Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล ของสำนักลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2561 (เริ่มต้นพัฒนาระบบ)

Developer

ประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566

Developer