Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ ลูกเสือจราจร
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 เนติมา เหลี่ยมดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
2 ส่องหล้า ศรีมณฑา บ้านบึงขวาง สุรินทร์
3 สุภาวดี สิงหลหลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
4 วนิดา คงชูดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
5 ณรงค์ รามัญจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
6 สุรบท วาทินนิรันดร บ้านนากลาง ลำพูน
7 กฤตวิชญ์ เศรษฐชัย ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง
8 สุภาพรรณ ชูกลิ่น บ้านตะโม่ประชาสรรค์ พิษณุโลก
9 อาทิตย์ แสงสุวรรณ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
10 เมธี ศรีสวัสดิ์ บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
11 พรพรรณ บัวทั่ง มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
12 บัณฑิต สกนธวัฒน์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
13 ประสงค์ เพชร เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
14 อาทิตย์ พรมตวง ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
15 อำนาจ มะลิงาม ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
16 ชลิต ชมชื่นจิตร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
17 จิรวัฒน์ บุญโปร่ง วังทองพิทยาคม พิษณุโลก
18 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
19 กิตติภัณฑ์ น้อยยม หนองปลาหมอวิทยาคม สุโขทัย
20 พิสิษฐ์ แวงสันเทียะ เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
21 เตโชทัย นึบสูงเนิน ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ พิษณุโลก
22 ชนัญญู ทะนวนรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
23 ฌัลล์ โทเสร็จ วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สระบุรี
24 สะอาด พลถาวร ชนิดา บุรีรัมย์
25 เกศสุดา อินทรโอสถ วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 นครนายก
26 ยุทธศักดิ์ สินทะสุทธิ์ วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม ราชบุรี
27 ภณัฐญา สุขตลอด วัดโพธิ์แทน นครนายก
28 ทัศวรรณ นุสีอัน อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
29 อาทิตย์ ศิริคำ อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
30 ทวีพร เหลืองกระโทก อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
31 สุนทรเทพ ถ้ำกลาง อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
32 พนมพร หุ้มขุนทด อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
33 อนุวัฒน์ เหล่ากาวี อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
34 กิตติ เนตรประโคน วัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) จันทบุรี
35 สุวิทย์ ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
36 โชติกา ศรีฉาย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
37 วิยะดา บุตรดี อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
38 สุรพันธ์ พวงใต้ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
39 ชนาธิป มือแข็ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเหนือ ลำปาง
40 ดวงฤทัย การเกตุ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
41 อนุชิต สีพรม มะนะศึกษา ชัยภูมิ
42 วิภาวรรณ พงค์สุวรรณ มะนะศึกษา ชัยภูมิ
43 เรณู พลเสนา มะนะศึกษา ชัยภูมิ
44 พีระศักดิ์ กิสูงเนิน มะนะศึกษา ชัยภูมิ
45 บำเหน็จ ป้องปัด มะนะศึกษา ชัยภูมิ
46 ชญานนท์ ปราบนอก มะนะศึกษา ชัยภูมิ
47 บุสริน ขุนชนะ กอบกุลวิทยาคม สงขลา
48 สารภี ศิริวงศ์ สงขลาวิทยาคม สงขลา
49 วนิดา อ่อนดี หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
50 มุขชญา ปุรณะวิทย์ อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน
51 ธัญลักษณ์ หัสดร ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
52 อับดุลเลาะ แวเลาะ อาสาสุลดินวิทยา ยะลา
53 สุริยัณห์ นะดาบุตร บ้านโนนสา บึงกาฬ
54 ธารารินทร์ ประจันทร์นวน บ้านแก่งศรีภูมิ เลย
55 ดวงใจ วิหกเหิน วัดบางพูน ปทุมธานี
56 เจษฎา เม่นวงแดง วัดบางพูน ปทุมธานี
57 นงลักษณ์ เพ็ชรเลิศ วัดบางพูน ปทุมธานี
58 สุรีรัตน์ สายบุญมี วัดบางพูน ปทุมธานี
59 จุฑาทิพย์ อรุณรัตนื วัดบางพูน ปทุมธานี
60 พิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
61 เทพเทวา ปลอดภัย เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
62 นพประดา บุญสิงห์ เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
63 ธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์ บ้านหินลาด บุรีรัมย์
64 ชนิตา ศิลาโคตร เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
65 วิภาวี ลีสินลา เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
66 มะลิ ไชยพาฤทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
67 ถนอมทรัพย์ ทองเดช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
68 ไชยา คำเมือง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
69 อนุวัฒน์ ทองเดช ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู
70 ภาวิดา ตรีวิเศษ นิคมพัฒนาสายโท 11 บุรีรัมย์
71 สมควร คลังสูงเนิน นิคมพัฒนาสายโท 11 บุรีรัมย์
72 กฤษฎา จันแดง บ้านปอหมัน สุรินทร์
73 ธนกฤต แดงบางดำ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
74 เกรียงไกร จ่างแสง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
75 ทรงศักดิ์ ขันตี จิตราวิทยา เชียงใหม่
76 ธารินทร์ พรรณวรรณ วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
77 มะลิจัน ศรีสุข วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
78 ณรงค์ อุ่นดาบทวงศ์ษา วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
79 ไพรวัลย์ บุญถม วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
80 กนกพร เข็มบุบผา วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
81 สุทธิพงศ์ ทันแก้ว วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
82 ธัญลักษณ์ สนโสม วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
83 ทวี โวงประโคน วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
84 เพ็ญศรี เปลื้องศรีรัมย์ วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
85 ธัชนินทร์ ทองเกลี้ยง วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
86 ปรารถนา เพียรเสมอ วัดบ้านโคกเหล็ก บุรีรัมย์
87 พัลลภ ศุภพันธ์ุมณี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
88 อาณัติ สีเหลือง บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่
89 นนทวัฒน์ แก้วเกษ พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี
90 ปียานันต์ เหล่ากาวี อรุโณทัย ลำปาง
91 สุชาติ เอี่ยมสะอาด บ้านยางเตี้ย สุรินทร์
92 แพรวพรรณ คาดสนิท คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
93 พิจิตตรา วิชะนา คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
94 ศรีวิไล ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
95 บุญชุบ หลั่งทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
96 สายสิริ สายยศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
97 ยณิลรัศมี ตระกูลพันธนันท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
98 มานิต แต้มแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
99 ไพจันทร์ ปากดีสี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
100 สมเกียรติ เฉลยอาจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
101 กรกนก แก้วเกิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
102 ณิชาดา จันทร์กลิ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
103 ณภัสนันท์ ยอดเกษ บ้านบึงขวาง สุรินทร์
104 มัทนะ ทองจุลละ บ้านบึงขวาง สุรินทร์
105 ศุทธวีร์ นิลสมุทร ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
106 กุลธร ดำศรี ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
107 สุรีรัตน์ ภาพกลาง ชุมชนไร่สีสุก อำนาจเจริญ
108 อัฟนัน ตาเละ ตาริกพิทยพัฒน์ ภูเก็ต
109 อรทัย สิบหมื่นเปี่ยม เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
110 อดิศร เอี่ยมบุญส่ง วัดสุทธาวาส ปทุมธานี
111 เสกสรรค์ สนผา รร.เทศบาลวัดท้ายตลาด อุตรดิตถ์
112 ศรายุทธ อรุณแย้ม คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
113 สุวรรณ นนปินะ ราชานุบาล น่าน
114 ประภาส คำปา แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง
115 กิตติ กลมเกลียว ธันยธรณ์พิทยา ๒ อำนาจเจริญ
116 ประสม ทองขวิด วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
117 ชมภู อุปการ วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
118 อภิวัฒน์ ลิ่มเจริญธนชาติ วัดศรีสุวรรณาราม นครศรีธรรมราช
119 ทัศนะ สีหาราช บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ชัยภูมิ
120 มานะ สยายใจ อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
121 ณัฐพล บุญเรือง อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
122 พงษ์เทพ อุ่นอก ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
123 ภควัฒน์ วรวัตสิริกุล ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านน้ำบ่อสะเป่ แม่ฮ่องสอน
124 รังสรรค์ กรึงไกร บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
125 ธวัช ฤกษ์สง่า วัดฤกษ์บุญมี(ภักดิ์ตะลุ่มปิยราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา
126 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
127 สุพจน์ ประภัยวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแซะ ชุมพร
128 นงลักษณ์ สุทธิสมบัติ บ้านพิณโท อุบลราชธานี
129 อุดมทรัพย์ ฝ่ายขันธ์ อนุบาลนครนายก นครนายก
130 วิวัฒน์ ดวงธนู บ้านเปี่ยมตะลวก ศรีสะเกษ
131 ณัฐพล พันชน บ้านปรางค์ น่าน
132 ยุทธ ธนธนานนท์ บ้านขามป้อม มุกดาหาร
133 จินตนา สังข์ทอง ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง
134 เสาวลักษ์ สวัสดีผล ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
135 กรรณิกา พลทม บ้านเนินหอม ปราจีนบุรี
136 กนกธร ปทุมทวีพร จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
137 สุพรรณษา อินทร์หอม พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ลพบุรี
138 วุฒิชัย แทนเดช พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ลพบุรี
139 ดวงฤดี ศรีเงิน วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง
140 วัชระชัย สุรวิทย์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
141 วรรณะ จิตรนพคุณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
142 อรรถพันธ์ นามกูล วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
143 ทันศ์มน หงษ์ยน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
144 นพดล ขุนวังห์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
145 ปาริชาติ ยศเรือง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
146 ดนัย หล้าพรม วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
147 จันทร์จิรา อนันตพงศ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
148 ศรัณโรจน์ ชวดชุม วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
149 ลภัสรดา ตุ้มนิลการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
150 ปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
151 ชาตรี ย้อนใจทัน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
152 จิตวัต วิธิสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
153 ศราวุธ ช้างพาลี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
154 รัตนาภรณ์ ผิวผ่อง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
155 สุทธิรักษ์ จูงใจ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
156 รุ่งนภา ศรีทองแท้ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
157 ปาริฉัตร ชะเอมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
158 สิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
159 ทัตพิชา คำภีระ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
160 จรรยา จันทร์โอกุล วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
161 นคร เขียวอรุณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
162 เสถียร สุริวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
163 สุกัญญา จันศรี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
164 ณัฐวรรธน์ เพ็ชรวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
165 กิติทัต โพธิ์วันนา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
166 เกียรติคุณ คุ้มกลัด วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
167 ศิริพร รุ่งสังข์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
168 เอกชัย เอ็งเส็ง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
169 สุภชีพ เพ็งอุ่น วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
170 ยศศักดิ์ ยศนันท์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
171 อุดมศักดิ์ กลิ่นพุดซ้อน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
172 พรทิพย์ วงศ์บุตร ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี
173 มานพศักดิ์ เนตรแก้ว กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
174 เทวา โฮงคำอุตย์ บ้านเอราวัณ เลย
175 สุรชัย เหลืองเดชานุรักษ์ บ้านแสลงโทน บุรีรัมย์
176 ชัยวัฒน์ ศาลา บ้านหอย ศรีสะเกษ
177 สันทัด พวงมะเทศ บ้านหอย ศรีสะเกษ
178 ฐิตานันท์ นิยมพันธ์ บ้านหอย ศรีสะเกษ
179 เตือนจิตต์ สระทอง บ้านหอย ศรีสะเกษ
180 ปฐมวดี พันธ์ศรี บ้านหอย ศรีสะเกษ
181 เบญจวรรณ นามคุณ บ้านหอย ศรีสะเกษ
182 คมสันติ์ หาญปรี นามะเขือพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
183 สุภชัย ผสมสา บ้านกระเดาอุ่มแสง ศรีสะเกษ
184 ธีระพงษ์ อ่อนตา จุฬเทพ ชลบุรี
185 สาริศฐ์ คำทาสี รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
186 ปรีดา คูณวงษ์ รร.ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
187 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
188 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
189 พงษ์พิทักษ์ แก้วมณี บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
190 อมร ศรีนิล บ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
191 ญาณิศา ประสารวงค์ มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี
192 กนกพร สมบูรณ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
193 รุ่งฤดี ฐิติภัคสุภาดา ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
194 วรรณภา ดวงเบ้า ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
195 จิรัชญา บุดดีสิงห์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
196 กรกมล ธิมาชัย ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
197 อิทธิพล สุวรรณพงศ์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
198 ภาคิไนย ศิลาเวียง โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี นครปฐม
199 วีระยุทธ พันทะมา วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จันทบุรี
200 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
201 สุรศักดิ์ น้อยคำสิน รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
202 ภัทรวรรธน์ อินทรวิเชียร รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร จันทบุรี
203 นภดล ทองจันทร์ ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ นครสวรรค์
204 ธีระยุทธ โพธิ์กระสัง ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
205 เดวิด ด้วงจินดา ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
206 อัญชลี รอดรั้ง ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
207 ประวิทย์ หนูสุข วิเชียรมาตุ ตรัง
208 มนตรี หมานหมีน บ้านบ่อเตย สงขลา
209 พัชราภรณ์ เมามูล ห้วยน้ำนักวิทยา ตาก
210 ภคพล เอมเอี่ยม สากเหล็กวิทยา พิจิตร
211 กิตติพงศ์ ใจมา วัดงิ้วเฒ่า เชียงใหม่
212 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา