Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course บุกเบิก [ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายสิทธิชัย  ชำนาญอักษร ชาย
2 นางสุมาลี  อารี หญิง
3 นางจินตนา  สิงทยม หญิง
4 นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ชุมอินทร์ หญิง
5 นางจิรฐา  หาญประสพ หญิง
6 ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ  ชาลีเชียงพิณ ชาย
7 นางกิมหลี  ทองประทุม หญิง
8 นายมออัมหมาด  ลัดเลีย ชาย
9 นางสาวปุญชรัสมิ์  บุญถาวร หญิง
10 นางศศิประภา  แก่งอินทร์ หญิง
11 นายจิรศักดิ์  กล้าวิจารณ์ ชาย
12 ว่าที่ร้อยตรีมานะ  เกตุพจน์ ชาย
13 นางสุวพิศ  สังขศรี หญิง
14 นางสาวสารี่  อินอิว หญิง
15 นางเพ็ญศรี  กองเกิด หญิง
16 นางวาสินี  ตั้งตระกูล หญิง
17 นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์ ชาย
18 นางประมวล  ชนะบุญ หญิง
19 ว่าที่ร้อยตรีทวี  ขาวผ่อง ชาย
20 นายธนิต  แสงเจริญ ชาย
21 นางนาตยา  เขียวขาว หญิง
22 นางศรีจันทร์  หางแก้ว หญิง
23 นางสาวอรนุช  มนต์แก้ว หญิง
24 นายสืบพงษ์  คนหลัก ชาย
25 นายนิโซะ  นิโมง ชาย
26 นางเครือวัลย์  มีภักดี หญิง
27 นายเผด็จ  เลือดขุนทด ชาย
28 นายสุเพ็ญ  นภาศิริโรจน์ ชาย
29 นางสาวออรยา  คูณขุนทด หญิง
30 นางสาวทองคำ  แซ่ลิ้ม หญิง
31 นางสาวสุภารัตน์  มณีคำ หญิง
32 นางศรีประภา  พิมพา หญิง
33 ว่าที่ร้อยตรีแวดอเลาะ  แวโดยี ชาย
34 นายอุทิศ  ใจใส ชาย
35 นายประภาส  อิ่มคำ ชาย
36 นางละมัย  แสงคงเรือง หญิง
37 นายพงค์ศักดิ์  สุวรรณขำ ชาย
38 นายก้องเกียรติ  กวยทองเปลว ชาย