Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.B.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่) [ นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางลักษณา  คำบอนพิทักษ์ หญิง
2 นางสาวสิริมา  ทรงหอม หญิง
3 นางสาวสิริลักษณ์  พรมเลิศ หญิง
4 นางสาวจรูญศรี  ศรีเชียงหวาง หญิง
5 ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  ศรีนิกร ชาย
6 นางสาวอมรรัตน์  กองสู หญิง
7 นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา หญิง
8 นางสาวภัทราวดี  คำภาษี หญิง
9 ว่าที่ร้อยตรีอยุทธนา  แสงเดือน ชาย
10 ว่าที่ร้อยตรีอิสระ  บรรจง ชาย
11 นางสาวโยธกา  ทองก้อนเบ้า หญิง
12 ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  ชัยเลิศ ชาย
13 นางสาววัชรีพร  บุญศรี หญิง
14 ว่าที่ร้อยตรีฉลอง  ป้องสีดา ชาย
15 นางสาวอารญา  สุขรมย์ หญิง