Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ ผู้จัดการอยู่ค่ายพักแรม
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ปรางค์วิไล นอบน้อม กาเจาะกุดทองหนองไผ่ สุรินทร์
2 พิจิตตรา วิชะนา คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
3 นัฐพล มังคะละ อนุบาลบ้านท่าปุย ตาก
4 นุสรา เฉียบแหลม บ้านโนนไชยศรี ร้อยเอ็ด
5 เจียมรัตน์ เจริญชัย บ้านบึงขวาง สุรินทร์
6 ใจเพ็ชร เพ็ชรกิ่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอครบุรี นครราชสีมา
7 เสริมศักดิ์ เสนภูงา การกุศลวัดบ้านยางเครือ ร้อยเอ็ด
8 ชัชพงศ์ ด้วงงาม กระบุรีวิทยา ระนอง
9 สุดาพิม จงรัมย์ แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
10 พัฒนะ สติภา บ้านโสน สุรินทร์
11 ธีรพจน์ กัญญาสุด บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
12 อนุชิต วิลามาศ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
13 ศิริยาภรณ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ บ้านผาแมว ลำปาง
14 อนุทิน อินทร์งาม วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
15 สุชาฎา ชนประเสริฐ ฐิติวิทยา กาญจนบุรี
16 มนต์เทพ สุดใจ เมืองนครนายก นครนายก
17 สุบิน จรบำรุง หลุงกัง กาญจนบุรี
18 พรศรี ชัยคีรี วัดประสพ สุรินทร์
19 ชำนาญ ทองดี รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ ตรัง
20 ชีวพล เครือใจวัง มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
21 อัมพร เสนา เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
22 มนัสวี นิจการ ทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา
23 สมชาย ดวงเนตร สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
24 ณชขวัญ สุขสำราญ บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
25 นิตินันต์ โพธิ์จิต รร.ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ
26 จุฑามณี จอมหงษ์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
27 ฐปนีย์ ไสยสุภีย์ ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) พระนครศรีอยุธยา
28 วีระยุทธ โอชำรัมย์ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
29 ศรายุทธ อรุณแย้ม คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
30 รตนพร พนมพร วัดดอนยอ นครนายก
31 สายจิตต์ คำรัตน์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
32 ชลิต ชมชื่นจิตร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
33 อาทิตย์ พรมตวง ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
34 อำนาจ มะลิงาม ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
35 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
36 พรทิพย์ สุขอร่าม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
37 วุฒิไกร กิ่งแก้ว สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
38 ภาวนา ทั่งพรม อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
39 วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ่์ บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
40 บังอร ทองคำ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
41 จุฑามาศ กุชโร บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
42 วัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
43 กาญจนา ทองดีเลิศ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
44 ศราวุฒิ นาครำพา รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน) กาญจนบุรี
45 ชิดชนก มีแก้ว เปร็งวิสุทธาธิบดี สมุทรปราการ
46 วีระวัฒน์ วงศ์สนิทรัตน์ วัดธรรมาภิรตาราม กรุงเทพมหานคร
47 ชวนชม วิบูลย์เพ็ง บ้านกระดาน สุรินทร์
48 สุรชา ยศรุ่งเรือง บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
49 สุภาภรณ์ นนท์ชนะ บ้านตาเกาตาโกย อุบลราชธานี
50 ชวลิต คงขำ บ้านตาเกาตาโกย อุบลราชธานี
51 นายรังสรรค์ อุทัยศรี บ้านตาเกาตาโกย อุบลราชธานี
52 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
53 จุฑามาศ ไชยพิมพ์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
54 ตีอาส๊ะ ยูโซะ นิคมพัฒนา10 นราธิวาส
55 ปภาศรี บุญเลิศ ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว กาญจนบุรี
56 ธีรพจน์ กัญญาสุด บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
57 รังสรรค์ สิริการ ผดุงวิทย์ ลำปาง
58 ทวีชัย ดวงแก้ว บ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสะเกษ
59 นันทกานต์ วัชรวิเศษโสภณ โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ
60 น้ำทิพย์ ทิพย์ศรีราช นารีนุกูล อุบลราชธานี
61 รุ่งรัศมี สินปรุ สวรรค์อนันต์วิทยา 2 สุโขทัย
62 จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิเกา ตรัง
63 กุสุมา เมียนแก้ว ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สงขลา
64 ปรียา นิคะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิเกา ตรัง
65 ปวีณา ธาราวนา แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
66 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
67 สุชาติ สารเฉวตร์ บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
68 วิภาลัย แปลกไธสง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
69 จิรานุช ศรีสงคราม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
70 ธวัชชัย นามนาถ คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
71 จินดา สีละพัฒน์ กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์
72 วารินทร์ ดอกนารี กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์
73 จงจรูญชัย อริยะดิบ บ้านน้ำก้อ เพชรบูรณ์
74 ประวิทย์ หนูสุข วิเชียรมาตุ ตรัง
75 วรวัส โพธิ์งาม บ้านนานวน อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
76 ศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
77 ไพรัช มีพันธ์ บ้านโพนครก สุรินทร์
78 อินทิรา เขียนสุข บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
79 วีระยา ภูรุ่งเรือง บ้านตำแย อุบลราชธานี
80 สายันต์ แหวนหล่อ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
81 กฤตยภัทร สีทาสังข์ บ้านโป่งกวาง เลย
82 ณัฐกาญจน์ สินธุไสย โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ
83 ประเสริฐ กำเลิศทอง วัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) จันทบุรี
84 ณัฏฐพร อินทรมณี ระโนด สงขลา
85 วีรศักดิ์ หวานใจ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
86 ภาณุพงศ์ สมอชัย บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
87 โกวิทย์ เผือกจีน อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
88 เด่น พลเศษ กมลลักษณ์ บุรีรัมย์
89 เฉลิมวุฒิ ชื่นมี ท่าสองยางวิทยาคม ตาก
90 อรทัย คำคง บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) อุทัยธานี
91 เกศสุดา อินทรโอสถ วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 นครนายก
92 วลัยพร เเก้วปิยทรัพย์ เมืองนครนายก นครนายก
93 วิจิตร ขาวขำ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นครนายก
94 สารนาถ แกล้วกล้า วัดโพธิ์แทน นครนายก
95 ยุทธศักดิ์ สินทะสุทธิ์ วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม ราชบุรี
96 ณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์ วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา
97 ทวีพร เหลืองกระโทก อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
98 ทัศวรรณ นุสีอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
99 อาทิตย์ ศิริคำ อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
100 ชนะพร เพียงคาม อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
101 กฤษณา พลอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
102 สมปอง ชัยภัย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
103 สุนทรเทพ ถ้ำกลาง อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
104 เพียรจิต พันธุ์โอภาส อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
105 พนมพร หุ้มขุนทด อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
106 อนุวัฒน์ เหล่ากาวี อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
107 ยลดา ดีสี อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
108 สมจินตนา รุ่งสกุล บ้านท่ามะขาม ราชบุรี
109 ครองทรัพย์ จันทร์หนองสรวง วัดสิตาราม กรุงเทพมหานคร
110 ธัญญารัตน์ ช้างสุวรรณ เมืองนครนายก นครนายก
111 ชนนิกานต์ แสนพรม หนองจอกประชานุสรณ์ อุทัยธานี
112 ลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
113 ธนพล สีมุขดา บ้านแหลมมะขาม ตรัง
114 ศวิตา ไกรเทพ บ้านแหลมมะขาม ตรัง
115 วรฉัตร ศรีเทพ บ้านแหลมมะขาม ตรัง
116 เสาวคนธ์ แก้วประเสริฐ สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต
117 เยาวภา รัตนาธรรม วัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) จันทบุรี
118 วิชัย สร้อยกูล วัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) จันทบุรี
119 กิตติ เนตรประโคน วัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) จันทบุรี
120 สุวิทย์ ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
121 เสาวนีย์ จินดา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสริมงาม ลำปาง
122 ณัฐพร จันทา มะนะศึกษา ชัยภูมิ
123 เจนจิรา ประจิตร มะนะศึกษา ชัยภูมิ
124 ธิดารัตน์ ต่อชีพ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
125 อนุชิต สีพรม มะนะศึกษา ชัยภูมิ
126 ปาริชาติ แซ่โง๊ว อนุบาลบ้านเด็ก พังงา
127 วิภาวรรณ พงค์สุวรรณ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
128 เรณู พลเสนา มะนะศึกษา ชัยภูมิ
129 สมคิด ออมสิน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
130 พีระศักดิ์ กิสูงเนิน มะนะศึกษา ชัยภูมิ
131 บำเหน็จ ป้องปัด มะนะศึกษา ชัยภูมิ
132 ชญานนท์ ปราบนอก มะนะศึกษา ชัยภูมิ
133 สุนีย์ กิติลาโภ อนุบาลกิตติเวศม์ สงขลา
134 ไพริน ติธรรมโม อนุบาลกิตติเวศม์ สงขลา
135 ไพสนธ์ ภูหัดธรรม คลองพิทยาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
136 อนุรักษ์ ทัดไทย วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
137 วินัส ปราสาททอง วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
138 พัชราภรณ์ พิมพ์ทอง บ้านกำไสจาน สุรินทร์
139 อารยา กระดานลาด บ้านกำไสจาน สุรินทร์
140 อนวัช อ่อนคำ บ้านกำไสจาน สุรินทร์
141 ยงยุทธ สังแสตมป์ บ้านเกาะหมี สงขลา
142 ศุภิสรา แก้วสุวรรณรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา
143 วิรศักดิ์ ปุสวิโร ไม้แก่นประชาอุทิศ สงขลา
144 หญิงพิชานันท์ ศรีใส อนุบาลกิตติเวศม์ สงขลา
145 นิศากร ศิริยุทธแสนยากร สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา
146 บุสริน ขุนชนะ กอบกุลวิทยาคม สงขลา
147 พรศรี วงศ์ไกร ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สงขลา
148 จินตนา คลังธาร ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สงขลา
149 จารุวรรณ สรประสิทธิ บ้านปากบางนาทับ สงขลา
150 จุฑารัตน์ ตันติวิเชียร บ้านปากบางนาทับ สงขลา
151 ฝาตีหม๊ะ หัสหมัด บ้านปากบางนาทับ สงขลา
152 เกวรินทร์ ชูบุญ บ้านปากบางนาทับ สงขลา
153 สุจินต์ แก้วประสิทธิ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
154 สายโสภา ทองสาย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
155 ธัญลักษณ์ คูนิอาจ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
156 พิมพ์นิภา สุโพธิ์ ดาราคาม กรุงเทพมหานคร
157 มารีย๊ะ มรรคาเขต บ้านบ่อหว้า สงขลา
158 สาธิต ส่าหนิ บ้านปากบางนาทับ สงขลา
159 สรรเสริญ ส่าหัส บ้านปากบางนาทับ สงขลา
160 จุฬารัตน์ สุวรรณมาลี บ้านปากบางนาทับ สงขลา
161 กมลชนก โหดนวล บ้านปากบางนาทับ สงขลา
162 มนตรี ใยระย้า บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตาก
163 สิริมา หมาดหลี ชุมชนบ้านปาดัง สงขลา
164 ภาวันชญา ขำอ่อน หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
165 ชัยวัฒน์ โกษาแสง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
166 มะยีดิง อาแวจู บ้านบาโงดุดุง นราธิวาส
167 สุธาสินี ปัญญาเจริญ อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
168 นุศรา กล้าหาญ อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
169 การะเกต ทองแย้ม อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
170 ศุภษร จันทร์ศักดิ์รา วิเชียรมาตุ ตรัง
171 ลัดดา ดวดไธสง สิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง
172 ธนาวัลย์ ทองรุ่ง อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
173 นิภา ขวัญอยู่สถาพร อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
174 ทิศนา ก้องไพรพนา อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
175 มุขชญา ปุรณะวิทย์ อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
176 ณัฐนันท์ เรืองชัย บ้านแม่ปิง แม่ฮ่องสอน
177 ชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ บ้านมาบป่าหวาย ระยอง
178 นภาภรณ์ ละมุนยองใย อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
179 เจษฎา สินสโมสร พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา
180 อรรถชาติ หินแปง ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง แม่ฮ่องสอน
181 วิทยา สุริยะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
182 สมพร หมายสุข พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา
183 สุทร สิงขรบรรจง บ้านสบเมย แม่ฮ่องสอน
184 ทิพารมณ์ กิ่งแก้วโกศล อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
185 อรทัย พงษ์ปิยะมิตร อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
186 ธารา แก้วทอง ขาณุวิทยา กำแพงเพชร
187 ธัญลักษณ์ หัสดร ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
188 อาทิตญา แดงเจริญ ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
189 วิชดาพรรณ อยู่คง บ้านด่านโง เพชรบุรี
190 สุจิตรา เมืองงาม บ้านด่านโง เพชรบุรี
191 สุนีย์ อินทร์จักร์ บ้านด่านโง เพชรบุรี
192 ปรารถนา คุ้มจินดา บ้านด่านโง เพชรบุรี
193 นารินทร์ ล้วนแก้ว บ้านด่านโง เพชรบุรี
194 รัชชาภรณ์ สุขประเสริฐ บ้านด่านโง เพชรบุรี
195 นันทนา เล็กน้อย บ้านด่านโง เพชรบุรี
196 ไอลดา แซ่เฮ่า บ้านด่านโง เพชรบุรี
197 สกุลรัตน์ คงเจริญ บ้านด่านโง เพชรบุรี
198 ศิริณา ช้างน้ำ บ้านด่านโง เพชรบุรี
199 สิริรัตน์ สว่างจันทร์ บ้านด่านโง เพชรบุรี
200 ศิริลักษณ์ ลำทะแย บ้านด่านโง เพชรบุรี
201 กันติพัศ เตโช บ้านเกาะนก พังงา
202 กิตติมา บุญรักษา วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) เพชรบุรี
203 ชวลิต ผลยลาภ วิทยาลัยการอาชีพสตึก บุรีรัมย์
204 สุรศักดิ์ เกษรมาลัย อุบลรัตน์ นครราชสีมา
205 รัชพล ทองเกื้อ ท้ายเหมืองวิทยา พังงา
206 จงรัก แก่งวงค์ บ้านคลองเจ้าเมือง ปทุมธานี
207 ฉลอง คุณประทุม วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
208 กีรติ ศรีสะเทือน ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
209 ประภัสสร พันเพ็ชร ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี
210 สุชัญญา พันธ์ทับ วัดลาดสนุ่น ปทุมธานี
211 รัตนา อารีย์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
212 พนิดา ปัสตัน สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
213 กาญจนา เหลือชั่ง สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
214 วันเพ็ญ ศรีประเสริฐ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
215 วันเพ็ญ นุชคง สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
216 อุเทน เชื้อวังคำ วัดท่ามะปราง สระบุรี
217 รุ่งพิชัย นาคำรอด วิชิตสงคราม ภูเก็ต
218 อนันต์ ยอดชมภู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
219 ณัฏฐา พละสุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
220 สุภาพร วงษ์อ่อน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
221 สุนีนาถ แวววงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
222 มะลิ ไชยพาฤทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
223 นิโลบล คำหงษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
224 ไชยา คำเมือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
225 มนัสชนก จิตราช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
226 วิไล อาษารินทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
227 อรดี ไชยบุรมณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
228 สุทธินัน สีอุดทา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
229 ปัญญา ภูบุญอ้วน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
230 จุฑามาศ พลนางาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
231 ณัฐกฤต ศรีดวง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
232 มณทิภา ดูหฤคำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
233 ปฏิวัติ วิวาจารย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
234 ชญานิศฐ์ แพนพา บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
235 น้ำฝน สมอ่อน บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
236 ธานินทร์ พรมวิชัย บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ลำปาง
237 เกรียงไกร กอวิเศษ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ลำปาง
238 อรุณรุ่ง พึ่งร่วมกลาง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
239 ประเสริฐ บุญคล้อย บ้านกำไสจาน สุรินทร์
240 กิตติพร เทียมทัด บ้านกำไสจาน สุรินทร์
241 กิตติศักดิ์ เสียงหวาน บ้านขุมดิน สุรินทร์
242 ธนกฤต แดงบางดำ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
243 สรนรินทร์ สิมสิน สงเปลือยวิทยายน กาฬสินธุ์
244 รัตนพงศ์ กงแก้ว ราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
245 เกรียงไกร จ่างแสง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
246 วาสนา ฐิตะวรรณ บ้านกองโค อุตรดิตถ์
247 ณัฐณิชา ไชยคิรินทร์ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สุรินทร์
248 ทัศนีย์ กองสิน บ้านสบลี ลำปาง
249 กานต์ธิดา ตินานพ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สุรินทร์
250 ภัทรภร เจนรอบ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สุรินทร์
251 มณีรัตน์ คงใจดี บ้านโคกกลาง สุรินทร์
252 ลภัสรดา แข่ขัน แสลมวิทยา ลำปาง
253 จรรยภรณ์ พนาเจือเพชร แสลมวิทยา ลำปาง
254 พชระ วงศ์บาง แสลมวิทยา ลำปาง
255 ภานุมาศ อินทร์ศรี แสลมวิทยา ลำปาง
256 เกศรินทร์ สุนันต๊ะ แสลมวิทยา ลำปาง
257 บุญลอย มูลน้อย แสลมวิทยา ลำปาง
258 วารี ใจอ้าย แสลมวิทยา ลำปาง
259 จันทิมา สายปิ๋ว แสลมวิทยา ลำปาง
260 กัญญารัตน์ พรมแตง อนุบาลจอมพระ สุรินทร์
261 เสกสรร ถือกล้า บ้านโนนเปือย สุรินทร์
262 สุวรรณาวดี มูลทรัพย์ บ้านยางชุม สุรินทร์
263 ณัฐวิภา บุญทวี นิคมสร้างตนเองปราสาท สุรินทร์
264 ชลิดา สุคนธ์ ทุ่งโพวิทยา อุทัยธานี
265 ศราวิน ไกรลำ อนุบาลรัศมี อุทัยธานี
266 สุภาพร มาวัน อรุโณทัย ลำปาง
267 พรประภา แก้วเกตุสี บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
268 ศรีรม ฉิมลี รัตนบุรี สุรินทร์
269 จุฑารัตน์ ยิ่งสม บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
270 ชยาภรณ์ บุญทะระ บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
271 กฤตพร คำนุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
272 ภัทรานิษฐ์ แสงอรุณ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
273 ศรีวิไล ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
274 อติชาต สร้อยจิต บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สุรินทร์
275 ทิพย์ภาวัลย์ เจริญผล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
276 กนิษฐา เห็นสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
277 บงกร เอี่ยมสะอาด บ้านยางเตี้ย สุรินทร์
278 สุจิตรา เดชสองชั้น บ้านยางเตี้ย สุรินทร์
279 กานต์สิรี ธนะบารมี บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
280 สมบัติ สวายชุม เสกวิทยาคม สุรินทร์
281 กิตตภพ ชุมคง บ้านบางตะเภา นครศรีธรรมราช
282 ธัญย์ญาธิป ฟองจางวาง เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
283 กฤติยา อินดี บ้านหนองโจงโลง สุรินทร์
284 สุระ ทบรมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกาบเชิง สุรินทร์
285 ประสิทธิ์ สีนารอด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
286 กฤษฎา ชัยกล้าหาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
287 สมควร แสวงสุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกาบเชิง สุรินทร์
288 ยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
289 มานิต แต้มแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
290 ไพจันทร์ ปากดีสี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
291 สมเกียรติ เฉลยอาจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
292 กรกนก แก้วเกิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
293 สุคนธา บุญจอม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกาบเชิง สุรินทร์
294 บานชื่น เกตุทอง ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล
295 ภานุรังษี คงธนกฤตกร มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
296 พิทักษ์ ลำพูน มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
297 สุธิพร ชัยพูน มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
298 ไพสน สำราญรมย์ หาดสนุกราษฏร์บำรุง ประจวบคีรีขันธ์
299 อัฟนัน ตาเละ ตาริกพิทยพัฒน์ ภูเก็ต
300 กฤษฎา นิยมเดชา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง ตรัง
301 สุทธิพงค์ หนูหว้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
302 เรวดี วัชรกาฬ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
303 นายกฤตบุญ บูรณ์เจริญ วัดเขาแก้วมุขดาราม สระบุรี
304 วิทวัส คงนวล วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
305 จิรวรรณ เดชทองคำ ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง
306 ศิริพันธ์ จุรุเทียบ บ้านนาชุม อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
307 วีระชาติ เนื่องขันตรี ศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์
308 ศิริศักดิ์ ทองเหมือน หาดสำราญวิทยาคม ตรัง
309 อาภรณ์ สุพรรณพงศ์ วัดคงคา นครศรีธรรมราช
310 ชรินทร์ เกิดพุ่ม บ้านน้ำหมัน อุตรดิตถ์
311 นิติชัย กวางศรี บ้านน้ำลี อุตรดิตถ์
312 รักษมล ยิ้มน้อย ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว กาญจนบุรี
313 ลัญจกร ทองทา วัดคงคา นครศรีธรรมราช
314 พรเพ็ญ ลีละหุต วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
315 ประสม ทองขวิด วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
316 ชมภู อุปการ วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
317 อภิวัฒน์ ลิ่มเจริญธนชาติ วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
318 วรวุฒิ ศรีมาศ คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
319 เมธี ทองรอด บ้านไผ่สี กาญจนบุรี
320 ศิริศักดิ์ ทีเกาะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
321 นิสารัตน์ ภัยภาค วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
322 ภัทรวดี ไล่กสิกรรม วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
323 อรอุมา ชุ่มไพศาล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
324 รัชพร ดิสภักดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
325 มาไล กรรณีวงษ์ วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร
326 สุรชัย ผู้ชงแก้ว บ้านจัน อุทัยธานี
327 เกียรติประวัติ เพ็ชรสวัสดิ์ บ้านนาเมืองเพชร ตรัง
328 สุภารัตน์ ภูช่างทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
329 วรรณา บู่สามสาย วัดท้องไทร นครปฐม
330 สุเชษฐ คิงคำ รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง ศรีสะเกษ
331 พักตร์วิมล รอดสันเทียะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
332 ดวงเดือน แก่สำโรง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
333 ธนาธิป อรัญโชติ ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน กาฬสินธุ์
334 กิตติ โพธิ์ใหญ่ ประภาสวิทยา กรุงเทพมหานคร
335 กรพิสิษฐ์ พุดแดง ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
336 จักรี ถิ่นพุดซา บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง
337 ภควัฒน์ วรวัตสิริกุล ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน
338 อุษา ฐิตินันท์ศรกุล ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน
339 รุ่งฤดี เลายี่ปา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน
340 บุญช่วย สูนทกิจ อนุชนศึกษา กาญจนบุรี
341 ปัญญา มนต์คล้ำ อนุชนศึกษา กาญจนบุรี
342 นงนุช บุญตาระวะ วัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร
343 รังสรรค์ กรึงไกร บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
344 กัลยาณี โชคสมงาม บ้านห้วยมาลัย กาญจนบุรี
345 โชติวัฒน์ สำเร็จศิลป์ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
346 ภิรมย์ จำตำบล โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
347 ระหง มาเจริญ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
348 ณัฐพงษ์ คนมั่ง วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
349 พรพรรณ มั่งคั่ง โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
350 เอมอร มณีศรี บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) สุรินทร์
351 อำภา หม้อทอง บ้านปะนอยไถง สุรินทร์
352 สุนัย นิยมสวน บ้านปะนอยไถง สุรินทร์
353 มะนิสา สารวิก โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
354 สิทธิราช ปาวงศ์ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
355 ชิดชนก ทัพธานี อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
356 วิภรัตน์ ตะไก่แก้ว อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
357 วรวิทย์ คงสิมา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
358 ชนัญชิดา นามมา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
359 รุ่งตะวัน ไชยบูตร อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
360 พัชรินทร์ โสภา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
361 ศิริลักษณ์ คนซื่อ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
362 กรภู ไชยวงศ์ บ้านหลวง น่าน
363 ัพันธ์ภิพรต รังษิโย วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
364 สุกัลยา พรมหอม วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
365 ปริยพันธ์ สุทธิสาร อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
366 กษมน พาณิชกระจ่าง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
367 ปาริชาติ ผ่องอำพันธ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
368 ฉัตราวัฒน์ อุปถัมภ์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
369 กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
370 ปรัชญา กุระคำ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
371 แจ่มจัทร์ เหตุถัง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
372 สุธาเทพ จันทะเลิศ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
373 อนันต์ คุณล้าน อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
374 วนิดา คำฝอย บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
375 ทัศนา สมสวย บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
376 สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์ บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
377 อัจฉรา อินทะโคตร บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
378 ทรงเดช ชิดดี บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
379 ปารณีย์ ลีพฤติ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
380 บุญเติม ศิลานันท์ บ้านขนาดมอญ สุรินทร์
381 มนันยา อิ่มนาง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
382 อัฌรินทร์ สว่างอารมณ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
383 จิราพร ไกรศรีวรรธนะ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
384 เอกชัย ไพโรจน์ บ้านทุ่งนารี พัทลุง
385 รติมา ทิพรักษ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
386 ประนอม พลเยี่ยม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
387 กุสุมา เพชรสังหาร อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
388 ธิดารัตน์ ศรีโพนงาม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
389 สุพัตรา สุพรรณภูวงศ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
390 แจ่มจรัส พันธศรี อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
391 ปณิชา สินมา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
392 เปมิกา จิตแนมพลกรัง บ้านสระบัว มหาสารคาม
393 กัญจนพร ศรีวงยาง บ้านสระบัว มหาสารคาม
394 นิราวรรณ์ ดิษระ บ้านสระบัว มหาสารคาม
395 คฑาวุธ ปริปุณณะ บ้านสระบัว มหาสารคาม
396 ชัด คำดี บ้านสลับ ศรีสะเกษ
397 ศิริภัทร ศิริโท บ้านแก้งสว่าง อุบลราชธานี
398 ยุทธพิชัย อมรการ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี สิงห์บุรี
399 สุบบรณ์ สีลาบา บ้านโพง ศรีสะเกษ
400 สัตยาพร เครื่องพาที บ้านโพง ศรีสะเกษ
401 ศิริวัฒนา เรือนรส บ้านโพง ศรีสะเกษ
402 สุนทร กุมรีจิตร บ้านโสน ศรีสะเกษ
403 สิริวิมล สังขสุจิต บ้านห้วยมาลัย กาญจนบุรี
404 ปวันรัตน์ ท่าทราย วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สมุทรสาคร
405 นัยนา เลี้ยงอำนวย วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สมุทรสาคร
406 ขวัญฤทัย ลิ้มอิ่ม วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สมุทรสาคร
407 รัฐกรณ์ อาศาสตร์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
408 วิฑูรย์ ศิริวงศ์ บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
409 วัชรพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี
410 ชินวัตร จงหมื่นไวย์ เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
411 รจนา ธงชัย ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ขอนแก่น
412 ยลดา ศิลา วัดโพธิ์ นครนายก
413 อังคาร พรรณขาม บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ขอนแก่น
414 สมนึก ไทยเถียร ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
415 เสาวลักษ์ สวัสดีผล ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
416 สุมาลี ถาวรวงษ์ ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
417 ถนอมนวล นิสวงศ์ บ้านจะเนียว ศรีสะเกษ
418 คมวิทย์ คมคาย วัดทุ่งมน พระนครศรีอยุธยา
419 สุพล ชูอินทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันตัง ตรัง
420 ปรียาดา พพพิมพ์ประสงค์ มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
421 สิทธิชัย สุขราชกิจ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
422 บรรจง ยาตรา บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
423 จินดา ศรีรวัฒน์ บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
424 นางกรุณา หอมสกุล บ้านเจียรพัฒนา ตราด
425 ราชนาวี กล้าหาญ สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
426 อภินันท์ บรรติราช ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี
427 นางสาวบังอร นิลฉวี บ้านเจียรพัฒนา ตราด
428 นุชนาฏ วัณณะสิริ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
429 รุ่งรัตน์ พานหนอ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
430 ศราวุฒิ โมกกงจักร ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
431 ณัฐพงศ์ วงศ์จอม ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
432 ธฤต ชำนิกุล ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
433 นุชจุรี ทองกำ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
434 อัมพร แพงมา ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
435 นิดานุช สายสุวรรณ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
436 นันท์ณภัส กันพงษ์ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
437 โพธิสาร สิทธิการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
438 เสน่ห์ แพนพันธุ์อ้วน บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
439 มณีรัตน เพ็งสลุง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
440 วัชรพงศ์ เอกตาแสง กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
441 วิภาวรรณ คำประภา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
442 กนิษฐา ยนต์ชัย ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
443 บรรเทา คุ้มฉายา ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
444 ปรารถนา เที่ยงธรรม ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
445 อัญชลี คณนาวุฒิ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
446 กมลศรี หอมสุวรรณ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
447 ดารณี ศรีสุข ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
448 ธัญพร สอนจันสี ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
449 นภัสรพี หงษ์ทอง ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
450 ณัฐชานนท์ ฐิติภัทราภรณ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
451 วรรณิภา เฉิดฉวีวรรณ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
452 วินัย ลิมป์รัชดาวงศ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
453 รัตนะ พวงแก้ว ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
454 ขวัญใจ พิมพ์พงษ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
455 ชวัลย์รัตน์ บูรณากาญจน์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
456 ภัทรดา กองแก้ว ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
457 อารีย์ สุภาพวรรณ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
458 นิตยา เหิมใจหาญ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
459 ไพโรจน์ เชื้อหนองปรง ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
460 ตรงกิจ สุขเหลือ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
461 พิชชา ศรีสุข ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
462 รัศมี พิมพ์พงษ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
463 สุรินทร์ ธนูรเวท ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
464 มณเฑียร เรียบเรียง ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
465 ศุภมิตร เหมือนจันทร์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
466 ศุภรดา สุนทรภัณฑ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
467 คมสัน โชระเวก ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
468 ตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
469 จรีพร วังคีรี ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
470 รุ่งวิมล ครคง ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
471 เกษสุรางค์ เย็นสินธุ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
472 จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
473 สุทิน อาจคงหาญ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
474 นันทวดี มีเนตรทิพย์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
475 ปรียาภรณ์ ดอกไผ่ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
476 บังอร โชระเวก ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
477 สรายุทธ ลอยวน หมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี
478 สุภาวดี สมัครสมาน บ้านสดอ สุรินทร์
479 ชัยวัฒน์ ศาลา บ้านหอย ศรีสะเกษ
480 สันทัด พวงมะเทศ บ้านหอย ศรีสะเกษ
481 ฐิตานันท์ นิยมพันธ์ บ้านหอย ศรีสะเกษ
482 เตือนจิตต์ สระทอง บ้านหอย ศรีสะเกษ
483 ปฐมวดี พันธ์ศรี บ้านหอย ศรีสะเกษ
484 เบญจวรรณ นามคุณ บ้านหอย ศรีสะเกษ
485 กีรติศักดิ์ สมบัติชัยแสง โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
486 เกรียงศักดิ์ ดอนไพร นามะเขือพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
487 นภาพร อักษรเจริญสุข รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
488 สุริยกันต์ ศรีผุยทวีโชค รร.ประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ
489 สมัย ธงศรี รร.ไตรมิตร ศรีสะเกษ
490 สุภชัย ผสมสา บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
491 สุกัญญา ยันตะบุตร รร.หนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ
492 สุพัด หาไชย รร.โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
493 นิตนาท ศรีราตรี รร.ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
494 ธีระพงษ์ อ่อนตา จุฬเทพ ชลบุรี
495 ชลธิดา เชื้อพรมธรรม รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
496 วุฒิชัย บุญไพโรจน์ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
497 สาริศฐ์ คำทาสี รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
498 ปรีดา คูณวงษ์ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
499 ญาณิศา คูณวงษ์ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
500 ณัฐธิดา กองไกรรัตน์ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
501 เวโรจน์ ทองเถาว์ บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
502 ทิวากร แจ้งสว่าง บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
503 จรรยาวรรณ พุฒจีบ บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
504 เบญจมาภรณ์ สมศรี บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
505 นิตยาภรณ์ เกษโสภา บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
506 อารญา เหิดขุนทด บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
507 มานิตา มีพันธ์ บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
508 รัชนี จันทร์แสน บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
509 ณัฐวุฒิ โพธิ์เงิน บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ยโสธร
510 วิภาวี วอยพิมพ์ รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น
511 วัชรินทร์ บัวด้วง ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
512 นภาพร บุญปัญญา บ้านเสียว ศรีสะเกษ
513 พรเพชร ใยทอน บ้านเสียว ศรีสะเกษ
514 สมศรี แก้วพรม บ้านเสียว ศรีสะเกษ
515 สุนทร นิยม บ้านเสียว ศรีสะเกษ
516 ราตรี สุพิมพ์ บ้านเสียว ศรีสะเกษ
517 กิตติกร สอนคำเวน บ้านเสียว ศรีสะเกษ
518 วิรวุธ พรหมทา บ้านเสียว ศรีสะเกษ
519 จรัญญา ทองวิเศษ บ้านเสียว ศรีสะเกษ
520 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
521 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
522 สโรชา กวาวภิวงศ์ บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
523 สุพัฒชัย ฤทธิเดช บ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี
524 ประยูร สารบรรณ บ้านดงกลาง ร้อยเอ็ด
525 สิทธิศักดิ์ นันภักดี บ้านดงกลาง ร้อยเอ็ด
526 ทองทิพย์ มะอาจเลิศ บ้านภูเขาทอง ร้อยเอ็ด
527 พรรณมณี มะอาจเลิศ บ้านนางาม ร้อยเอ็ด
528 ละมัย พรหมศร เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
529 สุภาพร วงศ์เชียงศรี ทองทาบพิทยา ลพบุรี
530 รดาณัฐ วุฒไพศาล ทองทาบพิทยา ลพบุรี
531 ไตรธร เศรษฐีธร ทองทาบพิทยา ลพบุรี
532 วรพร นามเทพ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
533 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
534 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
535 สามารถ สังข์วัดชุม ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี
536 เยาวนิตย์ เพิ่มธัญกรณ์ บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
537 เสริมเกียรติ แก้วกล้า บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
538 อมร ศรีนิล บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
539 ญาณิศา ประสารวงค์ มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี
540 วรภัทร ทองสาท ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
541 สัญธิชัย สาระคำ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
542 กนกพร สมบูรณ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
543 วรรณภา ดวงเบ้า ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
544 อิทธิพล สุวรรณพงศ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
545 นภาพล จำปรัตน์ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
546 ศุภางค์ ปาลสาร เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
547 วีระยุทธ พันทะมา วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี
548 สุวิภา จากผา บ้านดงมะหรี่ ยโสธร
549 ณรงค์ คชลี รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร พิจิตร
550 ณัฐทินันท์ เทียบชิง บ้านหนองเทพ สุรินทร์
551 นภาพร พฤตินอก บ้านหนองเทพ สุรินทร์
552 ชวลิต ทองรถ ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
553 ทวีศักดิ์ ขยันวงค์ ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
554 นิจิณัฐ อุสาห์ดี ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
555 อิสราพร เภรินทวงค์ รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จันทบุรี
556 สันติธรรม ศรีจันทร์ รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จันทบุรี
557 ภาณุพล กันวุฒิ ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
558 หทัยรัตน์ ด้วงอินทร์ รร.เทศบาล 4 ธนวิถี ยะลา
559 ทวี เอกวิลัย ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตาก
560 พลัฏฐ์ พัชรชาญเจริญ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
561 สุวัฒน์ ไกรสิทธิ์ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
562 ทัศนีย์ วิชัยดิษฐ รร.ทม.ท่าข้าม 3 สุราษฎร์ธานี
563 จิระนันต์ แสนตะระนะ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
564 นิยม บุริวงค์ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
565 วิสุพล พรมทันใจ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
566 สุนันทา งามสีทา บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
567 พิมพ์ปภัสสรา ศรีแก่นจันทร์ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
568 อภิญญา รังวัดสา บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
569 เชิดธวัช คะอังกุ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
570 จิราภา ตะเคียน บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
571 รัชฎาภรณ์ เทียงภักดิ์ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
572 ไพฑูรย์ จันทะนาม บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
573 จุฑามาศ ชมชัยรัตน์ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
574 อุดร แก้ววิรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
575 เกรียงไกร ปู่ยี่ เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
576 อภิชาติ อุปการ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
577 สุทธิพล ฉัตรเฉลิมเดช ทนาพรวิทยา ชลบุรี
578 สหวรรต แจ่มเจริญเกียรติ ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
579 บัญชา ผัดขัน บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) แพร่
580 สุวัฒน์ธนา ประมาณ วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
581 รัฐวัส สุพรรณ์พุทธา บ้านนาอ่างคำ เลย
582 เมฆิน มั่นชูขวัญสิริ บ้านทุ่งโป่ง เชียงใหม่
583 รังสรรค์ สิริการ ผดุงวิทย์ ลำปาง
584 อโณทัย ฉัตรสุวรรณ รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
585 ยุภาพร วีสเพ็ญ รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
586 ปธิญยา สีหะนันท์ รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
587 ศุภลักษณ์ โทนุสิน รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี