Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ L.T.C.
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุล บ้านหนองสะแก กาญจนบุรี
2 ฐิติมน นวลสนิท ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
3 ขวัญฤดี ติระวัฒน์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
4 พีรวัฒน์ แสงบุญ บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
5 ศรัญญา กลิ่นจันทร์ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
6 ดุษฎี นันขุนทด บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
7 จักรินทร์ ตามกลาง บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
8 ณัฐวุฒิ อนุเวช บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี บุรีรัมย์
9 ณัฐพร วงศ์ประมวล ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก) บุรีรัมย์
10 สิรพงษ์ มันตาพันธ์ ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก) บุรีรัมย์
11 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
12 มาลัย วงคำ บ้านโพนแพง อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
13 ดวงแก้ว อสงไขย บ้านตาเกาตาโกย อุบลราชธานี
14 ขจรศักดิ์ ศิริภัทรกร วัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
15 มงคล พรศักดิ์หาญ บ้านศาลา นครราชสีมา
16 พัชราพร พักสูงเนิน บ้านดอนวัว นครราชสีมา
17 ณพิชญา จันทมันตรี บ้านดอนวัว นครราชสีมา
18 เปรมกมล ดาตะเห บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อุดรธานี
19 นวลละออง พรมกล้า บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
20 สุธีวัลย์ คำสุริย์ บ้านเอราวัณ เลย
21 ทรงศิลป์ ศรีจันทร์ โนนราษีวิทยา มหาสารคาม
22 ณัฏฐณิชา บัวชัย บ้านสำราญนิวาสสามัคคี ร้อยเอ็ด
23 กัลยา บรรจะโรจน์ บ้านกงพาน อุดรธานี
24 ปนัดดา สอนสระคู วัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
25 ศรายุทธ บุตรวงศ์ ธนาศิริวัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
26 อดิศา เมืองปัญโญ บ้านอ้อวิทยา ลำปาง
27 นันทกา กาบทอง วัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
28 วรณัน ฉ่ำมณี บ้านป่ายาง แม่ฮ่องสอน
29 ณัฐสรณ์ กลั่นหุ่น บ้านหนองจอก อุทัยธานี
30 นิรัติศรัย ธรรมศร บ้านเขาจั๊กจั่น นครสวรรค์
31 อนุสสรา เงินฉลาด บ้านบ่อสามแสน กำแพงเพชร
32 วราภรณ์ เสาร์โพธิ์งาม ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร
33 นรีรักษ์ ทองสะอาด วัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
34 ณัฐพงศ์ วงศ์น้อย รร.เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา
35 ปนัดดา ทองปานดี วัดทองพูน นครศรีธรรมราช
36 สาทิตย์ จันทร์ศรีนวล บ้านบางใหญ่สินปุน สุราษฎร์ธานี
37 อับดลเราะหมาน มาลัยสนั่น บ้านธรรมเจริญ ชุมพร
38 ทักษิณ หมื่นเดช อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
39 สาฟีนะะห์ เปาะมะ บ้านลูโบ๊ะเยาะ นราธิวาส
40 พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ แสงวิทยา สระบุรี
41 พรรณทิพย์ หิรัญบัฏ วัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
42 ศรัณ เฉยสัสดิ์ อนุบาลสีชมพู ขอนแก่น
43 กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร วัดป่าไผ่ สระบุรี
44 เบญจพร จั่นเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
45 พิสมัย ฆังคะรัตน์ วัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
46 สุทิน รักษาเจริญ ธนินทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
47 ศรีสุดา นนทศรี ชลประทานวิทยา นนทบุรี
48 ภัคจิรา โพธิกิจ วัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
49 นงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์ ไทยวัฒนาประชารัฐ นครราชสีมา
50 วรรณวิมล ครุฑางคะ กุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์
51 เมธี บุญพิทักษ์ คลองสองต้นนุ่น กรุงเทพมหานคร
52 ยงยุทธ เพ็ญไพบูลย์ เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
53 บวรลักษณ์ แก้วกล้าปัญญาเจริญ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
54 ภูธิปพัฒน์ สิริพรหมภัทร บ้านหนองพงเล็ก นครปฐม
55 ชาลินี สิริรัชดากุลพร บ้านศาลาลัย ประจวบคีรีขันธ์
56 นพรัตน์ ชอบดี อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร
57 ทิพวรรณ จักร์กรีนทร์ วัดโพธิ์เลื่อน ปทุมธานี
58 ดนัย เนื่องขันตรี นิคมลำนารายณ์ ลพบุรี
59 ฐานิษฐ์ เมธีทิพย์สกุล วัดบางนานอก กรุงเทพมหานคร
60 นพเก้า คุ้มทุกข์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
61 ธวัลกร คำอินทร์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
62 ปรารถนา ยิ้มสีใส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี นครปฐม
63 สาโรช อินทรครรชิต เทพประทานพร นนทบุรี
64 ภาณุมาศ ตามเพิ่ม วัดหนองนาง พระนครศรีอยุธยา
65 พรพรรณ การุณ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
66 ทัศนียา ทองประเสริฐ บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
67 บรรจง น้อยทอง วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
68 หรรษา ณรงค์เพชร บ้านซับนกแก้ว สระแก้ว
69 ัพันธ์ภิพรต รังษิโย วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
70 จินตนา การสมบัติ วัดอู่ตะเภา พระนครศรีอยุธยา
71 สามารถ กองโชค วัดนาค พระนครศรีอยุธยา
72 วรรณชุรี ชะเอม บ้านหนองเสือ อ่างทอง
73 สำเริง ร้อยแก้ว คลองบางพรหม กรุงเทพมหานคร
74 อังคณา ชื่นบาน นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก
75 วีรยา คำแหง อนุบาลท่าหลวง ลพบุรี
76 โยธิน วงษ์สะอาด รร.สาธิตบางแก้ว สมุทรปราการ
77 สมพิชญ์ วงษ์ด้วง ทองเอนวิทยา สิงห์บุรี
78 พิชญุตม์ คงทอง ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) แพร่
79 เสถียร แจ่มจิตร วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
80 จีระศักดิ์ ใจแสน วัดพรหมวิหาร ชัยนาท
81 ลำเจียก สังข์ประเสริฐ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
82 ไพเราะ ไตรมาส บ้านตาลดำ ชลบุรี
83 วิฑูรย์ แสงสุริยา อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
84 นพดล ถีนารมย์ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
85 ธรรมรงค์ ยศเครือ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
86 ศราวุธ บุญรอดรักษ์ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
87 สุริยา รอดสบาย เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
88 สุชาติ สงวนทรัพย์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
89 ศุภัคชญา สมคิด วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
90 เมธาวี แขกเทพ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
91 ชัยนาท หาญวิเศษ สิงห์สมุทร ชลบุรี
92 กรกมล ผาวันดี บ้านนา ฉะเชิงเทรา
93 ศรัณ กนกทิพย์พรชัย รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ฉะเชิงเทรา
94 อนุรักษ์ ภู่เนตร ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
95 ศิริพงษ์ จำใช้ ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
96 นริศ พูนบำนาญ บ้านละลมติม สระแก้ว
97 สมชาย ทาสี บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
98 รตนพร พนมพร วัดดอนยอ นครนายก
99 ประเทือง วงศ์ศิริ เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นครนายก
100 ปิยะ หัสนาม ธนินทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
101 สุกัลยา พรมหอม วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
102 วีรนุช อยู่สุข เมืองนครนายก นครนายก
103 ชาญชัย พงษ์ศรี บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
104 อำนาจ แตงกระโทก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา
105 ประดิษฐ์ เหลื่อมนอก ชุมชนบ้านเหลื่อม นครราชสีมา
106 รมิดา จงหมื่นไวย์ บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
107 สุดเขต จันทรจิต บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
108 ยงยุทธ เชื่อมกลาง บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
109 วันชัย หนากลาง บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
110 นันทนา มีสัจจ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
111 ทวีศักดิ์ แก้วสมปอง บ้านซับไทรทอง นครราชสีมา
112 สุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์ บ้านปอบิด นครราชสีมา
113 สมจิต ผาดไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังขะ สุรินทร์
114 เยาวเรศ ชำนาญสิงห์ บ้านวังม่วง นครราชสีมา
115 อาณัชร์ ศรีทอง ชุมชนบ้านหนองจิก นครราชสีมา
116 ปิยะ ประกอบผล วัดโพธิ์ศรีบรรจง นครราชสีมา
117 สุธาวัลย์ จันทร์เรือง บ้านหนองหว้าตาดำ นครราชสีมา
118 อภิลักษณ์ จรไธสง บ้านหนองม่วงวิทยาคาร นครราชสีมา
119 นิพนธ์ แถลงกลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา
120 ปัทมา ภิรมย์กิจ อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
121 นัชภร ลิมปิสวัสดิ์ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
122 วาทิน สิริภูริภากร ศิริบ้านไร่ นครราชสีมา
123 นฤมล ทิมแท้ สุรินทร์ภักดี สุรินทร์
124 สุทิตย์ พวงท้าว อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์
125 เดชา หุ้มไธสง บ้านโคกใหญ่ บุรีรัมย์
126 พิมพ์ภา ปะนัดเต วัดสำโรง บุรีรัมย์
127 สุเรศ ภูมิประโคน วัดตะลุงเก่า บุรีรัมย์
128 ประชุม กลมประโคน บ้านหนองตะเคียน บุรีรัมย์
129 ระเบียบ ชวนรัมย์ สีดาวิทยา นครราชสีมา
130 สุกัญญา โพนยงค์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
131 บำเพ็ญ จบสัญจร บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
132 บุษราภรณ์ ศรีรักษา บ้านโคกยาง ตรัง
133 เสนีย์ สมรูป บ้านหนองแวงสามัคคี นครราชสีมา
134 ทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม
135 ปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
136 สมบัติ สวายชุม เสกวิทยาคม สุรินทร์
137 นิ่ม ศรีละออง บ้านอ้อตลิ่งชัน สุรินทร์
138 เกศินี พุ่มเขียว บ้านบะ สุรินทร์
139 เรียด พรหมบุตร บ้านดงบังซับสมบูรณ์ บุรีรัมย์
140 กฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
141 สมโพชน์ เหลื่อมล้ำ วัดท่าชัย นครนายก
142 ณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
143 ชญานุช บุญยงค์ อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สุรินทร์
144 วรรณกิจ ศรีโพนทอง บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สุรินทร์
145 ราชสีห์ ัรัตนจิโรจน์ บ้านดู่ สุรินทร์
146 สุภาวดี สมัครสมาน บ้านสดอ สุรินทร์
147 ชูชาติ คิดดี ลำพลับพลาวิทยาคาร สุรินทร์
148 ชวนชม วิบูลย์เพ็ง บ้านกระดาน สุรินทร์
149 รัชต์วดี วรกิตต์สกุลชัย บ้านบักดอง ศรีสะเกษ
150 ภรภัทร เจริญธง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
151 สฤษดิ์ รุ่งแสง สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
152 สุรพงษ์ เงาศรี บ้านสบาย ศรีสะเกษ
153 บุญศักดิ์ บุญจูง ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
154 ธงชัย ประมวล วัดห้วยแก้ว เชียงใหม่
155 วิฑูรย์ ไทยน้อย บ้านไฮเลิง ศรีสะเกษ
156 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
157 ปวริศร์ มุสิกา บ้านสว่างหนองเสือ อุบลราชธานี
158 ลลิตา แก้วกัญญา บ้านผาแก้ว อุบลราชธานี
159 คณิต เชื้อประทุม บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
160 ธิดารัตน์ เสนาใหญ่ พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
161 รัตนาภรณ์ ขจัดมลทิน บ้านนาหว้าเหนือ อุบลราชธานี
162 สนิท สาระทิศ นารีนุกูล อุบลราชธานี
163 อุตรี เชื้อประทุม บ้านหนองสนมพะลาน อุบลราชธานี
164 วิมลนันทน์ ศรีสุพรรณ ชุมชนบ้านนาเยีย อุบลราชธานี
165 ระพีพัฒน์ ภามาศ เมืองเดช อุบลราชธานี
166 เอกพงษ์ ลาธุลี ชุมชนบ้านปลาขาว อุบลราชธานี
167 เกษร นพคุณ วัดโคกหนามแท่ง สระบุรี
168 บุญตาม ใจงาม บ้านบากเรือดอนเรือ ยโสธร
169 มาลัยทิพย์ วงษ์ภักดี บ้านขุมคำดงตาหวาน อุบลราชธานี
170 สุภวัต ลาภสาร จิกดู่วิทยา อำนาจเจริญ
171 สมภาร กุลสิงห์ บ้านโคกเมือง บุรีรัมย์
172 ประพิศ รัตนคม สายอักษร กรุงเทพมหานคร
173 สรพงษ์ นามเรืองศรี อนุบาลจิรายุ อุบลราชธานี
174 สาคร มงคลเสริม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ
175 ผดุงศักดิ์ คำผาลา นาวังกุดตากล้า อำนาจเจริญ
176 ดวงจิต จอมใจทิปิ บ้านพรานอ้น มุกดาหาร
177 ปิยะนันท์ โคตะวินนท์ บ้านหนองแสงใหญ่ อุบลราชธานี
178 สุดใจ ภู่เทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
179 ชนิษฏา หมทอง ชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
180 สกล ใจตรง บ้านดงขวางคำโทน อุบลราชธานี
181 บรรเจิดลักษณ์ ชอบนา บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
182 นภษร ธนาสน์วกุล รร.เทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
183 วิสันต์ ทองล้วน บ้านบะไห อุบลราชธานี
184 ชวนพิศ แสงสวย อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
185 มนตรี ชุมนุม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
186 สุภาวรรณ เชาวรัตน์ บ้านโนนบ่อหวายดินดำ อุบลราชธานี
187 ศิริพรรณ พงษ์บริบูรณ์ อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
188 สำราญ ใบยพฤกษ์ บ้านนาตาลเหนือ อุบลราชธานี
189 สายสมร ภูสีโสม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
190 เนรมิต สุดดี บ้านบอน อุบลราชธานี
191 ปฏิคม พงษ์บริบูรณ์ บ้านสร้างมิ่ง อุบลราชธานี
192 เบญจวรรณ แก้วถาวร นารีนุกูล อุบลราชธานี
193 อานนท์ กฤษณะกาฬ บ้านนาโป่ง ยโสธร
194 ฉายฌาณ ทองน้อย บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ อุบลราชธานี
195 สมพิจ ธรรมวิฐาน เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร
196 วรชาติ ธนาคุณ บ้านด่าน ยโสธร
197 อดุลย์ จันทพาล ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
198 สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์ บ้านศรีป้าน ลำพูน
199 ไชยา วิญญาสุข บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
200 ประเสริฐ ต้นโนนเชียง รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ลำปาง
201 เศรษฐวัชร มัชปาโต บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ขอนแก่น
202 ภานุพงศ์ นวลบุญมา บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ขอนแก่น
203 สากล ผางดี บ้านธาตุจอมศรี ร้อยเอ็ด
204 ธฤตมน อุ่นเมืองแก้ว บ้านหนองบัวโนนเมือง ขอนแก่น
205 จิรศักดิ์ วารีศรี บ้านนาไร่เดียว เพชรบูรณ์
206 สุริยา โนนเสนา วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นครศรีธรรมราช
207 อดุลย์ ไชยบัง บ้านวังม่วง ขอนแก่น
208 วิโรจน์ ก้านบัวแย่ง บ้านห้วยผักกูด เพชรบูรณ์
209 พรหมสรรค์ หมื่นไธสง บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี มหาสารคาม
210 พรชิตรา ลักษณะจันทร์ นานกหงส์เสรีมีชัย อุดรธานี
211 วันทรงชัย สระบัว โนนข่าวิทยา ขอนแก่น
212 นาถนดา พงศ์ทวึสุข บ้านหนองยาว สุรินทร์
213 สวัสดิ์ สุนทร บ้านกุดธาตุ ขอนแก่น
214 อาคม น้อยมนตรี บ้านพรานเหมือน อุดรธานี
215 ยุทธนา ศรีประเสริฐ บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 อุดรธานี
216 ประวิณา ทองวิเศษ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
217 จีรวัฒน์ พลอุทัย ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
218 สุพิชฌาย์ กองแก้ว บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อุดรธานี
219 ลำดวน ทองเฟื้อง บ้านกงพาน อุดรธานี
220 องอาจ ญาตินิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม
221 ประเสริฐ แก้วศิริ บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อุดรธานี
222 ชัยยะ ภูกงลี บ้านขอบเหล็ก หนองบัวลำภู
223 บุญธรรม ทองพันธ์ วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) กรุงเทพมหานคร
224 สนทยา เจริญพันธ์ ไชยวานวิทยา อุดรธานี
225 วัชรินทร์์ บัวมี บ้านสระคลองพัฒนา อุดรธานี
226 พินิจ สุขใจ บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด อุดรธานี
227 ศุภภูมิ พลจางวาง บ้านดงบัง อุดรธานี
228 ทิพวัฒน์ ริยะ บ้านหนองแสงโคกน้อย ขอนแก่น
229 สิรัญญา ศรีภูธร บ้านนาแปน เลย
230 สมชาย ปะนัดเต วัดสำโรง บุรีรัมย์
231 บุญเที่ยง คนกล้า หนองหินวิทยาคม เลย
232 เทวา โฮงคำอุตย์ บ้านเอราวัณ เลย
233 สุวัฒน์ ประวันโน บ้านนาส้มโฮง หนองบัวลำภู
234 เอวิกา จันทวงษ์ บ้านวังลานวังทอง เลย
235 นิภาวรรณ์ ลุนละวงษ์ ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา อุดรธานี
236 ธัญญรัตน์ มาตย์สมบัติ บ้านบาโงดุดุง นราธิวาส
237 วัชรวิชญ์ บุญตาระวะ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
238 สมสมัย หารธงชัย บ้านโพนสูง สกลนคร
239 ชัยพงษ์ กองสมบัติ เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
240 บุญจันทร์ ยัพราษฎร์ หลักเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
241 บุญโย มัดทะปะนัง ปากช่อง นครราชสีมา
242 พิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง บ้านกอกหนองผือ มหาสารคาม
243 สุรสิทธิ์ ดรละคร วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
244 สุภัตรา สฤษชสมบัติ บ้านเชียงยืน มหาสารคาม
245 อนนท์ ภูพันนา จินดาอารมณ์ มหาสารคาม
246 ลัดดาวัลย์ สืบจากเทียม บุญจิตวิทยา ชลบุรี
247 ทัศนีย์ สายแก้ว บ้านจารย์ สุรินทร์
248 จันทา มูลต้น โนนเมืองประชานุเคราะห์ กาฬสินธุ์
249 ทองใบ ปะวะเส ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
250 วีรพันธ์ ประมายันต์ บ้านนาคูหา แพร่
251 อานัติ ปะวาระณะ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
252 นายวิเชียร กุลธินี บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง มหาสารคาม
253 วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ่์ บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
254 ฉวี สุบิน บ้านท่าไร่ไทยเจริญ บึงกาฬ
255 มณเฑียร สารจันทร์ บ้านคลองสะท้อน นครราชสีมา
256 รักวิทย์ นาคฤทธิ์ อนุบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
257 ประภาพร ชัยป่ายาง หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
258 ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทม หนองปลาหมอวิทยาคม สุโขทัย
259 ยุทธนา สุดวิลัย จตุรคามพัฒนา ร้อยเอ็ด
260 สุรชัย ใคร่นุ่นกา บ้านบ่อน้ำใส สุรินทร์
261 รุ่งเรือง พันพละ บ้านโจดบัวบาน มหาสารคาม
262 ประมวล เอกวุธ บ้านหันหน่องสามัคคี ร้อยเอ็ด
263 วันชัย สุริอาจ ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) สระบุรี
264 สุพรรณ นิ่มอนงค์ บ้านธาตุจอมศรี ร้อยเอ็ด
265 จารุวรรณ ศรีระษา บ้านธาตุจอมศรี ร้อยเอ็ด
266 ยันต์ พาละพล อาเวมารีอา อุบลราชธานี
267 สุชิรา ชุมนุม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
268 สุรพันธ์ พวงใต้ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
269 ธารน้ำไพร ประเสริฐสังข์ บ้านคลองสะท้อน นครราชสีมา
270 ภาณุพงศ์ สมอชัย บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
271 พรสวรรค์ ดุสอน บ้านธาตุจอมศรี ร้อยเอ็ด
272 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
273 ณัฐชัย เชิงหอม บ้านหนองหัวหมู ศรีสะเกษ
274 วิไลลักษณ์ ศักดิ์คำดวง บ้านหนองหัวคน ร้อยเอ็ด
275 วิษณุพงค์ วิเศษสม บ้านดงหมากไฟ ร้อยเอ็ด
276 วรุตม์ เขจรสัตย์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
277 ปราณี นาถมทอง กมลาไสย กาฬสินธุ์
278 ทองจันทร์ หันไชยเนาว์ ท่ากลางแจ้งจมวิทยา กาฬสินธุ์
279 สีญวน แฝงสาเคน ผดุงนารี มหาสารคาม
280 ไพรวรรณ์ บุษบงค์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
281 แสง โชติบุญ บ้านสงเปือย มุกดาหาร
282 เสถียร ขจรโมทย์ บ้านลาดวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
283 ณรงค์ กุลเกลี้ยง คำหมุนผดุงเวทย์ กาฬสินธุ์
284 lสุภาพร วงค์หนายโกด บ้านนาคู กาฬสินธุ์
285 ศักดิ์ชัย เพ็ญธิสาร บ้านน้ำพุ เพชรบูรณ์
286 อนันตสุข นาไชย นาเชือกวิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
287 บุญช่วย กุญชะโมรินทร์ หนองกุงราษฎร์วิทยา กาฬสินธุ์
288 สุรศักดิ์ ภูบัวเพชร ดอนยานางศึกษา กาฬสินธุ์
289 นิโรจน์ มะเสนา บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ อุดรธานี
290 รักษ์ พรชะตา บ้านกุดแห่ กาฬสินธุ์
291 กฤษดา ศิริสุทธา บ้านกุดกว้าง ขอนแก่น
292 โดม เศรษฐจันทร์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
293 ขวัญฤดี วันดี เซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
294 อภิสิทธิ์ ดาโอภา ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
295 กัญญาณี การุญ ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สกลนคร
296 พิรุณ อ่อนสุระทุม บ้านยางคำ สกลนคร
297 ชุมพร กรุณานำ ชุมชนส่องดาว สกลนคร
298 เสริมศรี พรหมภักดี หนองแวงเรือประชาศึกษา ขอนแก่น
299 สุดารักษ์ พลวิเศษ บ้านวังตะเคียน กำแพงเพชร
300 นีรภัย คิดโสดา โพนงามศึกษา สกลนคร
301 อราคิน สงเมือง วัดสำโรงเหนือ สมุทรปราการ
302 ปรีดา โคตร์ภู วัดทองศาลางาม กรุงเทพมหานคร
303 พีระพร ทองแก้ว บ้านหนองหัวคน ร้อยเอ็ด
304 อาลุน เนียมไทยสงค์ บ้านหนองเชือก อุบลราชธานี
305 ฉวีวรรณ คำหาญ บ้านนายอ นครพนม
306 ควรคิด สินสวัสดิ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
307 ทินกร วงศ์พัฒน์ บ้านดงขวาง นครพนม
308 เอกนรินทร์ ชาสงวน รร.เทศบาลบ้านตูม ขอนแก่น
309 ชัยวัฒน์ โกษาแสง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
310 ทนันชัย เจริญรัตน์ บ้านหนองปลาดุก นครพนม
311 จรัส มาริกัน บ้านวังยาง อุบลราชธานี
312 ชาณิภา พุฒพันธ์ อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี
313 ยุภาพร ปาวงค์ บ้านโพนสว่าง มุกดาหาร
314 ยุธนา ผิวขำ แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
315 สุรพล จริยา เสรีวิทยา แม่ฮ่องสอน
316 กิติพงษ์ อุดทัย บ้านแม่นะ เชียงใหม่
317 สุรพงษ์ ศิริเขตต์ บ้านน้ำริน เชียงใหม่
318 อำนาจ บำเรอจิตต์ บ้านเปียงหลวง เชียงใหม่
319 นิคม ปัญโญ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
320 รังสรรค์ เรือนมูล วัดศิริชัยนิมิตร เชียงใหม่
321 อนุพงษ์ จันทรมานนท์ มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงใหม่
322 เยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย
323 สุชาวดี ขันโท เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
324 วรณัน พรหมช่วย จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน
325 รุ้งตะวัน ไชยเจริญ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
326 มนัส สุริยวงศ์ เมธีวุฒิกรวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน
327 จักรชัย กลิ่นหอม ชุมชนบ้านแหง ลำปาง
328 ณัฐพงษ์ คนมั่ง วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
329 ทัชชา วังเย็น บ้านศาลาสามัคคี ลำปาง
330 ธเนศ อุทธโยธา ทุ่งคาวิทยา ลำปาง
331 ปิยนาถ น่วมทอง บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) อุตรดิตถ์
332 นิ่มนภา ตระกาลจันทร์ บ้านหนองครก ศรีสะเกษ
333 ระเบียบ บุญมา บ้านคลองกล้วย อุตรดิตถ์
334 ยงยุทธ นุชบัว วัดพืชนิมิต ปทุมธานี
335 สุภาพ กันขันคำ บ้านห้วยไร่ เชียงราย
336 พงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ เทพนารี แพร่
337 อรรยา สังข์ทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองแพร่ แพร่
338 วีระชัย จันทร์สุข ลองวิทยา แพร่
339 ศราวุธ เขื่อนคำ เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
340 อำพร ยาวิลาศ บ้านแม่นะ เชียงใหม่
341 เลิศ จันทิมา ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
342 สุพินิจ กวาวเจริญ บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) พะเยา
343 หรรษา ใจมิภักดิ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
344 จิรศักดิ์ ดวงสุข บุญเรืองวิทยาคม เชียงราย
345 เอกราช ลือชา ปอวิทยา เชียงราย
346 วิจิตร วงศ์ชัย แม่ใจวิทยาคม พะเยา
347 บุญเรือง สุขสบาย ชุมชนบ้านวังหิน นครราชสีมา
348 เอกพงษ์ พิทักษ์กำพล บ้านเวียงเดิม เชียงราย
349 เพ็ญจันทร์ อินทจักร บ้านปางคึก เชียงราย
350 กัญวรา วงศ์ธิดา ชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ฮ่องสอน
351 ประสิทธิ์ สีนารอด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
352 ทัศนีย์ พวงไพบูลย์ อนุบาลโกรกพระ นครสวรรค์
353 นพรัตน์ โพธิ์คำ สามมิตร นครสวรรค์
354 ฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์ บ้านขุนแม่ลา แม่ฮ่องสอน
355 จีระเดช เพชร์ทูล สลกบาตรวิทยา กำแพงเพชร
356 กฤษณา พิมพ์ทอง น้ำสาดเหนือ นครสวรรค์
357 อดุล โตเขียว นครบางยางพิทยาคม พิษณุโลก
358 พรทิพย์ ยามสมจันทร์ ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง นครสวรรค์
359 สาลิตา เรียนทัพ วัดท่า ชัยนาท
360 วิสุทธิ์ จิตตรีพรต น้ำสาดเหนือ นครสวรรค์
361 ลัดดา กล่ำชัย ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
362 ชลิดา สุคนธ์ ทุ่งโพวิทยา อุทัยธานี
363 อุทิศ แจ้งถิ่นป่า หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
364 จเด็ด มหาการะเกตุ บ่อแก้ววิทยา กำแพงเพชร
365 พรทิพา พันธุ์จันทร์ดี ประชารัฐพัฒนา กำแพงเพชร
366 ณรงค์ บุญเกิด บ้านวังน้ำ กำแพงเพชร
367 สุภัทรชัย ไกรรอด วัดหัวงิ้ว นครสวรรค์
368 วิไล สิละบุตร บ้านบ่อสามแสน กำแพงเพชร
369 วิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดี บ้านวังโบสถ์ กำแพงเพชร
370 ทวินทร์ อุดมสุข ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร
371 ศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม อนุบาลธรรมรัตน์ กำแพงเพชร
372 อำนวย บูรณะไทย ศรีนคร สุโขทัย
373 ชนก เชียงมูล บ้านวังโบสถ์ กำแพงเพชร
374 สุชาติ สอนแก้ว นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
375 นาถนภา ดอกคำแดง บ้านทุ่งกระเชาะ ตาก
376 อนุสรณ์ เสระศาสตร์ ถนอมราษฏร์บำรุง ตาก
377 ประภาส อิ่มคำ รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก
378 ศศิประภา อินริราย ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ตาก
379 ศิวาวุฒิ สอนเม่น วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย
380 ธนดร พุ่มเกตุ รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย
381 วิบูรณ์ เชียงจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย
382 นพพร แก้วทอง รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
383 ชัชวาลย์ โรจนโพธิ์ วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) พิษณุโลก
384 พจน์ ฟักอ่อน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
385 พัสกร โตเสน่ห์ นครไทย พิษณุโลก
386 หทัยชนก รอดแก้ว บ้านห้วยท้องฟาน พิษณุโลก
387 หล่ม วิชัย ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พิจิตร
388 ประเสริฐศรี กำจาย วัดจุฬามณี พิษณุโลก
389 สวัสดิ์ ยันต์วิเศษ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
390 มีเกียรติ นาสมตรึก กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กาฬสินธุ์
391 รัชชาพงษ์ อยู่สุข เมืองกลางวิทยาคม เพชรบูรณ์
392 สมคิด ออมสิน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
393 พรชัย วัดเย็น บ้านหนองนมวัว นครสวรรค์
394 ศิริพร ภู่ดี อนุบาลสามง่าม พิจิตร
395 สุวรรณชัย พรหมศร เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
396 ยุทธนา นาอุดม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
397 ศรชัย กันดี ลูกจันทน์ปิยะอุย เพชรบูรณ์
398 สมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ อนุบาลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
399 ภูเบศร์ ปิ่นแก้ว นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
400 ภคพล เอมเอี่ยม สากเหล็กวิทยา พิจิตร
401 ประจวบ นวลสกุลนิภา บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
402 ชัชพิสิฐ ไอยราพัฒนา ดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม
403 ศักดิ์ชัย สว่างงาม ธีรศาสตร์ ราชบุรี
404 วรา ขันธ์เครือ ธีรศาสตร์ ราชบุรี
405 เสาวนา จันทรศรี บ้านรางม่วง ราชบุรี
406 อุทัยวรรณ ศรีรัตน์ ชุมชนบ้านหนองฝ้าย กาญจนบุรี
407 เพยาว์ จิตเจริญทวีโชค ธีรศาสตร์ ราชบุรี
408 ทิพวรรณ ล้วนปสิทธิ์สกุล วัดพุน้อย กาญจนบุรี
409 รัตตินันท์ ไตรเรืองศักดิ์ วัดบ้านแค พระนครศรีอยุธยา
410 สง่า สง่างาม วัดสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี
411 กนกวรรณ โพธิ์ทอง วชิรธรรมโศภิต เพชรบุรี
412 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
413 เสาวนีย์ ธูปทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี นครปฐม
414 ปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
415 ปัญญา มนต์คล้ำ อนุชนศึกษา กาญจนบุรี
416 โสภิต จิรัญดร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
417 ภทพร ชาวหญ้าแพรก สมุทรมณีรัตน์ สมุทรสาคร
418 ศิริชัย พุ่มพันธุ์ บ้านหนองหาดใหญ่ สมุทรสาคร
419 มนทกานติ ล้วนประเสริฐ วัดนาขวาง สมุทรสาคร
420 วิโรจน์ สุรสาคร อำนวยวิทย์นครปฐม นครปฐม
421 ศิริชัย สุทธิกุลสมบัติ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
422 อนันต์ โชคบรรดาลสุข ดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม
423 ภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ พัฒนาประชานุเคราะห์ ประจวบคีรีขันธ์
424 บุญเลขา ราชสุวรรณ์ คงคาราม เพชรบุรี
425 สายันต์ โชติวังโส อนุบาลบ้านแพง นครพนม
426 สุภาพ ทองนวล อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
427 สำเริง นิลพัฒน์ บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
428 สุพรรณี นพศรี บ้านสํานักหว้า สงขลา
429 นันทรัตน์ สุมล วัดไม้เรียง นครศรีธรรมราช
430 สุวัจน์ มณีมาส วัดไม้เรียง นครศรีธรรมราช
431 วาสนา คชไกร บ้านไทรงาม นครศรีธรรมราช
432 พัชรี คงอุป บ้านหัวปอ นครศรีธรรมราช
433 สุนีย์ ด้วงมาก เขาพระทอง นครศรีธรรมราช
434 วีระศักดิ์ วีระศักดิ์ ทองพร้อม บ้านหนองเหียง ประจวบคีรีขันธ์
435 สมพร อินทพุฒ อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สุรินทร์
436 บรรจง หอธรรมกุล รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช
437 ปภาวี เต็มเปี่ยม หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
438 นพรัตน์ ถาวร มารีย์พิทักษ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
439 เสาวนีย์ เพียซ้าย สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
440 ยุวชน หาญชนะ ทุ่งพะยอม กระบี่
441 อภิญญา อายุวัฒน์ บ้านหินเพิง กระบี่
442 จรัส แสงเงิน คลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
443 กำธร ไตรบุญ รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ ตรัง
444 นันทิยา แสงทอง บ้านบางกรัก พังงา
445 ธัญมน นิลวรรณ รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต
446 ธีรพร นิลฉิม วัดเก็ตโฮ่ ภูเก็ต
447 อำนวย ชูปัน อนุบาลคลองขลุง กำแพงเพชร
448 จุรีย์พร นิลสังข์ บ้านเชี่ยวขวาน สุราษฎร์ธานี
449 บำเพ็ญ อิสระไพจิตร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
450 จักริน จันทขันทร์ วัดควนสามโพธิ์ พัทลุง
451 พิมพ์นารา เสาวนิตย์ วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
452 เสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
453 จุลศักดิ์ สินจนะสูตร บ้านหาดส้มแป้น ชุมพร
454 อัจฉรา รัตตะมาน ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
455 วิสุทธิ์ ทองจินดา บ้านเก่า สงขลา
456 อำนวย สีใหม วัดเขา ตรัง
457 วิรศักดิ์ ปุสวิโร ไม้แก่นประชาอุทิศ สงขลา
458 ชวิศา อินทเรือง วัดโคกม่วง สงขลา
459 เบญจณี โลหะปณิธาน บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) ยะลา
460 จิระ สุกแก้ว บ้านบางจาก ชุมพร
461 สุจารี มณีวงค์ ธนินทรวิทยา กรุงเทพมหานคร
462 นริศ พันธุ์แดง ธรรมาธิปไตย ราชบุรี
463 ยงยุทธ์ จัตุธรรม วัดน้อมถวาย ชุมพร
464 มนูญ เพชรมีแก้ว สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
465 นิพนธ์ เคี่ยมการ บูรณะรำลึก ตรัง
466 สุภา สัมพันธรัตน์ พรศิริกุล ตรัง
467 จิรวรรณ เดชทองคำ ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง
468 วิไล โชคไพศาล บ้านควนยวน พัทลุง
469 ณฐิพงศ์ อินทร์อักษร บ้านเนินทราย พัทลุง
470 เพลิง ขุนชิต นิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง
471 วิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ บ้านนาโหนด พัทลุง
472 ธนิต แท่นปาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง
473 จักรพงศ์ กูรพิศไตรย์ รร.เทศบาล 4 ธนวิถี ยะลา
474 มณทณัฐ พรหมคงบุญ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา
475 ศิริกุล แววภักดี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
476 รุสมี ธนรงค์กุล บ้านกาลอ ยะลา
477 เจริญศักดิ์ โรจนรักษาวงศ์ ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ยะลา
478 คำนึง ดิษฐโรจน์ บ้านนอก ปัตตานี
479 สุคันธา มาดหมาย บ้านบ่อทอง นราธิวาส
480 รอยากี รอมือลี บ้านซรายอ นราธิวาส
481 สาเหะดาโอ๊ะ สาเหะอาแซ บ้านแม่ดง นราธิวาส
482 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
483 โกมล วรรณโชติ บ้านหานเพชร สุราษฎร์ธานี
484 ธีรพล ศรีทองอ่อน ชายเขาวิทยา อุตรดิตถ์
485 มงคล ช่องลมกรด วัดทุ่งส้าน นครศรีธรรมราช
486 กรรณิการ์ กุศลชู วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี
487 สุกัญญา พงษ์สุกรี วัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
488 ณรงค์ คำสุวรรณ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
489 ชุลี รุ่งพานิช ชลประทานอนุเคราะห์ พระนครศรีอยุธยา
490 ณัฐริการ์ แก่นดีลัง อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี
491 วิทยา เดิมสันเทียะ หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
492 วิไลวรรณ ดึนกระโทก บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
493 สมมิตร สรรพอำไพ บ้านป่ากุงหนานาเจริญ มหาสารคาม
494 ประหยัด อุสาห์รัมย์ บ้านห้วยนกกก ตาก
495 ไพฑูรย์ ยุทไธสง บ้านนาจาน บุรีรัมย์
496 พิมลพร ละครพล อนุบาลโนนสุวรรณ บุรีรัมย์
497 ราวรรณ์ ทองทาย บ้านโป่งโพธิ์ ชัยภูมิ
498 วิทยา ทองทาย บ้านโป่งโพธิ์ ชัยภูมิ
499 เฉลิมพร หมุนอุดม บ้านนางิ้ว อุดรธานี
500 ปราโมทย์ สกุลเดช นาขามวิทยา กาฬสินธุ์
501 รัชฎาวรรณ ไชยองศรี วัดพญาปันแดน อุตรดิตถ์
502 ศรีอุดร อุปโคตร บ้านโคกสีไค สกลนคร
503 ดาวดึงส์ มาลาทอง บ้านห้วยลึก อุตรดิตถ์
504 วิลาวัณย์ บริบูรณ์ บ้านสมานมิตร เชียงราย
505 ปริญญา เมืองมูล กอรวกพิทยาสรรค์ ลำปาง
506 ตะฏิกรณ์ เครือบุญมา อนุบาลปาย (เวียงใต้) แม่ฮ่องสอน
507 บัลลังก์ ฉิมพาลี บ้านเทพนคร กำแพงเพชร
508 ชรินทร์ ศรีทับทิม บ้านวังชมภู กำแพงเพชร
509 อุเทน นะมิตร บ้านนาเมือง พิษณุโลก
510 เอกศักดิ์ ดวงภักดี วัดควนเนียง สงขลา