Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน [ ]
ลำดับที่ ชื่อ เพศ
1 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ชาย
2 นายสุราษฎร์  สุภาวงศ์ ชาย
3 นายอุทัย  โยชน์เมืองไพร ชาย
4 นางสาววรินทร์กุล  อาภาพูลสวัสดิ์ หญิง
5 นางอมรรัตน์  พิลาโท หญิง
6 สิบเอกเมฆ  อาจสมพงษ์ ชาย
7 นางผ่องศรี  บุญสาลีพิทักษ์ หญิง
8 ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง ชาย
9 นายวัชรพงษ์  แพร่หลาย ชาย
10 นายปราโมทย์  เจริญสลุง ชาย
11 นายพงษ์ศักดิ์  ดวงสุภา ชาย
12 นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ชาย
13 นายไพรัตน์  แดนขนบ ชาย
14 นายวรกิจ  ทากี้ ชาย
15 นายอาทิตย์  นิวาสวัฒน์ ชาย
16 นายพัฒนา  สุขหล้า ชาย
17 นางรัตนาภรณ์  พินิจนึก หญิง
18 นางสุนันทา  มีชัย หญิง
19 นางสุมาลี  รามฤทธิ์ หญิง
20 นายสุรจิตร  วัคจันทร์ ชาย
21 นายไกรยุทธ  พั้วสุข ชาย
22 นางพิธีพร  ภักดีพิทักษ์กุล หญิง
23 นายเทพฤทธิ์  สมบูรณ์ ชาย
24 นางวิสัย  มาตราช หญิง
25 นายสมชาย  ระติเดช ชาย
26 นายภัทราวุธ  อมรสิน ชาย
27 นายประเสริฐ  เอนกลาง ชาย
28 นางกชพร  มั่งประเสริฐ หญิง
29 นายมโน  บำรุง ชาย
30 ว่าที่ร้อยตรีสำเริง  ช่วยเรือง ชาย
31 ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์  เพ็ชรหิน ชาย
32 นายประเทือง  คงใหญ่ ชาย
33 นางราตรี  ผ่องแผ้ว หญิง
34 นายฐโชตณัฏฐ์  ขวัญเมือง ชาย
35 นายนายวิรัตน์  สังขมณี ชาย
36 นางธัญญารัตน์  พูลสวัสดิ์ หญิง
37 นางสุมน  ไชยเสนีย์ หญิง
38 นางณัฏฐ์  พชรกันย์สกุล หญิง
39 นางสุภาพร  คำแก่น หญิง
40 นายสุพจน์  วังบุญ ชาย
41 นายสุภาพ  ถิ่นกาญจน์ ชาย
42 นางฐิตาภรณ์  ปะนะสุนา หญิง
43 นายธีระเดช  ขอสุข ชาย
44 นางเพ็ญศรี  กองเกิด หญิง
45 นางประภากร  ทองน้อย หญิง
46 นายดรุณนิรุตน์  ศักดิ์อุบล ชาย
47 นายสุภาพ  มาธุระ ชาย
48 นางสาวนิภา  ใจทัน หญิง
49 นางสาวนภาพักตร์  วงศ์มณีนิล หญิง
50 นายเริงชัย  ทองทัพ ชาย
51 นายณรงค์  บำรุงวงศ์ ชาย
52 นายวิทยา  หอมหวล ชาย
53 นายสมกาย  แสนอ้วน ชาย
54 นายประวิทย์  ดวงจิตร ชาย
55 นายวันชัย  สกุลพอง ชาย
56 นายชูยศ  พยุงสุวรรณ ชาย
57 นายจรัส  คำอ้าย ชาย
58 นายปัญญา  กาฬหว้า ชาย
59 นายสมร  หอมศรี ชาย
60 นางนิภาวรรณ  สุวรรณน้อย หญิง
61 นายอุดม  ลีลา ชาย
62 นายวิรัตน์  คำเวียง ชาย
63 นายธนกฤต  นิลราช ชาย
64 นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา หญิง
65 นายสืบพงษ์  คนหลัก ชาย
66 นายอำนาจ  ภักดีโชติ ชาย
67 นายไทยศักดิ์  วงศ์คำ ชาย
68 นายโสรส  เนื้ออ่อน ชาย
69 ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ทองโสม ชาย
70 ว่าที่ร้อยตรีวีระ  วีระชาติ ชาย
71 นายอภินันทิชัย  แกระหัน ชาย
72 ว่าที่ร้อยตรีไพรัช  พิณทอง ชาย
73 นางกมลวรรณ  ป้องวิเศษ หญิง
74 ว่าที่ร้อยตรีสมคิด  มีธรรม ชาย
75 นางประมวล  เตชวงศ์ หญิง
76 ว่าที่ร้อยตรีชัยณรง  โสภณ ชาย
77 ว่าที่ร้อยตรีปริทรรศน์  กีรติมาก ชาย
78 ว่าที่ร้อยตรีประเวทย์  สันยาย ชาย
79 นายสมบูรณ์  บุญเชิด ชาย
80 นายพัฒนพงษ์  สีกา ชาย
81 ว่าที่ร้อยตรีบวร  จันทร์ธีระโรจน์ ชาย
82 นายเฉลิมพร  มณีกุล ชาย
83 นางกัญญา  สมบูรณ์ หญิง
84 นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว หญิง
85 นางละมัย  แสงคงเรือง หญิง
86 นายพรหมมิฬ  ยะนะโย ชาย
87 นายฤกษ์ชัย  ใจคำปัน ชาย
88 นางณัฐชนิกา  ทวีทรัพย์นวกุล หญิง
89 นางสาวนิตยา  แสนใจกล้า หญิง
90 ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา  บัวศิริ ชาย
91 ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร  ชำนาญนาค ชาย
92 นายนิคม  นามวงษ์ ชาย
93 นายสิริชัย  ศรีลาเคน ชาย
94 นายจรัส  ชูพูล ชาย
95 นายประจักษ์  ทอนอนันต์ ชาย
96 นางอานุชิต  แก้วก่า หญิง
97 นางสาววันเพ็ญ  บัวชื่น หญิง
98 นางสาวนงลักษส์  บุญคุญ หญิง
99 นายสุวิทย์  สันธนภัทรพงศ์ ชาย
100 นางสาวอุษณ๊ย์  ศรีเชียงหา หญิง
101 ว่าที่ร้อยตรีจงรักษ์  กันทา ชาย
102 นายปริญญา  ยาประเสริฐ ชาย
103 นายมานิตย์  ชัยอินทร์ ชาย
104 นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม ชาย
105 นางวิภารัตน์  เอี่ยววัฒนา หญิง
106 นายมานะ  โตสมบัติ ชาย
107 นายอานัส  สินเบญจพงศ์ ชาย
108 นางศรีวรรณ  คูนิอาจ หญิง
109 นายธนกฤต  ใจผ่องพุฒิ ชาย
110 นายชาย  ใจดี ชาย
111 นางสาวเสาวนีย์  บุญไทย หญิง
112 ว่าที่ร้อยตรีสมควร  กงเงิน ชาย
113 นางลัดดาวัลย์  คำเงิน หญิง
114 นายภูเบศวร์  อยู่ด้วง ชาย
115 นายวรวิช  ศรีระสันต์ ชาย
116 นายอุทัย  บุญเพชรทอง ชาย
117 นางเข็มพวง  รอดเจริญ หญิง
118 นายเอกพงษ์  โปธามูล ชาย
119 นายนิวัติ  สุขโพธิ์ ชาย
120 นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน์ ชาย
121 นางนริศรา  ใฝปวง หญิง
122 นายชัยเดช  หรีกประโคน ชาย
123 นายสำเร็จ  ไกรพันธ์ ชาย
124 นายสวัสดิ์  สดับสาร ชาย
125 นายโกวิท  ศิลาเณร ชาย
126 นายกิตติพงษ์  พรมทอง ชาย
127 นายเอกฉันท์  วงค์อินพ่อ ชาย
128 นางมาลินี  อโนทัย หญิง
129 นางสาววรวลัญช์  กันใจ หญิง
130 นายพีรวัส  นาคประสงค์ ชาย
131 นายภัทรเดช  สุทาธรรม ชาย
132 นางสาวภาวนา  วงศ์เพ็ญทักษ์ หญิง
133 นายวิฑูรย์  แก้วใหญ่ ชาย
134 นายวินัย  สุบิน ชาย
135 นายธีรเชษฐพัชญ์  ปราณี ชาย
136 นายจิรวัฒน์  สิงห์ทอง ชาย
137 นางสาวดวงนภา  ถิ่นทวี หญิง