Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 เสริมศักดิ์ เสนภูงา การกุศลวัดบ้านยางเครือ ร้อยเอ็ด
2 วรรณี แก้วเจียมวงศ์ อนุบาลเพชรอนันต์ เพชรบูรณ์
3 ศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล หงษ์เจริญวิทยาคม ชุมพร
4 อุไรพร อินทราชา บ้านกุดเรือคำ อุบลราชธานี
5 จารุนันท์ เชื้อดวงผูย บ้านดงหลวง มุกดาหาร
6 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
7 พิมพ์ปวีณ์ วงศ์อ้าย บ้านแม่งอนกลาง เชียงใหม่
8 วิทยา เตชะวงค์ สบเมาะวิทยา ลำปาง
9 รัตนพันธ์ เจนวานิช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
10 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
11 กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร วัดป่าไผ่ สระบุรี
12 ขนิษฐา ชูกลิ่น วัดกาญจนบริรักษ์ ตรัง
13 อาทิตย์ พรมตวง ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
14 อำนาจ มะลิงาม ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
15 ศิริราพร บุญยอ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
16 สุรสิทธิ์ กิตติพงษ์ อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) นครสวรรค์
17 กฤตยภัทร สีทาสังข์ บ้านโป่งกวาง เลย
18 ศศิธร คำพิลา ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
19 วิลาวรรณ ปานเพชร รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ ตรัง
20 สุเทียบ จันทสุข บ้านโพนชาย สุรินทร์
21 สุริยา กติกาธรรม บ้านเตียนอาง เชียงใหม่
22 วัชระ ศรีผง วัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี
23 สุรชัย ไทยสาย หนองปลาหมอวิทยาคม สุโขทัย
24 นิรุตต์ ธัญญเจริญ ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี
25 ชยุตรา สามิลา โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
26 กิจติกร ใจคงอยู่ ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน
27 โชค สุจริตจันทร์ บ้านน้ำพุ อุทัยธานี
28 สิทธิพรรณ มากมิตร รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
29 เกศสุดา อินทรโอสถ วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 นครนายก
30 วรวัฒน์ ทองจันทร์ บ้านแม่ซา เชียงใหม่
31 ประเสริฐ คามคีรีมีชำนาญ บ้านแม่ซา เชียงใหม่
32 สุพรรณ์ คำตา บ้านแม่ซา เชียงใหม่
33 สังวาลย์ ใจเที่ยง บ้านแม่ซา เชียงใหม่
34 ยุทธพงษ์ ชัยชนะ บ้านแม่ซา เชียงใหม่
35 วิไลพร ธานีพัฒนาอรัญ บ้านแม่ซา เชียงใหม่
36 ชนกนันท์ กันธะวงค์ บ้านแม่ซา เชียงใหม่
37 ธรรมรัตน์ สนธิคุณ บ้านแม่ซา เชียงใหม่
38 ณรงค์ฤทธิ์ หลักมั่น ร่องเคาะวิทยา ลำปาง
39 ณัฐวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์ ร่องเคาะวิทยา ลำปาง
40 ยุทธศักดิ์ สินทะสุทธิ์ วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม ราชบุรี
41 ทัศวรรณ นุสีอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
42 อาทิตย์ ศิริคำ อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
43 ยลดา ดีสี อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
44 กฤษณา พลอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
45 สมปอง ชัยภัย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
46 ทวีพร เหลืองกระโทก อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
47 สุนทรเทพ ถ้ำกลาง อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
48 เพียรจิต พันธุ์โอภาส อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
49 พนมพร หุ้มขุนทด อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
50 นิตยา สุดสวาท คลองพิทยาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
51 ชุลีพร ขำมิน รัษฎา ตรัง
52 กฤษณชัย จันทศร วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) อ่างทอง
53 ธนพล สีมุขดา บ้านแหลมมะขาม ตรัง
54 สุวิทย์ ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
55 โชติกา ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
56 ภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
57 อนุชิต สีพรม มะนะศึกษา ชัยภูมิ
58 วิภาวรรณ พงค์สุวรรณ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
59 เรณู พลเสนา มะนะศึกษา ชัยภูมิ
60 เชษฐา ฝั้นเมา บ้านหลวง เชียงใหม่
61 พีระศักดิ์ กิสูงเนิน มะนะศึกษา ชัยภูมิ
62 บำเหน็จ ป้องปัด มะนะศึกษา ชัยภูมิ
63 ชญานนท์ ปราบนอก มะนะศึกษา ชัยภูมิ
64 ศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์ สิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง
65 อัมพรพันธุ์ ชนะชัย วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
66 บุสริน ขุนชนะ กอบกุลวิทยาคม สงขลา
67 ศักดิ์​ชัย​ นวน​ท่วม​ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
68 สุจินต์ แก้วประสิทธิ์ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
69 สายโสภา ทองสาย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
70 ธัญลักษณ์ คูนิอาจ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
71 สมุทร ขันอาษา วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นครนายก
72 สารภี ศิริวงศ์ สงขลาวิทยาคม สงขลา
73 ศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
74 ศศิธร ไชยโฆษ หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
75 ชัยวัฒน์ โกษาแสง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
76 มุขชญา ปุรณะวิทย์ อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
77 ทัศนีย์ เกิดพนา บ้านสบสา แม่ฮ่องสอน
78 นภาภรณ์ ละมุนยองใย อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
79 ธัญลักษณ์ หัสดร ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
80 อาทิตญา แดงเจริญ ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
81 ทวินันท์ ใสขาว วัดมงคลพุการาม(หกเจริญอุปถัมภ์) ปทุมธานี
82 วิทวัส คงนวล วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สุโขทัย
83 อับดุลเลาะ แวเลาะ อาสาสุลดินวิทยา ยะลา
84 วุฒินันท์ บุญสินธุ์ บัวแก้วเกษร ปทุมธานี
85 สุวพิชญ์ จันทร์สุริยะ อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลำปาง
86 ศิริพงษ์ ประดับเพชร บ้านปราสาทเบง สุรินทร์
87 นิโลบล คำหงษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
88 ถนอมทรัพย์ ทองเดช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
89 ไชยา คำเมือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
90 ประเสริฐ บุญคล้อย บ้านกำไสจาน สุรินทร์
91 กิตติพร เทียมทัด บ้านกำไสจาน สุรินทร์
92 บุปผา แสงเนตร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
93 เฉลิมรัตน์ หนูปาน บ้านหนองสองห้อง สระบุรี
94 โรจนภาค เกษร บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร
95 ธนกฤต แดงบางดำ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
96 ดำรงศักดิ์ อุ่นทา บ้านแม่ปั๋ง เชียงใหม่
97 เกรียงไกร จ่างแสง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
98 พนิดา โคกแก้ว บ้านกรูดหนองซำ สุรินทร์
99 ทรงศักดิ์ ขันตี จิตราวิทยา เชียงใหม่
100 ชรินทร พรนิคม บ้านโป่งถืบ เชียงใหม่
101 อาณัติ สีเหลือง บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่
102 เสกสรร ถือกล้า บ้านโนนเปือย สุรินทร์
103 ชงคา เมืองจันทร์ การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
104 นนทวัฒน์ แก้วเกษ พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี
105 วรวุฒิ มะลิวงษ์ พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก
106 ปิยะรัตน์ พลอยเจริญ ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
107 รักษิณา ขาวเหลือง ปัญญาประเสริฐวิทยา สุพรรณบุรี
108 ประสิทธิ์ สีนารอด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
109 อนันต์ ยอดชมภู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
110 จินต์จุฑา เจริญยิ่ง บ้านบึงขวาง สุรินทร์
111 อรนุช สุขทอง บ้านบึงขวาง สุรินทร์
112 ประวิทย์ หนูสุข วิเชียรมาตุ ตรัง
113 สุดแดน อุดมไพรสนธ์ มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
114 ภักดี กัลยา มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
115 ภานุรังษี คงธนกฤตกร มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
116 ธัญญารัตน์ อุบลวงศ์ มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
117 เฉลิมพล สมิโตมล มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
118 ชฎาพร ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
119 ศุทธวีร์ นิลสมุทร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
120 กุลธร ดำศรี ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
121 อรทัย สิบหมื่นเปี่ยม เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
122 ชชชรันต์ จันลา วัดโป่งก้อนเส้า สระบุรี
123 พงษ์นรินทร์ จงกูล อนุบาลทับกวาง สระบุรี
124 คมกริช แหงมปาน เมืองเชลียง สุโขทัย
125 สายฝน ยะจรรยา สองแคววิทยาคม เชียงใหม่
126 ธนาภรณ์ วิจารจิตต์ บ้านท่าพลู สระบุรี
127 กัมปนาท อินทะนิล บ้านปางต้นเดื่อ เชียงใหม่
128 ประภาส คำปา แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง
129 ธีพัฒน์ ดอนปิน บ้านแม่อ้อใน เชียงใหม่
130 ชมภู อุปการ วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
131 วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ่์ บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
132 หญิงกมลกานต์ ดีอุโมงค์ บ้านอูตูม เชียงใหม่
133 นิพนธ์ เนติบัณฑิตไพร บ้านแปะสามัคคี เชียงใหม่
134 วารุตม์ วิรัศมี เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
135 วรรณา บู่สามสาย วัดท้องไทร นครปฐม
136 สมชาย เอมโอช มารดานุสรณ์ ตราด
137 ชโยทิต น้ำดอกไม้ ชุมชนบ้านท่าข้าม เชียงใหม่
138 ชยันต์ กันสีเวียง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
139 นิกร พันธ์น้อย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
140 สุริยา รอดสบาย เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
141 จุฑารัตน์ วิกล อุดรมงคลวิทยา อุดรธานี
142 ภควัฒน์ วรวัตสิริกุล ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน
143 วิจิตร์ พิกุลทอง วัดสองคอนกลาง สระบุรี
144 กันตนา จิตรบรรจง วัดคลองห้า สระบุรี
145 ภิรมย์ จำตำบล โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
146 ณัฐพงษ์ คนมั่ง วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
147 สุวัฒน์ เอี่ยมอุดม บ้านหลวง น่าน
148 ฉัตรชัย ถินขาว วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) พระนครศรีอยุธยา
149 ธฤตมน อุ่นเมืองแก้ว บ้านหนองบัวโนนเมือง ขอนแก่น
150 เบ็ญจมาศ โยธินทวี ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
151 สุวัชชัย ไกรนุช หงสประภาสประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
152 พฤทธิ์อุกฤษฏ์ ช่างเรือนกุล บ้านทุ่งเสือโทน กาญจนบุรี
153 สุบบรณ์ สีลาบา บ้านโพง ศรีสะเกษ
154 สัตยาพร เครื่องพาที บ้านโพง ศรีสะเกษ
155 ศิริวัฒนา เรือนรส บ้านโพง ศรีสะเกษ
156 วิวัฒน์ ดวงธนู บ้านเปี่ยมตะลวก ศรีสะเกษ
157 พิมพ์ลดา กุลพิชัยจิราวุฒิ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
158 สุภาพร กล่อมมะโน วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
159 ฉัตรมงคล เอี่ยมสะอาด ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี
160 นิพนธ์ สุขีนัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์
161 พิทักษ์ เมาลี อู่ทอง สุพรรณบุรี
162 มนตรี อวชัย บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี
163 ชลบดินทร์ กลิ่นจั บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สุพรรณบุรี
164 นิคล ไชยช่วย มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
165 สุทธิชัย เคลือบคลาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่
166 พรทิพย์ วงศ์บุตร ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี
167 จิระประไพ ประดู่ บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) อุบลราชธานี
168 ฉัตรชญา คฤหัส หนองตูมหนองงูเหลือม ขอนแก่น
169 ศราวุฒิ โมกกงจักร ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
170 วรวุฒิ โพธิ์ทิพย์ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
171 วิชชุลดา ทั่งศิริ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
172 ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
173 วาทินี โกฎิคำ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
174 รริลรัตน์ สองสียนต์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
175 สุนิตรา ไชยวัต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
176 จรัสลักษณ์ จันทร์กระจาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
177 ศักดา บุญสันท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
178 เสน่ห์ แพนพันธุ์อ้วน บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
179 ชุติกาญจน์ วารีขันธ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
180 เพียงอัมพร ปิ่นทอง ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
181 บัณฑิต อนันตะบุตร ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
182 อภิชิต ศิริวงษ์ หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี
183 อรรคพล สงวนยาง หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี
184 บรรเทา คุ้มฉายา ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
185 เสาวลักษณ์ สังข์สุวรรณ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
186 ชัยวัฒน์ ศาลา บ้านหอย ศรีสะเกษ
187 สันทัด พวงมะเทศ บ้านหอย ศรีสะเกษ
188 ฐิตานันท์ นิยมพันธ์ บ้านหอย ศรีสะเกษ
189 เตือนจิตต์ สระทอง บ้านหอย ศรีสะเกษ
190 ปฐมวดี พันธ์ศรี บ้านหอย ศรีสะเกษ
191 เบญจวรรณ นามคุณ บ้านหอย ศรีสะเกษ
192 กีรติศักดิ์ สมบัติชัยแสง โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
193 เกรียงศักดิ์ ดอนไพร นามะเขือพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
194 รติพร บุราณเดช ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
195 หฤทัย แก้วมะไฟ จุฬเทพ ชลบุรี
196 สาริศฐ์ คำทาสี รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
197 ปรีดา คูณวงษ์ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
198 ศุภโชค สาระสันต์ ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
199 สมคิด พันธุมิตร ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
200 มนตรี ปัดภัย บ้านสัตหีบ ชลบุรี
201 วัชรินทร์ บัวด้วง ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
202 ณรงค์ฤทธิ์ ธนาคีรี บ้านหนองห้าง ศรีสะเกษ
203 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
204 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
205 พิทักษ์สัน บัวภา ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
206 ทองทิพย์ มะอาจเลิศ บ้านภูเขาทอง ร้อยเอ็ด
207 พรรณมณี มะอาจเลิศ บ้านนางาม ร้อยเอ็ด
208 เอ็ม อยู่สุข บ้านหนองบัวทอง เพชรบูรณ์
209 ทวีศักดฺิ์ ช่อกระทุม วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
210 อรรถชัย สังข์ทอง นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์
211 สุภาพร วงศ์เชียงศรี ทองทาบพิทยา ลพบุรี
212 สุภาวดี พร้อมเจริญ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
213 รดาณัฐ วุฒไพศาล ทองทาบพิทยา ลพบุรี
214 วรรณพา พรมมี ทองทาบพิทยา ลพบุรี
215 พัสตราภรณ์ เกตุเฉลวย ทองทาบพิทยา ลพบุรี
216 ทิพวรรณ ธูปประดิษฐ์ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
217 ตองมณี ยศคำลือ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
218 จิตติมา น้อยสุข ทองทาบพิทยา ลพบุรี
219 ศิริพร สุโพธิ์ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
220 ศิริรัตน์ ผลอ่ำ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
221 ณัฐมล จันถัน ทองทาบพิทยา ลพบุรี
222 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
223 สายสมร แก้วคูณนอก ทองทาบพิทยา ลพบุรี
224 ชนาธิป แก่นแก้ว ทองทาบพิทยา ลพบุรี
225 บำรุง บุญพาสุข ทองทาบพิทยา ลพบุรี
226 เกวลี วิญญกูล ทองทาบพิทยา ลพบุรี
227 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
228 ณัฐวุฒิ โตสุข ทองทาบพิทยา ลพบุรี
229 ธนพร กลั่นพจน์ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
230 จุฑามาศ พลอยกระจ่าง ทองทาบพิทยา ลพบุรี
231 อารีรัตน์ อินทร์พักทัน ทองทาบพิทยา ลพบุรี
232 ยรรยง ประเพชรา ทองทาบพิทยา ลพบุรี
233 อรุณทิพย์ อมรพันธุ์ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
234 สุดารัตน์ บุญท้วม ทองทาบพิทยา ลพบุรี
235 ไตรธร เศรษฐีธร ทองทาบพิทยา ลพบุรี
236 สรลี เศรษฐีธร ทองทาบพิทยา ลพบุรี
237 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
238 เบญจวรรณ แก้วถาวร นารีนุกูล อุบลราชธานี
239 กุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ ตำบลริมปิง ลำพูน
240 ชิษณุชา ลครศรี ตำบลริมปิง ลำพูน
241 ฤทธิชัย บำรุงวงค์ บ้านซะซอม อุบลราชธานี
242 นิวัติ กลับกลาย ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี
243 อมร ศรีนิล บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
244 ญาณิศา ประสารวงค์ มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี
245 นภาพล จำปรัตน์ โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
246 วีรภัทร ภักดีพงษ์ คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กำแพงเพชร
247 ชินกฤต แซ่จ๋าว กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) เชียงใหม่
248 วีระยุทธ พันทะมา วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี
249 สันติ บุญลา บ้านสบคาบ เชียงใหม่
250 ธีรธร เหลืองสุวรรณ บ้านวังร่อง เพชรบูรณ์
251 เสกสรรค์ นาคพรม บ้านลานกระทิง กำแพงเพชร
252 ณรงค์ คชลี รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร พิจิตร
253 สุรสิทธิ์ ทองเล็ก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
254 ธีระยุทธ โพธิ์กระสัง ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
255 เดวิด ด้วงจินดา ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
256 อัญชลี รอดรั้ง ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
257 ไพฑูรย์ จันทะนาม บ้านวังปลาโด มหาสารคาม
258 สุภาภรณ์ น้อยทรงค์ บ้านบาก2 มุกดาหาร
259 เกรียงไกร ปู่ยี่ เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
260 อาทิตย์ ชัยมงคล วัดแม่แก้ดน้อย เชียงใหม่