Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


ชาย 32,636 คน : หญิง 21,594 คน : รวม 54,230 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียน 20,177
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 151
คิดเป็นร้อยละ 0.75%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 20,026
คิดเป็นร้อยละ 99.25%

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ เหล่าเสนา

53,869 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าสมุทร

361 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าอากาศ

0 คน
User Avatar

ข้อมูล ผู้บำเพ็ญประโยชน์


ชาย 129 คน : หญิง 506 คน : รวม 635 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลผู้บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียน 20,177
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 21
คิดเป็นร้อยละ 0.10%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 20,156
คิดเป็นร้อยละ 99.90%

ข้อมูล ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด


ชาย 0 คน : หญิง 8,305 คน : รวม 8,305 คน
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลยุวกาชาด อาสายุวกาชาด
โรงเรียน 20,177
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 45
คิดเป็นร้อยละ 0.22%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 20,132
คิดเป็นร้อยละ 99.78%

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จำนวน 357 คน

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

จำนวน 554 คน

ผู้กำกับลูกเสือ

จำนวน 5,014 คน

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด