Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ผู้กำกับกองลูกเสือ [ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทา ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายทองสุข  จันทร์โอสถ ชาย
2 นางสาวดวงใจ  จันตา หญิง
3 นายศิลปชัย  ปันทะช้าง ชาย
4 นายสิงหราช  ยาโน ชาย
5 นางสาววาสนา  กันปันสืบ หญิง
6 นายนรินทร์  ศิลปเสริฐ ชาย
7 นางบุญทริกา  ยาโน หญิง
8 นายนเรศ  หะกาศ ชาย
9 นายธีรศักดิ์  สายป๋า ชาย
10 นายยุติธรรม  จินาติ ชาย
11 นายพรเทพ  วรรณคำ ชาย
12 นางฐิรกานดา  จินาเดช หญิง
13 นางสาวนภาพร  ยานิวงศ์ หญิง
14 นายพลชัย  จิตต์อัมพรสกุล ชาย
15 นางสาวสายชล  สุติน หญิง
16 นางสาวพนิดา  ตาพนัส หญิง