Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล หลักสูตรผู้นำ (A.T.C.) [ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางสาวศิตาพร  สายนาค หญิง
2 นายดำรง  ศรีบัว ชาย
3 นายพงษ์ศักดิ์  พบสุภาพ ชาย
4 นายพลภัทร  เลาหสูต ชาย
5 นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เจริญ หญิง
6 นายทศพร  เซี่ยงจ๊ง ชาย
7 นายเมฆิน  หวานชะเอม ชาย
8 นายวงศกร  จอมทอง ชาย
9 นางสาวปาริชาติ  ธีระเสฏฐกุล หญิง
10 นายคมสัน  รักกุศล ชาย
11 นายพิพัฒน์  ศรีประกายแก้ว ชาย