Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.W.B. (สามัญรุ่นใหญ่) [ ห้วยยอด ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายนรินทร์  วัฒนบัญชา ชาย
2 นางขนิษฐา  ช่วยดิษ หญิง
3 นายธวัชชัย  คงฉาง ชาย
4 นายเสมา  ซั้มวุ้ง ชาย
5 นางนฤมล  เจษฎารมย์ หญิง
6 นายประวิทย์  ทองทับ ชาย
7 นายนัฐวุธ  รัตนพันธ์ ชาย
8 นายเสถียร  เกียรติเมธา ชาย
9 ว่าที่ร้อยตรีกร  ดีแก้ว ชาย
10 นายจรูญ  รักบุตร ชาย
11 นางเรณู  เอื้อตระการวิวัฒน์ หญิง