Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ แผนที่และเข็มทิศ
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลำปาง
2 ขวัญทิพย์ เดชผดุง บ้านหนองพังพวย นครสวรรค์
3 จารุวรรณ ชินดร บ้านป่างิ้วหนองฮี ขอนแก่น
4 สมพงษ์ โกละกะ วัดไทรโพธิ์งาม สุราษฎร์ธานี
5 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
6 จุฑามาศ ไถวเลิศ ใจจำนงศึกษา เพชรบูรณ์
7 ประภาณี สมนา บ้านกอกแก้ว ร้อยเอ็ด
8 โสภณ ภักดีใหม่ บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
9 เสาวนีย์ คุ้มเปรม วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สิงห์บุรี
10 บุญมา สังข์คร อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี
11 อติชาต สร้อยจิต บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สุรินทร์
12 เยาวนุช บุตรกริม บ้านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี
13 ฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์ โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
14 โิอม รัตนพันธ์ บ้านควนสระ สุราษฎร์ธานี
15 ประเวช การินทร์ ทรายทองเฉลิมวิทย์ ร้อยเอ็ด
16 นิวัฒน์ กองมนต์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
17 กาญจนา พวงพันธ์ บ้านปลายน้ำ สุราษฎร์ธานี
18 อมรรัตน์ เหมรา วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) สุราษฎร์ธานี
19 ปารวีร์ สิทธิฤทธิ์ บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
20 อ้อมใจ เกยเลื่อน บ้านชัยมงคล เพชรบูรณ์
21 ชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ บ้านกำสนประชาสรรค์ สุราษฎร์ธานี
22 อรพินท์ ซังค์ บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
23 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
24 กนกพร คงธนธีระบวร วัดโฆสิทธาราม สิงห์บุรี
25 อเนก ยมรัตน์ การกุศลวัดกลาง ร้อยเอ็ด
26 วราภรณ์ ชุมภูศรี ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
27 ธีรไนย ธรรมวิเศษ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
28 ปิยะ จันทร์ซ้าย ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
29 อนาคินทร์ เสโน ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
30 มลฤดี ผลอ้อ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
31 อัมรา แหลมประโคน บ้านโนนตาด ร้อยเอ็ด
32 รุ่งฤทัย พิมพ์สิงห์ บ้านวังโค้ง เพชรบูรณ์
33 กมลรัตน์ อินทรจันทร์ อนุบาลบ้านคุณหนู สุราษฎร์ธานี
34 สุริยาพร เกิดวร ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี
35 สายยุทธ ชุมภูศรี ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
36 สุรศักดิ์ พรหมบุตร วัดดอนพยอม สุราษฎร์ธานี
37 ขวัญใจ บุญสินธุ์ ชุมชนวัดสุนทรนิวาส สุราษฎร์ธานี
38 สมจิตร แสนคำ บ้านคำเขือง มุกดาหาร
39 จิรวรรณ วรรณศิริ อนุบาลบ้านคุณหนู สุราษฎร์ธานี
40 กัญญาลักษณ์ สุทธิสงค์ บ้านหนองบั่ววิทยา ร้อยเอ็ด
41 อานนท์ คนขยัน บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
42 พิศมัย พันธุ บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
43 เพชรี ทองแก้ว บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
44 นงคราญ เวียงนนท์ บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
45 รัชณี วาดสูงเนิน วัดนาราเจริญสุข สุราษฎร์ธานี
46 ดวงฤดี จันทรัตน์ บ้านปากน้ำท่ากระจาย สุราษฎร์ธานี
47 ทศพร ตรีทศ คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา มุกดาหาร
48 นพพร เขตการณ์ สิงห์บุรี สิงห์บุรี
49 วัชรินทร์ สอนมี บ้านช่องไม้งาม สุราษฎร์ธานี
50 สุภาพร บุญสนอง บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
51 ลาวัลย์ พรเจริญ บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
52 ใบเฟิร์น พรเจริญ บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
53 อิทธิพล หอมดี บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
54 รจนา ชอบนิทัศน์ วัดทุ่งเซียด สุราษฎร์ธานี
55 สิริลักษณ์ มาลำโกน มัธยมการกุศลวัดกลาง ร้อยเอ็ด
56 กฤษฎา สรรพโชติ บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
57 ประสพพร นนทศิลา บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
58 สุชาติ แสนบุญเรือง บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
59 เสาวลักษณ์ จีนเมือง มหาราช ๒ สุราษฎร์ธานี
60 สุกานต์ดา ดวงศรี บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
61 วนิดา โต๊ะหมัด บ้านปากน้ำท่ากระจาย สุราษฎร์ธานี
62 ทิพวรรณ หลังลีงู บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
63 ธรรมาภรณ์ สมภูเวช วัดประเดิม สุราษฎร์ธานี
64 วิทยา อัคคี ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
65 วนัสนันท์ แก้วโรย บ้านแม่โมกข์ สุราษฎร์ธานี
66 จำปี เนียมคำ วัดโฆสิทธาราม สิงห์บุรี
67 สุดา แป๊ะป๋อง ควนสุบรรณ สุราษฎร์ธานี
68 ดุษฎี บุญส่ง ทรัพย์ทวี สุราษฎร์ธานี
69 สุขิตา เพชรแท้ ควนสุบรรณ สุราษฎร์ธานี
70 อนัญญา บุญอินทร์ ควนสุบรรณ สุราษฎร์ธานี
71 กรรณิการ์ โต๊ะหมัด ควนสุบรรณ สุราษฎร์ธานี
72 บุษกร พืชพันธ์ ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
73 สถิต ประดิษฐคล้าย มหาราช ๒ สุราษฎร์ธานี
74 อนุชา สิงห์พลทัน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
75 พูนศุกร์ สีแสง วัดไทรโพธิ์งาม สุราษฎร์ธานี
76 อรินดา ส้มเมือง วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี
77 ลือชาย จิตรรักษ์ วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี
78 ธีระศักดิ์ ล่องสุนทร วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี
79 พิมพ์ขวัญ อาจหาญ วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี
80 สุวรรณ์ ฟักผล เสรีศึกษา เพชรบูรณ์
81 จันทิมา เฮ้ากุล บ้านบนไร่ สุราษฎร์ธานี
82 ศศิธร รัตนอรุณ ชุมชนวัดจันทาราม สุราษฎร์ธานี
83 ลัดดา คำวิจิตร์ วัดโบสถ์ สิงห์บุรี
84 นิรุตต์ ฟักทอง วัดโบสถ์ สิงห์บุรี
85 สิรินาฎ จันทร์สว่าง วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี
86 หญิงวิภาวดี อินทร์ด้วง ทับช้างวิทยาคม สงขลา
87 ภิญญมาศ พรมพล บ้านโนนตะแบก เพชรบูรณ์
88 รณรงค์ ด้วงนุ่ม บ้านสี่แยกคลองศิลา สุราษฎร์ธานี
89 บุณยพร โชจรูญเดช วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) สุราษฎร์ธานี
90 จิราวรรณ เอียดชุม บ้านทุ่งจูด สุราษฎร์ธานี
91 วรัญญู รัตนดิลก ณ ภูเก็ต วัดนิโครธาราม พังงา
92 ทิวา วงศ์สวัสดิ์ วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี
93 ไพรัช สวัสดิ์พาณิชย์ บ้านหนองนาหล้า ร้อยเอ็ด
94 อดิพร อินทบำรุง วัดเกษมบำรุง สุราษฎร์ธานี
95 วทัญญู อยู่แสง บ้านสี่แยกคลองศิลา สุราษฎร์ธานี
96 เกรียงศักดิ์ แนบนิรมิตร บ้านกงหนิง สุราษฎร์ธานี
97 จตุรงค์ เครื่องคำ พิทักษ์เกียรติวิทยา เชียงราย
98 ศรัทธา จาดิ นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
99 ภัทรานิษฐ์ ดาศรี บ้านหนองเรียน สุราษฎร์ธานี
100 สุธีร์ พุทธศรี บ้านโตนยาง สุราษฎร์ธานี
101 นิทรา พลีการ อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
102 จิราพร ดีช่วย บ้านไสดง สุราษฎร์ธานี
103 เณรัชรา ก้านจักร์ บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
104 ธวัชชัย โพธิ์แสง บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) ร้อยเอ็ด
105 นิตยา ศรีวัลลภ บ้านบ่อน้ำร้อน สุราษฎร์ธานี
106 สาคร สุทธิรักษ์ วัดวชิรประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
107 กิตยาภรณ์ นุรักษ์ บ้านบ่อน้ำร้อน สุราษฎร์ธานี
108 พัชรี พุทธสุขา บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สุราษฎร์ธานี
109 จิรศักดิ์ ทองเพชร บ้านดินแดงสามัคคี สุราษฎร์ธานี
110 รัตนาภา นาเวียง วัดสิงขร สุราษฎร์ธานี
111 สุภาวดี พัฒกรด วัดสิงขร สุราษฎร์ธานี
112 สมชาติ จุละมะณี หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
113 จุไรรัตน์ รอดภัย บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
114 สุณี สุรทิน บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
115 ละออง เป็ดสุวรรณ์ บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
116 ภาวนา วิจิตร ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
117 ณัชชา สุขมาก วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สิงห์บุรี
118 ฉัตรมงคล วานิช บ้านโคกหนองจอก เพชรบูรณ์
119 ขนิษฐา คงกระพันธ์ บ้านบางรูป สุราษฎร์ธานี
120 ปรพล กลับศรี วัดดอนพยอม สุราษฎร์ธานี
121 บุญธรรม ชูดำ วัดทุ่งหลวง สุราษฎร์ธานี
122 วรรนิภา คงสิทธิ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
123 สุธาทิพย์ สายแสวง วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
124 นิติพนธ์ ปุญญอมรศรี พีระวิทยา สระบุรี
125 ภรัณยา มิ่งสมร วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
126 สุดารัตน์ หมวดดำ บ้านบางรักษ์ สุราษฎร์ธานี
127 กรรณิกา ชูศรี บ้านอู่ตะเภา สุราษฎร์ธานี
128 พิมพ์วิไล คณาญาติ บ้านม่วงลีบ สุราษฎร์ธานี
129 จิราพร หงส์สุนันท์ บ้านหนองมน สุราษฎร์ธานี
130 นงลักษณ์ ทองท่าแพ บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
131 นิรุธ ภาดาพันธ์ บ้านปลายศอก สุราษฎร์ธานี
132 พรทิพย์ โอรส บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
133 อังศุธร นามเดช บ้านขี้เหล็ก ร้อยเอ็ด
134 กมลภัค บุญแนบ บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
135 วาสนา ไทยเอียด บ้านบ่อผุด สุราษฎร์ธานี
136 บุญชู ขาวประกอบ บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
137 อลิศรา นามบุศย์ บ้านปลายศอก สุราษฎร์ธานี
138 อุไรวรรณ เรืองทอง บ้านปลายศอก สุราษฎร์ธานี
139 สาคร วังช่วย บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
140 เด่นนภา พิณเศรษฐ์ บ้านเชี่ยวขวาน สุราษฎร์ธานี
141 ปริฉัตร ฤทธิรงค์ บ้านทุ่งจูด สุราษฎร์ธานี
142 สุดารัตน์ สุขกรี ราชประชานุเคราะห์ 12 สุราษฎร์ธานี
143 โสภาพร ผาน้ำคำ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
144 นาตยา ศิริพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 12 สุราษฎร์ธานี
145 จีรศักศิ์ ศรีคิรินทร์ บ้านเชี่ยวขวาน สุราษฎร์ธานี
146 หยาดฝน แสงแก้ว บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
147 รัชนีกร ศรีประสาร ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
148 ทิพวรรณ พันภูงา ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
149 พัฒนศักดิ์ มันย วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
150 โอภาศ เสงี่ยมแก้ว ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
151 จุฑามาศ รัตนบุรี บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
152 สุภรลักษณ์ วงศ์อารยพานิช วัดกงตาก สุราษฎร์ธานี
153 ศุภวรรณ พละเลิศ บ้านคลองชะอุ่น สุราษฎร์ธานี
154 จันทร์เพ็ญ มีสิทธิ์ วัดกลางใหม่ สุราษฎร์ธานี
155 อมรรัตน์ พันธ์เพชรกุล บ้านทุ่งหญ้าแดง สุราษฎร์ธานี
156 อรอุมา สังข์งาม บ้านสหกรณ์ สุราษฎร์ธานี
157 อรุณลักษณ์ แมนเมือง บ้านควนสูง สุราษฎร์ธานี
158 พัชรี บุญช่วย วัดตรีธาราราม สุราษฎร์ธานี
159 จันทิมา จอมชัยฤทธิ์ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
160 ปรียาภรณ์ กัณรงค์ วัดกลางใหม่ สุราษฎร์ธานี
161 ธีราวุฒิ รามแก้ว ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
162 ลาวรรณ บริสุทธิ์ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
163 จุฑารัตน์ โกมาลย์ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
164 จุฑารัตน์ ตะนาวศรี วัดพุมเรียง สุราษฎร์ธานี
165 สุณีย์ โมลี ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
166 ชมนนท์ วงชาลี บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สุราษฎร์ธานี
167 นารถนภา ทองเลิศ บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สุราษฎร์ธานี
168 สำราญ บุญเริ่ม โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ ร้อยเอ็ด
169 ธนพัฒน์ แดงจันทร์ บ้านป่าแดง(เขาค้อ) เพชรบูรณ์
170 ณรงค์วิชญ์ ทองโพธิ์ ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
171 วันเพ็ญ สุนนทะนาม หนองพระบางตลาดม่วง ร้อยเอ็ด
172 ฐิติมา สุริยหิรัญ วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
173 วรรณนิภา ฟักเขียว วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
174 วัฒนีพร ไกรนิธิสม วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
175 รัฐพล นามคำ บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ ร้อยเอ็ด
176 เจมจิรา หน้อยเศษ วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
177 กิตติพร กมลตรี โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ ร้อยเอ็ด
178 ศิริพร คะหงวน วัดโพธิ์ตรุ ลพบุรี
179 วรางคณา หลิ่มจ่าง ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
180 เบญจพร โกลากุล วัดประโชติการาม สิงห์บุรี
181 ณัฐนรีภัทร ฐิติกาล วัดประโชติการาม สิงห์บุรี
182 อาทิตยา สุวรรณวร จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง
183 คณิตา รัตนมาลี วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) พัทลุง
184 วัชระ เสือโต วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
185 ศราวุธ เกร็ดรัมย์ อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สุรินทร์
186 ธเนศร์ สินภิบาล บ้านมะเดื่อหวาน สุราษฎร์ธานี
187 ชุติญา วรรณโพธิ์ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
188 เฉลิมพล บัวเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
189 นิธิญา เพียรถนอม บ้านบัวขาว ร้อยเอ็ด
190 ยุทธนา สุดวิลัย จตุรคามพัฒนา ร้อยเอ็ด
191 ฤทัยวรรณ ไทยน้อย ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
192 มณีรัตน์ โพธิ์คา ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
193 รังษินี โชคลาภ ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
194 สมยศ ภูมิภักดิ์ ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
195 อรพรรณ ทับถวิล ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
196 คนึงนิจ สุดวิลัย จตุรคามพัฒนา ร้อยเอ็ด
197 ศรัญญา สังข์ทอง วัดคีม สิงห์บุรี
198 สุนิชา ยาขาว อนุบาลบ้านคุณหนู สุราษฎร์ธานี
199 พรรณี ประสารวุฒิ บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
200 ดวงกมล สิบมุด วัดเดิมเจ้า สุราษฎร์ธานี
201 ศศิธร เนตรนิติสกุล วัดเดิมเจ้า สุราษฎร์ธานี
202 สุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน์ วัดเดิมเจ้า สุราษฎร์ธานี
203 ลัดดาวรรณ แบ่งรนัมย์ บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ ร้อยเอ็ด
204 สุวิทย์ สนสมบัติ สามขาพิทยาคม ร้อยเอ็ด
205 วิทยา แสงสระคู บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) ร้อยเอ็ด
206 พรพิมล แก้วรุ่ง วัดเขาทอง พัทลุง
207 นำชัย นามชารี บ้านเหนือ ร้อยเอ็ด
208 สวาสดิ์ สีวังใส สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
209 ทองเพียร ทองวิเศษ สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
210 รัชนี สุวรรณธาดา พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
211 อุไรวรรณ บุระผากา พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
212 รุจิรา สุวรรณแสน พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
213 เสริมศักดิ์ เสนภูงา การกุศลวัดบ้านยางเครือ ร้อยเอ็ด
214 สุพจน์ หินกอง บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
215 ศิริจังกรณ์ ไชยโย บ้านหัวดง ร้อยเอ็ด
216 จีรพร เพชรดี บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
217 พิมพ์รชดา กมลช่วง พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
218 ชาญชัย คลังบุญวาสน์ พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
219 เกษรา แรกชื่น บ้านดงหมากไฟ ร้อยเอ็ด
220 พิชญาภัค ทลิกรรณ์ วัดสองพี่น้อง สุราษฎร์ธานี
221 สุเทพ แก้วพวง บ้านภูผักไซ่ เพชรบูรณ์
222 เฟื่อง สุขวัฒน์ บ้านดงหมากไฟ ร้อยเอ็ด
223 ลักณษ์คณา ฉิมเรือง อนุบาลปิยะพัฒน์ สุราษฎร์ธานี
224 สุวลักษณ์ แจ้งสว่าง บ้านหนองช้าง ร้อยเอ็ด
225 สมฤทธิ์ จำปาหาร บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
226 ระพีพงษ์ ศิริพลตั้น บ้านเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
227 อรวรรณ วรเนต บ้านหนองช้าง ร้อยเอ็ด
228 เฉลิม อ่อนนางาม บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
229 สุขสันต์ คณะนาม บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
230 นงค์นุช ผลาเสิศ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
231 จันทร์ธิวา โสภา บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
232 จุฑารัตน์ ปะโปตินัง บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
233 นธภร พลเยี่ยม บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
234 ณัฏฐกานต์ แดนขนบ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
235 ชัชชญา จันทะสิงห์ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
236 สาวิตรี บุดสา บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
237 ศิรินันท์ พิมูลขันธ์ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
238 สมพงษ์ ขวัญล้อม บ้านห้วยสนามทราย เพชรบูรณ์
239 อักษร หาญอาษ อนุบาลเมืองอาจสามารถ ร้อยเอ็ด
240 ปรียาภัทร ศรีไกร อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
241 สุพัตรา แก้วฉวี วมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี
242 สมโภชน์ คนึงรัมย์ บ้านเด่นราษฎร์ ร้อยเอ็ด
243 สัจชุกร สายบุญมี บ้านเด่นราษฎร์ ร้อยเอ็ด
244 ปวีณา สาระวิถี บ้านดงบัง ร้อยเอ็ด
245 อธิป เมืองนาม บ้านโปง(ประชาสามัคคี) ร้อยเอ็ด
246 เอกราช ศรีชาย บ้านคลองรอก สุราษฎร์ธานี
247 อรัญญา เมฆโต วัดคีม สิงห์บุรี
248 รัตนา สุราอามาตย์ พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
249 รมย์ธีรา กตารัตน์ นาแพงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
250 ยุพาภรณ์ แดนกาไสย บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
251 ชลธิชา วิชาผง บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
252 สุเพ็ญ พลเยี่ยม นาแพงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
253 พรพธู เสรีรุ่งเรือง พุทธยาศรม สุราษฎร์ธานี
254 วิษณุพงค์ วิเศษสม บ้านดงหมากไฟ ร้อยเอ็ด
255 สมบูรณ์ กมลเลิศ บ้านหนองจาน ร้อยเอ็ด
256 คัทรียา ปิตุรงคพิทักษ์ บ้านม่วง ร้อยเอ็ด
257 ชวลิต กันคำ ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
258 รัชนี เวชเตง บ้านห้วยตาหมิง สุราษฎร์ธานี
259 หทัยรัตน์ เผือกสวัสดิ์ บ้านห้วยตาหมิง สุราษฎร์ธานี
260 ชาลินี ช่วยรักษ์ บ้านห้วยตาหมิง สุราษฎร์ธานี
261 ณัฏฐาภรณ์ วรรณทอง บ้านโคกใหญ่ ร้อยเอ็ด
262 สุดที่รัก โชติปฏิเวทกุล ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
263 สุภีร์ เย็นจิต วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
264 ภาวนา อินทร์จันทร์ดี วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
265 ศิโรรักษ์ เพ็ชร์เขียว วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
266 จารุวรรณ นิ่มตลุง ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี
267 จีระวัฒน์ วันแรก บ้านบางน้ำเย็น สุราษฎร์ธานี
268 พรศิลป์ ภู่เจริญวณิชย์ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
269 วรรณิภา ศิลปโชติ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
270 สมพิชญ์ วงษ์ด้วง ทองเอนวิทยา สิงห์บุรี
271 ธิดารัตน์ ทองไทย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
272 สรินนา โชติพนัส ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
273 ลำพูน อาจคำไพร พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
274 วาสนา เจริญกิจ นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
275 รุณฑิกา บัวศรี บ้านจะคือ เชียงราย
276 จิรารัตน์ สีแจจันทร์ จอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี
277 สุนทรี ยานะเรือง นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
278 ภัทรานิษฐ์ สัตย์จริง นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
279 ศิยาภรณ์ รัตนสังข์ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
280 ญาดา สมศรี นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
281 จุฑาลักษณ์ ไชยมะงั่ว นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
282 นิภา ธิป๋า นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
283 กาญจนา วิเศษธร นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
284 สุกัญญา นรทีทาน พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
285 ธาตรี ชัยวงค์แก้ว นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
286 ณัฐพล กันทาวัง นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
287 อรุณวัชช์ ช่างจีน นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
288 ชญานุช ถัทธ์เกริกชัย นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
289 กิติพงษ์ กล้าจริง นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
290 แพรวรินท์ ธนะน้อย นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
291 บุญเลิศ เจริญสุข นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
292 ณัจณรียา สมกาวิ นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
293 มลฤดี วรรณโชติ บ้านโคกมะม่วง สุราษฎร์ธานี
294 เจษฎา ถิ่นสอน ลองวิทยา แพร่
295 ณัฐพล บุตรพรม บ้านโคกสมบูรณ์ ร้อยเอ็ด
296 สายชล โพธิ์ุตุ่น บุญนาคพิทยาคม ชัยนาท
297 วิศรุต กันทอง เอกทวีวิทย์ เชียงราย
298 พรรณทิวา ปัญญาคำ เอกทวีวิทย์ เชียงราย
299 อรอนงค์ จุมพลพงศ์ เอกทวีวิทย์ เชียงราย
300 แพรวพรรณ น้อยหมอ เอกทวีวิทย์ เชียงราย
301 เชาวฤทธิ์ สาสาย พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
302 กิตติยา วรรณไชย เอกทวีวิทย์ เชียงราย
303 เบญจมาศ ใจรัตน์ บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) เชียงราย
304 สำราญ มะณีโสม บ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ ร้อยเอ็ด
305 ปรีดา ทรัพย์พาลี ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี
306 รชฎาพร ดารุนิกร น้ำคำสมศรี ร้อยเอ็ด
307 ณัฐกฤช ชัยชนะ บ้านเลี้ยว พะเยา
308 พิมพ์ชนก เสียงใส เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
309 โชติวัฒน์ สำเร็จศิลป์ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
310 อำพร ปวงสุข ไตรมิตรวิทยา ร้อยเอ็ด
311 ศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์ บ้านเหล่าแขมดงกลาง ร้อยเอ็ด
312 อภิญญา แวสามะ บ้านน้ำดำ ปัตตานี
313 แวมัซนะ หะยีแวสะแลแม บ้านสระมาลา ปัตตานี
314 คมคาย จูหว้า เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
315 หทัยทิพย์ ยอดเกตุ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
316 จินดา พรหมณี เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
317 วิมลพรรณ จันทา เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
318 กังวาล กาสมุทร ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
319 อรุณี นิธิภคกุล เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
320 ศุภิสรา ศักดิ์สูง เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
321 โสภาลัษณ์ แสนมงคล เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
322 อุไรวรรณ พิวงษ์งาม เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
323 ทัศนีย์ ชัยประหลาด เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
324 ประกายทิพย์ มงคล เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
325 โสภา เศรษโถ บ้านเหล่าฮก ร้อยเอ็ด
326 ชนาพร ใจดี อุดมวิทยานุกูล ระยอง
327 อดิศักดิ์ สะแต บ้านโต๊ะปาแก๊ะ ยะลา
328 ลัดดาวรรณ จันทร์หุ่น บ้านหนองสรวง เพชรบูรณ์
329 มนัส ศรีทา บ้านใหม่วังตะเคียน เพชรบูรณ์
330 ศราวุธ ธรรมมัง บ้านขมวด เพชรบูรณ์
331 อรอุมา นาลา บ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง เพชรบูรณ์
332 ปราโมทย์ โสดา บ้านไสดง สุราษฎร์ธานี
333 บำรุง ด้วงโต บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
334 นิยม จำปาอุ่น บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
335 ชีวะ ลีปรีชา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
336 สายสุนีย์ ฤดีขจรไชย บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
337 นิติรัตน์ บัวทุม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
338 สุกัญญา จันตูม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
339 นิสรา พวกแสน เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
340 สมถวิล พัฒน์พระพรหม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
341 ปรียาภรณ์ สิงห์ทอง บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
342 สุพิชญา พันธุ์สุภะ บ้านกกโอ เพชรบูรณ์
343 วารุณี ปะลาวัลย์ บ้านท่าชะมวง สตูล
344 จิราภรณ์ เมฆาพันธุ์ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
345 เบญวลี คำจันทร์ บ้านโนนสวรรค์ ร้อยเอ็ด
346 ศิริลักษณ์ มืดหล้า บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
347 อาทิตยา วิเศษกันทรากร บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
348 ยศยา แพ่งยัง บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
349 อ้อยทิพย์ ดวงงาม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
350 ภัทรภร บุญรักษา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
351 ประคองศรี วันเมฆ บ้านหินฮาว เพชรบูรณ์
352 ยิ่งยศ บุญมั่งมี เทอดไทยวิทยาคม ร้อยเอ็ด
353 มัญชรี กุลบุตร บ้านห้วยระหงส์ เพชรบูรณ์
354 เอนก อัฒจักร หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
355 สิทธิพงษ์ จันทะวงศ์ สันติรักษ์ หนองคาย
356 เรณู สีพุดแก้ว มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
357 เพชรมณี แทวกระโทก เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
358 ประเสริฐ รักร่วม ละอุ่นวิทยาคาร ระนอง
359 สุวพิศ มูลลักษณ์ วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี-เพิ่ม เกษมสุวรรณ) อ่างทอง
360 ศศิธร พรหมฉิน มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
361 ดวงทิพย์ ศรีใส น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
362 ชนัญชิดา โสวัตร บ้านบางปรุ ระนอง
363 เอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุล บ้านสำนัก ระนอง
364 เอกรินทร์ เพชรกรด ระวิราษฎร์บำรุง ระนอง
365 พัชรา ชุ่มชวย ชุมชนวัดริ้วหว้า อ่างทอง
366 จรรยาทิพย์ บุญอร่าม ชุมชนวัดริ้วหว้า อ่างทอง
367 มณณัฎฐ์ จันทร์ฝั้น บ้านร้องขี้เหล็ก เชียงใหม่
368 อัจฉริยา บุญโสภาส บ้านห้วยเสียด ระนอง
369 สิริวิภา แซ่เฮ้า บ้านห้วยเสียด ระนอง
370 ศิริลักษณ์ กรอบทอง วัดเจ้าบุญเกิด อ่างทอง
371 บุญเถิง มลีรัตน์ อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
372 ปิยะภัทร์ กิ่งรัตน์ ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) ระนอง
373 นพวรรณ วังน้อย ทับหลีสุริยวงศ์ ระนอง
374 สุภพ โพชนุกูล ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) ระนอง
375 อุดม ดีเอง บ้านบางปรุ ระนอง
376 อนุสรณ์ หลีปุ่ม บ้านทุ่งครก สงขลา
377 วีรศักดิ์ เดชสองแพรก ประชาอุทิศ ระนอง
378 นิศาลักษณ์ ผิวโต อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
379 เหมวงศ์ ชูศรี บ้านชาคลี ระนอง
380 ธันญาภรณ์ ธรรมวุฒิ มัชฌิมวิทยา ระนอง
381 จีรนุช จอกถม บ้านเขานางหงส์ ระนอง
382 ปราณี สีหะวงษ์ บ้านเนินสง่า เพชรบูรณ์
383 คมกริช มิรัตนไพร น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
384 บุษกร ตรงซื่อสัตย์ พัทลุงคริสเตียน พัทลุง
385 ธนะชัย เวลาดี วัดหนองยาง อ่างทอง
386 ช่องมาตร จันทาเทพ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
387 จันทรา คำอินทร์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
388 กฤษณชัย จันทศร วัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) อ่างทอง
389 มนตรี เกษีสังข์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
390 ไพโรจน์ อินทรโชติ วัดหัวตะพาน อ่างทอง
391 สุจิรา มะลิรัตน์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
392 บุญมา ศิริโส น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
393 นิติพงศ์ จันทะไพร น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
394 ภควัต โอวาท น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
395 สุริยา สาลี น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
396 เฉลิมวุฒิ ชื่นมี ท่าสองยางวิทยาคม ตาก
397 สาครรัตน์ กล้าหาญ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
398 ปรมิน พิมพ์พันธ์ุ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
399 เอกวิทย์ กลีบขจร วัดวงษ์ภาศน์ อ่างทอง
400 ศรัณยา ภูครองนาค ธนาศิริวัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
401 ศรายุทธ บุตรวงศ์ ธนาศิริวัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
402 นพเดช อาจดวงดี ธนาศิริวัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
403 ศักดิ์ชาย ไพโรจน์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง
404 กอบแก้ว วงษ์ณะราช บ้านท่าลาดหนองผักตบ ร้อยเอ็ด
405 ปรัชญา ปรางค์ทอง ริ้วหว้าวิทยาคม อ่างทอง
406 วารุณี พุฒิโชติ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
407 ไกรสร พรเลิศ วัดจันทรังษีถาวร ปราจีนบุรี
408 กิตติชัย กิตติวีราพัชร์ วัดจันทรังษีถาวร ปราจีนบุรี
409 จินตนา นนดี วัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135 อ่างทอง
410 ธัญจิรา เฉลยทิศ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
411 วุฑฒินันท์ ศรีแสน วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) อ่างทอง
412 พิสมัย พลเยี่ยม บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
413 สายัน เรืองโสม อนุบาลชานุมาน อำนาจเจริญ
414 อภิชัย เพ็งกรูด วัดละมุด(ละมุดวิทยาคาร) อ่างทอง
415 ศศิกานต์ อุชชิน บ้านไร่นางาม เพชรบูรณ์
416 อทิตยา ใจเที่ยง บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
417 นิพนธ์ รอดทองดี เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
418 วรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
419 สุขศรี พลหาญ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
420 ไชยวัฒน์ วิเชียรไชย นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
421 วิชญะ ปัญญา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
422 พิทักษ์ ปรักมาศ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
423 สุกัญญา ปรีชา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
424 ศศิวิมล เอี่ยมแบน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
425 กิตติมา ธรรมราษฎร์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
426 อาคม สุทธิประภา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
427 มาริสา คงชนะ วัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) อ่างทอง
428 นภาภร มะลิซ้อน วัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) อ่างทอง
429 ปัทมาวดี พันธะไชย สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
430 สการินทร์ เศรษฐากา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
431 ลำเพียง วังคีรี บ้านดอนสว่าง เพชรบูรณ์
432 เกรียงศักดิ์ ดวงใย รัปปาปอร์ต (ตชด. บำรุงที่ ๙๒) เชียงใหม่
433 ตระกูล มากแก้ว บ้านไสกุน พัทลุง
434 ปิยะกุล บุญศรี บ้านคลองสิบสอง ปราจีนบุรี
435 เขมจิรา เรืองศรี บ้านคลองสิบสอง ปราจีนบุรี
436 บัณฑิต สุขวารี วัดมงคลธรรมนิมิต อ่างทอง
437 ชนกพร ปัญโญ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
438 เพชรี แก้วแกม บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
439 ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
440 แจ่มจรัส หิรัญ วัดมงคลธรรมนิมิต อ่างทอง
441 ทิพนันท์ มาเอียด อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
442 อัญชนา ระย้าอินทร์ อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
443 พรทิพย์ โม่ศรี วัดหาดสูง ปราจีนบุรี
444 จิราวรรณ อินดำ วัดรางฉนวน อ่างทอง
445 พะยอม น้อยเพชร บ้านทับลาน ปราจีนบุรี
446 อนงนุช ปังดำรงค์ บ้านทับลาน ปราจีนบุรี
447 จำเรียง นาคแก้ว บ้านบางหิน ระนอง
448 จิรกิตติ์ กิติสิทธิชัย วัดกำแพง อ่างทอง
449 จิตรานุช วรสิริพิชญะ วัดกำแพง อ่างทอง
450 สมฤทัย นวมจิตต์ วัดกำแพง อ่างทอง
451 วันเพ็ญ ยะถา บ้านปากน้ำ เพชรบูรณ์
452 จินดา สังข์ทอง รุ่งนภาพิทยา ระยอง
453 ปารสา ประมวล รุ่งนภาพิทยา ระยอง
454 ชลธิชา รอยมณี รุ่งนภาพิทยา ระยอง
455 ขวัญนภา อารอบ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
456 นงนภัส บุญก่อเกื้อ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
457 สมร ทับทิม รุ่งนภาพิทยา ระยอง
458 ปราณี อรัญวงศ์ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
459 วรรณกร โอทาน รุ่งนภาพิทยา ระยอง
460 ธนัญญา ชูตระกูล รุ่งนภาพิทยา ระยอง
461 วรัณกานตร์ ปิติสา รุ่งนภาพิทยา ระยอง
462 ชนัญญา กระแจะจันทร์ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
463 ธิติมา สำนักวิชา รุ่งนภาพิทยา ระยอง
464 พฤทธิ์สินี อภิญ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
465 สุภาวดี บำรุงกิจ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
466 บุษกร ยมจินดา รุ่งนภาพิทยา ระยอง
467 วรวิช ศิริสูตร์ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
468 วลัยพรรณ เสมพูล รุ่งนภาพิทยา ระยอง
469 เพ็ญนภา เสาวคนธ์ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
470 พัชรี สำนักนิตย์ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
471 กมลชนก เบ้าจรรยา รุ่งนภาพิทยา ระยอง
472 ภัคเดช วงศ์มาก รุ่งนภาพิทยา ระยอง
473 สมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ อนุบาลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
474 รุ่งนภา อำมาตย์มนตรี บ้านหนองหอย ปราจีนบุรี
475 อารยา บุญช่วย อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
476 ยุภาพร พิมพ์สา บ้านคลองสิบสอง ปราจีนบุรี
477 นุชรี ลาสร้อย บ้านคลองสิบสอง ปราจีนบุรี
478 กัลยาณี โชคสมงาม บ้านห้วยมาลัย กาญจนบุรี
479 มานิดา ซ้ายสุพรรณ บ้านดงใหญ่ อุดรธานี
480 อัญชนา ภมรานนท์ บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) ระนอง
481 สุทอน แสวงษร บ้านวังขอน เพชรบูรณ์
482 ราณี เครือโสม บ้านโคกสั้น ปราจีนบุรี
483 นิกร พิมลา บ้านศิลา เพชรบูรณ์
484 ยุพิน เพชรเกิด บ้านศิลา เพชรบูรณ์
485 สาลินี แก้วหนู บ้านสํานักกอ พัทลุง
486 ปิยาภรณ์ โนนเทา บ้านโคกสั้น ปราจีนบุรี
487 คชาภรณ์ พรมกำเนิด อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก
488 ภัณฑ์พิศ มหาสัทธา อัสสัมชัญระยอง ระยอง
489 สายสมร ชื่นชม บ้านดงหวาย ร้อยเอ็ด
490 ศิริรัตน์ ไทยแสน อัสสัมชัญระยอง ระยอง
491 เมวิกา แววมณี อัสสัมชัญระยอง ระยอง
492 ปฑิตตา แก้วพิกุล อัสสัมชัญระยอง ระยอง
493 นันทนา รัตนศรี อัสสัมชัญระยอง ระยอง
494 เสกสรร บุญรอด อัสสัมชัญระยอง ระยอง
495 สุภาภรณ์ จันทร์กลั่น นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์
496 อนุชา ใจชื่น บ้านหนองแม่นา เพชรบูรณ์
497 ธีระดนย์ ญาวิลาศ เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
498 ธรรมธารา วังวิวัฒน์ขจร บ้านบ่อทราย พัทลุง
499 กาญจนา แสงเงินไชย ดรุณพัฒนา ลำพูน
500 ธฤต อนันต์ไชย เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำพูน
501 อนุพงษ์ วัฒนะพงค์ ดรุณพัฒนา ลำพูน
502 กมลวรรณ พลโต ดรุณพัฒนา ลำพูน
503 นารีรักษ์ ขันถม ดรุณพัฒนา ลำพูน
504 วิไลพร แสงทอง บ้านหนองยาว เพชรบูรณ์
505 นิตยา ปานนิล บ้านหนองยาว เพชรบูรณ์
506 ชินวัฒน์ แซ่วื่อ ไทยราษฎร์คีรี ตาก
507 ภานุพงศ์ กาศแสวง ไทยราษฎร์คีรี ตาก
508 สุรจิต ปิ่นทอง บ้านน้ำทบ เลย
509 บุญสม หลอดสว่าง บ้านน้ำทบ เลย
510 ปัฐมาพร สุราสา บ้านนาแปน เลย
511 ภูวนาถ สิงห์สถิตย์ ไทยราษฎร์คีรี ตาก
512 ประชิต ใจสมุทร วัดโคกเหรียง สงขลา
513 นิจศจี กล้าการรบ ไทยราษฎร์คีรี ตาก
514 ณรงค์ แก้วมา บ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์
515 วิมลจิตร กองแพง อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) เพชรบูรณ์
516 จารุชา ธนัญชนกดุลธร อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) เพชรบูรณ์
517 ผกากาญจน์ ทะสวัสดิ์ อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) เพชรบูรณ์
518 นพดล มามอม อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) เพชรบูรณ์
519 ภักดิ์ดี แก้วครอง บ้านแก่งโตน เพชรบูรณ์
520 วรภรณ์ สวัสดิ์คีรีกุล บ้านหนองแม่นา เพชรบูรณ์
521 ศิราวรรณ จอมอูป ประดู่วิทยา เชียงใหม่
522 กุลธิดา พัติบูรณ์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
523 มธุรส ปานไกร เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
524 สุนิศา อุดมเดช เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
525 ชนนันท์ ปัญญากาศ ดรุณพัฒนา ลำพูน
526 ไสว เอี่ยมเมี้ยน เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
527 ธวัชชพงษ์ อิสสระ หฤทัยคริสเตียน เลย
528 อัจฉรา ทรัพย์มั่น อนุบาลนาดี ปราจีนบุรี
529 ปัญญา เลาเลิศ บ้านหนองแวง สุรินทร์
530 สมนึก แก้วประพาย สนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ อ่างทอง
531 สุพิชญา ดาวลอย สนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ อ่างทอง
532 ชาลินี เชื้อนันไชย บ้านหัวเมือง ลำปาง
533 ณสุดา พิโมกข์ภูชนา บ้านหนองจิก ปราจีนบุรี
534 ชิดชนก ศุภพรโอฬาร วัดรัตนโชติการาม ปราจีนบุรี
535 อรนุช ช่วงพิทักษ์ บ้านโคกกระท้อน ปราจีนบุรี
536 นฤดี พิมใจ หฤทัยคริสเตียน เลย
537 รัตนา อินทะนาม หฤทัยคริสเตียน เลย
538 วนันยา แก้วกันทะ เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว เชียงราย
539 อาทิตยา สท้านสุข บ้านสุขสำราญ กำแพงเพชร
540 ทองปทุม มูลดี อนุบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
541 สุรสิทธิ์ ทองเล็ก พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
542 ชัยมงคล มั่งคั่ง เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
543 ภัทรนิชา นิ่มมี เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
544 เบญจรัตน์ ใยดี เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
545 ภัทราพร จริงแล้ว บ้านหนองน้ำเขียว นครสวรรค์
546 วิจิตร โลมา เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
547 พิพัฒน์ สนุ่นดี นาสนุ่นวิทยาคม เพชรบูรณ์
548 ปภัสรา วนารักษ์ สุนทรศึกษา ลำปาง
549 โสภิตา แซ่ตัน บ้านบางกุ้ง ระนอง
550 จามร วันชุลี บ้านหนองไม้แดง นครสวรรค์
551 วิรัตน์ มนทอง บ้านหนองคล้า ปราจีนบุรี
552 ทานุมาศ ทองไสย อนุบาลณิชากรบัณฑิต สกลนคร
553 เมธินี มุทุจิตต์ ธันยธรณ์พิทยา ๒ อำนาจเจริญ
554 วิทูรย์ บุญมี บ้านใหม่เสรีธรรม ตาก
555 นวลอนงค์ เพชรกำแหง บ้านชะลาดระฆัง ตาก
556 อมรรัตน์ เหมืองคำ ธนรัตน์วิทยา ลำพูน
557 ปฐมพร หอมทอง ธนรัตน์วิทยา ลำพูน
558 ประภาพรรณ ลี้จินดา อุดมศิลป์(โพธิลังการ์มูลนิธิ) สิงห์บุรี
559 วิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ บ้านนาโหนด พัทลุง
560 มาลิกา วงษ์จ่า บ้านตลุกป่าตาล ตาก
561 เสาวนีย์ ลูกฟัก วัดสามขาว อ่างทอง
562 นาถยา เนาวราช วรราชวิทยา เลย
563 ปาริชาติ พลซา วรราชวิทยา เลย
564 วรรณิศา สะดาแนน วรราชวิทยา เลย
565 นางสาวสรรสนีย์ ศรีระวงค์ บ้านท่าแร่ดงปลาปาก สกลนคร
566 นางสาวนิตยา ทุมรี บ้านท่าแร่ดงปลาปาก สกลนคร
567 นางสาวอิสราวดี ปังอุทา บ้านท่าแร่ดงปลาปาก สกลนคร
568 สุกัญญา บุพาที วรราชวิทยา เลย
569 สุรศักดิ์ ศรีทน บ้านหนองหัวช้าง ปราจีนบุรี
570 สุวัชชัย ไกรนุช หงสประภาสประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
571 โสพิศ แสงเกิด วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ พัทลุง
572 เกตุมณี เถมินพนา บ้านห้วยหละ ลำพูน
573 นิภาพรรณ ต่อสติ อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว นครสวรรค์
574 พิชารัฐ แกล้วทนงค์ วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
575 นงนภัส ไกรดิษฐ์ วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
576 จรรยา รักสองหมื่น วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
577 พัฒน์วดี พลายหนู วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
578 เสาวณี อินฉ่ำ วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
579 นงค์รักษ์ ศรีโนรา วรราชวิทยา เลย
580 พิกุล พระสิงห์ บ้านเจดีย์โคะ ตาก
581 ธนพงษ์ จอมพระ วัดหาดสะแก ปราจีนบุรี
582 พงศกร ชัยสวัสดิ์ วัดเนินผาสุก ปราจีนบุรี
583 บุญฤทธิ์ สุทนต์ วัดเกษทอง อ่างทอง
584 กาญจนา อุ่นใจ บ้านคลองมะไฟ ปราจีนบุรี
585 จักรพงค์ เรือนอินทร์ บ้านปาง ลำพูน
586 เครือวัลย์ โพธิแท่น อนุบาลวังดิน ลำพูน
587 อรัญญา วิริยะสหกิจ อารีย์วัฒนา ระยอง
588 พรหมจนิา วิสุทธิแพทย์ อารีย์วัฒนา ระยอง
589 ทิพย์วจี แป้นจันทร์ อารีย์วัฒนา ระยอง
590 แสงเดือน ผุยราช มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
591 วีระเดช สมก๋องแก้ว บ้านแม่ป้อกใน ลำพูน
592 สุกัญญา วันฟั่น ชุมชนบ้านป่ามะม่วง ตาก
593 สาวิตรี โชคดี อนุบาลวังดิน ลำพูน
594 พิมพ์นิภา แย้มวัฒนพานิช บ้านปวง ลำพูน
595 สุริยา สาลีเพ็ง อนุบาลนครพนม นครพนม
596 สุจีรา พิริยะประภากุล อุดมวิทยานุกูล ระยอง
597 วันเพ็ญ มาหย่อม บ้านพะเด๊ะ ตาก
598 วุฒิชัย ใจมูล วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
599 ธาตรี จันทร์เรือง หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
600 ยุพิน หนูม่วง บ้านทุ่งมะพร้าว ระนอง
601 รสสุคนธ์ สุนทรมุนี อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) นครสวรรค์
602 รินจง ไชยห้วยห้า บ้านห้วยห้า ลำพูน
603 จุฑารัตน์ ดำรงศิริกุล บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
604 น้ำฝน ไชยรบ บ้านป่าบง เลย
605 อัฐพงศ์ แก้วเจียรวนนท์ สทิงพระวิทยา สงขลา
606 ขวัญ ใครบุตร บ้านเซือม สกลนคร
607 สาคร มหาคง บ้านแม่ตาวใหม่ ตาก
608 สุดารัตน์ วันทอง บ้านแม่ตาวใหม่ ตาก
609 พรวีนัส วัชรกาวิน บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
610 สิทธิชัย แก้วคำปัน บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
611 ศิริพร โพวิลัย บ้านม่วงโตน ลำพูน
612 กาญจนา ธุรีย์ บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
613 วสุกาญจน์ คำอินทร์ อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว นครสวรรค์
614 ปภาดา เอี่ยมน้อย อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว นครสวรรค์
615 สไบทิพย์ ทองศรี บ้านทุ่งจูด สุราษฎร์ธานี
616 ศรีสมร บำรุงศรี บ้านวังประจบ ตาก
617 พิเชษฐ์ บุญสุ บ้านห้วยแพ่ง ลำพูน
618 วาสนา เหลืองอ่อน บ้านม่วงสามปี ลำพูน
619 ทิรพงษ์ โมห้างหว้า อพป.คลองน้ำใส สระแก้ว
620 นิพิชฌม์ชา บุญทากลาง บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
621 เอกชัย ขุนฤทธิ์ วัดอภยาราม พัทลุง
622 กุลธิดา พันแพง บ้านช่องแคบ ตาก
623 มนต์ธนัท มณีศรีวิชัย ลำพูนพัฒนา ลำพูน
624 จิตนิภา กันธิยะ ลำพูนพัฒนา ลำพูน
625 วรรณศิกา พรมมินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ตาก
626 ปกรณ์ยศ มณีศรีวิชัย ลำพูนพัฒนา ลำพูน
627 เสาวนีย์ ปวนกาศ ลำพูนพัฒนา ลำพูน
628 อัครวัฒน์ พิมทอง เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
629 กัลยา ต้อนรับ บ้านป่าเหว ลำปาง
630 ธัญวลัย นงค์พรมมา บ้านหนองคล้า ปราจีนบุรี
631 สุริยันต์ สะท้าน บ้านนาอ่างคำ เลย
632 เพชรวลี คงทัน บ้านไฮตาก เลย
633 บุญเลิศ เกิดนวล วัดบริรักษ์ประชาสาร นครสวรรค์
634 นายธีรวุฒิ แป้นเพชร ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ระนอง
635 จันทร์จิรา อ่อนพรม บ้านป่าจี้ ลำพูน
636 ศรีพร พัลวัน บ้านดง ลำพูน
637 ธีรนันท์ เป็งดอย บ้านโฮ่ง ลำพูน
638 กชกร คัมภีร์ เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตาก
639 ปณตพร มั่นเมือง บ้านวังตำลึง ตาก
640 จุฑาวัลย์ กินขุนทด บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) ตาก
641 วัลภา อภัยภักดิ์ บ้านน้ำดิบ ตาก
642 ศศิประภา อินริราย ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ตาก
643 นวลอนงค์ ไชยยา บ้านแม่ปันเดง ลำพูน
644 อัญชลี ตาบุรี บ้านปงแม่ลอบ ลำพูน
645 ณัฐธิดา ขันทะสินธุ์ บ้านไม้ตะเคียน ลำพูน
646 กนกวรรณ นะมิตร อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
647 นฤมล แจ้งสว่าง บ้านซำไฮ เลย
648 ประพจน์ อุ่นวิเศษ กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร
649 จิรายุส ศิลปแก่น บ้านหัวฝาย ตาก
650 ศิรินภา คำศรี บ้านโนนหนองแวง ขอนแก่น
651 อมรฤทธิ์ คำบู้ เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตาก
652 กัมปนาท ใจมาลา บ้านต้นผึ้ง ลำพูน
653 เมธี นพนิช บ้านศาลาน้ำ พัทลุง
654 เอี่ยมศิริ นันทมานพ บ้านแม่ป้อก ลำพูน
655 เกษร ยอดแก้ว บ้านแม่ป้อก ลำพูน
656 รัตนพล สิทธิประเสริฐ ชุมชนบ้านวังหิน ตาก
657 ไพโรจน์ โรจนศิรินันท์ บ้านเหล่าป่าก๋อย ลำพูน
658 นันท์นภัส ภิระแก้ว บ้านห้วยน้ำดิบ ลำพูน
659 ชูชาติ สกุณาคีรี บ้านแม่ต๋อม เชียงใหม่
660 สุชาติ วงษ์ปิน บ้านห้วยเหลือง ตาก
661 นิศาชล ตากาศ บ้านทุ่งข้าวหาง ลำพูน
662 จินดา มีบุญ เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตาก
663 วันทนีย์ ฟองฟู บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
664 เนติพงษ์ หงส์คำ บ้านสองแพรก ระนอง
665 บุษกร คำสม อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
666 แพรทอง วินาภา บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
667 ฉันทนา นวมจันทร์ วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) ประจวบคีรีขันธ์
668 นิวัติศักดิ์ โคตรปัญญา บ้านตาล สกลนคร
669 จำรัส วิริยะอาทร บ้านนาเลี่ยง ลำพูน
670 กังวาน สร้อยทอง ชุมชนบ้านพุเตย เพชรบูรณ์
671 พลากร ธาราดล วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) อ่างทอง
672 พิศณี เกษสังข์ วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) อ่างทอง
673 ศิรชัช แซ่ไหล ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
674 ภาวินี แก้วมณี ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
675 ธิดารัตน์ สถิตย์ อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
676 วาสิตา พรามนัส ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
677 ประวีณา ธนิตสุขการ บ้านบางกลาง ระนอง
678 ตะวัน วรรณจำรัส บ้านเหล่าบ้านถ่อน สกลนคร
679 ถวัลชัย ไกยฝ่าย บ้านเหล่าบ้านถ่อน สกลนคร
680 ปาริชาติ เกียงเตียด บ้านบางกลาง ระนอง
681 ศรีแพร ดอกแก้ว บ้านหัวทุ่ง (อ.ห้างฉัตร) ลำปาง
682 สุดารัตน์ ทุมขันธ์ ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
683 สุภาพร ไชยเทศ บ้านพุทธรักษา สกลนคร
684 เสถียน ต้นคำ บ้านพุทธรักษา สกลนคร
685 รัฐพร โกสยะมาศ วัดจันทราราม อ่างทอง
686 วิเกียรติ เส้งสุ้น บ้านบ่อทราย พัทลุง
687 จีระวรรณ ทวีวงศ์ บ้านหนองสรวง เพชรบูรณ์
688 จิราพร ขุนจันทร์ วัดบ้านอิฐ อ่างทอง
689 ทวีศักดิ์ กิตติรัตน์ วัดประสาธน์รังสรรค์ ปราจีนบุรี
690 ชูชาติ จำปาเหลือง บ้านนาดูนนาดี สกลนคร
691 นริชา คงประดิษฐ์ บ้านเจดีย์โคะ ตาก
692 ปรัชพงศ์ ศรีสุวรรณ บ้านขุนห้วยช่องแคบ ตาก
693 สายฝน แสนฟอง บ้านเจดีย์โคะ ตาก
694 ธนิต หวานล้ำ วัดสามโก้ อ่างทอง
695 ยุทธภูมิ ปานจันดี วัดสามโก้ อ่างทอง
696 เกษมณี เหลือสุข บ้านเจดีย์โคะ ตาก
697 สนธยา ดอกประโคน สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
698 ภาวินี มาตราช บ้านวังหว้า สกลนคร
699 ประมงค์ สุขชิน อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
700 กนกพร ไชยชำนิ บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ เพชรบูรณ์
701 รุ่งพิชัย นาคำรอด วิชิตสงคราม ภูเก็ต
702 สุนันทา เนียมทอง อนุบาลตาพระยา สระแก้ว
703 ละม่อม พรหมวิชัย บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
704 ดาวรุ่ง ฝุ่นเงิน บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
705 พิบูลศักดิ์ พรหมวิชัย บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สกลนคร
706 ทวิชชาติ วงศ์สิริจรรยา รวมไทยพัฒนา 2 ตาก
707 ประภัสสร อ่อนจงไกร บ้านดอนคำ สกลนคร
708 ศศิธร เก้อขัน บ้านแม่กลองน้อย ตาก
709 ณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์ บ้านแม่เทย ลำพูน
710 ปราณี พรหมภักดี บ้านจำปาศิริราษฎร์ สกลนคร
711 จันทร์เพ็ญ สุภาชาติ บ้านจำปาศิริราษฎร์ สกลนคร
712 ยงยุทธ์ คนเพียร วัดสุนทรพิชิตาราม นครนายก
713 กมลวรรณ ผ่องกาย วัดทางพระ อ่างทอง
714 เบญจมาศ บำรุงรักษ์ วัดทางพระ อ่างทอง
715 นงนุช เนื่องกำเหนิด วัดประสาธน์รังสรรค์ ปราจีนบุรี
716 สายัญ อำนวยโภชน์ ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
717 สงวน ศิริเมธางกูร ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
718 นิรุตติ์ อินต๊ะจันทร์ บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว ลำพูน
719 ทวนทอง บุญชู ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ตาก
720 อุไรภรณ์ หามวงค์ บ้านบ่อแดง สกลนคร
721 พนมศิลป์ แสนเมือง ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
722 อัญชลี ธุรีสังข์ บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ สกลนคร
723 วิจิตร คำไกร บ้านวังดินสอ ปราจีนบุรี
724 สุกัญญา วีระวัฒน์ วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) ปราจีนบุรี
725 อนุสรณ์ ศรีรักษา บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก เลย
726 มานิตย์ เพชรนาดี ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
727 สุขจี โทษาธรรม บ้านเนินสะอาด สระแก้ว
728 นันทศักดิ์ ประกายะ บ้านหนองบัวขาว เพชรบูรณ์
729 นางสาวปรวิศา ประชุมชัย บ้านขี้เหล็กคำเจริญ อุบลราชธานี
730 สิทธิโชค ลิ่มพานิช ถลางวิทยา ภูเก็ต
731 จารุวรรณ ไชยศรี บ้านจำปาศิริราษฎร์ สกลนคร
732 อมรรัตน์ เกตุแก้ว วิชิตสงคราม ภูเก็ต
733 สมสุข ถวิลคำ บ้านส้งเปือย สกลนคร
734 นิตยา สมประสงค์ วิชิตสงคราม ภูเก็ต
735 ณัฐ ศรีสร้อย บ้านม่วงคำ สกลนคร
736 วันทนา แก้วกลิ่น วิชิตสงคราม ภูเก็ต
737 จันทิมา ศรีศิริ วิชิตสงคราม ภูเก็ต
738 กฤตยา สง่ากอง วิชิตสงคราม ภูเก็ต
739 อารดา ทบแก้ว บ้านคลองสิบสอง ปราจีนบุรี
740 มูด้า พระจันทร์ศรี วิชิตสงคราม ภูเก็ต
741 อมรา เพิ่มสันเทียะ บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร ปราจีนบุรี
742 อรวรรณ สีดำ บ้านคลองตาหมื่น ปราจีนบุรี
743 ประสาท อุระภา บ้านประชาสุขสันติ์ สกลนคร
744 สิริรัตน์ วัฒนะ บ้านหนองหลักช้าง สกลนคร
745 จุฑารัตน์ แถวกลาง บ้านหินเทิน ปราจีนบุรี
746 รุ่งนิรัญ ทองปั้น บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม เลย
747 หิฬัญญ์ โคตรสมบัติ บ้านจันทร์เพ็ญ สกลนคร
748 ทัศธมณฑ์ เพ็งพันธ์ บ้านน้ำมี เลย
749 ชัยภัค เทียนทอง บ้านหนองสรวง เพชรบูรณ์
750 กณิศนันท์ ชมเชย บ้านติ้วน้อย เลย
751 เกรียงไกร บำรุงวงศ์ วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) นครนายก
752 พนิดา แสนตุ้ย บ้านนาบัว สกลนคร
753 จันฑา แพ่งเม้า ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ตาก
754 สุธารา อุ่นเรือน วังหินกิตติวิทยาคม ตาก
755 นิภาวรรณ อุดมธรรมศักดิ์ บ้านโพซอ แม่ฮ่องสอน
756 ชัยพงษ์ ขัดวิลาศ บ้านนุเซะโปล้ ตาก
757 ศิริญญา กองมงคล บ้านกล้อทอ ตาก
758 กัญญ์วิญาณ์ กึ่งลเี่ยน บ้านเกาะนาคา ภูเก็ต
759 เปรมปรีดา เพิ่มพูล บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) สกลนคร
760 ชัยวัฒน์ แก้วหล่อ บ้านดอนเชียงคูณ สกลนคร
761 อภินันท์ อุตวงศ์ บ้านสันป่าเหียง ลำพูน
762 เอื้องไพร ทองมูล ชุมชนส่องดาว สกลนคร
763 กล้าณรงค์ ช่างดำริ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
764 อำพล ธรรมสุวรรณ์ ร่มเกล้า สระแก้ว
765 จิรศักดิ์ วารีศรี บ้านนาไร่เดียว เพชรบูรณ์
766 ชูเกียรติ นามเมือง บ้านขะเนจื้อ ตาก
767 รัตตยา ม้าวมงคล บ้านไร่นาดี สกลนคร
768 ศิริลักษณ์ จรรยานุวัฒน์ อนุบาลพรรณานิคม สกลนคร
769 อมร รอดเพ็ง วิทยาสาธิต ภูเก็ต
770 เศรษฐวัชร มัชปาโต บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ขอนแก่น
771 สมชาย เรืองไร่โคก บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
772 ณัฐกุล ชัยชนะ ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) อ่างทอง
773 สุนันทา ริมงาม บ้านบางขาม ปราจีนบุรี
774 กฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ บ้านโคกสามัคคี สกลนคร
775 อนงค์ หนูประชุม ศรีแก้วอนุกูล ลพบุรี
776 ลำพึง โฝงสูงเนิน ศรีแก้วอนุกูล ลพบุรี
777 รุ่งนภา แก้วชูวงษ์ ศรีแก้วอนุกูล ลพบุรี
778 ปาณิสา โพธิสาจันทร์ ศรีแก้วอนุกูล ลพบุรี
779 สิริรัตน์ บำรุงเขตร์ ศรีแก้วอนุกูล ลพบุรี
780 สุวิชญา เนียนไธสง บ้านบุพราหมณ์ ปราจีนบุรี
781 สง่า สง่างาม วัดสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี
782 วิภา แก้วภักดี วัดโบสถ์ อ่างทอง
783 อานนท์ มูลธง บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
784 ผดุงศักดิ์ ผิวนวล สวนศรีวิทยา ชุมพร
785 ศิรกาญจร์ สมศักดิ์ รวมไทยพัฒนา 6 ตาก
786 ปิยราช ศรันชัย บ้านช่องแคบ ตาก
787 จิราภร แมลงภู่ บ้านกล้อทอ ตาก
788 รัชฎาพร สิมลา บ้านนาสีนวน มหาสารคาม
789 ศุภลักษณ์ ตรรกวิทย์ชน บ้านกล้อทอ ตาก
790 กุลรัศมิ์ ราชเมืองแก้ว บ้านโป่งพระบาท เชียงราย
791 สุรีรัตน์ วงศ์เรืองภพ ขุนห้วยบ้านรุ่ง ตาก
792 เพ็ญศรี กระสินธุ์สุขสันต์ บ้านกล้อทอ ตาก
793 อังศนา ตันมา บ้านกล้อทอ ตาก
794 นิ่มนวล ขัดวิลาศ บ้านกล้อทอ ตาก
795 สุภาพ เชี่ยวชาญสิงขร บ้านกล้อทอ ตาก
796 นิภา ตระหง่านกุลชัย บ้านกล้อทอ ตาก
797 นิรันดร์ ศรีโสภาสายชล บ้านกล้อทอ ตาก
798 อดิศร บุญปาล บ้านกล้อทอ ตาก
799 วิชดาพรรณ อยู่คง บ้านด่านโง เพชรบุรี
800 วรรณจนา รุนสีงาม อพป.คลองน้ำใส สระแก้ว
801 นงนภัส สิงห์คราม ชุมชนบ้านกลางนาโน สกลนคร
802 วันใหม่ คงทองคำ อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต
803 ฐิกาญภัศ สันติกุล อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต
804 ก้องเกียรติ วงษ์พันเสือ วัดมูลเหล็ก ปราจีนบุรี
805 รจรินทร์ ทิมป่าติ้ว บ้านห้วยตีนตั่ง พิษณุโลก
806 กิตติพงค์ ผอมสวัสดิ์ เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
807 ิอาทิตย์ แสงเจริญ บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' ภูเก็ต
808 เดชาชัย งอยภูธร อนุบาลเต่างอย สกลนคร
809 ณัชดากรณ์ รอดแก้ว บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' ภูเก็ต
810 เตือนใจ พรหมสุขันธ์ อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
811 นารีนาถ ปัญญางาม บ้านใหม่เสรีธรรม ตาก
812 มัชฌิมา บุญเลิศ อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
813 กมลชนก ศรีสุดา อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
814 นัยนา วงค์เหง้า อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
815 ชัสฎาพร อุดชาชน อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
816 นิภาพร ไชยชมภู อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
817 สุมินตรา ห้าวหาญ อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
818 นุชรา วงค์ไชยสิทธิ์ อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
819 รัตนี ทองพันธ์ุ บ้านห้วยแคน สกลนคร
820 กนกพร ฮ่มป่า บ้านห้วยแคน สกลนคร
821 ศุภวัฒน์ มูลเมือง บ้านฮ่องกอม่วง ลำพูน
822 สมศักดิ์ ธรรมโม ท่าจำปาวิทยา นครพนม
823 ฉัตรฑริกา ถนัดรบ อนุบาลศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
824 ยุพิน อุ่นกุดเชือก อนุบาลศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
825 ชมชนก ศรีพลพา ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สกลนคร
826 ศิตาพัฒน์ เกียรติธีรีกุล บ้านซําบ้อ อุตรดิตถ์
827 ศิริภรณ์ เยาวพันธ์ ชุมชนบ้านปากห้วย เลย
828 สุริยา บัวหอม ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
829 สมพล รัตนมณีแดง บ้านแม่ตาวใต้ ตาก
830 สุธาสินี ทองดีนอก บ้านป่าไร่ ตาก
831 กิตติยา สายสิงเทศ บ้านหนองชุมแสง เพชรบูรณ์
832 รัชนก คงทรัพย์ วิชิตสงคราม ภูเก็ต
833 วิภา พันบุตดี บ้านหนองชุมแสง เพชรบูรณ์
834 กัลยาณี หลงแขก วัดน้ำคบ พิษณุโลก
835 อมรรัตน์ อินทรปรางค์ บ้านน้ำหักศึกษา พิษณุโลก
836 ศุภชัย ศรีจันทร์ บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง สกลนคร
837 จันทร ประเสริฐหล้า กุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร
838 อัญนา ชมภูทัศน์ บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สกลนคร
839 ณัชฐิศากร เชื้อทอง บ้านธาตุตาลเดี่ยว สกลนคร
840 อรพิน สมบูรณ์ บ้านอากาศ สกลนคร
841 พรทิพย์ อันทรบุตร บ้านธาตุตาลเดี่ยว สกลนคร
842 สมเกียรติ สิงห์ทอง อุเทนพัฒนา นครพนม
843 เจษฎาภรณ์ อุ่นเรือน บ้านห้วยน้ำเที่ยง สกลนคร
844 ูธวัชชัย บัวดี บ้านสวนเมี่ยง พิษณุโลก
845 วิโรจน์ ปู่อู บ้านห้วยม่วง ตาก
846 พินิตย์ อ่อนทอง วัดน้ำคบ พิษณุโลก
847 เยาวเรศ เพ็ชราชัย บ้านนายม สกลนคร
848 รังสิมารัชต์ ชะฎา บ้านตุ๊กแก นครสวรรค์
849 พนาวรรณ อินธิแสง บ้านนาจาน สกลนคร
850 บรรจง กายนาคา บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) เพชรบุรี
851 กมลชนก เกิดคง ถลางพระนางสร้าง ภูเก็ต
852 อินทิรา เขียนสุข บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
853 รัตนา ปานทอง วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) พิษณุโลก
854 อภิสิทธิ์ ไกวัลเนรมิตกุล บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) กำแพงเพชร
855 วิสูตร สวนไผ่ ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) สกลนคร
856 พัชระวานิชย์ เวชสิทธิ์ บ้านกะหลิม ภูเก็ต
857 ปรีญาพรรณ พุ่มจันทร์ ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) นครนายก
858 ณภัทร นวลสิงห์ บ้านโคกสะอาด สกลนคร
859 เอราวัณ งามสุขศรี บ้านโคกสะอาด สกลนคร
860 อารีวรรณ เถื่อนชำนาญ บ้านแก่งหินปูน เพชรบูรณ์
861 มณีวรรณ กมลคุรุสกุล ชุมชนบ้านสา ลำปาง
862 พัชร์พิชา คำโทน วัดน้ำคบ พิษณุโลก
863 สุจริต จันทร์ต๊ะมา ชุมชนวัดบ้านดง พิษณุโลก
864 วัชรพรรณ เขียวรอดไพร ชุมชนวัดบ้านดง พิษณุโลก
865 ศิริขวัญ ทองหวาน บ้านป่าครองชีพ ภูเก็ต
866 เกล็ดดาว นนท์สระเกษ อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
867 อรสุรางค์ พงศ์พันธ์ุอัศดร อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
868 มุกดาพรรณ สุคันธรส เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
869 ปิยะนันท์ จิตบำรุง เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
870 กัมพล เจ๊ะเเล๊ะ บ้านบาโหย สงขลา
871 สุทธิพร ศุภวุฒิ บ้านดงหม้อทอง สกลนคร
872 ชนินทร์พร จันทร์แก้ว เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
873 จิรภา อินทนนท์ บ้านน้อยจอมศรี สกลนคร
874 มนทอง หมื่นสุรินทร์ บ้านน้อยจอมศรี สกลนคร
875 เสาวนี พลขันธ์ บ้านดอนยานาง สกลนคร
876 ธงไทย บุตรที วัดน้ำคบ พิษณุโลก
877 ทัศนีย์ จุ้ยฮก วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) สงขลา
878 เมตตา ชาญฉลาด บ้านแก้ง สกลนคร
879 จิตร์จำนง วงศ์เครือศร บ้านนาสีนวล สกลนคร
880 ธีระ บุญชัย วิเชียรมาตุ ตรัง
881 สมหวัง แสงบำรุง วัดหนองยาว นครสวรรค์
882 รพีพร บุญชนะ บ้านสาคู ภูเก็ต
883 วิริยา คำศรี บ้านหนองหอย สกลนคร
884 อุไรวรรณ สามารถ วัดสุวรรณคีรีเขต ภูเก็ต
885 ปิยะวรรณ บัวสุวรรณ บ้านแก่งหินปูน เพชรบูรณ์
886 สมพร เหมืองสันเทียะ บ้านซับหินเพลิง เพชรบูรณ์
887 ทิพย์นภา นิเวศกูล บ้านโพธิ์ จันทบุรี
888 นงนุช แก้วไชยะ บ้านช้างมิ่ง สกลนคร
889 มาลัย เตบจิตร เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
890 รุ่งทรัพย์ อามาตย์มนตรี อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
891 อรัญญา มงคลสินธ์ุ อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
892 มนิดา ศรีระวรรณ์ อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
893 จันทร์จุรี พลอาษา อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
894 อุษา สุวพงษ์ อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
895 มีนา ประดับศรี อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
896 มยุรีย์ แพงไชย อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
897 โสภิดา สิงหาด บ้านหนองกุง สกลนคร
898 ประกายแก้ว บัวภาเรือง ชุมชนบ้านท่าเสา เพชรบูรณ์
899 อุบลวรรณ มาคล้าย บ้านสันป่าไร่ ตาก
900 วิทยา แก้วโสดา บ้านวังไผ่ เพชรบูรณ์
901 จุฬาภรณ์ เมฆอากาศ บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สกลนคร
902 ทัศชณีย์ พันธุโคตร บ้านทุ่งเชือก สกลนคร
903 ไมตรี วินานนท์ บ้านนาค้อ เลย
904 สุภาพร กิณเรศ บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สกลนคร
905 บังอร สว่างสิริวรรณ บ้านดอนม่วงไข่ สกลนคร
906 ธันญรัทภ์ ธงทอง ร่มเกล้า สระแก้ว
907 เพ็ญรุ่ง กลั่นฟัก บ้านหนองย่างทอย เพชรบูรณ์
908 จีราภรณ์ บุญที บ้านซับน้อยพัฒนา เพชรบูรณ์
909 สุภมาส ทอร์แรนซ์ ดิค บ้านดอนเชียงคูณ สกลนคร
910 แสงจันทร์ คำสุข บ้านดอนเชียงคูณ สกลนคร
911 สุภาพร คำคลี่ บ้านดอนเชียงคูณ สกลนคร
912 เบญจรัตน์ เทพพงษ์ บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) พิษณุโลก
913 ธรรมศักดิ์ ขาวสุด วัดศรีสุนทร ภูเก็ต
914 อ้อยทิพย์ สังข์เพชร บ้านทุ่งเลียบ สงขลา
915 ภัทราวรรณ ศิริ เกาะโหลน ภูเก็ต
916 ราเมษ รัตนกุล เกาะมะพร้าว ภูเก็ต
917 อาดินา หมาดทิ้ง เกาะมะพร้าว ภูเก็ต
918 มิรันตรี หอมสมบัติ โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
919 พิณทิพย์ พุ่มสกุล บ้านหนองย่างทอย เพชรบูรณ์
920 กัญญา ไชยน้ำอ้อม บ้านทุ่งเชือก สกลนคร
921 อรพิน พลราชม บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สกลนคร
922 วรรณา ศรีชมภู วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
923 อนุชา อยู่ประเสริฐ วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
924 จันทนา ภุมมาบุตร รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
925 ชัญญานุช หวังโสะ บ้านแหลม ตรัง
926 มนัส เจริญฤทธิ์ บ้านแหลม ตรัง
927 ปรีดาพร เกตุพจน์ บ้านแหลม ตรัง
928 รจนา ทวีพันธ์ บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สกลนคร
929 นวดี ฮามวัน บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สกลนคร
930 บุษรา บุญตะหล้า บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สกลนคร
931 ศักดิ์ไพศาล พิทักษ์ชัยโสภณ นาแก้วพิทยาคม สกลนคร
932 ประพัดศร แสนหูม บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สกลนคร
933 เมตตา นามโยธา นาแก้วพิทยาคม สกลนคร
934 เยาวเรศ หงษ์ณี นาแก้วพิทยาคม สกลนคร
935 ณัฐนันท์ สมเดช นาแก้วพิทยาคม สกลนคร
936 พุทธรักษ์ จวนสาง นาแก้วพิทยาคม สกลนคร
937 ขนิษฐา หาญมนตรี นาแก้วพิทยาคม สกลนคร
938 รุ่งรัตน์ พลีพรม มะนะศึกษา ชัยภูมิ
939 ทรงยุทธ กาญจนโกมล มโนบุเรศรบำรุงการ เลย
940 นิพนธ์ เคี่ยมการ บูรณะรำลึก ตรัง
941 สมโภช ทองสัมฤทธิ์ หงษ์หยกบำรุง ภูเก็ต
942 เชาวลิต ชูวงษ์ บ้านกะหลิม ภูเก็ต
943 พัชรา จันทร์เพ็ง บ้านกกปลาซิวนาโด่ สกลนคร
944 เรือนแก้ว ลอยพูล บ้านกุดม่วง สระแก้ว
945 สุรวุฒิ กลยนี บ้านเชิงชุม สกลนคร
946 วรัญญา โลทิม บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) เพชรบูรณ์
947 วรรณภา เสนจันทร์ฒิไชย บ้านอุ่มไผ่ นครพนม
948 นภัสร์ธิชา นาคบุตรศรี บ้านหนองกอมป่าขาว สกลนคร
949 เสวียน สิงหาคร บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ สกลนคร
950 จิราพร พิศสุวรรณ บ้านคำแหว สกลนคร
951 ภัทรชนก ใจธรรม รัฐราษฎร์บำรุง แพร่
952 อุบลรัตน์ อินทวงศ์ บ้านเนินสมบูรณ์ เพชรบูรณ์
953 ศรสวรรค์ พวงเเก้ว บ้านหนองบัวสันติสุข สระแก้ว
954 จิรวรรณ เดชทองคำ ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง
955 นพดล วิญญาสุข โคกเลาะวิทยาคาร สกลนคร
956 จุฑามาศ รินบุตร บ้านโคกใหญ่ พิษณุโลก
957 ภาษิตา ยอดอานนท์ บ้านหัวโตก เพชรบูรณ์
958 วิระวรรณ์ คิดดสดา บ้านถ้ำเต่า สกลนคร
959 ดาราวดี เลาบัว วัดหนองมะคัง พิษณุโลก
960 ทุมมา ชาตะรักษ์ บ้านถ้ำเต่า สกลนคร
961 อุดมพร ศรีระวงศ์ บ้านถ้ำเต่า สกลนคร
962 สมัย บุตรสุวรรณ บ้านถ้ำเต่า สกลนคร
963 รังสิมา ชัยพราม วัดศรีรัตนาราม ตรัง
964 วรรษมล บ่อแก้ว บ้านโคกใหญ่ พิษณุโลก
965 ภาณุพงศ์ จินะทอง บ้านฉลอง ภูเก็ต
966 พันณาราย เมืองแสน บ้านหนองหวาย สกลนคร
967 แสงเดือน ป้อมไชยา บ้านดอนม่วยโนนค้อ สกลนคร
968 มาลาทอง เป้งคำภา บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม สกลนคร
969 ปิติศักดิ์ เสวาภพ บ้านถ้ำเต่า สกลนคร
970 ดาวเรือง ศิริสมบัติ ชุมชนบ้านโภชน์ เพชรบูรณ์
971 มนัสชนก ชูถิ่น ชุมชนบ้านโภชน์ เพชรบูรณ์
972 ศศิธร กาญจนพรหม วิเชียรมาตุ 2 ตรัง
973 จิตราพร ถานทองดี บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์' สกลนคร
974 กัลยา เจริญพันธ์ ชุมชนบ้านโภชน์ เพชรบูรณ์
975 กมล เกิดผล ชุมชนบ้านโภชน์ เพชรบูรณ์
976 หทัยพัชร สุวรรณชัย ชุมชนบ้านโภชน์ เพชรบูรณ์
977 ศศิธร ทองเนื้ออ่อน วัดศรีรัตนาราม ตรัง
978 ธานัท หงษ์โม่ บ้านศรีเทพน้อย เพชรบูรณ์
979 สวาท สนิทไทย บ้านวังขอน เพชรบูรณ์
980 จิรภา ถิรินทรพงศ์ วัดเทพกระษัตรี ภูเก็ต
981 เปรมใจ ณ รังษี วัดเทพกระษัตรี ภูเก็ต
982 กุญช์ณัฏฐา ประณต บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สกลนคร
983 เจษฎารัตน์ สังข์สินป์ชัย บ้านอ่าวน้ำบ่อ ภูเก็ต
984 รินทา สีเหลือง ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) สกลนคร
985 วุฒิเดช ลือกิจ บ้านห้วยอีจีน เพชรบูรณ์
986 จารุพัฒน์ รัตนวงค์ บ้านบัวราษฎร์บำรุง สกลนคร
987 จารุวัฒน์ จันทร์เส้ง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
988 สุรีรัตน์ สัพโส บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) สกลนคร
989 ภีรดา มานันตพงศ์ บ้านวังลำ ตรัง
990 คณิตษรณ์ เหง้าน้อย หนองแวงวิทยา สกลนคร
991 ติณภรณ์ อนุกูล อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว
992 ปาณิสรา จันทร์สุข หนองแวงวิทยา สกลนคร
993 สุภารัตน์ ภูช่างทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
994 กาหลง ทิพชัย วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) เพชรบุรี
995 กอบชัย มณีตัน วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) เพชรบุรี
996 ธงชัย โยธานัก บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สกลนคร
997 สุเทพ บุญหล้า รวมบัณฑิตศึกษา กาฬสินธุ์
998 เขษมศักดิ์ นครินทร์ อนุบาลพังงา พังงา
999 กัลทยา แตงอ่ำ วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
1000 จันทร์จิรา ทองบุศย์ วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
1001 อนงค์ เนียมสวรรค์ วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
1002 สุรีรัตน์ สุดสังข์ วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
1003 พิชามญชุ์ กกเปลือย บ้านหนองเขื่อน เพชรบุรี
1004 เสาวภา สังข์คีรี บ้านหนองเขื่อน เพชรบุรี
1005 จรรญพร ทองมี บ้านหนองเขื่อน เพชรบุรี
1006 วิลาสินี คำพิชชู บ้านคำบ่อ สกลนคร
1007 ชลธิชา เพ็งมา ปัทมดรุณวิทย์ กำแพงเพชร
1008 อุไรพร โสภาคำ อนุบาลพรวิรุฬห์ กาฬสินธุ์
1009 สุปราณี คงภักดี วัดสีหราษฎร์ศรัทธา ตรัง
1010 นารินทร์ มีแสนสัตย์ อนุบาลพรวิรุฬห์ กาฬสินธุ์
1011 นพพร ไกรศรี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
1012 กำไลทิพย์ ปั้นทอง ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
1013 รัดเกล้า โกกีฬา ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
1014 ประภาศรี เสงี่ยมแก้ว ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
1015 สุกัญญา คงทัน บ้านหนองห้าง พิษณุโลก
1016 อานนท์ ศรีคำ บ้านละลมติม สระแก้ว
1017 วราภรณ์ มณีศรี บ้านควนปริง ตรัง
1018 ประวิทย์ ขุนหาญ นครนายกวิทยาคม นครนายก
1019 ณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
1020 อนุสิทธิ์ สุวงค์ฤทธิ์ บ้านโคกกลาง กาฬสินธุ์
1021 สุริยา แหว่นพรม อนุบาลประยูรศรี นครพนม
1022 คณิศร จันทร์บรรจง บ้านนาโพธิ์นาจาน พิษณุโลก
1023 ปราโมทย์ แก้วฝ่าย บ้านเสาวัด สกลนคร
1024 ปราโมทย์ โยธา บ้านต้นปรง ตรัง
1025 ธนาภรณ์ ภูแอบหิน นางามแก่นลำดวนวิทยา กาฬสินธุ์
1026 ปิยธิดา อุ่นทะยา นางามแก่นลำดวนวิทยา กาฬสินธุ์
1027 ยุภาพร พรพนม นางามแก่นลำดวนวิทยา กาฬสินธุ์
1028 ณีรนุช คำพิลา นางามแก่นลำดวนวิทยา กาฬสินธุ์
1029 ภัทรนันท์ ภูยาทิพย์ นางามแก่นลำดวนวิทยา กาฬสินธุ์
1030 เพ็ญนภา ประเสริฐสังข์ นางามแก่นลำดวนวิทยา กาฬสินธุ์
1031 แน่งน้อย วงค์ตาทำ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
1032 อัมพร เสนา เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1033 พรรณธิวา หอระเวก บ้านบึงนาจาน เพชรบูรณ์
1034 นุชรี อ่อนรู้ที่ บ้านบางคราม ตรัง
1035 กมลชนก เขตตะเคียน วัดไทรทอง ตรัง
1036 ธนาภรณ์ ทองเนินกุ่ม นานกกก อุตรดิตถ์
1037 อภิชาติ ติไชย บ้านปงถ้ำ ลำปาง
1038 ภานุพงษ์ แสนกั้ง หนองโนวิทยาคม กาฬสินธุ์
1039 รุ่งนภา รุจิตร บ้านหนองชุมแสง กาฬสินธุ์
1040 อุมาพร ไชยจิตร์ ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตรัง
1041 โฉมฉาย ภูสีนาค หนองโนวิทยาคม กาฬสินธุ์
1042 พงศักดิ์ จันทรเกษ เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ ตรัง
1043 สุมลฑา ช่วยเรือง วัดนานอน ตรัง
1044 อุไรรัตน์ เอียดชะตา วัดนานอน ตรัง
1045 ประสิทธิ์ ศรีชะนัน วัดแก้วฟ้า ราชบุรี
1046 ณรงค์ บุญเกิด บ้านวังน้ำ กำแพงเพชร
1047 นายชวนากร ลาภอุดมศักดา บ้านหนองลาด สกลนคร
1048 อรพรรณ คงทอง บ้านสวนโหนด พัทลุง
1049 เจวลี ภูสดแสง บ้านทรายทองวิทยาคม กาฬสินธุ์
1050 สหมอน ประชาชิต บ้านทรายทองวิทยาคม กาฬสินธุ์
1051 เยาวดี ภูนิละมัย บ้านทรายทองวิทยาคม กาฬสินธุ์
1052 สมศักดิ์ บัวพรรณ ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตรัง
1053 จิราวรรณ ขาวทอง ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตรัง
1054 หทัยทิพย์ สันตะวา ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตรัง
1055 สุภาพร นพคุณ อาภาพัชร อุดรธานี
1056 วิสารัช บุรีสูงเนิน อาภาพัชร อุดรธานี
1057 ดาหวัน จันทรเสนา อาภาพัชร อุดรธานี
1058 เจนจิรา รอดพันธ์ บ้านทุ่งต่อ ตรัง
1059 ณภัทร คนขยัน พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กาฬสินธุ์
1060 นงค์นุช นาพรมเทพ คำเจริญวิทยาคม กาฬสินธุ์
1061 อนัญญา แสนใบ สารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์ เชียงใหม่
1062 ทศพร ชูจิตร วัดศรีรัตนาราม ตรัง
1063 ชรินทร์ มินทระ บ้านโนนอำนวย กาฬสินธุ์
1064 สุชาดา ชัยสงคราม วัดนางประหลาด ตรัง
1065 นฤมล รอถ้า วัดนางประหลาด ตรัง
1066 ธันญณัญช์ มีดินดำ โนนสูงพิทยาคม กาฬสินธุ์
1067 ภาวิณี ชัยเพ็ชร์ วัดนางประหลาด ตรัง
1068 ประภัสสร หนูแก้ว วัดนางประหลาด ตรัง
1069 สุทธิกานต์ ชูพงศ์ วัดนางประหลาด ตรัง
1070 อัมพร รอดคืน วัดนางประหลาด ตรัง
1071 พิสิษฐ์ บรรเทา บ้านโนนค้อ กาฬสินธุ์
1072 มุจลินท์ ขันแข็ง พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1073 รักชนก โพธิ์สก พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1074 เชวง คนเที่ยง ชุมชนบ้านใหม่ ลำปาง
1075 กานดาภา ญาณะศร วัดเหมืองง่า ลำพูน
1076 จิตรา นิลวงศ์ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1077 ทองจันทร์ หันไชยเนาว์ ท่ากลางแจ้งจมวิทยา กาฬสินธุ์
1078 เกยูร ชูทอง หาดสำราญวิทยาคม ตรัง
1079 จุรี สุดเม่ง วัดไทรทอง ตรัง
1080 นางปรานอม เชื้อสุวรรณ บ้านป่าแขม ลำปาง
1081 อนุชิต อาวุธ บ้านทุ่งกอ ตรัง
1082 อรรถพันธ์ ใจจ้อง วัดไทรทอง ตรัง
1083 จิรนันท์ แก้วสุทธิ์ วัดเกาะมะม่วง ตรัง
1084 มนตรี รัตนศรี พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1085 นงคราญ เหมือนพะวงศ์ วัดเจริญร่มเมือง ตรัง
1086 จงรักษ์ จูเปรมปรี บ้านเกาะตาล กำแพงเพชร
1087 ชวนพิศ แสงสวย อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
1088 ปัณณทัต หาญเสมอ ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
1089 กันติพัศ เตโช บ้านเกาะนก พังงา
1090 สุวาลี ติวทอง บ้านโหมนสงเคราะห์ กาฬสินธุ์
1091 ชรินทร์ คงชาติ บ้านป่าเด็ง เพชรบุรี
1092 จันจิรา งิ้วไธสง บ้านวังตะล่อม กำแพงเพชร
1093 แสงจันทร์ เสืออุดม ร่องเคาะวิทยา ลำปาง
1094 ประภาพร ขอนปง บ้านแม่กื้ดสามท่า ตาก
1095 ณะระยอง เจดีย์ยอด บ้านดอนไชย ลำปาง
1096 วราภรณ์ หมดดี บ้านดอนไชย ลำปาง
1097 ศรัญญา โจทา มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
1098 จีรภา นานาค มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
1099 มยุรา ทองรักษา มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
1100 เยาวลักษณ์ ฤทธิ์มหา มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
1101 หทัยกาน ศรีจอมพล มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
1102 อัจฉริกา นิติพงศ์สกุล ปัญญาวิทย์ ตรัง
1103 บีณฑิต มีคุณ บ้านทุ่งส้าน ลำปาง
1104 นภัสรพี นากงาม บ้านเพชรนิยม กำแพงเพชร
1105 ศราวุฒิ ฉวีแปลง จำปาหลวงวิทยาคม กาฬสินธุ์
1106 อุทิศ สาระรัตน์ โนนเมืองวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1107 นันทวรรณ เพ็ญธิสาร เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา กาฬสินธุ์
1108 ณัฐเดช จันทรผัน บ้านยอดชาดวิทยา นครพนม
1109 สุภารัตน์ กล่ำศรีทอง บ้านหนองคล้า ตรัง
1110 สุดคนึง ปกปิด บ้านทุ่งฮ้าง ลำปาง
1111 ทองพัน ยมนา อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ กำแพงเพชร
1112 นวลน้อย คชเสนา ปัญญาวิทย์ ตรัง
1113 มานะ ยมนา อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ กำแพงเพชร
1114 สุพัตรา สิทธิศักดิ์ ปัญญาวิทย์ ตรัง
1115 ปัทมวรรณ เจาะจง อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ กำแพงเพชร
1116 พัชรียา แพงโน อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ กำแพงเพชร
1117 เอกชัย ชูประสิทธิ์ บ้านหนองชุมแสง ตรัง
1118 พิทักษ์ นิลโฉม บ้านสร้างแสน กาฬสินธุ์
1119 ไพเราะ ภูมิสายดอน ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1120 อัษฎาวุธ โภคา บ้านบ้องตี้ กาญจนบุรี
1121 นิตยา สำรองทรัพย์ เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
1122 จินตนา ศรีนาค เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
1123 ศุภาวีร์ นนทอนันต์ เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
1124 สุชาติ โพธิ์หวัง เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
1125 ภาณุพันธ์ุ ขาวสังข์ บ้านหนองหมอ ตรัง
1126 สุกัญญา เกษมเศรษฐ ชุมชนนาจารย์วิทยา กาฬสินธุ์
1127 ขวัญชัย ศรีช่วง บ้านหนองเรือ ชุมพร
1128 ผุสดี มณีโชติ บ้านควนยวน ตรัง
1129 นคร แก้วจันทร์หล้า บ้านทุ่งจี้ ลำปาง
1130 อรพิณธ์ ว่องวณิชชากร นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี
1131 หนึ่งฤทัย บุญถาวร บ้านหนองหมอ ตรัง
1132 นิติพงศ์ งิ้วทอง บ้านยางน้ำกลัดใต้ เพชรบุรี
1133 ธวัชชัย ภูสมนึก พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1134 วรรณนภา ช้างจวง นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี
1135 นิพนธ์ จิราพงษ์ บ้านทรัพย์มะนาว กำแพงเพชร
1136 ปวีณา ปันทา บ้านหัวฝาย ลำปาง
1137 นิภาพร เกียรติเจริญสุข วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
1138 พุฒฑารัตน์ ทวนธง บ้านหนองน้ำแดง กำแพงเพชร
1139 สุมลรัตน์ กล้ากสิการณ์ บ้านวังผา ตาก
1140 ประพันศักดิ์ ผึ่งไทยสง บ้านเกริ่นกฐิน ลพบุรี
1141 ลลิกานต์ พั่วพงษ์ หนองบัวชุม กาฬสินธุ์
1142 รัตนา เกิดรอด บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
1143 อนัญญา อานัน บ้านบางด้วน ตรัง
1144 ศิรินทรา ซอนภา หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
1145 ธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูง อนุบาลวังเหนือ ลำปาง
1146 ปิยพร ประไพ วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
1147 ขนิษฐา ป่องลาภ วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
1148 จุฑารัตน์ เหมือนวงค์ วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
1149 นาตยา ม่วงไหมทอง วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
1150 นเรศ สมป่าสัก วัดช้างค้ำ ลำพูน
1151 นุชนารี ทามัน วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) ลำปาง
1152 ดาราพร ทองขวิด บ้านลำพิกุล ตรัง
1153 จริยาภรณ์ ศรีเข็ม บ้านลำสมพุง สระบุรี
1154 พัชราภรณ์ หาญณรงค์ วัดห้วยนาง (วันครู2501) ตรัง
1155 ลาวัลย์ บุตรจันทร์ วัดสว่างอารมณ์ กำแพงเพชร
1156 ชลดา บัวสี บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) พิษณุโลก
1157 ศรีวัณณา คำเสนาะ แกเปะราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
1158 ณัฐพงษ์ เอี่ยมสุวรรณ บ้านหินแก้ว ชุมพร
1159 สมพร ยิ่งรุ่งเรือง บ้านค้อ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
1160 สิริขวัญ สายประเสริฐ คงคาราม เพชรบุรี
1161 แสงทอง หงส์คำ กระบุรี ระนอง
1162 โกมาส รสเกิด กระบุรี ระนอง
1163 สาโรจน์ รอดสีเสน กระบุรี ระนอง
1164 เบญญาภา ประชาเชษฐ์ กระบุรี ระนอง
1165 ศิริวรรณ วิชัยกุล กระบุรี ระนอง
1166 สาวิตรี สุวรรณปากแพรก กระบุรี ระนอง
1167 พิศมัย ผาโคตร หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1168 บุษกร พลายแก้ว วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
1169 ลมุลเพชร จันทะพล หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1170 ฐิติภา พ่วงสมบัติ มิตรภาพที่ 34 เพชรบุรี
1171 อรัญญา โพชสาลี บ้านไทรงาม ตรัง
1172 วรฉัตร ประสานทอง บ้านกลาง ชุมพร
1173 ช่อทิพย์ คงทอง บ้านไทรงาม ตรัง
1174 พรลภัส วิเชียร บ้านไทรงาม ตรัง
1175 ยุพิน โต๊ะดำ บ้านไทรงาม ตรัง
1176 สุกัญญา หนูเจริญ บ้านไทรงาม ตรัง
1177 สุภาวดี ศรีนฤมล บ้านไทรงาม ตรัง
1178 ผกาทิพย์ สุภาพ มารีรัก พังงา พังงา
1179 จันทา มูลต้น โนนเมืองประชานุเคราะห์ กาฬสินธุ์
1180 นวพร วิเศษนันท์ แกเปะราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
1181 ศิริขวัญ คำก้อน บ้านแม่พลู ตาก
1182 ราตรี คลายทุกข์ บ้านทุ่งศาลา ตรัง
1183 อัญชัญ ศักดิ์ภิรมย์ บ้านหนองเรือ ชุมพร
1184 จักร์พงษ์ กล้าหาญ ประชารัฐศึกษา กาฬสินธุ์
1185 วิชัย มะนัส บ้านห้วยยาง กาฬสินธุ์
1186 นพพร แก้วทอง รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
1187 ศิริวรรณ สิงห์สม บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กำแพงเพชร
1188 เกตุวดี หนูทวี วัดบางแหวน ชุมพร
1189 สำเริง นิลพัฒน์ บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
1190 รจนา กลิ่นหอม ชุมชนวัดหาดสำราญ ชุมพร
1191 รัตนา ดำเกลี้ยง บ้านไทรงาม ตรัง
1192 วิมลพรรณ หมื่นโพธิ์ บ้านไทรงาม ตรัง
1193 จิตติมา คงมี บ้านวังปลา ชุมพร
1194 อารีรัตน์ จันทรจิตร บ้านร่องระกำ เพชรบุรี
1195 เกษร แสงท้าว รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
1196 นฤมล หัสบดี บ้านวังใหญ่ สงขลา
1197 พันธุ์ธัช ศรีไสยเพชร วัดนาทุ่ง ชุมพร
1198 ลำแพน ผลห้า วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
1199 ฤทัยรัตน์ บุญตา บ้านบางค้างคาว ตรัง
1200 ปรียา นิคะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิเกา ตรัง
1201 ละมุล เนียมชูชื่น บ้านควนพญา ตรัง
1202 วิไลภรณ์ ภูบาลเช้า หนองใหญ่วิทยา กาฬสินธุ์
1203 อรนุช จงขุนทอง นาสีนวลวิทยา กาฬสินธุ์
1204 ทรงชัย ไหมพูล เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระนอง
1205 ธฤตวัน ใจคำปัน บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย เชียงใหม่
1206 ดารารัตน์ ผุดผ่อน บ้านทุ่งมะขาม ชุมพร
1207 น้ำเชื่อม แก้วอ่อน บ้านบึงเสือเต้น กำแพงเพชร
1208 กมลชนก อินทะเสม บ้านทุ่งมะขาม ชุมพร
1209 กัลยา วงค์เปียง อนุบาลคลองลาน กำแพงเพชร
1210 จุฑามาศ โพธิ์อ่อง อนุบาลคลองลาน กำแพงเพชร
1211 เกรียงศรี ขันนาค กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา สระบุรี
1212 เขมินทร์ ทองมาก บ้านดงเจริญ กำแพงเพชร
1213 ปราณี ฉายเพิ่ม คำปลาฝาโนนชัย กาฬสินธุ์
1214 ณญาอินทุ์ ด้วงแก้ว บ้านคลองทรายขาว ตรัง
1215 หทัยทิพย์ คงแก้ว บ้านคลองทรายขาว ตรัง
1216 วันทนา ชัยศิลป์ บ้านดงเจริญ กำแพงเพชร
1217 สิริวรรณ ศุขอร่าม โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา กาฬสินธุ์
1218 รัตนา โสวงษ์ โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา กาฬสินธุ์
1219 รวิชา จันทร์พุ่ม บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 กำแพงเพชร
1220 ประเทือง ขันกสิกรรม บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 กำแพงเพชร
1221 สุพัตรา ขันกสิกรรม บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 กำแพงเพชร
1222 ปัญจา ขันกสิกรรม บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 กำแพงเพชร
1223 จตุรงค์ บุญพิมพ์ บ้านหนองปืนแตก เพชรบุรี
1224 ทรงเดช อินอุดออน บ้านแม่กุหลวง ตาก
1225 ลลิตภัทร พะยอม บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 กำแพงเพชร
1226 นุชนาถ วงษ์ปี บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
1227 ศุภษร เทือกขันตี พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
1228 พลวรรธน์ โกพลรัตน์ พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
1229 เกียรติสุดา อัจฉราทิพย์ บ้านคอสน ชุมพร
1230 สมพร ศรีสวัสดิ์ บ้านท่าเทศ ตรัง
1231 ดร.กัญน์ณัฏฐ์ โสภาพินิจ ตรีจุฬาศึกษา กำแพงเพชร
1232 ศิวิมล สุทธิ์มี วัดเขาพระ ตรัง
1233 สมพร พลสุด ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) ตรัง
1234 สมศิริ น้อยสน บ้านเขาค่าย ชุมพร
1235 ธัญญาภรณ์ สิทธิ บ้านน้ำย้อย ลำพูน
1236 อนุกูล ไกรกิจราษฎร์ หนองสะแกประชานุกูล พิษณุโลก
1237 อนงค์ ชูสำราญ บ้านบางหยี ชุมพร
1238 รัตนา กลับ บ้านบางหยี ชุมพร
1239 สุรศักดิ์ ภูบัวเพชร ดอนยานางศึกษา กาฬสินธุ์
1240 รัศมี ฉัตรสุวรรณ์ บึงวิชัยสงเคราะห์ กาฬสินธุ์
1241 อับดลเราะหมาน มาลัยสนั่น บ้านธรรมเจริญ ชุมพร
1242 ไพรทูล พยอม หนองสะแกประชานุกูล พิษณุโลก
1243 เปรมฤดี ทาหาวงษ์ บุญมีวิทยา กาฬสินธุ์
1244 นพดล เพ็งสลุด หนองสะแกประชานุกูล พิษณุโลก
1245 สไบทิพย์ มุขน้อย วัดพิชัยยาราม ชุมพร
1246 บุปผา อินทรัตน์ บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา ชุมพร
1247 มารี จิตบรรจง บ้านโตน ตรัง
1248 รอหีม หมาดเต๊ะ บ้านแป-ระใต้ สตูล
1249 ยงยุทธ์ จัตุธรรม วัดน้อมถวาย ชุมพร
1250 ชวลิต พูนสุวรรณ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
1251 วรรณณี สุขสบาย มะต้องประชาสรรค์ พิษณุโลก
1252 มานิกา เอี่ยมหุ่น มะต้องประชาสรรค์ พิษณุโลก
1253 มลฤดี อินตะวิชัย มะต้องประชาสรรค์ พิษณุโลก
1254 สุกัญญา พุ่มไสว มะต้องประชาสรรค์ พิษณุโลก
1255 ณัฐพล กล่ำเถื่อน มะต้องประชาสรรค์ พิษณุโลก
1256 อรพรรณ อริยะ บ้านปางมดแดง พะเยา
1257 เสาวพร ศรีคราม เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชุมพร
1258 วิไลรัตน์ แย้มจรัส บ้านปากเลข ชุมพร
1259 เกศินี ตรีเนตร บ้านปางมดแดง พะเยา
1260 ปิยวรรณ มากกลาย วัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) พัทลุง
1261 ณัฐธิ์ ฤทธิรุณ ราชประชานุเคราะห์ 3 ชุมพร
1262 พรพิมล คำแสน ปลาเค้าวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1263 เตือนใจ ภูยอดตา หนองโนวิทยา กาฬสินธุ์
1264 กิ่งกาญจน์ ชูพูล บ้านโตน ตรัง
1265 วัชรี ทองคำ วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) ชุมพร
1266 โกวิท ลือกิจนา อนุบาลป่าพะยอม พัทลุง
1267 สุดารัตน์ นาคสังข์ ราชประชานุเคราะห์ 3 ชุมพร
1268 ศรีสุวรรณ เปาะทอง บ้านเกาะมุกด์ ตรัง
1269 สุกัญญา สังข์แก้ว บ้านหนองหมอ ตรัง
1270 ปัทมาวดี สัมพันธ์ บ้านดอนแค ชุมพร
1271 อัจฉรา สุวลักษณ์ บ้านดอนแค ชุมพร
1272 นิคล ไชยช่วย มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1273 ศราวุธ สิทธิชัย บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ชุมพร
1274 ประริชาติ นาถ้ำพลอย นาขามร่วมราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1275 อมร นาถ้ำพลอย นาขามร่วมราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1276 ประไพร เกื่องกระโทก ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สระแก้ว
1277 สุพรรณี โอดมี วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) พิษณุโลก
1278 เดือนเต็ม รสดี วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) พิษณุโลก
1279 นงเยาว์ ศรีสุวรรณ บ้านควนสวรรค์ ตรัง
1280 สุชาพร บุญนาค วัดนาทุ่ง ชุมพร
1281 สะอาด หลอมทอง ทุ่งฟ้าวิทยาคม ตาก
1282 ไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
1283 เกศกษิรา คำฟู ทุ่งฟ้าวิทยาคม ตาก
1284 วีระยุทธ จันทร์ผง บ้านวังหันน้ำดึง กำแพงเพชร
1285 กุลนันทน์ เมฆิน บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) แพร่
1286 ปิยวรรณ นาแฉล้ม หนองโนวิทยา กาฬสินธุ์
1287 ศิริพร ชวนชัยสิทธิ์ หนองโนวิทยา กาฬสินธุ์
1288 เรณู พลบุญ บ้านปางมดแดง พะเยา
1289 รติกรณ์ แสบงบาล ฆ้องชัยวิทยาคม กาฬสินธุ์
1290 กฤษณา โพธิ์บุญปลูก หนองโนวิทยา กาฬสินธุ์
1291 สุชาติ เอี่ยมสะอาด บ้านยางเตี้ย สุรินทร์
1292 ลักษิกา เจริญสุข อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
1293 อัจฉรา รัตตะมาน ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
1294 เจษฎาพร สุขไหม บ้านเขาค่าย ชุมพร
1295 จารุวรรณ กังแฮ บ้านแหลมสอม ตรัง
1296 ชาญวิทย์ รอดไทย บ้านเขาค่าย ชุมพร
1297 สุภาวดี กลับทับลัง บ้านเขาค่าย ชุมพร
1298 จันทรา บุญกวย บ้านเขาค่าย ชุมพร
1299 ณัฐชญา อ้นสุวรรณ บ้านเขาค่าย ชุมพร
1300 ชนัญชิดา รักษ์ไชย บ้านเขาค่าย ชุมพร
1301 กัลญาณี จันทร์ตักเตือน บ้านเขาค่าย ชุมพร
1302 สุระเชษฐ ศรีสงคราม วัดควนเมา ตรัง
1303 จุฑามาศ ชูชนม์ บ้านเขาค่าย ชุมพร
1304 คมศิลป์ ปะวะทัง บ้านเขาค่าย ชุมพร
1305 สโรชา อำภาพร้อม บ้านเขาค่าย ชุมพร
1306 กมลชนก เยาว์รัมย์ บ้านเขาค่าย ชุมพร
1307 อรรณพ สมฤทธิ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) พะเยา
1308 ชาญยุตย์ วชิรศิริ บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1309 เสกสรรค์ เขียวไกร หนองแคนวิทยา กาฬสินธุ์
1310 ณัฐวดี สุขนคร วัดราชบุรณะ ชุมพร
1311 ณัฐกิตติ์ เทพสุวรรณ์ บ้านท่าส้ม ตรัง
1312 พนม สินธุ์ประจิม บ้านท่าส้ม ตรัง
1313 ไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์ วัดราชบุรณะ ชุมพร
1314 ธัญลักษณ์ อ่อนคำหล้า หนองแคนวิทยา กาฬสินธุ์
1315 กอปรพร ตำศรีสุข บ้านแกนาคำ อุบลราชธานี
1316 สุจิรา ศรีปาน บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
1317 นวีนา ไชยขันธ์ นาโกวิทยาสูง กาฬสินธุ์
1318 เววิกา ใจมา บ้านห้วยนกแล ตาก
1319 รัชดาภรณ์ แตะเเอ วิเชียรมาตุ 3 ตรัง
1320 ธัญญา อ่วมเทศ บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1321 บุญเหลือ ชายภักตร์ บ้านห้วยม่วง ตรัง
1322 อรนิตย์ พิจารณ์ บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1323 ขนิษฐา ศรีอุทัย บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1324 จินตนา แสนมี่ บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1325 นภัส เตียวย่อง บ้านท่าโต๊ะเมฆ ตรัง
1326 พรพนา สุขแก้ว บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1327 สุวิมล สีแซก บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1328 กฤดารัตน์ อัษฎายุทธเมธี วัดธรรมาราม ตรัง
1329 พรรณภา อร่ามรุณ วัดพรหมประดิษฐ์ กำแพงเพชร
1330 สุภาภรณ์ ธานีพัฒน์ วัดราชบุรณะ ชุมพร
1331 จุฬาภรณ์ บุญคล่อง วัดพุมเรียง สุราษฎร์ธานี
1332 รัศมี อ่วมน้อย บ้านวังหันน้ำดึง กำแพงเพชร
1333 เอกชัย แสงอาวุธ บ้านวังหันน้ำดึง กำแพงเพชร
1334 ฟ้อนทิพย์ พวกพล บ้านเขาหลัก ตรัง
1335 สุเชษฐ์ อนุสรณ์ประดิษฐ์ บ้านวังหันน้ำดึง กำแพงเพชร
1336 ชาตรี หลำใจซื่อ บ้านวังหันน้ำดึง กำแพงเพชร
1337 ธมนวรรณ ธานีวรรณ หนองหัวช้าง กาฬสินธุ์
1338 อนวัช พากเพียร บ้านควนยาง ตรัง
1339 ธัญณิชา เขียวบำรุง ชุมชนบ้านนาชะอัง ชุมพร
1340 จตุพร เนียมชู บ้านควนยาง ตรัง
1341 วรภรณ์ สุตราม ชุมชนบ้านนาชะอัง ชุมพร
1342 พณาทิพย์ จูสวย บ้านหาดภราดรภาพ ชุมพร
1343 วัฒนา เชื้อคำลือ บ้านอ้อวิทยา ลำปาง
1344 ปวีณา ทารักษ์ บ้านเปียงใจ ลำปาง
1345 สมบัติ ทอดเสียง บ้านหัวเสลา กำแพงเพชร
1346 รัตนาภรณ์ พรหมประสิทธิ์ วัดอ่างทอง สงขลา
1347 ประครอง แก้วมารยา ขมิ้นพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์
1348 จีราวรรณ จันทร์เอ้ย บ้านท่าฟ้าเหนือ พะเยา
1349 ปิย์ชญพร ยิ่งขจร บ้านควนตัง ตรัง
1350 วิชชุลดา สัตยาธร ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ชุมพร
1351 พีระพงษ์ แก้วศิลา ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
1352 มณีรัตน์ สุดรอด บ้านใหม่สมบูรณ์ ชุมพร
1353 สุบิน ประมายะ ชุมชนบ้านโคกสะอาด เพชรบูรณ์
1354 อัญญาพร หอมเนียม บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กำแพงเพชร
1355 กัลยาณี อาจณรงค์ บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" ชุมพร
1356 แพรวนภา พุ่มประดิษฐ์ บ้านนาเหรี่ยง ชุมพร
1357 ณัทชญา มะโนสุข บุญมีวิทยา กาฬสินธุ์
1358 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1359 ณัฐธยา ยะท่าตุ้ม รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก
1360 ณภัสรา พิทักษ์ บ้านปังหวาน ชุมพร
1361 เรณู แก้วสุขโข บ้านปางมะนาว กำแพงเพชร
1362 บรรจบ จิตรหลัง บ้านนาทุ่ง ตรัง
1363 ธนาวุฒิ ละอองทอง บ้านหนองราโพ ตรัง
1364 กัญหา บุญญาพิทักษ์ วัดสาริการาม ตรัง
1365 บราลี ชัยสิริ บ้านหนองยายแม็ม ตรัง
1366 สุคนธ์ สุทธิสวาท บ้านหนองยายแม็ม ตรัง
1367 พัชรภรณ์ เขียวนรภัย วันครู 2504 นครนายก
1368 สรารัตน์ นุมาศ สหกรณ์พัฒนา ชุมพร
1369 สุมารินทร์ สองสมุทร์ บ้านน้ำลอดน้อย ชุมพร
1370 พิทักษ์ ฉายวิชัย โคกประสิทธิ์วิทยา กาฬสินธุ์
1371 ปัทติมา ปรีชา ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ชุมพร
1372 มะลิวัลย์ คชโคตร นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กาฬสินธุ์
1373 รมยา สายัณเกณะ นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กาฬสินธุ์
1374 สินีนาฎ เจริญคีรี สหกรณ์พัฒนา ชุมพร
1375 ชลพินท์ หงษ์ชูตา โพนสวางพิทยาคม กาฬสินธุ์
1376 มาลี ธรรมบำรุง สหกรณ์พัฒนา ชุมพร
1377 เยาวลักษณ์ จันทร์ณรงค์ สหกรณ์พัฒนา ชุมพร
1378 จิรา พราหมณี สหกรณ์พัฒนา ชุมพร
1379 กมลรัตน์ ศรีขวัญ สหกรณ์พัฒนา ชุมพร
1380 อุไร ขำนัน บ้านหนองปรือ สุราษฎร์ธานี
1381 ประสาท ผิวเฮ้าขา บ้านเนินสมบูรณ์ พะเยา
1382 สมพร โพธิ์ทอง ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ชุมพร
1383 นิตยา ไกรทอง บ้านลำช้าง ตรัง
1384 วิไลวรรณ ขุมขำ บ้านขุนน้ำคับ พิษณุโลก
1385 ประนอม พันธ์ดี บ้านควรเก๊าเงา พะเยา
1386 สมพร เทศารินทร์ สูงเนินวิทยาคม กาฬสินธุ์
1387 ประดาบชัย ตุระซอง หนองอีบุตรไพรเวทย์ กาฬสินธุ์
1388 อรดี ทาสา บ้านดงนา อุบลราชธานี
1389 ภานุมาศ นาเวช บ้านใหม่เจริญสุข กำแพงเพชร
1390 นิสา นวนจันทร์ บ้านหัวรัง กำแพงเพชร
1391 วราภรณ์ หมัยเงิน บ้านควรเก๊าเงา พะเยา
1392 ชุติกาญจน์ วิยะกัน บ้านกระโดนเตี้ย กำแพงเพชร
1393 พจนา เจนใจ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) พะเยา
1394 กัณฐิกา กลับมาก วัดอัมพาวาส ชุมพร
1395 สุภาพร แซ่โหล้ย บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1396 พิจิตตรา พรหมเมตจิต บ้านสันทราย เชียงใหม่
1397 ธีรวิทย์ กวดขัน บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
1398 ชญาภา สร้อยสวิง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) พะเยา
1399 พิมพ์ภอร เยื่้อนแย้ม บ้านท่ามะปริง ชุมพร
1400 ลำยอง วงศ์แก้ว วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
1401 กัญญารัตน์ ด้วงปล้อง บ้านใหม่เจริญสุข กำแพงเพชร
1402 ศรีสุดา พิทักษ์หมู่ วัดสระไม้แดง ชัยนาท
1403 ณัฐพงศ์ นาปรัง บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) พะเยา
1404 ปิยนุช สุดยอด อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) พะเยา
1405 พัชรา ฟ้องค้อน บ้านในควน ตรัง
1406 จันทิรา ฤทธิ์ชู วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
1407 ยุภาพร มากสุข ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) ตรัง
1408 บรรณสิรินธร์ ชูเกิด วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
1409 รุ่งทิพย์ รามแก้ว วัดโรจนาราม พัทลุง
1410 เพียรศิลป คงเพ็ง วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
1411 รัตนา อนันตชาติ ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
1412 นฤมล อุ่นพยัคฆ์ บ้านในหุบ ชุมพร
1413 จุฬาลักษณ์ อรรคชัย บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
1414 อุฬาริน รัตนภักดี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1415 ณัฐกานต์ กลีบมะลิ หนองแซงวิทยา กาฬสินธุ์
1416 ฉันทนา กันทำ สงยางสงเปลือยวิทยาคม กาฬสินธุ์
1417 ปณิสรา ภานุรัตน์ สงยางสงเปลือยวิทยาคม กาฬสินธุ์
1418 สารภี คีรีสุทธิ์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1419 ชนิดาภา ตาปัญญา บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
1420 พรพิมล สุจริต บ้านท่ามะปริง ชุมพร
1421 นันทพร คีรีรัตน์ บ้านควนสวรรค์ ตรัง
1422 รัชนี พัดทอง วัดหนองม่วง สระแก้ว
1423 เสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
1424 มาลัย หงษ์ไกร บ้านพรหมมาสามัคคี กำแพงเพชร
1425 ณัฐชานันท์ สิงอุดม วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
1426 จักรกฤษณ์ พรายพรรณ ห้วยยอด ตรัง
1427 วิภา วรรณทอง วัดปากน้ำละแม ชุมพร
1428 วสุภัค จันทร์บรรจง บ้านน้ำกุ่ม พิษณุโลก
1429 รัตนาภรณ์ ถิ่นรัศมี บ้านคำกุงหนองอิดุม กาฬสินธุ์
1430 ปริยากร สุดสน ดงบังนาแก้ววิทยา กาฬสินธุ์
1431 นงลักษณ์ กรินวงศา บ้านเจดีย์โคะ ตาก
1432 สุนิสา เอียดจุ้ย บ้านทับใหม่ ชุมพร
1433 โสภาวรรณ ขาวเนียม บ้านควนปริง ตรัง
1434 เชิดชัย ช้ำเกตุ วัดสนามชัย ชัยนาท
1435 แวฮัชนะห์ แวสแลแม บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
1436 อธิษฎา ภัยมณี วัดหาดทรายแก้ว ชุมพร
1437 นพรัตน์ คงอาสา ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
1438 อมรรัตน์ นุมปาน ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
1439 อุมาภรณ์ รื่นสำราญ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1440 พัชรี มีสุข ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
1441 รชฏนันท์ พระคง บ้านดุหุน ตรัง
1442 สุุภาภรณ์ หาญณรงค์ชัยกิจ ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
1443 เสาวลักษณ์ อ่อนแท้ บ้านควนปริง ตรัง
1444 ประทุม ศรีวะโร บ้านบางสัก ตรัง
1445 ภูริภัทร์ ภู่สุวรรณ บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
1446 สุกัลยา ประสงค์ทรัพย์ วัดพิชัยยาราม ชุมพร
1447 พนิดา ทองหวาน บ้านห้วยต่อ ตรัง
1448 ณัฏฐเนตร ธนูศิลป์ บ้านห้วยต่อ ตรัง
1449 มีนา ประวัง ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) พะเยา
1450 อรอุมา คงอ่อนศรี บ้านห้วยต่อ ตรัง
1451 อีฟตีซาน หะยีสาแม บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
1452 ศุจิรัตน์ จงริน บ้านห้วยต่อ ตรัง
1453 ลาภเพ็ญ ทองหอม บ้านห้วยต่อ ตรัง
1454 วราภรณ์ เพราแดง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1455 หวันเหย๊ะ จอมประดิษฐ์ บ้านท่าบันได ตรัง
1456 วารุณี กันธิยะ บ้านวังน้ำซึม กำแพงเพชร
1457 พรทิพย์ แสงแก้ว บ้านดอนไทรงาม ชุมพร
1458 วราภรณ์ มิ่งโมฬี บ้านดอนไทรงาม ชุมพร
1459 วาสนา ทิพย์มตรี บ้านเกาะโคบ พัทลุง
1460 นวรัตน์ ฝันนิมิตร บ้านห้วยลึก ตรัง
1461 จาคินท์ อิ่มเอิบ ชุมชนวัดวังเคียน ชัยนาท
1462 ปฤษณา รอดทองดี บ้านทับใหม่ ชุมพร
1463 จารีพร ผลมูล อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
1464 นิภา มีแก้ว บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1465 สุชาดา จันทร์ต้น บ้านบึงสำราญ กำแพงเพชร
1466 ธิดารัตน์ เพชรนาค บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1467 พรทิพย์ ผลผลา บ้านทับใหม่ ชุมพร
1468 สุวีญารัส อิ้วเจริญ บ้านใหม่สมบูรณ์ ชุมพร
1469 ลลิตวดี คนหมั่น บ้านควรเก๊าเงา พะเยา
1470 ภูริภัทร หยงสตาร์ ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง
1471 กรรณิกา สมจิตร บ้านควรเก๊าเงา พะเยา
1472 ปิยะวรรณ มิตรเปรียญ บ้านพูด กรป.กลาง พัทลุง
1473 เมลดา สมณะรัชกร ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
1474 จุรารัตน์ รัตนพันธ์ บ้านหาดใน ชุมพร
1475 เพ็ญประภา นุ่มทอง บ้านจิตตมาสพัฒนา กำแพงเพชร
1476 สุธีร์ ศรีวิสุทธิ์ บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี
1477 วาสนา พรหมจรรย์ นาถ่อนพัฒนา นครพนม
1478 เชาวลิต ตากสินลา บ้านหาดทรายรี ชุมพร
1479 ณรงค์ หนูเจริญ บ้านโพรงจระเข้ ตรัง
1480 ไพรัตน์ สถิตย์พงษ์ วัดโคกสุก ชัยนาท
1481 บุปผา ภูปานผา บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
1482 ดารณี เวียงอินทร์ บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
1483 อรุโณทัย โพธิสุวรรณ บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
1484 กนกวรรณ สงนอก บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
1485 สาธิต แก้วกลม วัดเนินถ่าน ชัยนาท
1486 วรรณภา อิ่มสบาย วัดเนินถ่าน ชัยนาท
1487 ปิยะกรณ์ ไพวัน วัดเนินถ่าน ชัยนาท
1488 เตชินี มุลเมฆ วัดเนินถ่าน ชัยนาท
1489 ลินดา คำภา บ้านท่าขึ้น กำแพงเพชร
1490 นันทพร จิตพินิจ ชุมชนวัดดักคะนน ชัยนาท
1491 บุญเลิศ ป้องแก้วน้อย บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) ชัยนาท
1492 เกษม เลิศวงศ์รัตนกุล ปัวพิทยา พะเยา
1493 กัลยกร ช้างทอง วัดจันทน์ ชัยนาท
1494 อัฉราพร สะราคำ บ้านทุ่งปาหนัน ตรัง
1495 ศรายุทธ อรุณแย้ม คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
1496 ภัทรพร วงศ์ใหญ่ ประชาสงเคราะห์วิทยา พิษณุโลก
1497 เฉลา นพนิช บ้านป่าแก่ พัทลุง
1498 พิทักษ์ ปานเจริญ วัดท่าแก้ว ชัยนาท
1499 วีณา พึ่งเจียม วัดท่าแก้ว ชัยนาท
1500 ยุภาภรณ์ สืบศรี วัดท่าแก้ว ชัยนาท
1501 สุชาดา เกตุน้อย วัดท่าแก้ว ชัยนาท
1502 ขนิษฐา ฟักขำ ขุนห้วยบ้านรุ่ง ตาก
1503 กนกพร สกุลนคร วัดนาทุ่ง ชุมพร
1504 สายจิตต์ คำรัตน์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1505 เอกพงษ์ ศรีสุวรรณ บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) ยะลา
1506 พวงสุด เพ็ชรเรืองรอง บ้านโกตาบารู ยะลา
1507 ขจร สังข์ประเสริฐ ชุมชนคลองจันทน์ ชัยนาท
1508 อดิเรก กุลรักษา บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) บุรีรัมย์
1509 อุไรวรรณ นรมาตร์ หนองบัวราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
1510 ทรรศนีย์ เรืองศรี หนองบัวราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
1511 สุภาพ เหล็กบุญเพชร อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
1512 ศุภมิตร ทะเสนฮด โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ กาฬสินธุ์
1513 กมลทิพย์ เอี่ยมสุวรรณ อนุบาลชุมพร ชุมพร
1514 พิชิต ศรีมณี บ้านสะพานเคียน สงขลา
1515 ชัยวิช จันทะโสต ชุมชนโพนพิทยาคม กาฬสินธุ์
1516 กมลชนก จันทร์ส่งแสง อนุบาลชุมพร ชุมพร
1517 อภิชญา ใช้ไหวพริบ วัดธรรมามูล ชัยนาท
1518 กฤษกร ข้าวเบา อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์
1519 นงเยาว์ สุนทรวิภาค วัดดารา สุพรรณบุรี
1520 รวีวรรณ ต๊ะถิ่น ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1521 จารึก วิริยา ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1522 วิชญ์สรัช กลุ่มเหรียญทอง บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ตาก
1523 กุญช์ญาณ์ หาญเลิศ บ้านสันเวียงใหม่ พะเยา
1524 สุธิษา นุ้ยผอม บ้านหน้าวัง พัทลุง
1525 อนุวัฒ กันยายอง ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1526 ชลธิชา ต๊ะอ้าย ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1527 สมศักดิ์ ธะนะบุญ ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1528 ฤทธิพงษ์ จันทร์เงียบ ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1529 วนัชพร วงษ์มิตร ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1530 อธิวัฒน์ ตันพรมเมือง ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1531 จักรี ปัญญา ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1532 วิภาพร เขียวสี ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1533 ปาริฉัตร นวนทอง บ้านท่าลาด พัทลุง
1534 สมฤดี พลสว่าง บ้านท่าลาด พัทลุง
1535 จันจิรา กองสุข ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1536 อุมากรณ์ ปลุกปัญญา ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1537 พรพิมล แก้วจำรัส ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1538 พิเชด จันทร์ศรี รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ ชัยนาท
1539 กวิตา ปัญโญ แม่ฮ่างวิทยา ลำปาง
1540 เพชรรัตน์ เอียดสุย บ้านท่าลาด พัทลุง
1541 บุญสืบ อินทร์สิลา บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) บุรีรัมย์
1542 ภาณุวัชร วรนุช บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) บุรีรัมย์
1543 ราตรี มั่นเขตกร บ้านหนองบัวเหนือ ตาก
1544 ธนิดา ดีสี บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) ชัยนาท
1545 นฤมล หลวงหาญ บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) พะเยา
1546 สมชาย สุกทอง วัดโฆสิตาราม ชัยนาท
1547 วัชรี ผิวเณร ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ชัยนาท
1548 อารีรัตน์ ชุ่มแจ่ม ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ชัยนาท
1549 หยาดพิรุณ มาคำ บ้านห้วยบง พะเยา
1550 นงนุช สายแสงดีโรจน์ ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ชัยนาท
1551 ณภัทร กุลจิตติธร ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
1552 พรพิมล อินทร์ขำ บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กำแพงเพชร
1553 ศราวัสดี สีใส บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กำแพงเพชร
1554 สุรวุฒิ ตั้งดี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1555 เรวดี โฉมเอม วัดหนองจิก ชัยนาท
1556 ลำเจียก สังข์ประเสริฐ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1557 พิกุล แย้มเจิม วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ชัยนาท
1558 มีนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ชัยนาท
1559 นงลักษณ์ ปัญญาพร ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) ชัยนาท
1560 สุริยา สรวงสิริ บ้านสี่แจ อุดรธานี
1561 พัชราภรณ์ บุญงาม วัดหนองตาตน ชัยนาท
1562 ณัฐภรณ์ ไชยสลี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1563 วันดี แต้ภักดี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1564 รุ่งรวี บุญเงิน อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1565 เบญจมาศ คุ้มทรัพย์ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1566 ณาตยา ตุ้มโท วัดโพธิ์งาม ชัยนาท
1567 จตุรภัทร์ พินิจ เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
1568 พัชนรินทร์ มีขวัญรัก บ้านหนองชะแอน กำแพงเพชร
1569 อภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศ บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ กำแพงเพชร
1570 พรทิพย์ ชาติยานนท์ วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
1571 สาลิตา เรียนทัพ วัดท่า ชัยนาท
1572 อัษฎา ขาวคง บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) พัทลุง
1573 วิภาวี ตั้งธรรม ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี
1574 มังกร จูกูล บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา บุรีรัมย์
1575 ณัฐสินี ศรีนครชัยเจริญ วัดบางปรัง นครนายก
1576 ศุภชัย สมใจ อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์
1577 นิกษา สงเรือง วัดฝาละมี พัทลุง
1578 รัญชน์ณิชชา สาโส๊ะ วัดฝาละมี พัทลุง
1579 รุ่งทิพย์ ชาติดี ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) ชัยนาท
1580 วิฑูรย์ แสงสุริยา อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
1581 คมสัน คนองเดช บ้านเก่า ชัยนาท
1582 เฉลิมวัฒน์ น้อยดี วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) ชัยนาท
1583 รุ่งกาญจน์ หวานจริง วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ชัยนาท
1584 สิรินธร วัชรพืชผล บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) บุรีรัมย์
1585 วนิดา ทองนาค บ้านกุดฝั่งแดง กาฬสินธุ์
1586 กนกพร กิจวิจิตร บ้านลำช้าง ตรัง
1587 ณัฐฐาพร สาปาน วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท
1588 ฐานิตย์ แสงอรุณ บ้านปากพล พัทลุง
1589 สุภัสมนต์ เกตุแก้ว วัดฝาละมี พัทลุง
1590 มณี พัดขำ บ้านแม่ตื่น ตาก
1591 พรทิพย์ วุ่นดี บ้านน้ำตก พัทลุง
1592 จิตทยา จันทร์ดำ อนุบาลปากพะยูน พัทลุง
1593 อภิชาติ อนันตภักดิ์ ไค้นุ่นวิทยาพูน กาฬสินธุ์
1594 ณัฐณิชานันท์ นันตา บ้านห้วยมุ่น อุตรดิตถ์
1595 อัญชนก เข็มจันทร์ วัดคลองงิ้ว ชัยนาท
1596 เอื้อมเดือน แป้นโต บ้านสุขเดือนห้า ชัยนาท
1597 วัชรินทร์ เอี่ยมสกุล บ้านบึงลัด ชุมพร
1598 สุทิตย์ พวงท้าว อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์
1599 ราชิต มีนารัตน์ บ้านขมิ้น กาฬสินธุ์
1600 ไพรินทร์ รอดทรัพย์ วัดคลองงิ้ว ชัยนาท
1601 ชนนิกานต์ ฉ่ำเมืองปักษ์ อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์
1602 รังสรรค์ บุญยืด บ้านเกาะ ศรีสะเกษ
1603 อรพิน สารีบุตร อนุบาลรอดบำรุง ตาก
1604 วิวัฒน์ มาสีวัน บ้านเฉลียงทอง เพชรบูรณ์
1605 สุดารัตน์ สาประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท
1606 ทศพร เคนน้ำเที่ยง บ้านหนองพลวง บุรีรัมย์
1607 เสถียร แจ่มจิตร วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
1608 อรอนงค์ ดุมนิล บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
1609 สุริยา สารคร บ้านเทพพัฒนา บุรีรัมย์
1610 เทียมชัย นิลผาย บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1611 อุ่นใจ จิตจักร์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1612 จันทร จอมทรักษ์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1613 กองมา จิตจักร บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1614 ศิราวดี อุยสีรักษ์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1615 พัทธนันท์ ศรัณย์รักษ์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1616 พิสมัย ปัตบุตร บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
1617 มนัญญา ภูถาวร โคกหวายราษฎร์สามัคคี กาฬสินธุ์
1618 ยลดา ดีสี อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
1619 ภัคชิสา โพธิไพร โพนสิมอนุเคราะห์ กาฬสินธุ์
1620 ลำแพน เมืองมูล บ้านทุ่งหล่ม พะเยา
1621 พูลสวัสดิ์ นามสุข บ้านดอนอุมรัว กาฬสินธุ์
1622 วุฒิศิลป์ วรชิน บ้านดอนอุมรัว กาฬสินธุ์
1623 ธีระพงษ์ ศรีสำรวม บ้านโสกใหญ่ อำนาจเจริญ
1624 ชัยณรงค์ ใชยศรี บ้านชวดบัว นครนายก
1625 สมภูมิ สิงห์โตหิน อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1626 แก้วสุดา เที่ยงวัน วัดอุเบกขาราม กำแพงเพชร
1627 จีระภา แจ่มศรี บ้านใหม่ปฎิรูป นครราชสีมา
1628 นันทิยา มโนนะที บ้านดอนแร้ง นครราชสีมา
1629 ณัฐริณีย์ ติอิน อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) กำแพงเพชร
1630 มะรูดี สาเม๊าะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา
1631 ฮาลีเมา๊ะ สนิ มัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส
1632 เกษราภรณ์ สงกูล บ้านหนองกราด บุรีรัมย์
1633 นูรีหยะ เก็มเด็น บ้านควนโคกยา พัทลุง
1634 สุพจน์ เกษสุภะ บ้านเขาจาน สระแก้ว
1635 คำเคลื่อน พิมพ์ศรี บ้านหนองโสกดาว อุดรธานี
1636 จิรภา พิมพ์ศรี บ้านหนองโสกดาว อุดรธานี
1637 รุ่งตวรรณ ยอดมาลี โพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) อุบลราชธานี
1638 อภิสรา ทองสง บ้านเกาะทองสม พัทลุง
1639 วิรัตน์ พรมรักษ์ บ้านทุ่งจังหัน บุรีรัมย์
1640 สายขวัญ สุวรรณวงศ์ บ้านเกาะทองสม พัทลุง
1641 พูรินทร์ เพชรรัตน์ บ้านเกาะทองสม พัทลุง
1642 สันติ ฟูอินช่วย บ้านลานห้วยเดื่อ ตาก
1643 ณัฐวรรณ พลหงษ์ เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กาฬสินธุ์
1644 ณิชมน ลัทธิมนต์ เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กาฬสินธุ์
1645 ลำไพร คณะนาม เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กาฬสินธุ์
1646 ประเสริฐ ไชยขันธ์ เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กาฬสินธุ์
1647 เทวา สายสิงห์ บ้านโนนจาน อำนาจเจริญ
1648 สมพร ยศกลาง บ้านละเลิงหิน นครราชสีมา
1649 สุวรรณ สืบสวน บ้านละเลิงหิน นครราชสีมา
1650 ฐิติชญา ทัศบุตร บ้านโนนจาน อำนาจเจริญ
1651 จรัส มาริกัน บ้านวังยาง อุบลราชธานี
1652 สุรภี เกื้อเส้ง บ้านควนนกหว้า พัทลุง
1653 เสถียร สุขตระกูล บ้านหนองตะเคียน กำแพงเพชร
1654 เจนจิรา จันศิริ บ้านหนองตะเคียน กำแพงเพชร
1655 ถนอม พรมสุวรรณ์ ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
1656 อดุลย์ จันทพาล ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
1657 สมประดี แสงโพธิ์โค โพธิ์ศิลานาหว้า อำนาจเจริญ
1658 สุรีย์ แก้วมาลี บ้านดอนไชยป่าแขม พะเยา
1659 อัจฉรา คะษาวงค์ อนุบาลนครพนม นครพนม
1660 สราวุฒิ ผาลา บ้านบาก อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
1661 พรนภา ชาลีผาย บ้านช้าง อุดรธานี
1662 จันทวดี ตระการ บ้านช้าง อุดรธานี
1663 นิพนธ์ หลักทรัพย์ บ้านน้ำซับ อำนาจเจริญ
1664 จรรยาพร ครุฑสุวรรณ บ้านโชคชัยพัฒนา กำแพงเพชร
1665 ธนเดช โภคินชุติวัต บ้านมาบป่าแดง นครราชสีมา
1666 มงคลชัย แก้วลอย บ้านโชคชัยพัฒนา กำแพงเพชร
1667 วิภา แผนกลาง บ้านขามเฒ่า นครราชสีมา
1668 สุวิมล เขตอำนวย วัดโพธิ์ศรีบรรจง นครราชสีมา
1669 สมใจ เศษขาว บ้านหัวช้าง พัทลุง
1670 ไชยวัฒน์ จำรูญ อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ ยโสธร
1671 อาทิตยา จันทะแจ่ม บ้านหนองพลวง นครราชสีมา
1672 วรพรรณ ฟุ่มฟองฟู บ้านขะเนจื้อ ตาก
1673 อรุโณทัย นารินรักษ์ บ้านช้าง อุดรธานี
1674 ดนุรุจ เผื่อนงูเหลือม ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1675 ธนสรณ์ บุญหลาย ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1676 วิลาสินี พูนวรรณกุล ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1677 สมหมาย มารศรี ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1678 วิไลพร พรมเสนา ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1679 ณิชศากานต์ อุปรา อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ ยโสธร
1680 สมาน แสงวงศ์ เค็งใหญ่หนองงูเหลือม อำนาจเจริญ
1681 จักรกฤษณ์ อิสสระ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1682 ชวลิต ธีระกุ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1683 สุวิทย์ ศรีบู บ้านหนองเรือ อำนาจเจริญ
1684 อมรรัตน์ ช่างคิด วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1685 อุรารัตน์ ทรัพย์ห่วง วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1686 เพ็ญนภา ยะฮาด บ้านเดิด ยโสธร
1687 บัญชา ใจทน บ้านศรีราชา อำนาจเจริญ
1688 เบญจภรณ์ มีเรียน วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
1689 ธนวัฒน์ เมฆจำรัสแสง บ้านทุ่งโพธิ์ ชัยนาท
1690 กนิษฐา สีสถาน ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี
1691 พจนารถ เป็งโต เมืองมายวิทยา ลำปาง
1692 วัลภา อินทร์แปลง บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน
1693 กวิน ทนันไชย อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) พะเยา
1694 สายสมร ภูสีโสม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1695 อัมพวัลย์ โชติจำลอง สามัคคีวิทยาคม กาฬสินธุ์
1696 จิตราภรณ์ อนันตภูมิ