Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2566

สำนักการศึกษา เมืองพัทยา

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


ชาย 1,593 คน : หญิง 1,455 คน : รวม 3,048 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียน 13
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 4
คิดเป็นร้อยละ 30.77%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 9
คิดเป็นร้อยละ 69.23%

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ เหล่าเสนา

3,048 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าสมุทร

0 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าอากาศ

0 คน
User Avatar

ข้อมูล ผู้บำเพ็ญประโยชน์


ชาย 0 คน : หญิง 0 คน : รวม 0 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลผู้บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียน 13
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 0
คิดเป็นร้อยละ 0.00%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 13
คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ข้อมูล ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด


ชาย 0 คน : หญิง 0 คน : รวม 0 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลยุวกาชาด อาสายุวกาชาด
โรงเรียน 13
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 0
คิดเป็นร้อยละ 0.00%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 13
คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จำนวน 3 คน

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

จำนวน 13 คน

ผู้กำกับลูกเสือ

จำนวน 60 คน

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด