Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด [ บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางสุทธิรา  เครื่องพนัส หญิง
2 นางสาวสุภาพร  เสนนะ หญิง
3 นางพรสวรรค์  จันทร์เล็ก หญิง
4 นางกาญจณี  หงษ์หิน หญิง
5 นางชนิกานดา  เผ่าดี หญิง
6 นางชีวิน  ศรียา หญิง
7 นางทัศนีย์  อภิไชย หญิง
8 นางสาวพรพรรณ  บุรีแก้ว หญิง
9 นางนฤมล  แสงจันทร์ หญิง
10 นางดวงกมล  ท่านน้อง หญิง
11 นายราชันย์  พรหมทัศน์ ชาย
12 นางสาววนิดา  เจนใจ หญิง
13 นางสุขนิษฐ  มณีรีตน์ หญิง
14 นางปิ่นแก้ว  ไชยช่อฟ้า หญิง
15 นางสาวพาขวัญ  กลิ่นพูล หญิง
16 นางจันทร์ฉาย  กาใจ หญิง
17 นางสาวจุฑามาศ  ชาวคำเขต หญิง
18 นางอัจฉรา  เกิดแก่น หญิง
19 นางสาวศิราณี  นุธรรม หญิง
20 นางพัชราภรณ์  ต๊ะวรรณ หญิง
21 นางวิลาสินี  จันทร์หอม หญิง
22 นางสาวปัณฑิตา  เมืองใจ๋ หญิง
23 นางสาวสุคนธา  มหาเทพ หญิง
24 นางสาวเพ็ญศรี  วัฒนะกนกเรขา หญิง