Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด [ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฝาง ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ขาว หญิง
2 นางกรรณิการ์  การีรัตน์ หญิง
3 นางสาวพัทธนันท์  จันทร์ยะ หญิง
4 นางสาวสุชาดา  พลเยี่ยม หญิง
5 นายมงคล  มูลอินต๊ะ ชาย