์ ชัยนาท
452 ณัฐนันท์ พลูเพิ่ม วัดประโชติการาม สิงห์บุรี
453 ดวงพร สุขเสริญ วัดมรรครังสฤษดิ์ นครสวรรค์
454 ปัทมา นาคเกิด วัดคร้อพนัน กาญจนบุรี
455 ทรงศิริ สุ่มเข็มทอง บ้านหมื่นเทพ ชัยนาท
456 หทัยรัตน์ มิ่งทอง วัดมะปราง ชัยนาท
457 รักษ์สุดา พูลวิจารณ์ วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) พระนครศรีอยุธยา
458 นวลจันทร์ แสนยินดี ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ตาก
459 ธนภร พลโคต วัดหนองหลอด สุพรรณบุรี
460 อาทิตย์ เทศเขียว ราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
461 จีรวรรณ โสป่าสัก วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
462 สุวิภา วงษ์แสง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สระบุรี
463 อนุษรา อินเนียม บ้านเขาพลัด สระบุรี
464 นุชนาถ แก้วทอง อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี
465 วันเพ็ญ นพรัตน์ บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา ชุมพร
466 เอกรัช แสงเขียว อนุบาลสระบุรี สระบุรี
467 สุกัญญา เกตุประเสริฐ บ้านซับครก สระบุรี
468 ภินตา สวัสดิ์ชัย เพ็ญพัฒนา ลพบุรี
469 ปาริตา พัดโพธิ์ วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สระบุรี
470 นิตยา รัตนะ อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
471 วิรชา เปลี่ยนสกุล วัดหนองเมือง ลพบุรี
472 ยุทธนา เพ็ชรไม้ เพ็ญพัฒนา ลพบุรี
473 สุธาสินี เอี่ยมละออ เพ็ญพัฒนา ลพบุรี
474 สุภาภรณ์ สว่างภักดิ์ ชุมชนวัดกำแพง พระนครศรีอยุธยา
475 นำชาติ ชนะชัย วัดหนองตะเฆ่ สระบุรี
476 เกศริน ทาสถาน เพ็ญพัฒนา ลพบุรี
477 สุภาพร พรมแสง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
478 อัญชลี มิ่งมานพ วัดท่าคล้อ สระบุรี
479 จีรากร พอจิตร รร.เทศบาล 4 วัดบำรุงธรรม สระบุรี
480 บุษลินทร์ ปิ่นหอม อนุบาลสระบุรี สระบุรี
481 ชนะชัย แก้วมุขดา วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี
482 กานดา สามัคคีมิตร หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สระบุรี
483 ปาริชาติ พุ่มคง วัดหนองเกตุใหญ่ ชลบุรี
484 ศรัญญา สูงนารถ รร.เทศบาล 4 วัดบำรุงธรรม สระบุรี
485 กุลสตรี โชติวิวัฒน์ วัดสองคอนกลาง สระบุรี
486 ยุทธพงษ์ พิพิธกุล วัดห้วยคงคาวราวาส สระบุรี
487 สุทธิพงษ์ ราศรี จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี
488 ธนกร ชัยอาวุธ วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี
489 อังสุมารินทร์ ดิษฐประยูร จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ นครสวรรค์
490 ธัญชนก สีมารัตน์ วัดสองคอนกลาง สระบุรี
491 สุพัตรา ทับทิมไทร วัดทวีพูลรังสรรค์ นครนายก
492 สุภาวดี เพ็งวิสัย แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
493 ขวัญทิพย์ เดชผดุง บ้านหนองพังพวย นครสวรรค์
494 อิสรา ป้องอ่อน ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
495 จักรกฤษณ์ เทพสงเคราะห์ วัดสันติวัฒนาราม นครนายก
496 เนตรนภิส สุขปลั่ง อนุบาลศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
497 สาริณี ใจสัมฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ลพบุรี
498 วันวิสา ครองแสนเมือง อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว นครสวรรค์
499 จรัญ มูลหิรัญ ชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
500 บารเมษฐ์ นิยากร วัดท่าคล้อ สระบุรี
501 สุรัตน์ จันทะบูลย์ บ้านราษฎร์เจริญ สระบุรี
502 วราภรณ์ รอดพิทักษ์ วัดตาลเดี่ยว สระบุรี
503 อัชชาพรรณ บุญเกื้อ อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
504 ศราวุธ ดวงสว่าง วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สระบุรี
505 ธมลวรรณ แสงสว่าง สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี
506 นฤดี บุญนฤธี บ้านป่าไม้พระฉาย สระบุรี
507 ปาริฉัตร สังข์ทอง วัดตาลเดี่ยว สระบุรี
508 วรรณิศา วงค์ไชย อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
509 วาสินา สุทธิวานิช วัดป่าไผ่ สระบุรี
510 เอกอดุลย์ ไชยรัตนะ วัดสุตธรรมาราม นครนายก
511 ณัฐวุฒิ คำนวนวุฒิ วัดป่าคา สระบุรี
512 พีรพร สุทธา รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
513 กรรณธมาศ สุวรรณโชติ บ้านหนองตะโก ชลบุรี
514 วนิดา คุณสิน บ้านมาบกระเปา พิจิตร
515 ภูมินทร์ สวัสดิ์วงษ์ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
516 รติ ตันติราพันธ์ บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
517 อนุพงษ์ พลค้า บ้านหนองเต่า อุบลราชธานี
518 ฐาปกรณ์ เกิดมณี รัตนโกสินทร์ ๙ สมุทรปราการ
519 สุนิศา อินทรมงคล ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
520 ศิโรจน์ เล็กเส็ง วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ
521 ชญาดา รัศมีงาม บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ชลบุรี
522 ชยพล พิพัฒน์ อนุบาลโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
523 ปวีณา กางถิ่น บ้านห้วยลาด เพชรบูรณ์
524 รุจาภา โพธิ์เล็ก วัดบ้านกลาง ชลบุรี
525 พารุ่ง โสตศรีทิพย์ บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ชลบุรี
526 นพรุจ หิรัญกนกโชติ บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ชลบุรี
527 พุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม บ้านสวนอุดมวิทยา ชลบุรี
528 ศุภิสญา แสงสว่าง วัดบ้านศาลา ชลบุรี
529 สุกัญญา เล่าเปลี่ยน วัดแปลงยาว ฉะเชิงเทรา
530 วราภรณ์ นามใหญ่ วัดโป่งตามุข ชลบุรี
531 วรรณศักดิ์ เบ้าภาระ วัดหนองกาน้ำ ชลบุรี
532 ศรีวิไล แซ่เล้า ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง ชลบุรี
533 ศิรินภา จิตรศิริชล วัดบ้านศาลา ชลบุรี
534 อภินทร์พร พันเฟื่องทินภัทร บ้านขุนชำนาญ ชลบุรี
535 ยุพิน เจริญศักดิ์ รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
536 อารยา ลิ้มภักดีสวัสดิ์ บ้านวังมะเดื่อ ชลบุรี
537 อัจฉราพรรณ ปาละกูล บ้านหัวโกรก ชลบุรี
538 พงศธร เพชรเทพ สุเหร่าสมอเซ ฉะเชิงเทรา
539 ขวัญสุดา สกุลทอง บ้านเขาหิน ชลบุรี
540 อัญชิสา พงษ์สุวิริยสกุล รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
541 สุกฤตยา อินศร วัดหนองเมือง ลพบุรี
542 ณัฐพร เจริญเตีย รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
543 ปาณัสม์ ชุมภูยาละ อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) อุตรดิตถ์
544 เสาวณีย์ สุขสวัสดิ์ บ้านหนองยายหมาด ชลบุรี
545 ประภาทิพย์ อัคคะปัญญาพงศ์ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
546 วิไลวรรณ สมีพันธ์ บ้านหนองโสน สุราษฎร์ธานี
547 กิตติภพ มีชัย วัดสารวนาราม ปราจีนบุรี
548 ทาริกา กาญจนพรหม บ้านควนไม้ดำ ตรัง
549 ศศิพร ศิริประทุม วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ปราจีนบุรี
550 ธนัตพร เมฆอรุณ เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง
551 มนตรี เวชประสิทธิ์ บ้านค่าย ระยอง
552 ศิริวลี คำมะฤทธิ์ วัดสะตอน้อย จันทบุรี
553 ปรียาพร ปัญญาสิทธิ์ ปัญญาสิทธิ์ วุฒินันท์ ระยอง
554 กัณณภัค นรากร บ้านช่องกะพัด จันทบุรี
555 มธุรส จำเนียร บ้านโคกวัด จันทบุรี
556 กฤติมา ยินดีสุข บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) จันทบุรี
557 แพรวนภา เบี้ยแก้ว วัดท่าหัวแหวน จันทบุรี
558 ขนิษฐา รัตน์ทอง ชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี
559 ปราณี พรจันทร์ บ้านกะทุ่มลาย พระนครศรีอยุธยา
560 กมลวรรณ นรากร บ้านแปลง จันทบุรี
561 บุญธิดา อรรถเจดีย์ บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) จันทบุรี
562 วรณัฐ ชาญรัตนพิทักษ์ บ้านแก่งศรีภูมิ เลย
563 สิริรักษ์ กล่อมเดช วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี
564 สุวิชา ศรีวิรัญ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
565 นิตสรา ศรีครินทร์ บ้านทรัพย์ประเมิน จันทบุรี
566 ณรงค์กร ท่าม่วง อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
567 เชิดศักดิ์ พุทธคง บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) จันทบุรี
568 นงนุช คำสัตย์ บ้านหนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี
569 สมฤทัย โทนศิริ บ้านหนองแหน สุพรรณบุรี
570 เชิญพร อารามรักษ์ วัดฆ้อ ตราด
571 ฐิติวรดา สายพานิช บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑) ตราด
572 สุจิตรา คงพิษ บ้านปะอา ตราด
573 จันทร์จิรา จิตนาวสาร บ้านคลองมะขาม ตราด
574 จิณห์นิภา มีจินดา เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ
575 ตรีชนนันท์ พลอัน บ้านโคกวัด จันทบุรี
576 วิทวัส โคตะมา บ้านป่าวิไล จันทบุรี
577 ปัณฐวิชญ์ สุขศิริปานรัชต์ บ้านเนินตาล ตราด
578 กนกวรรณ วิถีธรรม บ้านทรัพย์ประเมิน จันทบุรี
579 พรรณี โพธิเกษม ชุมชนวัดอ่าวช่อ ตราด
580 บุญราศี เจริญผล บ้านกุยเหนือ นครศรีธรรมราช
581 สุชาติ อินทชาติ บ้านคลองมะขาม ตราด
582 นครินทร์ เอกนิกร วัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) สมุทรปราการ
583 อุษา เปรื่องเวช วัดสะตอน้อย จันทบุรี
584 เจษฎากรณ์ พรหมคนซื่อ ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ชลบุรี
585 พิลดา แซ่ลี้ บ้านคลองมะขาม ตราด
586 พนิดา ศิลาอาศน์ วัดฆ้อ ตราด
587 อัฐฑพัฒน์ อภิบาลศรี วัดสะพานหิน ตราด
588 สุรีรัตน์ บุญเชิด บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) เชียงใหม่
589 ศิรินภา แพทย์พิทักษ์ ชุมชนบ้านเขาสมิง ตราด
590 ศรีสุดา อุตมัง พลับพลาไชย สุพรรณบุรี
591 ศิริวรรณ สินธุประเสริฐ รร.เทศบาลทับช้าง 1 จันทบุรี
592 ศิวพร รัตนวงศ์ วัดฆ้อ ตราด
593 กชกร จีระประดิษฐ์ บ้านเนินตาล ตราด
594 แพรวนภา รามชนะ ภูพานหลวง สกลนคร
595 พลพิพัฒน์ สิงหบวรชัย วัดห้วงน้ำขาว ตราด
596 กรวิทย์ อินทรโชติ วัดสะพานหิน ตราด
597 อัจจิมา ช่อลัดดา บ้านแหลมพร้าว ตราด
598 สุกัญญา หลิมแดง วัดนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา
599 เกรียงไกร เรือนน้อย วัดบางเตย ปราจีนบุรี
600 จิราภรณ์ รัตวงค์ บ้านคลองหันแดง ปราจีนบุรี
601 กิ่งกาญจน์ เปสาโก บ้านหนองประโยชน์ ฉะเชิงเทรา
602 วรางค์ศิริ แสงพา บ้านปรือวาย ฉะเชิงเทรา
603 สุรีพรรณ คูศรี บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
604 ประสิทธิ์ พันทา บ้านไผ่ ปราจีนบุรี
605 อภิชาติ เผือกนรินทร์ บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) ชลบุรี
606 อนุชิดา ธรมมดิลกวัฒนา วัดวังเย็น ฉะเชิงเทรา
607 ธนเทพ ศรีบาง อุดมวิทยานุกูล ระยอง
608 จันทิมา ยาชะโลม อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
609 จิระศักดิ์ คชสีห์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
610 อาทิตยา โกงกาง บ้านแม่คะเมย เพชรบุรี
611 อรวรรณ วีระประสิทธิ์ วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
612 ทิพวรรณ สุดนุช ชุมชนวัดศรีคำชมภู เชียงใหม่
613 พัชราภรณ์ วัฒนา อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
614 วรรณิภา พิมพ์โปร่ง บ้านคลองยาง ชลบุรี
615 วิมลวรรณ แก้ววิลัย สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
616 ศักดิ์รวี ชื่นชม ตลาดปากคลองเจ้า สมุทรปราการ
617 ธนาคาร สงเมือง วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) สระบุรี
618 สกุลรัตน์ บุญเพิ่ม ดาราวัฒนานุศาสตร์ ปราจีนบุรี
619 วรรรี สิทธิพล ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
620 ธนายุทธ จันทาโท ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
621 ศิรินาท จินาโต บ้านโป่งตะเคียน ปราจีนบุรี
622 ซิน พันธ์ธรรม ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
623 สุวรรณี พิกุลทอง มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
624 จันทิมา ยิ่งสมบัติ บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
625 ปรียาภรณ์ ผลเสงี่ยมศักดิ์ บ้านโคกกระท้อน ปราจีนบุรี
626 ชนินทร์ โลแพทย์ ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
627 ศักรินทร์ เชื้อสงฆ์ บ้านโคกสว่าง ปราจีนบุรี
628 พัศสุภคญา ก้านแก้ว วัดอรัญไพรศรี ปราจีนบุรี
629 ปนัดดา บุญบวก บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
630 ณัฐวัตร เพียรชัยกุล ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
631 อรุณี กงทะสร ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
632 นิภาพร หมื่นยุทธ วัดเกาะกา นครนายก
633 ธนิตาพร อินทรเนื่อง รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
634 ภัศราภรณ์ อู่แก้ว วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
635 ธีระพงษ์ ล่องคลอง บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) ชลบุรี
636 ธนพงษ์ จอมพระ วัดหาดสะแก ปราจีนบุรี
637 อุศเรศ ไกรทอง เหลียนหัว นครนายก
638 วชิรวทย์ ฝากกาย ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
639 ประภัสสร ในเจริญ ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
640 ประภัสสร นิลชิต วัดเกาะกา นครนายก
641 ทิพวรรณ ร่วมคำ ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
642 สมฤทัย ภู่ประสงค์ บ้านห้วยตะปอก ฉะเชิงเทรา
643 วีรภัทร สิงวะราช บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ปราจีนบุรี
644 สุทิวัส อ่อนน้อม บ้านนา ฉะเชิงเทรา
645 กนกนภัส คุตป่า ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
646 มาลิณี นนท์สาย วัดดอนขาด สุพรรณบุรี
647 ญาณวุฒิ ดีคำไฮ บ้านหนองเต่า ปราจีนบุรี
648 สุฑาวิณี เปตามานัง เหลียนหัว นครนายก
649 วราพร ธงชัย บ้านทับลาน ปราจีนบุรี
650 ชลธิศา โชติกาญจนกิจ วัดโพนทอง สระบุรี
651 พรทิพย์ โม่ศรี วัดหาดสูง ปราจีนบุรี
652 นภา มีชัย อนุบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
653 นิภาพร คำขจร บ้านปลักไม้ดำ กำแพงเพชร
654 จารุณี วงษ์ศรีแก้ว บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร ปราจีนบุรี
655 สุพัตรา กาบบาลี รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี ชลบุรี
656 เหมือนฝัน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
657 ลัดดาวัลย์ บัวนอก มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
658 ประสิทธิ์ ศรีสรรณ์ บ้านคลองระกำ ปราจีนบุรี
659 เครือฟ้า ขันดงลิง รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
660 ธานีรินทร์ อาจิณกิจ บ้านโป่งไผ่ ปราจีนบุรี
661 หทัยรัตน์ ธรรมมา วัดราษฎร์รังษี ปราจีนบุรี
662 ณัฐวุฒิ ยาจันทรา วัดสารวนาราม ปราจีนบุรี
663 รัตติยากรณ์ ลบศรี รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
664 ไชยวัฒน์ ระยองขาว อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
665 รวงทอง พรมพล วัดหาดสูง ปราจีนบุรี
666 สุภาพร วังสวัสดิ์ อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
667 เจนจิรา โทรักษา บ้านเขากระแต ปราจีนบุรี
668 รัชนีวรรณ จันเอน บ้านโคกกระท้อน ปราจีนบุรี
669 วรรณนิภา ทรงด้วงทุม รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
670 ลลิตา กิมกูล บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ปราจีนบุรี
671 สุชีรา อยุธกาศ บ้านหินเทิน ปราจีนบุรี
672 พรม แก้วเลี้ยง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
673 อิสริยา มุทรพัฒน์ วัดศรีสวัสดิ์ ปราจีนบุรี
674 ฐากูร กองไชย บ้านพระเพลิง สระแก้ว
675 สลิลรัตน์ โนนหัวรอ บ้านแก่งดินสอ ปราจีนบุรี
676 จารวี เกตุเพ็ง อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
677 อภิสิทธิ์ โพธิ์งาม อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
678 อรทัย ชัยศร อนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว
679 นิรุจน์ ภาษี ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ปราจีนบุรี
680 ทิพย์วรรณ ยิ้มแย้ม ชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี
681 ชัยวัฒน์ พะวงแสง รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ชลบุรี
682 ปาริฉัตต์ บรรลือศิลป์ บ้านแก้ง สระแก้ว
683 อรทัย วิยะบุญ บ้านด่านชัยพัฒนา สระแก้ว
684 อรุณรัตน์ รัตนวิชัย ชุมชนบ้านตาหลังใน สระแก้ว
685 ศิริวรรณ นิ่มเรือง บ้านกำแพงเศียร นครนายก
686 ปัฐยา ต่อคุ้ม ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
687 รัชนก แย้มชม บ้านคลองผักขม สระแก้ว
688 สุรีฉาย ใต้คีรี วัดปากน้ำ ปราจีนบุรี
689 จินตหรา หายะกุล วัดหนองคุ้ม ปราจีนบุรี
690 ปิยะกุล บุญศรี บ้านคลองสิบสอง ปราจีนบุรี
691 นันทิยา แก้ววิเชียร บ้านทุ่งกราด ชลบุรี
692 กุหลาบ ปูรณวัฒนกุล วัดดอนดำรงธรรม ชลบุรี
693 โชติพัฒน์ กันพูล บ้านหนองปรือ สระแก้ว
694 ธารทิพย์ ตรีกูด บ้านโคคลาน สระแก้ว
695 สุภาวดี อาจจุฬา วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
696 จินตนา บุญหนัก บ้านเขาจาน สระแก้ว
697 ณัฐกฤตา กุ่มงาม บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สระแก้ว
698 สุภาพร วงศ์ดี บ้านบะไห อุบลราชธานี
699 รุ่งทิพย์ ผาสุข อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
700 สมพร จันทร์เพ็ชร ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
701 อรทัย ศรีประชุม ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ชลบุรี
702 วรวรรณ พิมชื่น เหลียนหัว นครนายก
703 อำภา กาวิละพันธ์ วัดบ้านพริก นครนายก
704 สายฝน ประดับแก้ว ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) นครนายก
705 เรือนแก้ว มูลผล บ้านปากคลอง 31 นครนายก
706 สุนันทา สุขปลั่ง วัดบ้านพริก นครนายก
707 สุภาภรณ์ อาหมัด วัดเกตุประภา ปทุมธานี
708 ปวีณา รักหน้าที่ บ้านดงแขวน นครนายก
709 กฤต หอมเกษร วัดบ้านพริก นครนายก
710 อัจฉริยา ศิริมหา วัดบ้านพริก นครนายก
711 ศศิวิมล อินศิริ บ้านปากคลอง 31 นครนายก
712 จอมขวัญ ชุมมณเฑียร บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา สกลนคร
713 สรวดี โพธิ์ศรี อนุบาลนครนายก นครนายก
714 ภรัณยู ศศินิภา บ้านดงวิทยาคาร นครนายก
715 พิมพ์ธันวา พุทธสุวรรณ วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) นครนายก
716 ศศิกันยา นพสมบูรณ์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา
717 พิมพร พิกุลน้อย วัดบ้านพริก นครนายก
718 ศักดิ์สิทธิ์ นิลชิต บ้านหนองแขม ลพบุรี
719 อัจฉรา สิทธิศุภพงศ์ อนุบาลเกาะกูด ตราด
720 กันธารัตน์ อยู่ทน แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
721 สายชล สร้อยระย้า ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ นครนายก
722 ยุวดี โพธิ์แจ่ม ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
723 สุดารัตน์ หนองหัวลิง เหลียนหัว นครนายก
724 ปาลิตา ต้นแพง บ้านหนองเต่า ปราจีนบุรี
725 ศราวุธ บัวนพ วันครู 2504 นครนายก
726 สุรัตนา จิตรเสงี่ยม เหลียนหัว นครนายก
727 สมฤดี คงยิ่งหาญ บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ปราจีนบุรี
728 จักรกฤษณ์ มั่งคั่ง บ้านด่านชัยพัฒนา สระแก้ว
729 ภิรมญา ลาภบุญ สุภวิทย์ สระแก้ว
730 สุวนันท์ แซ่ตั้ง บ้านชุมทอง สระแก้ว
731 สุดารัตน์ ทาปลัด บ้านด่านชัยพัฒนา สระแก้ว
732 สาวิณี อัครพงศ์ชัย บ้านกำแพงเศียร นครนายก
733 วิวัฒน์ ไชยทา บ้านด่านชัยพัฒนา สระแก้ว
734 กนกวรรณ แก้วเกษม แสงวิทยา สระบุรี
735 ศิริลักษณ์ เอี่ยมสำอาง อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี
736 อารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนิน บ้านหินลาด นครราชสีมา
737 สุดาพร จรโคกกรวด วัดพืชอุดม ปทุมธานี
738 สุณัฐยา ครุฑขุนทด บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) นครราชสีมา
739 ศิริภา นามประสพ หนองไผ่วิทยา นครราชสีมา
740 จันทร์เพ็ญ โลสันเทียะ หนองไผ่วิทยา นครราชสีมา
741 พัชราภรณ์ บุญราช บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) นครราชสีมา
742 อรสา สงทะเล บ้านท่าเยี่ยม นครราชสีมา
743 เมวิกา แว่นรัมย์ บ้านซับดินดำ สระบุรี
744 คมกริส ยิ่งนอก บ้านดงวิทยาคาร นครนายก
745 ดุจดาว เกิดโมลี บ้านหัวทะเล นครราชสีมา
746 รินแก้ว มาตย์วังแสง บ้านหนองม่วง นครราชสีมา
747 ปรารถนา แขนอก บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) แพร่
748 รัชภูมิ สุมนนอก ขามเตี้ยพิทยาคม นครราชสีมา
749 ปิยะนุช โทนะหงษา อนุบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
750 บุญร่วม รานอก วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ชลบุรี
751 จุฑารัตน์ มั่นรักคง อนุบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
752 กิตติมา คชรินทร์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
753 สุภาแพรว หลอดทองหลาง โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
754 ภาณุพงษ์ ดอนกระโทก โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
755 จุรีพร จันทร์ประกอบ บ้านช่องแคบ กาญจนบุรี
756 นันทิดา โคขุนทด วัดชนาธิการาม พังงา
757 สร้อยลัดดา แดขุนทด เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
758 ชยพล กมขุน​ทด​ วัดหาดสูง ปราจีนบุรี
759 โอภาส พูดขุนทด กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
760 เสาวรัตน์ ภูมิโคกรักษ์ บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) นครราชสีมา
761 สุภาพร มุ่งชัยภูมิ บ้านหนองไข่น้ำ นครราชสีมา
762 อารียา บุญปั๋น บ้านน้ำพุ กาญจนบุรี
763 รัชนีพร ธนนันท์วรากุล บ้านห้วยไข่เน่า ชลบุรี
764 อนุพงศ์ ฉายชูวงษ์ โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
765 สุนทรี ชอบใหญ่ วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) สระบุรี
766 กาญจนา สายขุนทด วัดเกตุประภา ปทุมธานี
767 สมพล ศักดิ์วิเศษ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
768 ยุวนันท์ นราสันต์ บ้านดอนขวาง นครราชสีมา
769 เกสรบัว ร้อยแก้ว ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
770 จุฑาทิพย์ ศักดิ์วิเศษ บ้านย่านตาขาว ตรัง
771 กฤษณ โดดจันทึก พรพิทยาคม นครราชสีมา
772 สุพินญา สุวรรณกลาง เพชรหนองขาม นครราชสีมา
773 ฐิติมา สมบูรณ์ บ้านโนนมะเกลือ นครราชสีมา
774 วรรณภา เกตุกลางดอน บ้านปรางคล้า นครราชสีมา
775 ชโลทร ศิลป์ประสิทธิ์ วัดมิตรภาพวนาราม นครราชสีมา
776 วรรณภา สมบัติไทย ขามเตี้ยพิทยาคม นครราชสีมา
777 ธนพงษ์ ศรีภูวงษ์ บ้านนางโทพัฒนา นครราชสีมา
778 ธันยชนก บุญมา บ้านวังมะเดื่อ ชลบุรี
779 ตุลยกิตติ์ พิบูลย์รุ่งเรือง กันเกราพิทยาคม นครราชสีมา
780 สุพัตรา กองชนะ ภู่วิทยา นครราชสีมา
781 เสาวภาคย์ อุทัยรัตน์ บ้านห้วยมะไฟ ชลบุรี
782 สุรีญ์มาศ วศินพาณิชย์ หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) นครราชสีมา
783 นฤกานต์ ชูชีพ วัดวังน้ำ นครราชสีมา
784 ศศิธร ตั้งประจักษ์ บ้านตะหนอด นครราชสีมา
785 อรทัย เวทไธสง บ้านหนองพลวง นครราชสีมา
786 ศิรินภา ฝาไธสง ภู่วิทยา นครราชสีมา
787 วิลาวัลย์ แสงสุวรรณ วัดป่าไผ่ สระบุรี
788 กรองการ แสงแก้ว ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 ระนอง
789 สิรวิชฐ์ โคกสระน้อย บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา
790 ณัฐวดี เนียมตะคุ บ้านโป่งตาลอง นครราชสีมา
791 อมรรัตน์ ศิริอาจ ชุมชนบ้านวังหิน นครราชสีมา
792 วิกานดา วาจาสัตย์ บ้านขามขุนร่ม'ประชาสามัคคี' นครราชสีมา
793 ภาคภูมิ นำพา บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) นครราชสีมา
794 นิตยา ใยไหม โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
795 สุธินี วัชรพาณิชย์ บ้านพุทรา นครราชสีมา
796 วรรณศิณี อ่องกลาง บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
797 นิภารัตน์ ศรียางนอก ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
798 ทินกร เทียนชัย บ้านหนองสองห้อง ฉะเชิงเทรา
799 อนุวิทย์ เทียมกระโทก บ้านมาบกราด นครราชสีมา
800 สุชานันท์ นามวงษา บ้านนาส้มโฮง หนองบัวลำภู
801 ปวิตรา ค้าดี โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
802 เสาวภาคย์ สืบสาย บ้านบุไผ่ นครราชสีมา
803 อัคพล จันทีนอก วัดทิพพาวาส กรุงเทพมหานคร
804 จิรานุวัฒน์ วุฒิงาม อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
805 ชลนิชา บุญเพ็ย สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
806 ยุภาพรรณ สียางนอก วัดโพธิ์ศรีบรรจง นครราชสีมา
807 กรรณิการ์ จ่ากลาง โค้งยางวิทยา นครราชสีมา
808 ขวัญชัย สังคะโลก บ้านนางโทพัฒนา นครราชสีมา
809 แก่นนคร พูนกลาง บ้านโป่ง ตราด
810 ศศิมาภรณ์ คำไธสง บ้านโกรกสำโรง นครราชสีมา
811 ลลิตา พรทั้งสี่ วันอาสาพัฒนา 2520 นครราชสีมา
812 จิตตวดี กอบพิมาย โนนขุยสามัคคี นครราชสีมา
813 วาทิต ไร่นา บ้านหนองบัว ตราด
814 คณากร พลหมั่น บ้านสระตะเฆ่ นครราชสีมา
815 ดนัย ใคลคลา บ้านขามเฒ่า นครราชสีมา
816 สุภักศร ยังสุข ชุมชนบ้านวังหิน นครราชสีมา
817 สุพรรษา นาลาด สาริกา นครนายก
818 กาญจนา ตั้งทรัพย์ หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) นครราชสีมา
819 บงกชพร โพธิขำ อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
820 อำไพ เกษี บ้านโนนโชงโลง นครราชสีมา
821 พีรพงษ์ ดาวไธสงค์ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
822 สร้างสันติ์ ยางเครือ อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
823 อุทุมพร ภายจันทึก พรพิทยาคม นครราชสีมา
824 จิราพร กิมสูงเนิน บ้านปากถัก พังงา
825 กมลชนก ก้านเพชร ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
826 กรธิพย์ ธูปขุนทด บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) นครราชสีมา
827 สมปอง บุญพูน วันอาสาพัฒนา 2520 นครราชสีมา
828 นพวรรณ ซ่อมจันทึก วันอาสาพัฒนา 2520 นครราชสีมา
829 อาทิตย์ แสนธิ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
830 ศิริวรรณ หวังล้อมกลาง บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) นครราชสีมา
831 สุริยา ยิ่งนอก วัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) อ่างทอง
832 แพรวา ตาวงษา วัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี
833 อัชราภรณ์ วิโมกข์รัตน์ บ้านโป่งตาลอง นครราชสีมา
834 น้ำผึ้ง รินทะมาต บ้านปลายคลอง 22 นครนายก
835 สายน้ำผึ้ง ภูริธร บ้านหนองนมนาง นครราชสีมา
836 ฐิตามร หอกกิ่ง บ้านตะกุดโนนระเวียง นครราชสีมา
837 โอภาส เหล่าเมืองเพีย บ้านหนองม่วงช่างพิม นครราชสีมา
838 ศศิมา ระดมกิจ วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
839 ทิพวรรณ บ่อสารคาม ชุมชนบ้านเหลื่อม นครราชสีมา
840 พัชรี เลื่อนฤทธิ์ วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นนทบุรี
841 สุดาวัลย์ การนา ขามเตี้ยพิทยาคม นครราชสีมา
842 สุกัญญา ขุนประเสริฐ ขามเตี้ยพิทยาคม นครราชสีมา
843 อภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์ บ้านห้วยแสง สกลนคร
844 พงษ์ดนัย ล้ำเลิศ ขามเตี้ยพิทยาคม นครราชสีมา
845 ปัทมาพร ปะติคำ บ้านด่านช้าง นครราชสีมา
846 พรรณทิพย์ ชื่นใจ รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
847 พรเทพ ศรีชะโร บ้านหนองตาแก้ว นครราชสีมา
848 รุจิรดา จันทรวิฑูรย์ บ้านเขาไม้เกวียน สระบุรี
849 สุพรรษา ชุติชูเดช บ้านหนองพลวง นครราชสีมา
850 นุชชา คล่องณรงค์ วัดพันลาน นครสวรรค์
851 กิตติพงศ์ แก้วสุรินทร์ วัดบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา
852 เกรียงไกร ปิดตาละเพ วัดสองพี่น้อง นครราชสีมา
853 อังศุมาลิน โทนุสิทธิ์ ทหารอากาศบำรุง นครราชสีมา
854 อรรถกรณ์ หนูสิงห์ วัดคลองเก้า สมุทรปราการ
855 วัชรพงษ์ ภูครองจิตร อุบลรัตน์ นครราชสีมา
856 สุพัชนีวัลย์ แข็งขัน ขามเตี้ยพิทยาคม นครราชสีมา
857 หนึ่งฤทัย แสดใหม่ บ้านมาบประชัน ชลบุรี
858 กมลวรรณ พงษ์นิรันดร บ้านตะวันจาก สมุทรสงคราม
859 จิราวรรณ เลี่ยมมณี มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
860 กิตติภพ กิ่งกุ่มกลาง โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
861 นำพล กาญจนสีมา บ้านโตนด นครราชสีมา
862 สุภัค สุคนธพงศ์ บ้านถนน นครราชสีมา
863 สมพงษ์ เพ็ญบุญ กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
864 สุภาวดี สาเงิน ชุมชนวัดรวง นครราชสีมา
865 โชติรส พรโภคิน ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
866 ธิติพัฒน์ ขุนสูงเนิน อนุบาลนงค์เยาว์ ชัยภูมิ
867 จุฑามาศ ไม้โคกสูง บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี นครราชสีมา
868 ณัฏฐ์ฐากร รัตน์ทรงจันทึก บ้านดอนขวาง นครราชสีมา
869 สุเมธ ประชาสุขสิน สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
870 ณัฐชัย จุกลาง โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
871 สุุภาภรณ์ หาญณรงค์ชัยกิจ ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
872 อลงกรณ์ ระดมผล บ้านหนองหลักสามัคคี นครราชสีมา
873 สนธยา เสมราบ บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) นครราชสีมา
874 ฐิติยาภรณ์ โกสูงเนิน บ้านพระเพลิง สระแก้ว
875 ธนาวุฒิ เทียบโพธิ์ หาดสนุกราษฏร์บำรุง ประจวบคีรีขันธ์
876 กรรณิกา จันภิรมย์ บ้านโนนสูง นครราชสีมา
877 พลวัฒน์ สุดกระโทก บุรารักษ์ สมุทรปราการ
878 ไพโรจน์ รุ่งเรืองคุณารักษ์ บ้านซับก้านเหลือง นครราชสีมา
879 นันทิดา เตรียมโพธิ์ บ้านโตนด นครราชสีมา
880 ชลธิชา พันธุ์รัตน์ บ้านน้ำเที่ยง อุบลราชธานี
881 ชลธิชา สร้อยจันทึก นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
882 กมลพร คอกขุนทด บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
883 วีรชน กุลจิตต์ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ อุบลราชธานี
884 ผกามาศ เพชรกระโทก บึงสาลี นครราชสีมา
885 พรพรรษา กิ่งพุดซา อนุบาลสระบุรี สระบุรี
886 สุพิชชา พงษ์พิมาย โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
887 อังคณา เกตุทอง วัดด่าน กรุงเทพมหานคร
888 ชนาธิป จงรักษ์ บ้านลำพิกุล ตรัง
889 ณัฐธิดา จูหมื่นไวย์ บ้านดอนขวาง นครราชสีมา
890 ธนกร นามวิชัย อนุบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
891 แพรวพรรณ อินทร์มา บ้านไผ่ นครราชสีมา
892 สุวพิชญ์ สอนเจริญ วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นนทบุรี
893 นัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์ บ้านหนองโยโคกปืด สุรินทร์
894 วีระยุทธ โอชำรัมย์ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
895 อนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์ บ้านละลมติม สระแก้ว
896 ศุภชัย บุญนาง คลองบางพรหม กรุงเทพมหานคร
897 ศิรชัช สดรัมย์ อนุบาลเกาะกูด ตราด
898 เพ็ญศิณี ศิริถาวรวงศ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
899 พรสุดา พิมพล บ้านหัวฝาย บุรีรัมย์
900 วัชระ มะรังศรี บ้านปะคำสำโรง บุรีรัมย์
901 ปิยนุช พิกุลทอง บ้านยางทะเล บุรีรัมย์
902 วสันต์ นุการรัมย์ บ้านหนองขอน บุรีรัมย์
903 สุภัสชรี สีดา บ้านห้วยสำราญ บุรีรัมย์
904 สุชาวดี เพราะประโคน บ้านห้วยสำราญ บุรีรัมย์
905 อุไรวรรณ แสนกล้า บ้านห้วยสำราญ บุรีรัมย์
906 วราพล จังอินทร์ บ้านหนองทองลิ่ม บุรีรัมย์
907 วรรณา บุญมี บ้านยายคำ บุรีรัมย์
908 มะลิวรรณ สังเกตกิจ ประชาสามัคคี สุรินทร์
909 ณัฐยชญ์ กรงกระโทก อนุบาลโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
910 นำพล เสคำพันธ์ บ้านห้วยลาด เพชรบูรณ์
911 สุภา พิศดุพันธ์ ชุมชนบ้านโคกว่าน บุรีรัมย์
912 ดวงสุดา บุญมามอญ บ้านคลองสำอางค์ สระแก้ว
913 จริยา จาบวิหก วัดเกษทอง อ่างทอง
914 พรสุดา ทองเลือม บ้านโนนโชงโลง นครราชสีมา
915 ทิพวรรณ อ่อนวาที อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
916 ปฐมพงศ์ สอนกระโทก บ้านหนองตะครอง บุรีรัมย์
917 พรรณนภา อ่อนนิภา ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
918 นาฏยา ทัตสอย วัดบ้านไพบูลย์ บุรีรัมย์
919 ธีมาพร ปุ่นประโคน บ้านแสลงโทน บุรีรัมย์
920 จุฑามาส ปุ่นประโคน บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) บุรีรัมย์
921 ณัฐพัชร์ ชัยศรีรัมย์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
922 ยุพาภรณ์ สีวันคำ บ้านตัวอย่าง บุรีรัมย์
923 วสันต์ สุขสูงเนิน บ้านเกษตรสมบูรณ์ บุรีรัมย์
924 สินิสา กิริยาดี บ้านระโยงใหญ่ บุรีรัมย์
925 วรรณ์นิษา อ่อนท่าลาด บ้านดงย่อ บุรีรัมย์
926 เกรียงไกร ผาดไธสง วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
927 อัจฉราพรรณ บุญสิทธิ์ บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า อุดรธานี
928 นครินทร์ อิ่มสวาสดิ์ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
929 อนิวัจน์ วงศ์งาม บ้านโนนรัง นครราชสีมา
930 วรวิช วัฒนะ สอนคนตาบอดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ นครราชสีมา
931 สุภาวดี สุขทวี บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) นครราชสีมา
932 ทิรพงษ์ โมห้างหว้า อพป.คลองน้ำใส สระแก้ว
933 พรพิมล จ่าภา บ้านเขาบายศรี ชลบุรี
934 พรสุดา อาษากิจ บ้านหัวฝาย บุรีรัมย์
935 ฉัตรชนันท์ นรินทร์รัมย์ บ้านกระสัง บุรีรัมย์
936 กาญจนา ปักษาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง บุรีรัมย์
937 สุริยา สารคร บ้านเทพพัฒนา บุรีรัมย์
938 กฤษฎา นาคชลธี รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ชลบุรี
939 สุทารัตน์ มิสา บ้านมาบป่าแดง นครราชสีมา
940 มะลืวัลย์ กลีบกลาง บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
941 อนุวัฒน์ เม็งไธสง วัดพนมวัน บุรีรัมย์
942 สัญญา ด่านกลาง บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา มหาสารคาม
943 ศศิมัชญ์ บูชาธรรม บ้านหนองทองลิ่ม บุรีรัมย์
944 อรวรรณ อยู่แท้กูล บ้านเก็ม บุรีรัมย์
945 กฤตภรณ์ แจ้งกูล บ้านละลมติม สระแก้ว
946 กรรณิการ์ ไกรหอม วัดสุขสำราญ บุรีรัมย์
947 ณรงค์ฤทธิ์ สหุนาฬุ บ้านละเอาะ สุรินทร์
948 คณิตษร คาโตะ วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ชลบุรี
949 สุวรรณา แซกรัมย์ บ้านหนองปรือ พิษณุโลก
950 นาตยา สวาศรี บ้านโสกกระแต้ อำนาจเจริญ
951 สุวิมล เครือศรี บ้านตูม บุรีรัมย์
952 ศรีสุนันท์ พุฒิธีรวงศ์ บ้านสระกุด บุรีรัมย์
953 ณัฐฐิญา จงคูณกลาง วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา
954 สกุลณา จันปุ่ม บ้านยางทะเล บุรีรัมย์
955 มนัญชยา สุทธิ วัดดอนดำรงธรรม ชลบุรี
956 ธนาวุฒิ อาญาเมือง วัดสุขสำราญ บุรีรัมย์
957 จุติพร เหล็กกลาง บ้านวังเพลิง ลพบุรี
958 ปิยดา เพ็ชรเลิศ วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
959 วิปัสสนี ประดับประดา บ้านโพนชาย สุรินทร์
960 ธัญญานุช แก่นพรม วัดศรีคัคณางค์ ปทุมธานี
961 อภิรักษ์ โจมรัมย์ วัดวังเย็น ฉะเชิงเทรา
962 สุรศักดิ์ หวังสุข บ้านคอนสวรรค์ สุรินทร์
963 พิชญุตม์ ศรีแก้ว บ้านคำโพธิ์โคกก่อง อุบลราชธานี
964 วุฒิศักดิ์ สายสกุล บ้านกระทุ่ม บุรีรัมย์
965 กฤษณา เติมกล้า บ้านผือน้อย สุรินทร์
966 สาวิตรี โชติยา บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) สุรินทร์
967 ปวีณา ขุนทอง วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) จันทบุรี
968 บัณฑิต บุญครอง บ้านบะ สุรินทร์
969 พิชญ์ศุภญา เถกิงผล หนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทร์
970 อรนภา แก้ววัน อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
971 ณัชชา ชมทอง บ้านปอหมัน สุรินทร์
972 สุทธิเวทย์ บุญปก วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
973 สุธินันท์ งามเลิศ บ้านกาพระ สุรินทร์
974 เอกลักษณ์ บูรณะ บ้านจอมพระ สุรินทร์
975 พลวัฒน์ ธรรมดา บ้านจบก สุรินทร์
976 เฉลิมศรี ปานทอง บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สุรินทร์
977 นัฎฐา ศรีเพชร บ้านหนองอียอ สุรินทร์
978 สาวิตรี นพเก้า บ้านปราสาทเบง สุรินทร์
979 นำโชค จิตแม้น บ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' สุรินทร์
980 ชาญชัย สุขจันดี อนุบาลบ้านกรวด บุรีรัมย์
981 วินัย ปุ่มแก้ว วัดกลางดง นครราชสีมา
982 วริทธินันท์ ฟ้าเทศ วัดโพธิ์แทน นครนายก
983 สุภาพร ใจกล้า กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
984 นัฐพงษ์ จันทร์หอม บ้านโนนทอง สุรินทร์
985 ละมัย สังขืเงิน บ้านคอนสวรรค์ สุรินทร์
986 อัมพร ศรพรม บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) สุรินทร์
987 ศรัญญา บุญเต็ม บ้านตะตึงไถง สุรินทร์
988 พรรณิภา สัญญารัตน์ อนุบาลโนนนารายณ์ สุรินทร์
989 ฉวีวรรณ ชูชัย แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
990 สุธิดา ดีสา บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สุรินทร์
991 มลิษา ใจมั่น บ้านหนองผือ สุรินทร์
992 บุณยาวีย์ เหลามี บ้านหนองคู สุรินทร์
993 วิมลรัตน์ หวังสุข บ้านโนนสูง สุรินทร์
994 พัชราภรณ์ ศรพรม บ้านขุมดิน สุรินทร์
995 ชนิษฐา จิ๋วสุข ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง นครสวรรค์
996 ศิริรัตน์ แสนเสริม วัดลาดระโหง พระนครศรีอยุธยา
997 คณาธิป อินทนิจ บ้านอาจญา สุรินทร์
998 วีระ ปานะวงษ์ อนุบาลศศิกานต์น้ำโสม อุดรธานี
999 รุ่งอรุณ ขาวฝอง คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ปทุมธานี
1000 รวีเกตุ ธรรมวงศ์ บ้านหนองเพดาน ศรีสะเกษ
1001 วิลาสินี เหมหงษ์ บ้านโจรก สุรินทร์
1002 กาญจนา ดัชถุยาวัตร บ้านกะลัน สุรินทร์
1003 นภัสนันท์ ห้าวหาญ บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สุรินทร์
1004 ปิยะนุช บูรณปรีชา บ้านหัวแรตนาโพธิ์ สุรินทร์
1005 ธนกานต์ เบิกบาน วัดบ้านพราน อ่างทอง
1006 กุลธวัช ศรีกาลบุตร บ้านสวายไตรภูมิ สุรินทร์
1007 คมศาสตร์ สกุลโพน บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล นครสวรรค์
1008 กาญจนาภรณ์ คำแก้ว บ้านพรหมสะอาด สุรินทร์
1009 จิรายุตม์ มีเหมาะ บ้านตาพราม สุรินทร์
1010 นันทิดา จิตสะอาด บ้านเถกิง สุรินทร์
1011 อารียา นามบุตร บ้านหนองหว้า สุรินทร์
1012 สิริชัย ภูพวก รร.เทศบาลบูรพาอุบล อุบลราชธานี
1013 สิริชัย ภูพวก รร.เทศบาลบูรพาอุบล อุบลราชธานี
1014 กนกวรรณ นามปัญญา วัดเวฬุวนาราม ชลบุรี
1015 เอื้องนภา คิดสม บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สุรินทร์
1016 ลักษณี ศรีชาลี บ้านเถกิง สุรินทร์
1017 ชาคริยา เอิบอิ่ม บ้านสำโรง สุรินทร์
1018 ชุดารัตน์ ราชรักษ์ บ้านโพนชาย สุรินทร์
1019 อรกานต์ บุญประกอบ บ้านคำมณี อุบลราชธานี
1020 สุภาพร สืบสันต์ บ้านตระเปียงเตีย สุรินทร์
1021 ศักดิ์ณรงค์ ชัยภา สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1022 นิตติยาพร ประยงค์หอม บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สุรินทร์
1023 ปริศนา สมร กลาโหมราชเสนา 2 สุรินทร์
1024 พักต์สุดา อุนศิลป์ บ้านโอทะลัน สุรินทร์
1025 บุษบา บุษธรรม บ้านโนนสังข์ สุรินทร์
1026 สุริยงค์ ศิริพัฒน์ บ้านโนนกาหลงน้อย อุบลราชธานี
1027 ธนาพร บุญเปล่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
1028 ลลิตกร แก้วงาม บ้านขวาวใหญ่ สุรินทร์
1029 นงนุช ชนสุภาพ วัดราษฎร์บำรุง พระนครศรีอยุธยา
1030 เติมพงศ์ แก้วม่วง บ้านเจริญสุข สุรินทร์
1031 สุรีรัตน์ ภัทรเมธีธรรม บ้านหนองปรือ ชลบุรี
1032 ณฐมนต์ แม้นจิตร ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
1033 พัชราพร แก้วชัยภูมิ บ้านห้วยสำราญ บุรีรัมย์
1034 ปวีณา ธงชัย วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี
1035 ณัฎฐา ถมปัทม์ บ้านภูมิสตึง สุรินทร์
1036 ณิชาพร เรืองนาม บ้านโนนไหล่-หนองเลิง ศรีสะเกษ
1037 ชณาพิมพ์ เทพโภชน์ วัดทักษิณวารี สุรินทร์
1038 ทิฆัมพร บรรจถรณ์ บ้านตะครอง บุรีรัมย์
1039 เสริมพงษ์ ดาศรี บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สุรินทร์
1040 นิรมล เติมสุข บ้านชำแระกลาง ศรีสะเกษ
1041 วิจิตรา ม่วงอ่อน บ้านโสน สุรินทร์
1042 สัตตบงกช นาคเกลี้ยง บ้านศาลาน้ำ พัทลุง
1043 นันทปรีชา พาสนุก ปราสาท สุรินทร์
1044 สราวุธ สกุลรักษ์ บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' สุรินทร์
1045 สุริยา หึงขุนทด บ้านใหม่สำโรง นครราชสีมา
1046 สิรินาฎ สุดงาม บ้าน ก.ม.80 ปราจีนบุรี
1047 จิราภรณ์ พรหมสกุล บ้านโอทะลัน สุรินทร์
1048 ปุญญฤทธิ์ วิทยอุดม บ้านกอกหวาน ศรีสะเกษ
1049 เบญจพร ตะคอนรัมย์ บ้านหนองโจงโลง สุรินทร์
1050 ทักษพร บวรชาติ บ้านแก้ง สระแก้ว
1051 ศิรประภา โคตรภูงา รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
1052 กรรณิการ์ พุฒิพงศ์มงคล บ้านปราสาทเบง สุรินทร์
1053 พัชรินทร์ กาลอินทร์ วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) พระนครศรีอยุธยา
1054 สุวิจักขณ์ หันชัยเนาว์ บ้านทุ่งกลม ชลบุรี
1055 ลลิตา นัยนิตย์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1056 หนึ่งฤทัย ศรีแก้ว บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) ศรีสะเกษ
1057 สิริชัย วงค์พุฒ บ้านคูเมือง ศรีสะเกษ
1058 เอกราช เหลี่ยมดี อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
1059 กชพร เเก้วกัน บ้านบูรพา ศรีสะเกษ
1060 กิตติยา คำศิริ บ้านบุ่งมะแลง อุบลราชธานี
1061 พัชรินทร์ ไชยเชษฐ อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
1062 สิทธิศักดิ์ โสลุน บ้านแสลงโทน บุรีรัมย์
1063 ชนิฏฐา เครือไชย บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
1064 อัครเดช คำศรี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1065 ปัทมพร พงษ์เพชร บ้านแต้มะหลี่นาดี ศรีสะเกษ
1066 วีศักดิ์ชัย ภูพูล บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา
1067 ปิยะวัฒน์ เคแสง วัดศรีมงคล ฉะเชิงเทรา
1068 กฤตเมธ เพ็งกระจ่าง บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
1069 อรทัย วันศุกร์ บ้านหนองบักโทน ศรีสะเกษ
1070 ลดาวัลย์ ตั้งมั่น สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1071 สุรัติยา ปานจันดี บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
1072 ทัศนีย์ ผิวผ่อง อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1073 มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1074 อุไรพร บุญมาศ บ้านพอก อุบลราชธานี
1075 นฤมล ขันอาสา บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1076 พิสมัย ลูกรัตน์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1077 สุธาแก้ว บุญพอ คลองมะขามเทศ กรุงเทพมหานคร
1078 วนิดา คำฝอย บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
1079 สุกัญญา ประมูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1080 เบญจวรรณ ธงพันธ์ พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
1081 สุปรียาณ์ ยอดศรี บ้านหนองกระทิง ศรีสะเกษ
1082 คนึงนิจ บัวศรียอด บ้านผือ ศรีสะเกษ
1083 เมธาวี เลิศศรี บ้านบางปรง ตราด
1084 ประดิษฐ์ อร่ามเรือง บ้านขะยูง ศรีสะเกษ
1085 มนัสนันท์ เครือแก้ว บ้านบอน อุบลราชธานี
1086 ศิรินันท์ พันธ์ทอง บ้านกอกหวาน ศรีสะเกษ
1087 วรรณภา ระหาร บ้านโอทะลัน สุรินทร์
1088 เพ็ญพิชยา ไกลถิ่น บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ศรีสะเกษ
1089 ถวิล งามพรม วัดขนอนบ้านกรด พระนครศรีอยุธยา
1090 ปัญญา พรหมศักดิ์ วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สระบุรี
1091 ดวงแข อินทนนท์ บ้านมะขาม ศรีสะเกษ
1092 โฉมนภา วงษ์พิทักษ์ เขื่องใน(เจริญราษฎร์) อุบลราชธานี
1093 สุนารถ ร่มรุกข์ บ้านคลองมะไฟ ปราจีนบุรี
1094 ทัศนีย์ ไชยดี บ้านชำแจงแมง ศรีสะเกษ
1095 พรสวรรค์ บุญมา วุฒินันท์ ระยอง
1096 น้ำฝน บุญตา บ้านแก่งดินสอ ปราจีนบุรี
1097 น้ำฝน สวัสดี บ้านสกุล ศรีสะเกษ
1098 พิบูรณ์ ศรีลาชัย บ้านกะกำ ศรีสะเกษ
1099 พิมพ์วิมล วงษ์ขันธ์ บ้านชำแระกลาง ศรีสะเกษ
1100 สุกิจ บุญขาว บ้านโพนปลัด ศรีสะเกษ
1101 ยุรนันท์ ขันตี วนาสวรรค์ ศรีสะเกษ
1102 สุดาพร จันทะสอน บ้านชำแระกลาง ศรีสะเกษ
1103 ปาริชาติ ชังรังษี วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
1104 ชนิดา อูบคำ บ้านหนองจำนัก อุบลราชธานี
1105 จิราภรณ์ พาเจริญ บ้านอาวอย ศรีสะเกษ
1106 มณีรัตน์ อุดรพันธ์ บ้านธาตุพิทยาคม ศรีสะเกษ
1107 ฤทธิ์ชัย สีสัน บ้านโนนสวาง อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
1108 พรรณา ศรีอักษร สวงษ์พัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
1109 เมริษา บึงไกร รร.เทศบาลเทพารักษ์ 1 (สละ ฉลวยอุปถัมภ์) สมุทรปราการ
1110 วิมลรัตน์ ธรรมวงศ์ บ้านหนองเพดาน ศรีสะเกษ
1111 อรุณชัย สุภาทิพย์ บ้านกอกหวาน ศรีสะเกษ
1112 ศิริมล เข็มทอง บ้านสามขา ศรีสะเกษ
1113 วรุณยุพา พรมโสดา รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
1114 ทรรศวิทย์ ดวงทอง บ้านกระแอกน้อย อุบลราชธานี
1115 กชพร โพธิ์พันธ์ บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ศรีสะเกษ
1116 อภิญญา สารเดช บ้านแสนสุข อุบลราชธานี
1117 โสภิดา ศรีวิสุทธิ์ วัดเปียน นครศรีธรรมราช
1118 วชิราภรณ์ บุปผาชาติ ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
1119 น้ำผึ้ง เขียวนิล บ้านกุดนาแก้ว ศรีสะเกษ
1120 กรรณิการณ์ บุญยง บ้านขอนแก่น สุรินทร์
1121 ปิยวรรณ สะอาด สุเหร่าบ้านไร่ สมุทรปราการ
1122 อัญชลี ทองวิจิตร บ้านหนองคู ศรีสะเกษ
1123 รังสันต์ แสงดี บ้านดู่ ศรีสะเกษ
1124 เตชทัต เลิศศรี บ้านขอนแตก สุรินทร์
1125 ศุภจิรา บุญทอง บ้านปากคลอง 31 นครนายก
1126 วิชญวิสิฐญ์ สมเพชร บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส ศรีสะเกษ
1127 วันวิสา เลิศศรี บ้านดาน ศรีสะเกษ
1128 อักษรศรี บุญสรวง บ้านกระบกเตี้ย ฉะเชิงเทรา
1129 กานต์ธีรา คำโท สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1130 ธีระ อรรคบุตร เกาะกูดวิทยาคม ตราด
1131 กุลธิดา เมฆลี บ้านเคาะสนวนสามัคคี ศรีสะเกษ
1132 อิทธิพล โพธิสาร บ้านกระทิง ศรีสะเกษ
1133 ปวริศา วอทอง บ้านหนองเสียวชัยมงคล ยโสธร
1134 ก่อสกุล ศรีโสภา บ้านดงย่อ บุรีรัมย์
1135 สิทธิศักดิ์ ไสว บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ปราจีนบุรี
1136 กุลนิษฐ์ จันนทร์หงษา บ้านม่วงแยก ศรีสะเกษ
1137 ถนอมศรี สีตะโกเพชร บ้านโกทา ศรีสะเกษ
1138 ดนัย งามศิริ บ้านนางามมิตรภาพที่131 สระแก้ว
1139 วีระญา ยิ่งใจกล้า บ้านเนินดินแดง จันทบุรี
1140 ภัคสุภางค์ อนุพันธ์ บ้านทุ่งนาเมือง อุบลราชธานี
1141 จิตรานุช กตะศิลา บ้านน้ำอ้อมน้อย ศรีสะเกษ
1142 สุวิมล สีมุน บ้านแต้มะหลี่นาดี ศรีสะเกษ
1143 บุษกร พุทธศรี อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1144 ธัญญาเรศ รัตนวัน บ้านบัวงาม อุบลราชธานี
1145 ศศิธร วิรุณพันธ์ บ้านสงเปือย ยโสธร
1146 ทองปัญญา โนนสูง บ้านนาโนน ศรีสะเกษ
1147 ธิพัชศกร พรมลา บ้านหนองหัวหมู ศรีสะเกษ
1148 อริสรา อ่อนตาม บ้านบ่อหิน อุบลราชธานี
1149 ประณยา จันทร สวัสดีวิทยา ศรีสะเกษ
1150 ประภัสสรา จัมปะโสม บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1151 ฑิฆัมพร ภิญโญ บ้านหนองเทา อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1152 สมฤดี คุณสาร ร่มเกล้า สระแก้ว
1153 อภิญญาภรณ์ บรรลังค์ บ้านอ้อมแก้ว ศรีสะเกษ
1154 เสาวรักษ์ ครุธแก้ว บ้านธรรมรัตน์ ชลบุรี
1155 เข็มมาลา บุตรดาวงศ์ บ้านขุนหาญ ศรีสะเกษ
1156 เกียรติศักดิ์ ประภาสัจจะเวทย์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1157 ศิริสันต์ มณีนิล อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1158 อานัตตา หงษ์โสภา บ้านหนองหัวหมู ศรีสะเกษ
1159 ปัทมา กองทรัพย์ บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ศรีสะเกษ
1160 ปนิดดา ธรรมชาติ บ้านโอทะลัน สุรินทร์
1161 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1162 วรเชษฐ์ บุญปัญญา รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
1163 วาธินี สมบัติวงศ์ บ้านแม่โกนเกน ตาก
1164 เพ็ญนภา รักษาพันธ์ บ้านหนองหัวหมู ศรีสะเกษ
1165 จิรารัตน์ วงละคร บ้านโนนทอง สุรินทร์
1166 เยาวมาลย์ วิเศษชาติ บ้านหนองเพดาน ศรีสะเกษ
1167 กิตติพันธ์ บุดดา บ้านนาหว้าเหนือ อุบลราชธานี
1168 อัมภวรรณ ชัยชนะ บ้านโคกน้อย อำเภอนาจะหลวย อุบลราชธานี
1169 รัศมี บุญมาพันธ์ ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
1170 นงนุช ขวัญจา วัดใหม่อมตรส กรุงเทพมหานคร
1171 ธนาพงศ์ ปราณีบุตร บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ศรีสะเกษ
1172 กิติพร จันทร์แก่น แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1173 ภัคญาดา ใสสะอาด บ้านบกขี้ยาง ศรีสะเกษ
1174 ณรงค์เดช เสนาะ บ้านมะเขือ อุบลราชธานี
1175 เสกสรรค์ ไสยศรีจันทร์ บ้านกระบกเตี้ย ฉะเชิงเทรา
1176 ชลิดา ชันชาติ บ้านหนองพลวง นครราชสีมา
1177 สุกัญญา คูณทวี บ้านบูรพา ศรีสะเกษ
1178 กมลพร หมื่นสอน บ้านเถกิง สุรินทร์
1179 ยุพิน พิชพันธ์ บ้านชำแจงแมง ศรีสะเกษ
1180 สุริยา บัญญัติ บ้านเตย อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1181 วิยะดา รักษาศิริ บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
1182 ธนัญญา สัมมาเพ็ชรัตน์ ปณิธานเด็กดี 2 พระนครศรีอยุธยา
1183 สุภีย์ ใหมจันทา วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร
1184 ลัดดา ผมพันธ์ บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) ศรีสะเกษ
1185 วีระวรรณ สำเภา นาตาลวิทยาคม กาฬสินธุ์
1186 สาธิต ธรรมศิริ บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ขอนแก่น
1187 ประกายดาว เกษะ บ้านบักดอง ศรีสะเกษ
1188 องอาจ อินธิจักร อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1189 จินตนา อนุพันธ์ บ้านแข่โพนเมือง ยโสธร
1190 นัญชนิฎา ดอกพอง บ้านเกาะกระโพธิ์ ศรีสะเกษ
1191 มาลรวรรณ พราวศรี อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศรีสะเกษ
1192 ดาราวรรณ นาวงศ์ บ้านโพนค้อ ศรีสะเกษ
1193 วิจิตรา รุ่งแสง บ้านเค็ง ศรีสะเกษ
1194 อัจฉราวรรณ อุปมา บ้านชำแจงแมง ศรีสะเกษ
1195 ภัทราภรณ์ เนื้อนวล อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ
1196 ภัทรานิษฐ์ บุญช่วย วิทยานนท์ พระนครศรีอยุธยา
1197 ณัฐวุฒิ อุทร วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
1198 สุพัตรา ตรีสิทธิมากุล บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
1199 พิทักษ์พงศ์ วิริยะกาญจนา บ้านตาดม ศรีสะเกษ
1200 อภินันท์ สีตะวัน บ้านมะขามภูมิ ศรีสะเกษ
1201 สุวนันท์ คันศณ บ้านโพนงาม ศรีสะเกษ
1202 พลากร ประมวล บ้านกุง สุรินทร์
1203 ผดุงพล สุขสงวน บ้านอโณทัย บุรีรัมย์
1204 สลัญญา ชิณะโชติ ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
1205 สุรีย์พร กองสุข ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
1206 ณัฐวุฒิ บุญเดช บ้านท่าช้าง อุบลราชธานี
1207 เดชณรงค์ ไชยชนะ บ้านท่าเมือง อุบลราชธานี
1208 อภินันท์ แสนทวีสุข อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1209 หริชยา นราพันธ์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1210 รัศนี จันทร์ส่อง เขื่องใน(เจริญราษฎร์) อุบลราชธานี
1211 ไพฑูรย์ ภูงอก บ้านลาดควาย อุบลราชธานี
1212 วุฒิพงษ์ ศรีสมุทร บ้านกอก อุบลราชธานี
1213 สุภาวดี คำดี บ้านลาดควาย อุบลราชธานี
1214 สินสมุทร คงยอด วัดดีหลวง สงขลา
1215 นงลักษณ์ ธนูศิลป์ บ้านป่ากุงใหญ่ อุบลราชธานี
1216 นิธิวดี บุญทวี บ้านปากน้ำ อุบลราชธานี
1217 อรุณรัตน์ คำแดง บ้านจุการ อุบลราชธานี
1218 วรัญญา สารีเครือ บ้านหนองเชือก อุบลราชธานี
1219 ธีระพงษ์ ทองมา ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ
1220 อุมาพร อ่อนศรี บ้านเหล่าอินทร์แปลง อุบลราชธานี
1221 อัมพร พันธ์เพ็ง รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
1222 กาญจเนศ เกษวัตร บ้านตะครอง บุรีรัมย์
1223 เสรีภาพ อมตะพงศ์พันธุ์ บ้านโนนข่าโนนยาง อุบลราชธานี
1224 พรรธนวัลย์ อับเซ็น บ้านดงดิบ อุบลราชธานี
1225 กฤษติกานต์ พึ่งป่า บ้านดงแถบ อุบลราชธานี
1226 ปานเลขา วิเศษวงษา บ้านโนนหุ่ง อุบลราชธานี
1227 กิตติมาพร อินสา อนุบาลบ้านเด็ก อุบลราชธานี
1228 ณัฏฐณิชาดา คำมั่น สวงษ์พัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
1229 วุฒิชัย เกษชาติ เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา
1230 อภิญญา แสวงทรง บ้านกุดเรือคำ อุบลราชธานี
1231 วนัดดา ทองล้วน บ้านบะไห อุบลราชธานี
1232 ณัฏฐกานต์ โทตบุตร บ้านนา ระนอง
1233 วินิจ ธรรมทักษ์ บ้านควนต่อ กระบี่
1234 จันทร์จิราภรณ์ ทองประสาร บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1235 ศิรินภา มีคุณ เขื่องใน(เจริญราษฎร์) อุบลราชธานี
1236 ปียานุช ชนะพันธ์ บ้านนาดีทุ่งเจริญ อุบลราชธานี
1237 แสงรวีพร ศรีเสริม วัดศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา
1238 ฉัตรชัย จันทร์ทอง บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) อุบลราชธานี
1239 วีรินท์ กาหลง บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) อุบลราชธานี
1240 ปะรินดา จำปาวัน บ้านนาเวียงคำศิริ ยโสธร
1241 ภัทราพร คนขยัน บ้านนาชุมใต้ อุบลราชธานี
1242 ไพลิน สีหล้า บ้านด่านหม่วน อุบลราชธานี
1243 คัทลียา ทาเทพ บ้านคันพะลาน อุบลราชธานี
1244 จิรนันท์ อิ่มใจ เจริญสุขศึกษา อุบลราชธานี
1245 ราวดี ปัญญาแก้ว บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1246 เนตรนภัทร จันสุตะ โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
1247 ศิริพร เจริญเชาว์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1248 วรรณภรณ์ ดาษดา บ้านไหล่ธาตุ อุบลราชธานี
1249 ชรินทิพย์ ทานุมา ตชด.ทองพูนพิทยา อุบลราชธานี
1250 วิภาพร นาคทอง ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
1251 สุภาชินี เคหารมย์ บ้านหนองแสง อุบลราชธานี
1252 ดอกอ้อ หมั่นนิยม บ้านวังยาง อุบลราชธานี
1253 นิภาพร พูลทวี บ้านนาชุมใต้ อุบลราชธานี
1254 ยุพาวรรณ พิมพาพันธ์ อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1255 วริษศรา บุตรจันทร์ บ้านนาขนัน อุบลราชธานี
1256 ผุสดี แดงสด บ้านกองโพน อุบลราชธานี
1257 นงลักษณ์ สีสมยา บ้านบึงหอม อุบลราชธานี
1258 นรามินทร์ เย็นใจ ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
1259 เสถียร คำชมภู บ้านพังเคน อุบลราชธานี
1260 วลัยลักษณ์ ดำบรรณ์ บ้านโนนตูม อุบลราชธานี
1261 ทัศนีย์วรรณ เบ้าน้อย อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี
1262 เฟื่องฟ้า คำตา เขื่องใน(เจริญราษฎร์) อุบลราชธานี
1263 ธนัญญา เสาว์ศรี บ้านโนนตูม อุบลราชธานี
1264 สมฤทัย พูลเพิ่ม บ้านนาแมด อุบลราชธานี
1265 ชนัดดา ชวนเชย ชุมชนบ้านขามป้อม อุบลราชธานี
1266 ธัญญารัตน์ พูลภาพ บ้านพนมดี อุบลราชธานี
1267 อุดร ชาตรี บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) ศรีสะเกษ
1268 รสสุคนธ์ มัฐผา บ้านสร้างโพน อุบลราชธานี
1269 สุริยาวุธ เหล่าหมั้น นาเจริญหนองแดง อำนาจเจริญ
1270 วาฤดี ก้อนหิน บ้านไร่สมบูรณ์ อำนาจเจริญ
1271 สัณธานี คุณะชัย บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ อำนาจเจริญ
1272 พรชัย ขุมคำ บ้านโพนงาม อุบลราชธานี
1273 สุนทรี คำเสียง บ้านกลาง อุบลราชธานี
1274 พิศมัย ปริหา วัดศรีมงคล ฉะเชิงเทรา
1275 วิชชุวุฒิ ทัดแก้ว บ้านหนองบั่ว อุบลราชธานี
1276 เกษรินทร์ สะอาดรัตน์ บ้านท่าหลวงนาคำ อุบลราชธานี
1277 เชิดพงศ์ ราชสมบัติ บ้านเขาเทพพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี
1278 ภัทรพงษ์ จันทร์มา บ้านกลาง อุบลราชธานี
1279 ชัญญณัท ศรีบวรรุจ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1280 อ้อยทิพย์ กันยามา บ้านท่าหลวงนาคำ อุบลราชธานี
1281 ณัฐสุรีย์ ศรีโกศล อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1282 เกศสุดา จันริโส บ้านนาชุม อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1283 อุทัย แก้วพาปราบ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ อุบลราชธานี
1284 วาสนา แก้วชนะ ชุมชนบ้านนาเยีย อุบลราชธานี
1285 ครองยุทธ นบนอบ ชุมชนวัดบ้านระกาศ สมุทรปราการ
1286 พงษ์ธนาพร บุญเฉลียว บ้านยาง อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1287 เชาวลิต ธานี บ้านหัวคำ อุบลราชธานี
1288 ละมัย แสงกล้า บ้านหนองเสียวชัยมงคล ยโสธร
1289 ดวงใจ แถมวัน บ้านคำครั่ง อุบลราชธานี
1290 จิตรวิมล คะมะ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1291 พัชญ์ธิฌา แสนสุข บ้านทุ่งช้าง อุบลราชธานี
1292 รุ่งทิวา คำผุย บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1293 ธิดารัตน์ พิมมะสาร บ้านโนนสวาง อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1294 น้ำทิพย์ สีตะมา ชุมชนโพนเมืองวิทยา อุบลราชธานี
1295 วุฒิศักดิ์ ทองเต็ม บุเปือยวิทยาคาร อุบลราชธานี
1296 อนงค์นาถ หงษ์อินทร์ บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
1297 น้ำทิพย์ คำล้าน บ้านสะพือท่าค้อ อุบลราชธานี
1298 ชโนทัย แบ้งกลาง วัดสวายน้อยวิทยา อุบลราชธานี
1299 จิตติภรณ์ แสนทวีสุข บ้านโคกน้อย อำเภอนาจะหลวย อุบลราชธานี
1300 วาสนา ริปันโน สมเด็จพระราชชนนี อุบลราชธานี
1301 ลัดชิดาภรณ์ ฉิมงาม นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) อุบลราชธานี
1302 พิยดา ทองไห้ บ้านหนองเม็ก อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี
1303 นฤมล ผลรักษ์ บ้านหนองแปก อุบลราชธานี
1304 วิราวรรณ ไชยสี ชุมชนบ้านนากล่ำ อุตรดิตถ์
1305 ปวีณา วงษ์สุนา บ้านดงขวางคำโทน อุบลราชธานี
1306 สมฤทัย เกษอินทร์ษา บ้านกุดเชียงมุน อุบลราชธานี
1307 อิทธิพล บุญล่า อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1308 วิภา แก้ววงษา บุเปือยวิทยาคาร อุบลราชธานี
1309 อดิศักดิ์ นำระนะ บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ราชบุรี
1310 วรัญญา จันทรภักดี อนุบาลน้ำขุ่น อุบลราชธานี
1311 แก้วลัดดา ยอดคำมี บุเปือยวิทยาคาร อุบลราชธานี
1312 ไพรินทร์ กุลบุตร หนองบ่อสามัคคีวิทยา อุบลราชธานี
1313 เปรมฤทัย ดอกจันทร์ บ้านหนองคู อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
1314 ประกายดาว ด้วงแก้ว บ้านโพนทอง อุบลราชธานี
1315 พรชัย เฉลิมวงศ์ รร.ชุมชนวัดหนองค้อ ชลบุรี
1316 ชุติเดช แสงจันทร์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1317 ศวรรยา ทันจิตร์ บ้านบก อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี
1318 ศิริประภาพร ผ่องใส เดชอุดม อุบลราชธานี
1319 กัลยา ลำพันธ์ บ้านหัวแข้ อุบลราชธานี
1320 ประนอม ผาจบ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1321 กิตติศักดิ์ สังคะรินทร์ บ้านห้วยทราย อุบลราชธานี
1322 มะลิวัลย์ จันทร์เพ็ง ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ อุบลราชธานี
1323 ทิยาพร จันทวี ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ อุบลราชธานี
1324 อภิชาติ บัวจรูญ ราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานคร
1325 สกาวเดือน รอบโลก วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
1326 ผกามาศ ศรีอาจ บ้านหว้านแกเจริญ อุบลราชธานี
1327 ชญาน์นันท์ ไชยมานันต์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
1328 เสาวลักษณ์ ผาใหญ่ บ้านตระการ อุบลราชธานี
1329 กิตตินันท์ ทุมมา บ้านคอนสาย อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
1330 อนัญญา คำมาโฮม บ้านซำสะกวยน้อย อุบลราชธานี
1331 เกรียงศักดิ์ ธนะวงศ์ บ้านตากแดด อุบลราชธานี
1332 อรพรรณ ทองเพ็ญ วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ปทุมธานี
1333 อัจฉรา วิเศษชลธาร บ้านดงบาก อุบลราชธานี
1334 วารุณี ยอดมงคล มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ อุบลราชธานี
1335 พัชราภรณ์ วรรณประภา อนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1336 ปราณี ชูชม บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) อุบลราชธานี
1337 จงวิสุทธิ์ ยุทธชนะ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1338 ชนม์สิตา ขันศรี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1339 กิตติชัย มาลาสาย บ้านบ่อหิน อุบลราชธานี
1340 ชัยณรงค์ คมสัน ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย อุบลราชธานี
1341 รุจิรา ศรีมาฤทธิ์ บ้านบ่อหิน อุบลราชธานี
1342 พิศพร แสนนา บ้านแก่งเค็ง อุบลราชธานี
1343 อังศนา วิเศษชลธาร บ้านนาห้วยแดง อุบลราชธานี
1344 ดนิตา ขันธ์อ่อน บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อุบลราชธานี
1345 นราพร ต้นพิกุล บ้านโนนกุง อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
1346 อลิสา ธนะวงศ์ บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1347 เดชอนันต์ ทองพิมพ์ วัดตาลเดี่ยว สระบุรี
1348 พจมาน ลูกโม เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง อำนาจเจริญ
1349 จิราภรณ์ สีหา บ้านจุการ อุบลราชธานี
1350 พงษ์สิทธิ์ โทณะกุล บ้านนาแวง อุบลราชธานี
1351 เบญจมาศ เหมแดง ชุมชนบ้านเจียด อุบลราชธานี
1352 มุนินทร์ทิพย์ สุภาวงษ์ บ้านน้ำอ้อมน้อย ศรีสะเกษ
1353 เทพธิดา แสงหิน บ้านด่าน อุบลราชธานี
1354 อรพิน ทีอุทิศ บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) อุบลราชธานี
1355 มุกขรินทร์ ประจำถิ่น บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) อุบลราชธานี
1356 บุญฤทธิ์ สีมาฤทธิ์ บ้านโสกชัน อุบลราชธานี
1357 พรรณพิศ ประสาร บ้านกุดยาลวน อุบลราชธานี
1358 ดนยา ศรีชุม รร.เทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร อุบลราชธานี
1359 อุทิศ ทับธานี บ้านดอนเย็นใต้ อุบลราชธานี
1360 ดอกไม้ ยาตรา บ้านโนนหินแร่ อุบลราชธานี
1361 อริศรา เครือวัลย์ บ้านไชยชนะ อุบลราชธานี
1362 บุปผา โยธานันท์ บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ อุบลราชธานี
1363 สุวิทย ปานพิมพ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
1364 มณีพร บุญสูง บ้านโนนหินแร่ อุบลราชธานี
1365 รุ่งอรุณ โจระสา บ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1366 อนุสรา โพธิ์พา บ้านโนนหินแร่ อุบลราชธานี
1367 สุนารี พิมพ์สา บ้านคำไฮน้อย อุบลราชธานี
1368 ภาวิณี แสงก่ำ บ้านคำหาด อุบลราชธานี
1369 ปัจจิม ฟองน้อย บ้านโอดนาดี อุบลราชธานี
1370 นรารมย์ ลือนาม บ้านนานางวาน อุบลราชธานี
1371 อรทัย กันทะมา กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
1372 ขวัญฤดี หงษ์ศรี บ้าน ก.ม.80 ปราจีนบุรี
1373 สุภัตรา สิมาขันธ์ บ้านดอนก่อ อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
1374 ณัฐริการ์ สาวะรีย์ บ้านทรายพูล อุบลราชธานี
1375 วันทนา สัจธรรม บ้านสว่างใต้ อำนาจเจริญ
1376 ปณิธาน อยู่เย็น บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) อำนาจเจริญ
1377 พิมพิชยา ศรีสุวงษ์ บ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1378 ชุติมาภรณ์ มั่นคง บ้านหนองไฮ อำนาจเจริญ
1379 ฐาปนีย์ สีทอง วัดสุทธาวาส ชลบุรี
1380 สุเมธี หาญจิต บ้านโสกกระแต้ อำนาจเจริญ
1381 ปนัดดา จันทรจำปา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
1382 จุฑารัตน์ ดวงอินทร์ เขื่องใน(เจริญราษฎร์) อุบลราชธานี
1383 พรทิพย์ ประวิง บ้านโพนเมือง อุบลราชธานี
1384 ศิรประภา ยืนนาน บ้านบ่อชะเนง อำนาจเจริญ
1385 กรรณิการ์ เขียวลาย บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1386 ปรินรัจน์ ธนาวิจษรณ์ บ้านเหล่าแค อุบลราชธานี
1387 ปิยะพร บุญทน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สระบุรี
1388 กัณฑมาศ พลพาล บ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1389 สุปราณี พิทักษ์เทพสมบัติ บ้านนาขามดอนติ้ว อุบลราชธานี
1390 ลัดดาวัลย์ สมเนตร บ้านคำสว่าง อุบลราชธานี
1391 สมใจ ดำพะธิก บ้านหนองกินเพล อุบลราชธานี
1392 เสวก วงษสาลี บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1393 ปรีชา จันทร์แก้ว นิคม 2 อนุบาล อุบลราชธานี
1394 สิริลักษณ์ สิริวรรณประภา บ้านนาห้วยแคน อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1395 สุทธิกานต์ โมรานิล วัดแหลมแค ชลบุรี
1396 นริศรา วงษาเคน อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อุบลราชธานี
1397 ณัฐรดา วิรุฬหวิทยา บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1398 ธนากร ขำคม บ้านสวายซอ สุรินทร์
1399 วินัย สินสิมหา บ้านซำสะกวยน้อย อุบลราชธานี
1400 วิศรุต อุทุมเพ็ญ บ้านแม่ตะมาน เชียงใหม่
1401 อชิรญา คำแสนราช บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า อุบลราชธานี
1402 หิรัณย์ นรมาศ บ้านยางใหญ่ อุบลราชธานี
1403 อรอนงค์ วิจิตร์ บ้านหินลาด อุบลราชธานี
1404 อรอนงค์ วิจิตร์ บ้านหินลาด อุบลราชธานี
1405 อรอนงค์ วิจิตร์ บ้านหินลาด อุบลราชธานี
1406 อรอนงค์ วิจิตร์ บ้านหินลาด อุบลราชธานี
1407 อรอนงค์ วิจิตร์ บ้านหินลาด อุบลราชธานี
1408 อรอนงค์ วิจิตร์ บ้านหินลาด อุบลราชธานี
1409 วิภาพร มูลมี อนุบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
1410 สังวาล ยืมมั่น บ้านหนองชาด อุบลราชธานี
1411 ปิยะวัฒน์ จำปาหอม บ้านขุมคำดงตาหวาน อุบลราชธานี
1412 ชุติมา ศรีดอนเมือง เจ้าฟ้าสร้าง พระนครศรีอยุธยา
1413 เอกพันธ์ อรกุล ชุมชนบ้านโพนงาม สกลนคร
1414 ประภัสสร วามะเกต บ้านนางิ้ว อุบลราชธานี
1415 อุบลรัตน์ ประเสริฐ อุดมวิทยานุกูล ระยอง
1416 กชพร ผลสิน ชุมชนบ้านม่วงไข่ มุกดาหาร
1417 ภัทรา ไพจิตร บ้านน้ำซับ อำนาจเจริญ
1418 จินตหรา วรรณโสภา บ้านไร่ขี อำนาจเจริญ
1419 จิรัชญาณิช นครพันธ์ ชุมชนโพนพิทยาคม กาฬสินธุ์
1420 อริษา พันธ์ศรี ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
1421 ศิริพร สุวะไกร โคกศรีหนองคลอง อำนาจเจริญ
1422 สไบพร บุญจริง อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1423 ชยพล จันทวรรณ เค็งใหญ่หนองงูเหลือม อำนาจเจริญ
1424 ทิพวรรณ ต้นโพธิ์ สามแยกผดุงวิทย์ อำนาจเจริญ
1425 หนึ่งฤทัย โมระดา บ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1426 กัณฑ์ศิชา บุญกัณฑ์ อนุบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
1427 ฐาปนีย์ เสนีทัย บ้านก่อโนนหล่อง ศรีสะเกษ
1428 ขนิษฐา ทองแลง บ้านสว่างใต้ อำนาจเจริญ
1429 สุนิษา ทานะปัต บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง อำนาจเจริญ
1430 สุกัญญา ปรากฎ บ้านโนนค้อ อำนาจเจริญ
1431 จาวรีย์ ขวัญแก้ว บ้านเป้า อำนาจเจริญ
1432 ธิติกุล หวานอ่อน เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง อำนาจเจริญ
1433 สุธาลินี แฟมไธสง หนองไหลคึมน้อยวิทยา อำนาจเจริญ
1434 พิทยา เกื้อทาน อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
1435 รุ่งอรุณ คูณแก้ว บ้านหินสูง อุบลราชธานี
1436 สามารถ ฟองศิริ บ้านดอนงัว อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1437 นวลจันทร์ บัวใหญ่ บ้านดงบาก อุบลราชธานี
1438 เอกลักษณ์ ป้องกัน บ้านป่าเลา อุบลราชธานี
1439 นงคราญ วงค์พันธ์ บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) อุบลราชธานี
1440 ปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ บ้านนาแก้วประชาสรรค์ อุบลราชธานี
1441 จิราภรณ์ พิบูลย์ บ้านผำ อุบลราชธานี
1442 ปิยาลักษณ์ ทรัพย์ศิริ หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อุบลราชธานี
1443 ณัฐพงศ์ เกตุมาตย์ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ อุบลราชธานี
1444 มโนทัย จำศรี บ้านเลิงบาก อุบลราชธานี
1445 บรรพต ปัญญายิ่ง บ้านกล้วย ศรีสะเกษ
1446 สุดาวรรณ วงษาชัย บ้านป่าเลา อุบลราชธานี
1447 ดวงฤทัย มั่นวงษ์ บ้านคำผ่าน อุบลราชธานี
1448 วีรวัฒน์ คตะวงศ์ บ้านหนองกอก อุบลราชธานี
1449 วราลักษณ์ จันทรเกษ บ้านป่าเลา อุบลราชธานี
1450 ดนุพล มนัส รร.เทศบาลบูรพาอุบล อุบลราชธานี
1451 ลัดดาวัลย์ สรพิมพ์ บ้านม่วงโคน อุบลราชธานี
1452 จิราภรณ์ แก้วกองนอก บ้านนาเจริญ หนองบัวลำภู
1453 สุรีย์พร สังขะวรรณ บ้านกะลึง อุบลราชธานี
1454 มลฤดี คำผุย บ้านนาหว้า อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
1455 ยุวธิดา โจระสา บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) อุบลราชธานี
1456 ปวีณา ภาระเวช ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
1457 วรรณภาพร ไตรยะมาศ บ้านด่านฮัง อุบลราชธานี
1458 สุภาวดี โจระสา โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
1459 เทิดพร บุตรแก้ว บ้านไพรสวรรค์ อุบลราชธานี
1460 จารุณี ชิณกะธรรม บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1461 วิภาวดี มีเลิศ บ้านกะตูปะ ยะลา
1462 โยธิน ศิริราช บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 อุบลราชธานี
1463 พิมพ์ชนก ไชโยธา ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
1464 ลัดดาวัลย์ คำผุย ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
1465 พายุ ดอนแก้ว บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 อุบลราชธานี
1466 ยุวธิดา สมงาม บ้านหนองฟานยืน อุบลราชธานี
1467 ทองจันทร์ จันละพันธ์ วัดวังเย็น ฉะเชิงเทรา
1468 สุปราณี จำปาศรี บ้านวังคกอูบมุง อุบลราชธานี
1469 ต้องใจ นาคำนวน บ้านสร้างโหง่น อุบลราชธานี
1470 ศราวุธ ศรีมาคำ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1471 นันทวดี แสนทวีสุข บ้านด่าน อุบลราชธานี
1472 พงษ์พัฒน์ ประทุมมา บ้านหนองจิก ศรีสะเกษ
1473 ต้อม นีระมนต์ บ้านหินลาด อุบลราชธานี
1474 วิทยา สุพร บ้านคุ้ม อุบลราชธานี
1475 ดนัยวิชญ์ แก้วสุพรรณ บ้านนาจาน อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1476 พัทธนันท์ ป้องกัน บ้านป่าเลา อุบลราชธานี
1477 ไพศาล สมศรี บ้านโนนข่าโนนยาง อุบลราชธานี
1478 รุ้งตะวัน สัมปชัญญานนท์ อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
1479 สุพัตรา อุ่นเสมอ บ้านนาจาน อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1480 รจริน คายสี ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) อุบลราชธานี
1481 ชญานุช ชาตะเคน บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) อุบลราชธานี
1482 ภัทรพร มากดี บ้านนาจาน อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1483 รักพงศ์ บุญล้อม บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 สกลนคร
1484 อดิศักดิ์ วาจาสัตย์ บ้านท่าช้าง อุบลราชธานี
1485 ธาริดา สกลภัทรสกุล ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ตาก
1486 กนกวรรณ ไชยโกฏิ บ้านนอก ชลบุรี
1487 กรรณิการ์ ทองเทพ บ้านท่าเสียวคันลึม อุบลราชธานี
1488 รุ่งนภา กองเกิด อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
1489 พัชรี ถนอมพงษ์ บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อุบลราชธานี
1490 วิลาวัลย์ อภิบาล นิคมสร้างตนเอง 2 อุบลราชธานี
1491 รุ่งทิวา คุ้มทรัพย์ บ้านหนองแสง-วังอ่าง อุบลราชธานี
1492 ประกาทิพย์ พุ่มจันทร์ บ้านนาขาม อุบลราชธานี
1493 รุ่งฤดี คำงาม บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) อุบลราชธานี
1494 ฤดีรัตน์ ลัทธิวรรณ บ้านดอนงัว อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1495 สุทธิดา พิตะพันธ์ บ้านหนองกอก อุบลราชธานี
1496 ณัจฉรียา มีโชติ บ้านสระดอกเกษ อุบลราชธานี
1497 วีรวัฒน์ กองแก้ว บ้านธรรมละ อุบลราชธานี
1498 ประภากร ปัญญาดี บ้านดอนแดงนาโนน อำนาจเจริญ
1499 ธนิตเชศน์ วงศาสุข บ้านผำ อุบลราชธานี
1500 อันธิกา นารีบุตร บ้านโพนเมือง อุบลราชธานี
1501 ปรีดาวรรณ มีบุญ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1502 มนทิรา โพธิ์งาม ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ อุบลราชธานี
1503 พงศ์พิสุทธิ์ เงินหมื่น บ้านหนองบัวสงยาง อำนาจเจริญ
1504 นัตตา มณีวัน บ้านนาแวง อุบลราชธานี
1505 อรอนงค์ รัชโพธิ์ บ้านสวนสวรรค์ อุบลราชธานี
1506 อิสระพงษ์ ผลรักษ์ บ้านหนองแปก อุบลราชธานี
1507 จุฑามาศ บั้งทอง อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อุบลราชธานี
1508 สิทธิศักดิ์ พรใส บ้านคำโพธิ์โคกก่อง อุบลราชธานี
1509 ยุทธศักดิ์ จัมปะโสม บ้านหนองบั่ว อุบลราชธานี
1510 ปิยะพงษ์ จันทร์ทรง อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1511 ปรินทร์ ถวิลบุญ บ้านป่าข่า อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี
1512 สุชาติ บุญไพโรจน์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1513 วารุตม์ วิรัศมี เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
1514 มัสยา สมเพราะ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1515 สงกรานต์ คงสี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1516 ปรัชญากร กัญญะลา บ้านป่ากุงน้อย อุบลราชธานี
1517 ทิติพร อุติลา ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) อุบลราชธานี
1518 ณัฐธินี บุญมาศ เขมราฐ อุบลราชธานี
1519 เบญจมาภรณ์ บุญทวี ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี
1520 กุลวดี ควรรณสุข บ้านซำสะกวยน้อย อุบลราชธานี
1521 ปฐมพงศ์ ขยายวงศ์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1522 กฤตยาพร ชมอินทร์ บ้านขอนแก่น มุกดาหาร
1523 กฤตยาภรณ์ ชุมนุม เซนต์เอเมลี อุบลราชธานี
1524 ณัฐสุดา ทวีกาล อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1525 สุกัญญา มุงคุณดา อนุบาลบ้านเด็ก อุบลราชธานี
1526 สวิชญา ชินพงศธร บ้านกุศกร อุบลราชธานี
1527 ธนยศ ไมตรีพันธ์ บ้านสระสมิง อุบลราชธานี
1528 สุชญา พยัคฆพล บ้านนามึน อุบลราชธานี
1529 สิทธิพงศ์ บุญเพิ่ม เวตวันวิทยา อุบลราชธานี
1530 เพ็ญพิสุทธิ์ ทาทอง มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ อุบลราชธานี
1531 ประกายเพชร สายโส อนุบาลบ้านจันทร์ สระแก้ว
1532 วชิรวิทย์ ปากหวาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1533 รังสินี ร่มรื่น บ้านหาดทรายรี ชุมพร
1534 ทัศนีย์วรรณ พิมพาลัย บ้านท่าเมือง อุบลราชธานี
1535 วุฒิชัย เผ่าภูรี บ้านพังเคน อุบลราชธานี
1536 วรรณภา หนุนวงศ์ บ้านกองโพน อุบลราชธานี
1537 ศิริดานันท์ จูมสีมา อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1538 พลอยทราย ตั้งมั่น บ้านมะขาม ศรีสะเกษ
1539 ชิติพัทธ์ แสงคำ บุเปือยวิทยาคาร อุบลราชธานี
1540 อุมาวดี กวดขันธ์ บ้านตาอุด ศรีสะเกษ
1541 รุ่งนภา ภูเกิด บ้านสร้างแก้ว อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1542 รุ่งทิวา จันทร์หอม วัดท่ากกแห่วิทยาราม อุบลราชธานี
1543 ชลลดา สารวัน ชุมชนบ้านนาโพธิ์ อุบลราชธานี
1544 ธาริณี สุโคตร บ้านคำโพธิ์โคกก่อง อุบลราชธานี
1545 ณัฎฐ์ภัส ภาคะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก
1546 คมกริช ศรีธัยรัตน์ บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) อุบลราชธานี
1547 ผกามาศ แก้วคูณ บ้านกระแอกน้อย อุบลราชธานี
1548 ปฐมพงศ์ ศุภสุข บ้านนาหว้าเหนือ อุบลราชธานี
1549 วชิราภรณ์ เจริญดี บ้านวังแคน อุบลราชธานี
1550 อัญวุฒิ คุ้มภัย อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
1551 กิตติชัย วงค์ทวี บ้านนาเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1552 ขวัญธิชา บัวเพชร บ้านแก่งเค็ง อุบลราชธานี
1553 ฐิภารัตน์ เสนนอก บ้านบอน อุบลราชธานี
1554 ปัทมา ยานแก้ว บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี อุบลราชธานี
1555 สุวิชา กอจันทร์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1556 กานต์ชนก ทางนที บ้านโพธิ์ศรี อุบลราชธานี
1557 เฉลิมเกียรติ วงศ์เกย บ้านหนองไข่นก อุบลราชธานี
1558 นัฐลินี ฝั่งสิริ บ้านแต้เก่า อุบลราชธานี
1559 เนติศักดิ์ มานะพิมพ์ บ้านห้วยแดง อุบลราชธานี
1560 ณัชพล ตันติศิรินทร์ บ้านบอน อุบลราชธานี
1561 พนาวรรณ เครือพันธ์ บ้านแสนสุข อำนาจเจริญ
1562 สุมาณี พวงพันธ์ บ้านบะไห อุบลราชธานี
1563 หทัยรัตน์ มากดี บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
1564 อรรถชัย บุญจอง บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
1565 พิมลรัตน์ โป่ยขุนทด บ้านโคกชำแระ อุบลราชธานี
1566 อำพล ธรรมสัตย์ บ้านผือ อุบลราชธานี
1567 ศุภโชค สาระบุตร บ้านเสาเล้า อุบลราชธานี
1568 กัญญาวีร์ อุดมศรี อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1569 ชวนพิศ ภโอวาท บ้านทรัพย์ประเมิน จันทบุรี
1570 นิตยา หมู่แก้ว บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1571 ธงชัย เฉลียวธรรม โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1572 สุตัตวกร พรมจำปา บ้านหนองจำนัก อุบลราชธานี
1573 น้ำทิพย์ นามวา บ้านหนองหิน สุรินทร์
1574 สุพัตรา แสนหนุด บ้านคำโพธิ์โคกก่อง อุบลราชธานี
1575 ชัญญานุช จุมพล บ้านวังยาง อุบลราชธานี
1576 นราธร ชรินทร์ บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อุบลราชธานี
1577 สิตานันท์ ตรีเพ็ชร บ้านกุดเรือคำ อุบลราชธานี
1578 รินรดา อยู่คง บ้านกุศกร อุบลราชธานี
1579 วชิรวิทย์ กงเงิน บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อุบลราชธานี
1580 นุสบา ผางทอง บ้านน้ำเที่ยง อุบลราชธานี
1581 ศักดา สุชาตะประคัลภ์ บ้านหินลาด อุบลราชธานี
1582 กรรณิกา ศิรินนท์ วัดหนองเสือ ฉะเชิงเทรา
1583 วราพร พลรักษ์ บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) ยโสธร
1584 สรินนา โชติพนัส ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
1585 พรมพิทักษ์ จันทร์เขียว อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
1586 กิติยา ศักดิ์ศรี บ้านนาคำ (นาคำวิทยาคาร) ยโสธร
1587 ทวีศักดิ์ สีหะวงษ์ บ้านกุดตากล้า ยโสธร
1588 ทิพภา ดารุนิกร นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ศรีสะเกษ
1589 พิชญุตม์ แสวงสาย บ้านห้วยสิงห์ สุรินทร์
1590 วีระชัย ลีสีดา วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
1591 ชินกร สายสีแก้ว บ้านมะพริกดู่โพนสิม ยโสธร
1592 วิชุดา สินสมุทร์ บ้านดงหมากไฟ ร้อยเอ็ด
1593 อรดา คุ้มอินทร์ อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ชุมพร
1594 วีรวัฒน์ ไธยภักดิ์ วัดเกตุประภา ปทุมธานี
1595 สุพิชญาภรณ์ พรมจำปา บ้านสว่างหนองเสือ อุบลราชธานี
1596 โกมลชนก ภูเขียวศรี ขอนแก่นวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
1597 คุณากร โงชาฤทธิ์ บ้านคำครตา ยโสธร
1598 มยุรี ไชยเเสง อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ยโสธร
1599 ปริวัต แสงเสน บ้านโคกศรี ยโสธร
1600 มุธิตา สุกใส อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ชลบุรี
1601 อรพรรณ อัญญโพธิ์ บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน ยโสธร
1602 สุดาวัลย์ ใบคำ บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
1603 ปัทมาพร วงษณรัตน์ วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
1604 ภัทราภรณ์ ดวงตา อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อุบลราชธานี
1605 ณัฐวุฒิ ภาระเวช ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ยโสธร
1606 สุวรรณา สายบุญมี กมลาไสย กาฬสินธุ์
1607 อัญทลียา ยอดมั่น บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
1608 จันทราภรณ์ ้เหง้าโพธิ์ บ้านศิริพัฒนา ยโสธร
1609 พราวเดือน กองศรีมา บ้านหนองบอน ยโสธร
1610 วิสุตา พงษ์พรม วัดนาบุญ ปทุมธานี
1611 อรรถพล เทินสะเกษ บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
1612 สมพงษ์ชัย กุมารสิทธิ์ บ้านตระการ อุบลราชธานี
1613 อรรถพงษ์ พลนิกร ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
1614 วราวัลย์ จันทร์ไทย พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม
1615 ไพรัตน์ ศรีวะโสภา อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ ยโสธร
1616 ณัฐพงศ์ เจริญชัย นักบุญเปโตร นครปฐม
1617 วรารัตน์ บุญกัณฑ์ บ้านด่าน ยโสธร
1618 ปรางค์มณี พิมาลัย บ้านน้ำคำน้อย ยโสธร
1619 ภาณุพงศ์ โคกลือชา ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
1620 ธันยบูรณ์ นามคำ รร.เทศบาลบูรพาอุบล อุบลราชธานี
1621 ทินกร คลังจินดา บ้านหนองหินน้อย ร้อยเอ็ด
1622 ศิริรัตน์ เหล่าจันทร์ อนุบาลบ้านจ่าสม ๒ ชัยภูมิ
1623 ศุภกร จันโส สวนวิทยา ชัยภูมิ
1624 น้ำฝน เขนเขียว อนุบาลสระบุรี สระบุรี
1625 ยุทธพงษ์ สวยโสภา บ้านนางาม อุดรธานี
1626 ปวีณา พลพาลสังข์ วัดดอน กรุงเทพมหานคร
1627 พงษ์พัฒน์ แจ้งทอง บ้านเมืองคง ชัยภูมิ
1628 สาทิตย์ เกณฑ์ลาด วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร
1629 สุนีรัตน์ คลองวงค์ อนุบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
1630 อังศุมาลย์ ทบลา มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1631 อลิษา กวดขุนทด วัดทรงธรรม ชลบุรี
1632 ฉันทนา หาภักดี อนุบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
1633 มนฤดี มาลากอง บ้านต้นมะพร้าว กาญจนบุรี
1634 เอกชัย สียางนอก บ้านกุดขอนแก่น ชัยภูมิ
1635 ดุริยเดช นิลไสล ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา หนองบัวลำภู
1636 แพรทอง พิลาสา สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1637 เรืองศักดิ์ ทีคะ อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี
1638 มนัสนิตย์ อินธิเสน มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1639 วิลักษณา บุญเรือน วัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
1640 ศุภลักษณ์ ห้วยจันทร์ มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1641 วีรยุทธ หาญพยอม ชุมชนบ้านปากห้วย เลย
1642 ชัชวาลย์ เทียมใหม่ วัดบางซ้ายใน พระนครศรีอยุธยา
1643 กษมน พาณิชกระจ่าง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1644 กฤติเดช สิงห์ตุ้ย วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) สมุทรสาคร
1645 เบ็ญจกานต์ หนูขลิบ ชุมชนวัดกำแพง พระนครศรีอยุธยา
1646 อภิปกา สร้อยชมพู เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1647 ทัศนะ สีหาราช บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ชัยภูมิ
1648 เศรษฐศักดิ์ บับที อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เลย
1649 ชญาภา ทุมภู บ้านป่าข่า อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
1650 วชิราพร ผายพันธุ์ บ้านบุ่งเขียว อำนาจเจริญ
1651 วรรณ์ภาภรณ์ พรมชัย วัดกลางคลองสี่ ปทุมธานี
1652 กชกร เจียรกุล แก้งกฐินภูจำปา อำนาจเจริญ
1653 ฐิดารัตน์ คำผาลา ตชด.ป่งคอม อุบลราชธานี
1654 อินทิรา รักษาสิท อนุบาลสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
1655 นิตยา ภูกงลี บ้านขอบเหล็ก หนองบัวลำภู
1656 จิตอารีย์ ราชคง อนุบาลสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
1657 วิทวัส ปิ่นคำ บ้านโนนสำราญ หนองบัวลำภู
1658 ทินวัฒน์ สมานสุข บ้านคลองเจริญ หนองบัวลำภู
1659 ศิริวัฒน์ ชัยมูล บ้านน้ำซึม อุดรธานี
1660 รัชดาพร วรสีนา อนุบาลสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
1661 สุวรรณา จำปาศักดิ์ อนุบาลสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
1662 ฐานิตา มหามาตย์ บึงไทรพิทยาคม ขอนแก่น
1663 ภัครัมภา ยุระรัช บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) ชลบุรี
1664 รุ่งอรุณ ภูยอด บ้านตะเคียน สุรินทร์
1665 สุพรรณี สุนทรแต บ้านไร่เจริญ กาญจนบุรี
1666 ทิพย์สุดา ชาแก้ว บ้านศรีอุบลพัฒนา เลย
1667 เทพฤทธิ์ สีลาน ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ขอนแก่น
1668 กิตติศักดิ์ ราชานนท์ บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ขอนแก่น
1669 ศุภชัย พรหมเขต ดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม
1670 กฤษฎา ศรีบุญเรือง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
1671 ศิริทรณ์ คลังกลาง พิชญบัณฑิต ๒ อุดรธานี
1672 วชิราภรณ์ ศรีวีรพงษ์