Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล รุ่นกลาง
ลำดับที่ ชื่อ จังหวัด
1 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
2 บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
3 นารีนุกูล อุบลราชธานี
4 รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
5 บ้านคอนสาย อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
6 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) อุบลราชธานี
7 สตรียะลา ยะลา
8 บ้านนานอก กำแพงเพชร
9 บ้านชัยภูมิ กำแพงเพชร
10 พุทธเกษตร แม่ฮ่องสอน
11 บ้านซำหวาย อุบลราชธานี
12 บ้านดงลาน ตาก
13 บ้านแก้งสว่าง อุบลราชธานี
14 โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
15 ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
16 เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
17 กระเบื้องนอกพิทยาคม นครราชสีมา
18 บ้านดอนไชยป่าแขม พะเยา
19 สวนศรีวิทยา ชุมพร
20 บ้านวังพิกุล สุโขทัย
21 ฮั่วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
22 วัดสลักเพชร ตราด
23 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) สุโขทัย
24 วัดหนองศาลา นครปฐม
25 บ้านอ้อตลิ่งชัน สุรินทร์
26 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
27 สงขลาวิทยาคม สงขลา
28 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
29 ภูเขียว ชัยภูมิ
30 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
31 พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี
32 บ้านหนองคูทรายมูล อุบลราชธานี
33 ควนเนียงวิทยา สงขลา
34 ไตรอรุณศึกษา พระนครศรีอยุธยา
35 เลิงนกทา ยโสธร
36 จ่านกร้อง พิษณุโลก
37 บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) เพชรบูรณ์
38 นิคมสร้างตนเองเทพา 2 สงขลา
39 บ้านนาล้อม พิษณุโลก
40 วัดพันลาน นครสวรรค์
41 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
42 สทิงพระวิทยา สงขลา
43 มัธยมวัดกลางโกสุม มหาสารคาม
44 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร
45 ผาผึ้งวิทยาคม ตาก
46 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) พังงา
47 วัดสุวรรณาวาส พังงา
48 พิชัยรัตนาคาร ระนอง