Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ S.S.A.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 สำเนียง ศรีหิรัญ เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์
2 ลักขณา ฉิมกุล โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
3 จิรา สำรองพันธ์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
4 จารุพัฒน์ รัตนวงค์ บ้านบัวราษฎร์บำรุง สกลนคร
5 มะลิวัลย์ ลีทัศนียากูล ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ตาก
6 สุพร ศรีสง่า ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
7 พรฤดี จันทร์งิ้ว วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นครสวรรค์
8 กฤษณะ อำนวยผล บ้านโป่งเกตุ สระบุรี
9 กิรติภาพัชร์ กษิดิศ ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
10 สรเทพ แมนเมือง บ้านนาฝายนาโพธิ์ ขอนแก่น
11 รอฮีม มุขชาติ วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
12 ฐาปนา นาคประสิทธิ์ศักดิ์ พุทธจักรวิทยา กรุงเทพมหานคร
13 ศุภารัตน์ กวยาวงศ์ ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 ตาก
14 จุฑามาศ เทียนมงคล ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
15 นงลักษณ์ เนียมแสง สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
16 พิมลมาศ ปัญญาสัย สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
17 นพมาศ พยุงวงษ์ บ้านหนองไผ่ สกลนคร
18 อุดมพร นราปุย โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
19 เกรียงไกร นครพงศ์ วัดน้อมถวาย ชุมพร
20 รพีพัฒน์ ชูเมือง สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
21 ชณิชา ทรัพย์ชื่น ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
22 สาคร บุญดี บ้านทุ่งใหญ่ อุบลราชธานี
23 จุฑามาศ เทพาคำ วัดเกาะแรต นครปฐม
24 นวรัตน์ สังข์เรือง สวนศรีวิทยา ชุมพร
25 อัญชลี ปฏิโยเก บ้านท่าตูมดอนเรือ มหาสารคาม
26 รัฐภรณ์ แสนปาง ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
27 อรรถพล รักมะณี สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
28 กนกวรรณ รวมพร้อม โตนดหลวงวิทยา เพชรบุรี
29 พัชร์ทิตา อ่ำแจ้ง วัดทุ่งสมอ กาญจนบุรี
30 พรเทพ ทวีปรัชญา ปิยะฉัตร นนทบุรี
31 สรชัย ฉลองจันทร์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
32 ชยพล น้อยบุญญะ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
33 อธิษฐ์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
34 สมประสงค์ ศิริจันทราวงศ์ ชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
35 กฏชกร นาคกำเนิด วัดดอนพุดซา พระนครศรีอยุธยา
36 เตชินี วิทยาปรีชากุล ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
37 สุทธิษา อินทอง บ้านสะแร สุรินทร์
38 กัญญาภัค ตระกูลสิริโชค พรหมรังษี ลพบุรี
39 ช่อทิพย์ โกมารพิมพ์ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
40 กนกอร บุษปะฤกษ์ คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
41 ศศิธร ลิ้มแสงอุทัย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี
42 อภิญญา แก้วฉิม วัดสะอาดราษฎร์บำรุง สิงห์บุรี
43 ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
44 วิธวินท์ พะวิกขุณี บ้านเพียแก้ว บุรีรัมย์
45 วสุ ศุภอักษร องครักษ์ นครนายก
46 กานต์ธิดา อุณาพรหม สระแก้ว สระแก้ว
47 กวิน เป็กตีปีน บ้านแม่โถ แม่ฮ่องสอน
48 พศวีร์ สวนมะม่วง บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
49 จริญญา สงวนบุญ วัดจตุพิธวราวาส ปทุมธานี
50 ทัศน์พร จันทร์สิงห์ เซนต์มารีอา ชนแดน เพชรบูรณ์
51 สุมันตกาญจน์ ภาคีรุณ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
52 เป็นหนึ่ง ชื่นงาม บ้านแก่งหินปูน เพชรบูรณ์
53 ศุภกฤต เงินบำรุง วัดเทพสถาพร นครสวรรค์
54 ชาญชัย อร่ามเกียรติ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
55 จิราภรณ์ โพทอง บ้านนาตาดสมสะอาด เลย
56 สมศักดิ์ วงค์อินตา บ้านหนองสองห้อง สระบุรี
57 สุรพล กลิ่นชะเอม โพธิวัฒน์พิทยา นครนายก
58 เดชา แก้วมล วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
59 วันเฉลิม แจ่มจันทร์ ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
60 กนกวรรณชนก ศรีสังข์ วัชรชัย เพชรบูรณ์
61 นภัทร อัครธนารักษ์ บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ชุมพร
62 ภัทริยา โพธิเวชกุล หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สระบุรี
63 ณัฐพล เลิศนัน วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ลพบุรี
64 จักรกฤษณ์ สืบสาย บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) นครนายก
65 จิตรานุช วงศ์งาม บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
66 สิริวัฒน์ ไตรบุตร วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
67 สนธยา บัวน้อย วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
68 ภัคพงษ์ สุขศรี วัดตรีพาราสีมาเขต พระนครศรีอยุธยา
69 มนตรี แห่งธรรม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
70 วัชรีย์ ทองอินทร์ วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ลพบุรี
71 รัศมี เสี่ยงเจริญผล บ้านปรือวายใหญ่ ปราจีนบุรี
72 ชนิดา กระเบา อนุบาลโนนนารายณ์ สุรินทร์
73 ปาริชาติ บุญเสวก พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
74 ปัทมวรรณ บุญถนอม พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
75 โศจิรัตน์ เมืองมานิตย์ บ้านห้วยส้าน แม่ฮ่องสอน
76 ณัฐพล จันทรสุทธิพันธ์ุ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
77 ภาราดร ศรีรอง บ้านหนองแคสวนสวรรค์ ศรีสะเกษ
78 ณัฐพล คงชื่น นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
79 อริศรา มีสกุล บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
80 เอกรัฐ รัมโพช อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
81 จุฑาฤทธิ์ จันทองแท้ แก่งนาจารย์พิทยาคม กาฬสินธุ์
82 นครินทร์ จับจิตต์ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
83 โกศล กล่อมเกตุ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
84 ณัฐพล เอกสะพัง นาทมวิทยา นครพนม
85 ธนิกา นาคจันทร์ วัดบางโฉลงใน สมุทรปราการ
86 เกศราณี งามสุข บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
87 พัชมณ คำชนะ ดอนเสียวแดงพิทยาคม นครพนม
88 ฐิรภัทร อภิชิตตระกูล อภิชิตตระกูล ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
89 วัลลภ ปริญทอง รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
90 จริยาภรณ์ พรหมมิ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
91 ธีรพงษ์ พรมพุ้ย จักราชวิทยา นครราชสีมา
92 วนิดา โกวิวัฒน์ บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
93 ลลิตา ชมภูจันทร์ วัดหนองอ้อ(คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์) ราชบุรี
94 มัสธุณะ แก้วงาม วัดสามัคคีศรัทธาราม สมุทรสาคร
95 กนกพร ยิ้มอยู่ อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี
96 ศรายุธ ท้าวประสิทธิ์ บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
97 สิทธิพงศ์ เจียมพรเศรษฐ์ วัดบางเพรียง สมุทรปราการ
98 ณพลอยชนก เกตุจินดา บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
99 ญาดา คำเอี่ยม บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
100 ภัทรสุดา หาดขุนทด นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
101 ฐัฒพล แก้วศรีงาม บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
102 พัชรีญา วิมลเศรษฐ์ บ้านหนองยาง ชัยนาท
103 ฐิตาภา สายัณห์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
104 สุฑารัตน์ ธรรมนิยา นักบุญเปโตร นครปฐม
105 สุภาพร ชินศรี บ้านปราสาทเบง สุรินทร์
106 เกรียงไกร ศรีเจริญ หนองพระพิทยา พิษณุโลก
107 สุขพัชร ทัติวงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
108 พรพิมล สารพล ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
109 อริสา พรหมชนะ วัดคูเมือง สุพรรณบุรี
110 จุติพร สุขตระกูล อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี
111 ชนิตา บุญเรืองฤทธิ์ วัดบางเดื่อ พระนครศรีอยุธยา
112 ทัศภูมิ เขียวอยู่ กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
113 ณัฐพล ประทุมพันธ์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
114 ธีรภัทร พันสาง บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี นครราชสีมา
115 นริศรา อิสสระนาวิน อิสสระนาวิน วัดไตรมิตรวราราม สมุทรปราการ
116 อชิรญา จันทร วัดเขาฉลาก ชลบุรี
117 ภูมินันท์ คำแพง ชุมชนบ้านหนองคู ศรีสะเกษ
118 ธาริญา ผัดดี เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์
119 สิริลักษณ์ วิชัยเต๊ะ กุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์
120 ศุภกิจ เทิดธรรมวัตร บ้านซับมะนาว สระแก้ว
121 ณรงค์ศักดิ์ คิ้วอำไพ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
122 ภรภัทร นันสุนานนท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
123 พิมพฤดา บุญพิทักษ์ บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
124 สหวัฒน์ แก้วประทับศรี ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
125 บุรินทร์ นิลบุดดา วัดหนองทองทราย นครนายก
126 ณัฐพล เนตรคุณ วัดวงษ์ภาศน์ อ่างทอง
127 ทิพย์วารี ถวิล หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) นครราชสีมา
128 ธัญญารัตน์ คงประพันธ์ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
129 กิตติชัย จันทโพธิ์ บ้านแต้ใหม่ อุบลราชธานี
130 ฉัตรชฎา เพชรวิชัย สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
131 เทพรัตน์ สุทธิเรือง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
132 ณัฐวัฒน์ วงศ์ทองเหลือ บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
133 เวโรจน์ ทองเถาว์ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
134 เอกชัย ฉิมพลอย ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
135 ปริญญา พวงจันทร์ บ้านห้วยกวางจริง เพชรบุรี
136 วีรวิทย์ กล่ำเจริญ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
137 รัตนวดี ทองนพ วัดพรหมเพชร นครนายก
138 พีระพันธ์ บานเย็น บ้านดงแขวน นครนายก
139 ชนิดา คงสำราญ หัวไผ่วิทยาคม สิงห์บุรี
140 ธนวัฒน์ ยอดชมภู บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
141 ณัฐพงษ์ ทวยเจริญ บ้านห้วยเสียด สุราษฎร์ธานี
142 บดินทร์ สุทธินาค บ้านทุ่งหก ลำปาง
143 วัชรพงษ์ อักษรดี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
144 พรประภัสร์ ไมตรีเวช วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
145 ชัชฎา จตุรพรประสิทธิ์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
146 กฤตภัค มหาบุญญารักษ์ บ้านหนองหิน กาญจนบุรี
147 นที พิมพ์ศรี รร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
148 สังกาศ จิ่งต่า วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
149 พฤทธินันท์ กมลาสน์ ณ อยุธยา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
150 ภาณุพงศ์ รองจ่าเมือง แม่ฮ่างวิทยา ลำปาง
151 ภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า อุดมดรุณี สุโขทัย
152 ภาวิณี สกุลกาญจนดล วัดท่ามะขาม กาญจนบุรี
153 จตุรงค์ พิริยะตระกูลวงศ์ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
154 สุรัส ล้วนบุญเสริม วัดโคศุภราช อ่างทอง
155 สุนิตา แก่นสาร พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
156 พัชรินทร์ ศตพรไกรวัฒน์ บ้านหนองใยบัว ราชบุรี
157 ปริญญา รัตนนุกูลชัย ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
158 ปัณณธร แก้วเขียว งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครปฐม
159 วีรพัฒน์ ไกรมานพ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
160 ยุรนันท์ อัตตะสาระ อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
161 วินัย เลี้ยงชื่นใจ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
162 ณัฐกิตติ์ พลอยนิล รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
163 วารี ทิมอินทร์ วัดคลองชัน ปทุมธานี
164 ณภัทร กิจทวีสินพูน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี
165 ศิริวรรณ สุขบรรณ์ บ้านตุ๊กแก นครสวรรค์
166 ณัฏพร ช่วยบำรุง บ้านเนินทอง ชุมพร
167 ​มณฑา​ทิพย์​ เรือง​แก้​ว บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
168 กชพร สมวาทสรรค์ บ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี
169 อารีย์ ปุ้มสาเกตุ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
170 ดวงใจ ใสแรม วัดไตรมิตรวราราม สมุทรปราการ
171 ศรัญย่า ลาภอาภรณ์ วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
172 สุพรรษา รอดอ่อน วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) เพชรบุรี
173 วารินทร์ บัวทอง บ้านหนองหมอ ตรัง
174 ชฎาภรณ์ จิยาเพชร บ้านคลองสมบูรณ์ นครสวรรค์
175 ปริวรรต ทับรอด วัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร) สมุทรปราการ
176 อรรถพล พรนำประเสริฐ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
177 สิริพร มิตตอุทิศชัยกุล แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
178 ยุทธนา แก้วดำรงชัย บ้านคลอง 24 นครนายก
179 กมลรัตน์ ภวภูตานนท์ บ้านหนองแสน มหาสารคาม
180 สุริยา สงฉิม บ้านท่าดินดำ ลพบุรี
181 จงจิต การสอน บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม
182 ศิวาพร เกษสุวรรณ์ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
183 ธีรรัตน์ เป้ากัณหา ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นครนายก
184 ติณรัตนติกานต์ ศรสุวรรณ์ บ้านหนองหัวปลวก พิจิตร
185 พงษ์ศักดิ์ เหล่าวงษี รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
186 ฐิติภัทร จำเมือง พลอยจาตุรจินดา สมุทรปราการ
187 อ้อยทิพย์ พระสมิง อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) สมุทรสาคร
188 วราฤทธิ์ ก๊าสอุไร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
189 เกศณัชชา หลงสมบุญ วัดหอมเกร็ด นครปฐม
190 ชลธิชา ชุ่มเพ็งพันธ์ สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
191 ศิริ บุญกิจ บ้านห้วยไหสมบูรณ์ นครพนม
192 สุชาดา รังษีสุทธิพร อุดมดรุณี สุโขทัย
193 วรรวิสา จันทร์สุนทราพร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
194 ปานชนก ด้วงอุดม วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) พระนครศรีอยุธยา
195 ปรวีร์ ดียิ่ง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
196 นพพล เอื้อถาวรสุข บ้านม่วงชุม เพชรบูรณ์
197 เยาวภา นิลปั่น บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี
198 เอื้อมพร อิ่มบุญ สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
199 ปิยมน รอดบุญเกิด อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
200 ศักดายส ลิ่วโรจน์สกุล วัดนิเวศวุฒาราม นครสวรรค์
201 ปิรันยา ไชยสุวรรณ แสนสุข ชลบุรี
202 ภาคภูมิ เจริญชนม์ กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
203 อนุชา สุริสงค์ พลอยจาตุรจินดา นครปฐม
204 ธนวัฒน์ นาคเอก สงวนหญิง สุพรรณบุรี
205 จิรภัทร บุญเพ็ญ แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี
206 กรกมล อินทร์โชติ วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
207 ปรีชา ทรงกลด พุทธวิมุติวิทยา กาญจนบุรี
208 สุรทรรศน์ สุขทองเส้ง วัดมุจลินทาราม ชุมพร
209 หทัยชนก วีสกุล วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
210 ยุวพร ดวงศรี วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) นครปฐม
211 จารุวัฒน์ พูนทรัพย์ ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
212 พรรณระพี คูธนะวนิชพงษ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
213 สมิทธิ​ อินทร์​พิทักษ์​ ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
214 อัมรินทร์ ศรีสว่าง สวนศรีวิทยา ชุมพร
215 ชลธิชา ยังวัน วัดคลองขอม สุพรรณบุรี
216 แอน จันสังสา เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา นครศรีธรรมราช
217 ทนงศักดิ์ พินเกตุ ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี
218 ณัฐพงษ์ บรรเทิง วัดศรีประชุมชน ราชบุรี
219 ชาญวุฒิ เหรียญปรีชา บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
220 ลัดดาภรณ์ กันน้อย แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
221 สุทธิฤทธิ์ โมเครือ บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
222 สุกัญญา ขวัญเผือก บ้านศรีเทพน้อย เพชรบูรณ์
223 ณัฐพัชร์ มัชฌิมะบุระ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
224 นงนภัส พลนอก บ้านเกาะอ้ายด้วน ตาก
225 ทศพล งามวุฒิชัย วัดใหม่ นครศรีธรรมราช
226 วิรวิชญ์ บัวแก้ว บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นครราชสีมา
227 ธนากิจ ตั้งสมบูรณ์ วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) สมุทรสาคร
228 ศิริขวัญ อวดกล้า ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) สระบุรี
229 พชร มหาชีวสกุล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
230 สายรุ้ง อุ่นเรือนงาม แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
231 ณัฐกานต์ บุญธรรม บ้านลิ่นถิ่น กาญจนบุรี
232 สกุณา เกตนาวี วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
233 กุลศิริ แจ้งสว่าง โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นครปฐม
234 เพียงอัมพร ปิ่นทอง ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
235 ศิวพร เตียงเกตุ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
236 จักรภัทร ชิณราช อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
237 รณวัฒน์ เจริญพรประเสริฐ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
238 ปัณฑารีย์ มีประวัติ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
239 มาษสิริ สุดสวย วัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) สมุทรสาคร
240 นิศาชล วงค์คำภู มารีวิทยาศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
241 สุภัคสร ยิ้มเขียว บ้านหนองผักกาด อุทัยธานี
242 เฉลิมเกียรติ คงสกุลถาวร กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
243 ยศสรัล พึ่งรุ่ง สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
244 นันทิพัฒน์ เขียววิชัย วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) พระนครศรีอยุธยา
245 ปิยะวัฒน์ กรมระรวย บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
246 กัญณิฐาพัช บัวแก้ว สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
247 สุภาพร สุขคำ บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นครนายก
248 ลลิตตา อรรถสมบัติ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
249 ชนพัทธ์ อ่วมสอาด ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
250 นวพร ว่องวัจนะ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
251 วีรเดช คำคุ้ม นานกกก อุตรดิตถ์
252 สุมิตรา อินรักษา บ้านดงประชานุกูล นครราชสีมา
253 ชุติพงศ์ บุญถูก บ้านนาดีทุ่งเจริญ อุบลราชธานี
254 นิชารุ้ง ผลโพธิ์ อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ลพบุรี
255 ปฐมพร ตุ้มเปาะ วัดดอนขี้เหล็ก ฉะเชิงเทรา
256 อาภาภัทร จิระโร องครักษ์ นครนายก
257 พรนภา มาดล อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) อุตรดิตถ์
258 กันนิกา ชูเชิด วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา
259 นฤภู ชีวะพงษ์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
260 รัฐธยา สันทัด ไทยรัฐวิทยา ๗ ปราจีนบุรี
261 ณัชพัชร์ อินทัศสิงห์ บ้านห้วยผึ้ง อุตรดิตถ์
262 นิรมล ตันเรือง แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
263 พรพิมล เทียนน้อย วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
264 ศิรษา ลวดทอง สามผงวิทยาคม นครพนม
265 พงศธร แสนเมือง พัฒนานิคม ลพบุรี
266 ศิริกัญญา ล้ำเลิศ วชิราลัย เชียงใหม่
267 ชนิกา ศรีรุ่งเรือง บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
268 ศุภวิชญ์ ไชยฉลาด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
269 นันทิกา จารุไพบูลย์ อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
270 ณัฐพล เครือพาณิชย์ วัดเชียงราก สิงห์บุรี
271 หทัยชนก วงษ์เมือง วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
272 สุทธินี ขุขันธิน บัวเชดวิทยา สุรินทร์
273 เอกพจน์ สกัด บ้านสะลวงนอก เชียงใหม่
274 จุฑามาศ แสงชุม บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
275 จันทร์หอม ทองดีสุนทร อนุบาลชุมพร ชุมพร
276 ธัญญารัตน์ อุบลวงศ์ มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
277 วรกร กลิ่นเกิด สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
278 สุรเชษฐ์ รุจิชัย วัดคานหาม พระนครศรีอยุธยา
279 ณัฐวุฒิ เลื่อนสาคร วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
280 ปาจรีย์ เชาวดี บ้านเกษมสุข ตราด
281 พิราภรณ์ จักรวาลมณฑล วัดโพธิ์แทน นครนายก
282 ณหทัย โพธิ์สุข ไผ่วงวิทยา อ่างทอง
283 เมษิณี งุมเกาะ บ้านดงกระทงยาม ปราจีนบุรี
284 สุภรัตน์ ผาสุขธรรม วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
285 จันทิมันตุ์ ศิริเซีย อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
286 กานต์ชนก แก้วธรรมมา บ้านดงหวายดงขวาง อุดรธานี
287 อรรถพล มาตย์สุริย์ โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ
288 วาสนา มีแยบ วัดป่าถ้ำภูเตย กาญจนบุรี
289 ชนิตา พลายแก้ว วัดอุบลวรรณา ราชบุรี
290 ชะนัท จันทะนะ วัดหนองจับเต่า ชลบุรี
291 เจษฏายุทธ ประรวมพันธ์ วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา
292 พรพิมล เขมา ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
293 ณัฐลียา สมบูรณ์ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
294 ปวิชญา คธาทร แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
295 น้ำผึ่ง รัตนะวัน รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
296 อารียา ยิ่งนอก อนุบาลเอกกุมาร ร้อยเอ็ด
297 วิรัญชนา คติพงศานุวัตร บ้านวังเลาหัวฝาย เลย
298 นันทิยา ชัยสว่าง บัวเชดวิทยา สุรินทร์
299 อภิสิทธิ์ เหมือนเงิน บ้านบุเจ้าคุณ(หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) นครราชสีมา
300 สุทธิรัศมิ์ ชุตินาทดลเจือ มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
301 ชริดาวัลย์ ตุดสม น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
302 ปิยวัช คามตะศิลา พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
303 ฐิตาพร อุตส่าห์ วังยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์
304 ภัทรวดี สุพรรณกนก แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
305 จินตนา แร่นาค วัดเขาเจริญธรรม เพชรบูรณ์
306 จิรสุดา ยั่งยืน วัดโพธิ์แทน นครนายก
307 ชนกันต์ นาคง ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
308 อรปรียา ชายดี ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
309 นนทิยา พุ่มพวง บ้านแม่ระเมิง ตาก
310 ธงศกร พุทโท วัดป่าไผ่ สระบุรี
311 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
312 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
313 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
314 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
315 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
316 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
317 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
318 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
319 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
320 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
321 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
322 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
323 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
324 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
325 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
326 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
327 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
328 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
329 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
330 ณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
331 ณัฐภัทร ภัทรชนม์ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
332 เมรินทร์ เลิศปัญญาพร บุรารักษ์ สมุทรปราการ
333 ศศิพร จันทร์ศรี กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
334 ศุภมิตร เที่ยงตรง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
335 จิตษ์สุดา สามารถ ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
336 สมฤดี สนศรีแสง สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
337 ดุจฤดี มั่นคง บ้านหนองโรง เพชรบุรี
338 เบญจพร วรธงไชย บ้านเวียง ลำปาง
339 ฐิติรัตน์ เจริญจันทร์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
340 ประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
341 ณัฐภัทร คำขวา วัดหัวคู้ สมุทรปราการ
342 พัชญ์ธิฌา คำสุข สันติสุข เชียงใหม่
343 สุนันทา ขันทอง วัดราษฎร์นิยมธรรม สมุทรปราการ
344 ภัทรา สังข์ประสิทธิ์ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
345 บุญสิตา มะลัยทอง บ้านจารย์ สุรินทร์
346 ศศิพร คุ้มวงศ์ดี แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
347 กานต์ สุขกลาง ศาลาพัน ปทุมธานี
348 พิทยา บุณยศิวาพงศ์ ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย
349 พัชรินทร์ ปัญจมณี คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
350 ทัศพร คงมั่น ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" ปทุมธานี
351 มัณฑนา พิมแก้ว วังไทรวิทยาคม กำแพงเพชร
352 ธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์ บ้านหนองผือ กาญจนบุรี
353 สุภาวัลย์ บุญเรือง วัดสามเพลง พระนครศรีอยุธยา
354 กานต์รวี ศรีประไพ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
355 ปาณัท ดำนิล วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ปทุมธานี
356 พลพิทักษ์ ชีวนาทพันธ์ บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
357 สกล อุไรรัตน์ บ้านเขาน้อย พิษณุโลก
358 มิ่งขวัญ หาสอน บ้านหนองบัวโนนมี้ มหาสารคาม
359 เน็ท ศรีสงคราม บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
360 ณัฐภัทร จินาสุย วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
361 นัฐสุดา แสนกอง สามชัยวิเทศศึกษา สมุทรสาคร
362 พรชัย ภักดี สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร
363 กาญจนา คลังเมือง วัดหนองคูน้อย นครสวรรค์
364 ขวัญจิรา คะนะมะ วัดโคกงาม สระบุรี
365 นฤมล สรวยกรุ่น วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
366 อมรรัตน์ คงสิทธิ์ วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
367 มาลีพร บุญมี สุเหร่าบ้านไร่ สมุทรปราการ
368 วัชราภรณ์ ชาญธัญญกรรม บ้านห้วยระหงส์ เพชรบูรณ์
369 เจนนินทร์ สุดสวาท เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา
370 อนงค์ คงวรรณ วัดทศทิศ ปทุมธานี
371 ณัฐวัตร สายสุทธิรักษ์ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
372 ยุวภรณ์ แสนจำหน่าย ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
373 สาทิพย์ แอฤทธิ์ วัดบางเดื่อ พระนครศรีอยุธยา
374 ภักดี พิทักษา บ้านหนองไผ่ สกลนคร
375 ศิยาภรณื งามดี วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
376 สรวิศ รักขยัน วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา
377 ณัชนันท์ จันทร์ประเสริฐ วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา
378 ดุษฎี อรุณฤกษ์ วัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งเคราะห์123) พระนครศรีอยุธยา
379 ศุภชัย รุ่งเรือง ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
380 ฉวีวรรณ ส้มแก้ว วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
381 สุภารัตน์ ปานมีสี ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
382 ศิริรัตน์ สุขแสวง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
383 อโนชา คงดี วัดดอนลาน พระนครศรีอยุธยา
384 อภิรมย์ ชมสมุทร ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
385 ชานนท์ พูลสุขเสริม หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
386 กฤษณะ มีดี อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
387 ชาญวิทย์ กิตติจตุรพร เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา
388 วาสนา คงทับพา ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
389 อมรรัตน์ บุญรอด วัดดอนลาน พระนครศรีอยุธยา
390 สุวัฒน์ สุขวิหาร รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
391 ดุจดาว ค้ำจุน ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
392 พิเชษฐ อ่อนสุวรรณ วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) พระนครศรีอยุธยา
393 สุขสันต์ เทศแย้ม วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
394 รัชนิดา โพธิมณี ชุมชนวัดบางซ้ายนอก พระนครศรีอยุธยา
395 กัณณภัค มงคลอรรถ ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
396 วีระพงษ์ สุวรรณ์ วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) พระนครศรีอยุธยา
397 เบญจวรรณ บุญพยัคฆ์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
398 ณัฐพล ทวีสุข วัดสุนทราราม พระนครศรีอยุธยา
399 อภิสรา กิจวิธี วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ พระนครศรีอยุธยา
400 สุรเชษฐ์ กองจินดา วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
401 สายรุ้ง ภิญญศรี วัดหัวเวียง พระนครศรีอยุธยา
402 ภัทรวดี พวงลำเจียก วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
403 ธนัฏฐา พิญญะศาสน์ วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
404 พรภิรมย์ อรรถอินทรีย์ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
405 พิมพ์ชนก สถาพร วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ พระนครศรีอยุธยา
406 สุทธิดา นาคทรัพย์ วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
407 โชติพงศ์ ดุจจานุทัศน์ วัดกลาง พระนครศรีอยุธยา
408 สิทธิชัย ชำนาญศิลป์ วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
409 อารียา ภัทรนิเวศน์ วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
410 กาญจนาภรณ์ กองนิมิตร วัดกลาง พระนครศรีอยุธยา
411 สุจิตรา สัญญะสาร วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
412 จินตนา ฤกษ์โภคี ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
413 นพดล พบบุบผา วัดสามเพลง พระนครศรีอยุธยา
414 อรวรรณ ภิญญกิจ วัดกลาง พระนครศรีอยุธยา
415 ณัฐพล พิมพ์ดี ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
416 สิราวรรณ ทองคำ ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
417 ดิเรก ตรีวรรณ์ ชุมชนวัดบ้านร่อม พระนครศรีอยุธยา
418 สันติพงศ์ วงค์ทหาร คชเวกวิทยา พระนครศรีอยุธยา
419 มลธิญา ฤกษ์ลักษณี วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
420 ชวลิต สุขมณี ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
421 นันทวรรณ ประพันธ์พัฒน์ วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
422 นิภาพร แตงสุวรรณ วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ พระนครศรีอยุธยา
423 จุฬาลักษณ์ ดาศรี เจ้าฟ้าสร้าง พระนครศรีอยุธยา
424 ตุ๊กตา เดชะติรงค์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
425 คณิตา ขันธชัย รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
426 พงศ์ศรัณย์ ยศศักดิ์ เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา
427 จุฑารัตน์ ขาวสุก เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
428 นันท์นภัส เจียมตน ชุมชนวัดบางซ้ายนอก พระนครศรีอยุธยา
429 มณฑิชา แสงสร้อย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
430 สมศักดิ์ ฉัตรประยูร ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
431 กนิษฐา วงศ์ชมภู ดงเจริญพิทยาคม พิจิตร
432 บริรักษ์ เป็ดทอง วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
433 วทันยา อ่ำพันธ์ อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
434 วุฒิพงษ์ ขำศิริ ลานสักวิทยา อุทัยธานี
435 สิทธิชัย สุขราชกิจ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
436 วชิรา ธีรนันท์ อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม อุบลราชธานี
437 ณัฐกานต์ แสงสุข ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
438 สุทธิคุณ ซิ้มสุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
439 วุฒิดล เดชเสถียร ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
440 ประไพ กุมภีพงษ์ วัดโพธิ์ทอง พระนครศรีอยุธยา
441 สุนิสา ชูชัยยะ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระนครศรีอยุธยา
442 ลดาวัลย์ เฮย์ส วัดพระประทานพร ชลบุรี
443 จิราพร ศุภไวย วัดตรีพาราสีมาเขต พระนครศรีอยุธยา
444 อะห์หมัด ทองคำ อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
445 พชรพรรษ สำราญชื่นจิต ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
446 รุ่งทิวา แย้มปราไสย อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
447 ศศิพร คำมี วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
448 หนึ่งฤทัย รุ่งฤกษ์ดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
449 สุขฤทัย สุขวรรณ วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
450 สมพงษ์ กัณณีย์ วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
451 ธัญญาเรศ ตรีคงคา วัดดอนลาน พระนครศรีอยุธยา
452 พัทธนันท์ บุญอนันต์ วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
453 จารุนันท์ เงินเหรียญ วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
454 อดิศักดิ์ วรถา วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา
455 ภควัต แต่งงาม ประสิทธิวิทยาฯ อ่างทอง
456 ณัฐชา ชื่นหิรัญ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระนครศรีอยุธยา
457 อัศจรรย์ ดอกคำ บ้านแสนสุข อุบลราชธานี
458 ณัฐพัฒน์ ศรีมุกด์ บ้านวังถ้ำ อุตรดิตถ์
459 กุสุมา บุญปลอด ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
460 ณรงค์ ตะเคียนเก้า อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
461 กาญจนาภรณ์ ยอดชมญาณ จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
462 ณัฐริกา ถุงทรัพบย์โต วัดหนองยาวใต้ สระบุรี
463 ชนะพล เฉลิมสถาน วัดบางเคียน พระนครศรีอยุธยา
464 กีรติ ภุมร บ้านหนองโรง เพชรบุรี
465 ปัทมพร อู่ทอง กระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) อ่างทอง
466 สุนันทา สิงห์งาม โพธิ์ทองพิทยาคม อ่างทอง
467 ชัยณรงค์ สุขอร่าม วังพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณ์
468 อานนท์ แก้วเกิด อนุบาลแสวงหา อ่างทอง
469 ชาคริยา พันธุ์งาม บ้านรางขาม กาญจนบุรี
470 นภัสรพี หงษ์ทอง ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
471 กุลวรินทร์ ทิพย์นทีภักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี
472 เทพธีร์ จันทอง บ้านซับเจริญ เพชรบูรณ์
473 เบญจวรรณ แจ่มกระจ่าง สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
474 วรากร หุ่นทอง วัดยาง อ่างทอง
475 สุภณิดา ขาวฟ้า ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
476 พัฒนพงศ์ ถนอมชาติ ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
477 ณัฏฐกิตติ์ ใหญ่ยงค์ บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) นครราชสีมา
478 ปัทมาภรณ์ นามประเทือง ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ยโสธร
479 สุภาพร กล่อมมะโน วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
480 เอกภาพ มีไม่จน วัดสีบัวทอง อ่างทอง
481 นิรชา สืบมงคล วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) พระนครศรีอยุธยา
482 ธนาภรณ์ ทองเสริม โพธิ์ทอง(จินดามณี) อ่างทอง
483 กนกวรรณ สำอางผิว วัดใดใหญ่ ลพบุรี
484 สรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
485 ประภาศรี บัวหอม บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) สระบุรี
486 เพียงฤทัย ประเสริฐสุข วัดบ้านเพชร อ่างทอง
487 ธันยภรณ์ เดชฟุ้ง วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
488 สุเมธ เงินนุช ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
489 ศิริชัย คชวงษ์ ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) สุพรรณบุรี
490 ชฏาพร อนันต์ ประสิทธิวิทยาฯ อ่างทอง
491 สุวนันท์ พยัคฆเดช วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
492 จิรัชยา ช้างงาเนียม วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) พระนครศรีอยุธยา
493 กนกวรรณ สายทองคำ โคกกะเทียมวิทยาลัย ลพบุรี
494 อรพรรณ ดวงแข กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
495 ลักขณา ค้ำจุน บ้านหนองเอี่ยว สระบุรี
496 อัมราภรณ์ โพธิ์แก้ว บ้านวังแขม ลพบุรี
497 เสาวภาคย์ สนิทจันทร์ วังม่วงวิทยาคม สระบุรี
498 ทศพล เลิศพรสุทธิรัตน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ลพบุรี
499 มะนิสา สารวิก โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
500 ศรายุทธ เครือแก้ว บ้านเขาทับควาย ลพบุรี
501 จิราวรรณ เส็งขำ วัดโพธิ์ตรุ ลพบุรี
502 พิภูษณะ พ่วงโพธิ์ บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
503 พรทิพย์ ทาสี โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
504 สุจิตรา ผาอ่อน วัดระนาม สิงห์บุรี
505 อัจฉระพรรณ ทองสันต์ ยางรากวิทยา ลพบุรี
506 นภดล ทรัพย์สิน ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
507 สุนิทธิรา กันทัด โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
508 ภาราดา ปัญญา โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
509 ธนเกียรติ ฤกษ์ดี วัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา
510 วรณัฐ ขจรศิลป์ วัดกะเหรี่ยงคอม้า สระบุรี
511 นิภาพร พูลศิริ บ้านพุกะชัด ลพบุรี
512 อาทิตญา คำพุฒ วังม่วงวิทยาคม สระบุรี
513 ธีรฉัตร อิ่มโอชา บ้านท่าดินดำ ลพบุรี
514 ชญานิษฐ์ นวลนุช โคกสลุงวิทยา ลพบุรี
515 ลักษมี ใบสูงเนิน บ้านหนองมะเกาะ กำแพงเพชร
516 สุวนันท์ วงษ์จันทรนา วัดมะขามเรียง สระบุรี
517 ลัดดาวัลย์ พัวพันวัฒนะ หนองโดนวิทยา สระบุรี
518 ศิโรรักษ์ พ่อเกษ เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา
519 พิมพ์ชนก ใยแก้ว บ้านดงน้อย ลพบุรี
520 สุจิรา เจริญศรี ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
521 อานันท์ ตรีทรัพย์ วัดใดใหญ่ ลพบุรี
522 สุภาภรณ์ แก่นรอด พัฒนานิคม ลพบุรี
523 รัตนาภรณ์ ยันอินทร์ วัดใดใหญ่ ลพบุรี
524 นัฐพร ม่วงแก้ว ยางรากวิทยา ลพบุรี
525 พงศ์ศานต์ เจริญวารี พัฒนานิคม ลพบุรี
526 ปุณยาพร ชัยเสน บ้านดงน้อย ลพบุรี
527 ชวาลณัฏฐ์ คำสี บ้านเบิกวิทยาคม ลพบุรี
528 ศิริพร สังกรแก้ว บ้านหนองโสน กำแพงเพชร
529 ภานุวัฒน์ สลุงอยู่ ชัยบาดาลพิทยาคม ลพบุรี
530 ธันยนันท์ ป่าสลุง โคกสลุงวิทยา ลพบุรี
531 อรพิน ทองคำ วัดม่วงน้อย สระบุรี
532 พิมพา ดรน้อยโม้ ขุนรามวิทยา ลพบุรี
533 เพชรรัตน์ อภัยภักดิ์ พระนารายณ์ ลพบุรี
534 กชพร หงษ์สกุล วัดโคกเสลา สระบุรี
535 เยาวลักษณ์ ประสพศรี บ้านดงน้อย ลพบุรี
536 อชิรญา ไกลคำทูล พรหมรังษี ลพบุรี
537 สุรีรัตน์ กองคำ บ้านโป่งเก้ง สระบุรี
538 อักษราภัค ชนะบุญ วัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) สระบุรี
539 สุนิสา แสงสิทธิ์ บ้านโคกแสมสาร ลพบุรี
540 ปรียาฉัตร เนื่องจากอวน บ้านวังขอนขว้าง ลพบุรี
541 ณัฐดนัย ปากะโต บ้านดงน้อย ลพบุรี
542 นิรุต บุรินทร์ วัดโพธิ์งาม ลพบุรี
543 นพมาศ เรืองศรี ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี
544 ขวัญทิชา อรเอี่ยม โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
545 รจนา พงษ์พรรณา นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
546 ชัชชญา บุญจันทร์ บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สระบุรี
547 นราวิชญ์ หามาลา บ้านเขาคลัง เพชรบูรณ์
548 ฤทัยวรรณ ไทยน้อย ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
549 หทัยทิพย์ นันโต ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
550 ดรัณภัทร กลมกลาง ลำสนธิวิทยา ลพบุรี
551 ผกามาศ จันทนา วัดใดใหญ่ ลพบุรี
552 ชนากานต์ บุญพ่วง วัดโพธิ์งาม ลพบุรี
553 ธัญภรณ์ โยธินวิสิษฐ์ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
554 ปภาดา เกตุค้างพลู วัดดำรงบุล ลพบุรี
555 สุพรรณษา อินทร์หอม พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ลพบุรี
556 ปริญญา ประเสริฐพงษ์ บ้านท่าตะโก ลพบุรี
557 เบญจวรรณ แสงแก้ว วัดหัวสำโรง ลพบุรี
558 สุนันทา กองตาพันธุ์ วัดหนองเมือง ลพบุรี
559 นารี พิมพ์พา บ้านหนองใหญ่ กำแพงเพชร
560 สุพล ปานสุวรรณ พัฒนานิคม ลพบุรี
561 พิมพ์ชญา เข็มทอง บ้านโนนจั่น กำแพงเพชร
562 พรรณธิภา บุตรศรี วัดโพธิ์งาม ลพบุรี
563 วรรณา เวียงแก้ว พระนารายณ์ ลพบุรี
564 ยุทธชัย อินทรวงศ์ บ้านเบิกวิทยาคม ลพบุรี
565 ภาวนา นามบัวน้อย โคกสำโรง ลพบุรี
566 พัชราภรณ์ เหมือนนิล บ้านโป่งยอ ลพบุรี
567 แสงระวี สันตะ อนุบาลศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
568 ธนาสิทธิ์ ตันเจริญ วัดเทพอำไพ"เกสรประชานุกูล" ลพบุรี
569 อุทัยทิพย์ นาดี บ้านชีวิทยา ลพบุรี
570 ศศิธร คำพิลา ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
571 พัชรา พุกพันธ์จันทร์ วัดมหาสอน 'ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์' ลพบุรี
572 ศิริพร เกตุเผือก วัดหนองเมือง ลพบุรี
573 จิราพร สิมมา บ้านหัวบึง ลพบุรี
574 ววรดา ชาญกิจ วัดหนองกระเบียน ลพบุรี
575 ชลวัชร อินทจร ราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
576 ไตรเทพ ปัจฉิม วัดเชียงราก สิงห์บุรี
577 สุทธีวรรณ เปลี่ยนพันธ์ พระกุมารเยซู สิงห์บุรี สิงห์บุรี
578 ธนาภรณ์ อบอุ่น โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
579 รังษินี โชคลาภ ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
580 ทัชชภร เพ็ญจันทร์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
581 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
582 ณัฏฐาภรณ์ ระรื่น ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
583 ศักดิ์ณารินทร์ เถื่อนม่วง วัดเชียงราก สิงห์บุรี
584 ปัทมา เลี้ยงหล่ำ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
585 จุฑามาศ แจ่มมี วัดบางปูน สิงห์บุรี
586 วีรวรรณ จีนแคะ บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
587 อัสมาภรณ์ เผ่าพันธ์ วัดเชียงราก สิงห์บุรี
588 ชนนิกานต์ หริ่งรอด คงรักษ์ประชานุเคราะห์ ชัยนาท
589 ศศินภา เชื้อชาติ วัดเชียงราก สิงห์บุรี
590 สุคนธา ทองรักษ์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
591 สถาพร พฤกรัตน์ พระนารายณ์ ลพบุรี
592 ดวงพร พึ่งศรี สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สิงห์บุรี
593 วชิรวิทย์ เดชบุญ อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
594 ปิยโชติ รอดหลง สาครพิทยาคม ชัยนาท
595 ณัฏฐวิกา เถื่อนประดิษฐ์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
596 วันวิสาข์ บุญพ่วง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
597 ทิพย์หทัย ทดเพชร วัดบ้านแก อ่างทอง
598 รตนพร ศรีประทุม พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
599 จักรวาล นาคชุ่ม ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
600 มัณฑนา โหรสกุล วัดทุ่งตะลุมพุก ปราจีนบุรี
601 ศรัญญา สังข์ทอง วัดคีม สิงห์บุรี
602 ปาริฉัตร ปั้นอยู่ บ้านโคกสะอาด สระบุรี
603 กัณฑ์ธิมา บุญศรี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
604 สุวรีย์ เอมสถิตย์ วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
605 ภคภัณฑ์ สร้างตนเอง สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี
606 ชาทิพย์ ดีประสิทธิ์ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
607 กฤษฎา บุญศรี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
608 สุรวุฒิ ตั้งดี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
609 ณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปราง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
610 ณัฐชยา คีรีวรรณ วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) สิงห์บุรี
611 ศรัญญา โรยแสง พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
612 วิไลวรรณ ทรงศิลป์ บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
613 สุกัญญา พิพัฒน์ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
614 จักรพงษ์ กล่อมปัญญา ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
615 ณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
616 นิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) นครนายก
617 อัฐสิน ชูช่าง ประสิทธิวิทยาฯ อ่างทอง
618 ศักดิ์ชัย สุขมล บ้านวังด้ง กาญจนบุรี
619 อาภาวดี คันธอุลิศ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
620 ชาคริยา หอมนาน พระกุมารเยซู สิงห์บุรี สิงห์บุรี
621 กนิษฐา อิ่มน้อย วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
622 พงศ์ธร ศรีวัฒนานุพันธุ์ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
623 อโณทัย นันทสุนทร เรืองเดชประชานุเคราะห์ สิงห์บุรี
624 สุเมธ ราชประชุม ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
625 สมฤทัย หาพิพัฒน์ ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
626 สิรวิชญ์ พิมพาภรณ์ วัดข่อย สิงห์บุรี
627 โชติชวาล คำนวน วัดตะกล่ำ กรุงเทพมหานคร
628 สุกัญญา รวบรวม ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
629 จิรศักดิ์ ทองมี วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี
630 วนานุรัตน์​ ดวงจินดา บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
631 ธีรารัตน์ สมอคร ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
632 ภุชงค์ เชยวิจิตร อินทโมลีประทาน 2 (ค่ายบางระจัน) สิงห์บุรี
633 ทิพวัลย์ มานะธรรมสมบัติ วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
634 จามจุรี ภูมิ ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
635 อาทิตย์ เพิ่มเขตรกรรม บ้านวังไม้แดง จันทบุรี
636 ศุภวิชญ์ สนิทไทย ไกรราษฎร์วิทยา ชัยนาท
637 เรวัฒน์ จันทร์โสม วัดข่อย สิงห์บุรี
638 ณิชกุล จรเกตุ อินทร์บุรี สิงห์บุรี
639 สุพัตรา แจ้งงุด วัดประสาท สิงห์บุรี
640 พลอยชมพู เอมอินทร์ ประสิทธิวิทยาฯ อ่างทอง
641 อภิโชค สุขเคหา วัดข่อย สิงห์บุรี
642 ปิยะภณ ป้อมคำ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
643 สุอาภา นาคพันธ์ วัดบ้านลำ สิงห์บุรี
644 อภิชญา ใช้ไหวพริบ วัดธรรมามูล ชัยนาท
645 ณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์ อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
646 ณิชาภัทร พุ่มพุทรา คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
647 ขนิษฐา เกตุหนู ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร
648 ลิขิต ขาวสอาด วัดประชุมราษฏร์ ปทุมธานี
649 วนิดา เกตุเส็ง รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) อุทัยธานี
650 สุรศักดิ์ สังข์แย้ม บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
651 วราภรณ์ ดวงจิตร พุทธวิมุติวิทยา กาญจนบุรี
652 วิไลรัตน์ มีโพธิ์ โพธิ์ทองพิทยาคม อ่างทอง
653 จุฑามาศ จันทร์เทียน วัดอรัญญวาสี ชัยนาท
654 ปัทมา แป้นขำ เขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท
655 บุญญาฤทธิ์ เนียมทอง อนุบาลสรรคบุรี ชัยนาท
656 ชัยชนะ ช้ำเกต บ้านราษฎร์เจริญ นครสวรรค์
657 สิริกร ศรีคล้าย บ้านทุ่งตัน นครสวรรค์
658 รุ่งรวี บุญเงิน อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
659 สถาพร ชาที อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
660 กิตติภา สนิทไทย บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
661 นิรมล บุญวาส อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
662 นงนภัส ส้มไม้ ชุมชนวัดมาติการาม ชัยนาท
663 ผุสดาภรณ์ บัวย้อย อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
664 นิกร จามาเนียม อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
665 นัทตวัน ภูกิ่งเงิน ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
666 เบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพพย์ สาครพิทยาคม ชัยนาท
667 ชัยรัตน์ ทับบุรี บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
668 จิรัตน์ แพ่งศรี วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
669 สกุลตวรรณ์ อิ่มเอิบ บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) ชัยนาท
670 ปองกานต์ ฟักศรี วัดเด่นใหญ่ ชัยนาท
671 เมธา โกมุกพันธ์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
672 วิลัยวรรณ ทองคำ อนุบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี
673 จุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจ สาครพิทยาคม ชัยนาท
674 จินต์ตรัย พรตด้วง ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
675 กฤษภรณ์ จันหา วัดประชุมสงฆ์ สุพรรณบุรี
676 กฤษฎา บุตตาแย้ม วัดท่ามะปราง สระบุรี
677 สุนิสา ภู่สุข บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
678 ศิรินทรา ศรีเพชร์ บ้านซับน้อยใต้สามัคคี สระบุรี
679 กัลย์ธีรา จัตุลี้ ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) สระบุรี
680 อิฐสรา บุญคล้าย พัฒนานิคม ลพบุรี
681 ณัฏฐนันธ์ เชี่ยวนาวิน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
682 ศุภทธ์ ญศพันธุ์ บ้านหนองโกวิทยา ลพบุรี
683 ทารินทร์ นาคสร้อย อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
684 มีนา โพธิ์สัย เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
685 พันธกานต์ มีชอบ ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
686 ธงชัย ดีมูลพันธ์ วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 สระบุรี
687 ศิรดา ศรีวิลักษณ์ พัฒนานิคม ลพบุรี
688 ภูริวิชญ์ สสิกาญจน์ หนองโดนวิทยา สระบุรี
689 ชลธชา เม่นน้อย ประเสริฐวิทยาทาน พระนครศรีอยุธยา
690 นฤมล บัวเทศ มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
691 สุวรรณา แสงกนึก ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
692 วลยา ไตรญาณ ซอย 26 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี
693 อนันต์ วะราศรี บ้านโคกก่อง อุดรธานี
694 ศศิโสม พากเพียร วัดสามเรือน(จนฺทสโรอนุสสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
695 สุธาทิพย์ ทองทิพย์ วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
696 วริศรา ดีชาติ วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ลพบุรี
697 ธัญสุตา ช้างน้อย อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
698 ประภาพร กำเหนิดบุญ อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
699 สุดใจ ภู่สว่าง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สระบุรี
700 รัตนาภรณ์ นิลพัฒน์ วัดหนองตะเฆ่ สระบุรี
701 วิมล วงค์กวน พระกุมารเยซู สิงห์บุรี สิงห์บุรี
702 วิมลรัตน์ พันธุ์สุมา วัดโคกกรุง สระบุรี
703 ปฐมพงษ์ เอี่ยมพล วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) สระบุรี
704 เรย์ ศรีภักดี บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
705 พิมวดี สมสุวรรณ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
706 หทัยรัตน์ บัวขจร บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สระบุรี
707 กนกวรรณ วงศ์เกษม ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
708 วิฐิณี นิมิตรชัย บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
709 กัญญาวีร์ จิตรักษ์ วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
710 วลัยลักษณ์ ดีชื่น อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
711 ฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
712 ธนัมพร พึ่งบุญ วัดศรีสัจจาวาส สระบุรี
713 จิราภา ยอดนิล พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
714 ขวัญทิพย์ เดชผดุง บ้านหนองพังพวย นครสวรรค์
715 อารีรัตน์ สวัสดี เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
716 จริยาพร บัวโชติ ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
717 ธัญญลักษณ์ คล้ายบุญ วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) สระบุรี
718 พงศกร คำภัยวงศ์พิทักษ์ วัดหนองยาวสูง สระบุรี
719 ณัฐณิชา อันดารา บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สระบุรี
720 ศรัญญา ไชยมูล ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
721 กิตติศักดิ์ แสงนาเรียง โคกสลุงวิทยา ลพบุรี
722 ชานนท์ วรรณา ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
723 พีรดา บุญมา วัดดำรงบุล ลพบุรี
724 อรทัย จำเริญทรัพย์ วัดโคกงาม สระบุรี
725 ชนะศักดิ์ ลาภเวช ตะโกดอนหญ้านาง พระนครศรีอยุธยา
726 ศรัญญา เปี่ยมบุญ บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สระบุรี
727 เสาวลักษณ์ ผุลลสวงษ์ แก่งคอย สระบุรี
728 พัฒน์นรี ทิพย์เสถียร วัดม่วงน้อย สระบุรี
729 สิริรัตน์ ถมยา วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) เพชรบุรี
730 วรายุ รอตประเสริฐ บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สระบุรี
731 นัฐธิดา มุสิกชาติ วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สระบุรี
732 สุขฤทัย พัฒนทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สระบุรี
733 ธนยพร ชัยสวัสดิถานนท์ บ้านโป่งเกตุ สระบุรี
734 นิจจเร มูลหิรัญ วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
735 เขมพันธ์ พึ่งสุรินทร์ บ้านหนองผักบุ้ง สระบุรี
736 พลชิต พรมปั่น ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
737 ณัฐริกา คำเตือนใจ นครนายกวิทยาคม นครนายก
738 จักรพงศ์ แดงหนู ชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี
739 นิธิพรรณ เลาหภารากร อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
740 กมลวรรณ ประการะสังข์ ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
741 ชมภูนุช สุภาผล วัดคลองใหญ่ ชลบุรี
742 พรนิภา ทองเพ็ชร โพธิวัฒน์พิทยา นครนายก
743 วิเชียร บุญขุนยัง บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
744 ยดา ลีตะกานนท์ชัย พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
745 สุทธิรักษ์ คำพานนท์ ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
746 บุณยพร คำสินธุ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
747 สิริลักษณ์ พละภิญโญ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
748 ณรงค์เดช บุญสาง พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี
749 กฤษฎิ์ธนทัต ท้าวม่วง รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชลบุรี
750 เกวลิน สนธิ วัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร) สมุทรปราการ
751 ธนพงษ์ พรมบาง บัานสะพานสาม สกลนคร
752 นันทวัน ดิสสงค์ สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
753 วิมลรัตน์ กาญจนวิลาศ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
754 เจนจิรา หาญกุล บุญเรืองวิทยาคม เชียงราย
755 อนลัส ศรีมหายันต์ รร.หัวถนนวิทยา ชลบุรี
756 วาสนา อินทนิล วัดหลวงพรหมาวาส ชลบุรี
757 ภัทรวดี ภักดี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
758 ประดิษฐ์ เย็นสบาย พานทอง ชลบุรี
759 จิรยุทธ ธราปุญญสิน วัดหลวงพรหมาวาส ชลบุรี
760 ไพรัช เสาธงใหญ่ บ้านเคลียง สงขลา
761 ณสัณศิณัฐ เสฏฐ์หัสดา ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
762 ศุภกิจ เซี่ยสวัสดิ์ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
763 พัชริดา เงาะจันทรา บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ชลบุรี
764 ธนิตา จิตรานุรักษ์สกุล อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
765 ธนภัทร์ชัย จิรรัตน์นราพล ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
766 กิตติชัย ไพรจิตร์ ทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี
767 ภูษณิศา วรสายัณห์ บ้านหนองชุมเห็ด ชลบุรี
768 ปนัดดา ชาเรื่อง วัดทุ่งเหียง ชลบุรี
769 อภิชญา ใบใหญ่ บ้านหนองชุมเห็ด ชลบุรี
770 วัชระชัย คำพิชัย ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
771 เปมิกา ตั้งโชคธนนันท์ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
772 อดิศักดิ์ ฉลองคำ รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชลบุรี
773 พัชราพร ประดิษฐธรรม หมอนทองวิทยา ฉะเชิงเทรา
774 นิรันดร์ จันทร์ภิรมย์ บ้านสองแพรก ระนอง
775 สุพัตรา หมอยาดี สงวนหญิง สุพรรณบุรี
776 กิตติมา พุมมา โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี
777 สุทธิชา พูลสวัสดิ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
778 ภัทร์ธีรา เทียนขาว บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
779 จตุพร เปรมเจริญ บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว มหาสารคาม
780 รวีวรรณ์ สกุลเดช อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี
781 ณัฏฐกฤติ ชวโรจน์ธีรกุล ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
782 ฐปนีย์ ไสยสุภีย์ ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) พระนครศรีอยุธยา
783 อมรรัตน์ ภาคีฉาย แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
784 วรวุฒิ มโนศิลา บ้านเขายางโปร่ง เพชรบูรณ์
785 ภิญญา กิ่งกันยา อนุบาลทิพยาหล่มสัก เพชรบูรณ์
786 อภิญญา นิลจันทร์ บ้านห้วยสำราญ บุรีรัมย์
787 วริษา จงจิตร บ้านย่านซื่อ ประจวบคีรีขันธ์
788 ชัยพัฒน์ ราญรอน ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
789 อุมาพร เชี่ยวณรงค์กร ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
790 ศิริพร สกุลมา วัดลานตากฟ้า นครปฐม
791 เกศินี สุขประสิทธิ์ แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
792 กิตสุนี มาลัยเปีย เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สมุทรสงคราม
793 วารุณี บุญช่วยเหลือ คีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี
794 วีรยุทธ สุขสว่าง วัดตะเคียนทอง ระยอง
795 จิรนันท์ พึ่งกลั่น นิคมวิทยา ระยอง
796 ภัทราภรณ์ เนินฉาย เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง
797 ทิฆัมพร งามพงค์ ชุมชนบ้านบางเสร่ ชลบุรี
798 ดลลยา เรียนเจริญ เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง
799 วลัยกร ประดับผล วัดตะพงนอก ระยอง
800 เชาวลิต ชุ่มสุวรรณ มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
801 ดาวใจ ประกอบทรัพย์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
802 ปุณณฎา พันธสี ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
803 วิศรุต เนินริมหนอง บ่อวิทยาคาร จันทบุรี
804 นิตยา เติมแต้ม แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
805 วรินทรา ส่งกลิ่น รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
806 ปวีณา มาลัยจิตต์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
807 วีระเดช ขำอิ่ม แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
808 ปราณนต์ คลังสุวรรณ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
809 คมกฤช พรหมฉิน บ้านเขาทอง จันทบุรี
810 กฤษดา ชนะสิทธิ์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
811 บุษยมาศ สิทธิพันธ์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
812 แสงอุษา จินดาพรรณ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
813 วรวุฒิ นาน่องโกรน โฆวินทะ จันทบุรี
814 จิรพรรณ จันทร วัดสะตอน้อย จันทบุรี
815 ลลดา สมจิตต์ โป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี
816 นิพนธ์ เอี่ยมสำอาง แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
817 มินตา ชนะสิทธิ์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
818 จิรา บำรุงการ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
819 กุลรดา โชติคณภัทร์ เกษตรศิลปวิทยา ชัยภูมิ
820 ไพลิน ผลแจ้ง ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
821 รัตนาภรณ์ พรประศาสน์สุข แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
822 ธีธนัช บุญศรี อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
823 สร้อยสุดา สีดาทอง บ้านห้วยกะโหลก ตาก
824 อาทิตยา วิมลลักษณ์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
825 จักรกฤษ วงษ์วานเจริญ แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
826 วัลลิภา พูลศิริ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
827 ชณัฐา ศักดาเดช ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
828 นัชรียา ภู่ทอง บ้านหนองโสน กำแพงเพชร
829 คมกฤช พรหมฉิน ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
830 ฐิติวัจน์ บุญญะโกศล ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
831 จะลุนณา สะตะพันธุ์ วัดฆ้อ ตราด
832 พลอยสยาม นิ่มทรัพย์ ท่ายางวิทยา เพชรบุรี
833 เสาวภา โสภณ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
834 สุภาพร เสี่ยงเคราะห์ บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑) ตราด
835 ศุภกฤต กิจจานนท์ บ้านคลองมะขาม ตราด
836 เกรียงไกร จ่างแสง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
837 วรัลภัทร สุทธิวารี บ้านสระใหญ่ ตราด
838 วสันต์ กุลประกอบกิจ บ้านสระใหญ่ ตราด
839 ณัฐกฤตา หนูปก บ้านดอนสูง ตราด
840 ศราวุฒิ ทองไถ วัดฆ้อ ตราด
841 อัครเดช อัศวภูมิ นาวิกโยธินบูรณะ ชลบุรี
842 ธนวัฒน์ ริตศิลา วัดฆ้อ ตราด
843 กรรณิกา แสงฉาย สมุทรปราการ สมุทรปราการ
844 อัญชุลี เพื่อนงาม วัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา
845 อ้อยทิพย์ ศรีไส สระแก้ว สระแก้ว
846 นฤมล มะลิวัล บึงเทพยา ฉะเชิงเทรา
847 สุภาพร ดำหมัด วัดรัตนโชติการาม ปราจีนบุรี
848 วราภรณ์ และไหม หมอนทองวิทยา ฉะเชิงเทรา
849 ชลากร พุทธรักษา รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชลบุรี
850 อุษา กรัตพงศ์ บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
851 เบญจวรรณ วิเศษกุล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
852 อนุชา ไอยรา วัดกระทุ่ม ฉะเชิงเทรา
853 ชิษณุชา แสงสอน เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
854 กิ่งกาญจน์ สีสุชาติ พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี
855 ศรศักดิ์ เกตุสุนทร บ้านปรือวายใหญ่ ปราจีนบุรี
856 นีระนุช รัตนะ บ้านหนองชุมเห็ด ชลบุรี
857 สุชาติ งามมานะ หินกองวิทยาคม สระบุรี
858 รังสรรค์ แก้วประเสริฐ บ้านคลองสิบแปด ชลบุรี
859 คุณเกล้า คุ้มคง วัดอรัญญิการาม ฉะเชิงเทรา
860 วิทยา มูฮำหมัด หมอนทองวิทยา ฉะเชิงเทรา
861 ธณัทอร จูงใจ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
862 สุวิมล หงษ์วิไล ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
863 นิภาพร เกียรติเจริญสุข วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
864 อมรศักดิ์ สวัสดิพันธ์ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
865 ณรงค์กร เรี่ยวเส็ง ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 สงขลา
866 เรวดี ควรเอี่ยม วัดบางเพรียง สมุทรปราการ
867 วีณา เกตุเลขา บึงเทพยา ฉะเชิงเทรา
868 ธรรมาธรณ์ โพธิ์สกุลหอม หันห้วยทรายพิทยาคม นครราชสีมา
869 ศิประภา สีแสด วัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
870 ศศิวิมล วงษ์เหรียญทอง พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
871 วราพร หวังเสถียร ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
872 เกฎษราภรณ์ บุณรังษี รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
873 จุมพล บุญมี ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
874 รัชชดา นอกตะแบก ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
875 นวรัตน์ นาคะกุล บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
876 นวรัตน์ นาคะกุล บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
877 นุจริน สุทธตั้ง วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นครสวรรค์
878 อักษราภัค แสงเจริญ บ้านหนองประโยชน์ ฉะเชิงเทรา
879 สุพัตรา สมบูรณ์ทรัพย์ หมอนทองวิทยา ฉะเชิงเทรา
880 สกุณา ปัญญาวชิรกุล อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
881 กานต์ สีราแสง บ้านหนองเต่า ปราจีนบุรี
882 โชติวัฒน์ วอนวงษ์ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
883 วาสนา มณฑาลพ ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
884 วาสนา ล่าอ่อน บ้านแหลมหิน ปราจีนบุรี
885 ปิยะพร วงษ์อุดม บ้านโป่งตะเคียน ปราจีนบุรี
886 ขวัญหทัย อาดนารี ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
887 รุ่งทิวา กันเหตุ มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
888 ชญานิษฐ์ ชูรัตน์ วัดดอนลาน พระนครศรีอยุธยา
889 รัตติกาญจน์ อุเบกจิต เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา
890 วจี อินจันทร์ วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 ปราจีนบุรี
891 ฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
892 ทองพูล อ้นจันทร์ บ้านแหลมหิน ปราจีนบุรี
893 สุภาพร เจริญจิตร บ้านกุดม่วง สระแก้ว
894 กาญจนา อุ่นใจ บ้านคลองมะไฟ ปราจีนบุรี
895 กุลรัศมิ์ แซ่แขก บ้านโนนกลาง บุรีรัมย์
896 ศราวุฒิ คำพันน้อย วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
897 อรวรรณ ดอนทอง ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) ปราจีนบุรี
898 กวินนา มั่นหมาย วัดพราหมณี นครนายก
899 จงกลณี เหล็กจาน ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
900 จิรวัฒน์ เกียรติกูล บ้านวังกวาง ปราจีนบุรี
901 ญาณวุฒิ ดีคำไฮ บ้านหนองเต่า ปราจีนบุรี
902 อันนาพัฒน์ โภคาเตชะสิทธิ์ วัดวังหวาย ปราจีนบุรี
903 อังสนา ลิตตา ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
904 ศิริพร ทรัพย์เจริญพร ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
905 ยุทธภูมิ น้อยเพชร สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ปราจีนบุรี
906 พรวีณัฐ บัวทอง รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
907 เสาวลักษณ์ คำพัฒน์ วัดศรีสวัสดิ์ ปราจีนบุรี
908 เดชทนงค์ อร่ามเรือง ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
909 เฉลิมศรี สอนกระโจม สระแก้ว สระแก้ว
910 วารินทร์ โพธิ์พันธ์ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
911 ณัฎฐกรณ์ บุญประสิทธ์ิ ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
912 สราวุฒิ ภูมิชัย วัดอรัญไพรศรี ปราจีนบุรี
913 วัชรินทร์ สระแก้ว ไทยรัฐวิทยา ๗ ปราจีนบุรี
914 ภูวดล สุขประสงค์ วัดพวงนิมิต สระแก้ว
915 อรุณรัตน์ ชาติวงศ์ อนุบาลวัดบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
916 พรรณิภา หอมไกล วัดพวงนิมิต สระแก้ว
917 ฐิณิชดา ช่างบุ สระแก้ว สระแก้ว
918 วศวรรณ หันจันทร์ สระแก้ว สระแก้ว
919 ปภาภรณ์ ขยันจิตต์ ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
920 ดวงฤทัย บุญลอย บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
921 เฟยาริน ด่านล้ำเลิศ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
922 อดิศักดิ์ ชุมเเสง สำเร็จวิทยา สระแก้ว
923 วราภรณ์ วนพงษ์ บ้านหนองปรือ สระแก้ว
924 ประสิทธิ์ ประสิทธิ์สมบัติ โพธิวัฒน์พิทยา นครนายก
925 มัลลิกา ศิรานนทการณ์ วัดไตรมิตรวราราม สมุทรปราการ
926 ภุมริน พุกสอน วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
927 ชนุดม หวลอาลัย รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี
928 นฤดล ศรีวอคำ บ้านหนองปรือ สระแก้ว
929 สุรชัย อินทเกษร บึงเทพยา ฉะเชิงเทรา
930 อาภัสรา ไวมือ ไทยรัฐวิทยา ๗ ปราจีนบุรี
931 สุริยา บัวหอม ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
932 ยุภา พุมสอน เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
933 นพรัตน์ เดชบุญ บ้านศรีเจริญทอง ฉะเชิงเทรา
934 อาริศา วิชยานุวัติ บ้านโคกกระเจียว ปราจีนบุรี
935 สุภาภรณ์ ทาศิริ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
936 วิไลรัตน์ โกมลกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ นครนายก
937 ไพศาล หมึกประเสริฐ ทัพราชวิทยา สระแก้ว
938 พิทักษ์ ขันคำ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
939 นุชนาฎ อำพันเสน วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
940 ไพจิตตรี กรชม วัดพวงนิมิต สระแก้ว
941 กาญจนา ยวงเด๙กล้า ชาติเฉลิม ระนอง
942 กิตตินันท์ แจ่มใส มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
943 สุวรรณี นามพัด สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
944 ณฐมน เสาวไน บ้านมาบกราด นครราชสีมา
945 พจนารถ จันทร์วิเศษ อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี
946 อภิสิทธ์ ยมน้อย สระแก้ว สระแก้ว
947 ภัทรวดี ผิวดำ ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
948 ลิขิต ของนา บ้านเขาจาน สระแก้ว
949 ธัญพิชชา พรมที รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชลบุรี
950 พาพิชยา โมระอรรถ คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
951 อลิศรา ชโลธร อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ลพบุรี
952 สุดารัตน์ แก้วสระน้อย สระแก้ว สระแก้ว
953 สุมิตรา นวลสระน้อย วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) กรุงเทพมหานคร
954 สหฤทัย ทนกระโทก วัดราชโกษา กรุงเทพมหานคร
955 พงศธร คำใสหลอด ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
956 วราภรณ์ อำไพ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
957 มิธินันท์ ชินณะบุตร ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
958 เจนณรงค์ ถนอมผิว นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
959 ทวีศักดิ์ หงษ์เจริญ บ้านโคกสูง สระแก้ว
960 ภาณุวัฒน์ เทียมพัฒน์ บ้านหนองแหน ปราจีนบุรี
961 มลฑาทิพย์ ประสมสุข ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
962 กนกวลี สุขปลั่ง วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นครนายก
963 ปาริฉัตร บุญเทียน ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
964 จันทร์จิรา บัวศรี อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
965 พรพิมล นิลสุพัฒน์ บ้านซับสนุ่น สระบุรี
966 เอกราช หวังชัง อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
967 ภาวินี สาสนิท คริสตสงเคราะห์ นครนายก
968 วรพล อารีวงษ์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
969 ภาณุวัฒน์ อิ่มเจริญ บ้านป่าเด็ง เพชรบุรี
970 สุปราณี ขำประดิษฐ บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
971 ชัยวัฒน์ ขวัญอยู่ วัดศรีจุฬา นครนายก
972 ซารีนา เสาโป๊ะ ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
973 หฤทัย วิจารย์ ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
974 วันเพ็ญ เมฆขลา วัดศรีจุฬา นครนายก
975 ธารทิพย์ สุมณฑา คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
976 ภูณิษศา วงค์ดวง วัดบ้านพริก นครนายก
977 ภาคภูมิ พรหมชา อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก
978 สุจิตรา ภู่สวัสดิ์ วัดดอนยอ นครนายก
979 ทัศไนย อิศรางกูร ณ อยุธยา วัดหนองรี นครนายก
980 อภิชญา สุทธิสุข นครนายกวิทยาคม นครนายก
981 ฉัตรชัย อู่ตะเภา บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
982 กมลทิพย์ บัวแดง ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
983 จารุวรรณ มะลิขาว บ้านปากคลอง 31 นครนายก
984 กฤษฎา พุ่มพวง อนุบาลนครนายก นครนายก
985 จิรศักดิ์ ขวัญสุข ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
986 อุษณีย์ ศิริเวช วัดประชุมราษฏร์ ปทุมธานี
987 ชินภัทร ฉิมทอง ชุมชนวัดป่าขะ นครนายก
988 เกษณี พิมพาลัย วัดสันตยาราม นครนายก
989 วิศวชัย คงศร พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
990 พรรณวิภา สาประเสริฐ วัดเกาะกา นครนายก
991 วัชรินทร์ โป๊ฮง นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก
992 นวพัฒน์ เก็มกาแมน ร่มเกล้า ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
993 อลิษา ดาราพาณิชย์ วัดหนองทองทราย นครนายก
994 พัชรีภรณ์ มณีเล็ก วัดดอนยอ นครนายก
995 สุรีรัตน์ รอดเกตุกูล ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
996 ชวาลา มงคลยง บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นครนายก
997 จักรกฤษณ์ ทองเต็ม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
998 ภณัฐญา สุขตลอด วัดโพธิ์แทน นครนายก
999 ชัชฏาภรณ์ พงษ์งาม บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
1000 สุธารัตน์ น้ำเงิน พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
1001 ธัญญารัตน์ ช้างสุวรรณ เมืองนครนายก นครนายก
1002 สุทิวัส แก่นสารี ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
1003 ชัยรัตน์ อินทวงศ์ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
1004 ธนาภรณ์ คนเสงี่ยม นครนายกวิทยาคม นครนายก
1005 ธัญ ศรีสวัสดิ์ องครักษ์ นครนายก
1006 กุลนิษฐ์ หัสกุล บ้านดงวิทยาคาร นครนายก
1007 ชาลิสา ศิริโท บ้านดงวิทยาคาร นครนายก
1008 ศุกัญญา อินศิริ องครักษ์ นครนายก
1009 วราภรณ์ แดงปุ่น บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นครนายก
1010 รุสิตา เฮงน้อย บ้านปากคลอง 17 นครนายก
1011 นรากร สุวิชากร วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) นครนายก
1012 วิจิตรา บุตรประเสริฐ แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1013 อนุกูล เจริญนา ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
1014 กัญญาณัฐ เพาะบุญ ไทยรัฐวิทยา ๗ ปราจีนบุรี
1015 วาสินี ซิ่วสำราญ ร่มเกล้า สระแก้ว
1016 ธัญวรัตน์ ชัยศุขนิธิธนโชติ ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
1017 ชมพูนุช เพ็ชร์อินทร์ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
1018 เมธิตา เมืองวงษ์ บุญวัฒนา นครราชสีมา
1019 นิละนัน ดอนสว่าง ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
1020 กีรติกา มีสุข สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
1021 ศศิรัศมิ์ ฉันท์ปะทักขินัง อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1022 อัครเดช เจษฎาสิริ วัดพรหมเพชร นครนายก
1023 ปริชาติ รักพุดซา ปากช่อง นครราชสีมา
1024 ธิดาพร เกราะกระโทก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1025 แสงเดือน ใจมนต์ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1026 นิภารัตน์ เสาว์กระโทก บ้านหนองตะเข้-หนองตูม นครราชสีมา
1027 ศิรินันท์ ดอนระไทย บ้านหนองตะเข้-หนองตูม นครราชสีมา
1028 แก้วใจ หาญพงษ์ วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) อ่างทอง
1029 สุพรรษา เพ็ชรภูวงษ์ บ้านคลองลึกพัฒนา กำแพงเพชร
1030 ธนิษฐา กาบยุบล บ้านประคำ นครราชสีมา
1031 จงจิต อ่วมกระโทก บ้านมาบกราด นครราชสีมา
1032 สมพร หักทะเล บ้านประคำ นครราชสีมา
1033 จิตติญาณี ศรีนอก บ้านโกรกสำโรง นครราชสีมา
1034 เสาวลักษณ์ จงแผ่กลาง ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา
1035 สุธาสินี ลีทัพไทย ชุมชนบ้านหนองบัวลาย นครราชสีมา
1036 วิจิตรา ขันนอก บ้านเมืองคง นครราชสีมา
1037 อุเทน บำรุงนา ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
1038 เกศรินทร์ ใจบุญ หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
1039 บุรุษศักดิ์ คิดฉลาด บ้านหนองจาน นครราชสีมา
1040 พิจิตรา หัตถกิจ จักราชวิทยา นครราชสีมา
1041 รัตติยา ตะเคียน บ้านดอนไผ่ นครราชสีมา
1042 สันติ ทาทิพย์ บ้านดอนแร้ง นครราชสีมา
1043 ชลดา ใช้ช้าง จักราชวิทยา นครราชสีมา
1044 สุทธิพงษ์ นาสูงเนิน บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นครราชสีมา
1045 มัสธุรส ผ่องสุข จักราชวิทยา นครราชสีมา
1046 สุรศักดิ์ พุทธชาติ บ้านปรือวายใหญ่ ปราจีนบุรี
1047 ปุณยวีร์ การบรรจง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
1048 เกศินี ศิวพิทักษ์พงษ์ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1049 ทองพูน ขยันจิตต์ แก่งคอย สระบุรี
1050 สุพิชชา อยู่ยัง บ้านดอนใหญ่ นครราชสีมา
1051 กัญญา กล้าหาญ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1052 สุรัตน์ ทุ่งกระโทก บ้านหนองตอตะเคียน สระบุรี
1053 นิภา หงุ่ยกระโทก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
1054 ภาณุเดช กลิ่นกระโทก บ้านมาบกราด นครราชสีมา
1055 จักรพันธ์ โปยขุนทด สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
1056 ปัญจพร ชาติพุดซา บ้านละหานสามัคคี นครราชสีมา
1057 วัชรินทร์ ซอมขุนทด เสิงสาง นครราชสีมา
1058 วิภา ฝ่ายกลาง หทัยคริสเตียน เลย
1059 นทีรัตน์ แหวนจะโป๊ะ หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
1060 สมใจ เกียะขุนทด บ้านวังสมบูรณ์ นครราชสีมา
1061 ขนิษฐา ปิ่นจตุรัส ปากช่อง นครราชสีมา
1062 ศราวุฒิ กงขุนทด ห้วยทรายวิทยาคม นครราชสีมา
1063 อวิกา ดิษฐ์สันเทียะ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
1064 จุไรรัตน์ จินากูล วัดบันไดม้า นครราชสีมา
1065 อลงกต ชูหมื่นไวย์ บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) นครราชสีมา
1066 นันทนา โสรฐาวร บ้านตึกชุม สุรินทร์
1067 พรนภัส แท่นกระโทก บ้านหนองม้า นครราชสีมา
1068 ชลธิชา เกรียบกลาง ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
1069 ศราวุฒิ ไกรอ่ำ บ้านใหม่คลองอังวะ อุทัยธานี
1070 รุ่งนภา ขอฟุ้งกลาง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
1071 สุปราณี สังสะกุล บ้านหนองจาน นครราชสีมา
1072 สาวิตรี ทองสุขนอก บ้านเขาปูน ปราจีนบุรี
1073 คมสัน วัฒนรัตน์ บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา
1074 สุภาวดี มุ่งอ้อมกลาง วัดจันทร์ตะวันออก พิษณุโลก
1075 ยุวธิดาพร ดอนประสิม บ้านเมืองคง นครราชสีมา
1076 วรรณา เภาภาร เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
1077 อนุ บินนอก เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
1078 สุชาติ ประจิต วัดชำผักแพว สระบุรี
1079 สุชาติ พลเรือง เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
1080 พัชรี การถาง บ้านหนองบัวสามัคคี นครราชสีมา
1081 สุพรรณี อุ่นวงษ์ บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
1082 ละออง วงษาเวียง หันห้วยทรายพิทยาคม นครราชสีมา
1083 รุ่งอรุณ ศิริสาขา บ้านจอหอ นครราชสีมา
1084 ขัตติยา พิมพ์ไธสง เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
1085 เบญจมาพร ปะทักขินัง นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1086 ปิยะณัฐ แดนไธสง บ้านหนองยาง นครราชสีมา
1087 ศิริสุข ถนาวรณ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
1088 วลัยลักษณ์ จันคำวงษ์ หันห้วยทรายพิทยาคม นครราชสีมา
1089 อนุชิต พลายงาม บ้านโนนสูง นครราชสีมา
1090 ศิรประภา เกียดนอก หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) นครราชสีมา
1091 ทรรศนีย์ รัตน์นอก วัดเกาะกา นครนายก
1092 เปรมยุดา การสร้าง หันห้วยทรายพิทยาคม นครราชสีมา
1093 ศรัญญา สียางนอก มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
1094 กัญญา กรึกสำโรง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ระยอง
1095 วันชัย ชาญสำโรง สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1096 ปิยะนุช กินกิ่ง บ้านป่ากล้วย นครราชสีมา
1097 อาภาพัชร์ ไม้ดี อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
1098 ศวิตา ดนตรี คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
1099 นัชชารินทร์ ป่ายา บ้านหนองหมอ ตรัง
1100 บุษรา หินเหล็ก บ้านหนองพลวงใหญ่ นครราชสีมา
1101 ประพัฒน์ ขวัญสุข บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
1102 วันชัย นิตย์ใหม่ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1103 สุธินี วัชรพาณิชย์ บ้านพุทรา นครราชสีมา
1104 วรรณศิณี อ่องกลาง บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นครราชสีมา
1105 ไพลิน กิจสนธิ์ บ้านละโว้ นครราชสีมา
1106 กาญจณา สุภาพปัญญา บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
1107 กฤติญา พงษ์นิยะกูล นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1108 สราวุธ เกิดกลาง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 นครราชสีมา
1109 สุพัฒนา หมื่นโยชน์ บ้านปากคลอง 31 นครนายก
1110 มธุรส คุ้มกระโทก บ้านดงประชานุกูล นครราชสีมา
1111 อำนาจ เกษี บ้านโนนโชงโลง นครราชสีมา
1112 ชนวีร์ พ่วงเกิด เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา
1113 พัชราภรณ์ อ่อนศรี ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ชลบุรี
1114 โสมวรรณ ประสมพล เมืองลีงวิทยา สุรินทร์
1115 นงลักษณ์ จันทร์ดอก บ้านเสลาโสรง บุรีรัมย์
1116 วิเชียร เครือผือ ชุมชนบ้านหนองจิก นครราชสีมา
1117 เสาวลักษณ์ ทวีรัตน์ บ้านเมืองคง นครราชสีมา
1118 ศศิธร อินทรเสนี หนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี
1119 สังวาลย์ ศรีทาป บ้านหนองยาง นครราชสีมา
1120 ภัชราพรรณ สีชมภู ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา
1121 สุพิมล โพธิจันทร์ ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ชุมพร
1122 วนิดา ประดิษฐจา วัดบ้านด่านคนคบ นครราชสีมา
1123 จิรนันท์ ผาอินทร์ บ้านละโว้ นครราชสีมา
1124 ปวริศา ประทุมจร ขามแก่นนคร ขอนแก่น
1125 จริยา ล้ำเลิศ บ้านหนองม่วงวิทยาคาร นครราชสีมา
1126 พรทิพย์ ตุทม วัดโพธิ์ศรีบรรจง นครราชสีมา
1127 วันเพ็ญ รัตนเจริญ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1128 ปริญญา ขอสินกลาง บ้านหนองจานใต้ นครราชสีมา
1129 ประจักษ์ ชุมสงฆ์ บ้านตลุงเหนือ กาญจนบุรี
1130 ณัฐพล บุญเที่ยง หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) นครราชสีมา
1131 สุดารัตน์ สุขกระชอน บ้านหนองหลักสามัคคี นครราชสีมา
1132 พัชรินทร์ โพธิ์ไพร วัดดอนดำรงธรรม ชลบุรี
1133 ฐิติพงษ์ เพียรการ บ้านโนนรัง นครราชสีมา
1134 ศิริรัตน์ บุญบุตตะ บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) นครราชสีมา
1135 ธัญพร พานใหม่ ระดมวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
1136 สิริปภา ทะเลมอญ บ้านทองอินทร์ ประจวบคีรีขันธ์
1137 ธัญญะ เครือสูงเนิน บ้านป่าตะแบง นครราชสีมา
1138 พงศธร เป็นสูงเนิน พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
1139 วัฒนา ววงขุนทด บ้านโสกแจ้ง นครราชสีมา
1140 นิศารัตน์ จิตไธสง บ้านละหานสามัคคี นครราชสีมา
1141 เสาวดี โชติจันทึก หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
1142 ดัชนี แฝดกลาง วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
1143 สมภพ เข็มมา บ้านหนองกะทุ่ม นครราชสีมา
1144 รัตนา เลิกสันเทียะ อุบลรัตน์ นครราชสีมา
1145 รุ่งโรจน์ อ่อนศรี ปากช่อง นครราชสีมา
1146 ทัศวรรณ นุสีอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
1147 อดิศักดิ์ โบราณมูล บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี ยโสธร
1148 ณัฐวุฒิ กิ่งมะณี บ้านสามแยก-หินกอง ศรีสะเกษ
1149 ปริตา วิรุณพรรณ ศึกษาสรรค์ สมุทรปราการ
1150 เกรียงเดช จันคำ เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
1151 ขวัญชนก กำลังเลิศ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1152 วัชระชัย การนอก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
1153 สิริลักษณ์ วัชระไชยคุปต์ บ้านเมืองคง นครราชสีมา
1154 นุชนีย์ ลาภเกิด บ้านหนองกะทุ่ม นครราชสีมา
1155 ปฐมาพร สิงห์แม่ง บ่อน้อยประชาสรรค์ อุดรธานี
1156 ยุทธพล ไสยวิจีณ บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ยโสธร
1157 พิณทิพย์ วิจิตรกลาง วังม่วงวิทยาคม สระบุรี
1158 กรรณิกา แท่นเครือ บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ราชบุรี
1159 สาวิตรี เทศจันทึก นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 นครราชสีมา
1160 จิรศักดิ์ นิ่มมาระดี หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
1161 จุฑามาศ ฉุยฉาย วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1162 ปาริษา มากมี วัดคานหาม พระนครศรีอยุธยา
1163 อดิสร เพียรงูเหลือม บ้านตะเคียนงาม นครราชสีมา
1164 กุสุมาลย์ สุวรรณกิจ หนองหลวงศึกษา สกลนคร
1165 สุทิสา ภู่พงษ์พัฒน์ บ้านคลองแค นครราชสีมา
1166 หทัยรัตน์ เทพทอง บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
1167 สิริวดี เลาหพูนรังษี บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ขอนแก่น
1168 สิปปกร สุทธิศิลป์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1169 อดิรัตน์ แก้วทะเล บ้านประคำ นครราชสีมา
1170 นัยนา ตรงด่านกลาง บ้านใหม่สำโรง นครราชสีมา
1171 ณัฐวดี รำพรรณนิยม สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1172 ชาติชาย วาณิกบุตร อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์
1173 ศิริญญา ภิญโญ วัดศรัทธาเรืองศรี สระบุรี
1174 อนุพงษ์ ภู่นาค คงทองวิทยา นครปฐม
1175 ศศิวิมลพร รัตน์ทรงจันทึก บ้านมาบกราด นครราชสีมา
1176 สถิตย์ธรรม ทบธรรม สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1177 ภานุพงษ์ จำปาทอง สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
1178 กรรณิกา ถาดสำโรง ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
1179 วิรงรอง ปึงสูงเนิน วัดกลางดง นครราชสีมา
1180 อารียา ยิ้มสิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
1181 ณัฐวุฒิ อารมณ์เพียร บ้านหวายโนนโพธิ์ นครราชสีมา
1182 พีระฎา ถนอมสุข มาบอำมฤตวิทยา ชุมพร
1183 มนธิชา แสนพิมพ์ ท่าช้างราษฏร์บำรุง นครราชสีมา
1184 สาวชุติมา ปราณีตพลกรัง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
1185 วัชรพล สุขวิริยานนท์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ขอนแก่น
1186 กนกวรรณ ดำริห์ บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) นครราชสีมา
1187 ธีรยุทธ รุจาคม โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1188 ศิริรัตน์ สระขุนทด วัดพราหมณี นครนายก
1189 สุนิษา ศิริสุข ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา
1190 อมลวรรณ ศิรินนท์ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ อุบลราชธานี
1191 จุฑารัตน์ โฉมสันเทียะ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1192 สิรภพ กันสิงห์ บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ขอนแก่น
1193 จิรฐา ไชยสงคราม บ้านโนนยาง บุรีรัมย์
1194 ทศพล ยวงจอหอ ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
1195 วีรยุทธ จรัญจอหอ บ้านถลุงเหล็ก ลพบุรี
1196 กิตติมา อะภักดี บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
1197 วิชชุดา ปัญญารังสิมันต์ วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ
1198 ศันสนีย์ ธรรมโชติ พรพิทยาคม นครราชสีมา
1199 พรรณวจี จอดนอก อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1200 จิรวุฒิ พร้อมพิพัฒนพร บ้านดงวิทยาคาร นครนายก
1201 พัฒนพงษ์ จันทรโณทัย สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
1202 วุฒิไกร ไทยสมัคร แก่งคอย สระบุรี
1203 ณัฐกิตต์ อึ้งสังวรณ์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1204 นริศรา กุบขุนทด วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
1205 สุนทรีลักษณ์ แทนสูงเนิน บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา
1206 บุญญานี ใจสูงเนิน หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
1207 วัชรพล แก้วศรีนวม บ้านมาบกราด นครราชสีมา
1208 อมรทัต กาญจนศิริ บ้านหนองกะทุ่ม นครราชสีมา
1209 ณลิณี จักสาน โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1210 ทิพย์สุริยะ วณิชภาคิน หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
1211 กนกรัตน์ วัดศรีพะเนา วัดสุกรีย์บุญญาราม ชลบุรี
1212 รดารัตน์ ยุมิมัย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
1213 จุฑาทิพย์ เจริญยิ่ง วัดเกาะกา นครนายก
1214 จิราวรรณ เหงี่ยมสูงเนิน บึงสาลี นครราชสีมา
1215 สุธี พลชลี องครักษ์ นครนายก
1216 สิโรชา ลิมปิจักร์ บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) นครราชสีมา
1217 สุธีธาร คำโคกกรวด ชุมชนบ้านกุดม่วง นครราชสีมา
1218 จุรีภรณ์ จงอุ้มกลาง บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
1219 กิตตินันท์ เจริญกลาง บ้านโตนด นครราชสีมา
1220 ประภา พลอยกลาง บ้านส้มมิตรภาพที่93 นครราชสีมา
1221 ธนเสฏฐ์ รากเงิน ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
1222 ศิริชัย ศรีสุข บัวเชดวิทยา สุรินทร์
1223 เจนจิรา ชดารัมย์ วัดบุปผาราม บุรีรัมย์
1224 ฐิติวัจน์ เศวตรพัชร์ วัดศรีจุฬา นครนายก
1225 ชูสิทธิ์ ทูลประโคน บ้านบุญช่วย บุรีรัมย์
1226 ปิยกมล เจริญชัย บ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' สุรินทร์
1227 ณพสิษฐ์ ตองติดรัมย์ บ้านหนองหญ้าคา บุรีรัมย์
1228 สุดารัตน์ วิสาญอน อุบลรัตน์ นครราชสีมา
1229 การุณา นาคินชาติ บ้านเสลาโสรง บุรีรัมย์
1230 อาทิตย์ รุ่งศรีนาค วัดป่าถ้ำภูเตย กาญจนบุรี
1231 สิริกร นนทะดี บ้านโคกกรม สุรินทร์
1232 รัชลี คลังประโคน บ้านกะสัง สระแก้ว
1233 สุทัศน์ สัตย์ประเสริฐ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
1234 รัตนาภรณ์ บุญกองชาติ บ้านอำปึลสนวน สุรินทร์
1235 ปัศณี เทียบไธสง ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
1236 นภาพร แปลงไลย์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1237 จันทร์เพ็ญ บุตรทอง ตะแบกวิทยา นครราชสีมา
1238 ภ้ทราภรณ์ เงางาม บ้านหาดจิก ระนอง
1239 วันเฉลิม อู่นอก โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1240 อารดา จ่ามมาตย์ บ้านห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์
1241 สุลัดดา สารรัมย์ บ้านนาจาน บุรีรัมย์
1242 สุมิตร กระดานลาด บ้านโคกตาพรม บุรีรัมย์
1243 ชัชวาล เงางาม โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1244 รังสรรค์ ปะจะนัง ชุมชนวัดระโสม พระนครศรีอยุธยา
1245 ฤดามาส ปลาน้อย วัดโป่งตามุข ชลบุรี
1246 อรยา เทียกสา รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชลบุรี
1247 ปนิดา ป้องแดง บ้านทุ่งละหาน ชลบุรี
1248 สุพิชชา สุขเกิด วัดปทุมาวาส ระยอง
1249 สุมาลี แมนประโคน บ้านละลมพนู บุรีรัมย์
1250 พัชรพรรณ ปานะโปย บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
1251 จุฑามาส ปุ่นประโคน บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) บุรีรัมย์
1252 วิระญา โพธิ์แก้ว บ้านกะสัง สระแก้ว
1253 สุพัตรา ยืนยิ่ง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1254 รัตนา ฉัตรทันต์ รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชลบุรี
1255 เสาวนีย์ ปุ่นประโคน บ้านหนองจูบ สุรินทร์
1256 อรอุมา ปะสุข นิคมสร้างตนเอง 1 บุรีรัมย์
1257 สุรศักดิ์ ฮุยประโคน บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สุรินทร์
1258 อมรศรี งามประจบ บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
1259 ปารณีย์ โถประโคน บ้านบุญช่วย บุรีรัมย์
1260 ปิยวัฒน์ กะประโคน บ้านบุญช่วย บุรีรัมย์
1261 ณัฐพงศ์ ลามี ชุมชนบ้านโนนเจริญ บุรีรัมย์
1262 ณัฐพสิษฐ์ จิตรวงศา อิสาณโกศลศึกษา บุรีรัมย์
1263 ปิยะพร พัชรานุ บ้านบุญช่วย บุรีรัมย์
1264 อริสราลักษณ์ ศิริพงษ์ บ้านหนองยาง ชัยนาท
1265 พรศักดิ์ จงเกษี ชุมชนบ้านดอนมนต์ บุรีรัมย์
1266 กาญจนณัฏฐ์ จีนประโคน อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์
1267 วารุณี เจนกิจ บ้านโนนจั่น กำแพงเพชร
1268 อัญธิญา เตชะกิจกุล บ้านกะสัง สระแก้ว
1269 อธิวัฒน์ ดุลแสง สระขุดดงสำราญวิทยา สุรินทร์
1270 รจนา​ แรง​ประโคน​ อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
1271 ภูสุดา วงศ์จำปา บ้านบุญช่วย บุรีรัมย์
1272 กัณพง จิตไธสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ นครนายก
1273 ชวภณ พลภัทรโภคิน วัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานคร
1274 นายกฤตบุญ บูรณ์เจริญ วัดเขาแก้วมุขดาราม สระบุรี
1275 วัลลภ ใสรัมย์ บ้านคาละแมะ สุรินทร์
1276 วิษณุ ชุมรัมย์ บ้านลิ่นถิ่น กาญจนบุรี
1277 ศิริพร กรำกระโทก วัดโพธิ์ศรีบรรจง นครราชสีมา
1278 จริยา ที่รัก วัดหินดาษ ฉะเชิงเทรา
1279 พัสวี นาดี บ้านโดง สุรินทร์
1280 พุทธิชาติ สุราราษฎร์ บ้านตะโก "วันครู 2501" บุรีรัมย์
1281 ชญานิศ ราษฎร์เจริญศรี วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ลพบุรี
1282 ศิริวิรุณ จงเทพ รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
1283 อภิญญา คนชาญ ทัพราชวิทยา สระแก้ว
1284 ศิริชัย จันทะขาล บ้านหัวฝาย บุรีรัมย์
1285 ปัญญา สุวรรณ์ รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
1286 หนึ่งนุช เต็นตารัมย์ บ้านยางทะเล บุรีรัมย์
1287 วีนัส แสนจันทร์ บ้านยางทะเล บุรีรัมย์
1288 พีระสิทธิ์ เปะประโคน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
1289 เกสรา ขันแข็ง สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
1290 แสงอรุณ ดอกยี่สูญ อพป.คลองน้ำใส สระแก้ว
1291 ธรรมกีรติ บวบมี กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1292 สุภาพร กองศักดิ์ บ้านปากช่อง บุรีรัมย์
1293 มัญธนา นามโคตร บ้านโคกยางหนองตาสี บุรีรัมย์
1294 นิรินดา เชาว์ระกำ สุเหร่าบ้านไร่ สมุทรปราการ
1295 สาวิตรี ปักการะโถ บ้านหนองบัวลี บุรีรัมย์
1296 ปิยทัศน์ สีเตชะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจักราช นครราชสีมา
1297 วัชรพล อุทัยรัตน์ เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
1298 เรณู ดวงศรี วัดเกาะกา นครนายก
1299 ภัทรวดี แตะกระโทก บ้านหนองกก บุรีรัมย์
1300 ธนพร ปุณณวิสุทธิ์ วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
1301 ฉัตรชัย ฉิมกลางดอน บ้านโคกมะค่า บุรีรัมย์
1302 ชิตชัย มัยรัตน์ วัดบางกระ ราชบุรี
1303 เกษสิรินทร์ สุนทรวัตร์ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
1304 มนทิวา อุดมแก้ว บ้านกะสัง สระแก้ว
1305 วราวุฒิ มุขกระโทก ชุมชนวัดหนองโนใต้ สระบุรี
1306 จริยา รังสูงเนิน โคกตะเคียนวิทยา สุรินทร์
1307 สันติ บุญกองชาติ เพชรหนองขาม นครราชสีมา
1308 จริยา เกื้อประโคน บ้านตรมไพร สุรินทร์
1309 ศริญนภา กิมาวหา บ้านอ้อตลิ่งชัน สุรินทร์
1310 วรรณพร สายแก้ว บ้านบุญช่วย บุรีรัมย์
1311 ธีระ สวนบุรี การุญวิทยา สุรินทร์
1312 คมกฤช ประการะสังข์ วัดนาเขื่อน ชลบุรี
1313 วีนา กะินเทศ บ้านโนนยอ นครราชสีมา
1314 ศิริประภากรณ์ เรียบร้อย วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สระบุรี
1315 กาญจนา ประวรรณรัมย์ โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
1316 พงษ์นรินทร์ เจริญรัมย์ หันห้วยทรายพิทยาคม นครราชสีมา
1317 ลภัสรดา ทรงประโคน บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร
1318 อรรณพ ยันรัมย์ ชุมชนบ้านซาด สุรินทร์
1319 ณรงค์ ทะยานรัมย์ บ้านตะครอง บุรีรัมย์
1320 ทักษ์ดนัย จบศักดิ์สาย สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
1321 อัจฉริยา ฤทธิรณ ชุมชนบ้านดอนมนต์ บุรีรัมย์
1322 ธวัชชัย เอ็มประโคน วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
1323 ศุภกฤต วังโณ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
1324 พรพิมล เจริญพันธ์ บ้านสีดางาม ประจวบคีรีขันธ์
1325 อทิตตยา ผาริการ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
1326 คำพร เลไธสง วัดดอนดำรงธรรม ชลบุรี
1327 อธิพงศ์ ประยงค์กุล วังม่วงวิทยาคม สระบุรี
1328 ธัญญรัตน์ ทุนดี บ้านบุญช่วย บุรีรัมย์
1329 จิราทิพย์ แสงงาม บ้านสำโรง อำเภอตาลสุม อุบลราชธานี
1330 ปาริชาติ ราชประโคน บ้านนาราใหญ่ บุรีรัมย์
1331 กมลวรรณ เจริญรัมย์ บ้านดวน บุรีรัมย์
1332 ชัช เสนานอก สวนศรีวิทยา ชุมพร
1333 ทิพวรรณ สุหงสา บ้านโดง สุรินทร์
1334 กิตติยวดี วรรธนะโกเมศ อิสาณโกศลศึกษา บุรีรัมย์
1335 ธัญญา สิงห์โตทอง บ้านโจรก สุรินทร์
1336 สุธาสินี คำวิชัย บ้านถนนชัย สุรินทร์
1337 ทองมา บุญกอง วัดปัญจทายิกาวาส ปทุมธานี
1338 ศิราณี สังข์ชัย บ้านโนนยาง บุรีรัมย์
1339 วิกานดา พรหมสุรินทร์ บ้านตั้งใจ สุรินทร์
1340 อดินันท์ กระจ่างจิตร บ้านยางบ่ออี สุรินทร์
1341 กมลรัตน์ สวันทอง บ้านตะเคียน สุรินทร์
1342 จีรนุช ทรัพย์มาก บ้านขี้เหล็กโนนจาน สุรินทร์
1343 สุดารัตน์ สร้อยจิต วัดชัยมงคล สมุทรสาคร
1344 อัมรินทร์ งามเลิศ ศรีรามประชาสรรค์ สุรินทร์
1345 ชุมแพ หอมเนียม บ้านกะทุ่มลาย พระนครศรีอยุธยา
1346 พิพัฒน์ ผลเจริญ บ้านจารย์ สุรินทร์
1347 สุทธิเวทย์ บุญปก วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
1348 ธีรพงศ์ คงทน แนงมุดวิทยา สุรินทร์
1349 กุลพัชร ศรีแก้ว วัดลานตากฟ้า นครปฐม
1350 วัชราภรณ์ โคตรชัย บ้านชุมทอง สระแก้ว
1351 กาญจนา ทรงพระ บ้านหนองเทพ สุรินทร์
1352 พรพิมล ประสานวงษ์ บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ชลบุรี
1353 อภิสิทธิ์ ทองจันทร์ บ้านยางกระจับ สุรินทร์
1354 เนตรนภา สุขจิต บางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
1355 สรินญา พิมพ์ทอง ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1356 ศิริขวัญ อุดแก้ว หนองเหล็กเบญจวิทยา สุรินทร์
1357 มลฤดี ปานทอง บ้านนาดี สุรินทร์
1358 ศิริพร สาลี สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
1359 สุขสันต์ สมานมิตร วังม่วงวิทยาคม สระบุรี
1360 กมลนภา ประทุมแก้ว บ้านตาวร สุรินทร์
1361 ชยาภา ดวงศรี บ้านหนองปลิง กาญจนบุรี
1362 ชญาณ์นันท์ เจริญสุข บ้านดงเค็ง สุรินทร์
1363 นิสาพร อาวุธพันธ์ สถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎร์บำรุง) กรุงเทพมหานคร
1364 กฤษดา จิตแม้น บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
1365 อโนทัย สวายประโคน ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
1366 พิมภา สัชชานนท์ บ้านปราสาทเบง สุรินทร์
1367 ศรายุทธ น้อยมิ่ง บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สุรินทร์
1368 จินตหรา ดีแก่ สุเหร่าบ้านไร่ สมุทรปราการ
1369 ดวงนภา ระบือนาม ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1370 พิชญาภัค กำจัดภัย วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1371 อนุพงษ์ กลุ่มยา วัดทักษิณวารี สุรินทร์
1372 อรพิน ฉายแก้ว ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1373 สง่า แววดี วัดตะพงนอก ระยอง
1374 อินทุอร สุขโส กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สุรินทร์
1375 พัฒชลี นิเลปิยัง บ้านจารย์ สุรินทร์
1376 จารุบุตร โสพิน อมรินทราวารี สุรินทร์
1377 อุดม ทรงศรี บ้านละเอาะ สุรินทร์
1378 จักรพงษ์ สุขพราห์ม โคกตะเคียนวิทยา สุรินทร์
1379 รจนา ปานนอก โคกตะเคียนวิทยา สุรินทร์
1380 พิมชนก สังวร ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์
1381 นิดา ยิ่งรุ่งเรือง บ้านโคกกรม สุรินทร์
1382 วิจิตรา สมสวย บ้านปราสาทเบง สุรินทร์
1383 ธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์ นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
1384 จรรยาภรณ์ บุญสอน รัตนบุรี สุรินทร์
1385 กฤตนัย โคตรทอง รัตนบุรี สุรินทร์
1386 สุรชัย นทีนาม บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
1387 นิติมา โสพิมพ์ บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สุรินทร์
1388 รัตนา คำแสน บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สุรินทร์
1389 จุไรรัตน์ กิตติธรวัฒน์ ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1390 บุษบงก์ คงนุรัตน์ บ้านซาต(มงคลวิทยา) สุรินทร์
1391 ธีรวัฒน์ อินทรีย์ อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลำปาง
1392 ก้องกัมพล ไผ่ล้อม รัตนบุรี สุรินทร์
1393 จรัญญา ขันโมรี วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
1394 รุ่งอรุณ ขาวฝอง คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ปทุมธานี
1395 พรนภา วงศ์สายตา บ้านยางกะเดา อุบลราชธานี
1396 ชิรีญา จันทบุตร บ้านคำสว่าง อุบลราชธานี
1397 จตุพร สอนพรม ชุมชนบ้านหนองบัว ขอนแก่น
1398 ณัฐภูมิ ขันขาว บ้านคุ้มแสนชะนี อุบลราชธานี
1399 รัตนาภรณ์ สีสุข บ้านบุญช่วย บุรีรัมย์
1400 อติชาต สร้อยจิต บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สุรินทร์
1401 วิริยะ อยู่เย็น บ้านโคกรัมย์ สุรินทร์
1402 ปริศนา มะลิงาม บ้านช้าง อุดรธานี
1403 ปัทมาภรณ์ ทุมไมล์ บ้านดู่อาราง สุรินทร์
1404 อมตะ โอษฐงาม บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สุรินทร์
1405 ชุดาณัฏฐ์ ห้าวหาญ บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สุรินทร์
1406 สาวิตรี สาธร บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม
1407 อภิญญา ศรีนาม บ้านคลองสิบแปด ชลบุรี
1408 นิจจารีย์ แผ่นจันทร์ บ้านจันทน์หอมตาเสก ศรีสะเกษ
1409 นิตยา อินแก้ว พิชัยรัตนาคาร ระนอง
1410 จุฑารัตน์ พิมพ์พอก ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1411 ดวงตะวัน เหลาคำ บ้านตาเปาว์ สุรินทร์
1412 อัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1413 อรไท ทิมทอง สุรินทร์ภักดี สุรินทร์
1414 วิภา ประภาสัย วัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร
1415 กังวาน ดาศรี นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 สุรินทร์
1416 จักรกริช บัญญัติ อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
1417 นพรัตน์ ดาศรี บ้านแกสระใหญ่ สุรินทร์
1418 วีรดา รัตนาธิวัฒน์ บ้านนาดี อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
1419 อนรรฆวี ตรงเที่ยง บ้านกระสัง สุรินทร์
1420 นุชนาฎ ไหวดี ไตรมิตรวิทยาสรรค์ สุรินทร์
1421 มานิตา ใจตรง ชุมชนบ้านซาด สุรินทร์
1422 สาวิตรี จันทร์ดาเพ็ง บ้านโดง สุรินทร์
1423 บุญฉวี กิ่งนนท์ บ้านโตงน้อย สุรินทร์
1424 ณัฐชกรณ กะการดี บ้านโคกรัมย์ สุรินทร์
1425 ธวัชชัย อินทร์นุช บ้านโดง สุรินทร์
1426 ปุณณาสา ชาญเชี่ยว ถลางพระนางสร้าง ภูเก็ต
1427 สุรศักดิ์ เดือนขาว อมรินทราวารี สุรินทร์
1428 เอกลักษณ์ ทองแย้ม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
1429 ชานนท์ คงมั่น ลมศักดิ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
1430 กริชนรินทร์ สิงคเวหน วัดราษฎรบํารุง ปทุมธานี
1431 สุกัญญา ธีระบุตร บ้านเถกิง สุรินทร์
1432 สุรัตน์ ิพิกุลทอง บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี
1433 สุนิสา สุขหมั่น สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
1434 พนิดา อุ่นศิลปื บ้านโนนสังข์ สุรินทร์
1435 วัชราภรณ์ ถวิลบุญ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1436 อรษา สุขต้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก่งคอย สระบุรี
1437 แสงรุ้ง เหลี่ยมครุฑ วัดจระเข้ใหญ่ สุพรรณบุรี
1438 ปรีชา สาระติ บ้านโดง สุรินทร์
1439 วุฒิชัย พิศโฉม สังขะวิทยาคม สุรินทร์
1440 เยาวลักษณ์ พลจันทร์ วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
1441 น้ำทิพย์ แก้วละมุล โคกตะเคียนวิทยา สุรินทร์
1442 ภาวิณี สังข์แก้ว กลาโหมราชเสนา 2 สุรินทร์
1443 อังคาร เจริญสุข บ้านวังปลัด สุรินทร์
1444 ศศิวิมล ทนทอง นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 สุรินทร์
1445 ทัศนีย์ เสาศิริ บ้านตาโมม สุรินทร์
1446 จันทร์นิภา สุระฤทธิ์ บ้านตาเปาว์ สุรินทร์
1447 เบญจมาศ วิชิตมงคล บ้านโดง สุรินทร์
1448 ศิรินันท์ ยวนจิตต์ บ้านเลิศอรุณ สุรินทร์
1449 ศิริวัฒน์ สุนทรงามทวีเลิศ บ้านตรมไพร สุรินทร์
1450 ฐิติพร มีแก้ว บ้านโดง สุรินทร์
1451 รัฐภูมิ แก้วกัญหา บ้านจารย์ สุรินทร์
1452 สหรัฐ แสวงชื่อ บ้านปราสาทเบง สุรินทร์
1453 ญานี สระแก้ว บ้านตาโมม สุรินทร์
1454 สุกานดา อาวะศรี ศิริราษฎร์วิทยา สุรินทร์
1455 สุพินฐญาร์ บุตรสาลี บ้านโนนทอง สุรินทร์
1456 วรทาย ทองทา วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1457 บรรพต นนธิจันทร์ ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
1458 รัตตินันท์ บุญกล้า รัตนบุรี สุรินทร์
1459 กนกวรรณ คำพันธ์ชนะ บ้านบุเสี้ยว ปราจีนบุรี
1460 มะลิวัลย์ สืบโสดา บ้านดู่โศกโคกสะอาด สุรินทร์
1461 ปัญญา เลาเลิศ บ้านหนองแวง สุรินทร์
1462 สุปราณี บุญกล้า ชลกันยานุกูล ชลบุรี
1463 จันทร์เพ็ญ สันทาลุนัย โคกตะเคียนวิทยา สุรินทร์
1464 ประไพ นิลทัย บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1465 ศิรภา นิยมวัน บ้านกำไสจาน สุรินทร์
1466 ฤทธิพร วรวิเศษ บ้านตรมไพร สุรินทร์
1467 พัชรินทร์ มาตย์รุ่งเรือง เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) ชลบุรี
1468 ประธาน พิศงาม บ้านนาโก เลย
1469 สุรชาติ ใจกล้า บ้านกะดาด สุรินทร์
1470 สัจฐากูล ใจพินิจ บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สุรินทร์
1471 อภิชัย เชื้ออินทร์ ตาเบาวิทยา สุรินทร์
1472 เมธิณี สิริวัฒน์ชูโชติ หนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทร์
1473 พัชรพรรณ ผลเกิด บ้านตาวร สุรินทร์
1474 วรางคณา วิบูลย์เพ็ง บ้านสัตหีบ ชลบุรี
1475 วันชัย ยิ่งรุ่งเรือง บ้านหนองหรี่ สุรินทร์
1476 ชฎารัตน์ สำนักนิตย์ บ้านตรมไพร สุรินทร์
1477 อณานิการ์ เมธากุลนิธิพงศ์ ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1478 เฉลิมขวัญ กาบทอง บ้านหนองกัว สุรินทร์
1479 ศรีสุวรรณ กุลสิงห์ บ้านสว่างโนนแดง สุรินทร์
1480 ฐิติมา บุญสุยา บ้านเชื้อเพลิง สุรินทร์
1481 พรพรรณ นมัสไธสง บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
1482 ธุมากร งอกงาม บ้านตาวร สุรินทร์
1483 ;วุฒิไกร เก็จโกวิท อนุบาลวังหิน ศรีสะเกษ
1484 อัมรินทร์ ชมพู บ้านท่าศิลา สุรินทร์
1485 สุกัญญา ทรงกลด พุทธวิมุติวิทยา กาญจนบุรี
1486 ภัทธิรา สุมาลี ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1487 เบญจวรรณ คุ้มวงษ์ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
1488 ธัญธารีย์ โรจนไกรพงศ์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
1489 สนัย ชัยยา ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1490 อัจฉริยา นุราฤทธิ์ ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1491 ไกรศักดิ์ สุรพงษ์พิวัฒนะ บัวเชดวิทยา สุรินทร์
1492 อุษา พรมมา บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) สุรินทร์
1493 กนกวรรณ ค้ำชู บ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี
1494 พิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ ศรีณรงค์พิทยาลัย สุรินทร์
1495 ปรมัตถ์ มูลศิริ อนุบาลจอมพระ สุรินทร์
1496 ศิรพร เพ่งพิศ บ้านกรูดหนองซำ สุรินทร์
1497 ศุภวรรณ สายบุตร เมืองบัววิทยา สุรินทร์
1498 ศิริลักษณ์ ศรีเจริญ บ้านตะครอง บุรีรัมย์
1499 กนกนาถ สุชาติสุนทร บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สุรินทร์
1500 ปราณี ใจกล้า บ้านรุน สุรินทร์
1501 จิรัฐิกร ชื่อมี บ้านเจ้าคุณ สุรินทร์
1502 อิสรา ชิงชนะ บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
1503 รติพร ยิ่งยงยุทธ แนงมุดวิทยา สุรินทร์
1504 ทักษพร สายพญาศรี บ้านโจรก สุรินทร์
1505 ปัณณ์ติยา เงางาม ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1506 อนุวัฒน์ ทัศบุตร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 พิษณุโลก
1507 จิรพนธ์ เข็มดี บ้านสระกุด บุรีรัมย์
1508 วชิระ ฤกษ์ชัย บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) นครราชสีมา
1509 ณัฐิพงษ์ ฟองนวล บัวเชดวิทยา สุรินทร์
1510 นิตยา ปรากฎชื่อ บ้านสนวนนางแก้ว สุรินทร์
1511 พิพัฒน์ นิลแก้ว บ้านดงถาวร สุรินทร์
1512 ณัฐนันท์ เล็กมาก ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1513 ขนิษฐา คานทอง บ้านก็วล สุรินทร์
1514 นฤพนธ์ เพ็งประสิทธิพงศ์ บ้านคอนสวรรค์ สุรินทร์
1515 สุทธินี สิงห์ชัย บ้านโพนชาย สุรินทร์
1516 ชาตรี ตรวจนอก หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
1517 วริศรา บุญยืน บึงวิทยาคาร สุรินทร์
1518 ธนัชกฤต แฝงสีดา บ้านนาชุมแสง ขอนแก่น
1519 วัลลภา ฟองนวล บัวเชดวิทยา สุรินทร์
1520 ชัชชญา สมในใจ บ้านดู่ สุรินทร์
1521 กรรณิการ์ เทพโภชน์ บ้านตาวร สุรินทร์
1522 วิรากานต์ ไม้จันทร์ดี โคกตะเคียนวิทยา สุรินทร์
1523 ธนวิทย์ หุ่นทอง บ้านโดง สุรินทร์
1524 อรุณลักษณ์ การกระสัง บ้านโคกเมือง สุรินทร์
1525 ณัฐดนัย หมั่นเที่ยง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
1526 ปวีณ์นุช กุลวรพิสิษฐ์ นิคมพัฒนาสายโท 11 บุรีรัมย์
1527 กมลชนก พูลสระคู บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สระบุรี
1528 ศุภวิชชา ยาทอง เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
1529 ณัฐทิชา อินทพุฒ บ้านดงถาวร สุรินทร์
1530 ศิริพร กอนรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี
1531 นราธิป สมสวย ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
1532 อภิญญา ตัสมัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
1533 นิภารัตน์ รินทร อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1534 กัญจน์ชญา พุทธา สวายพิทยาคม ศรีสะเกษ
1535 นิตยา กาเมือง บ้านท่าไห(ไหทอง) อุบลราชธานี
1536 จุราพร ภูมิลำเนา อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1537 มลิวัลย์ หัตถสาร บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ศรีสะเกษ
1538 ธีรพงศ์ จันทรัตน์ สวัสดีวิทยา ศรีสะเกษ
1539 พิทยา ชาลี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1540 ภูษณิศา สายพันธ์ บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
1541 ธนัชพร พันธ์แก่น วัดแหลมคาง สิงห์บุรี
1542 ปราชญ์ปรีดา เขียนวงศ์ โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
1543 ทิวาภรณ์ กุลาราช บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ศรีสะเกษ
1544 ปิยะพงษ์ อัมภรัตน์ บ้านสามหนอง บึงกาฬ
1545 มณีรัตน์ ศรีสะเกษ บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ศรีสะเกษ
1546 อิศราภรณ์ กิ่มเกลี้ยง บ้านบกขี้ยาง ศรีสะเกษ
1547 กิตติศักดิ์ บัวงาม บ้านไพรพัฒนา ศรีสะเกษ
1548 พิสิฏฐ์ สารภาค บ้านคำสว่าง อุบลราชธานี
1549 วิภาวดี ปรุโปร่ง บ้านนาแก้วประชาสรรค์ อุบลราชธานี
1550 ปริญญาภรณ์ วโรรส บ้านสามแยก-หินกอง ศรีสะเกษ
1551 สุทธิพงษ์ แฝงบุญ ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
1552 กรรณิการ์ รัตนะวัน หนองขาวโกวิทพิทยาคม กาญจนบุรี
1553 ศิริอร โมราอรรต์ คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
1554 อิทธิพล ทองเพชร บ้านโศกขามป้อม ศรีสะเกษ
1555 จารุวรรณ จิระนวคุณ บ้านหนองเม็ก อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี
1556 ชาญวิชญ์ บุตรอุดม อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1557 วรางคนา เสนสม อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1558 วันวิสา ปรารมย์ แนงมุดวิทยา สุรินทร์
1559 กุลวัฒน์นันท์ เชื้อบัณฑิต บ้านโนนสูง ศรีสะเกษ
1560 เจนจิรา เต่าลอย บ้านหนองกระทุ่ม นครราชสีมา
1561 สุรัชดา ขนอ่อน หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
1562 กัณทิลา บุญเลี้ยง สระแก้ว สระแก้ว
1563 มัสยา บูคะธรรม บ้านละลม ศรีสะเกษ
1564 สมฤทัย จิตตะโคตร เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
1565 บุณฑริกา โคตรสุข รัตนบุรี สุรินทร์
1566 อัญญารัตน์ เชื้อทอง บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ศรีสะเกษ
1567 นุชจิรา ไชยโคตร บ้านภูมิซรอล ศรีสะเกษ
1568 คุณากร ธนที บ้านสวายสนิท ศรีสะเกษ
1569 มินตรา ผ่องราษี บ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสะเกษ
1570 รัตน์ดา เนียมมูล บ้านสามแยก-หินกอง ศรีสะเกษ
1571 จำนงค์ ทองลอย ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี
1572 ไพรวัลย์ จันทเสน บ้านตรอย ศรีสะเกษ
1573 สุภาพร บุญมาก บ้านชำแระกลาง ศรีสะเกษ
1574 สุรัน คำล้อม บ้านกันแตสระรุน ศรีสะเกษ
1575 สิรินยา ใจมนต์ สวัสดีวิทยา ศรีสะเกษ
1576 นันทพร เทาศิริ บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ราชบุรี
1577 ฐายิกา ไชยงาม บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ศรีสะเกษ
1578 รัชฎาภรณ์ พานจันทร์ บ้านธาตุพิทยาคม ศรีสะเกษ
1579 เจนจิรา เกษร บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ศรีสะเกษ
1580 รังสิยา ปรือปรัก บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
1581 วิทยา วันเพ็ง บ้านพะวร ศรีสะเกษ
1582 อารยา ศรีดาพันธ์ บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) เพชรบุรี
1583 ปภัสสร จันทร์ภักดี วัดป่าไผ่ สระบุรี
1584 เกษร ยอดจักร์ บ้านสำโรงพลัน ศรีสะเกษ
1585 เขมราช นวลแสง บ้านสำโรงพลัน ศรีสะเกษ
1586 ประสิทธิ์ เสมศรี บ้านหนองแคสวนสวรรค์ ศรีสะเกษ
1587 วิภาวรรณ แสงสว่าง ชุมชนวัดระโสม พระนครศรีอยุธยา
1588 กิตติพัฒน์ คำแพง สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
1589 พัชรี แสนโสม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
1590 อรอนงค์ ทองประโคน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
1591 ณกานดา สมรัตน์ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
1592 วิทยา จันทะแจ่ม บ้านเสรียง สุรินทร์
1593 สรัญญู สาธุ บ้านตากลาง สุรินทร์
1594 จันทรา จรเด็จ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
1595 พิมพ์ชนก พิมพ์จันทร์ วัดไชยภูมิ พระนครศรีอยุธยา
1596 ณรงค์ฤทธิ์ ธนาคีรี บ้านหนองห้าง ศรีสะเกษ
1597 สุกัญญา สีสมพงษ์ บ้านหนองหญ้าคา บุรีรัมย์
1598 โสภิดา ศรีวิสุทธิ์ วัดเปียน นครศรีธรรมราช
1599 สุณิสา บุญดี บ้านโนนแฝก ศรีสะเกษ
1600 ไพรินทร์ สายจันทร์ บ้านหนองจิก ศรีสะเกษ
1601 สุมนา ไกรรักษ์ บ้านโคกระเวียง ศรีสะเกษ
1602 นัฏฐิกา นิลสุข บ้านหนองคู ศรีสะเกษ
1603 ดวงฤทัย ดวงสิน บ้านเคาะสนวนสามัคคี ศรีสะเกษ
1604 กานต์พิชชา เสนาจิว แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
1605 พฤทธิ์ วัฒนาดิลกชาติกุล วัดศาลาท่าทราย สุพรรณบุรี
1606 ธิติมา เทศราช ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
1607 จุฬาลักษณ์ ตุลากัลป์ บ้านไฮ(วันครู 2503) ศรีสะเกษ
1608 วนิดา เนตรพันทัง ชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
1609 ศรีสอางค์ จันคนา บ้านนาขมิ้น อุบลราชธานี
1610 ปณิดา วรรณทอง บ้านซำตาโตง ศรีสะเกษ
1611 กิตติศักดิ์ ศรีคำ จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) ศรีสะเกษ
1612 สายัญ เสินไธสง นิคมพัฒนาสายโท 11 บุรีรัมย์
1613 ธงชัย งามศิริ บ้านทิพย์นวด สุรินทร์
1614 ดวงเดือน สามไชย ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
1615 ร่มฤดี พวงพันธ์ บ้านโกทา ศรีสะเกษ
1616 อัษฎาวุธ พันศรี วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สระบุรี
1617 ประภาพร จำเริญ บ้านบางจาก สมุทรปราการ
1618 สุทธินันท์ จันดี วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
1619 ศศิธร บุญราช บ้านบางเบ้า ตราด
1620 อภิญญา เพียโคตร วัดหัวคู้ สมุทรปราการ
1621 ณัฐพล บัวเหลา คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
1622 ปาริฉัตต์ ทุมประสิทธิ์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
1623 ฉัตรชัย นาดี ไผ่งามพิทยาคม ศรีสะเกษ
1624 กิตติวัฒน์​ ทองศรี บ้านเมืองน้อย ศรีสะเกษ
1625 กิตติพงษ์ ทัดประไพร บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ศรีสะเกษ
1626 จินตหรา พาพิมพ์ นิคมสร้างตนเองปราสาท สุรินทร์
1627 ปราโมทย์ พันธุ์ขาว มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
1628 รัชรินทร์ ก้านแก้ว รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1629 พรธิวา โยธาวงษ์ หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
1630 รุจิรา รมยาคม บ้านสวาสดิ์ อุบลราชธานี
1631 ประจักร พันธ์งาม บ้านจาน ศรีสะเกษ
1632 บุษบา อินทา ชุมชนบ้านหนองคู ศรีสะเกษ
1633 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1634 วีรญา ช้างสาร บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1635 ขนิษฐา นนท์ตา รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1636 วิรัตน์ ศรีพลกรัง ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
1637 อนุชา ยอดงาม ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สุรินทร์
1638 ธีรยุทธ เดชวงษา บ้านนาคำ อำนาจเจริญ
1639 เขมจิรา วิลามาศ บ้านนาแมด อุบลราชธานี
1640 สุพรรณี ศิริวงษ์ บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ศรีสะเกษ
1641 ไพศาล ชัยโคตร บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ศรีสะเกษ
1642 กุลธิดา สุกล้วน บ้านไทร ศรีสะเกษ
1643 ปริศนา สุขเกษม ยางวิทยาคาร สุรินทร์
1644 วสุดา เทียนชัย นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 นครราชสีมา
1645 กนกวรรณ จันทร์เพ็ง บ้านเถกิง สุรินทร์
1646 เก็จแก้ว วงษ์พุทธ เมืองหลังสวน ชุมพร
1647 ขวัญพิชชา แก้วสว่าง ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
1648 วิภาพร ทิพย์รักษา น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
1649 ดวงกมล แก้วดวงดี บ้านโนนกาหลง อุบลราชธานี
1650 ชนาพร ตะเคียนเกลี้ยง วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
1651 นิรมล นันทะสาร บ้านไพรพัฒนา ศรีสะเกษ
1652 ขวัญฤทัย ยกยศ บ้านช้างตะลูด เพชรบูรณ์
1653 กัลยา ประนม บ้านขอนแก่น สุรินทร์
1654 กมลวรรณ กัลยาบุตร หนองอารีพิทยา ศรีสะเกษ
1655 อุดมทรัพย์ บุญคง อนุบาลภูสิงห์ ศรีสะเกษ
1656 ณัฐนรินทร์ วรภัทรศิริสกุล วัดลั่นทม อ่างทอง
1657 สุภัทรา งามวิลัย รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1658 อรนุช มีเงิน วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
1659 ถิรธนา คำแพง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
1660 ธารารัตน์ แก้วมูล ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
1661 ปราญชรี นนตรี กระบากวิทยาคาร มหาสารคาม
1662 สายใจ ดียิ่ง วัดทุ่งมน พระนครศรีอยุธยา
1663 สุรางค์ศิริ พิเชษฐตระกูลชัย รร.เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
1664 ยุภาวดี วิชามุข กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
1665 บุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
1666 ชนะกฤษ ยอดแก้ว สวายพิทยาคม ศรีสะเกษ
1667 ไกรสร ชิณพันธ์ บ้านปุน ศรีสะเกษ
1668 ชยนันต์ ดาวเรือง รร.ห้วยปลากองวิทยาการ ตาก
1669 สันติศักดิ์ ยวงปรางค์ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
1670 สาริศา พรแก้ว บ้านโพนค้อ ศรีสะเกษ