Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2567

ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่


ชาย 106 คน : หญิง 0 คน : รวม 106 คน
ปีการศึกษา 2567
ข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียน 2,224
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 1
คิดเป็นร้อยละ 0.04%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 2,223
คิดเป็นร้อยละ 99.96%

เหล่าลูกเสือ และเนตรนารี

ลูกเสือ เหล่าเสนา

106 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าสมุทร

0 คน
User Avatar

ลูกเสือ เหล่าอากาศ

0 คน
User Avatar

ข้อมูล ผู้บำเพ็ญประโยชน์


ชาย 0 คน : หญิง 0 คน : รวม 0 คน
ปีการศึกษา 2567
ข้อมูลผู้บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียน 2,224
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 0
คิดเป็นร้อยละ 0.00%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 2,224
คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ข้อมูล ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด


ชาย 0 คน : หญิง 360 คน : รวม 360 คน
ปีการศึกษา 2567
ข้อมูลยุวกาชาด อาสายุวกาชาด
โรงเรียน 2,224
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100%
จำนวนที่กรอก 0
คิดเป็นร้อยละ 0.00%
จำนวนที่ยังไม่กรอก 2,224
คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

วุฒิ/หลักสูตรพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด