Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ Cyber Scout (ลูกเสือ ไซเบอร์)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 กันตินันท์ ภัทดีภูมิเมธีเจริญ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี
2 สุภาภรณ์ น้อยทรงค์ บ้านบาก2 มุกดาหาร
3 ชุมพร เวชกามา ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
4 วศิน แสงหว้า ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
5 สมบัติ มันตะสูตร วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) พิษณุโลก
6 สุรพงษ์ เงาศรี บ้านสบาย ศรีสะเกษ
7 ปรีดา สีเหลี่ยม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว
8 ปุนภพ ปรมาธิกุล ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
9 อาทิตย์ พรมตวง ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
10 อำนาจ มะลิงาม ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
11 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
12 เอ็ม อยู่สุข บ้านหนองบัวทอง เพชรบูรณ์
13 อาทิตย์ พันธะไชย บ้านโคกงาม เลย
14 ชัชวาลย์ คำโสกเชือก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
15 สุริยา รอดสบาย เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
16 บรรพต ทวีวงษ์ อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
17 คุณานนท์ เพิ่มพูล วัดโคกสลุง ลพบุรี
18 อัชราภรณ์ สาริบูรณ์ ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
19 พิรุณ อ่อนสุระทุม บ้านยางคำ สกลนคร
20 นัฏฐิกา นิลสุข บ้านหนองคู ศรีสะเกษ
21 เกรียงไกร ปู่ยี่ เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
22 ตีอาส๊ะ ยูโซะ นิคมพัฒนา10 นราธิวาส
23 นิมิตร สุสิมานนท์ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
24 วีรยุทธ ระพันธ์คำ รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
25 อลงกรณ์ ยุวเดชกุล โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
26 ธนกฤต ณัฐนิคม วัดราษฎร์สโมสร พิษณุโลก
27 วิฑูรย์ แสงสุริยา อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
28 เกศสุดา อินทรโอสถ วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 นครนายก
29 ธันกนก สุภาวัฒนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี
30 เปรมวดี กันศิริ วัดโพธิ์แทน นครนายก
31 ณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์ วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา
32 ชุติรัตน์ บำรุงสุข อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นครนายก
33 ทัศวรรณ นุสีอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
34 ศรีสมพงศ์ วงค์สุวรรณ เมืองพังงา พังงา
35 สุวิทย์ ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
36 สมคิด ออมสิน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
37 วิภาวรรณ พงค์สุวรรณ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
38 เรณู พลเสนา มะนะศึกษา ชัยภูมิ
39 พีระศักดิ์ กิสูงเนิน มะนะศึกษา ชัยภูมิ
40 บำเหน็จ ป้องปัด มะนะศึกษา ชัยภูมิ
41 ชญานนท์ ปราบนอก มะนะศึกษา ชัยภูมิ
42 ศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์ สิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง
43 เอกรัตน์ พรหมฉิม สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
44 นพดล แกมเพชร นครนายกวิทยาคม นครนายก
45 สมบูรณ์ พันเคลือ นครนายกวิทยาคม นครนายก
46 กฤต หอมเกษร วัดบ้านพริก นครนายก
47 อัซมิง เจ๊ะยิ๊ บ้านสาเมาะ นราธิวาส
48 เจษฎา สินสโมสร พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา
49 สุภาพร รัตนะวนา ชุมชนบ้านน้ำดิบ แม่ฮ่องสอน
50 กัญวรา วงศ์ธิดา ชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ฮ่องสอน
51 รชต ลาภอภิสิทธิกุล รร.เทศบาล 1 แตงอ่อนเผดิมวิทยา สุราษฎร์ธานี
52 ธัญลักษณ์ หัสดร ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
53 เมลดา สมณะรัชกร ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
54 เรวัตร นิ่มนงค์ สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
55 วุฒินันท์ บุญสินธุ์ บัวแก้วเกษร ปทุมธานี
56 อานันต์ จันทรังษี วัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร
57 จารุวรรณ เนตรโคกสูง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
58 ปิยะพงค์ หมุดปิน ศรีลังกาวิทยา ลำปาง
59 นรินทร์ ลภาธนะโชติ มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
60 มยุรา เผ่าดี วัดบางขุนเทียนนอก กรุงเทพมหานคร
61 ธนกฤต แดงบางดำ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
62 ปรัชญา โชโต สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
63 นริศรา ทองยศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
64 พิมพ์ภา ปะนัดเต วัดสำโรง บุรีรัมย์
65 สรรทสิทธิ์ ฟักทัพ มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
66 วรวุฒิ มะลิวงษ์ พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก
67 ปริญญา ปล้องศรี ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
68 ณฐวัฒน์ ม่วงทอง วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) พิษณุโลก
69 ศุภโชติ รุจิเลิศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม
70 สุบิน บางใจ วัดแม่เฉย อุตรดิตถ์
71 ศักดิ์รวี วงศ์ศิริวัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
72 สนธยา เหิมหาญ ภูพระวิทยาคม ชัยภูมิ
73 ภควัฒน์ วรวัตสิริกุล ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน
74 ปิยะฤกษ์ บุญโกศล บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) อุบลราชธานี
75 กัลยาณี โชคสมงาม บ้านห้วยมาลัย กาญจนบุรี
76 สานนท์ สุขจรู ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ พระนครศรีอยุธยา
77 ญาณี เคหะจุ้ย ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี
78 ธฤตมน อุ่นเมืองแก้ว บ้านหนองบัวโนนเมือง ขอนแก่น
79 ยุภาพร ปาวงค์ บ้านโพนสว่าง มุกดาหาร
80 วันชัย โชคโภคาทรัพย์กุล วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สมุทรสงคราม
81 มารุต มูลคำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เชียงราย
82 ชินวัจน์ ละออง วัดบ้านทราย ลพบุรี
83 สุพัฒน์ ทองเกต วัดท่าสำเภาใต้ พัทลุง
84 สุพัฒน์ ทองเกต วัดท่าสำเภาเหนือ พัทลุง
85 สุชานนท์ ใจธรรม อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
86 สุทธิศักดิ์ เกตษา วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
87 วรวุฒิ โพธิ์ทิพย์ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
88 สมชาย ทุมอาริยะ บ้านบางลาด กำแพงเพชร
89 ชัยวัฒน์ ศาลา บ้านหอย ศรีสะเกษ
90 สันทัด พวงมะเทศ บ้านหอย ศรีสะเกษ
91 ฐิตานันท์ นิยมพันธ์ บ้านหอย ศรีสะเกษ
92 เตือนจิตต์ สระทอง บ้านหอย ศรีสะเกษ
93 ปฐมวดี พันธ์ศรี บ้านหอย ศรีสะเกษ
94 เบญจวรรณ นามคุณ บ้านหอย ศรีสะเกษ
95 เจษฎา คิลานุรักษ์ บ้านแหลมแท่น ชลบุรี
96 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
97 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
98 ทวีศักดฺิ์ ช่อกระทุม วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
99 ทวี เนื่องอาชา วัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร
100 ดนัย เนื่องขันตรี นิคมลำนารายณ์ ลพบุรี
101 สุวรรณา เพ็ชรจร อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ชุมพร
102 วีระยุทธ โพธิ์ศรี ขอนแก่นพัฒนศึกษา ขอนแก่น
103 วีระยุทธ พันทะมา วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี
104 สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์ บ้านศรีป้าน ลำพูน
105 ธีรธร เหลืองสุวรรณ บ้านวังร่อง เพชรบูรณ์
106 รวีวรรณ ลำวิไล วัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี
107 วิรดา ทองสมนึก บ้านหนองขานาง เพชรบุรี
108 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
109 เมฆิน มั่นชูขวัญสิริ บ้านทุ่งโป่ง เชียงใหม่
110 กิตติกร เสนานุรักษ์วรกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ แพร่
111 ธนิตา อัดโดดดร บ้านหนองบัวทอง เพชรบูรณ์