Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 อวิรุทธิ์ จันไตรย์ บ้านดงถาวร สุรินทร์
2 ภานุ องศารา กะทู้วิทยา ภูเก็ต
3 ณรงค์ทัย ชุมเมืองจีน วัดควนท่าแร่ สุราษฎร์ธานี
4 กรองกาญจน์ สังข์ทอง บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ สุราษฎร์ธานี
5 จตุรภัทร คำรศ อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) พะเยา
6 สุรบท วาทินนิรันดร บ้านนากลาง ลำพูน
7 ไพฑูรย์ ประเสริฐอินทร์ วัดคีม สิงห์บุรี
8 ณัฐธรธร สิทธิ บ้านปลาโด ร้อยเอ็ด
9 รัจณา เหมือนขวัญ วัดคีม สิงห์บุรี
10 เสริมศักดิ์ เสนภูงา การกุศลวัดบ้านยางเครือ ร้อยเอ็ด
11 เลอสันต์ นิลพัฒน์ บ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี
12 ไหมหยาน หลีโส๊ะ บ้านเกาะเสือ พัทลุง
13 สุธินี บุญอาจ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
14 นิคม มะแสน บ้านหนองปิด เชียงใหม่
15 กฤชเพชร ชัยเพ็ญ บ้านหนองปิด เชียงใหม่
16 ภีระพงศ์ สันต์ธนพงศ์ บ้านหนองปิด เชียงใหม่
17 ณัฏฐกิตติ์ สิทธิคุนยา บ้านสันปง เชียงใหม่
18 ณัฐพงษ์ จำปาศักดิ์ บ้านสันปง เชียงใหม่
19 จรัญ สุวรรณ บ้านสันปง เชียงใหม่
20 ธนากร แย้มวารี บ้านสันปง เชียงใหม่
21 นิคม เปียงชัย บ้านสันปง เชียงใหม่
22 ธารินทร์ พรรณวรรณ วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
23 เสกสรรค์ นาคพรม บ้านลานกระทิง กำแพงเพชร
24 กิตติชัย บุรัสการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
25 นพพร กาแก้ว เมืองแกพิทยาสรรค์ สุรินทร์
26 เกียรติภัทร์ คำตื้อ อนุบาลเลย เลย
27 ยุทธนา กล้าศึก บ้านปากน้ำ ระนอง
28 ศรีจิตรา เมืองโคตร บ้านขามป้อม มุกดาหาร
29 บุญส่ง พุ่มบาน ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
30 ยาใจ แกล้วกล้า คริสเตียนไพศาลศาสตร์ เชียงราย
31 ธนภัทร สิทธิสน วัดโคกทอง (บวรวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
32 ธนกฤต ณัฐนิคม วัดราษฎร์สโมสร พิษณุโลก
33 ธีระดนย์ ญาวิลาศ เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
34 สมคิด ล้อดี รร.เทศบาลวัดโชค ราชบุรี
35 สุรเดช ต้นบุตร ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
36 เรืองศักดิ์ ปิติสุข บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) ภูเก็ต
37 วราภรณ์ เสาร์โพธิ์งาม ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
38 มงคล อุตะมะ วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) พระนครศรีอยุธยา
39 พัฒนะ สติภา บ้านโสน สุรินทร์
40 อภิชาติ นามจันดี บ้านกุดหัวช้าง ชัยภูมิ
41 อาทิตย์ เทพบำรุง บ้านขะเนจื้อ ตาก
42 ยุทธพัด ศรีสมชัย ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
43 ทรงพล โทนสังข์อินทร์ อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
44 มีชัย ชาติไทยเจริญ อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
45 นฤมล เพชรแวว บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
46 นาจอนวค์ ธานีพูน เจริญราษฎร์วิทยา สุรินทร์
47 ภานุพงษ์ ออมแก้ว วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แพร่
48 ประสิทธิโชค เหมือยวงค์ ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ สระบุรี
49 ณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์ บ้านแม่เทย ลำพูน
50 ประธาน เทพคำอ้าย บ้านขะเนจื้อ ตาก
51 สนิท สาระทิศ นารีนุกูล อุบลราชธานี
52 มนตรี พิจิตรอาจ เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
53 วรเดช กาญจนโนพงษ์ บ้านดอยผีลู แม่ฮ่องสอน
54 โกสินทร์ ศรีบุรินทร์ บ้านโนนสว่าง อุดรธานี
55 ชาคริต อินแถลง อนุบาลเมืองลำพูน ลำพูน
56 พีรวัส ตั้งเวโรจน์สกุล บ้านดอนแดง อุบลราชธานี
57 พิพัฒน์ ปานบุญ แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง
58 ทิพย์อนงค์ ทับเอี่ยม วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) พิษณุโลก
59 ณัฏตยา บุตรดี ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
60 สุเทพ ชิตกุล ฐิติวิทยา กาญจนบุรี
61 กนกธร ปทุมทวีพร จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
62 เรืองรัตน์ โคสะสุ บ้านนาเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
63 นภาพร วิเวกวินย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
64 ศิริญา เดชะคำภู ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
65 สุรจิต พงศ์สิทธิศักดิ์ บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สกลนคร
66 สมจิตร วงษ์อิน ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
67 ลภัสกร เพชรน้อย ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ชุมพร
68 สมบัติ มันตะสูตร วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) พิษณุโลก
69 ชนะพล สุนทรนิล วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
70 เทิดทูน ปรือปรัง บ้านนาโก เลย
71 กิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์ ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
72 อำนาจ ใจบิดา บ้านโป่งเก้ง อุทัยธานี
73 พรมงคล กงยนต์ นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์
74 จิณณพัต ยายี สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต
75 สมพงษ์ ศรีเลิศ โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
76 กฤตยภัทร สีทาสังข์ บ้านโป่งกวาง เลย
77 สมพรชัย บุญธนาธิรัตน์ บ้านเบญจ์โนนดู่ อุบลราชธานี
78 วุฒิพล มุขแก้ว บ้านสันทรายคองน้อย เชียงใหม่
79 สุชาติ เอี่ยมสะอาด บ้านยางเตี้ย สุรินทร์
80 ประจบ ช้างอินทร์ นาบัววิทยา พิษณุโลก
81 ชะอ้อน อำพคุณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี
82 กฤษฎาอร สมตน บ้านบุ่งคำ อำเภอนาจะหลวย อุบลราชธานี
83 สุขสันต์ เทศแย้ม วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
84 ชนแดน หุุ่นเก่า บ้านหนองจิก ประจวบคีรีขันธ์
85 รัฐกิจ สีนวล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
86 วราภรณ์ โพธิ์เงิน วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
87 วีระชัย วรรณวิชิต ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
88 เบจพัฒน์ เสพสวัสดิ์ วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม
89 นภาภรณ์ พิทักษ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์
90 สายใจ สุกคุ้ม บ้านหินคอกควาย ตรัง
91 พรพิมล เวลาเกิด ลุ่มระวีวิทยา สุรินทร์
92 บังอร แก่นรักษ์ วัดสำนักคร้อ กาญจนบุรี
93 ธนโชติ เจริญเกตุ บ้านกุยแหย่ กาญจนบุรี
94 สุระชัย แสนเสิก บ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี) สกลนคร
95 จุไรวรรณ ตั้งคำ บ้านยางงาม สุราษฎร์ธานี
96 ยอดฉัตร์ จันดารักษ์ บ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) สุรินทร์
97 ปรัชญา สาครสุคนธ์ บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
98 มยุรฉัตร เงินทอง บ้านเนินทอง พิษณุโลก
99 กมลรส สุริโย บ้านซาต(มงคลวิทยา) สุรินทร์
100 เกรียงศักดิ์ ไชยเนตร บ้านบุญเรือง พะเยา
101 สุภาพรรณ ชูกลิ่น บ้านตะโม่ประชาสรรค์ พิษณุโลก
102 วิชุดา จิตรเที่ยง วิเชียรมาตุ 2 ตรัง
103 เนตรณรงค์ ขวัญสุย หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง
104 เกษม ยะมา บ้านแม่กา พะเยา
105 เพียงพิศ พงษ์สวัสดิ์ วัดนาขาม พิษณุโลก
106 มัทนฉัตร กล้าหาญ นครนายกวิทยาคม นครนายก
107 ธีระ กันตพฤกษ์ บ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) ประจวบคีรีขันธ์
108 สุพัฒน์ ทองเกต วัดท่าสำเภาใต้ พัทลุง
109 เฉลิมพล หน่อคำ บ้านปรางค์ น่าน
110 อนุวัตร เลิศประวัติ วัดโบสถ์สมพรชัย พระนครศรีอยุธยา
111 สิงหล กลิ่นน้อย ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) ชุมพร
112 หาญทรัพย์ธาดา เพ็งนารินทร์ สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
113 ภาณุพล กันวุฒิ ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
114 วีระยุทธ โอชำรัมย์ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
115 มลฑาทิพย์ ประสมสุข ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
116 วิระ มีนา บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก ขอนแก่น
117 ปรีชา นุชราชวงษ์ วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง(แช่มประชาอุทิศ) สมุทรสาคร
118 ชุติกาญจน์ ฉ่ำชมวิทย์ ฉัตรลิตราศึกษา ปราจีนบุรี
119 ศรายุทธ อรุณแย้ม คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
120 สายจิตต์ คำรัตน์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
121 อนุชา เจริญอภิศักดิ์ กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
122 เอกสิทธิ์ ใยทอน บ้านเสียว ศรีสะเกษ
123 ไปรวิท ลีประโคน บ้านตะโกรี บุรีรัมย์
124 สิโนทัย เพนเทศ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
125 ยงค์ จงสถาพรพิพัฒน์ บ้านยอดดอยวิทยา แม่ฮ่องสอน
126 อดิศรา เรืองสนาม บ้านอาแวะ สุรินทร์
127 วินัย คงสุขา บ้านโสน ศรีสะเกษ
128 ยลดา ดีสี อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
129 วิชัย ไกรสร มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
130 ยุทธชัย แสงจันทร์ บ้านควนนกหว้า พัทลุง
131 เสนีย์ อินทสระ บ้านหล่ายท่า ลำพูน
132 วิทวัส แก้วประดิษฐ์ บ้านสันมะเกลือ ลำปาง
133 เศกสันติ์ แสงใสแก้ว บ้านน้ำคำน้อย ยโสธร
134 ทินกร พลศรี กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กาฬสินธุ์
135 ญาณวิทย์ สร้อยจิตร บ้านรุน สุรินทร์
136 สำราญ ภูปุย บ้านรุน สุรินทร์
137 อาทิตย์ พรมตวง ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
138 อำนาจ มะลิงาม ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
139 ศิริราพร บุญยอ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
140 อรุณี อิสระโชติ บ้านอ่าวน้ำบ่อ ภูเก็ต
141 อนุชิต วิลามาศ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
142 เกรียงไกร พรมโสภา โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
143 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
144 ชลิต ชมชื่นจิตร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
145 ศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล หงษ์เจริญวิทยาคม ชุมพร
146 กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร วัดป่าไผ่ สระบุรี
147 กิตติภัณฑ์ น้อยยม หนองปลาหมอวิทยาคม สุโขทัย
148 บรรพต นนธิจันทร์ ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
149 ฉัตรชุมพล เสือเปีย เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี
150 สมใจ คงเหลือ วัดบ้านนา พัทลุง
151 จิรวัฒน์ บุญโปร่ง วังทองพิทยาคม พิษณุโลก
152 มารุต ภิรมย์ บ้านท่าหมาก สงขลา
153 จันทิมา ศรีเมือง บ้านเกาะไม้แหลม ชลบุรี
154 บุญธรรม กันทะเชียร ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
155 บุญศักดิ์ ทานะเวช ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
156 นรมน ศรีตระบุตร ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
157 สุขวิทย์ ปู้ทอง ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
158 วรชัย สีคลัง ดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
159 สกาวเดือน ฐานะทรัพย์ปัญญา ชุมชนบ้านนาด้วง เลย
160 ชุมพร เวชกามา ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
161 อธิปไตย ภูมลี ชุมชนบ้านปลาขาว อุบลราชธานี
162 กฤษฎา ทองกำเหนิด ศรียาภัย ชุมพร
163 ปรีชา ทรงกลด พุทธวิมุติวิทยา กาญจนบุรี
164 เอกลักษณ์ เทศเล็ก หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ชลบุรี
165 สมพร คำเหลือ ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
166 สันติ สิงหาพรม ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ชัยภูมิ
167 พรชัย นามภูษา นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
168 ทวีพงศ์ บุญถนอม รร.เทศบาลอินทปัญญา ชลบุรี
169 เพ็ญพักตร์ พิมพิรุจานันท์ มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี
170 ธัญชนก นิ่มดำ วัดบ้านนา พัทลุง
171 พัทธนันท์ สิงห์รักษ์ บ้านเนินสุวรรณ พิษณุโลก
172 ปราณีต ประคองพันธ์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
173 สำเริง นิลพัฒน์ บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
174 สุกัญญา คนกลาง ชุมชนบ้านทุ่งแฝก ปราจีนบุรี
175 เยาวรัตน์ วงศ์รอด ชุมชนบ้านทุ่งแฝก ปราจีนบุรี
176 บุษยา แช่มโชติ บ้านหลวงวิทยา นครปฐม
177 เรณู ล้ำเลิศ กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
178 นฤมล ก๋ำดารา บ้านหลวงวิทยา นครปฐม
179 มณีรัตน์ จอมสังข์ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
180 กฤษณพงศ์ สุขสมบูรณ์ บ้านหลวงวิทยา นครปฐม
181 ชาญวิทย์ สันดอน บ้านตะเคียนราม ศรีสะเกษ
182 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
183 สมชาย ทุมอาริยะ บ้านบางลาด กำแพงเพชร
184 เสงี่ยม อุไรรัมย์ บ้านตัวอย่าง บุรีรัมย์
185 รัชเวทย์ เกื้อกูล บ้านห้วยไคร้ สุโขทัย
186 ชัชวาลย์ คำโสกเชือก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
187 ณัฐพร วังศรีราช วัดบุญญราศรี ชลบุรี
188 ประพนธ์ อ่อนพรม เมืองเชลียง สุโขทัย
189 อภิวัฒน์ ศุภโกศล บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
190 จิรเดช บุญศรี เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี
191 ดวงนภา ทองน่วม ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
192 ณรงค์กร ท่าม่วง อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
193 ครรชิต เสียงล้ำ ชุมชนบ้านคำชะอี มุกดาหาร
194 สุมาลี ธรรมวัตร บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
195 อเนตร ดังคนึก เชื้อเพลิงวิทยา สุรินทร์
196 ปักธงชัย สวาสดิ์วงค์ มัธยมป่ากลาง น่าน
197 มานพ สุริยวงค์ บ้านตาลเลียน สกลนคร
198 นนทกร ตันเจริญ บ้านหัวโกรก ชลบุรี
199 พงษ์ศักดิ์ สุดวิเวก พุทธวิมุติวิทยา กาญจนบุรี
200 ธนยศ ไมตรีพันธ์ บ้านสระสมิง อุบลราชธานี
201 ประภาวริทร์ ศิลปเสถียรกิจ วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) พระนครศรีอยุธยา
202 อิสราพงศ์ โคสวิดา ปากน้ำชุมพรวิทยา ชุมพร
203 ปรีชา การสอสด ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
204 เจษฎา สิ้นภัย นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ศรีสะเกษ
205 อรุณสวัสดิ์ แก้วพิภพ บ้านโนนภูทอง เลย
206 พรนิภา ชะเทียนรัมย์ บ้านแสลงโทน บุรีรัมย์
207 อานุภาพ เมืองมานิตย์ บ้านหนองแห้ง แม่ฮ่องสอน
208 ภัทร สอนชอุ่ม วัดราษฎร์สโมสร ชลบุรี
209 สุทิดา บุญอะรัญ ผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี
210 รดิวันต์ ธราพิทักษ์กุล วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
211 ปริญา พลเดช สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
212 ดิเรก จันทร์ประทีป สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
213 อภินันท์ ขัตติยะ บ้านอมพาย แม่ฮ่องสอน
214 อาภาภรณ์ กระโจมแก้ว ซอย 26 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี
215 คงเพชร บุญชู บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
216 สรพงษ์ มีมิตรภาพ ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 แม่ฮ่องสอน
217 ศิริชัย สงผัด บ้านเสียว ศรีสะเกษ
218 ขจรเกียรติ เอกสามารถ บึงกาฬ บึงกาฬ
219 พิจิตรา รุ่งภาษา บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
220 อนันต์ วรรณประภา วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) ราชบุรี
221 กนกภรณ์ เทศผล วัดเนินมะคึก พิษณุโลก
222 คีแกน หลีเหลด ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล
223 คุณานนท์ เพิ่มพูล วัดโคกสลุง ลพบุรี
224 นิตภาพร สิมนาม บ้านหนองแก้วสำโรง ศรีสะเกษ
225 อภัย ทองทา บ้านขอนแก่น สุรินทร์
226 อัจฉรา ตุ้มสุวรรณ สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
227 อับดุลเลาะ แวเลาะ อาสาสุลดินวิทยา ยะลา
228 สุริยา รอดสบาย เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
229 กิตติกร นันทพัฒน์ ชุมชนหนองสอวิทยาคาร กาฬสินธุ์
230 สันติ จำปาเงิน บ้านโคกใส กาฬสินธุ์
231 อุเทน บำรุงนา ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
232 สุรกานต์ จันณะ ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) พิษณุโลก
233 วัชระ ศรีผง วัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี
234 พินิจ โคตรจันทร์ บ้านหนองฮาง อุบลราชธานี
235 มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
236 ประมูล​ นามวิชา ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
237 ชูศักดิ์ มะปรางค์ สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
238 เอกสิทธิ์ นามวัฒน์ บ้านตรมไพร สุรินทร์
239 พรเพชร พรสยม วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) สมุทรสงคราม
240 ศิริพร ธิติชัชวาล บ้านแม่สวรรค์หลวง แม่ฮ่องสอน
241 สุดบรรชา โคตสี ประสานมิตรวิทยา บึงกาฬ
242 ปัณณพร บูชาธรรม อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
243 ทิวาพร อยู่เย็น วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สระบุรี
244 ผ่องโสม ศรีพระจันทร์ ศรีลังกาวิทยา ลำปาง
245 วันเพ็ญ สำคัญจิต ทับปุดวิทยา พังงา
246 อำนวย สังข์ทองหลาง มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
247 วีรศักดิ์ เฟื่องฟ้า ทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา
248 ฐิติวรรณ แซ่ตัน ทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา
249 สุภาพร มุกดา เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) ชลบุรี
250 ศราวุธ สิทธิชัย บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ชุมพร
251 อินทร์ ศรีรักษา ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
252 กิตติวัฒน์ อาจญาจารย์ หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น
253 ธนกฤต อยู่จัตุรัส ราชประชานุเคราะห์ 3 ชุมพร
254 ยอดทรัพย์ กันธิยะ ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน
255 ตุลากรณ์ อ่อนนุ่ม อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) แม่ฮ่องสอน
256 นิมิตร สุสิมานนท์ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
257 พิรุฬห์วัฒน์ กฤตยานินทร์ บ้านดงห้วยเปลือย สกลนคร
258 อรุณ อุไร อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
259 นัธทวัฒน์ บานฤทัย ชุมชนบัวบานสามัคคี ชัยภูมิ
260 ชัยยุทธ กันทะยะ เพชรบูรณ์วิทยา เพชรบูรณ์
261 นิษณา น้ำเพชร ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
262 จารุนันท์ เชื้อดวงผูย บ้านดงหลวง มุกดาหาร
263 อิสระ เดือนดาว บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แพร่
264 จงจรูญชัย อริยะดิบ บ้านน้ำก้อ เพชรบูรณ์
265 พัณณิตา หงษ์สุข บางระกำ พิษณุโลก
266 ประเชิญ กูลรัตน์ อนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) สุรินทร์
267 วิภาลัย แปลกไธสง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
268 จิรานุช ศรีสงคราม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
269 นพพร ไกรศรี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
270 วีรศักดิ์ มหาวงค์ วังยางวิทยาคม นครพนม
271 ประสิทธิ์ ฉายสันติ์ บ้านลุงปุง สุรินทร์
272 วารินทร์ ดอกนารี กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์
273 ยุทธนา คะสุดใจ นครพนมวิทยาคม นครพนม
274 ลาศ ชูเชิด บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
275 ชัยวิเชียร เช่งยะ บ้านฟ่อน เชียงใหม่
276 มนทกานติ ล้วนประเสริฐ วัดนาขวาง สมุทรสาคร
277 สุเทพ ท่วมพุทรา รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย
278 ณชนก ลำต้น บ้านนาคาย อุบลราชธานี
279 ศิรินทร์รัตน์ พุ่มไสว แม่ฮ่างวิทยา ลำปาง
280 จงจิต ปรัชญพฤทธิ์ บ้านตลุงเหนือ กาญจนบุรี
281 วิเชษฐ์ หงษ์พงษ์ บ้านกุยแหย่ กาญจนบุรี
282 มาลัยทิพย์ วงษ์ภักดี บ้านขุมคำดงตาหวาน อุบลราชธานี
283 ไพรัช มีพันธ์ บ้านโพนครก สุรินทร์
284 ณัฏฐพร อินทรมณี ระโนด สงขลา
285 พิชชาญา เทพอาษา บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี
286 ณัฐสุรีย์ ศรีโกศล อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
287 วิทยา เตชะวงค์ สบเมาะวิทยา ลำปาง
288 วีระยา ภูรุ่งเรือง บ้านตำแย อุบลราชธานี
289 สุวรรณา คำมณี กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์
290 เอกภพ สุดสะอาด บ้านหินดาด นครสวรรค์
291 ณัฎฐพล ไคขุนทด นาหนองทุ่มวิทยา ชัยภูมิ
292 พิมพ์ปวีณ์ วงศ์อ้าย บ้านแม่งอนกลาง เชียงใหม่
293 พรชัย วัดเย็น บ้านหนองนมวัว นครสวรรค์
294 เมฆินทร์ รัศมีพรม ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มหาสารคาม
295 นพัชกร ปณฤทธิ์ เมืองยาววิทยา ลำปาง
296 อรชัย หมืีนนาที บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ตราด
297 อาทรศักดิ์ มังคละศิริ บ้านพุม่วง ลพบุรี
298 อาภาภรณ์ กระโจมแก้ว วัดหนองตามิ่ง ลพบุรี
299 ฌัลล์ โทเสร็จ วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สระบุรี
300 สกล กิจกล้า ท้ายเหมืองวิทยา พังงา
301 ชลดา บัวสี บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) พิษณุโลก
302 รชต จันดาพันธ์ ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา อุบลราชธานี
303 เขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ บ้านท่าข้าม พิษณุโลก
304 นะพาภรณ์ ปัญญาสาย คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
305 ภาณุพงศ์ สมอชัย บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
306 นิตินัย เรืองฤทธิ์ ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
307 นภารัตน์ บุระมาศ ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
308 อนุพงษ์ สิงห์ทองไชย กอรวกพิทยาสรรค์ ลำปาง
309 เกียรติ สิทธิวงศ์ อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ชัยภูมิ
310 สะอาด พลถาวร ชนิดา บุรีรัมย์
311 วิเชฏฐ์ อาจหาญ รร.เทศบาลวัดป่าเรไร ร้อยเอ็ด
312 ไมตรี สมชัย บ้านโนนหอม อุบลราชธานี
313 ยศวัฒน์ จันทร์ดี นครไทย พิษณุโลก
314 อดิเทพ เรืองชาญ อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
315 สุกานดา วัฒนสมบัติศิริ วัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) พิษณุโลก
316 พนม คณะคูณ โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
317 บัณฑิตย์ อยู่คง วัดเขาหินเทิน อุทัยธานี
318 วิโรจน์ ลอดทอง บ้านสร้างบก สุรินทร์
319 แสงเดือน วรรณรัตน์ บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา
320 พัชรพร โรจนรัตน์ บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ พังงา
321 ณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์ อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
322 เกศสุดา อินทรโอสถ วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 นครนายก
323 วรวัฒน์ ทองจันทร์ บ้านแม่ซา เชียงใหม่
324 อัมพรพันธุ์ ชนะชัย วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
325 ธันกนก สุภาวัฒนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี
326 สิทธิพรรณ มากมิตร รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
327 สุทธิชัย เพชรชมทรัพย์ ทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา
328 วริทธินันท์ ฟ้าเทศ วัดโพธิ์แทน นครนายก
329 ณัฐวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์ ร่องเคาะวิทยา ลำปาง
330 บุหงา สุขประเสริฐ อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
331 วีรชัย วะชุม นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม
332 ศุภรัตน์ แซ่ซิ้ม วัดสุวรรณคีรีวงก์ ภูเก็ต
333 กมลวัฒน์ จันทรังษี บ้านบ่อห้อ ลำปาง
334 จรัสศรี ฤทธิโชติ สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต
335 สว่าง ประทาสู บ้านยางกะเดา อุบลราชธานี
336 นีรนุช ตนคลัง บ้านบางหลาม พังงา
337 ณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์ วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา
338 ภณัฐญา สุขตลอด วัดโพธิ์แทน นครนายก
339 ภานุกูล บุญมี บ้านท่าแห พิจิตร
340 ดาวจิตร สีอาจ มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
341 อนุธิดา เกษมาลา มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
342 ทัศวรรณ นุสีอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
343 อาทิตย์ ศิริคำ อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
344 เพียรจิต พันธุ์โอภาส อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
345 พนมพร หุ้มขุนทด อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
346 สมจินตนา รุ่งสกุล บ้านท่ามะขาม ราชบุรี
347 สัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
348 ศรีสมพงศ์ วงค์สุวรรณ เมืองพังงา พังงา
349 กฤษณชัย จันทศร วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) อ่างทอง
350 วรวิทย์ เกาะกลาง บ้านลำแคลง ตรัง
351 พิมพ์พรรณ เผือกภูมิ บ้านแหลมมะขาม ตรัง
352 ธนพล สีมุขดา บ้านแหลมมะขาม ตรัง
353 พิมพ์ประกาย ศรีไตรัตน์ บ้านทุ่งยาว ตรัง
354 ชนัญธิดา ใจสมุทร บ้านดอนงาม สุราษฎร์ธานี
355 ชนเทพ สังข์ทองหลาง มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
356 โยธิน เกิดสมบูรณ์ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
357 ประชาสันต์ สำเรียนรัมย์ มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
358 อรอุมา แซ่ตั้ง เกาะยาววิทยา พังงา
359 เสาวคนธ์ แก้วประเสริฐ สิทธิ์สุนทรบำรุง ภูเก็ต
360 กิตติ เนตรประโคน วัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) จันทบุรี
361 สุวิทย์ ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
362 เจนจิรา ประจิตร มะนะศึกษา ชัยภูมิ
363 ภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
364 อนุชิต สีพรม มะนะศึกษา ชัยภูมิ
365 ปาริชาติ แซ่โง๊ว อนุบาลบ้านเด็ก พังงา
366 วิภาวรรณ พงค์สุวรรณ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
367 เรณู พลเสนา มะนะศึกษา ชัยภูมิ
368 สมคิด ออมสิน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
369 เชษฐา ฝั้นเมา บ้านหลวง เชียงใหม่
370 พีระศักดิ์ กิสูงเนิน มะนะศึกษา ชัยภูมิ
371 บำเหน็จ ป้องปัด มะนะศึกษา ชัยภูมิ
372 ชญานนท์ ปราบนอก มะนะศึกษา ชัยภูมิ
373 กมล แก้วอ่อน สิงห์บุรี สิงห์บุรี
374 เฉลิมรัตน์ หนูปาน บ้านหนองสองห้อง สระบุรี
375 เบญจมาศ เหลือถนอม บ้านชำสมิง สุรินทร์
376 ปานทิพย์ จุลบุตร บ้านซรายอ นราธิวาส
377 เกษณี พิมพาลัย วัดสันตยาราม นครนายก
378 ดนรอซัค เหล๊าะเร๊ะ บ้านป่าเร็ด สงขลา
379 รับขวัญ สุวรรณรัตน์ สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา
380 บุสริน ขุนชนะ กอบกุลวิทยาคม สงขลา
381 ฐาปนี มะลี สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา
382 มยุรฉัตร เงินทอง บ้านเนินทอง พิษณุโลก
383 ชนินท์ณัฐ สุริยะบุตร วัดวังปลาจีด นครนายก
384 วิไลพร แก้วเกาะสะบ้า วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 สงขลา
385 ขวัญฤดี เอี้ยวเล็ก รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ภูเก็ต
386 ทวี แซ่จิว รัตภูมิวิทยา สงขลา
387 สารภี ศิริวงศ์ สงขลาวิทยาคม สงขลา
388 ดนูวัส ทิพย์น้อย หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
389 วิริยา ช่วยมงคล หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
390 อาจารี ฉัตรมณี หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
391 พีรภพ แซ่หง่วน หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
392 ณิชกานต์ มณีนิล หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
393 บุญส่ง คงเอก หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
394 ศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
395 มะรอมลี อามะ บ้านมะรือโบตก นราธิวาส
396 ชัยวัฒน์ โกษาแสง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
397 มะยีดิง อาแวจู บ้านบาโงดุดุง นราธิวาส
398 ชัยณรงค์ สวนจันทร์ เทพา สงขลา
399 ยุพา รับไทรทอง สงขลาวิทยาคม สงขลา
400 นูรีย๊ะ บ่าวเบ็ญหมัด สิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง
401 อดิลัน เพชรนวล บ้านบาโงดุดุง นราธิวาส
402 ประดิษฐ์ สายแก้ว บ้านบาโงดุดุง นราธิวาส
403 ธนาวัลย์ ทองรุ่ง อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
404 ทิศนา ก้องไพรพนา อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
405 มุขชญา ปุรณะวิทย์ อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
406 สัญลักษณ์ แสงสว่าง บ้านเขาพระ สงขลา
407 สมพร หลักทรัพย์ จะโหนงพิทยาคม สงขลา
408 นภาภรณ์ ละมุนยองใย อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
409 อรรถชัย เมสังข์ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม
410 อนุพงษ์ โอรามหลง พัฒนาศาสตร์มูลนิธิ สงขลา
411 เจษฎา สินสโมสร พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา
412 อรรถชาติ หินแปง ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง แม่ฮ่องสอน
413 ฐานิดา สืบเหตุ บ้านบางใหญ่ พังงา
414 สุวิชญาน์ คงคาใส บ้านแม่สวรรค์หลวง แม่ฮ่องสอน
415 วีระยุทธ์ วงศ์สุวรรณ บ้านหนองแห้ง แม่ฮ่องสอน
416 กัญวรา วงศ์ธิดา ชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ฮ่องสอน
417 ทิพวรรณ พลพันธ์ ทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา
418 สรรเพชร ชูแก้ว ทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา
419 อัมรินทร์ พยาบาล ทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา
420 ธวัชชัย ณ นคร บ้านกะไหล พังงา
421 อุดม กูลดี อ่าวกะพ้อ พังงา
422 ไพฑูรย์ วิบูลอัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
423 ชูชาติ อังกุด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
424 ศศิร์ธา วิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
425 ธัญญารัตน์ งามผักแว่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
426 นันทิยา แสงทอง บ้านบางกรัก พังงา
427 วิทยา ศรีงาม ราชประชานุเคราะห์ 35 พังงา
428 ณัฐวุฒิ ถาวร บ้านหนองไก่เถื่อน เพชรบุรี
429 ธัญลักษณ์ หัสดร ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
430 วิชดาพรรณ อยู่คง บ้านด่านโง เพชรบุรี
431 สุจิตรา เมืองงาม บ้านด่านโง เพชรบุรี
432 สุนีย์ อินทร์จักร์ บ้านด่านโง เพชรบุรี
433 ปรารถนา คุ้มจินดา บ้านด่านโง เพชรบุรี
434 นารินทร์ ล้วนแก้ว บ้านด่านโง เพชรบุรี
435 รัชชาภรณ์ สุขประเสริฐ บ้านด่านโง เพชรบุรี
436 ไอลดา แซ่เฮ่า บ้านด่านโง เพชรบุรี
437 สกุลรัตน์ คงเจริญ บ้านด่านโง เพชรบุรี
438 ศันสนีย์ ทองเกิด บ้านด่านโง เพชรบุรี
439 กมลชนก ชูเนียม บ้านด่านโง เพชรบุรี
440 ศิริณา ช้างน้ำ บ้านด่านโง เพชรบุรี
441 สิริรัตน์ สว่างจันทร์ บ้านด่านโง เพชรบุรี
442 ศิริลักษณ์ ลำทะแย บ้านด่านโง เพชรบุรี
443 กันติพัศ เตโช บ้านเกาะนก พังงา
444 สิทธเดช เสนประดิษฐ์ บ้านหินลาด พังงา
445 ณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์ บ้านบางครั่ง พังงา
446 กิตติมา บุญรักษา วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) เพชรบุรี
447 ถนอมรัตน์ จู่สกุล นิคมสร้างตนเอง 2 พังงา
448 ธีระวัฒน์ เขมานุวงศ์ คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา
449 สุรเชษฐ์ ศรีนาทม เซกา บึงกาฬ
450 กมลรักษ์ ใบธรรม เซกา บึงกาฬ
451 วาทิน พุฒเขียว น้ำสวยวิทยา หนองคาย
452 สุรศักดิ์ เกษรมาลัย อุบลรัตน์ นครราชสีมา
453 รัชพล ทองเกื้อ ท้ายเหมืองวิทยา พังงา
454 ยงยุทธ นุชบัว วัดพืชนิมิต ปทุมธานี
455 วรรลบ โควินทะสุด อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ปทุมธานี
456 ฉลอง คุณประทุม วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
457 จักกิต แก้วประเสริฐ บ้านหนองแวงประชาสรรค์ บึงกาฬ
458 สุระชัย สินโศธร ประสานมิตรวิทยา บึงกาฬ
459 โกสินทร์ วิสุทธิ์ศรี บ้านหนองหมื่น หนองคาย
460 อมรเทพ ฮามวงศ์ บุ่งคล้านคร บึงกาฬ
461 อภิสิทธิ์ เหลืองธานี อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี
462 จุฑาทิพย์ อรุณรัตนื วัดบางพูน ปทุมธานี
463 กาญจนา คล้ายพุฒ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
464 อาจกิจ อมรอรช ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
465 สังวรณ์ เดชมัด ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
466 ศุภมาส ราชวัตร บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
467 นครินทร์ ซื่อสัตย์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
468 มานิตย์ แสงสุวรรณ์ สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา บึงกาฬ
469 วุฒินันท์ บุญสินธุ์ บัวแก้วเกษร ปทุมธานี
470 พรพิมล อาจชอบการ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
471 ชนสรณ์ มะยาระ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
472 วจี รจนศิลป์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
473 พิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
474 สำเนียง พินาธุวงศ์ เลิดสิน บึงกาฬ
475 สุภัทรา งามราชจักร ชุมชนสมสนุก บึงกาฬ
476 เอกชัย ธงล่อง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
477 ปุญญพัฒน์ ชัยสุข หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
478 พิตรพิบูล มนทาน้อย บ้านนางัวสายปัญญา บึงกาฬ
479 เสรี ทองคำ เวทีราษฎร์บำรุง หนองคาย
480 ติณห์ อินทยง วัดโสภณาราม ปทุมธานี
481 สุชัญญา พันธ์ทับ วัดลาดสนุ่น ปทุมธานี
482 วัฒนา สายแสงจันทร์ วัดศรีสโมสร ปทุมธานี
483 ศรีคิง แสงพรม โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
484 ทองน้อย ทับทิมหิน บ้านหนองขอน บุรีรัมย์
485 พนิดา ปัสตัน สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
486 วันเพ็ญ ศรีประเสริฐ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
487 ชุมพล ประกอบดี บ้านตระเปียงเตีย สุรินทร์
488 รุ่งพิชัย นาคำรอด วิชิตสงคราม ภูเก็ต
489 พะเยาว์ เฉลียวรัมย์ วัดบ้านสนวน บุรีรัมย์
490 สุพรรณ ทองศรี บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ บุรีรัมย์
491 ธาราทิพย์ ชูธวัช บ้านสี่แยกคลองศิลา สุราษฎร์ธานี
492 สุวพิชญ์ จันทร์สุริยะ อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลำปาง
493 อนุชา ทาปลูก ธงชัยวิทยา ลำปาง
494 อังคาร พลทม บ้านตัวอย่าง บุรีรัมย์
495 ศักดา ทัดสา หนองโพธิ์พิทยาคม นครพนม
496 สุภาพร วงษ์อ่อน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
497 สุนีนาถ แวววงศ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
498 วิลาสินี สวาศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
499 ถนอมทรัพย์ ทองเดช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
500 รัตนะ ม่วงกลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
501 ไชยา คำเมือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
502 มนัสชนก จิตราช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
503 ณัฐกฤต ศรีดวง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
504 อาภรณ์ แข็งฤทธิ์ บ้านโคกทุ่งยั้ง อุดรธานี
505 สถิต เชาวดี วัดบางเตย กรุงเทพมหานคร
506 สมควร คลังสูงเนิน นิคมพัฒนาสายโท 11 บุรีรัมย์
507 ศราวุธ เกร็ดรัมย์ อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สุรินทร์
508 ธานินทร์ พรมวิชัย บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ลำปาง
509 เกรียงไกร กอวิเศษ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ลำปาง
510 วีรพงศ์ หล้าวงศา บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ลำปาง
511 ขนิษฐา เอี่ยมวิลัย บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ลำปาง
512 ประเสริฐ บุญคล้อย บ้านกำไสจาน สุรินทร์
513 กิตติพร เทียมทัด บ้านกำไสจาน สุรินทร์
514 ณชญาดา แก้วแสงอินทร์ วัดบัวผัน กรุงเทพมหานคร
515 เชษฐา สายทน วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สระบุรี
516 ณัฐวุฒิ คำนวนวุฒิ วัดป่าคา สระบุรี
517 กิตติศักดิ์ เสียงหวาน บ้านขุมดิน สุรินทร์
518 ณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิล เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 เชียงใหม่
519 ธนกฤต แดงบางดำ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
520 สุชาติ หอมพวงภู่ อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
521 นาถนดา พงศ์ทวึสุข บ้านหนองยาว สุรินทร์
522 ณัฐกานต์ บุญสาลี บ้านซาต(มงคลวิทยา) สุรินทร์
523 ธัญญากรณ์ บุญหนัก บ้านซาต(มงคลวิทยา) สุรินทร์
524 ศักดิ์ชาย ทองศรี ลุ่มระวีวิทยา สุรินทร์
525 อดินันท์ กระจ่างจิตร บ้านยางบ่ออี สุรินทร์
526 นวลจันทร์ ทองอุดม ลุ่มระวีวิทยา สุรินทร์
527 นิภารา สมานมิตร ลุ่มระวีวิทยา สุรินทร์
528 ดำรงศักดิ์ อุ่นทา บ้านแม่ปั๋ง เชียงใหม่
529 นวลจันทร์ ทองอุดม ลุ่มระวีวิทยา สุรินทร์
530 บัลลังก์ ฉิมพาลี บ้านเทพนคร กำแพงเพชร
531 รัตนพงศ์ กงแก้ว ราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
532 มณเฑียร นาเจริญ บ้านซาต(มงคลวิทยา) สุรินทร์
533 สิทธิพงษ์ เพียรมี บ้านซาต(มงคลวิทยา) สุรินทร์
534 ศรีญดา มูลมั่งคั่ง บ้านตาเบา สุรินทร์
535 ทรงศักดิ์ ขันตี จิตราวิทยา เชียงใหม่
536 ปรีชา เกตุชาติ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สุรินทร์
537 ลลิตภัทร ตรงใจ บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สุรินทร์
538 ทัศนีย์ กองสิน บ้านสบลี ลำปาง
539 วรุฒ ฝางแก้ว บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สุรินทร์
540 พรสวรรค์ จันภิรมย์ บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
541 เด่นพิชิต สำรวมจิต บ้านสวายสอ 'ไกรปัญญานุเคราะห์' บุรีรัมย์
542 ปรัชญา โชโต สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
543 กิตติศักดิ์ พินิจ บ้านขี้เหล็กโนนจาน สุรินทร์
544 ปรีชา คลองงาม บ้านโคกสูง บุรีรัมย์
545 อาดุลย์ ดวงราษี ลุ่มระวีวิทยา สุรินทร์
546 สินีนาฎ รุจิตร์ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
547 สังเวียน ตีเสียง วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
548 มะลิจัน ศรีสุข วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
549 ไพรวัลย์ บุญถม วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
550 ชัชวาลย์ ชูเชิดดอก วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
551 ญานิตา ศรีอุทธา วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
552 สุทธิพงศ์ ทันแก้ว วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
553 ธัญญาภรณ์ กรรม์ภิรมย์ วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
554 ธัชนินทร์ ทองเกลี้ยง วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
555 นันท์นภัส อุสารัมย์ วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
556 มาลิ ไชยสิน วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
557 รัชนีย์ ฉวีรัมย์ วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
558 พัลลภ ศุภพันธ์ุมณี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
559 ชัยณรงค์ ใชยศรี บ้านชวดบัว นครนายก
560 อาณัติ สีเหลือง บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่
561 ภิญญาพัชร์ สำรวมจิตร ลุ่มระวีวิทยา สุรินทร์
562 นิชาภา เนยสูงเนิน บ้านบึงท่ายวน อุตรดิตถ์
563 พัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น บ้านบึงท่ายวน อุตรดิตถ์
564 ตรียุคล ผัดมอย ชุมชนบ้านคาย เชียงใหม่
565 ธีรพล ศรีทองอ่อน ชายเขาวิทยา อุตรดิตถ์
566 สุวรรณาวดี มูลทรัพย์ บ้านยางชุม สุรินทร์
567 สันติ บุญเรืองจักร กุตาไก้วิทยาคม นครพนม
568 พิทักษ์ชัย ศรีสะอาด บ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) สุรินทร์
569 ฐานิตดา โดยด่วน สันติสุข เชียงใหม่
570 ประชารัฐ ศรีไศล บ้านนานวน สุรินทร์
571 พิมพ์นิภา ชาชิต บ้านนานวน สุรินทร์
572 บุศรา บุญยงค์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
573 ณัฎฐา ชำนาญหมอ ชายเขาวิทยา อุตรดิตถ์
574 สุภาพร มาประกอบ บ้านปากคลอง อุตรดิตถ์
575 วีรเดช มะแพทย์ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สุรินทร์
576 เบญญทิพย์ อินทร์งาม ศรีสุขวิทยา สุรินทร์
577 นนทวัฒน์ แก้วเกษ พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี
578 ยุทธพงษ์ สุมาพันธุ์ ห้วยคตพิทยาคม อุทัยธานี
579 ศราวิน ไกรลำ อนุบาลรัศมี อุทัยธานี
580 เฉลิมพล พรหมสูง บัวเชดวิทยา สุรินทร์
581 ธรัญญา ดาทอง เมืองบัววิทยา สุรินทร์
582 ประเสริฐ สุขแสก นิคมสร้างตนเองปราสาท สุรินทร์
583 ศักดิ์ชัย ศิริวรรณ พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก
584 สานิตย์ ทองจันทร์ พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก
585 พินิจ วงษ์เป็นสุข วัดศิริมงคล สมุทรสาคร
586 ฐานุตรา อินทรศรี ศรีสุขวิทยา สุรินทร์
587 สรรเสริญ เมืองวงษ์ ศรีสุขวิทยา สุรินทร์
588 สงกรานต์ ศรีพันนา วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
589 วรวุฒิ มะลิวงษ์ พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก
590 นพรัตน์ สายบุตร ชุมชนบ้านตาหลังใน สระแก้ว
591 ไมตรี โคตรกะพี้ ภูลังกาพิทยาคม นครพนม
592 แพรวพรรณ คาดสนิท คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
593 ศรายุทธ ไชยตะมาตย์ คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
594 วิโรจน์ แก้วพิกุล นาแกพิทยาคม นครพนม
595 พิชันนิสา พลเยี่ยม โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม
596 พิจิตตรา วิชะนา คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
597 สมศักดิ์ ธรรมโม ท่าจำปาวิทยา นครพนม
598 กุลนาถ อัจฉริยะสงคราม วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) พิษณุโลก
599 กฤตพร คำนุ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
600 ศราวุฒิ แก้วกุลศรี บ้านคลองละวาน อุตรดิตถ์
601 ภัทรานิษฐ์ แสงอรุณ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
602 พงษ์ธร จันทร์เล บ้านรุน สุรินทร์
603 คำจันทร์ มณทาหอม นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
604 นพพร นามสว่าง สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
605 พรพรรณ วศะโสภณ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
606 รวีวรรณ ลำวิไล วัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี
607 ทราวุฒิ ปุ่นประโคน ตานีวิทยา สุรินทร์
608 ปาณิสรา ผลแม่น ปราสาทเบงวิทยา สุรินทร์
609 ปิยะรัตน์ พลอยเจริญ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
610 วิจักขณ์ เครือวิไล บ้านขะเนจื้อ ตาก
611 สมบัติ สวายชุม เสกวิทยาคม สุรินทร์
612 กิตตภพ ชุมคง บ้านบางตะเภา นครศรีธรรมราช
613 กรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุล บ้านข่อยวิทยา ลพบุรี
614 ธัญย์ญาธิป ฟองจางวาง เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
615 สุพัฒชัย ฤทธิเดช บ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี
616 สุนันทา ระเมียดดี บ้านโดง สุรินทร์
617 เบญจพร ตะคอนรัมย์ บ้านหนองโจงโลง สุรินทร์
618 ศิริลักษ์ ภูคำภา บ้านหนองโจงโลง สุรินทร์
619 วีระยา ชัยศรี บ้านขี้เหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง' สุรินทร์
620 สมพร ยอดจักร บ้านหนองโจงโลง สุรินทร์
621 วิจิตรา อุดมทรัพย์ บ้านหนองโจงโลง สุรินทร์
622 กวิสรา พงษ์ชาติ บ้านหนองโจงโลง สุรินทร์
623 อุบลวรรณ หมวดคงจันทร์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
624 พร้อมพันธ์ อินทวิเศษ สวนศรีวิทยา ชุมพร
625 กิตติชัย ดาวรุ่งรัมย บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
626 อนันต์ ยอดชมภู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
627 ชยพล บุญแรง รร.เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ พะเยา
628 รุ่งขวัญ นิษฐาธนากดุล บ้านบึงขวาง สุรินทร์
629 มูรชีดา สาหลัง สตูลศานติศึกษา สตูล
630 สัญญา จันทร์ร่ม ปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี
631 วิทยา ด่านบุพชาติ บ้านห้วยทรายเหนือ พิษณุโลก
632 สุดแดน อุดมไพรสนธ์ มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
633 ภานุรังษี คงธนกฤตกร มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
634 ภักดี กัลยา มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
635 ชนะภัทรณ์ ภัทรวงศ์ตระกูล มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
636 ธัญญารัตน์ อุบลวงศ์ มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
637 เฉลิมพล สมิโตมล มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
638 พรรณทิวา อินทญาติ มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
639 พิทักษ์ ลำพูน มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
640 สุธิพร ชัยพูน มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
641 เกวรินทร์ หมื่นแก้ว สันป่ายางวิทยาคม เชียงใหม่
642 สัจจกรญ์ กันปนก สันป่ายางวิทยาคม เชียงใหม่
643 ศุทธวีร์ นิลสมุทร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
644 กุลธร ดำศรี ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
645 เอกรัฐ รัมโพช อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา
646 บุษบา จันทรบูรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
647 กนกวรรณ จันทร์เพ็ง บ้านเถกิง สุรินทร์
648 อรทัย สิบหมื่นเปี่ยม เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
649 ธนวัฒน์ กองแก้ว เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
650 ธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
651 นฤพล สุรินทร์ บ้านดงป่าหวาย เชียงใหม่
652 วิภาวรรณ เจรียมพันธ์ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
653 คณิตา พรหมสุพรรณ​ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
654 ชชชรันต์ จันลา วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
655 ประกิจ เนยสูงเนิน รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
656 ชาตรี คงอ่วม อนุบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
657 พงษ์นรินทร์ จงกูล อนุบาลทับกวาง สระบุรี
658 ธีรยุทธ รักษารมย์ วัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี
659 วิทวัส คงนวล วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
660 ยุทธนา พุกสอาด สามัคคีวิทยา ลพบุรี
661 อัษฎาวุธ พันศรี วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สระบุรี
662 มานิตย์ สีแล วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สระบุรี
663 จำนงค์ ขันตี บ้านหนองโจงโลง สุรินทร์
664 ดนุพล วงศ์พนัสสัก ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน
665 คมกริช แหงมปาน เมืองเชลียง สุโขทัย
666 เอกชัย เชื้อพราหมณ์ ปากน้ำหลังสวนวิทยา ชุมพร
667 พรรณภา พฤทธิ์ตระการ ทรัพย์ราษฎร์บำรุง ลพบุรี
668 ศิริพร มากมี อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
669 สมคิด ฉิมมุจฉา นารายณ์วิทยา ลพบุรี
670 วิมล คนมั่น นารายณ์วิทยา ลพบุรี
671 อภิชาติ อารีกิจ บ้านทุ่งเกราะ นครศรีธรรมราช
672 วรวิทย์ ชิดชอบ ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี
673 อรวรรณ ทองดี บ้านคำกลาง ยโสธร
674 สุทัศน์ ทองจันทร์ บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) อุตรดิตถ์
675 สายฝน ยะจรรยา สองแคววิทยาคม เชียงใหม่
676 ธีรพล รวมธรรม บ้านหลวงวิทยา นครปฐม
677 นันทกิจ ทวนประเสริฐ บ้านหลวงวิทยา นครปฐม
678 ทิพวรรณ ระย้าทอง บ้านหลวงวิทยา นครปฐม
679 จำนงค์ ภักดี บ้านหลวงวิทยา นครปฐม
680 สุจินต์ ศรีสว่าง บ้านหลวงวิทยา นครปฐม
681 อารียา พงศ์พัชราพันธุ์ บ้านหลวงวิทยา นครปฐม
682 ปาริชาติ รักญาติ วัดบางเดื่อ ปทุมธานี
683 จิราพร สายสวาท บางบัวทอง นนทบุรี
684 สุรเดช มีนาง บ้านนามกุย กาญจนบุรี
685 วีระชาติ เนื่องขันตรี ศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์
686 ศักดิ์ชาย ขวัญสิน วัดบ้านม้า ลำพูน
687 สิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์ บ้านปากน้ำ ระนอง
688 ณัฐพล หทัยเมธา บ้านปากน้ำ ระนอง
689 วีราภรณ์ เบญจประเสริฐ บ้านปากน้ำ ระนอง
690 ปัทมา พรหมจันทร์ บ้านปากน้ำ ระนอง
691 ภาคิน ศานติทรรศน์ บ้านปากน้ำ ระนอง
692 พรพรรณ จิรภัทรสกุล บ้านปากน้ำ ระนอง
693 วิจิตรา ทองขาว บ้านควนอินทนินงาม ตรัง
694 พิชัยพงศ์ สุขะเจริญศิริ บ้านปากน้ำ ระนอง
695 คณวัฒน์ ตองสู้ บ้านปากน้ำ ระนอง
696 ณทัย เครือสีดา บ้านปากน้ำ ระนอง
697 นุจรินทร์ คชฤทธิ์ บ้านปากน้ำ ระนอง
698 ลุคมาน สะมาโระ บ้านปากน้ำ ระนอง
699 ศิริศักดิ์ ทองเหมือน หาดสำราญวิทยาคม ตรัง
700 ณัฐพร อัคนิถิน หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) อุตรดิตถ์
701 สุพรรษา เสือน้อย อนุบาลชุมชนหัวดง อุตรดิตถ์
702 สุวรรณ นนปินะ ราชานุบาล น่าน
703 ประภาส คำปา แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง
704 ปราโมทย์ กิวัฒนา บ้านหลวง น่าน
705 รณชัย โถดอก บ้านแม่อ้อใน เชียงใหม่
706 อรภิณธุ์ พรหมอินทร์ บ้านน้ำหมัน อุตรดิตถ์
707 นิติชัย กวางศรี บ้านน้ำลี อุตรดิตถ์
708 จันทร์เพ็ญ จั่นเจริญ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
709 ธีพัฒน์ ดอนปิน บ้านแม่อ้อใน เชียงใหม่
710 เอกชัย พรหมเผือก บ้านปางวุ้น อุตรดิตถ์
711 นิฤมล ดาสี บ้านปางวุ้น อุตรดิตถ์
712 มนตรี แจ่มศรี ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
713 ภรณ์ทิพย์ ผุดดวง วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
714 ชมภู อุปการ วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
715 อภิวัฒน์ ลิ่มเจริญธนชาติ วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
716 จุฑามาส เรืองบุตร บ้านเหล่าเมย ยโสธร
717 ณัฐพงศ์ บุณยารมย์ บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
718 ไซนูนอาบิดีน อาลี บ้านยือนัง ยะลา
719 บัวขาว วงศ์ก่ำ บ้านปงตำ เชียงใหม่
720 เนาวรัตน์ สันกาวี บ้านปงตำ เชียงใหม่
721 ศุภลักษณ์ ปูหลู บ้านปงตำ เชียงใหม่
722 จิราลักษณ์ ศรีใจวงค์ บ้านปงตำ เชียงใหม่
723 จีรพร อิงคสันตติกุล บ้านปงตำ เชียงใหม่
724 มัลลิกา บัวนุ่ม บ้านปงตำ เชียงใหม่
725 กัลยาณี อินภิไชย บ้านปงตำ เชียงใหม่
726 นภาวรรณ ปันทะวงศ์ บ้านปงตำ เชียงใหม่
727 รพีกาญจน์ รุ้งปกรณ์นันท์ บ้านปงตำ เชียงใหม่
728 ธีรวุฒิ วิเศษคร้อ ชุมชนบัวบานสามัคคี ชัยภูมิ
729 สมชาย ขอสินกลาง ชุมชนบัวบานสามัคคี ชัยภูมิ
730 เอกพล ภูฉายยา ชุมชนบัวบานสามัคคี ชัยภูมิ
731 อุทิศ คัมภีระ ชุมชนบัวบานสามัคคี ชัยภูมิ
732 อัครเดช ทาณรงค์ ชุมชนบัวบานสามัคคี ชัยภูมิ
733 ถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
734 วรวิทย์ คำทอก บ้านนาชุมแสง ขอนแก่น
735 ธนัชกฤต แฝงสีดา บ้านนาชุมแสง ขอนแก่น
736 เอกพล กาวีวน วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สมุทรปราการ
737 วาสนา งามจันอัด ชุมชนบ้านทุ่งแฝก ปราจีนบุรี
738 องอาจ อัครสาร บ้านหนองศาลา ขอนแก่น
739 สุรชัย ผู้ชงแก้ว บ้านจัน อุทัยธานี
740 พงศ์พันธ์ุ สารศรี บ้านห้วยน้ำจาง เชียงใหม่
741 จริญญา อร่ามเรือง วัดท้ายทะเล นครศรีธรรมราช
742 ชญานุศพัฒค์ นาท่ม บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
743 อาทิตย์ ทองสุวรรณ์ บ้านเวียงฝาง เชียงใหม่
744 ณภัทรชล นาคแป้น บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
745 สมศรี หนูตะพง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
746 นพพร กลับพงศ์ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
747 สายพิน คงพระบาท บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
748 ไอลดา คงพระบาท บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
749 พัชนี ทุมดี บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
750 นลินี เศียรประดับ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
751 เยาวเรศ บัวขาว บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
752 สาคร เกษโร บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
753 นันธิดา เรืองศรี บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
754 ปริยากร จันทร์คง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
755 สุวรรณา โชติทอง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
756 อำนวย ประจง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
757 ธราธิป ส่งเสริม บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
758 จิรภา บุญชูวงศ์ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
759 ศราวุธ พวงทอง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
760 สุทิน นวลพลับ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
761 สุณีษา นวลพลับ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
762 สรชัช ขาวทอง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
763 บุบผา พูลพิพัฒน์ บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
764 ราตรี มั่นคง บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
765 เรณู คงมณี บ้านปากเชียร นครศรีธรรมราช
766 ศิราวรรณ จอมอูป ประดู่วิทยา เชียงใหม่
767 เพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน์ บ้านโนนแดง อุบลราชธานี
768 เข็มทอง พงษาปาน บ้านโนนประทาย ยโสธร
769 วันเพ็ญ กีรติจำเริญ วัดพเนินพลู ราชบุรี
770 ชยันต์ กันสีเวียง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
771 นิกร พันธ์น้อย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
772 กฤษณ์ ธนาภาวงศ์ ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
773 อภิสิทธิ์ โพธิ์ศรีทอง เขาวงพระจันทร์ กาญจนบุรี
774 สุจิตราภรณ์ หันไชยเนาว์ ท่ากลางแจ้งจมวิทยา กาฬสินธุ์
775 บัญชา บุญธรรม บ้านหนองกุลา พิษณุโลก
776 ราชสิทธิ์ สถิตยัง บ้านหนองกุลา พิษณุโลก
777 พงษ์เทพ อุ่นอก ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
778 พรนิพา สง่ามั่งคั่ง นิคมวิทยา ระยอง
779 จักรี ถิ่นพุดซา บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง
780 จุฑารัตน์ วิกล อุดรมงคลวิทยา อุดรธานี
781 ณรงค์พันธ์ การพันธ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
782 ภควัฒน์ วรวัตสิริกุล ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน
783 บุญช่วย สูนทกิจ อนุชนศึกษา กาญจนบุรี
784 ณัฐฐินันท์ เปี่ยมปาน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) เพชรบุรี
785 รัชณพงษ์ อุฬารโชค เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง
786 อรรถพล พูลศรี พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
787 บรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 กาญจนบุรี
788 วิจิตร์ พิกุลทอง วัดสองคอนกลาง สระบุรี
789 รังสรรค์ กรึงไกร บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
790 ธวัช ฤกษ์สง่า วัดฤกษ์บุญมี(ภักดิ์ตะลุ่มปิยราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา
791 เวคินทร์ จูฑานุวงศ์ เมืองหลังสวน ชุมพร
792 อรรถกร จันทร์เทวี โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
793 ณัฐพงษ์ คนมั่ง วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
794 ธีระ สวนบุรี การุญวิทยา สุรินทร์
795 พรนภา สุทธิสาร โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
796 ศุลีพร พึ่งมี บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
797 ภานุกิจ อินทร์ชัย บ้านคลอง สุรินทร์
798 นิศารัตน์ ปทุมมาศ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
799 คาวี ภูเพ็ชร อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
800 อัครชัย แก้วดี บ้านภูดินพัฒนา ศรีสะเกษ
801 สุพจน์ สุรเสน บ้านโคกวัด สุรินทร์
802 อุษณีษ์ ศรีสม บึงนครประชาสรรค์ สุรินทร์
803 สิทธิราช ปาวงศ์ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
804 เอกลักษณ์ คำอ้วน วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
805 อัจฉริยะ บุตรแก้ว วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
806 จักริน จันทขันทร์ วัดควนสามโพธิ์ พัทลุง
807 มีสง่า ขาวงาม บ้านสำโรง สุรินทร์
808 วิภรัตน์ ตะไก่แก้ว อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
809 วรวิทย์ คงสิมา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
810 ชนัญชิดา นามมา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
811 รุ่งตะวัน ไชยบูตร อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
812 พัชรินทร์ โสภา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
813 ศิริลักษณ์ คนซื่อ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
814 อานนท์ นุแรมรัมย์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
815 จารุวัตร หัสดี ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
816 กรภู ไชยวงศ์ บ้านหลวง น่าน
817 ัพันธ์ภิพรต รังษิโย วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
818 สุกัลยา พรมหอม วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
819 ฉัตรชัย ถินขาว วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) พระนครศรีอยุธยา
820 ปริยพันธ์ สุทธิสาร อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
821 กษมน พาณิชกระจ่าง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
822 ปาริชาติ ผ่องอำพันธ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
823 ฉัตราวัฒน์ อุปถัมภ์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
824 ปิยะวงษ์ หมายดี อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
825 ปรัชญา กุระคำ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
826 ธฤตมน อุ่นเมืองแก้ว บ้านหนองบัวโนนเมือง ขอนแก่น
827 แจ่มจัทร์ เหตุถัง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
828 สุธาเทพ จันทะเลิศ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
829 อนันต์ คุณล้าน อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
830 ปารณีย์ ลีพฤติ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
831 มนันยา อิ่มนาง อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
832 อัฌรินทร์ สว่างอารมณ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
833 จิราพร ไกรศรีวรรธนะ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
834 เอกชัย ไพโรจน์ บ้านทุ่งนารี พัทลุง
835 รติมา ทิพรักษ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
836 ประนอม พลเยี่ยม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
837 กุสุมา เพชรสังหาร อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
838 พัทธมน พีรรังสิกร บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สุรินทร์
839 ธิดารัตน์ ศรีโพนงาม อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
840 สุพัตรา สุพรรณภูวงศ์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
841 แจ่มจรัส พันธศรี อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
842 ปณิชา สินมา อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
843 ชัยพัฒน์ ราญรอน ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
844 ณัฐนันท์ สุดลอย วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ พระนครศรีอยุธยา
845 นิรุตต์ ธัญญเจริญ ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี
846 จุรีพร จันทร์ประกอบ บ้านช่องแคบ กาญจนบุรี
847 อัครพล มั่นดี บ้านตะเคียนราม ศรีสะเกษ
848 ปภัสรา เลิศอุดม บ้านบุ่งคำ อำเภอนาจะหลวย อุบลราชธานี
849 สุวัชชัย ไกรนุช หงสประภาสประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
850 กันตินันท์ ภัทดีภูมิเมธีเจริญ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี
851 ชัด คำดี บ้านสลับ ศรีสะเกษ
852 อุมาลิณี ตาธุวัน บ้านค้อ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
853 วีนัส เด่นดวง วัดไม้ตราสมาชิการาม พระนครศรีอยุธยา
854 จันทร์ดี ทองเมียะ บ้านค้อ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
855 สุภาวดี แหล่งหล้า บ้านหาดทรายรี ชุมพร
856 บัวสอน จันทร์ส่อง ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ อุบลราชธานี
857 สราวุธ พรมกอง ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ อุบลราชธานี
858 อธิวัฒน์ อาจพันธ์ ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ อุบลราชธานี
859 ปรีชา ประสารศรี บ้านโคกใหญ่ อำเภอนาจะหลวย อุบลราชธานี
860 ณัฐฐาภรณ์ แสงทอง บ้านโสน ศรีสะเกษ
861 นิธินัฎ สีหาวงษ์ บ้านโสน ศรีสะเกษ
862 สมสมร โทอุดธา บ้านโสน ศรีสะเกษ
863 ภัทรศักดิ์ สมพงษฺ บ้านโสน ศรีสะเกษ
864 นิติยา อุตมะ บ้านโสน ศรีสะเกษ
865 ดวงมณี อ่อนคำ บ้านโสน ศรีสะเกษ
866 สุนทร กุมรีจิตร บ้านโสน ศรีสะเกษ
867 ราตรี หนันดูน บ้านโสน ศรีสะเกษ
868 สัจจา สว่างภพ บ้านโสน ศรีสะเกษ
869 มุจรินทร์ บุญมา บ้านโสน ศรีสะเกษ
870 ธัญญรัตน์ พูลสวัสดิ์ บ้านโสน ศรีสะเกษ
871 ชลาลัย เมืองกลาง บ้านโสน ศรีสะเกษ
872 อุดมทรัพย์ ฝ่ายขันธ์ อนุบาลนครนายก นครนายก
873 ฉัตรสุดา ไชยพงษ์ บ้านเปี่ยมตะลวก ศรีสะเกษ
874 สรกฤช สิงห์งาม บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ เลย
875 วันชัย ทนทาน บ้านห้วยมุ่น เลย
876 ณภัฏ ปัทถาพงษ์ บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ขอนแก่น
877 เกรียงศักดิ์ นวลสวาท บ้านห้วยมุ่น เลย
878 พีรศักดิ์ โสเขียว ร่มเย็นประชาสรรค์ ขอนแก่น
879 เบญจมาศ บุตรสมบัติ ภูห่านศึกษา ขอนแก่น
880 นนทวัฒน์ ชัยวาลย์ เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) ชลบุรี
881 กัญญารัตน์ ผลบุตร ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ลพบุรี
882 สมฤดี จันทร์กล่ำ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
883 รัฐกรณ์ อาศาสตร์ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
884 ณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์ บ้านหนองม่วงหนองแต้ ศรีสะเกษ
885 กิตติศักดิ์ มูลเขียน บ้านปรางค์ น่าน
886 สาธิต ธรรมศิริ บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ ขอนแก่น
887 ปิยะนันท์ พูดเพราะ บ้านนาตราว ศรีสะเกษ
888 สรรพัชญา มีวุฒิสม คอร์เบ็ทท์ ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
889 ธีระพงษ์ หล้าคำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
890 ยุทธ ธนธนานนท์ บ้านขามป้อม มุกดาหาร
891 สรัญญา ลำลึก ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) สุพรรณบุรี
892 อนุวัฒน์ หรุ่นเลิศ บ้านดงน้อย ลพบุรี
893 ปิยะวัฒน์ ภัทรเชื้อหอม สุเหร่าสมอเซ ฉะเชิงเทรา
894 โชคชัย กลมเกลียว สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
895 สุภัทรา วาที บ้านห้วยสระภูมิ ศรีสะเกษ
896 พงศกร วาสุกรี วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร
897 จินตนา สังข์ทอง ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง
898 ทรงพล พลเยี่ยม รร.เทศบาลบ้านโนนชัย ขอนแก่น
899 ธนสร รักแก้ว สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
900 ไวภพ รักเดชะ ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง
901 ยลดา ศิลา วัดโพธิ์ นครนายก
902 บุญนาค ไชยศิลป์ บ้านปรางค์ น่าน
903 อังคาร พรรณขาม บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ขอนแก่น
904 กฤตชญพร นำสงค์ บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) ตราด
905 ขจรศักดิ์ ว่องไว บ้านโพนสว่าง มุกดาหาร
906 สุภาพร กล่อมมะโน วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
907 พิสิทธิ จันทร์หอม ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
908 สายฟ้า รุ่งเรืองสิงห์ชาลี ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
909 พิชชาวีร์ ขยันยิ่ง ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
910 สุมาลี ถาวรวงษ์ ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
911 นวพล ปลาทอง ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
912 สุกันยา เดชกัลยา ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
913 วันทรงชัย สระบัว โนนข่าวิทยา ขอนแก่น
914 ชินวัจน์ ละออง วัดบ้านทราย ลพบุรี
915 อรอนงค์ ดุมนิล บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
916 ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ชนบทศึกษา ขอนแก่น
917 อรสา วรชินา ชนบทศึกษา ขอนแก่น
918 อธิพงษ์ สิงห์คำป้อง ชนบทศึกษา ขอนแก่น
919 วราภรณ์ นาครุ่ง ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
920 ชนิดา ทัศวิล ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
921 สิทธิชัย สุขราชกิจ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
922 มยุรี กลางหน วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) ปราจีนบุรี
923 สุพรรณษา อินทร์หอม พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ลพบุรี
924 วุฒิชัย แทนเดช พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ลพบุรี
925 องอาจ หนูเส็ง ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สุพรรณบุรี
926 สมพร เพชรสิน วัดแสงสว่าง ปราจีนบุรี
927 กานต์ สีราแสง บ้านหนองเต่า ปราจีนบุรี
928 สนิสา การีซอ บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
929 สมศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
930 มนตรี อวชัย บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี
931 ลัดดาวัลย์ ทองแดง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
932 เทพฤทธิ์ สีลาน ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ขอนแก่น
933 กฤชนนท์ จันทร์ขำ ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี
934 สายัณห์ นิลวงษ์ ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี
935 สุรัตน์ จูมที บ้านหลวงวิทยา นครปฐม
936 ชลบดินทร์ กลิ่นจั บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สุพรรณบุรี
937 ภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สุพรรณบุรี
938 บรรจง ยาตรา บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
939 วิชัย ทองแกะ บ้านจันทน์หอมตาเสก ศรีสะเกษ
940 มีชัย ศรีโนนยาง ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
941 คมสัน พิมพ์แพทย์ เลิงนกทา ยโสธร
942 ชาญณรงค์ จันเขียว เลิงนกทา ยโสธร
943 รุจน์ กลางคาร เลิงนกทา ยโสธร
944 ทินพันธ์ บุญธรรม บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สุพรรณบุรี
945 เนรมิต สุดดี บ้านบอน อุบลราชธานี
946 ประเสริฐ หงห์ษา บ้านสระใหญ่ ตราด
947 วรวิทย์ โก้จันทึก คลองขวาง ตราด
948 สนธยา ดอกประโคน สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
949 สุชานนท์ ใจธรรม อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
950 กาญจนา เวชวิฐาน สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
951 ผกา ภูผา สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
952 ศรัณโรจน์ ชวดชุม วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
953 อรรถพันธ์ นามกูล วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
954 วรรณะ จิตรนพคุณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
955 ทันศ์มน หงษ์ยน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
956 นพดล ขุนวังห์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
957 ปาริชาติ ยศเรือง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
958 ดนัย หล้าพรม วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
959 จันทร์จิรา อนันตพงศ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
960 ลภัสรดา ตุ้มนิลการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
961 ปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
962 ชาตรี ย้อนใจทัน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
963 จิตวัต วิธิสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
964 ศราวุธ ช้างพาลี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
965 รัตนาภรณ์ ผิวผ่อง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
966 สุทธิรักษ์ จูงใจ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
967 รุ่งนภา ศรีทองแท้ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
968 ปาริฉัตร ชะเอมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
969 สิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
970 ทัตพิชา คำภีระ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
971 จรรยา จันทร์โอกุล วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
972 นคร เขียวอรุณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
973 เสถียร สุริวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
974 สุกัญญา จันศรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
975 ณัฐวรรธน์ เพ็ชรวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
976 กิติทัต โพธิ์วันนา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
977 เกียรติคุณ คุ้มกลัด วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
978 สุรจิต สิมมา กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
979 วัชระชัย สุรวิทย์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
980 ศิริพร รุ่งสังข์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
981 เอกชัย เอ็งเส็ง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
982 สุภชีพ เพ็งอุ่น วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
983 ยศศักดิ์ ยศนันท์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
984 อุดมศักดิ์ กลิ่นพุดซ้อน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
985 ณัฐวุฒิ นามวงศ์ สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
986 ปิยะ อามาตร ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
987 วีระพล โทบุดดี บ้านโนนแคน อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
988 พัฒนพงษ์ อนันต์ ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
989 พิทยา ชาลี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
990 ธงชัย เฉลียวธรรม โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
991 รจนา พวงทอง อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
992 กรกฎ เสระทอง อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
993 ศิริเกษ ประเสริฐศรี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
994 ปิยะทัศน์ เทพารัตน์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
995 ฤทัยรัตน์ มีปัญญา อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
996 วิลาสินี ทองสุ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
997 ทินพงษ์ อินต๊ะภา ชุมชนบ้านเขาสมิง ตราด
998 มานพศักดิ์ เนตรแก้ว กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
999 เพียว วงษ์ภักดี บ้านขามป้อม อำเภอสำโรง อุบลราชธานี
1000 ชรินทิพย์ ธัญญลักษณ์ บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1001 ณัฐริการ์ แก่นดีลัง อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
1002 สุณัฐวิทย์ สัตยะมุข ชุมชนชุมแพ ขอนแก่น
1003 นุชนาฏ วัณณะสิริ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1004 รุ่งรัตน์ พานหนอ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1005 เนตินนท์ หาญสุริย์ บ้านทองหลาง ขอนแก่น
1006 สุมลทรา แสนเมือง บ้านโคกนางามปลาเซียม ขอนแก่น
1007 กัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น บ้านโคกท่า ขอนแก่น
1008 ดำรงศักดิ์ พิมหานาม อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
1009 ศิริชัย สุทธิกุลสมบัติ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
1010 ศราวุฒิ โมกกงจักร ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1011 เรวดี ปลิวพิมาย ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1012 นิติวัฒน์ โนนน้อย ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
1013 เฉลิมชัย ศรีชัย ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
1014 ศิริลักษณ์ สะสาง ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
1015 สุรัตน์ ศรีลาชัย ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
1016 ณัฐชา พิกุลทอง กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1017 นพรัตน์ วงษ์ลั่ง ลมศักดิ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
1018 วัฒนานคร ผิวดี บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) ศรีสะเกษ
1019 สมพงษ์ มาทอง บ้านทุ่งขาม เพชรบุรี
1020 สุรัญญา ญาณประสงค์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1021 ถวิล บุญศรี ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
1022 วิภาวรรณ คำประภา ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
1023 เด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
1024 เขมวรรณ เชื้อตาหมื่น ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
1025 บัณฑิต อนันตะบุตร ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
1026 ทแกล้ว อินทร์วงศกร หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี
1027 เอนก สุวรรณธาดา สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
1028 บรรเทา คุ้มฉายา ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1029 ปรารถนา เที่ยงธรรม ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1030 อัญชลี คณนาวุฒิ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
1031 กมลศรี หอมสุวรรณ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1032 ดารณี ศรีสุข ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1033 ธัญพร สอนจันสี ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1034 นภัสรพี หงษ์ทอง ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1035 ณัฐชานนท์ ฐิติภัทราภรณ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1036 วรรณิภา เฉิดฉวีวรรณ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1037 วินัย ลิมป์รัชดาวงศ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1038 รัตนะ พวงแก้ว ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1039 ขวัญใจ พิมพ์พงษ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1040 ชวัลย์รัตน์ บูรณากาญจน์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1041 ภัทรดา กองแก้ว ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1042 อารีย์ สุภาพวรรณ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1043 นิตยา เหิมใจหาญ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1044 นรีนันท์ หมอยา ร่องคำ กาฬสินธุ์
1045 ไพโรจน์ เชื้อหนองปรง ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1046 ตรงกิจ สุขเหลือ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1047 พิชชา ศรีสุข ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1048 รัศมี พิมพ์พงษ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1049 สุรินทร์ ธนูรเวท ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1050 มณเฑียร เรียบเรียง ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1051 ศุภมิตร เหมือนจันทร์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1052 ศุภรดา สุนทรภัณฑ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1053 คมสัน โชระเวก ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1054 ตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1055 จรีพร วังคีรี ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1056 รุ่งวิมล ครคง ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1057 เกษสุรางค์ เย็นสินธุ์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1058 จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1059 สุทิน อาจคงหาญ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1060 นันทวดี มีเนตรทิพย์ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1061 ปรียาภรณ์ ดอกไผ่ ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1062 บังอร โชระเวก ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1063 วานิช ธรรมวัตร รร.โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ
1064 อภิเชษฐ์ ศรีชะฎา บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ประจวบคีรีขันธ์
1065 พัชยา คเชนทร วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) เพชรบุรี
1066 วัชระ ศรีวิพันธุ์ บ้านพะวร ศรีสะเกษ
1067 วัฒนา โคตรเนตร บ้านพะวร ศรีสะเกษ
1068 วุฒิไกร หนองข่า บ้านโซงเลง ศรีสะเกษ
1069 ชัยวัฒน์ ศาลา บ้านหอย ศรีสะเกษ
1070 สันทัด พวงมะเทศ บ้านหอย ศรีสะเกษ
1071 ฐิตานันท์ นิยมพันธ์ บ้านหอย ศรีสะเกษ
1072 เตือนจิตต์ สระทอง บ้านหอย ศรีสะเกษ
1073 ปฐมวดี พันธ์ศรี บ้านหอย ศรีสะเกษ
1074 เบญจวรรณ นามคุณ บ้านหอย ศรีสะเกษ
1075 ขวัญชัย สุขอยู่ โรตารี่กรุงเทพ ประจวบคีรีขันธ์
1076 กีรติศักดิ์ สมบัติชัยแสง โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
1077 นพดล เมืองประทุม จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) ศรีสะเกษ
1078 สุภชัย ผสมสา บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
1079 สุพัด หาไชย รร.โคกสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
1080 อธิวัฒน์ แรงเริง บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ศรีสะเกษ
1081 หฤทัย แก้วมะไฟ จุฬเทพ ชลบุรี
1082 วุฒิชัย บุญไพโรจน์ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
1083 สาริศฐ์ คำทาสี รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
1084 ปรีดา คูณวงษ์ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
1085 สาหร่าย จันทร์อ่อน บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1086 สำราญ วงศ์จอม บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1087 อำไพ วงศ์จันทร์ บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1088 ธนากร พิกุลทอง บ้านนาทุ่ง ศรีสะเกษ
1089 ปริญญา นวลแป้น บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) ชัยนาท
1090 วีระเทพ บุญอนันต์ หนองโดนวิทยา สระบุรี
1091 อัครพล สว่างไพร วัดตาลล้อม ชลบุรี
1092 สุภาวดี สุวรรณวิจิตร ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1093 เกษมณี พึ่งนุสนธิ์ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1094 ทิวากร แจ้งสว่าง บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
1095 จรรยาวรรณ พุฒจีบ บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
1096 เบญจมาภรณ์ สมศรี บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
1097 นิตยาภรณ์ เกษโสภา บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
1098 อารญา เหิดขุนทด บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
1099 มานิตา มีพันธ์ บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
1100 รัชนี จันทร์แสน บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
1101 ภัทรภร ศรีโพนทอง บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ศรีสะเกษ
1102 กิตติชัย ไพรจิตร์ ทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี
1103 ยุตติชน บุญเพศ บ้านท่าจาม ชลบุรี
1104 วรุตม์ โคตรคำหาญ บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 สกลนคร
1105 สุธน สถิตวุฒิคุณ พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
1106 ธีรนันท์ ศรีไชยวาน ผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี
1107 สุภาพ อุตะมะ ชุมชนบ้านแม่สุก พะเยา
1108 ประภาส ทองมาก บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) ศรีสะเกษ
1109 วรรณฤดี จันทร บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1110 ภาวินี จิบจันทร์ บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1111 สมพร นิยม บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1112 จันทนา หอมจันทร์ บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1113 เบญจมาศ รังนา บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1114 นภาพร บุญปัญญา บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1115 พรเพชร ใยทอน บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1116 สมศรี แก้วพรม บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1117 สุนทร นิยม บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1118 ราตรี สุพิมพ์ บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1119 กิตติกร สอนคำเวน บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1120 วิรวุธ พรหมทา บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1121 จรัญญา ทองวิเศษ บ้านเสียว ศรีสะเกษ
1122 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1123 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1124 ศุภณัฐ งามศิริ บ้านบุยาว ศรีสะเกษ
1125 พิทักษ์สัน บัวภา ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
1126 ณรงค์เดช แก้วคำ หนองจอกวิทยา ร้อยเอ็ด
1127 ดนัย ภูมิภาค บ้านราษฎร์ดำเนิน ร้อยเอ็ด
1128 ประมวล เอกวุธ บ้านหันหน่องสามัคคี ร้อยเอ็ด
1129 ทองทิพย์ มะอาจเลิศ บ้านภูเขาทอง ร้อยเอ็ด
1130 พรรณมณี มะอาจเลิศ บ้านนางาม ร้อยเอ็ด
1131 ฉัตรพงศ์ ปิ่นปั่น หนองไผ่ เพชรบูรณ์
1132 แสนคม เหล่าเนตร บ้านวังดิน อุตรดิตถ์
1133 เอ็ม อยู่สุข บ้านหนองบัวทอง เพชรบูรณ์
1134 สุรพงษ์ เงาศรี บ้านสบาย ศรีสะเกษ
1135 เทพพิทักษ์ คูณหัวโทน ขุนรามวิทยา ลพบุรี
1136 อดิเทพ คงคาช่วย วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) เพชรบุรี
1137 วิทยา กรรณพร อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
1138 วิชัย ทีฆพิพัฒน์ บ้านเกาะน้อย สุราษฎร์ธานี
1139 ธาตรี จันทร์เรือง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
1140 ละมัย พรหมศร เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
1141 อนรรฆวี แก้วดี บ้านหนองสลุด จันทบุรี
1142 มยุรฉัตร เงินทอง บ้านเนินทอง พิษณุโลก
1143 อภิชาติ นามจันดี บ้านกุดหัวช้าง ชัยภูมิ
1144 ณิชาภัทร แสนทวีสุข บ้านนาเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1145 ดนัย เนื่องขันตรี นิคมลำนารายณ์ ลพบุรี
1146 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
1147 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
1148 กนกพร บังคมเนตร วัดวังหลวง ลำพูน
1149 ศิกานต์ สร้อยญาณ วัดวังหลวง ลำพูน
1150 อันวาร์ โตะลาลา บ้านลาแล ยะลา
1151 ณธน ปล้องทอง วัดไผ่แตร ลพบุรี
1152 ปริญญา มั่นประเสริฐ ก้อนแก้วพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
1153 สุรชัย จันทรักษ์ บ้านหว้านแกเจริญ อุบลราชธานี
1154 ภาวินิตย์ ลุนละวัน ชุมชนบ้านผาบ่อง แม่ฮ่องสอน
1155 จิรพันธุ์ เจริญสม ตำบลริมปิง ลำพูน
1156 กุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ ตำบลริมปิง ลำพูน
1157 ชิษณุชา ลครศรี ตำบลริมปิง ลำพูน
1158 ฤทธิชัย บำรุงวงค์ บ้านซะซอม อุบลราชธานี
1159 สุริยา อินสอน รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ฉะเชิงเทรา
1160 กฤตเมธ อุ่นโพธิ บ้านหนองเงือก ลำพูน
1161 ดิสสทัศน์ วงศ์ปัดสา บ้านป่าแขมหนองเรือ อุบลราชธานี
1162 บุญตา ภูมิคำ บ้านโดมประดิษฐ์ อุบลราชธานี
1163 ศุภอักษร แก้วหรหม บ้านสันป่าเหียง ลำพูน
1164 นิวัติ กลับกลาย ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี
1165 สามารถ สังข์วัดชุม ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี
1166 วีระยุทธ โพธิ์ศรี ขอนแก่นพัฒนศึกษา ขอนแก่น
1167 เสริมเกียรติ แก้วกล้า บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
1168 อมร ศรีนิล บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
1169 อลงกรณ์ โสดา มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี
1170 ภูมิพงษ์ วันเคารพ สตรียะลา ยะลา
1171 ญาณิศา ประสารวงค์ มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี
1172 ชนาพร ต้นจำปี บ้านกึ้ดสามสิบ แม่ฮ่องสอน
1173 ศลิษา ศุภัสภากรณ์ วัดโพธิ์งาม ลพบุรี
1174 สมเกียรติ์ ชูเมือง บ้านแม่พะยวบ ตาก
1175 วิชิต อภัยโส บ้านทุ่งท่าช้าง ลพบุรี
1176 สัญธิชัย สาระคำ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1177 ชนิญชิดา คงสุขมาก ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1178 ฉัตรชนก มุกธวัตร ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1179 กนกพร สมบูรณ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1180 รุ่งฤดี ฐิติภัคสุภาดา ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1181 ชัยชนะ โอ่เอี่ยม ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1182 วรรณภา ดวงเบ้า ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1183 จตุพร สาระคำ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1184 ณัฐนันท์ เล็กมาก ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1185 สุรีรัตน์ อ่อนมิ่ง ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1186 เชาวณัฐ สุขขา ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1187 วราภรณ์ เริกวารินทร์ ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
1188 ธนัญญา สดชื่น ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1189 อิทธิพล สุวรรณพงศ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
1190 ภัทรดนัย มูลศรี บ้านท่าม่าน พะเยา
1191 วีรภัทร ภักดีพงษ์ คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กำแพงเพชร
1192 วีระยุทธ พันทะมา วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี
1193 ไกรศรี ดวงจิตร เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 เชียงใหม่
1194 ศุภมาส โยธาดี บ้านแวนโค้ง พะเยา
1195 วรพักตร์ มีมะจำ บ้านดงน้อย อุดรธานี
1196 สุวิภา จากผา บ้านดงมะหรี่ ยโสธร
1197 มนตรี เอี่ยมรัมย์ ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
1198 สุรศักดิ์ น้อยคำสิน รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
1199 ธีรธร เหลืองสุวรรณ บ้านวังร่อง เพชรบูรณ์
1200 สุทิน สุทธิสิน ปากน้ำหลังสวนวิทยา ชุมพร
1201 ณัฐพล ดำนงค์ บ้านห้วยไคร้ ประจวบคีรีขันธ์
1202 วารุณี ทัศนา บ้านโพธิ์ห้วย สุรินทร์
1203 ธัญสินี สุวรรณรัตน์ บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย
1204 ณัฐทินันท์ เทียบชิง บ้านหนองเทพ สุรินทร์
1205 นภาพร พฤตินอก บ้านหนองเทพ สุรินทร์
1206 วราพร หวังเสถียร ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
1207 ชวลิต ทองรถ ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
1208 ทวีศักดิ์ ขยันวงค์ ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี
1209 ภูวนัย งามรูป ดอยสามหมื่น เชียงใหม่
1210 สันติ บุญพร้อม สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา
1211 จิระศักดิ์ คชสีห์ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
1212 ปาณิศรา สิงห์แขก วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นครนายก
1213 สุรสิทธิ์ ทองเล็ก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
1214 สุพจน์ สุระเพิ่ม บ้านมะพริกดู่โพนสิม ยโสธร
1215 พัชราภรณ์ เวชกามา บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ยโสธร
1216 จิระ สุกแก้ว บ้านบางจาก ชุมพร
1217 ธีระยุทธ โพธิ์กระสัง ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
1218 เดวิด ด้วงจินดา ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
1219 ปชิตะ รัตนวรรณ ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
1220 พระรถ แก่นท่าตาล ดงเสือเหลืองพิทยาคม พิจิตร
1221 สุภัทรชัย ไกรรอด วัดหัวงิ้ว นครสวรรค์
1222 กุศลิน ธูปเทียน วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) พิษณุโลก
1223 ธิดารัตน์ สมจันทร์ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
1224 ชญณัฐ อินยัญญะ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
1225 ชาตรี จริตงาม บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
1226 ยุพิน จันทร์ชุม บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
1227 สุวัฒน์ ไกรสิทธิ์ บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
1228 อนันต์ กาวินำ ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตาก
1229 เขตรัฐ จันทิหล้า บ้านห้วยเดื่อเหนือ เลย
1230 ศุภพงค์ คงอ่อนศรี บ้านควนอินทนินงาม ตรัง
1231 นิยม บุริวงค์ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
1232 วิสุพล พรมทันใจ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
1233 สุนันทา งามสีทา บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
1234 พิมพ์ปภัสสรา ศรีแก่นจันทร์ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
1235 อภิญญา รังวัดสา บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
1236 เชิดธวัช คะอังกุ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
1237 จิราภา ตะเคียน บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
1238 รัชฎาภรณ์ เทียงภักดิ์ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
1239 ไพฑูรย์ จันทะนาม บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
1240 จุฑามาศ ชมชัยรัตน์ บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
1241 ดวิน ชูลิขิต บ้านพันเสา พิษณุโลก
1242 อุดร แก้ววิรัตน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
1243 ธีระศักดิ์ เขียวปั้น บ้านพันเสา พิษณุโลก
1244 เกรียงไกร ปู่ยี่ เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
1245 สิทธิเดช คุ้มฉาย จ่าการบุญ พิษณุโลก
1246 ดนุพล คำพา บ้านนาซ่าว เลย
1247 เบญจมาภรณ์ จันนา บ้านนาตาดสมสะอาด เลย
1248 ปริญญา ศรีสมัย บ้านนาตาดสมสะอาด เลย
1249 สุทิน อินทร์เจริญ บ้านนาตาดสมสะอาด เลย
1250 วิเชียร ใจดี บ้านปางผักหม พะเยา
1251 ขวัญชัย วิเชียรวุฒิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1252 เฉลิมพล มณีทิพย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1253 ชญาณี ณ ถลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1254 วารุณี โอ้อากาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1255 รุ่งวิภา ภูลายยาว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1256 ชวฤทธิ์ แย้มภู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1257 จารุพงษ์ เถาเรือมาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1258 วิชาญชัย สุวรรณบูรณ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1259 นงนาฏ วิเชียรวุฒิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1260 กัญญาภัค ประสานสารกิจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1261 พิมลธยา แก้วแดง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1262 ประเทือง สะอาดเอี่ยม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1263 รุ่งสุริยา ศรีน้อยขาว เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) ชลบุรี
1264 ชิษณุพงษ์ ศรีเมือง บ้านอ่างทอง ฉะเชิงเทรา
1265 มาโนช บาริศรี บ้านหินเกิ้ง เลย
1266 สุรเช โคตรพัฒน์ วาปีปทุม มหาสารคาม
1267 พิทักษ์ เสียงดี บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) แพร่
1268 ธวัชชัย แดงพยุง บ้านหินแร่ ฉะเชิงเทรา
1269 วิทยา มูลไว พัฒนาต้นน้ำขุนคอง เชียงใหม่
1270 สุธี สิงห์เรือง ดงเจริญพิทยาคม พิจิตร
1271 บุญเจตน์ เถาสมบูรณ์ ดงเจริญพิทยาคม พิจิตร
1272 สนทยา บ้งพรม โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
1273 กิตติพงศ์ ใจมา วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
1274 สุวัฒน์ธนา ประมาณ วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
1275 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1276 สุธินี วัชรพาณิชย์ บ้านพุทรา นครราชสีมา
1277 อาทิตย์ ชัยมงคล วัดแม่แก้ดน้อย เชียงใหม่
1278 เมฆิน มั่นชูขวัญสิริ บ้านทุ่งโป่ง เชียงใหม่
1279 พจนันท์ พรหมสงค์ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
1280 นัยน์เนตร ทองวล ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
1281 ระพีพัฒน์ ภามาศ เมืองเดช อุบลราชธานี
1282 สมศักดิ์ กาวีวล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ แพร่
1283 จงจิต เขื่อนเก้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ แพร่
1284 ประวิทย์ วิดมา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ แพร่
1285 กิตติกร เสนานุรักษ์วรกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ แพร่
1286 อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ บ้านคลองวัว สุราษฎร์ธานี
1287 มณีฉาย ยั่งยืน บ้านนาโพธิ์ใต้ อุบลราชธานี
1288 สุจิตรา สนธิภักดี วัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ
1289 สกาวรัตน์ โปลา รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
1290 ศุภลักษณ์ โทนุสิน รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี