Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือช่อสะอาด [ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิชัย ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นางกฤศณา  พิพัฒน์ศักดากร หญิง
2 นายเดชาธร  นวลแหยม ชาย
3 นายนพดล  ภู่ดัด ชาย
4 นางสาวบุญเรือง  จันทร์พรม หญิง
5 นางเบญญภา  พรมทรัพย์ หญิง
6 นางสายฝน  เจริญเรือง หญิง
7 นางสุกันยา  แดงมี หญิง