Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ยุวกาชาด ยุวกาชาดด้านนันทนาการ
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์ นาแกพิทยาคม นครพนม
2 ศิริพันธ์ วิทิตธุรนัย บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก มหาสารคาม
3 ธนนันท์ พิกุลศิริ อนุชนวัฒนา นครสวรรค์
4 วันดี อิ่มสมบูรณ์ อนุชนวัฒนา นครสวรรค์
5 อัมพร พรหมนิกร ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
6 กาญจนา วรรณหนองคู ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
7 น้ำอ้อย อุดมวงค์ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
8 มุกดา เพชรดี การกุศลวัดกลาง ร้อยเอ็ด
9 พัชรีภรณ์ แปลกสินธ์ุ บ้านโนนตาด ร้อยเอ็ด
10 ญาณี สมภักดี บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) ร้อยเอ็ด
11 สุภิญญา เสนาะ บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) ร้อยเอ็ด
12 เย็นใจ ชลาชัย บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) ร้อยเอ็ด
13 อรทัย ศิริ บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) ร้อยเอ็ด
14 วงค์เิดือน คงเดือน ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
15 สุทิสา กันฑาบุญ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
16 ประดับศรี สีหาวงศ์ บ้านหนองแวง ร้อยเอ็ด
17 ทัศนีย์ แสนบุญเรือง บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
18 บัวเพ็ชร จอมคำสิงห์ บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
19 จิราวรรณ คำจันทร์ บ้านโนนแฮด ร้อยเอ็ด
20 อรัญญา วิเศษวงษา บ้านกอกแก้ว ร้อยเอ็ด
21 นิคม บุตรโชติ บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ร้อยเอ็ด
22 ทัศนีย์ วันจันทร์ บ้านโนนจาน ร้อยเอ็ด
23 สุกัญญา ตรีวงษ์ ร่องคำหงษ์ทองวิทยา ร้อยเอ็ด
24 อุระ บุตรศาสตร์ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
25 รุ่งอรุณ บุตรพรม เมืองทุ่งวิทยา ร้อยเอ็ด
26 บัวแก้ว ศรีมารักษ์ เมืองทุ่งวิทยา ร้อยเอ็ด
27 ปฐมสิงห์ คำอ่อนสา ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
28 ยุศิลป์ สุขขำ บ้านหนองสระหงส์ ร้อยเอ็ด
29 จันทร์ศรี สิมสินธุ์ บ้านเหล่าบากสามัคคี ร้อยเอ็ด
30 สมลักษณ์ นามมนตรี บ้านคำแดง ร้อยเอ็ด
31 ปิ่นเพชร ไชยประเสริฐ บ้านเขวาใหญ่ ร้อยเอ็ด
32 ศิริพร โพธิ์ศรีมาตย์ ดอนดู่ดอนเจริญ ร้อยเอ็ด
33 ชัยยงค์ โพธิ์ศรีมาตย์ วารีสวัสดิ์วิทยา ร้อยเอ็ด
34 รุ่งรัชนิดา ศิริประภากุล บ้านโหรา ร้อยเอ็ด
35 นันท์นภัส บุตรรักษา อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
36 วจิตรา อาจวิชัย อนุบาลเมืองอาจสามารถ ร้อยเอ็ด
37 นางจำเนียร บุดดี บ้านหนองกุง ร้อยเอ็ด
38 กุหลาบ เกตุคำ บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา ร้อยเอ็ด
39 สมเพชร จิตจักร์ ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) ร้อยเอ็ด
40 นัฐพงศ์ เหมือนศิริ ธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่
41 พินิจ พูลผล ราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่
42 กิตติพงศ์ แป้นเขียว รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม นครสวรรค์
43 สุภาพร คำมะยอม บ้านหนองตาไก้ ร้อยเอ็ด
44 ศุภกาญจน์ ชัยหงส์ษา บ้านหนองแข้ดง ร้อยเอ็ด
45 พินพร นามมูลตรี บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ร้อยเอ็ด
46 อุมาวดี เหล่าอรรคะ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
47 วรรณภา จัดสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
48 ศศิธร กุมสติ บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
49 พึงใจ นามไพร บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
50 จินตนา สิงทยม ไทยราษฎร์คีรี ตาก
51 อรพินท์ อุดมกุลวารี ไทยราษฎร์คีรี ตาก
52 นาวิน วิยาภรณ์ อรพินพิทยา ลำพูน
53 ธิดาพร จิรศรัณยานนท์ อรพินพิทยา ลำพูน
54 สุทิศา ทิพย์แก้ว รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
55 สุดสาคร ถึงนำมา ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
56 สุจริตา อันแสน ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
57 อาภรณ์รัตน์ แสนภูวา ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
58 พัชริดา บัวสิงห์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก
59 จริยา พุกเกลี้ยง บ้านลานเต็ง ตาก
60 ลูกศร จำเริญไกร บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
61 นิภาภรณ์ จันทะโยธา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
62 ฤทธิชัย แสนกลาง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
63 อาภรณ์ โกษาแสง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
64 ลลิตา คำหา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
65 รชยา ฉั่วตระกูล บ้านวังลึก เพชรบูรณ์
66 ฐาปนีย์ ขานอัน อุเทนพัฒนา นครพนม
67 จีราภรณ์ มูลสิงห์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
68 เจริญ คลาฤทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
69 สมัย สุวรรณศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
70 ประทุมพร บุญมาวงษา โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
71 พิธพร วงษ์วิรัติ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
72 วไลลักษณ์ กุลวงศ์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
73 ณัชชา นิระเคน อุเทนพัฒนา นครพนม
74 สุพรรณี สิงห์พันธ์ บ้านบ่อรัง เพชรบูรณ์
75 สุเทวี กลางประพันธ์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
76 ผกาวลี อยู่ผ่อง ราษฎร์วิทยา เพชรบุรี
77 ทิพวรรณ กล่ำทอง ราษฎร์วิทยา เพชรบุรี
78 สุมาลี ประโคทัง ค้อวิทยาคม นครพนม
79 ผ่องศรี ภูช่างทอง พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
80 น้อมจิตร ไขเเสง พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
81 นันทิญา มงคลเอก ราษฎร์วิทยา เพชรบุรี
82 ไพบูรณ์ แสงเพชร นาโกวิทยาสูง กาฬสินธุ์
83 สวาสดิ์ แสนพันดร หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
84 จุฑาธิป แสนสุข ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
85 นภัสกร สุพรธนวัฒน์ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
86 ลาวรรณ ภักดีสุวรรณ พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
87 สิรินาฎ บาลลา พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
88 จันทรัมพร ผ่านสำแดง พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
89 ศศิร์ธัญ สาสาร เจริญใจ พะเยา
90 นิภาพันธ์ อนุภา บ้านแม่ระเมิง ตาก
91 พิสันติ์ ศรีสุขา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
92 จรัญ กัลยา บ้านป่าคา พะเยา
93 ศศิธร สุขแสวง อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์
94 อรุณี ศรีจันทร์บุญ อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์
95 เบญจพร ธาตุทะนะ อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์
96 เสาวคนธ์ คำปลิว บ้านแสนสุข มหาสารคาม
97 บังอร จันทร์ถอด บ้านนาดี อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
98 ถนอมรัตน์ พ่อนุ้ย สตรีระนอง ระนอง
99 จำเนียร ประสงค์สุข ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
100 ธณัฐพล ตรีเดช ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
101 วาสนา ศรีลาศักดิ์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
102 มยุรี กินลา ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
103 ปราณี สุขรี่ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
104 ดาวรุ่ง อินทนนท์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน
105 พิชนุช บุญมี บ้านหินลาด มหาสารคาม
106 เพ็ญประภา สว่าง บ้านหินลาด มหาสารคาม
107 สุนันทา ปานณรงค์ วัดเหนือ ราชบุรี
108 อารีวรรณ หวังดี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน
109 วัชราภรณ์ มนตรี บ้านหินลาด มหาสารคาม
110 ขนิษฐา ประกอบแสง ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
111 ยุพาพร พื้นผา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
112 พิศมัย เกษมพร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
113 สุรพงศ์ วันยศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูง สระแก้ว
114 อุบลวดี พรหมสิงห์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
115 อมลรชา ทองงอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
116 นิตยา บุตรอ่อน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
117 รัตน์ภิรมย์ กนกหงษ์ ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
118 จริยาภรณ์ พรมเสน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
119 พัชรินทร์ ปัดชาสี หนองหานวิทยา อุดรธานี
120 ขุนแผน มหาโยธี หนองหานวิทยา อุดรธานี
121 ธนกร ยศสกุลวริศ หนองหานวิทยา อุดรธานี
122 จุฑารัตน์ ห้องแซง ทรายมูลประชาราษฏร์ ยโสธร
123 จิราภรณ์ ทองดี พลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ตาก
124 มาริสา เขมา ตากกวง ตาก
125 ลัดดาวัลย์ แสงท้าว ตากกวง ตาก
126 จันทร์ศรี จำละคร บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
127 อนงค์ สัจเขต บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
128 ยุวพิน มะลิมาศ บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
129 ณัฐวรรณ แวงวงษ์ หนองหานวิทยา อุดรธานี
130 สุพรรษา นามราช หนองหานวิทยา อุดรธานี
131 ณัฐิกา ชาทอง หนองหานวิทยา อุดรธานี
132 ชรินทิพย์ โชติรัตน์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
133 พรชรดา กล่อมเสียง อ่างศิลา อุบลราชธานี
134 วรรษมน เมธีวิวัฒน์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
135 ภวันตี เจริญวงศ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
136 วิไลลักษณ์ ภวังค์วัฒน์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
137 ขวัญใจ กัญญาสาย นาจะหลวย อุบลราชธานี
138 ผุสดี เถาว์คำ นาจะหลวย อุบลราชธานี
139 วัชรีวรรณ วงศ์ทองดี อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
140 ไกรสิทธิ์ เพิกโสภณ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
141 เพ็ญจิต แก้วกาเหรียญ อนุบาลแกดำ มหาสารคาม
142 พัสดี อุทาทิพย์ บ้านติ้วสันติสุข มหาสารคาม
143 น้ำเพชร ทับชา อนุบาลแกดำ มหาสารคาม
144 มณฑกานต์ สาครธนรัตน์ อนุชนวัฒนา นครสวรรค์
145 รุ่งทิวา เห็นชัย บ้านเขาอำนวยสุข ชลบุรี
146 อรุโณทัย ชัยสิทธิ์ วัดบางหลวง นครปฐม
147 สกลสุภา สุมาลี วัดบางหลวง นครปฐม
148 ชลิตา สมัครรัฐกิจ วัดบางหลวง นครปฐม
149 นิภา ตรีแจ่มจันทร์ วัดบางหลวง นครปฐม
150 ปกิตตา เหมือนหนู วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) ราชบุรี
151 หอมรับ ซุ้ยไกร บ้านหนองบึง มหาสารคาม
152 สุพัตรา สร้างนานอก บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) มหาสารคาม
153 สุชัญญา เผ่าผาง วัดบางหลวง นครปฐม
154 นุษณีย์ ใกล้ชิด บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ยโสธร
155 ศิริลักษณ์ อมรวัฒนา ศรีอรุโณทัย ระนอง
156 ยุพา สีใสสด บ้านคลองเรือ กำแพงเพชร
157 สะท้าน ขวัญมุข บ้านคลองเรือ กำแพงเพชร
158 ยุพิน นาคบาตร บ้านน้ำดิบมะพร้าว กำแพงเพชร
159 สิรปภา ธรรมสอน วัดคูยาง กำแพงเพชร
160 พรสวรรค์ ศิริไพบูลย์ วัดคูยาง กำแพงเพชร
161 อภิญญา พันธุ์มี วัดคูยาง กำแพงเพชร
162 พัสสน์ภิชาภา ทนันชัยดำรงกุล วัดคูยาง กำแพงเพชร
163 วณปภา พลนา ชุมชนชลประทานรังสรรค์ ตาก
164 ทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคล บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
165 รุ่งโรจน์ จิรรัตนธัญญกุล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง นครราชสีมา
166 อรอิริยา สัมพันธ์พงค์ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
167 สมฤดี แซ่เฮ้ง บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
168 สมฤทัย จันดี บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
169 ภูริชญา นพรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
170 กนกวรรณ อุทาธร บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
171 จุฑามาศ บินชัย บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
172 โฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
173 เสมอ ศรีอุตวงศ์ บ้านสุวรรณภูมิ กำแพงเพชร
174 พันธุ์ทิพย์ ศรีสมโภชน์ สวนศรีวิทยา ชุมพร
175 บุญสาว สุขสมบูรณ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
176 บุนยนุช สอนไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
177 ทิพย์ปราณี ประเสริฐโส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
178 รัฏชนก บุญครอบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
179 นิตติยา กัณหา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
180 ชาญวัฒน์ อยู่กำเนิด พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม
181 อุทัย มหามนตรี ศรีอรุโณทัย ระนอง
182 วาสนา พรมชัย บ้านโคก2 มุกดาหาร
183 วิลาวัณย์ บริบูรณ์ บ้านสมานมิตร เชียงราย
184 พนัชกร โตธนพัฒน์ บ้านป่าสักไก่ เชียงราย
185 แววพันธ์ ฉางข้าวชัย อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
186 อรรศจีย์ วรรณา บ้านหนองแดน กำแพงเพชร
187 ประภาวรินทร์ สุวรรณศรี โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร
188 ปาริชาติ ชัยศรี บ้านปางห้า เชียงราย
189 ศุภิสรา ธิปวง บ้านปางห้า เชียงราย
190 นิอิบบราฮิม นิเดร์หะ ยะหริ่ง ปัตตานี
191 ดารุณี อัมภรัตน์ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
192 ไพริน คำศรี กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
193 ลำดวน สังข์ทองดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
194 กันนิกา สันตะวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
195 สมจิต เกษเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
196 กรรณิกา จันซ้าย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
197 ลักษิกา วิวาจารย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
198 วิลาสิณี ศรียะลา เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
199 กชพรรณ กองคำ บ้านเวียงพาน เชียงราย
200 กนกวรรณ มีสีสรร กุมภวาปี อุดรธานี
201 ฉวีวรรณ ชานนตรี มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี อุดรธานี
202 กนกอร แถนสีแสง บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
203 บุญรักษ์ ปานวงษ์ บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
204 กรรณิการ์ อ้อสถิตย์ ห้วยม้าวิทยาคม แพร่
205 จารุวรรณ จันทร์ประเสริฐ อนุบาลศาลาแดง สระบุรี
206 สมฤทัย บัวสนธิ์ อนุบาลศาลาแดง สระบุรี
207 ทิพสุคนธ์​ มอญ​ขันธ์​ นาแห้ววิทยา เลย
208 ภัทรวดี มีคำ นาแห้ววิทยา เลย
209 วีรวรรณ​ จันอักษร​ นาแห้ววิทยา เลย
210 ศิริพร กุวัง นาแห้ววิทยา เลย
211 ธัญญารัตน์ อุ่นแก้ว นาแห้ววิทยา เลย
212 ปณิตา จิตรรักษ์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
213 อดุลย์ แป้นแหลม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
214 แวววัน มนูธาราม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
215 ลลิตา สระฉิม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
216 รุ่งนภา แหวนเพ็ชร คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
217 พอพิศ แก้วคูณ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
218 พัชรา นมรักษ์ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
219 ลัดดา ชูวงศ์วาน มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม
220 สุมนา โฉมงาม พลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ตาก
221 ทิพวรรณ​ แสนมงคล​ สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
222 เกษร ครไชยศรี สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
223 อัมพร​ อุดม สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
224 ใจทิพย์​ แก้วมงคล สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
225 วิภาวี ขจรโมทย์ บ้านหนองผือ มหาสารคาม
226 ลาวัลย์ ใจแปง อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
227 ปวีณา แสนเรือง อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
228 ถนอม ลิบไพรวัลย์ อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
229 มยุรี ขันธะ อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
230 ฉัตรลดา สัพโพ บ้านนาหว้า นครพนม
231 อภัญญา หารสูงเนิน หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
232 ดวงสมร ไตรยวงค์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
233 ปรียาภรณ์ พึ่งอำพัน บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย
234 จิตรดาวรรณ์ ประดับเพชรรัตน์ นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา
235 สุดารัตน์ ศรพรหม ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
236 สุดารัตน์ ศรพรหม ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
237 มลวดี ชนรินทร์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
238 สนอง ซาเสน ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
239 สุกานดา บุดดี บรรพตวิทยา เชียงราย
240 วิสสุตา พลเยี่ยม มหาชัยพิทยาคาร มหาสารคาม
241 สุภาวดี ศรีทำบุญ โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
242 ณัชชา แก่นธิยา อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่
243 ขวัญจิต เนตรจันทร์ ทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์
244 ทิพมาส เดชานนท์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
245 นลัทพร บุ้งทอง รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
246 ทัศนี ชูมณี รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
247 สุธินี หอยนกคง รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
248 จันทร์เพ็ญ สีพาไชย รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
249 รีวรรณ เกตตะพันธ์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
250 เอกชัย แต้มใจ บ้านห้วยต้าวิทยา อุตรดิตถ์
251 กานดา สุขแดง พิชัย อุตรดิตถ์
252 อัญชลี จันจัด พิชัย อุตรดิตถ์
253 นิตยา อ่องทอง พิชัย อุตรดิตถ์
254 อุเทน มีบุญ เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตาก
255 อนงค์รัก จันทะเขียง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม
256 รัชนี ละภักดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม
257 บุญเพ็ง ปินะถา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม
258 สุมาส เบญมาตย์ บ้านนาตะแบง1 มุกดาหาร
259 สุมาส เบญมาตย์ บ้านนาตะแบง1 มุกดาหาร
260 วิไลลักษณ์ อุประ นาสะเม็งวิทยา มุกดาหาร
261 ลัดดาพร แสงทอง สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
262 จันทร์สุดา วังคะฮาต บ้านศูนย์ไหม มุกดาหาร
263 มิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" มุกดาหาร
264 เรืองศรี สุวรรณไตรย์ วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" มุกดาหาร
265 สุกัญญา พรมบุญชู พลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ตาก
266 อาวีนา โชติกะ พลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ตาก
267 ชุลีพร คันธะเนตร์ พลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ตาก
268 นพมาศ เมียนเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
269 ณัฐกานต์ ขวัญม่วง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี
270 จินดารัตน์ สัคคะนายก รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
271 สุธิดา เมฆานวกุล รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
272 วิชาญชัย ขามโคง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ สงขลา
273 ณัฐินี เชาว์สมชาติ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
274 นวพร แกล้วกล้า โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
275 นุชนาฎ นาชัยดูลย์ โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
276 ดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
277 สุวรรณา สุขประเสริฐ อนุบาลนครนายก นครนายก
278 วาสนา กระแสร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี
279 ณัฐปวีณ์ เปียถนอม โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
280 อัญชนา สงศรี แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
281 สมัคร เหล็กศรี วัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
282 สายทอง เพ็งแป้น วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
283 ชัยภูมิ ใหลหลั่ง วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
284 อนุสรา เสาเปรีย วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
285 สิริกร อุดมพัวไพโรจน์ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
286 วริทธิ์ฐา นามโคตร บ้านหนองไม้งาม สุรินทร์
287 สุรี เขียวตื้ออินทร์ วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร
288 นรินทร์ ปุยะติ อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
289 เสาวลักษณ์ นรวรรณ อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
290 อาจารีย์ ศรีสด แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
291 ณัชชนม์ ชวินธนโชติสกุล แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
292 จุฑารัตน์ ยิ่งสม บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
293 จุฑารัตน์ ยิ่งสม บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
294 สุทัศนีย์ พรมทา สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
295 จุฑามาส หาแก้ว อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก
296 พัชชรี ไชยวรศิลป์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี
297 ปิยภรณ์ ทองเก่า นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี
298 วราภรณ์ สืบถิ่น นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี
299 จันทนา ภู่พงษ์ วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) พิษณุโลก
300 นงคราญ เรืองนราทิพย์ บ้านห้วยนกแล ตาก
301 บัวจูม เยี่ยมรัมย์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร
302 นันทนากร สุขวรโชติธนัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
303 ณฐนนท์ บึงอ้อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
304 ปรีดี สร้างนอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอครบุรี นครราชสีมา
305 อธิปวัฒน์ ฉัตรกมลธรรม เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
306 นภัทร สมบัติ เมืองถลาง ภูเก็ต
307 ปรเมศวร์ ตันสาโรจน์วนิช ตากกวง ตาก
308 ไอรีนส์ จันทร์พรมมา เมืองถลาง ภูเก็ต
309 ภัควลัญชญ์ ศรีนาค เมืองถลาง ภูเก็ต
310 ธนัตถ์ศรณ์ จิตเจริญ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
311 อาภาวรรณ ชุลีภรณ์ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
312 เบญจะ คำมะสอน วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
313 อาทิตย์ แสงสุวรรณ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
314 สุทธิพงค์ หนูหว้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
315 เรวดี วัชรกาฬ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
316 อุรส กลิ่นโลกัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
317 พรนิภา มูสิกะ ศรีอรุโณทัย ระนอง
318 ธาริณี วิริยานนท์ ศรีอรุโณทัย ระนอง
319 วาสนา ซื่อตรง ศรีอรุโณทัย ระนอง
320 วลัยพรรณ จันทะมูล ศรีอรุโณทัย ระนอง
321 ภัควดี จงประสิทธิ์ ศรีอรุโณทัย ระนอง
322 ณัฐธยาน์ ทินบุตร ศรีอรุโณทัย ระนอง
323 สุมณฑา ชอบธรรม รร.เทศบาลวัดท้ายตลาด อุตรดิตถ์
324 สมศักดิ์ ศรีวิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
325 พิทยาภรณ์ ทองอยู่ นาหลวง กรุงเทพมหานคร
326 ศิรินยา ชาติบุตร ตากกวง ตาก
327 ศิวัชญา เกษมพินิจวงาษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
328 ชนัญชิดา เผือกขันหมาก อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ประจวบคีรีขันธ์
329 ปาริชาต โพธิ์แก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
330 ธัญญวรรณ เกตุมีชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
331 อริยา จันทร์เที่ยง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
332 เสาวนี ไพราม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
333 วิมลมาศ ศรีปราชญ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี
334 นลินภัสร์ กิตติอัครศรีกุล เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
335 อาริญา วงศ์มา เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
336 ปฏิวัติ ไชยมาตร ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
337 ลัดดาวัลย์ ตรุวรรณ บ้านคำผักหนอกสงเปือย มุกดาหาร
338 กัญชพร สิมมาเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
339 พิสันติ์ ศรีสุขา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
340 พรรณธิภา สีโม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
341 ยุภาวดี ครั้งพิบูล อนุบาลอรุณจิตร อุบลราชธานี
342 เสาวลักษณ์ ทองอ้วน อนุบาลอรุณจิตร อุบลราชธานี
343 ทรายเพ็ชร อุไรพงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
344 จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิเกา ตรัง
345 สุคนธ์ นัยวิรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
346 กาญจนา ใจหาญ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
347 พัชราภรณ์ พวงโต วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
348 รุ่งรัตน์ ภู่ชัย วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
349 ดุษฎี พูลทรัพย์ ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี
350 อนิสสรา คำผาลา ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี