Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล S.S.B.T.C. (สามัญรุ่นใหญ่) [ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายอธิพงศ์  เอี่ยมละออ ชาย
2 นายนพรัตน์  พรมวงศ์ ชาย
3 นางสาวสุภาพร  ปันรัตน์ทน หญิง
4 นางสาววาสนา  บุญศรี หญิง
5 นายยุทธการท์  นฤพันธ์ ชาย
6 นายสมหมาย  สุวิกาโล ชาย
7 นายภูวดล  อัคนิถิน ชาย
8 นางสาววิราพร  สินันตา หญิง
9 นายสันติ  โองาวะ ชาย
10 นางสาวคริสตาภรณ์  หัวนา หญิง
11 นางขัตติยา  ปิยะรังษี หญิง
12 นายปราโมทย์  ประเสริฐเลิศอารีย์ ชาย
13 นายพจนวรรชย์  พรหมสวัสดิ์ ชาย
14 นายอภิรัช  สร้างสุขดี ชาย
15 นางการุณ  คำลาพิช หญิง
16 นายจิรายุส  ไตรรัตนโชติ ชาย
17 นางสาวธมลวรรณ  ด้วงอ้าย หญิง
18 นางสาวปิยะรัตน์  ใจตา หญิง
19 นางสุภลักษณ์  แก้วตา หญิง
20 นางสาวปิยเปรมกมล  วันติยา หญิง
21 นางสาวจริยา  มะศักดิ หญิง
22 นางสาวเยาวธิดา  เพชรทอง หญิง
23 นางสาวหทัยนันทน์  แก้วโชติ หญิง