Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ L.T.
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 นงลักษณ์ แสงเดือน เหลียนหัว นครนายก
2 วีณาภรณ์ เคารพาพงษ์ เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
3 ณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุล บ้านหนองสะแก กาญจนบุรี
4 ศิริชาต คุ้มสุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาโพธิ์ บุรีรัมย์
5 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
6 เตือนใจ แสนอุบล บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อุดรธานี
7 รัฐกานต์ มูนเมืองแสน บ้านหนองจิก บึงกาฬ
8 สิรินัดดา สัตยาจิตอานุภาพ บ้านปงตำ เชียงใหม่
9 ฐิติพงศ์ ภพพงศ์ไพร บ้านแม่เหียะ เชียงใหม่
10 พรชัย เกิดสินธุ์ วัดนางสาว สมุทรสาคร
11 ศศิธร ศรีสมพงษ์ วัดโคกเหรียง สงขลา
12 พรชัย ชิรวัฒวรกุล รร.เทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) สมุทรสาคร
13 ศรัณ เฉยสัสดิ์ อนุบาลสีชมพู ขอนแก่น
14 กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร วัดป่าไผ่ สระบุรี
15 เบญจพร จั่นเจริญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
16 ณัฐธนาพล ปิ่นทอง สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี เพชรบุรี
17 ศรีสุดา นนทศรี ชลประทานวิทยา นนทบุรี
18 รุ่งฟ้า แดนนาริน อนุบาลชุมพร ชุมพร
19 ปิยะ. บรรพลา วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย
20 นงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์ ไทยวัฒนาประชารัฐ นครราชสีมา
21 กิตติ ตรีโภคา รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
22 สุนทร ปานบุษราคัม ดรุณาราชบุรี ราชบุรี
23 วรรณวิมล ครุฑางคะ กุลดิศวิทยานุสรณ์ เพชรบูรณ์
24 ธนวัฒน์ วิกสูงเนิน ปากช่อง นครราชสีมา
25 เมธี บุญพิทักษ์ คลองสองต้นนุ่น กรุงเทพมหานคร
26 ปิติศักดิ์ เสวาภพ บ้านถ้ำเต่า สกลนคร
27 ทวีชัย เพ็ญรัศมีพูนสุข วัดบางโฉลงนอก(ประสิทธิ์บำรุง) สมุทรปราการ
28 อำพล กิจเรืองศรี วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
29 อุบลวรรณ์ แก้วชา แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
30 วริศรา วงคติ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
31 ไพรัตน์ ก้อนทองคำ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
32 ศศกมล พิศาลสรกิจ ปลูกจิต กรุงเทพมหานคร
33 สุรศักดิ์ จั่นนพรัตน์ วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
34 ทิพวรรณ จักร์กรีนทร์ วัดโพธิ์เลื่อน ปทุมธานี
35 ดนัย เนื่องขันตรี นิคมลำนารายณ์ ลพบุรี
36 เสมาชัย สังข์แสงใส เยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
37 ณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ นาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
38 ประภาพร ทนานทอง อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
39 ฐานิษฐ์ เมธีทิพย์สกุล วัดบางนานอก กรุงเทพมหานคร
40 อดิเทพ เรืองชาญ อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ
41 บุญยิ่ง ป้อมประคอง นพคุณวิทยา สมุทรปราการ
42 ปิยสนธิ์ เชื้อทอง วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
43 วันเพ็ญ เลี่ยมยองใย วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
44 จามจุรี จำเมือง วัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์) กรุงเทพมหานคร
45 สุวิชา คีรีรัตน์ วัดเขาวิเศษ ตรัง
46 ศุภชัย ศรีอาจ นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
47 ณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์ วัดเขาดิน ฉะเชิงเทรา
48 พรพรรณ การุณ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
49 บรรจง น้อยทอง วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
50 บรรจง น้อยทอง วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
51 ัพันธ์ภิพรต รังษิโย วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
52 สาโรจน์ เนตรสว่าง จะนะวิทยา สงขลา
53 สามารถ กองโชค วัดนาค พระนครศรีอยุธยา
54 รังสรรค์ กรึงไกร บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
55 น้ำฝน กรีวารี วัดบ้านแพน พระนครศรีอยุธยา
56 ดารารัตน์ เกิดสติ ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
57 ประทีป สว่างประทีป วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
58 วิชัย ม่วงจีน อนุบาลท่าวุ้ง ลพบุรี
59 พิกุล แย้มเจิม วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ชัยนาท
60 พัชรินทร์ ศรทรง บ้านทุ่งท่าช้าง ลพบุรี
61 ธีรพร โพธิ ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี
62 วีรยา คำแหง อนุบาลท่าหลวง ลพบุรี
63 รินจีรา เผือกวัด วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
64 สุภาพ แก้วบัว วัดคีม สิงห์บุรี
65 อรอนงค์ ภูยาธร วัฒนะโชติ ชัยนาท
66 พิชญุตม์ คงทอง ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) แพร่
67 เสถียร แจ่มจิตร วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
68 เชิดชัย ช้ำเกตุ วัดสนามชัย ชัยนาท
69 ขจร สังข์ประเสริฐ ชุมชนคลองจันทน์ ชัยนาท
70 ลำเจียก สังข์ประเสริฐ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
71 นิตย์ทรา ศรีกรด ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
72 ธงชัย ขวัญศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ร้อยเอ็ด
73 สำเนียง ศรีระอุดม บ้านศาลาสามัคคี สุรินทร์
74 ทิพวรรณ วงศ์สุนันท์ วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) สระบุรี
75 ทวีพงศ์ บุญถนอม รร.เทศบาลอินทปัญญา ชลบุรี
76 ธนรัชน์ สุขโข บ้านหนองประดู่ ชลบุรี
77 สมภูมิ สุดสงวน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
78 วิโรจน์ กลิ่นบัวแก้ว รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน ร้อยเอ็ด
79 กฤษฐ์สพล ธนบำรุงศักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี
80 ธงชัย ปานผดุง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
81 วันชัย พิริยะประภากุล อุดมวิทยานุกูล ระยอง
82 วิฑูรย์ แสงสุริยา อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
83 นพดล ถีนารมย์ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
84 ธรรมรงค์ ยศเครือ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
85 ศราวุธ บุญรอดรักษ์ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
86 สุชาติ สงวนทรัพย์ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
87 ขจรศักดิ์ อาภรณ์ บ้านหนองคลองหัวขัว มหาสารคาม
88 ศุภัคชญา สมคิด วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
89 เมธาวี แขกเทพ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
90 ศรัณ กนกทิพย์พรชัย รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ฉะเชิงเทรา
91 สุชาติ ชาญวิเศษ บ้านหนองแหน ปราจีนบุรี
92 นิคม สิงทยม ไทยราษฎร์คีรี ตาก
93 ญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ หนองขามพิทยาคม ขอนแก่น
94 นริศ พูนบำนาญ บ้านละลมติม สระแก้ว
95 สมชาย ทาสี บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นครนายก
96 นิกร สุทธิผาสุข บ้านเขามะกา สระแก้ว
97 ชณัฐดา ฤทธิ์แดง คลองสำโรง สมุทรปราการ
98 ประเทือง วงศ์ศิริ เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นครนายก
99 สุกัลยา พรมหอม วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
100 บุญสนอง สมวงศ์ ปากช่อง นครราชสีมา
101 ชาญชัย พงษ์ศรี บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
102 เอกชัย สัตยารักษ์ บ้านอโณทัย บุรีรัมย์
103 มณัญญา บุษยะมา บ้านบ่อทอง นครราชสีมา
104 ดวงพร แก่นพะเนาว์ ท้าวสุรนารี(2521) นครราชสีมา
105 อำนาจ แตงกระโทก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา
106 เดชา มีศิลป์ อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
107 มานะ สยายใจ อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
108 มานะ สยายใจ อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
109 มานะ สยายใจ อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
110 สำรอง ตึกตะคุ บ้านหนองไทร นครราชสีมา
111 รมิดา จงหมื่นไวย์ บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
112 ทุเรียน มุ่งเกมกลาง บ้านหนองจำปา นครราชสีมา
113 สุพรรณ แน่นดี บ้านหนองสาหร่าย นครราชสีมา
114 ปิยะ ประกอบผล วัดโพธิ์ศรีบรรจง นครราชสีมา
115 เกียรติศักดิ์ สุทธิ วัดกู่สามัคคี นครราชสีมา
116 สมมาศ พรหมเจตน์ เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี
117 ปณิพล นานา บ้านอ้อประชาสามัคคี นครราชสีมา
118 ธนาดุลย์ รถเพ็ชร พิกุลทอง นครราชสีมา
119 ดร.สิริวัส ชนะค้าโชติ์สิริ วัดโชติการาม นครราชสีมา
120 ชูโชค แนบสนิทธรรม นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ เชียงใหม่
121 นัชภร ลิมปิสวัสดิ์ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
122 วาทิน สิริภูริภากร ศิริบ้านไร่ นครราชสีมา
123 เกรียงศักดิ์ เมืองจั่น บ้านโคกปรือ เพชรบูรณ์
124 พิมพ์ภา ปะนัดเต วัดสำโรง บุรีรัมย์
125 เพ็ญแข พุ่มพวง บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) บุรีรัมย์
126 บุษราภรณ์ ศรีรักษา อนุบาลกันทรวิชัย มหาสารคาม
127 ฉลาด โพธิ์ใส ชุมชนบ้านโคกว่าน บุรีรัมย์
128 สุพรรณ ทองศรี บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ บุรีรัมย์
129 ลาวรรณ สุระตะมัย บ้านตะแบก บุรีรัมย์
130 ดรุณี บุตรประโคน บ้านตะแบก บุรีรัมย์
131 อันตนา นองประโคน บ้านตะแบก บุรีรัมย์
132 กมลมาลย์ อุไรรัมย์ บ้านตะแบก บุรีรัมย์
133 ไพโรจน์ ภาษี ชุมชนบ้านดอนมนต์ บุรีรัมย์
134 สมหมาย ธิโกศรี บ้านตากแดด อุบลราชธานี
135 เสนีย์ สมรูป บ้านหนองแวงสามัคคี นครราชสีมา
136 ปิยะวงษ์ หมายดี อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
137 ปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
138 พินี กังวาฬ บ้านหนองปรือ สุรินทร์
139 บุญยศ เป็นเครือ บ้านทุ่งนาค สุรินทร์
140 กฤษพงศ์ อยู่เย็น บ้านสีสุกห้วยโมง สกลนคร
141 ศิริพงษ์ ประดับเพชร บ้านปราสาทเบง สุรินทร์
142 สมบัติ สวายชุม เสกวิทยาคม สุรินทร์
143 นิ่ม ศรีละออง บ้านอ้อตลิ่งชัน สุรินทร์
144 สุวรรณาวดี มูลทรัพย์ บ้านยางชุม สุรินทร์
145 อดิศรา เรืองสนาม บ้านอาแวะ สุรินทร์
146 กิตติพัฒน์ ดาทอง บ้านตะเคียน สุรินทร์
147 วัชรินทร์ กิ่งมณี เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
148 จินดา ศรีรวัฒน์ บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
149 จารุณี แก่นจักร บ้านไผ่ (วันครู 2503) สุรินทร์
150 กฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
151 พุฒิพงษ์ เพียรการ บ้านบัวเชด สุรินทร์
152 สมโพชน์ เหลื่อมล้ำ วัดท่าชัย นครนายก
153 สุชาติ ทองนำ บ้านสังแกหนองคู สุรินทร์
154 ณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
155 ประเชิญ กูลรัตน์ อนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) สุรินทร์
156 สุธาดา กิ่งมณี บ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' สุรินทร์
157 นพวรรณ ไชยพลงาม บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) สุรินทร์
158 ชูชาติ คิดดี ลำพลับพลาวิทยาคาร สุรินทร์
159 ชวนชม วิบูลย์เพ็ง บ้านกระดาน สุรินทร์
160 บุญชุบ หลั่งทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
161 ณัชชา ประทีปธนากร ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
162 สุวิชญาณ พงษ์เกษ บ้านกะเอิน ศรีสะเกษ
163 สุริยนต์ จันทร์แจ่ม รร.ผักแพววิทยา ศรีสะเกษ
164 สุรพงษ์ เงาศรี บ้านสบาย ศรีสะเกษ
165 สุนทร กุมรีจิตร บ้านโสน ศรีสะเกษ
166 นริสา ทรารมย์ บ้านกันโทรกประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
167 ชาญวิทย์ พวงมาเทศ ศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร
168 สิทธิชัย อรรคบุตร บ้านเหล่าฝ้าย ศรีสะเกษ
169 รจนา ขอร่ม บ้านหนองกก ศรีสะเกษ
170 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
171 การัณยภาส เพ็งพันธ์ บ้านโชค สุรินทร์
172 ประดิษฐ์ แก่นหอม บ้านผาฮี้ เชียงราย
173 ลลิตา แก้วกัญญา บ้านผาแก้ว อุบลราชธานี
174 สมเพียร คำชมภู บ้านโนนขุมคำ อุบลราชธานี
175 อุตรี เชื้อประทุม บ้านหนองสนมพะลาน อุบลราชธานี
176 วิมลนันทน์ ศรีสุพรรณ ชุมชนบ้านนาเยีย อุบลราชธานี
177 อัจฉรา วรัยศรี บ้านดอนกลาง อุบลราชธานี
178 บัลชิต สุพรม บ้านแก้ง อุบลราชธานี
179 ประเสริฐศิลป์ ปราบพล นาเกษมเจริญวิทยา อุบลราชธานี
180 เกษร นพคุณ วัดโคกหนามแท่ง สระบุรี
181 สมเกียติ อุ่นท้าว บ้านดงหวายดงขวาง อุดรธานี
182 ประพิศ รัตนคม สายอักษร กรุงเทพมหานคร
183 นันทิยา ศรีรวัฒน์ บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
184 สุพิชญ์ ประจญยุทธ บ้านทางสาย อุบลราชธานี
185 ชรินทิพย์ ธัญญลักษณ์ บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) อุบลราชธานี
186 ผดุงศักดิ์ คำผาลา นาวังกุดตากล้า อำนาจเจริญ
187 บุญเถิง มลีรัตน์ อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
188 ธีระกุล บุญประสาร ชุมชนไร่สีสุก อำนาจเจริญ
189 สุดใจ ภู่เทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี
190 สุรพล ณ รุณ ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) อุบลราชธานี
191 สกล ใจตรง บ้านดงขวางคำโทน อุบลราชธานี
192 โชคชัย พิลากุล อนุบาลโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
193 เกียรติพงษ์ ตุละวิภาค บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ บุรีรัมย์
194 รัตตินันท์ ภักดีพงศ์พีระ บ้านคูเดื่อ อุบลราชธานี
195 กนกวัลย์ อุปลาบัติ บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) อุบลราชธานี
196 ธีรภณ ดวงสินธุ์ อนุบาลพุทธเมตตาเขมราฐ อุบลราชธานี
197 มนตรี ชุมนุม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
198 สุภาวรรณ เชาวรัตน์ บ้านโนนบ่อหวายดินดำ อุบลราชธานี
199 วิไล ท้าวเเก้ว บ้านท่าเสียวคันลึม อุบลราชธานี
200 ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ รร.เทศบาล 2 หนองบัว อุบลราชธานี
201 สายสมร ภูสีโสม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
202 ปฏิคม พงษ์บริบูรณ์ บ้านสร้างมิ่ง อุบลราชธานี
203 เศกสันติ์ แสงใสแก้ว บ้านน้ำคำน้อย ยโสธร
204 อานนท์ กฤษณะกาฬ บ้านนาโป่ง ยโสธร
205 สถิตย์ ศรีบัวบาล บ้านนาโพธิ์ ยโสธร
206 ปัญญา สิงห์กาล บ้านนาโพธิ์ ยโสธร
207 สุคนธร อ่อนตาม บ้านนาโพธิ์ ยโสธร
208 วิทยา จักรไชย บ้านมะพริกดู่โพนสิม ยโสธร
209 นิภาภรณ์ คำแพง บ้านนาโพธิ์ ยโสธร
210 กิตติพร โนนจันทร์ บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง ยโสธร
211 ธงชัย แสวงกำไร บ้านนาเลิง หนองบัวลำภู
212 จุรีรัตน์ สุขภาค บ้านทับเมย อำนาจเจริญ
213 สุวิทย์ ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
214 สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์ บ้านศรีป้าน ลำพูน
215 อคร บุญประเสริฐ บ้านแดงน้อย นครราชสีมา
216 ชวลิต พูนสุวรรณ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
217 สุปรีชา ถนอมเงิน บ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" ขอนแก่น
218 นพดล วิญญาสุข โคกเลาะวิทยาคาร สกลนคร
219 ไชยา วิญญาสุข บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
220 ประเสริฐ ต้นโนนเชียง รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ลำปาง
221 เศรษฐวัชร มัชปาโต บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ขอนแก่น
222 ดำรงศักดิ์ พิมหานาม อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
223 ชนิดาพร คำมณีจันทร์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
224 ไสว สีบูจันดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สระบุรี
225 วิชัย หงษ์ชุมแพ บ้านหนองเหมือดแอ่ หนองบัวลำภู
226 ธฤตมน อุ่นเมืองแก้ว บ้านหนองบัวโนนเมือง ขอนแก่น
227 เฉลียว อนุตรี บ้านหนองหว้าโพนศิลา ขอนแก่น
228 จิรศักดิ์ วารีศรี บ้านนาไร่เดียว เพชรบูรณ์
229 สุริยา โนนเสนา วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นครศรีธรรมราช
230 กระเสิม มงคุณ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา
231 สาส์นลิขิตชัย พลไธสง อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
232 ธนวัฒน์ วงสง่า เนินลาดวิทยา กาฬสินธุ์
233 ปรีชา กระแสร์ เกาะจันทร์พิทยาคาร ชลบุรี
234 วันทรงชัย สระบัว โนนข่าวิทยา ขอนแก่น
235 นาถนดา พงศ์ทวึสุข บ้านหนองยาว สุรินทร์
236 จินตนา อะสุชีวะ สมสะอาดพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
237 วิพัฒน์ เรียนกิ่ง สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา
238 สุรชัย จันทรักษ์ บ้านหว้านแกเจริญ อุบลราชธานี
239 สะอาด สร้อยพาน บ้านเมืองไพร อุดรธานี
240 ยุพิน เอียยะบุตร บ้านดอนกลอยดอนอุดม อุดรธานี
241 อดิศักดิ์ สาคมิตร บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
242 วีระชัย ท้าวจันทร์ บ้านพรานเหมือน อุดรธานี
243 ธัญญานี กียะกูล วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
244 ยุทธนา ศรีประเสริฐ บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 อุดรธานี
245 จารุวรรณ ไชยเชียงพิณ บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
246 ดารุณี อัคเทพ บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร อุดรธานี
247 มนู ภูกองชนะ สว่างแดนดิน สกลนคร
248 จีรวัฒน์ พลอุทัย ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
249 เปรมฤดี ศรีดาพรมมา หนองหานวิทยา อุดรธานี
250 สมจิตร วรรณกุล บ้านนายูง อุดรธานี
251 พงศไกร สายเสมา บ้านกงพาน อุดรธานี
252 ชวนพิศ พุฒนกุล บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
253 นฤพล ประทุมพงษ์ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
254 จันเพ็ญ พูนสุวรรณ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
255 คะนองศักดิ์ เกตุนอก บ้านอ้อมกอ"ประชาสามัคคี" อุดรธานี
256 ปรเมนทร์ เกษนัด บ้านดงวัฒนา อุดรธานี
257 ภัทรจิตติ บุรีเพีย บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
258 ลำใย โง๊ะบุดดา บ้านสุขเกษม หนองบัวลำภู
259 จารุวัติ บรรเลงรมย์ สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
260 สุภารัตน์ ศิริธร ยางโกนวิทย์ อุดรธานี
261 สมประสงค์ วงษ์อุบล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
262 กฤตติกา มาเวียง บ้านนาส่อนโพนทัน อุดรธานี
263 ภาวิไล บุญทองแพง บ้านหินลับศิลามงคล หนองบัวลำภู
264 ศศิกานต์ อุชชิน บ้านไร่นางาม เพชรบูรณ์
265 นิภารัตน์ อินทนาม บ้านนาคูณ อุดรธานี
266 สมชาย ปะนัดเต วัดสำโรง บุรีรัมย์
267 ทวีศักดิ์ เสนาคำ อนุบาลหนองคาย หนองคาย
268 วิภาวดี สุริยะกมล บ้านท่าสำราญ หนองคาย
269 นิภาวรรณ์ ลุนละวงษ์ ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา อุดรธานี
270 วัชรวิชญ์ บุญตาระวะ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
271 วนิด คำวันดี อนุบาลหนองคาย หนองคาย
272 ชัยพงษ์ กองสมบัติ เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
273 พิชัย นิราราช ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
274 จิฬาพร สินสิมหา บ้านหนองเงินฮ้อย อุบลราชธานี
275 จารุวรรณ ชินดร บ้านป่างิ้วหนองฮี ขอนแก่น
276 ชูชาติ ศรีรัตนโยธิน บ้านบ่อแกบ่อทอง มหาสารคาม
277 กิตติศักดิ์ อันอาน บ้านหนองหว้าโนนทอง มหาสารคาม
278 บุญมาก ปะตังถาโต หลักเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
279 ทองใบ ปะวะเส ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
280 หอมรับ ซุ้ยไกร บ้านหนองบึง มหาสารคาม
281 เสงี่ยม ฉวีวงศ์ วัดศรีสุนทร บุรีรัมย์
282 จิรวดี ปิตุรงคพิทักษ์ บ้านหนองสระ มหาสารคาม
283 สุจิตร ปานจำลอง บ้านหนองหว้า มหาสารคาม
284 นายวิเชียร กุลธินี บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง มหาสารคาม
285 ประสาท สีหาบุญมาก บ้านลุมพุกคลองแก้ว ศรีสะเกษ
286 วีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ่์ บ้านเม็กดำ มหาสารคาม
287 นรินทร์ ศรีสารคาม หลักเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
288 ไพสิฐ ศรีสมุทร รร.เทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี
289 มณเฑียร สารจันทร์ บ้านคลองสะท้อน นครราชสีมา
290 รักวิทย์ นาคฤทธิ์ อนุบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
291 ยอด ชนไพโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม มหาสารคาม
292 พิทักษ์ ปรักมาศ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
293 นพดล แสงน้ำ หนองยางวิทยาคม ร้อยเอ็ด
294 จิติติมา นนท์นภา บ้านน้ำสร้างหนองบะ มหาสารคาม
295 ศักดา ชัยสงคราม บ้านโพนงาม ร้อยเอ็ด
296 ยุทธนา สุดวิลัย จตุรคามพัฒนา ร้อยเอ็ด
297 บุญเลิศ ทวีวรรณกิจ บ้านดงครั่งน้อย ร้อยเอ็ด
298 รุ่งเรือง พันพละ บ้านโจดบัวบาน มหาสารคาม
299 วุฒิพงษ์ โภชะโน วารีสวัสดิ์วิทยา ร้อยเอ็ด
300 สุชิรา ชุมนุม อาเวมารีอา อุบลราชธานี
301 ภาณุพงศ์ สมอชัย บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
302 จุฑามาศ ชัยสงคราม บ้านโพนงาม ร้อยเอ็ด
303 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
304 เข็มชาติ พวงจันทร์ เมืองโพนทราย ร้อยเอ็ด
305 เอนก อัฒจักร หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
306 สมร ต้องโพนทอง ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
307 ธันญณัญช์ มีดินดำ โนนสูงพิทยาคม กาฬสินธุ์
308 วรุตม์ เขจรสัตย์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
309 เด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
310 วารินทร์ ดอกนารี กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์
311 ดาวเรือง สิงหราช ท่าคันโทวิทยายน กาฬสินธุ์
312 ปราณี นาถมทอง กมลาไสย กาฬสินธุ์
313 พานทอง โชติศรี บานเย็นศึกษา กาฬสินธุ์
314 ศักดิ์ วิชาชัย โนนสะอาดราษฎร์อำนวย กาฬสินธุ์
315 สีญวน แฝงสาเคน ผดุงนารี มหาสารคาม
316 สมจิตร จำปาสาร นาสีนวลโสกทรายวิทยา กาฬสินธุ์
317 พิษณุ ซองศิริ ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
318 แสง โชติบุญ บ้านสงเปือย มุกดาหาร
319 กานท์ หารกุล บ้านคุย กาฬสินธุ์
320 lสุภาพร วงค์หนายโกด บ้านนาคู กาฬสินธุ์
321 บุญรัตน์ วรสาร บ้านจาน กาฬสินธุ์
322 กำจัด คะโยธา หนองหูลิงเจริญเวทย์ กาฬสินธุ์
323 บุญช่วย กุญชะโมรินทร์ หนองกุงราษฎร์วิทยา กาฬสินธุ์
324 สุรศักดิ์ ภูบัวเพชร ดอนยานางศึกษา กาฬสินธุ์
325 เทอดศักดิ์ นิสังกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม
326 อารดิน แก่นจันทร์ เนินลาดวิทยา กาฬสินธุ์
327 สุพรรณ์ แก้วนิสสัย สมสะอาดพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
328 ศุภสิทธิ์ สนสุนัน บ้านโพนแพง กาฬสินธุ์
329 กฤษดา ศิริสุทธา บ้านกุดกว้าง ขอนแก่น
330 จินตนา สว่างสุข บ้านสี่แยกสมเด็จ กาฬสินธุ์
331 โดม เศรษฐจันทร์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
332 สาวิตรี มุลวิไล บานเย็นศึกษา กาฬสินธุ์
333 ณัฐรานี สุดตะนา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
334 ไพโรจน์ ก้อนตาล ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สกลนคร
335 ชุมพล สุวรรณชัยรบ ชุมชนประสานมิตร นครพนม
336 พิรุณ อ่อนสุระทุม บ้านยางคำ สกลนคร
337 ชุมพร กรุณานำ ชุมชนส่องดาว สกลนคร
338 เสริมศรี พรหมภักดี หนองแวงเรือประชาศึกษา ขอนแก่น
339 รัชนี ช่วยรักษา บ้านป่าหว้าน สกลนคร
340 นีรภัย คิดโสดา โพนงามศึกษา สกลนคร
341 จันทร์ลอย สุรภีร์ บ้านวังเลาหัวฝาย เลย
342 พิจิตตรา วิชะนา คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
343 ปรีดา โคตร์ภู วัดทองศาลางาม กรุงเทพมหานคร
344 ศุภผล ไชยพันธุ์ บ้านขามเตี้ยใหญ่ นครพนม
345 จุฑาทิพย์ โพธิ โนนสะอาดชุมแสงวิทยา อุดรธานี
346 อาลุน เนียมไทยสงค์ บ้านหนองเชือก อุบลราชธานี
347 ควรคิด สินสวัสดิ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
348 ทินกร วงศ์พัฒน์ บ้านดงขวาง นครพนม
349 เพียร มะละกา บ้านอีอูด นครพนม
350 ชัยวัฒน์ โกษาแสง ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
351 ทนันชัย เจริญรัตน์ บ้านหนองปลาดุก นครพนม
352 จรัส มาริกัน บ้านวังยาง อุบลราชธานี
353 อัจฉรา คะษาวงค์ อนุบาลนครพนม นครพนม
354 ยุภาพร ปาวงค์ บ้านโพนสว่าง มุกดาหาร
355 จำเริญ นครไทย บ้านนาหว้า นครพนม
356 สุรพล จริยา เสรีวิทยา แม่ฮ่องสอน
357 จันทร์สว่าง สมบูรณ์ วัดข่วงสิงห์ เชียงใหม่
358 สุรพงษ์ ศิริเขตต์ บ้านน้ำริน เชียงใหม่
359 สุทธิชัย อัมโรสถ บ้านสันผักหวาน เชียงใหม่
360 วรรณเพ็ญ หม่อนมา บ้านป่าบง เชียงใหม่
361 บุญตา งามวัฒนากุล ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) หนองบัวลำภู
362 ทรงศักดิ์ ขันตี จิตราวิทยา เชียงใหม่
363 นิศามณี ผลธัญญา สวนเด็กสันกำแพง เชียงใหม่
364 สุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
365 เยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย
366 ชนม์นิภา ร่องพืช ราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่
367 อาทิตย์ วงค์สว่าง บ้านเจดีย์แม่ครัว เชียงใหม่
368 ปรารถนา จันทร์ปัญญา บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
369 บุษกร คำสม อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
370 วราภรณ์ สว่างการ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
371 เมธี อ้วนล่ำ เมืองปานพัฒนวิทย์ ลำปาง
372 ทัชชา วังเย็น บ้านศาลาสามัคคี ลำปาง
373 สมบุญ รักสัตย์ วิสุทธิ์วิทยากร ลำปาง
374 สังวาร เอ็บมูล แสนตอวิทยา อุตรดิตถ์
375 ดำเนิน ฝั้นถา บ้านสีเสียดบํารุง อุตรดิตถ์
376 พิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ บ้านห้วยม่วง ตาก
377 สุภาพ กันขันคำ บ้านห้วยไร่ เชียงราย
378 วรรณภา ชุ่มกลิ่น บ้านงิ้วงาม อุตรดิตถ์
379 มงคล สร้อยสวย วีรธาดา หนองคาย
380 พงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ เทพนารี แพร่
381 สมชาย ร่องพืช ฟ้าใสวิทยา นครปฐม
382 วีระชัย จันทร์สุข ลองวิทยา แพร่
383 ศราวุธ เขื่อนคำ เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
384 วิชิต กลิ่นหอม บ้านขุนกำลัง พะเยา
385 สง่า นางแล บ้านแม่แต เชียงใหม่
386 ดรรชนี จันทร์คำ เอกทวีวิทย์ เชียงราย
387 จันทร์ แก้วทะวัน ชุมชนบ้านผาผ่า แม่ฮ่องสอน
388 พุฒ พรมมินทร์ ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) เชียงราย
389 สมพร ไชยปันดิ บ้านควนสินชัย สุราษฎร์ธานี
390 สุรพล จันทร์ฝั้น บ้านปงถ้ำ ลำปาง
391 พิพิธ ตั๊งวิบูลย์ชัย บ้านม่อนป่ายาง เชียงราย
392 ศศิธร คุณดอย ฉือจี้เชียงใหม่ เชียงใหม่
393 เอกพงษ์ พิทักษ์กำพล บ้านเวียงเดิม เชียงราย
394 กัญวรา วงศ์ธิดา ชุมชนแม่ลาศึกษา แม่ฮ่องสอน
395 ทัศนีย์ พวงไพบูลย์ อนุบาลโกรกพระ นครสวรรค์
396 นพรัตน์ โพธิ์คำ สามมิตร นครสวรรค์
397 ปสิทธฺ์พงษ์ ชินประเสริฐ วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร
398 นาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง สามมิตร นครสวรรค์
399 จีระเดช เพชร์ทูล สลกบาตรวิทยา กำแพงเพชร
400 พรทิพย์ ยามสมจันทร์ ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง นครสวรรค์
401 นิรวัจ นิลเนตร วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นครปฐม
402 บุญเลิศ เกิดนวล วัดบริรักษ์ประชาสาร นครสวรรค์
403 ลัดดา กล่ำชัย ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
404 จเด็ด มหาการะเกตุ บ่อแก้ววิทยา กำแพงเพชร
405 เกศกาญจน์ จันปอภาร อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) กำแพงเพชร
406 ณรงค์ บุญเกิด บ้านวังน้ำ กำแพงเพชร
407 เรืองณวิน มีดินดำ เขื่อนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
408 สุภัทรชัย ไกรรอด วัดหัวงิ้ว นครสวรรค์
409 วิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดี บ้านวังโบสถ์ กำแพงเพชร
410 ทวินทร์ อุดมสุข ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร
411 จุมพล น้ำสังข์ บ้านวังชะโอน กำแพงเพชร
412 พณิฏฏา พวงชมพูพิศาล รร.เทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา ลำปาง
413 ประภาส อิ่มคำ รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก
414 ศศิประภา อินริราย ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ตาก
415 ทำนอง รุ่งระวี บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตาก
416 มณี พัดขำ บ้านแม่ตื่น ตาก
417 .วิษณุ อินทร์ปาน กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
418 พรศักดิ์ กลิ่นประทับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
419 ณรงค์ศักดิ์ อบหอม แม่พริกวิทยา ลำปาง
420 ศิวาวุฒิ สอนเม่น วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย
421 มัชฌิมา ช่างผาสุข รร. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) สุโขทัย
422 จิระวิน พุ่มนวล แม่จะเราวิทยาคม ตาก
423 ธนดร พุ่มเกตุ รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย
424 วิบูรณ์ เชียงจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย
425 นพพร แก้วทอง รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
426 อรรถวิทย์ ทองก้านเหลือง ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
427 พจน์ ฟักอ่อน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
428 พัสกร โตเสน่ห์ นครไทย พิษณุโลก
429 กมลลักษณ์ อิ้มอนงค์ บ้านหนองหิน พิษณุโลก
430 นิกูล ทองหน้าศาล สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
431 ประเสริฐศรี กำจาย วัดจุฬามณี พิษณุโลก
432 ธีรพันธุ์ แสนบุญเลิง บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) พิษณุโลก
433 สวัสดิ์ ยันต์วิเศษ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย
434 มีเกียรติ นาสมตรึก กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล กาฬสินธุ์
435 โสภณ มโนวชิรสรรค์ อนุบาลวชิร พิจิตร
436 สมคิด ออมสิน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
437 สุวรรณชัย พรหมศร เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
438 ยุทธนา นาอุดม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
439 สุวรรณ์ ฟักผล เสรีศึกษา เพชรบูรณ์
440 ธาตรี จันทร์เรือง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
441 วิชา ขวัญอุ่น บ้านวังบาล เพชรบูรณ์
442 สมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ อนุบาลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
443 กิตติชัย ด้วงธรรม บ้านบุ่งคล้า เพชรบูรณ์
444 ดำรงค์ พรพิศ บ้านสระประดู่ เพชรบูรณ์
445 สุนทร ศรีสมุทรนาค ศรีเทพประชาสรรค์ เพชรบูรณ์
446 จันทรา สุ่มหลิม บ้านสระประดู่ เพชรบูรณ์
447 ปทุมรัตน์ หลวงนิหาร บ้านคลองยาง เพชรบูรณ์
448 สมร ภูคา บ้านพนมเพชร เพชรบูรณ์
449 สวงสุดา แก้วแพง บ้านโคกรังน้อย เพชรบูรณ์
450 ภคพล เอมเอี่ยม สากเหล็กวิทยา พิจิตร
451 ประจวบ นวลสกุลนิภา บ้านขามชั่งโค นครราชสีมา
452 วิรัช สวัสดิ์รักษา วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม
453 สุริยา ครุฑางคะ บ้านไทรทอง กาญจนบุรี
454 ชัชพิสิฐ ไอยราพัฒนา ดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม
455 วินัย สระเอี่ยม บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สมุทรสาคร
456 ศักดิ์ชัย สว่างงาม ธีรศาสตร์ ราชบุรี
457 วรา ขันธ์เครือ ธีรศาสตร์ ราชบุรี
458 อำพร สติโรจน์ บ้านนายม อุดรธานี
459 สุวิทย์ บัวกอง บ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) เพชรบูรณ์
460 ขจรศักดิ์ อินทรโสภา ราษฎร์บำรุงอักษร กาญจนบุรี
461 เพยาว์ จิตเจริญทวีโชค ธีรศาสตร์ ราชบุรี
462 ธาดา พลอยจินดา วีรศิลป์ กาญจนบุรี
463 ปัทมพรรณ ปรกแก้ว บ้านแก่งหลวง กาญจนบุรี
464 กิตตพล ราชเจริญ บ้านหนองปรือ ราชบุรี
465 สง่า สง่างาม วัดสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี
466 คณิดา พักตร์เพียงจันทร์ บ้านยมเบือ สุพรรณบุรี
467 บรรเทา คุ้มฉายา ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
468 ก้าน แตงทอง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
469 ศุภชาติ อิ่มเกษม สงวนหญิง สุพรรณบุรี
470 ภัชญาดา ธัญกุลโยธิน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
471 วันชัย ศรีวิพัฒน์ ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี
472 สุดารัตน์ ชิณณะพงศ์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
473 กนกวรรณ โพธิ์ทอง วชิรธรรมโศภิต เพชรบุรี
474 ประเดิม ทับเอี่ยม นาคประสิทธิ์ นครปฐม
475 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
476 วราภรณ์ ธรรมนาถพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
477 ยุทธ ธนธนานนท์ บ้านขามป้อม มุกดาหาร
478 นาวิน วิยาภรณ์ อรพินพิทยา ลำพูน
479 วีนา แก้วอนุ บ้านบางเตย นครปฐม
480 โสภิต จิรัญดร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
481 โสภณ ศรีจั่นเพชร บางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
482 ศิริชัย พุ่มพันธุ์ บ้านหนองหาดใหญ่ สมุทรสาคร
483 วิโรจน์ สุรสาคร อำนวยวิทย์นครปฐม นครปฐม
484 จิราภรณ์ ภูอุดม วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) สมุทรสาคร
485 ศิริชัย สุทธิกุลสมบัติ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
486 ศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกร รร.เทศบาลวัดโพธิ์ ชลบุรี
487 อนันต์ โชคบรรดาลสุข ดรุณานุเคราะห์ สมุทรสงคราม
488 เสน่ห์ ซื่อตรง รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง เพชรบุรี
489 ภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ พัฒนาประชานุเคราะห์ ประจวบคีรีขันธ์
490 บุญลาภ กลิ่นอุบล ธีรศาสตร์ ราชบุรี
491 ธีระ ขันบุตร บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ชุมพร
492 จิโรจน์ จิระวาณิชกุล วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล นครปฐม
493 กาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ บ้านหนองมะค่า ประจวบคีรีขันธ์
494 วัชรินทร์ บัวด้วง ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
495 สุภาพ ทองนวล อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
496 สำเริง นิลพัฒน์ บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
497 สุวัจน์ มณีมาส วัดไม้เรียง นครศรีธรรมราช
498 สมชาย จันทนา กาวิละอนุกูล เชียงใหม่
499 พัชรี คงอุป บ้านหัวปอ นครศรีธรรมราช
500 นิวัติ กลับกลาย ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี
501 นนทกร ชุมเทพ บ้านหนองหญ้าปล้อง สุราษฎร์ธานี
502 สนอง คงอุป บ้านควนนกหว้า พัทลุง
503 วิโรจน์ นุ่นสังข์ บ้านชายคลอง นครศรีธรรมราช
504 นายสาทิตย์ จันทร์ศรีนวล บ้านบางใหญ่สินปุน สุราษฎร์ธานี
505 ศุภชัย แก้วประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
506 วีระศักดิ์ วีระศักดิ์ ทองพร้อม บ้านหนองเหียง ประจวบคีรีขันธ์
507 โสภา ถวาย บ้านเขาทราย นครศรีธรรมราช
508 บรรจง หอธรรมกุล รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช
509 ปภาวี เต็มเปี่ยม หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
510 วรพิชญ ทรัพย์ศิริ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
511 นพรัตน์ ถาวร มารีย์พิทักษ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
512 เสาวนีย์ เพียซ้าย สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
513 ยุวชน หาญชนะ ทุ่งพะยอม กระบี่
514 วรางคณา อ่อนเขตร์ วิทยาประชาคม กระบี่
515 ดนตรี ศรีสุวรรณ เพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) พังงา
516 ธัญมน นิลวรรณ รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต
517 โชคชัย สกลวิรัตน์ เมืองหลังสวน ชุมพร
518 อำนวย ชูปัน อนุบาลคลองขลุง กำแพงเพชร
519 เจษฎา อนันตศรี อ่าวมะม่วง พังงา
520 ภูพยงค์ คงชนะ บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี
521 จุรีย์พร นิลสังข์ บ้านเชี่ยวขวาน สุราษฎร์ธานี
522 เยาวภา สารภา รร.เทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี
523 ธรรมดล หงษ์ทอง บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
524 ธวัช เฮ่าหนู วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
525 จักริน จันทขันทร์ วัดควนสามโพธิ์ พัทลุง
526 อัจฉรา รัตตะมาน ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
527 สายใจ ชินวงศ์ บ้านบ่ออิฐ ชุมพร
528 พิชัย ประยูรช่วย รร.เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ สงขลา
529 วัฒนา ถนอมศักดิ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
530 วีนัส บุญฤทธิ์ สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา
531 เบญจมาศ เนตรสว่าง บ้านตลิ่งชัน สงขลา
532 ศิลปิน พรหมมณี บ้านในล็อค ประจวบคีรีขันธ์
533 พรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ แสงทองวิทยา สงขลา
534 นริศ พันธุ์แดง ธรรมาธิปไตย ราชบุรี
535 ยงยุทธ์ จัตุธรรม วัดน้อมถวาย ชุมพร
536 พูลทรัพย์ คชฤทธิ์ นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 สตูล
537 มนูญ เพชรมีแก้ว สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
538 ธีระ บุญชัย วิเชียรมาตุ ตรัง
539 สุภา สัมพันธรัตน์ พรศิริกุล ตรัง
540 จิรวรรณ เดชทองคำ ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง
541 วรพล ด้วงเอียด บ้านตันหยงโป สตูล
542 ณฐิพงศ์ อินทร์อักษร บ้านเนินทราย พัทลุง
543 โชติ จิตขาว ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
544 บุญร่วม เจษฎารมย์ บ้านเกาะหมี สงขลา
545 มณทณัฐ พรหมคงบุญ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา
546 สมบัติ อาวะภาค ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
547 คำนึง ดิษฐโรจน์ บ้านนอก ปัตตานี
548 สาเหะดาโอ๊ะ สาเหะอาแซ บ้านแม่ดง นราธิวาส
549 ณรงค์ คำสุวรรณ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
550 จุฑามาศ รอดภัย วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
551 ลือชัย จันทร์โป วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
552 ทองใบ ฉวีวงศ์ วัดศรีสุนทร บุรีรัมย์
553 ฉวีวันทิตา สาวิสิทธิ์ มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
554 อาทิมา สุขหา นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 อุดรธานี
555 อัมพร คำวันดี อนุบาลหนองคาย หนองคาย
556 ชุมพล นาแถมเพชร หนองหานวิทยา อุดรธานี
557 เฉลิมพร หมุนอุดม บ้านนางิ้ว อุดรธานี
558 ประสุข ศรีจันทร์ น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
559 ประเวช การินทร์ ทรายทองเฉลิมวิทย์ ร้อยเอ็ด
560 ปราโมทย์ สกุลเดช นาขามวิทยา กาฬสินธุ์
561 ศิริยา อินทกาโมทย์ วัดแม่กะ เชียงใหม่
562 สุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ เทพนารี แพร่
563 ยงยุทธ แก้วบุญมา ชุมชนวัดมหาธาตุ อุตรดิตถ์
564 สุรินทร์ คำนึงครวญ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
565 ณรงค์ ประจวบวัน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
566 ลิขิต โคกแก้ว บ้านทุ่งก้างย่าง กาญจนบุรี