Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล รองผู้กำกับกองลูกเสือ [ วัดพลมานีย์ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายธนกานต์  ขวัญนาค ชาย
2 นางสาววิจิตรา  แสนวงมา หญิง
3 นางสาวสุพัตรา  แดงโสภา หญิง
4 นางสาวกุลธิดา  ดวงหะคลัง หญิง
5 นายประจวบ  เข็มทอง ชาย
6 นางสาวเพลินพิษ  สูงภิไลย์ หญิง
7 นางสาวปริญดา  แจ่มจำรัส หญิง
8 นางสาววรรณนิภา  ดอนพลัด หญิง
9 นายนรวร  กาฝั้น ชาย
10 นางสาวจิณณพัต  ณะจันทร์ หญิง
11 นางสาววริศรา  มีบุญ หญิง
12 นายชัชวาลย์​  ชัยพรม ชาย
13 นางสาวพณณกร  เกตุเลขา หญิง
14 นางสาวณิชมน  ชูในเมือง หญิง
15 นายผดุงศักดิ์  แวงโยธี ชาย