Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ ระเบียบแถว
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ฤชากร เพ็งสว่าง สามเงาวิทยาคม ตาก
2 จารุวรรณ ชินดร บ้านป่างิ้วหนองฮี ขอนแก่น
3 รัชดากร รุ่งเป้า วัดเจริญราษฎร์บำรุง นครราชสีมา
4 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
5 ณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
6 อาคม รักษาจันทร์ อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี
7 บุญมา สังข์คร อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี
8 ยุทธพงษ์ พิพิธกุล วัดห้วยคงคาวราวาส สระบุรี
9 เยาวนุช บุตรกริม บ้านเขารักษ์ สุราษฎร์ธานี
10 ฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์ โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
11 โิอม รัตนพันธ์ บ้านควนสระ สุราษฎร์ธานี
12 วชิรพันธุ์ พัฒนภากรณ์ วัดกาฬสินธุ์ สุราษฎร์ธานี
13 วัชรี ไกรเทพ วัดกาฬสินธุ์ สุราษฎร์ธานี
14 ประเวช การินทร์ ทรายทองเฉลิมวิทย์ ร้อยเอ็ด
15 ธิดาฤดี ศรีไสว ไพศาลวิทยาคม ร้อยเอ็ด
16 สุธาทิพย์ บัวทอง วัดท่าตลิ่งชัน สุราษฎร์ธานี
17 สาวิตรี ชูสังข์ วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
18 ปิยาภรณ์ มณฑาสกุล บ้านวังหิน สุราษฎร์ธานี
19 จิรารัตน์ พัตราพล บ้านปากเจา นครศรีธรรมราช
20 เกรียงศักดิ์ บูรพา บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
21 ชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ บ้านกำสนประชาสรรค์ สุราษฎร์ธานี
22 อรพินท์ ซังค์ บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
23 ธนสร สุกแก้ว บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
24 สุพร ด้วงเกลี้ยง บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
25 หนึ่งฤดี สุขแปะเง้า บ้านบางใหญ่ สุราษฎร์ธานี
26 นายสาทิตย์ จันทร์ศรีนวล บ้านบางใหญ่สินปุน สุราษฎร์ธานี
27 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
28 ประภาศิริ น้อยเต็ม อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี
29 จันทมณี เนียมกุล อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี
30 พิบูล แก้วกัญญาติ วัดอัมพาราม สุราษฎร์ธานี
31 มัตถกาญจน์ เอียดดำ ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
32 วีรชัย นาคหวัง วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่
33 อมรรัตน์ คงดี พนมเบญจา กระบี่
34 ปรีชา ศิริมุสิกะ วัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
35 วราภรณ์ ชุมภูศรี ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
36 ธีรไนย ธรรมวิเศษ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
37 ปิยะ จันทร์ซ้าย ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
38 อนาคินทร์ เสโน ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
39 มลฤดี ผลอ้อ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
40 อัมรา แหลมประโคน บ้านโนนตาด ร้อยเอ็ด
41 ฤทัยพร พาหะมาก วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) สุราษฎร์ธานี
42 สมใจ บัวพา บ้านวังโค้ง เพชรบูรณ์
43 สมจิตร แสนคำ บ้านคำเขือง มุกดาหาร
44 วิระ แสงอุไร วัดโสภณประชาราม สุราษฎร์ธานี
45 เอมอร บัวหลวง บ้านคุยผงดงน้อย ร้อยเอ็ด
46 สายยุทธ ชุมภูศรี ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
47 ชลทิพย์ ก้อนแก้ว บ้านหน้าซึง สุราษฎร์ธานี
48 ศรีเพชรวัชร ศรีเมือง บ้านคลองสุข สุราษฎร์ธานี
49 อานนท์ คนขยัน บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
50 พิศมัย พันธุ บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
51 รังสรรค์ ประชุมวรรณ ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
52 เพชรี ทองแก้ว บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
53 นงคราญ เวียงนนท์ บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
54 นิสาชล กองปัญญา ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
55 ณัฐภัทร แก้วมณี บ้านมาบบัว สงขลา
56 อาทิติยา เดชผดุง วัดโฆสิทธาราม สิงห์บุรี
57 ทศพร ตรีทศ คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา มุกดาหาร
58 เจนจินัน น่วมนิ่ม วัดโฆสิทธาราม สิงห์บุรี
59 วิโรจน์ ทองถึง บ้านเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
60 นิยม พิมลไทย ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) สงขลา
61 สรวิชญ์ รักษาสัตย์ บ้านปากหาน สุราษฎร์ธานี
62 สุภาพร บุญสนอง บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
63 ลาวัลย์ พรเจริญ บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
64 ใบเฟิร์น พรเจริญ บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
65 ฐิติมา ชูสุดรกษ์ วัดทุ่งเซียด สุราษฎร์ธานี
66 พนิดา เชิงหอม บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
67 กฤษฎา สรรพโชติ บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
68 ประสพพร นนทศิลา บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
69 สุชาติ แสนบุญเรือง บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
70 สุกานต์ดา ดวงศรี บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
71 รัฐพงษ์ กุลวงษ์ วัดแจ่มอารมณ์ ร้อยเอ็ด
72 รุ่งนภา สโมสร มหาราช ๒ สุราษฎร์ธานี
73 ทิพวรรณ หลังลีงู บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
74 จินตวัฒน์ ปัญญาแวว บ่อบุโปโล อำนาจเจริญ
75 จิราวรรณ สุทธินุ้ย บ้านแม่โมกข์ สุราษฎร์ธานี
76 ชวนพิศ ุสุขประเสริฐ บ้านนางเตี้ยไศลทอง ร้อยเอ็ด
77 วันนพ พานิชย์ บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ร้อยเอ็ด
78 ดวงฤดี จันทรัตน์ บ้านปากน้ำท่ากระจาย สุราษฎร์ธานี
79 นงค์ลักษณ์ พรหมธิดา บ้านหนองไผ่ลุ่ม ร้อยเอ็ด
80 ธนศักดิ์ หรเพลิด บ้านหนองไผ่ลุ่ม ร้อยเอ็ด
81 เรณู จันหุณี รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
82 ปารวี จั้งโล่ง ควนสุบรรณ สุราษฎร์ธานี
83 ฮุษนา เหมาะแหล่ วัดเขาพระนิ่ม สุราษฎร์ธานี
84 อัญรินทร์ นพอมรเศรษฐ์ บ้านพรุแชง สุราษฎร์ธานี
85 สุรศักดิ์ ปิ่นทอง บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย ร้อยเอ็ด
86 จารุวรรณ ช่วยมี วัดกลางใหม่ สุราษฎร์ธานี
87 ลัดดา เผือกผ่อง บ้านพรุแชง สุราษฎร์ธานี
88 บุญมี จันทะบัณฑิต บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย ร้อยเอ็ด
89 บุษกร พืชพันธ์ ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
90 ์ณัฏฐพัชร์ จันทร์ละออ รักเมืองไทย ๖ บ้านโตนงาช้าง(เผียนประชาอุปถัมภ์) สงขลา
91 บวร โพธิสุพรรณ์ บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย ร้อยเอ็ด
92 อนุชา สิงห์พลทัน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
93 ช่วยศักดิ์ จันทะแสน บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย ร้อยเอ็ด
94 นีรมล ดาบเงิน วัดบางใบไม้ สุราษฎร์ธานี
95 รัศมี เจริญอินทร์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
96 นันท์ธีรา ดีปัญญา วัดสังฆราชาวาส สิงห์บุรี
97 อรินดา ส้มเมือง วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี
98 นิษฐา มาโดน วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี
99 ศิริพร คาวินทร วัดบ้านส้อง สุราษฎร์ธานี
100 แสวง ทอนศรี บ้านโนนตาด ร้อยเอ็ด
101 กนก สาระพิน บ้านโนนตาด ร้อยเอ็ด
102 วรวุฒิ ยมสวัสดิ์ ตลาดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี
103 เสริมศักดิ์ เสนภูงา การกุศลวัดบ้านยางเครือ ร้อยเอ็ด
104 สิทธิชัย อยู่คง บ้านควนคีรีวงศ์ สุราษฎร์ธานี
105 อารี มลไชย บ้านเกาะนกเภา สุราษฎร์ธานี
106 กษิดิศ ธรรมวิเศษศักดิ์ รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
107 ขนิษฐา มูสิเกิด มหาราช ๒ สุราษฎร์ธานี
108 วุฒิชัย นาวาทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
109 รณภบ สำเภาทอง หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา
110 บุณยพร โชจรูญเดช วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) สุราษฎร์ธานี
111 ศิริลักษณ์ รอดดำ บ้านคลองโหยน สุราษฎร์ธานี
112 จิราวรรณ เอียดชุม บ้านทุ่งจูด สุราษฎร์ธานี
113 เลอพงศ์ มณีฉาย สมบูรณ์ประชาสรรค์ สุราษฎร์ธานี
114 ศรัญญา สังข์เพชร อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
115 จันทิมา เจ๊ะเหยง บ้านคลองสระ สุราษฎร์ธานี
116 ปิยดา สุขศรี วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี
117 ไพรัช สวัสดิ์พาณิชย์ บ้านหนองนาหล้า ร้อยเอ็ด
118 ภัทรานิษฐ์ ดาศรี บ้านหนองเรียน สุราษฎร์ธานี
119 จิราพร ดีช่วย บ้านไสดง สุราษฎร์ธานี
120 เณรัชรา ก้านจักร์ บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
121 อมร ใสสูงเนิน บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
122 ศิตา รอดเด็น มหาราช ๒ สุราษฎร์ธานี
123 สุระพงษ์ ยมรัตน์ บ้านโพนพอุง ร้อยเอ็ด
124 เกรียงศักดิ์ รักณรงค์ คลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่
125 จิดาภา เพ็ชรสุดศรี วัดเขาพระนิ่ม สุราษฎร์ธานี
126 กุลธิดา แก่นทรัพย์ บ้านบ่อน้ำร้อน สุราษฎร์ธานี
127 นิตยา ศรีวัลลภ บ้านบ่อน้ำร้อน สุราษฎร์ธานี
128 เอกภพ อินทรสุภา บ้านหาดใน ชุมพร
129 ปิยวรรณ เพ็ชรเพ็ง วัดวชิรประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
130 จิรศักดิ์ ทองเพชร บ้านดินแดงสามัคคี สุราษฎร์ธานี
131 อาทิตยา สุวรรณวร จุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง
132 สมชาติ จุละมะณี หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
133 สินสวัสดื์ เทียมสกุล พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
134 ศุภสร แซ่ลิ่ม บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
135 ลดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์ บ้านบางคอย ชุมพร
136 อังคณา เบญจกุล วัดตรีธาราราม สุราษฎร์ธานี
137 พฤกษา เจริญผล วัดดอนพยอม สุราษฎร์ธานี
138 สุทิศา ฤทธิอา วัดดอนพยอม สุราษฎร์ธานี
139 วรรนิภา คงสิทธิ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
140 ปิยะพันธุ์ ประดากรณ์ บ้านหนองใหญ่ทับครัว ร้อยเอ็ด
141 สุธาทิพย์ สายแสวง วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
142 บุษบา หล่อพันธ์ วัดวชิรประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
143 นิติพนธ์ ปุญญอมรศรี พีระวิทยา สระบุรี
144 ขวัญใจ บัวแก้ว วัดวิชิตธาราราม สุราษฎร์ธานี
145 รัตนา ศรีบุรุษ วัดบางพลา สุราษฎร์ธานี
146 ฉัตรมงคล วานิช บ้านโคกหนองจอก เพชรบูรณ์
147 วีนา ชูทอง วัดพรุศรี สุราษฎร์ธานี
148 ปรียานุช เชาวนะ บ้านหนองเหรียง สุราษฎร์ธานี
149 ทนงศักดิ์ ศรีไวยพราหมณ์ บ้านขุนราษฎร์ สุราษฎร์ธานี
150 จิราภรณ์ สงฆจิน วัดวังไทร สงขลา
151 อ่อนพิไลย พรหมมันชู บ้านทุ่งหญ้าแดง สุราษฎร์ธานี
152 สุนีย์ อะเก บ้านหนองมน สุราษฎร์ธานี
153 พพลวิวัฒน์ เกษเกษี บ้านหนองมน สุราษฎร์ธานี
154 พิมพ์วิไล คณาญาติ บ้านม่วงลีบ สุราษฎร์ธานี
155 สุดารัตน์ พรหมดี บ้านหนองมน สุราษฎร์ธานี
156 สิริลักษณ์ ตรียวง บ้านท่าแซะ สุราษฎร์ธานี
157 เอนก ทองโทน บ้านโคกหนองจอก เพชรบูรณ์
158 นงลักษณ์ ทองท่าแพ บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
159 สถิตย์ นาคเพชร บ้านโคกหนองจอก เพชรบูรณ์
160 พรทิพภา ยุดรัมย์ บ้านอำปึล สุรินทร์
161 พรทิพย์ โอรส บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
162 จุรีย์พร นิลสังข์ บ้านเชี่ยวขวาน สุราษฎร์ธานี
163 กมลภัค บุญแนบ บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
164 วรรณภา จันทรมณี บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
165 วนิดา เพ็งสกุล บ้านนาแค สุราษฎร์ธานี
166 บุญชู ขาวประกอบ บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
167 สุพรรษา ธรรมเจริญ วัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) สงขลา
168 สาคร วังช่วย บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
169 เพ็ญผกาภรณ์ โฮมแพน บ้านหนองใหญ่ทับครัว ร้อยเอ็ด
170 อรพรรณ แท่นสุวรรณ ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
171 โสภาพร ผาน้ำคำ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
172 อารยา กิมิพันธ์ ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
173 จีรศักศิ์ ศรีคิรินทร์ บ้านเชี่ยวขวาน สุราษฎร์ธานี
174 ณัฎฐกานต์ ประชุมรัตน์ บ้านมะเลาะ สุราษฎร์ธานี
175 รัชนีกร ศรีประสาร ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
176 ทิพวรรณ พันภูงา ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
177 สุภาพร เนียมกุล ควนสุบรรณ สุราษฎร์ธานี
178 วรัญญู ผุดวัฒน์ วัดสมัยคงคา สุราษฎร์ธานี
179 โอภาศ เสงี่ยมแก้ว ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
180 จุฑามาศ รัตนบุรี บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
181 วัชธวุธ สมบูรณ์ วัดสมัยคงคา สุราษฎร์ธานี
182 พรทิพย์ ย่องอั้น วัดกาญจนาราม สุราษฎร์ธานี
183 ณัฐรินีย์ รตนอำไพ ตลาดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี
184 เนตรนภาพร ฤกษ์อุไร วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี
185 สุภาณี หนูหีด มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
186 ทัศนา ดีนุ่ม บ้านทุ่งหญ้าแดง สุราษฎร์ธานี
187 มยุรีย์ คงเมือง วัดบ่อมะปริง สุราษฎร์ธานี
188 นุชรีย์ เชาวฤทธิ์ บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
189 ปรียาสิณีเนตร เพลินแก้ว บ้านดอนมะกอก สุราษฎร์ธานี
190 สาธิยา ไทยเกิด บ้านสันติสุข สุราษฎร์ธานี
191 ถาวร ดำแก้ว บ้านบางสำโรง สุราษฎร์ธานี
192 รัชนีกร พันธวงศ์ วัดบางพลา สุราษฎร์ธานี
193 ตูแวมายือนิง เสะอุเซ็ง บ้านศรีธนู สุราษฎร์ธานี
194 ศุภกิตติ์ สินธู บ้านถ้ำผึ้ง สุราษฎร์ธานี
195 กนกวรรณ แก่นเดียว วัดท้องคุ้ง ลพบุรี
196 สุทธิลักษณ์ พันอุไร บ้านคลองโหยน สุราษฎร์ธานี
197 สันติ วงค์สม วัดกลางใหม่ สุราษฎร์ธานี
198 สายใหม่ พินนุรุธ บ้านพรุแชง สุราษฎร์ธานี
199 ปริศนา รักสถาน บ้านพรุแชง สุราษฎร์ธานี
200 กนกวรรณ สุขาภิรมย์ วัดกลางใหม่ สุราษฎร์ธานี
201 อรอนงค์ นาคน้อย วัดพุมเรียง สุราษฎร์ธานี
202 ตามตวรรณ ซุยหลง วัดพุมเรียง สุราษฎร์ธานี
203 นาฎฤดี สุขไกรทัย ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
204 จุฑารัตน์ ตะนาวศรี วัดพุมเรียง สุราษฎร์ธานี
205 ภาวิณี รัตนบุรี ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานี
206 ปิญภักดิ์ นุ่นชูผล บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สุราษฎร์ธานี
207 ปาริชาติ นามบุตร บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สุราษฎร์ธานี
208 เกียรติเกรียงศักดิ์ เอี่ยมสอาด บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สุราษฎร์ธานี
209 บุญช่วย อินทร์อักษร บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สุราษฎร์ธานี
210 วรรณภา บุญกอง บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สุราษฎร์ธานี
211 นริศรา ภักดี บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สุราษฎร์ธานี
212 กฤษณี ปานเพชร บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สุราษฎร์ธานี
213 ฐิติมา สุริยหิรัญ วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
214 วรรณนิภา ฟักเขียว วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
215 วัฒนีพร ไกรนิธิสม วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
216 ประเชิญ กูลรัตน์ อนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) สุรินทร์
217 รัฐพล นามคำ บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ ร้อยเอ็ด
218 เจมจิรา หน้อยเศษ วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
219 รติกร มณีฉาย บ้านคลองราง สุราษฎร์ธานี
220 ศิริพร คะหงวน วัดโพธิ์ตรุ ลพบุรี
221 จุมพิตา ฉันทชาติ วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สิงห์บุรี
222 คำพันธ์ กล้าหาญ บ้านหนองสระหงส์ ร้อยเอ็ด
223 ปรุณี พลหนองหลวง บ้านโพนสูง ร้อยเอ็ด
224 สุดาวรรณ ชัยหงษา บ้านดงมัน ร้อยเอ็ด
225 วัชระ เสือโต วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
226 วานิดา คชสวัสดิ์ บ้านดอนมะกอก สุราษฎร์ธานี
227 เครือวัลย์ พาลีกัณฑ์ บ้านดอนมะกอก สุราษฎร์ธานี
228 หนูกร ทอนศรี บ้านดงมัน ร้อยเอ็ด
229 สไบทิพย์ ทองศรี บ้านทุ่งจูด สุราษฎร์ธานี
230 ธรรมวิทย์ บุตรศาสตร์ หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
231 ธงชัย ชมภูพฤกษ์ บ้านท่าไคร้ ร้อยเอ็ด
232 วัชรินทร์ ดวงพระจันทร์ หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
233 ชุติญา วรรณโพธิ์ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
234 สุพัฒน์ ฉัยยาศรี เกาะกูดวิทยาคม ตราด
235 ศิรินญา บรรจมาตย์ ภัทรดล ร้อยเอ็ด
236 จตุรภัทร คำรศ อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) พะเยา
237 เฉลิมพล บัวเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
238 ยุภาพร ไกรยะอุด บ้านดอนคำ ร้อยเอ็ด
239 สุนทร เกตุเหม บ้านดอนคำ ร้อยเอ็ด
240 เพชรา ขยันการนาวี ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
241 ยุทธนา สุดวิลัย จตุรคามพัฒนา ร้อยเอ็ด
242 เดวิทย์ สิทธิศาสตร์ บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา ร้อยเอ็ด
243 นฤเบศร์ จันทะเดช ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
244 สมมาต ยุซิ ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
245 วีณา เขียวนิล ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
246 อุษา พระวิจิตต์ ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
247 ดุสิต ทองสถิตย์ ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
248 ชนุดร โสน้ำเที่ยง ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
249 สายันต์ จันใหม่ บ้านโพนพอุง ร้อยเอ็ด
250 ธานี เขียวนิล ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
251 ฤทธิรงค์ เศษวงค์ จตุรคามพัฒนา ร้อยเอ็ด
252 อรอนงค์ ตรีคาม จตุรคามพัฒนา ร้อยเอ็ด
253 สุทัศน์ เกษตรสินธุ์ ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล ร้อยเอ็ด
254 วริษฐา เศษวิชัย วัดเดิมเจ้า สุราษฎร์ธานี
255 ศศิธร เนตรนิติสกุล วัดเดิมเจ้า สุราษฎร์ธานี
256 ธนานุวัฒน์ แหวนวงษ์ บ้านเป้า สุรินทร์
257 ศิริธร คำแสงดี พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
258 ถาวร มูลมะณี บ้านเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
259 จุฬาลักษณ์ พูลติ้ม บ้านต้นยวน สุราษฎร์ธานี
260 นำชัย นามชารี บ้านเหนือ ร้อยเอ็ด
261 หทัยชนก คชพันธ์ บ้านเหนือ ร้อยเอ็ด
262 สุภา พัชรนานัปการ วัดหนองเป็ด ตรัง
263 ปิยมาศ เบ้าวงศ์สกุล รร.เทศบาลวัดศรีทวี นครศรีธรรมราช
264 สุภัชชา ปานา บ้านหนองย่างงัว ร้อยเอ็ด
265 สุชาวดี สุดเอียด บ้านกุมแป นครศรีธรรมราช
266 สุพจน์ หินกอง บ้านสระโพนทอง ร้อยเอ็ด
267 ศิริจังกรณ์ ไชยโย บ้านหัวดง ร้อยเอ็ด
268 สุภาพร สีดำ วัดท่าตลิ่งชัน สุราษฎร์ธานี
269 แก้วสุข เกษมสุข คำไฮสำโรงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
270 วธู เตียศรีพัฒนสุข วัดโสภา สิงห์บุรี
271 เสาวนีย์ ศรีอภิญญา คำไฮสำโรงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
272 ชาญชัย คลังบุญวาสน์ พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
273 อารมย์ เคนสุโพธิ์ บ้านเหล่าบากสามัคคี ร้อยเอ็ด
274 อรณี วัดวงษา บ้านน้ำคำ ร้อยเอ็ด
275 นฤนาท สงพรหม บ้านคลองสระ สุราษฎร์ธานี
276 ชนะพล ไสลภูมิ บ้านน้ำคำ เพชรบูรณ์
277 โชติรัตน์ พันธ์หนองหว้า บ้านจานทุ่งโนนสังข์ ร้อยเอ็ด
278 ชนาวุธ สระคูพันธุ์ บ้านจานทุ่งโนนสังข์ ร้อยเอ็ด
279 สุเทพ แก้วพวง บ้านภูผักไซ่ เพชรบูรณ์
280 นนทน์ธีกรณัฐ กิตติซาระบุตร บ้านโนนศิลา ร้อยเอ็ด
281 สมฤทธิ์ จำปาหาร บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
282 เฉลิม อ่อนนางาม บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
283 สุขสันต์ คณะนาม บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
284 ขนิษฐา ไกรยะอุด วารีสวัสดิ์วิทยา ร้อยเอ็ด
285 นงค์นุช ผลาเสิศ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
286 จันทร์ธิวา โสภา บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
287 จุฑารัตน์ ปะโปตินัง บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
288 นธภร พลเยี่ยม บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
289 ณัฏฐกานต์ แดนขนบ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
290 อรทัย ปะตินัง สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กรุงเทพมหานคร
291 ชัชชญา จันทะสิงห์ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
292 สาวิตรี บุดสา บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
293 ศิรินันท์ พิมูลขันธ์ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
294 วรรณศักดิ์ คงกลับ บ้านบ่อน้ำผุด สุราษฎร์ธานี
295 วราภรณ์ หัวหนองหาร(ศรีแสง) วารีสวัสดิ์วิทยา ร้อยเอ็ด
296 วารุณี แก้วม่วง บ้านแก่งโตน เพชรบูรณ์
297 รังสรรค์ วัฒนพันธ์ วมินทร์วิทยา(ฮัวเหมิง) สุราษฎร์ธานี
298 สินประเสริฐ อาจวิชัย อนุบาลเมืองอาจสามารถ ร้อยเอ็ด
299 มณฑิรา ขุมหิรัญ อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
300 ศักดา ชัยสงคราม บ้านโพนงาม ร้อยเอ็ด
301 จุฑามาศ ชัยสงคราม บ้านโพนงาม ร้อยเอ็ด
302 ศิริลักษณ์ แพงสกล บ้านดอนเจริญ ร้อยเอ็ด
303 อธิป เมืองนาม บ้านโปง(ประชาสามัคคี) ร้อยเอ็ด
304 พัฒนะ สติภา บ้านโสน สุรินทร์
305 รัตนา สุราอามาตย์ พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
306 รมย์ธีรา กตารัตน์ นาแพงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
307 วิชัย หอมวงษ์ บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) ร้อยเอ็ด
308 ยุพาภรณ์ แดนกาไสย บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
309 ชลธิชา วิชาผง บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
310 สุเพ็ญ พลเยี่ยม นาแพงวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
311 บัญญัติ สวยรูป ดอนกลอยวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
312 สุรีย์พร ทองประทุม บ้านภูหล่น อุบลราชธานี
313 ธิดา กาณจะนะ บ้านบางขนุน สุราษฎร์ธานี
314 วิษณุพงค์ วิเศษสม บ้านดงหมากไฟ ร้อยเอ็ด
315 นิตยา บางโท บ้านเหล่าข้าว ร้อยเอ็ด
316 ทิพย์รัตน์ อัจกลับ บ้านบางขนุน สุราษฎร์ธานี
317 ศุภิสรา ปรีชา วัดคีรีวงการาม สุราษฎร์ธานี
318 สริลพร พลมะสี อนุบาลเอกกุมาร ร้อยเอ็ด
319 อารียา ยิ่งนอก อนุบาลเอกกุมาร ร้อยเอ็ด
320 ณัฏฐาภรณ์ วรรณทอง บ้านโคกใหญ่ ร้อยเอ็ด
321 สุดที่รัก โชติปฏิเวทกุล ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
322 กรรณิการ์ ใจหาญ บ้านพุกะชัด ลพบุรี
323 ลัดดาวรรณ สิงห์มิ่ง บ้านฝายนาแซง เพชรบูรณ์
324 วีระชัย จันทร์สุข ลองวิทยา แพร่
325 จิตกร แจวศิริ บ้านบางหอย สุราษฎร์ธานี
326 สมพิชญ์ วงษ์ด้วง ทองเอนวิทยา สิงห์บุรี
327 ธิดารัตน์ ทองไทย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
328 กีรติ ไพรสณฑ์ ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
329 จินตนา ฤกษ์งาม บ้านแปลง จันทบุรี
330 ศิยาภรณ์ รัตนสังข์ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
331 จริยา จอมทอง นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
332 อรสา แสงคำ นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
333 กิตตภพ ชุมคง บ้านบางตะเภา นครศรีธรรมราช
334 เจษฎา ถิ่นสอน ลองวิทยา แพร่
335 เพ็ชรา อธิวาสนพงศ์ บ้านแป้งวิทยา สิงห์บุรี
336 สายชล โพธิ์ุตุ่น บุญนาคพิทยาคม ชัยนาท
337 อัมราภรณ์ อยู่ชา บุญนาคพิทยาคม ชัยนาท
338 พันทิพา จารุวัฒน์ บ้านทรงธรรม กำแพงเพชร
339 ศิริรัตน์ โพธิ์สม บ้านหัวลำ ลพบุรี
340 เจนจิรา แก้วมามือ บ้านแป้นพิทยาคม ลำพูน
341 จิตรลดาพรรณ จันทร์พร วัดโคกโพธิกุญชร ลพบุรี
342 อารดา รักถนอม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ลพบุรี
343 สุกัญญา นามวัฒ น้ำคำสมศรี ร้อยเอ็ด
344 ปรีดา ทรัพย์พาลี ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี
345 นิตย์นภา อินทนรลักษณา เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
346 สุกัลยา วรรณพฤกษ์ บ้านหนองไผ่หนองหว้า ร้อยเอ็ด
347 มัณฑนากร ไกรสิทธิ์ ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี
348 สุมลฑา ชูมณี อนุบาลขวัญยืน สุราษฎร์ธานี
349 ศิริรัตน์ จรัลศิลป์ ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี
350 โรซามา ปาทาน ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี
351 อารยา ทองเดช ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี
352 อรทัย ไกรสิทธิ์ ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี
353 วิไลภรณ์ ฮะทะโชติ ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี
354 จิราภรณ์ ขาวประกอบ ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี
355 พัชรินทร์ บุญส่ง ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี
356 กิตติญาภรณ์ ศรีโร ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี
357 พรรชล แสงเวช ตวงวิชช์พัฒนา สุราษฎร์ธานี
358 ณัฐกฤช ชัยชนะ บ้านเลี้ยว พะเยา
359 ณัฏฐธิดา เกตุพิชัย แม่ใจวิทยาคม พะเยา
360 รัชฎาพร มาลีรัตน์ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
361 สายพิน อุปะละ แม่ใจวิทยาคม พะเยา
362 รัตนาภรณ์​ พรลัคนา​สกุล โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
363 พรพรรณ มั่งคั่ง โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
364 นิภาพร พลเยี่ยม บ้านนาทม ร้อยเอ็ด
365 อัญษมา มูลศรี ขุนควรวิทยาคม พะเยา
366 เจษฎา ปานแก้ว อนุบาลชานุมาน อำนาจเจริญ
367 กฤติกานณ์ แท่นคำ อนุบาลชานุมาน อำนาจเจริญ
368 วันเพ็ญ บุญเรือง ราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่
369 วาสนา ขัดชุมภู เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
370 รุ่งนภา ช่วยเกื้อ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
371 เบญจมาศ ไฝเครือ เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
372 อังคาร บุญณลัย เชียงรายวิทยาคม เชียงราย
373 กฤตภาส ใสคำฟู ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
374 พร้อมเพรียง พูนผล ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
375 โสภา วงศ์ไชย พะเยาพิทยาคม พะเยา
376 พรชัย วงศ์วุวคันธ ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
377 เย็นจิต ศรีประเสริฐ บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
378 ผดุงศักดิ์ ผิวนวล สวนศรีวิทยา ชุมพร
379 สว้สดิ์ ศรีทอนสุด บ้านห้วยสนามทราย เพชรบูรณ์
380 ชัยพร ภักดีอำนาจ บ้านห้วยสนามทราย เพชรบูรณ์
381 พิจิตรา ทองเงา บ้านห้วยสนามทราย เพชรบูรณ์
382 โสภา เศรษโถ บ้านเหล่าฮก ร้อยเอ็ด
383 ชนาพร ใจดี อุดมวิทยานุกูล ระยอง
384 ศราวดี หารวาระ บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ หนองบัวลำภู
385 ณัฏฐชัย ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
386 ยศวัฒน์ แสงวิโรจน์ ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
387 มนัส ศรีทา บ้านใหม่วังตะเคียน เพชรบูรณ์
388 ทวีศักดิ์ โพชน หันคาพิทยาคม ชัยนาท
389 เพลิง ขุนชิต นิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง
390 วงเดือน ศรีประเสริฐ บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
391 จันทนา น้อยแสง บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
392 สุภาณี ตรีเดช บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
393 สมพักตร อินทร์โท่โ่ล่ บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
394 พยุง ผัดวงศ์ ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
395 บำรุง ด้วงโต บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
396 แววตา พุฒรัตน์ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
397 นิยม จำปาอุ่น บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
398 กัญญาพัชร เพชรเกิด บ้านวังบาล เพชรบูรณ์
399 กรรัตน์ ขวัญอุ่น บ้านวังบาล เพชรบูรณ์
400 ชีวะ ลีปรีชา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
401 บานเย็น พันธุ์ควณิชย์ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
402 อนุพงษ์ กินรี บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
403 สายสุนีย์ ฤดีขจรไชย บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
404 นิติรัตน์ บัวทุม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
405 สุกัญญา จันตูม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
406 สมถวิล พัฒน์พระพรหม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
407 ปรียาภรณ์ สิงห์ทอง บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
408 สุพิชญา พันธุ์สุภะ บ้านกกโอ เพชรบูรณ์
409 ธงศิลป์ ประสารีบุตร บ้านนาสีใส ร้อยเอ็ด
410 พรศักดิ์ กลิ่นประทับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
411 รัตติญา บัวละคร บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
412 จิราภรณ์ เมฆาพันธุ์ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
413 ศิริลักษณ์ มืดหล้า บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
414 จินตนา สียา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
415 อาทิตยา วิเศษกันทรากร บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
416 นุชนาฏ ขวัญพร้อม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
417 จิราลักษณ์ คล้ายใจตรง บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
418 รอกีเยาะ บินสะมะแอ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส
419 ฐิติภา สีเสือ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
420 ภัทรภร บุญรักษา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
421 สุทิน ปักเคธาติ เทอดไทยวิทยาคม ร้อยเอ็ด
422 พรรค แสงเกตุ เทอดไทยวิทยาคม ร้อยเอ็ด
423 จตุพล ไกรยบุตร เทอดไทยวิทยาคม ร้อยเอ็ด
424 รุ้งราวรรณ สว่างวงษ์ เทอดไทยวิทยาคม ร้อยเอ็ด
425 สมพร นิลวัลย์ เทอดไทยวิทยาคม ร้อยเอ็ด
426 สืบศักดิ์ ผดุงศิลป์ วัดเจ้าบุญเกิด อ่างทอง
427 เพชรมณี แทวกระโทก เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
428 เอนก อัฒจักร หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
429 สิทธิพงษ์ จันทะวงศ์ สันติรักษ์ หนองคาย
430 ณัฐวุฒิ เพ็งสุข ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
431 มิตชัย โกกะพันธ์ หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
432 อัจจิมา ชูเลิศ วัดสามประชุม (วันครู 2504) อ่างทอง
433 ศุภกร นาคประสิทธิ์ วัดหนองยาง อ่างทอง
434 อุไร ไทยเจริญ วัดสามประชุม (วันครู 2504) อ่างทอง
435 สมภพ อุตสาหะ วัดเชี่ยวชาญกิจ ตรัง
436 เอกศักดิ์ มนัสชัยวรกุล บ้านสำนัก ระนอง
437 เอกชัย ภูผา สตรีระนอง ระนอง
438 เอกรินทร์ เพชรกรด ระวิราษฎร์บำรุง ระนอง
439 ธิดารัตน์ กองไพรวัลย์ ชุมชนวัดริ้วหว้า อ่างทอง
440 สุภาภรณ์ พลอยแดง วัดห้วยโรง(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 160) อ่างทอง
441 สุทิน สัจจา บ้านหนองจิก ระนอง
442 ศักดิ์ชาย ไพโรจน์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง
443 ประเสริฐ รักร่วม ละอุ่นวิทยาคาร ระนอง
444 ชลธิชา หล้าบุดดา บ้านห้วยเสียด ระนอง
445 อดิศักดิ์ จันทร์มณี ละอุ่นวิทยาคาร ระนอง
446 นายฐิติพล เก็บรักษา ราชประชานุเคราะห์ 38 ระนอง
447 อุปกิติ ศาสตร์เณร บ้านบางเบน ระนอง
448 บุญเถิง มลีรัตน์ อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
449 อภิชา ศรีทอง บ้านทะเลนอก ระนอง
450 ชวณัฐ หาญโสดา บ้านท่าฉาง ระนอง
451 อนุสรณ์ หลีปุ่ม บ้านทุ่งครก สงขลา
452 โสภิดา ศรีวิสุทธิ์ วัดเปียน นครศรีธรรมราช
453 เอกรัตน์ คงยศ บ้านกำพวน ระนอง
454 บุษยมาศ วิชัยดิษฐ บ้านทองหลาง ระนอง
455 จินดาพร อินทพรม มัชฌิมวิทยา ระนอง
456 สุเมธ กาลนิล ศรีอรุโณทัย ระนอง
457 เพ็ญนภา ดวงแก้ว พิชัยรัตนาคาร ระนอง
458 นงลักษณ์ เบญจวรรณ บ้านหนองจิก ระนอง
459 พิมพกานต์ จันทร์ภักดี บ้านภูเขาทอง ระนอง
460 หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) อ่างทอง
461 ไอลดา นาคชู บ้านหินช้าง ระนอง
462 กาญจนา คงดำ บ้านเขาทะลุ ชุมพร
463 ตรีทิพย์ วัฒนสิทธิ์ บ้านหินช้าง ระนอง
464 กัญญรัตน์ บรรพโต วัดวงษ์ภาศน์ อ่างทอง
465 รุ่งโรจน์ บุญช่วย วัดโคศุภราช อ่างทอง
466 คมกริช มิรัตนไพร น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
467 อุบล โกสุม วัดบ้านสร้าง อ่างทอง
468 ชลธิชา กลางบุรัมย์ หินกองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
469 อรวรินทร์ จันดีเทพ ราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ
470 ช่องมาตร จันทาเทพ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
471 จันทรา คำอินทร์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
472 มนตรี เกษีสังข์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
473 สุจิรา มะลิรัตน์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
474 บุญมา ศิริโส น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
475 นิติพงศ์ จันทะไพร น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
476 ภควัต โอวาท น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
477 สุริยา สาลี น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
478 วิรัตน์ ญาณะรมย์ บ้านคำโพธิ์โคกก่อง อุบลราชธานี
479 ธัญลักษณ์ ปรือปรัง วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง
480 ดวงทิพย์ ศรีใส น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
481 สาครรัตน์ กล้าหาญ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
482 ศศิธร พรหมฉิน มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
483 ปรมิน พิมพ์พันธ์ุ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
484 ปวีรัตน์ รุ่งเรืองศรี วัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบำรุง) อ่างทอง
485 ปรัชญา ปรางค์ทอง ริ้วหว้าวิทยาคม อ่างทอง
486 วัฒนา หิรัญโญภาส อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
487 ประวิทย์ พันธ์ศรี อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
488 เพ็ญศรี หลีแก้วสาย บ้านหนองถ้ำ อ่างทอง
489 สวัสดิ์ โภคเตชสกุล บ้านหนองถ้ำ อ่างทอง
490 มารตี เหมกุล บ้านหนองถ้ำ อ่างทอง
491 นวลนภา สุกรรณ อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
492 อุเทน คงเมือง อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง
493 เบญจวรรณ ระดับ วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี-เพิ่ม เกษมสุวรรณ) อ่างทอง
494 วรฤทัย สุขสำราญ วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี-เพิ่ม เกษมสุวรรณ) อ่างทอง
495 เกศินี วิสุทธิกุล บ้านคลองของ ระนอง
496 ศศิมา หอมหา วัดสุวรรณคีรี ระนอง
497 สุพรชัย วิลัยหอม หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
498 ภัทริน เล็บครุฑ วัดใหม่พรหมสุวรรณ ปราจีนบุรี
499 อัจฉราพร ไวยเวช หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
500 พลวัตร พัฒนิบูลย์ บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
501 วัชรพงษ์ สังวิบุตร บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
502 ปริยากร ลิ้มประยูร มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
503 ศิริลักษณ์ พรมภักดี มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
504 ญาณวรุตม์ ติระพัฒน์ บ้านบางริ้น ระนอง
505 ศศิกานต์ อุชชิน บ้านไร่นางาม เพชรบูรณ์
506 นิพนธ์ รอดทองดี เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
507 วรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
508 สุขศรี พลหาญ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
509 มารุต คุณารักษ์ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
510 ไชยวัฒน์ วิเชียรไชย นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
511 นิคม จันทะโสม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
512 สิทธิศักดิ์ นันภักดี บ้านดงกลาง ร้อยเอ็ด
513 ศักดิ์ชัย ประมะลิ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
514 ฐาปนี โสภาระ โนนชัยศรีวิทยา ร้อยเอ็ด
515 พิทักษ์ ปรักมาศ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
516 เอกรินทร์ ศรีผ่อง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
517 สุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
518 สุพจน์ จัตุโพธิ์ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
519 วัชระชัย คำพิชัย ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
520 วิไลพร เหมืองทอง หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
521 นันทิญา อัฒจักร หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
522 ศศิธร เดชภูมี หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
523 อำพร วิชัย หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
524 สมปอง ชัยภัย อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
525 จุฬาลักษณ์ วีรวงค์วิวัฒน์ อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
526 ประดิษฐ์ ญานะ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
527 วนัส พรมสว่าง คำนาดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
528 ศุภณัฐ รัตนแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
529 อภิชาติ นระศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
530 ธานุษิต นิวาสวงษ์ ชุมชนบ้านโพนเมือง ร้อยเอ็ด
531 ไพวัน ปาโส เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
532 ศุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์ เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
533 วุฒิชัย พันธะไชย เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
534 ศรายุทธ น้อยมิ่ง บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สุรินทร์
535 พิษณุ พิจารณ์ บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
536 เพชรี แก้วแกม บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
537 ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
538 สมฤดี สิ่วไธสง บ้านห้วยระหงส์ เพชรบูรณ์
539 อาธร หนูหมาด อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
540 วันชัย อาจหาญ อนุบาลบ้านด่าน ระนอง
541 ๊ณัฐวุฒิ เล็บครุฑ บ้านบุเสี้ยว ปราจีนบุรี
542 แปง โกดแสง พัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง ลำปาง
543 กัลลยา ไชยทำ บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร ปราจีนบุรี
544 ธนวรรธ สันติกาญจนพัฒน์ บ้านโหละหนุน พัทลุง
545 บุษบงค์ คล้ายจันทร์ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
546 บุญส่ง พุ่มบาน ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
547 สุวิมล รัตนพงศ์ รุ่งนภาพิทยา ระยอง
548 อุไรวรรณ สายศร รุ่งนภาพิทยา ระยอง
549 สมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ อนุบาลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
550 อรวรรณ วิใจเงิน ดอนไชยวิทยา ลำปาง
551 บัณฑิต ใจวนะ ดอนไชยวิทยา ลำปาง
552 รุ่งนภา อำมาตย์มนตรี บ้านหนองหอย ปราจีนบุรี
553 นงนุช โอบอ้อม บ้านคลองสิบสอง ปราจีนบุรี
554 ธิษณิน พจน์พัฒนพล กะทู้วิทยา ภูเก็ต
555 อนุพล จันทร์บุตร กะทู้วิทยา ภูเก็ต
556 ณัฏฐ์ชานันท์ ผลเกลี้ยง พิชัยรัตนาคาร ระนอง
557 รุจิรา พรหมกาล อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
558 มานิดา ซ้ายสุพรรณ บ้านดงใหญ่ อุดรธานี
559 สลาลี โรจน์สุวรรณ วัดโคกเลียบ ตรัง
560 มุทิตา อำพันกาญจน์ บ้านหาดทรายดำ ระนอง
561 มุกดา ภูมิพันธุ์ ท่าม่วงวิทยาคม ร้อยเอ็ด
562 ศุภานัน จิราวัสน์ บ้านทับลาน ปราจีนบุรี
563 ศดานันท์ รักราวี เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี
564 บังเอิญ ก้อนทอง ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
565 พึงจิต แพวิเศษ ท่าสะท้อนวิทยา สุราษฎร์ธานี
566 สายยนต์ เสือสูงเนิน โคกสลุงวิทยา ลพบุรี
567 กฤษณา ศลสกล โคกสลุงวิทยา ลพบุรี
568 มณัฐ กอบุตร วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่
569 จิตกร อาชะวะบูล หัวไผ่วิทยาคม สิงห์บุรี
570 นุชสรา ป้องขันธ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
571 เอกสิทธิ์ ปักกาเวสา อัสสัมชัญระยอง ระยอง
572 สายสมร ชื่นชม บ้านดงหวาย ร้อยเอ็ด
573 สุวิมล จิราทิวัฒนากุล อัสสัมชัญระยอง ระยอง
574 วีรยา ศรีชุมพล อัสสัมชัญระยอง ระยอง
575 กรรณิการ์ กิจเกตุก้อง อัสสัมชัญระยอง ระยอง
576 สุวาณีย์ สุทธิวิเศษ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
577 เนาวรัตน์ ภิญวัย อัสสัมชัญระยอง ระยอง
578 จิรฐา กิจเจริญ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
579 พิชญพัชร์ ทองขาว อัสสัมชัญระยอง ระยอง
580 จุฑามณี บนกระโทก อัสสัมชัญระยอง ระยอง
581 ปัทมา อังคประสาทชัย อัสสัมชัญระยอง ระยอง
582 พรฑิพา สุพรรณพายัพ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
583 มลิวัลย์ ยงพะวิสัย อัสสัมชัญระยอง ระยอง
584 ชุติกาญจน์ หว้าปราง อัสสัมชัญระยอง ระยอง
585 เกศราภรณ์ ประกอบผล อัสสัมชัญระยอง ระยอง
586 นงนุช วรเวช อัสสัมชัญระยอง ระยอง
587 นันทวัน มนต์ประสิทธิ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
588 นิภาวรรณ ศิริแก้ว อัสสัมชัญระยอง ระยอง
589 อนุสิทธิ์ แม่นยำ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
590 นิวัต ศักดิ์สิทธิ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
591 ปิยทิพย์ เชียงอุทัย อัสสัมชัญระยอง ระยอง
592 เขมจิรา ปลงไสว อัสสัมชัญระยอง ระยอง
593 ปรินยา ฟุ้งพิทักษ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
594 ละไม แบบกัน อัสสัมชัญระยอง ระยอง
595 เสาวลักษณ์ ฉัตรเงิน อัสสัมชัญระยอง ระยอง
596 ยุพาวดี ทองมา อัสสัมชัญระยอง ระยอง
597 ดวงจันทร์ สมคะเน อัสสัมชัญระยอง ระยอง
598 เต็มสิริ คูณสว่าง อัสสัมชัญระยอง ระยอง
599 พัฒนี สกุลช่างเสนาะ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
600 สุวิมล บูรณสมภพ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
601 พรเพ็ญ กะประโคน อัสสัมชัญระยอง ระยอง
602 ณินฑิตา บริบูรณ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
603 ประเคน รักเรียน อัสสัมชัญระยอง ระยอง
604 ธัญยธรณ์ ศรีประมงค์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
605 นัฐกานต์ โพธิ์พันธุ์ บ้านหนองนางเลิ้ง กาญจนบุรี
606 พัชมณ นวลนันตา อัสสัมชัญระยอง ระยอง
607 ณัฏฐา พัวพิสิฐ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
608 ฟาติมา ไชยเผือก อัสสัมชัญระยอง ระยอง
609 ฑาริกา บุญพันธ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
610 ปาริฉัตร กวดวงศ์ษา อัสสัมชัญระยอง ระยอง
611 บังอร แก้วมูล อัสสัมชัญระยอง ระยอง
612 อำพร เงินโต อัสสัมชัญระยอง ระยอง
613 เกรียงไกร คงเมือง อัสสัมชัญระยอง ระยอง
614 กันยารัตน์ แย้มกลิ่น อัสสัมชัญระยอง ระยอง
615 มณฑกาญจน์ สิทธิ์ชูรักษ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
616 ณัฐชยา วิเศษเกื้อกูล อัสสัมชัญระยอง ระยอง
617 รุ่งตวัน โพธิ์ไทร อัสสัมชัญระยอง ระยอง
618 ถนอมนวล เฉลิมกุล อัสสัมชัญระยอง ระยอง
619 กรปรียา คงแรง อัสสัมชัญระยอง ระยอง
620 จินดาภรณ์ อุปการ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
621 ประภาพันธุ์ ไชยศรี อัสสัมชัญระยอง ระยอง
622 สราวุธ ยงพะวิสัย อัสสัมชัญระยอง ระยอง
623 สุชาดา ฮั่นพิพัฒน์ วัดเขาแดง พัทลุง
624 กนกวรรณ ไชยศร อัสสัมชัญระยอง ระยอง
625 อัมพร เพิ่มสุข อัสสัมชัญระยอง ระยอง
626 ไพจิตร ชูศิริ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
627 อาตีกะฮ์ สำมะเนี๊ยะ บ้านป่าคาใหม่ ตาก
628 รจนา เดชพล ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
629 สมัย มณีจักร์ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
630 เอกลักษณ์ ต่อวงศ์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง
631 พรนภา พรสุวรรณ บ้านห้วยบง ตาก
632 มัทนา ขุนศรี นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์
633 ประพจน์ พ่อค้า นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์
634 ชยุต เครือมาลี พิชัยรัตนาคาร ระนอง
635 มนัสนันท์ นันตุ้ย เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำพูน
636 มนัส แก้วบท บ้านหินโง่น เพชรบูรณ์
637 กมลวรรณ พลโต ดรุณพัฒนา ลำพูน
638 กาญจนา แสงเงินไชย ดรุณพัฒนา ลำพูน
639 ภัทรภรณ์ รูปละออ ดรุณพัฒนา ลำพูน
640 ธฤต อนันต์ไชย เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำพูน
641 จิราพร อยู่สุข บ้านน้ำพุ เพชรบูรณ์
642 นูรียะห์ ดาโอะ บ้านคอลอตันหยง ปัตตานี
643 อารีย์ สนสาย บ้านน้ำพุ เพชรบูรณ์
644 พูลทรัพย์ สิงหกำ บ้านฝายนาแซง เพชรบูรณ์
645 สุดารัตน์ แร่นาค บ้านทับเบิกร่วมใจ เพชรบูรณ์
646 สำเนียง แก้วเพิ่ม บ้านน้ำพุ เพชรบูรณ์
647 นภัสสร พรมหาลา บ้านน้ำสร้าง เพชรบูรณ์
648 เกยูร สีมา บ้านน้ำพุ เพชรบูรณ์
649 จิราวรรณ์ แสงโท บ้านน้ำพุ เพชรบูรณ์
650 น้ำฝน วรพล บ้านน้ำพุ เพชรบูรณ์
651 สุพรรณิกา นาคน้อย บ้านหนองยาว เพชรบูรณ์
652 ชินวัฒน์ แซ่วื่อ ไทยราษฎร์คีรี ตาก
653 บุญสูง บุษบา บ้านน้ำทบ เลย
654 บุญสม หลอดสว่าง บ้านน้ำทบ เลย
655 สุรจิต ปิ่นทอง บ้านน้ำทบ เลย
656 ประสบ อุปรีที บ้านน้ำทบ เลย
657 ชัยณรงค์ แก้วชูใส บ้านทองหลาง ระนอง
658 จารุชา ธนัญชนกดุลธร อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) เพชรบูรณ์
659 ฉัตรชัย เชื้อกุลา อนุบาลชานุมาน อำนาจเจริญ
660 อรวรรณ ฤทธิสุนทร ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง พัทลุง
661 อภิญญา อาแพงพันธ์ บ้านนาบัว สกลนคร
662 วิมลมาศ นวลตาล บ้านหนองเล เพชรบูรณ์
663 นาวิน วิยาภรณ์ อรพินพิทยา ลำพูน
664 มธุรส ปานไกร เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
665 กรณิการ์ หยูอินทร์ วัดเกาะยาง พัทลุง
666 กุลยา อินพร เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
667 หนึ่งฤทัย บุญญาวงค์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
668 สมพร แซ่จัง เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
669 นางรัชนี มากแก้ว เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
670 เนตรนภา หน่อนาง เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
671 วิไลพร แถวภาพ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
672 วิษณุ ทองจันทร์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
673 วรทัศน์ สิงห์อำพล บ้านสะเดียง เพชรบูรณ์
674 นพรัตน์ รองหมื่น เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
675 ปาริชาติ สายทอง เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
676 พานิตย์ ธรรมเนียม บ้านวังมล เพชรบูรณ์
677 อวิกา ดิษฐ์สันเทียะ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
678 ดาวประกาย ตาลสุก เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
679 นาฏอนงค์ ตาลสุก วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
680 นันท์ชรพร เสวิสิทธิ์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
681 สิทธิพล แขวงแข่งขัน เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
682 ศิริกาญจน์ กองกี เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
683 เจษฎาพร ไสยมรรคา เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
684 ลัดดาวัลย์ ไพเราะ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
685 โสมศิริ รอนยุทธ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
686 นนทยา บุตรตรีสาน วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
687 จรัญญา อ่างคำ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
688 บุญมี มุคสิงห์ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
689 พรรนภา ประดับเชื้อ เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
690 พูนศักดิ์ วิปัสสา หฤทัยคริสเตียน เลย
691 ชาลินี เชื้อนันไชย บ้านหัวเมือง ลำปาง
692 พงษ์ดนัย มุ้ยพรม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
693 วารีรัตน์ เพียสุระ หฤทัยคริสเตียน เลย
694 สุชาดา ปงเทพ บ้านนาคต ลำปาง
695 ศิริพร เกตุพงษ์ บ้านหนองตากล้า กำแพงเพชร
696 เจนจิรา คำมิ่ง อนุบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
697 นารถฤมล ชั่งสิงห์ เจริญวิทยา อุตรดิตถ์
698 รจนา จันทร์ช่วง สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี
699 วสุมนี ใจไว สุนทรศึกษา ลำปาง
700 วรวัฒน์ หนูเนียม บ้านบางกุ้ง ระนอง
701 โสภิตา แซ่ตัน บ้านบางกุ้ง ระนอง
702 จามร วันชุลี บ้านหนองไม้แดง นครสวรรค์
703 จีรวรรณ นิลนวล วังพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณ์
704 รังสรรค์ ทองห่อ วังพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณ์
705 วิรัตน์ มนทอง บ้านหนองคล้า ปราจีนบุรี
706 อัษฎาวุธ โคสารคุณ ธันยธรณ์พิทยา ๒ อำนาจเจริญ
707 จิรัญญา ค้าโค ปากจาบวิทยา ชัยภูมิ
708 อัญรินทร์ พุฒินวพงศ์ บ้านแม่สลิด ตาก
709 ปิยะพร เพชรน้อย บุญยาทัตพลประสิทธิ์ กาฬสินธุ์
710 ปวีณา มหาพล บุญยาทัตพลประสิทธิ์ กาฬสินธุ์
711 เมวิกา บัวสุข บุญยาทัตพลประสิทธิ์ กาฬสินธุ์
712 จตุพล บุญปล้อง วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
713 พิษณุกร วงเวียน ธนรัตน์วิทยา ลำพูน
714 รุ่งทิวา สุดทางพนา ธนรัตน์วิทยา ลำพูน
715 ปิยะนุช โสภากุล ธนรัตน์วิทยา ลำพูน
716 พิมวิไล จีนทิม บ้านดง ลำพูน
717 ประภาพรรณ ลี้จินดา อุดมศิลป์(โพธิลังการ์มูลนิธิ) สิงห์บุรี
718 วิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ บ้านนาโหนด พัทลุง
719 ศรีสุดา เลิศสพุง วรราชวิทยา เลย
720 ธัญญลักษณ์ ภิญโญทรัพย์ วรราชวิทยา เลย
721 ธัญลักษณ์ จันลาศรี วรราชวิทยา เลย
722 นิภา ทองสุข วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
723 ลลิตตา ภักดีวานิช วัดบ้านม้า ลำพูน
724 พูลทรัพย์ สดทะวงษ์ บ้านหนองหัวช้าง ปราจีนบุรี
725 สุรศักดิ์ ศรีทน บ้านหนองหัวช้าง ปราจีนบุรี
726 ธีระวัฒน์ กองวงค์ บ้านสันติสุขสระแก้ว สกลนคร
727 ธนิตชาติ ทองมงคล บ้านสระสมิง อุบลราชธานี
728 เอกลักษณ์ ศรียาภัย อนุบาลควนขนุน พัทลุง
729 บุราภรณ์ ปัญญาสิม วรราชวิทยา เลย
730 ณาตยา ไชยศรียา วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
731 ทิพย์อาภา เพชรตีบ วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
732 กัลยา วุ่นบุญชู วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
733 นฤมล ทับไซย์ วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
734 ยุพิน บุญสนิท วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
735 ศกลวรรณ แสงศรี วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
736 อุมาภรณ์ ผิวยะกา ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
737 นิตยาพร เตี้ยวสกุล พิชัยรัตนาคาร ระนอง
738 ปณัฐดา เชิดธรรม ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
739 โชติกาญจน์ สอนสุภาพ วรราชวิทยา เลย
740 กฤษณา บัวระภา วรราชวิทยา เลย
741 กาญจนา มีศรีแก้ว วรราชวิทยา เลย
742 วรรณิษา ทุมก่ำ วรราชวิทยา เลย
743 รุ่งณภา ขุนอินทร์ วรราชวิทยา เลย
744 นิลวดี สงรักษ์ ชุมชนวัดสุวรรณรังษี นครศรีธรรมราช
745 เครือวัลย์ โพธิแท่น อนุบาลวังดิน ลำพูน
746 หนึ่งฤทัย ตันผา วรราชวิทยา เลย
747 อัจฉรา คะษาวงค์ อนุบาลนครพนม นครพนม
748 อรนุช เขียวเนตร บ้านซับน้อยพัฒนา เพชรบูรณ์
749 นิรัตน์ดา กรมไธสง พัชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
750 สุกัญญา วันฟั่น ชุมชนบ้านป่ามะม่วง ตาก
751 สุริยา สาลีเพ็ง อนุบาลนครพนม นครพนม
752 สุจีรา พิริยะประภากุล อุดมวิทยานุกูล ระยอง
753 วุฒิชัย ใจมูล วิทยาลัยเทคนิคตาก ตาก
754 ชญานิษ​ฐ​์ เพ็งหนู ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช
755 รสสุคนธ์ สุนทรมุนี อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) นครสวรรค์
756 ประหยัด อ่อนทุวงศ์ บ้านพะเด๊ะ ตาก
757 ดำรง วงค์ษาปัน บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
758 วราวรรณ ขันประกอบ วัดกระทุ่มแพ้ว ปราจีนบุรี
759 อารียา มงคล วัดกระทุ่มแพ้ว ปราจีนบุรี
760 หยาดพิรุณ ขุราษี บ้านละอุ่นใต้ ระนอง
761 เกศรินทร์ พิมคีรี บ้านหนองหมากแก้ว เลย
762 ชุตินันท์ คำเงิน แม่แป้นวิทยา ลำปาง
763 เจะอิมร่อน แจะแวมาแจ บ้านบ่อทราย พัทลุง
764 สรณะ จำรัสพงศ์เจริญ บ้านห้วยพลู ตาก
765 พรนิภา ประสพสงค์ บ้านห้วยปิง ลำพูน
766 นฤมล สวัสดิ์พัฒนาวงศ์ บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
767 พิเชษฐ์ บุญสุ บ้านห้วยแพ่ง ลำพูน
768 กชกร คัมภีร์ เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตาก
769 ยุพาพรรณ คุนากาศ ลำพูนพัฒนา ลำพูน
770 วรรณศิกา พรมมินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ตาก
771 วิจิตรา ปวนสิงห์ ลำพูนพัฒนา ลำพูน
772 กัลยารัตน์ ทะริยะ ลำพูนพัฒนา ลำพูน
773 อภิรมณ์ฤดี บุญปาน อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
774 ณรงค์ คชลี รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร พิจิตร
775 ประดิษฐ์ เจริญขำ บ้านคลองคล้า นครสวรรค์
776 อารียา ฤทธิ์กริชชัย บ้านหนองแขม ตาก
777 ประสาน บุตรโคตร บ้านช่องแคบ ตาก
778 อัครวัฒน์ พิมทอง เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
779 ธัญวลัย นงค์พรมมา บ้านหนองคล้า ปราจีนบุรี
780 เพยาว์ สายบุตร บ้านหว้านแกเจริญ อุบลราชธานี
781 สุริยันต์ สะท้าน บ้านนาอ่างคำ เลย
782 ประภาพร หล่อปัญญากิจการ บ้านคลองทราย เพชรบูรณ์
783 วิภาดา เชื้อบุญมี บ้านไฮตาก เลย
784 สุเทพ ใจหาญ สว่างวิทยา ตาก
785 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
786 ธวัลหทัย อภิรักษ์วรากร ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ระนอง
787 รุ่งอรุณ กาบบัว วัดวังสะแกง ลำพูน
788 จุฑาวัลย์ กินขุนทด บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) ตาก
789 กตณพล สอนไว ชลประทานผาแตก เชียงใหม่
790 นิรมล วัดนครใหญ่ บ้านนา ระนอง
791 กัญจน์ณัฏฐ์ ไชยสิทธิ์ บ้านไม้ตะเคียน ลำพูน
792 ณัฐพร ตาสุวรรณ์ บ้านนาไร่เดียว เพชรบูรณ์
793 ศศิประภา อินริราย ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ตาก
794 อรรถพล คำศรีแก้ว บ้านวังมน ลำพูน
795 สมเกียรติ์ ชูเมือง บ้านแม่พะยวบ ตาก
796 ศุภฤกษ์ ภู่ฤทธิ์ ชุมชนบ้านคลองลาน กำแพงเพชร
797 พรรณทิพา กฤษณสุวรรณ์ อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
798 ณัฐกฤตา จันสม ตรีมิตรวิทยา เชียงใหม่
799 ประพจน์ อุ่นวิเศษ กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร
800 ณรงค์ เสาป้อ บ้านแม่ตาว ตาก
801 สุรีพรรณ คำลือ บ้านม่วงชุม เพชรบูรณ์
802 ณาตยา ปัญญา ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 สกลนคร
803 อมรฤทธิ์ คำบู้ เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ตาก
804 ขวัญตา ชื่นตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย ลำพูน
805 บุริศร์ สุรินทร์ทอง บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ลำพูน
806 บุษกร คำสม อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
807 ธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
808 วิญญู ไชยทะ บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 สกลนคร
809 ณัฐธิดา รู้ทำนอง บ้านไทรงาม เพชรบูรณ์
810 สุพัตรา แพงมา บ้านหนองปกติ เลย
811 ศุภาดา อินอำคา บ้านหนองปกติ เลย
812 กังวาน สร้อยทอง ชุมชนบ้านพุเตย เพชรบูรณ์
813 บริรักษ์ เป็ดทอง วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
814 ดาวเรือง บุญไทย ร่มเกล้า ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
815 วินัย อึ่งป่อง ร่มเกล้า ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
816 สริมล พันธ์ุชาติ วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) อ่างทอง
817 จตุพร หรือตระกูล วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) อ่างทอง
818 กมลวรรณ พูนประพันธ์ วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) อ่างทอง
819 กนกพรรณ เชียงอินทร์ วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) อ่างทอง
820 ธีรารัตน์ จันทร์ผ่อง สว่างวิทยา ตาก
821 อภิรดา เคนพิทักษ์ ช้างมิ่งพิทยานุกูล สกลนคร
822 ศราวุฒิ ดำขำ ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
823 วาสิตา พรามนัส ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
824 ปิยะ สุวรรณเขตต์ บ้านโคกดินแดง สกลนคร
825 กิตติศักดิ์ วงษ์ธานี บ้านเนินพลับหวาน ชลบุรี
826 จุลดิศ ปั้นโฉม บ้านหนองสรวง เพชรบูรณ์
827 รสสุคนธ์ จำศักด์ บ้านนาโก เลย
828 อนิรุตย์ มีขวัญรัก อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี
829 สุพร มากคำ บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ลำพูน
830 สุภานี สุวรรณมิตร บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
831 ชวลิต อินทรพาณิชย์ บ้านพุทธรักษา สกลนคร
832 จิราพร ขุนจันทร์ วัดบ้านอิฐ อ่างทอง
833 วัชร เสนสม บ้านชูชาติ อำนาจเจริญ
834 พรพรรณ อุตหลุด บ้านหินแตก สกลนคร
835 อังคาร พึ่งผล หนองผือเทพนิมิต สกลนคร
836 อนุชตรา เดชป้องหา บ้านเจดีย์โคะ ตาก
837 ณัฐสรณ์ กลั่นหุ่น บ้านหนองจอก อุทัยธานี
838 สุพัตรา คำพลอย บ้านเจดีย์โคะ ตาก
839 อุบลรัตน์ ละมูลตรี บ้านเจดีย์โคะ ตาก
840 กานดา แพงขะ บ้านไทรทอง เพชรบูรณ์
841 เทอดภูมิ พันชัยภู บ้านคลองมะไฟ ปราจีนบุรี
842 ปาริชาติ ประภาเวชกุล บ้านภักดีแผ่นดิน สระแก้ว
843 พิณพานทอง จกัลยา บ้านภักดีแผ่นดิน สระแก้ว
844 คณิตถา ใจประเสริฐ บ้านภักดีแผ่นดิน สระแก้ว
845 สาลิกา โถชารี บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สกลนคร
846 สุริยา ตราชูนิต บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) เพชรบุรี
847 รุ่งพิชัย นาคำรอด วิชิตสงคราม ภูเก็ต
848 เด่นนภา คะอังกุ บ้านดอนคำ สกลนคร
849 ภควัต วงศ์ปัญญา ห้วยซวกคกเลาใต้ เลย
850 ศิริพร รุ่งเจริญ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
851 ภาคภูมิ เอี่ยมสอาด วัดแก้วกระจ่าง อ่างทอง
852 อภิชาติ ชัยชนะ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
853 ศศิรัตน์ อึ้งสกุล บ้านนาคำวิทยาคาร สกลนคร
854 สมจิตร ชัยบัง วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
855 กิตติ งามประยูร วัดสุนทรพิชิตาราม นครนายก
856 ยศนันต์ คำสกุล บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
857 ทวนทอง บุญชู ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ตาก
858 เกตน์นิภา อ้วนหินกอง อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) ประจวบคีรีขันธ์
859 พนมศิลป์ แสนเมือง ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
860 อัญชลี ธุรีสังข์ บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ สกลนคร
861 อนุสรณ์ ศรีรักษา บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก เลย
862 ภูวดล คำสงค์ ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
863 นิภา ชำนาญกิจ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
864 วราภรณ์ ชุมวงศ์ บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
865 ยุมนา ไชยเดช บ้านเจดีย์โคะ ตาก
866 ศิริประไพ ลาภา บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
867 นิตยา สิงห์ทองดา บ้านพระปรง ปราจีนบุรี
868 จินดา พิมล ถลางวิทยา ภูเก็ต
869 นางสาวปรวิศา ประชุมชัย บ้านขี้เหล็กคำเจริญ อุบลราชธานี
870 คชสีห์ จันทาสี บ้านนามนประชาสามัคคี สกลนคร
871 สุรชัย พรมปากดี ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
872 ดรุณี วีระพรรณ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
873 นิลกร สุมาตรา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
874 ชอบ ปิ่นทะเล บ้านหินเทิน ปราจีนบุรี
875 ประไพ ไพโสภา บ้านภูตะคาม สกลนคร
876 ประเสริฐ ฟักสอาด อนุบาลวัดบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
877 อมรรัตน์ เกตุแก้ว วิชิตสงคราม ภูเก็ต
878 สุเกียรติ สุจิมงคล บ้านไร่ทาม เลย
879 เฟื่องฟ้า คำเรืองศรี บ้านคลองสิบสอง ปราจีนบุรี
880 อรุณี สิริเสมอภาค บ้านม่าหนิก ภูเก็ต
881 กิตติพงษ์ นิยมเอื้อ วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
882 รัธพล แสงประพาฬ วัดเซิงหวาย(ประชารัฐอุทิศ) อ่างทอง
883 ปวีณา เพ่งพิศ บ้านขามศึกษาคาร สุรินทร์
884 ศักดิ์สิทธิ์ เอกวงษ์ รร.เทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด
885 อารม พรหมรักษ์ สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา
886 ปรารถนา เหรียญสยาม บ้าน กม.2 เพชรบูรณ์
887 ภาณิศรา จันทะโชติ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
888 จันทิมา อำมโภช วัดทางพระ อ่างทอง
889 อานนท์ กาสุริย์ บ้านนาบัว สกลนคร
890 เมธินี แซ่เตียว อนุบาลตาก ตาก
891 สุภาพรรณ ขาววิลาศ บ้านกล้อทอ ตาก
892 รัตนา ถกลบูชา บ้านยะพอ ตาก
893 ชัยพงษ์ ขัดวิลาศ บ้านนุเซะโปล้ ตาก
894 จีรทรปต์ ศรีภักดี บ้านบางทอง ภูเก็ต
895 อุไรวรรณ วงระคร พีระวิทยา สระบุรี
896 มาลี ทรงเกตุกุล ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
897 ศิริภรณ์ เยาวพันธ์ ชุมชนบ้านปากห้วย เลย
898 ธีรภรณ์ เกตุหลู้ วัดวังสัมพันธ์ อุตรดิตถ์
899 อรสา ขันสิงหา ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
900 ฐิติมา อินทร์ธูป วัดพรหมประสิทธิ์ ปราจีนบุรี
901 กฤษณะ สุขลี แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
902 ิอาทิตย์ แสงเจริญ บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' ภูเก็ต
903 จิรศักดิ์ วารีศรี บ้านนาไร่เดียว เพชรบูรณ์
904 อารัญดา วรรณชิต บ้านบางคู ภูเก็ต
905 สมจิตร วงษ์อิน ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
906 อมร รอดเพ็ง วิทยาสาธิต ภูเก็ต
907 ภาวนา ไชยทำ บ้านหินเทิน ปราจีนบุรี
908 เกษราภรณ์ เดือนแรม ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) อ่างทอง
909 สาลี แก่นกลาง บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
910 สมชาย เรืองไร่โคก บ้านเขาไม้แก้ว ปราจีนบุรี
911 สุนทร คำเพ็ชร์ บ้านปากคลองบางกระดาน ปราจีนบุรี
912 วันเพ็ญ ธนูปกรณ์ บ้านบุพราหมณ์ ปราจีนบุรี
913 วิไลวรรณ พรไธสง บ้านบุพราหมณ์ ปราจีนบุรี
914 ณัฎฐิยานุช เหนียวบุบผา บ้านบุพราหมณ์ ปราจีนบุรี
915 ฝนทอง เย็นที บ้านบุพราหมณ์ ปราจีนบุรี
916 วาสนา รัตนะ บ้านบุพราหมณ์ ปราจีนบุรี
917 กฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ บ้านโคกสามัคคี สกลนคร
918 ธาริต เหล่าธรรมทีป บ้านบุพราหมณ์ ปราจีนบุรี
919 มนตรี อารีราษฎร์ บ้านบางคู ภูเก็ต
920 ซารีนา เสาโป๊ะ ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
921 เอนก ดีมี อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
922 ปฐวีกานต์ ปริธรรมมัง วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
923 อัจฉราพรรณ ประวันเน กุตาไก้วิทยาคม นครพนม
924 ปรัตถกร ชัยบุรินทร์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
925 พิเชษฐ์ ฮวดคันทะ ประชารัฐศึกษา กาฬสินธุ์
926 ทับทิม ปัญญาเมธีวรกุล บ้านกล้อทอ ตาก
927 ปิ่นวดี สังข์นาค ทับยายเชียงวิทยา พิษณุโลก
928 จีระศักดิ์ แสนใส บ้านเจดีย์โคะ ตาก
929 วันเพ็ญ สุ่มแก้ว วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) สุโขทัย
930 บัณฑิตา บุญทศ บ้านกล้อทอ ตาก
931 พัชชาภา ย้อยศิริ บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' ภูเก็ต
932 ณัฏฐชัย ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
933 สมัย ทองงาม วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
934 รัฐมล ผาวันดี วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
935 รัฐสยาม วงษ์จันทะ วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นครพนม
936 อารีย์ แก้วก่า อนุบาลพรรณานิคม สกลนคร
937 นิภาภรณ์ สุขประสาร บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สกลนคร
938 ทนงศักดิ์ เมืองแสน อนุบาลพรรณานิคม สกลนคร
939 ปนัดดา เรืองสวัสดิ์ บ้านโคกไม้ล้ม สกลนคร
940 อดิเทพ คงคาช่วย วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) เพชรบุรี
941 เนาวรัตน์ ฉิมประเสริฐ ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
942 วรวุฒิ ศรัมะโรง เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
943 กิตติพงค์ ผอมสวัสดิ์ เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
944 กุสุมา นุภาสันต์ บางจานวิทยา เพชรบุรี
945 จิตสุภา พลอยมี บางจานวิทยา เพชรบุรี
946 ณัชดากรณ์ รอดแก้ว บ้านสะปำ 'มงคลวิทยา' ภูเก็ต
947 จิตรตรา ทิวาพัฒน์ อนุบาลณิชากรบัณฑิต สกลนคร
948 กฤษณะ ถาบุตร ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
949 สุวรรณนา สาผุยทำ อนุบาลณิชากรบัณฑิต สกลนคร
950 ศุภวัฒน์ มูลเมือง บ้านฮ่องกอม่วง ลำพูน
951 ชลอรัตน์ โลแพทย์ บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) ปราจีนบุรี
952 พิชิต คำพลงาม วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
953 อัญชลี งามขำ วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
954 อำนาจ เพลาะกระโทก วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
955 ปิติพร ขจรโมทย์ วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
956 ธิตาพร สุรวิทย์ วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
957 อำนาจ ทัศนา วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
958 เสาวภา ถันทอง บ้านกระแชงใหญ่ ศรีสะเกษ
959 สมศักดิ์ ธรรมโม ท่าจำปาวิทยา นครพนม
960 บุญเกิด พันศรี ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
961 วาสนา มณฑาลพ ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
962 ปัศณี เทียบไธสง ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
963 สุริยา บัวหอม ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
964 สมพร เชื้อสุภา นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สกลนคร
965 พัฒน์ชรินทร์ ฮาบสุวรรณ์ บะฮีวิทยาคม สกลนคร
966 สุลาวรรณ์ วงษา บ้านหนองชุมแสง เพชรบูรณ์
967 อุมาพร ฤทธิพัฒน์ เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
968 สายฟ้า เครือพานิชย์ วิชิตสงคราม ภูเก็ต
969 เกวรินทร์ มีสิงห์ บ้านหนองชุมแสง เพชรบูรณ์
970 นัยนา สามลทา บ้านหนองชุมแสง เพชรบูรณ์
971 อัครพงศ์ สุจริต ผาเทิบวิทยา มุกดาหาร
972 รจนา สงค์สอน บ้านหนองเดิ่นดอนขาว สกลนคร
973 ฑิมพิกา เขียวโฮม บ้านหนองเดิ่นดอนขาว สกลนคร
974 สุนันทิยา พรหมมาตย์ บ้านหนองเดิ่นดอนขาว สกลนคร
975 จารุวรรณ แสงโคตร เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
976 ณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์ บ้านแม่เทย ลำพูน
977 พรพรรณ หาญคำ บ้านหนองท่มท่ากระดัน สกลนคร
978 อุไรภรณ์ หามวงค์ บ้านบ่อแดง สกลนคร
979 กมลวรรณ จังตระกูล อุเทนพัฒนา นครพนม
980 อังคณา ชาหลา บ้านอากาศ สกลนคร
981 ราเมศ วิเศษวงษา บ้านสวนเมี่ยง พิษณุโลก
982 ใกล้รุ่ง สุวรรณ์โรจน์รุ่ง วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) เพชรบุรี
983 ชนินทร์พร จันทร์แก้ว เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
984 นิภาพร เพชรอำไพ บ้านแก่งหินปูน เพชรบูรณ์
985 วิชาญ บัณฑต บ้านนาอวนน้อย สกลนคร
986 ปิติยวัฒน์ พิชัยคำ บ้านโคกกลาง สกลนคร
987 ณฐิพงศ์ อินทร์อักษร บ้านเนินทราย พัทลุง
988 ศญามล เศรษฐาไชย บ้านนาถ่อน สกลนคร
989 ภัทราวดี อุปทุม บ้านหนองท่มท่ากระดัน สกลนคร
990 บรรจง กายนาคา บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) เพชรบุรี
991 ธีราภัทร ธนโชคดี นครพนมวิทยาคม นครพนม
992 อุไรวรรณ ศรีสุระ นครนายกวิทยาคม นครนายก
993 ธราบุญ คูจินดา สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา บึงกาฬ
994 นภาพร วิเวกวินย์ นารีนุกูล อุบลราชธานี
995 ศาศวัต คุณชื่น คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
996 วราภรณ์ หะไว บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
997 ดารุณี มุงคุณ ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน) สกลนคร
998 ไลลา นุ้ยโส๊ะ เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
999 ร่วมฤดี วาสรส บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ เพชรบูรณ์
1000 จุรี ปริญญาศรีเศวต บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ เพชรบูรณ์
1001 วชิราวุธ ปายนพรม บ้านหนองเดิ่นดอนขาว สกลนคร
1002 ณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ บ้านกะหลิม ภูเก็ต
1003 ธัญญลักษณ์ ยุบลแมน บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
1004 เพ็ญวิภา มากเมือง วัดน้ำคบ พิษณุโลก
1005 สมเกียรติ ศรีบุญลือ บ้านห้วยทราย สกลนคร
1006 สมเกียรติ มั่นดี วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1007 สุพัฒน์ วงศ์วันดี บ้านบาก2 มุกดาหาร
1008 ศิริรัตน์ อ่อนน้อมดี บ้านบึงกระจับ เพชรบูรณ์
1009 ณกรณ์ จันทะบุตร บ้านห้วยขอบห้วยเหียม เลย
1010 สมเกียรติ บุตรโยจันโท บ้านห้วยพิชัย เลย
1011 วีรวัฒน์ ศรีเทียวไทย บ้านโนนสวรรค์ สกลนคร
1012 สุภัทรา ศรีเจริญ บ้านห้วยตาด เลย
1013 ธัญย์ญาธิป ฟองจางวาง เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
1014 สมจิต หล้าสอด แม่สอด ตาก
1015 อารีม๊ะ โอรพันธุ์ สตรีระนอง ระนอง
1016 สุรัตนา นามเสาร์ บ้านหนองไฮ สกลนคร
1017 กังสดาล ศิริชมภู บ้านน้อยจอมศรี สกลนคร
1018 เจริญศักดิ์ อาจวิชัย เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร
1019 นภัสวรรณ หยุ่นตระกูล ชุมชนวัดบ้านดง พิษณุโลก
1020 มูหัมหมัด หมีนหลี ราชประชานุเคราะห์ 43 สงขลา
1021 นพดา น้อยคำสิงห์ บ้านยอดชาดวิทยา นครพนม
1022 วนิดา บุญนาค บ้านแก่งหินปูน เพชรบูรณ์
1023 สุปาณี เรียงรัตน์ มุกดาหาร มุกดาหาร
1024 นวรัตน์ ประเสริฐสังข์ บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สกลนคร
1025 วิจิตร์ เวชสิทธิ์ เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
1026 ฤทัยชนก แก้วคง ชุมชนวัดเชิงแส สงขลา
1027 วรรณชนะ โสภาบุตร วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี
1028 ฉัตรณิชารีย์ กลิ่นหอม ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1029 นิชา ในไพศาล ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1030 วิระพล ทองจรัส แวงพิทยาคม สกลนคร
1031 อุไรวรรณ สามารถ วัดสุวรรณคีรีเขต ภูเก็ต
1032 เพ็ญนภา สัพโส บะฮีวิทยาคม สกลนคร
1033 พวงทอง ศรีประภา บะฮีวิทยาคม สกลนคร
1034 มณฑาทิพย์ โศลจิตร์ บ้านหนองยาง สระแก้ว
1035 ทักษิณ คณารูป บ้านนาพะเนียงออ อุบลราชธานี
1036 รัตตยา ม้าวมงคล บ้านไร่นาดี สกลนคร
1037 รุ่งทิวา บุญทา รวมไทยพัฒนา 4 ตาก
1038 ณัฐเดช จันทรผัน บ้านยอดชาดวิทยา นครพนม
1039 สรรพวุธ แก้วล้วน บ้านตาดภูวง สกลนคร
1040 พิชามญชุ์ สว่างพราว บ้านโตนดน้อย เพชรบุรี
1041 เบ็ญจา ศรสาลี บ้านบ่อรัง เพชรบูรณ์
1042 นันท์นภัส ธุรารัตน์ อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
1043 อรุณลักษณ์ วงศ์กาฬสินธุ์ บ้านไร่นาดี สกลนคร
1044 นุชจรินทร์ โพธิ์เงิน ศึกษาพิเศษชัยนาท ชัยนาท
1045 จินตนา ช่วยเรือง วิเชียรมาตุ 2 ตรัง
1046 อัสนี ปวงสันเทียะ บ้านรวมทรัพย์ เพชรบูรณ์
1047 ธนกร​ มณี​ม​รก​ฏ​ ห้วยทรายประชาสรรค์ เพชรบุรี
1048 สุขุมาภรณ์ จันทนา ร่มเกล้า สระแก้ว
1049 กฤตภาส เทิบจันทึก ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ เชียงใหม่
1050 วายุพักต์ เหมือดเขื่อนขันธ์ บ้านโคกดินแดง สกลนคร
1051 สมปอง อุดมลาภ บ้านโคกดินแดง สกลนคร
1052 อรณี มาปา บ้านสันป่าไร่ ตาก
1053 รัตนา แปโค บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สกลนคร
1054 ศศิภัทร จากยางโทน บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) พิษณุโลก
1055 พิศาล กลิ่นเพชร บ้านเชิงทะเล ภูเก็ต
1056 วารุณี รักษาภักดี บ้านอูบมุง อุดรธานี
1057 วชิรวิชญ์ คุ้มพงศ์โชติกุล วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) เพชรบุรี
1058 นนัฐศิริ แก้วแจ้ง วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) เพชรบุรี
1059 นพดล พิมพะจักร์ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา นราธิวาส
1060 อภัสรา วงศรีจันทร บ้านหนองบัวบาน สกลนคร
1061 สุภาพร ดวงกระโทก วัดโคนอน กรุงเทพมหานคร
1062 สุพัฒน์ หงสไกร เทพผดุงศิษย์ศึกษา กำแพงเพชร
1063 ทิวากร พรหมบุตร บ้านลุงปุง สุรินทร์
1064 ณัฐพร แก้วเอียด บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สกลนคร
1065 นภาลัย อุมาสะ วัดศรีสุนทร ภูเก็ต
1066 เพลินทิพย์ บุญเกื้อ วัดศรีสุนทร ภูเก็ต
1067 ประกัน ซิ้มประเสริฐ บ้านคลองมะนาว สระแก้ว
1068 กวิสรา ศรีไชย บ้านนาบัว สกลนคร
1069 อาดินา หมาดทิ้ง เกาะมะพร้าว ภูเก็ต
1070 หนึ่งฤทัย สมนึกตน บ้านคลองมะนาว สระแก้ว
1071 สุภาวินีย์ จันทร์แจ่ม บ้านนางรอง กระบี่
1072 กฤษณะ คำพวง เกาะมะพร้าว ภูเก็ต
1073 ทัศชณีย์ พันธุโคตร บ้านทุ่งเชือก สกลนคร
1074 วิลาวัณย์ ทองยอด ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1075 สุวิทย์ ปิยะราษฎร์ บ้านกุศกร อุบลราชธานี
1076 ณัฏฐพร ชนะมาร หนองหลวงวิทยานุกูล สกลนคร
1077 วุฒิชัย วงษ์นารี บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
1078 วรันธร ณ หนองคาย บ้านค้อโพนสวางยางชุม สกลนคร
1079 ชัญญานุช หวังโสะ บ้านแหลม ตรัง
1080 นพพร ไกรศรี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
1081 สุทธิกาณฑ์ ปัญญา นาแก้วพิทยาคม สกลนคร
1082 พิษณุวัฒน์ เสาร์แดน บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) แพร่
1083 วราภรณ์ ภู่ทอง บ้านป่าคลอก ภูเก็ต
1084 นิพนธ์ เคี่ยมการ บูรณะรำลึก ตรัง
1085 สมโภช ทองสัมฤทธิ์ หงษ์หยกบำรุง ภูเก็ต
1086 ศรีวิศาล สารพร บ้านโคกวัดใหม่ ภูเก็ต
1087 เชาวลิต ชูวงษ์ บ้านกะหลิม ภูเก็ต
1088 วีระชัย ทองหล่อ บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) เพชรบูรณ์
1089 โชติพัฒน์ กันพูล บ้านหนองปรือ สระแก้ว
1090 สุภาภรณ์ น้อยทรงค์ บ้านบาก2 มุกดาหาร
1091 อภิญญา แก้วศรีทอง ราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต
1092 วัชราพร พระสลัก เมธาศึกษา สกลนคร
1093 เฟื่องภิรมย์ ไชยหมาน วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
1094 อภิกัญญา จันทร์อ่อน เมธาศึกษา สกลนคร
1095 วรรณภา เสนจันทร์ฒิไชย บ้านอุ่มไผ่ นครพนม
1096 นงค์นิด ณ ถลาง ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต
1097 พัชรี รวงสง่า ชุมชนบ้านโภชน์ เพชรบูรณ์
1098 วุทธิ์ ดีอุดม ชุมชนบ้านโภชน์ เพชรบูรณ์
1099 เทพประสิทธิ์ ชัยปัญญา บ้านบ่อรัง เพชรบูรณ์
1100 จิรวรรณ เดชทองคำ ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง
1101 พลรัตน์ ราชวงค์ บ้านกุดเรือ สกลนคร
1102 นพดล วิญญาสุข โคกเลาะวิทยาคาร สกลนคร
1103 วิภารัตน์ สิโรรส รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช
1104 จิตรพร อัศวาวุฒิ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
1105 ศิริพัฒน์ ณ นคร ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต
1106 ธนวัฒน์ ด้วงเสน ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต
1107 วรุฒ เจริญสุข บ้านเนินขวาง พิจิตร
1108 รังสิมา ชัยพราม วัดศรีรัตนาราม ตรัง
1109 ยุภาพร วงค์สุภา บ้านถ้ำเต่า สกลนคร
1110 ปิติศักดิ์ เสวาภพ บ้านถ้ำเต่า สกลนคร
1111 ภาณุพงศ์ จินะทอง บ้านฉลอง ภูเก็ต
1112 กนกวดี ไตรคำ บ้านหนองหอยคันปลาเข็งไผ่ยาว สกลนคร
1113 ปรียนุช อารมณ์สวะ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
1114 มาลาทอง เป้งคำภา บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม สกลนคร
1115 ศศิธร ทองเนื้ออ่อน วัดศรีรัตนาราม ตรัง
1116 ชิงชัย แสนโยธะกะ บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม
1117 ปิยวรรณ บุญรักษ์ บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม
1118 สุติมา ประเสริฐ บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม
1119 ฐิตินาฏ สิงสกล บ้านบ่อรัง เพชรบูรณ์
1120 สุเมธ นามคันไชย คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
1121 สุริยา สินชุม รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร อุบลราชธานี
1122 วิจิตรา ดำชุม หงษ์หยกบำรุง ภูเก็ต
1123 สุวิทย์ แก้วก่า บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สกลนคร
1124 นงค์รักษ์ ไตรยขันธ์ บ้านทุ่งปลากัด สกลนคร
1125 ชะนันฐา นาคสนิท วัดเทพกระษัตรี ภูเก็ต
1126 จุฑาวดี คิดถูก ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1127 พรพิมล ทองสกุล ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1128 อัตติญา ทรายทอง ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1129 อุมาภรณ์ ละอองจินดา ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1130 อุษณีย์ ศราคนี ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1131 สิริกุล ร่วมสกุล ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1132 ศศิ มีเอียด ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1133 แพรรุลี ถิ่นเกาะยาว ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1134 เรวดี ฤทธี รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
1135 อลงกรณ์​ ถนอมวงศ์​ อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว
1136 กัญญา สายสุด อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว
1137 พรมณี พันธ์สวัสดิ์ อุดมวิทย์ มุกดาหาร
1138 ฟ้าภวิกา ขอบเขต คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
1139 ชยานันต์ พรมแดง วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' กาญจนบุรี
1140 นิษฐา แปลงกาย นครนายกวิทยาคม นครนายก
1141 เขษมศักดิ์ นครินทร์ อนุบาลพังงา พังงา
1142 เอกทัศน์ มูลมณี โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
1143 จีระพงษ์ สุราฤทธิ์ อนุบาลพรวิรุฬห์ กาฬสินธุ์
1144 ขวัญฤทัย เกื้อคง บ้านฉางหลาง ตรัง
1145 ณรงค์ฤทธิ์ แสงสุริยา ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
1146 ธิดารัตน์ ทองสลัก บ้านวังลำ ตรัง
1147 ภีรดา มานันตพงศ์ บ้านวังลำ ตรัง
1148 ชาคริต เนียมเรือง ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
1149 ชลิดา สุคนธ์ ทุ่งโพวิทยา อุทัยธานี
1150 สุพิชา คณาโจด หัวงัววิทยาคาร กาฬสินธุ์
1151 ภัคค์พิมล มณีธนโรจน์ บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม สกลนคร
1152 วีรยุทธ์ เกาะกลาง บ้านลำภูรา ตรัง
1153 เพ็ญอนงค์ อ้นเวียง บ้านโคกเจริญ เพชรบูรณ์
1154 พิทยาภรณ์ สิทธิสงวนไทย นครนายกวิทยาคม นครนายก
1155 ประวิทย์ ขุนหาญ นครนายกวิทยาคม นครนายก
1156 ประจวบ อรรคสังข์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
1157 ลลิตา โพภา วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
1158 ทรงวุฒิ ทศไกร บ้านท่าข้าม สระแก้ว
1159 ดารารัตน์ ศรีณวัฒน์ วิเชียรมาตุ ตรัง
1160 จรัสศรี พรหมสวัสดิ์ บ้านทรายทอง ชุมพร
1161 กฤตยา คำพิลา ชุมชนบ้านนาบอน เลย
1162 ไพจิตร คิดโสดา บ้านเสาวัด สกลนคร
1163 ชีวพล เครือใจวัง มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
1164 อนุสรา ศรีอ่อน วัดนานอน ตรัง
1165 อัมพร เสนา เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1166 บุญชู เครื่องกลาง อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เลย
1167 จิราวรรณ พันสะอาด ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
1168 นุชรี อ่อนรู้ที่ บ้านบางคราม ตรัง
1169 กมลชนก เขตตะเคียน วัดไทรทอง ตรัง
1170 ณัฐรานี สุดตะนา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1171 วรรณี โคกกระชาย นครนายกวิทยาคม นครนายก
1172 วิทวัส พิสิฐจำนง สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง
1173 ชัชณี คิดสร้าง ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
1174 รพินทร์ ไชยสงคราม บ้านหนองบัว ตรัง
1175 แน่งน้อย วงค์ตาทำ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
1176 ไชยา จารีย์ บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) เพชรบุรี
1177 สมบัติ โททุมพล บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา สกลนคร
1178 นายชวนากร ลาภอุดมศักดา บ้านหนองลาด สกลนคร
1179 เมลดา สมณะรัชกร ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
1180 ควรคิด สินสวัสดิ์ หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
1181 จิราภรณ์ เที่ยงธรรม ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตรัง
1182 วิริยา เศษวิชัย ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตรัง
1183 เกียรติศักดิ์ พลเดช ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตรัง
1184 ดำรง ช่วยเรือง วิเชียรมาตุ 2 ตรัง
1185 มาริสา สงบดี บ้านทุ่งต่อ ตรัง
1186 จิตธนา รูปคม ค้อวิทยาคม นครพนม
1187 อรุณ มันอาษา ค้อวิทยาคม นครพนม
1188 นพวงศ์ พลโลก นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
1189 ศตวรรธ ไกกาศ บ้านดงบากโนนสวรรค์ อุดรธานี
1190 อุมารินทร์ ฉิวน้อย วัดคีรีวิหาร ตรัง
1191 ณภัทร คนขยัน พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กาฬสินธุ์
1192 อภาภรณ์ วรรณสวัสดิ์ ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์
1193 สาโรจน์ ชำนาญกิจ ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์
1194 ปฎิมาพร พูลศิริ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
1195 ไกรนรา หมวดทอง บ้านบางด้วน ตรัง
1196 ผ่องพรรณ ทิศรีชัย บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย กำแพงเพชร
1197 ชลทิตย์ คนเที่ยง บ้านแม่เย็น ลำปาง
1198 หทัยกาญจน์ ยานสว่าง ประชารัฐพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
1199 ปรีดา สิทธิศักดิ์ บ้านหนองยวน ตรัง
1200 ทิวา คะมะ บ้านหนองกินเพล อุบลราชธานี
1201 ฤวลีย์ มณีรัตน์ หาดสำราญวิทยาคม ตรัง
1202 ศุภกาญจน์ วิริยกิจวิบูลย์ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1203 กานดาภา ญาณะศร วัดเหมืองง่า ลำพูน
1204 ฟารีดา ศรัทธากาล ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1205 สุพิศ สักจันทร์ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1206 พัชราภรณ์ ยี่สิ้น ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1207 ปรียาภรณ์ ปรียาภรณ์ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1208 ไพศาล ประสารการ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต
1209 เธียรธีรา ขุนชำนาญ หาดสำราญวิทยาคม ตรัง
1210 นรินทร์ธารา จันงาม บ้านนาเก็น อุดรธานี
1211 ปัทมา พงศ์วริศโสภณ บ้านป่าเหว ลำปาง
1212 นันทวัน ประสมทรัพย์ บ้านดอนขุนห้วย เพชรบุรี
1213 ตรัย กาไว บ้านน้ำจำ ลำปาง
1214 ชวนพิศ แสงสวย อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
1215 เทียรทอง นามทมาตย์ บ้านโหมนสงเคราะห์ กาฬสินธุ์
1216 ภาณุพงศ์ สมอชัย บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
1217 สตรีรัตน์ ใจแก้ว บ้านนาดี อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
1218 มิตร บิลโส๊ะ บ้านควน สงขลา
1219 เนทิตา สมนึก ชุมชนบ้านยูโย ปัตตานี
1220 ปนัสยา ยางธิสาร บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สกลนคร
1221 อัจฉริกา นิติพงศ์สกุล ปัญญาวิทย์ ตรัง
1222 พนัชกร รัตพันธ์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
1223 สุมนมาลย์ นาคจันทร์ บ้านเพชรนิยม กำแพงเพชร
1224 ศิริลักษณ์ ง่าวจา บ้านเพชรนิยม กำแพงเพชร
1225 จิราวรรณ คงยิ้ม บ้านดุหุน ตรัง
1226 สำอางค์ วงษ์วัง ปัญญาวิทย์ ตรัง
1227 อนงลักษณ์ แก้วเจือ บ้านดุหุน ตรัง
1228 อมราพร พรหมเอาะ นาค้อวิทยาคม กาฬสินธุ์
1229 สกัญญา ตลึงจิตร เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
1230 วรรณา ดวงดาว ปัญญาวิทย์ ตรัง
1231 สุรีย์พร รุ่งกำจัด วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
1232 จามจุรี เป็งมา มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี
1233 สาวิตรี สารักษ์ วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) เพชรบุรี
1234 สุธาสินี กระมุท ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ชุมพร
1235 ปวีณา ยินดี คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
1236 ลลิตา เซ่งหยี ปัญญาวิทย์ ตรัง
1237 ศิรินภา ปัญญามณี อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ กำแพงเพชร
1238 มาลินี อภัยภักดิ์ อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ กำแพงเพชร
1239 อรอุมา เกิดวุฒิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
1240 ศรเพชร มุขดี อนุบาลวังเหนือ ลำปาง
1241 บัณฑิต จันทะมุด บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) อุบลราชธานี
1242 กีรติกานต์ ศรีดอกไม้ คำโพนทองราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
1243 สุภาพร แก้วบุบผา บ้านควน สงขลา
1244 ปนัดดา สิงหกุล วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) เพชรบุรี
1245 สุภารัตน์ ภูช่างทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
1246 เบจพัฒน์ เสพสวัสดิ์ วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม
1247 อัจฉราวรรณ จิราพงศ์ บ้านหนองลาน พิษณุโลก
1248 ขวัญชัย ศรีช่วง บ้านหนองเรือ ชุมพร
1249 กนกดารินทร์ คะอังกุ คำม่วง กาฬสินธุ์
1250 รัตนา เกิดคง ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
1251 พัชโรจน์ พัชรพจนากรณ์ บ้านยางน้ำกลัดใต้ เพชรบุรี
1252 กุลธรา สกุลทิพย์แท้ บ้านหนองหมอ ตรัง
1253 เศวตฉัตร ศักดิ์ดี บ้านก่อ ลำปาง
1254 ศิริขวัญ วงศ์วิทย์ อนุบาลห้างฉัตร ลำปาง
1255 ยุพราศรี ใจคำ บ้านก่อ ลำปาง
1256 สุภาพร มีธรรม บ้านก่อ ลำปาง
1257 ญาณภัทร สมจิตร บ้านก่อ ลำปาง
1258 ศิรินภา วงศ์เทพ บ้านก่อ ลำปาง
1259 นิภาพร เกียรติเจริญสุข วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
1260 สุวัลลี ทองเอียบ บ้านหินคอกควาย ตรัง
1261 รณยุทธ์ จำปาหาร หนองกุงศรีวิทยาคม กาฬสินธุ์
1262 ทัศนีย์ หม้อทอง บ้านยางน้ำกลัดใต้ เพชรบุรี
1263 ทศพร สิงห์แก้ว บ้านหนองนาว ลำปาง
1264 อภิญญา ขวัญแก้ว วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
1265 อมรรัตน์ เรียมแสน นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม
1266 ยุรดา เดชศรี บ้านปากคลองลาน กำแพงเพชร
1267 ณัฐนิชา วังนิล วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
1268 เจริญฤทธิ์ สมบัติทอง วัดหนองเป็ด ตรัง
1269 สุวิมล บุญเสงี่ยม วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
1270 นาตยา ม่วงไหมทอง วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
1271 นเรศ สมป่าสัก วัดช้างค้ำ ลำพูน
1272 ศศิธร ทอมสัน ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1273 ขวัญชัย แสนขาว คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
1274 อาณดา พรหมอินทร์ อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว
1275 พูลผล เหล่านายอ บ้านนากระเดา กาฬสินธุ์
1276 เจนจิรา เบญจวชิรเชิด บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี
1277 สุจิตรา ล่องลม บ้านหัวถนน ชุมพร
1278 อธิศทัศน์ ภูสง่า หนองโนวิทยา กาฬสินธุ์
1279 ประภัสสร ใหลอุดี นางัวราษฎร์รังสรรค์ นครพนม
1280 ปาลิตา กลิ่นจันทร์ บ้านหุบกะพง เพชรบุรี
1281 วราพร เกิดกิ่ง หนองจอกวิทยา เพชรบุรี
1282 ฐิติกร บุตรเลิศ หนองจอกวิทยา เพชรบุรี
1283 สถาพร ขันติยู ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สกลนคร
1284 ขวัญฤดี ปานดอนไพร วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 เพชรบุรี
1285 ขวัญตา ชัยศร กระบุรี ระนอง
1286 สิงหา จันทรกรานต์ กระบุรี ระนอง
1287 ธนวัฒน์ รุ่งเรือง กระบุรี ระนอง
1288 เบญญาภา ประชาเชษฐ์ กระบุรี ระนอง
1289 คมกฤช ทิพย์ศรี บ้านยวนโปะ ตรัง
1290 อภิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) เพชรบุรี
1291 พิศมัย ผาโคตร หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1292 บุษกร พลายแก้ว วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
1293 พรปวีณ์ หมอนคุด บ้านหนองปรือ กำแพงเพชร
1294 สุนิษา กรีพันธุ์ ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 สงขลา
1295 สรนรินทร์ สิมสิน สงเปลือยวิทยายน กาฬสินธุ์
1296 ปิยะมิตร รามศิริ บ้านนาค้อ เลย
1297 ณัฐนันท์ ศรีซังส้ม บ้านหัวถนน ชุมพร
1298 พิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณ วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
1299 สถาพร มิ่งแม้น วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
1300 สายฝน เซ็งแซ่ วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
1301 จันทร์จรัส บุญเลิศ วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี
1302 จุลพงศ์ วงษารัตน์ บ้านสันมะเกลือ ลำปาง
1303 จันทา มูลต้น โนนเมืองประชานุเคราะห์ กาฬสินธุ์
1304 ภัทธิรา ทองบัว บ้านทุ่งขี้เหล็ก ตรัง
1305 นพรัตน์ สุขมาก สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง
1306 ศศิมา อูปทอง วัดคลองมะเกลือ พิษณุโลก
1307 วิชัย มะนัส บ้านห้วยยาง กาฬสินธุ์
1308 ศศิกาญจน์ ฉายแสงเดือน บ้านแหลม เพชรบุรี
1309 นพพร แก้วทอง รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
1310 อรวรรณ สุรนิตย์ กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา กาฬสินธุ์
1311 วีระ สีละพัฒน์ กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา กาฬสินธุ์
1312 อัญมณี สีนวล บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน ยโสธร
1313 บำเพ็ญ จบสัญจร บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
1314 กิตติศักดฺ์ ม่อมพะเนาว์ บ้านดูกอึ่ง อุบลราชธานี
1315 พิชยาภรณ์ ถิตย์ประดิษฐ บ้านห้วยยาง กาฬสินธุ์
1316 สำเริง นิลพัฒน์ บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
1317 ปราณี นาถมทอง กมลาไสย กาฬสินธุ์
1318 วิภารัตน์ อินเอียด บ้านไทรงาม ตรัง
1319 จิตติมา คงมี บ้านวังปลา ชุมพร
1320 วรวรรณ ศรีพล สภาราชินี 2 ตรัง
1321 กันต์สินี หวั่งประดิษฐ์ บ้านแหลมหอย สุราษฎร์ธานี
1322 สาคร วรวะไล ประชารัฐพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
1323 คณินทร์ชิตา เลี้ยงอำนวย บ้านยางน้ำกลัดใต้ เพชรบุรี
1324 ฤทัยรัตน์ บุญตา บ้านบางค้างคาว ตรัง
1325 ณัฏฐา เตียววนากูล วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฏ์) เพชรบุรี
1326 ปรียา นิคะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิเกา ตรัง
1327 ปาริณี ว่าโระ บ้านทุ่งขี้เหล็ก ตรัง
1328 สุรีพร ประสานทอง ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร
1329 พรศรี ชัยคีรี วัดประสพ สุรินทร์
1330 อาทิตย์ วจีวงษ์ อุ้มผางวิทยาคม ตาก
1331 พูลสวรรค์ พุ่มไพบูลย์ บ้านไร่พรุ ตรัง
1332 ระพีพร รัตนวิชิต คำปลาฝาโนนชัย กาฬสินธุ์
1333 วิไลลักษณ์ กุดวิสัย คำปลาฝาโนนชัย กาฬสินธุ์
1334 สุเทพ ชิตกุล ฐิติวิทยา กาญจนบุรี
1335 เกษมณี จันทร์จรูญ วัดบุญเกิด อ่างทอง
1336 ผการักษ์ อ่องอ้าย รอดนิลวิทยา กำแพงเพชร
1337 ธรรมรงค์ คงสวี บ้านเขาแงน ชุมพร
1338 สุนิสา สนิทพร้อม บ้านเขาแงน ชุมพร
1339 จตุรงค์ บุญพิมพ์ บ้านหนองปืนแตก เพชรบุรี
1340 นพรัตน์ ริยะนา บ้านห้วยนกแล ตาก
1341 เจนจิรา สระแก้ว บ้านห้วยกลาง ชุมพร
1342 อัญชญา สมเขาใหญ่ บ้านปากคลอง ชุมพร
1343 บุญช่วย กุญชะโมรินทร์ หนองกุงราษฎร์วิทยา กาฬสินธุ์
1344 สุพงษ์ศักดิ์ เรืองวารี บ้านเขาค่าย ชุมพร
1345 ศุภษร เทือกขันตี พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
1346 กุสุมา สีสร้อย เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระนอง
1347 พลวรรธน์ โกพลรัตน์ พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
1348 ศิริพร กลางประพันธ์ พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
1349 วาสนา จันทะโสก พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
1350 จุฬาลักษณ์ เทือกขันตี พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
1351 สัญญา พลเสน วังกระแสวิทยาคม นครพนม
1352 สุปาณี ภู่ธงแก้ว บ้านปากคลอง ชุมพร
1353 วันชัย ปรีพูล นาจำปา กาฬสินธุ์
1354 เพ็ญภาค สถาพรศรีสวัสดิ์ บ้านดอนแก้ว ลำปาง
1355 นิชธาวัลย์ สำมณี ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ชุมพร
1356 สุรศักดิ์ ภูบัวเพชร ดอนยานางศึกษา กาฬสินธุ์
1357 สุจินดา ตาทิพย์ บ้านปางลับแล กำแพงเพชร
1358 รุ่งทิวา น้ำเจ็ด อนุบาลตรัง ตรัง
1359 พจมาลย์ มิ่งสงฆ์ บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) กาญจนบุรี
1360 นูรซะฮ์รอ เตบสัน วัดสาริการาม ตรัง
1361 วารินทร์ โอ่งงคำ บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) กาญจนบุรี
1362 พศพงษ์ ช่วยเมือง บ้านห้วยกลาง ชุมพร
1363 ชวลิต พูนสุวรรณ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
1364 พนิดา ยอดเกตุ มะต้องประชาสรรค์ พิษณุโลก
1365 เฉลา รักเกตุ บ้านด่านโลด พัทลุง
1366 ณัฐพล กล่ำเถื่อน มะต้องประชาสรรค์ พิษณุโลก
1367 เสาวลักษณ์ อยู่ศิริ วัดพิชัยยาราม ชุมพร
1368 พุทธิพงศ์ แร่ทอง พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ กาฬสินธุ์
1369 อภิรัตน์ สะอาดม่วง บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) ตาก
1370 วัชราภรณ์ ภักดี วัดมุจลินทาราม ชุมพร
1371 กรรวิกา ทองส่งโสม วัดมุจลินทาราม ชุมพร
1372 โกวิท ลือกิจนา อนุบาลป่าพะยอม พัทลุง
1373 ธวัชชัย แซ่โค้ว ราชประชานุเคราะห์ 3 ชุมพร
1374 นพดล ซื่อมาก บ้านหาดหงส์ ชุมพร
1375 อนุชิต ทองเสน บ้านดอนแค ชุมพร
1376 นรินทร์ หนูไชยา บ้านดอนแค ชุมพร
1377 นิคล ไชยช่วย มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1378 ศราวุธ สิทธิชัย บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ชุมพร
1379 ชลธิชา ปิ่นเกษ วัดดอนรวบ ชุมพร
1380 ณัฐรุจา ศรีซังส้ม วัดดอนรวบ ชุมพร
1381 เพ็ญนิภา แววศรี โชคชัยวิทยา มุกดาหาร
1382 คง จำชาติ อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) อำนาจเจริญ
1383 พิจิตตรา วิชะนา คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
1384 ไพโรจน์ โพธิ์ทอง วัดสาริการาม ตรัง
1385 นงนุช มณเฑียรชัย ทุ่งฟ้าวิทยาคม ตาก
1386 ศรัณญู พลเยี่ยม วัดเสนาสน์ พิษณุโลก
1387 โฆสวันต์ วิชยศิลปศรี วัดดอนรวบ ชุมพร
1388 ยุทธชัย เจริญโชคมหันต์ บ้านแม่ปะเหนือ ตาก
1389 บานชื่น เกตุทอง ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล
1390 พลชัย สระทองอินทร์ บ้านเขาน้ำอุ่น กำแพงเพชร
1391 กษมน พลเดช สามัคคีศึกษา ตรัง
1392 ธนพร แก้วกำถัต วัดดอนยาง ชุมพร
1393 วราลักษณ์ บรรดาศักดิ์ บ้านปางลับแล กำแพงเพชร
1394 ลักษิกา เจริญสุข อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
1395 สุนันทา ใจพันธ์ บ้านปางลับแล กำแพงเพชร
1396 รติกรณ์ แสบงบาล ฆ้องชัยวิทยาคม กาฬสินธุ์
1397 ปรารถนา หยงสตาร์ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
1398 ชัฏชฎา ไทยกลาง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
1399 จันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์ บ้านเขาค่าย ชุมพร
1400 พงษ์ศักดิ์ ขูรูรักษ์ โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา กาฬสินธุ์
1401 เฉลียว พินิจมนตรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี
1402 มนิสา ไทยน้อย วัดราชบุรณะ ชุมพร
1403 ทัศวรรณ เชื่อเมือง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
1404 สุกัญญา ปะวะทัง บ้านเขาค่าย ชุมพร
1405 สมญา รอดประไพ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
1406 คำนึง จันทร์มา สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
1407 ชัชวาล ชมภูวิเศษ บ้านเขาค่าย ชุมพร
1408 ปาลิตา พละสกุล บ้านในกริม ชุมพร
1409 ณัฐพร แก้วอ่อน บ้านเขาค่าย ชุมพร
1410 โยธิน เชิดชู บ้านปางถ้ำ พะเยา
1411 รัตนาภรณ์ ผาแดง บ้านคลองสะพานช้าง กำแพงเพชร
1412 กล้าณรงค์ บามา บ้านน้ำภาคน้อย พิษณุโลก
1413 รัชนี สาธุสถิต บ้านเจดีย์โคะ ตาก
1414 ยศวัจน์ โพธิถิระพงศ์ บ้านห้วยกั้ง พะเยา
1415 ไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์ วัดราชบุรณะ ชุมพร
1416 กวินตรา ติงหงะ ห้วยยอด ตรัง
1417 อัญชลี ศันสนะวีรกุล ห้วยยอด ตรัง
1418 ละมุล เอียดเฉลิม ห้วยยอด ตรัง
1419 อรนุช ศรีสุทธิ์ บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
1420 มัลลิกา ทิพย์รัตน์ บ้านหนองมวง ตรัง
1421 กิติญา สมทิพย์ บ้านหนองมวง ตรัง
1422 ทิพวรรณ สุกเสม บ้านหนองมวง ตรัง
1423 วัลลี มณีกุล สภาราชินี 2 ตรัง
1424 วันวิสา บรรพเชิด ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
1425 สัญญา สายเพชร ราชประชานุเคราะห์ 3 ชุมพร
1426 มณีรัตน์ พลมีเดช วัดมุจลินทาราม ชุมพร
1427 สิทธิเดช เนตรัก บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1428 รัตติกาล วงศ์สวัสดิ บ้านธรรมเจริญ ชุมพร
1429 มณีฉาย พิศการณ์ บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1430 นิภาวรรณ ปรีชา บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1431 พิมพ์ริกา สุขตะโก บ้านไทยพัฒนา ชุมพร
1432 มยุรีย์ หลำใจซื่อ บ้านวังหันน้ำดึง กำแพงเพชร
1433 ชาตรี หลำใจซื่อ บ้านวังหันน้ำดึง กำแพงเพชร
1434 ชนิกา อาจวิชัย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
1435 ณัฐพล ไชยมะโณ บ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) สงขลา
1436 ศริญญา สุทธารักษ์ ชุมชนบ้านนาชะอัง ชุมพร
1437 สุกัญญา ศิริวนากุล ชุมชนบ้านนาชะอัง ชุมพร
1438 อรรถยา ล่องตี้ สามัคคีศึกษา ตรัง
1439 สมศักดิ์ นะกุลรัมย์ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
1440 สุริยา จงสา ธรรมสาธิตศึกษา ลำพูน
1441 ธวัชชัย อ่ำสกุล บ้านตลุงเหนือ กาญจนบุรี
1442 พรพรรณ บัวทั่ง มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
1443 วัฒนา เชื้อคำลือ บ้านอ้อวิทยา ลำปาง
1444 นราทิพย์ ขัดแข็งแรง วัดกำมะเชียร สุพรรณบุรี
1445 เกศินี เรืองพิพัฒนพันธุ์ บ้านใหม่ผ้าขาว ลำปาง
1446 สมบัติ ทอดเสียง บ้านหัวเสลา กำแพงเพชร
1447 ชนัญดา ดารารัตน์ บ้านไร่ใหญ่ ตรัง
1448 พนิดา กลีบนิล บ้านสระแก้ว ชัยนาท
1449 วิระญา โพธิ์แก้ว บ้านกะสัง สระแก้ว
1450 จุมพล เจียมพล บ้านวังน้ำแดง กำแพงเพชร
1451 จีราวรรณ จันทร์เอ้ย บ้านท่าฟ้าเหนือ พะเยา
1452 ปิย์ชญพร ยิ่งขจร บ้านควนตัง ตรัง
1453 รัฐวิชญ์ แหมทอง บ้านกะสัง สระแก้ว
1454 วสันต์ พันธ์ทอง บ้านกะสัง สระแก้ว
1455 อัญชิษฐา ปราชญ์นคร บ้านใหม่สมบูรณ์ ชุมพร
1456 สมาพร ประสมศรี หนองกุงสมเด็จ กาฬสินธุ์
1457 กัลยาณี อาจณรงค์ บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" ชุมพร
1458 นัฏพร เจริญชาติ หนองแฝกหนองหว้าวิทยา กาฬสินธุ์
1459 กมลภรณ์ บุญช่วยสริม ไทรงาม ตรัง
1460 เกษณี ปิ่นละออ วัดดอนยาง ชุมพร
1461 ชนิตา สำเภาอินทร์ บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชุมพร
1462 สิทธิชัย ขันธ์ฤทธิ์ บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชุมพร
1463 มีนา บัวสงค์ บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชุมพร
1464 ช่อผกา ศิลปกุล บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชุมพร
1465 สราวุธ จักรงาม บ้านมอเจริญ กำแพงเพชร
1466 ณรงวิทย์ ล้วนเล็ก พัฒนศึกษา ชุมพร
1467 ปภัสรา แดงชัย อนุบาลคลองลาน กำแพงเพชร
1468 จินตนา เพชรคง พัฒนศึกษา ชุมพร
1469 จิราวรรณ เซ่งย่อง ห้วยยอด ตรัง
1470 สุรีรัตน์ ม่าเหล็ม บ้านหนองยายแม็ม ตรัง
1471 อารียา เอ็มเอ็ม บ้านหนองยายแม็ม ตรัง
1472 วัลย์นิภา มะลิซ้อน บ้านกกตาล กาฬสินธุ์
1473 ศิริวรรณ เล็กเกิดผล สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ ชุมพร
1474 มาลิสา ก้องเกียรติคุณ บ้านน้ำลอดน้อย ชุมพร
1475 วรชาติ ธนาคุณ บ้านด่าน ยโสธร
1476 ปัทติมา ปรีชา ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ชุมพร
1477 เอมอร ศรีสาร คำหมุนผดุงเวทย์ กาฬสินธุ์
1478 ภัสราพร หวันเศษ บ้านหนองคล้า ตรัง
1479 อดิพัฒน์ สุวรรณไตรย์ นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
1480 ศิริพันธ์ หันไชยศรี เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
1481 กัลยา ฑิตสุวรรณ สหกรณ์พัฒนา ชุมพร
1482 อนงค์ลักษณ์ บุญรื่น ตลาดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี
1483 รัชนีกร ศรีสุวรรณ สหกรณ์พัฒนา ชุมพร
1484 กฤษฎา สุขฉายา บ้านปากเลข ชุมพร
1485 ชญาภา ธรรมมา ชุมชนบ้านท่างาม พิษณุโลก
1486 รุ่งปรีดา มูลสุวรรณ นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
1487 อานุภาพ บรรจง ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
1488 อุมาพร สมจิตร บ้านสันกลางนาดอ พะเยา
1489 พรทิพย์ โตสถาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ชุมพร
1490 พัชรีย์ รอดเจริญ บ้านแก่งกะทั่ง ชุมพร
1491 วนิดา คนกล้า บ้านห้วยม่วง กาฬสินธุ์
1492 จรูญศรี ศรีเชียงหวาง นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุดรธานี
1493 กิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ บ้านสระ พะเยา
1494 นวลจันทร์ อาจหาญ วัดอินทาราม ปราจีนบุรี
1495 อัครวินท์ เดชอุดม บ้านป่ากุงน้อย อุบลราชธานี
1496 ธนุวัฒน์ ปองผดุง ประชารักษ์ศึกษา กำแพงเพชร
1497 สิทธิพงษ์ พุ่มพะเนิน บ้านเนินทอง ชุมพร
1498 ธณัญญา คำสุวรรณ บ้านใหม่เจริญสุข กำแพงเพชร
1499 ลำยอง วงศ์แก้ว วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
1500 จันทิรา ฤทธิ์ชู วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
1501 ปิยะรัตน์ บางทอง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1502 บรรณสิรินธร์ ชูเกิด วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
1503 เพียรศิลป คงเพ็ง วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
1504 นฤมล อุ่นพยัคฆ์ บ้านในหุบ ชุมพร
1505 ฉันทนา กันทำ สงยางสงเปลือยวิทยาคม กาฬสินธุ์
1506 ขวัญณภา สุวรรณศิลป์ บ้านทรายแก้ว ชุมพร
1507 ภิริลักษณ์ เพชรหาญ บ้านทรายแก้ว ชุมพร
1508 วิสุดา รักชู ชุมชนสวี ชุมพร
1509 พัศณี วิลาศลัด บ้านท่ามะปริง ชุมพร
1510 ณัฐภาส์ วันดี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1511 วรวิทย์ เกาะกลาง บ้านลำแคลง ตรัง
1512 นาตยา แก้วศรี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1513 วราภรณ์ คงทอง บ้านห้วยกลาง ชุมพร
1514 อุมาภรณ์ รื่นสำราญ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1515 ณัฐชานันท์ สิงอุดม วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
1516 จุฬาลักษณ์ อรรคชัย บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
1517 อังคณา ตำปาน วัดควนเมา ตรัง
1518 เทวี พรหมรินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
1519 กนกอร คงแก้ว บ้านทุ่งคาโตนด ชุมพร
1520 ศุภพิชญ์ สมใจ ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
1521 สายฝน เหล่าลาภะ บ้านนายูง อุดรธานี
1522 สงกรานต์ ศรีนิกร นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุดรธานี
1523 นนทิยา โคตะนนท์ เมืองเหนือวิทยาคม กาฬสินธุ์
1524 รติกุล กัลปสันติ บ้านแม่เฟือง ลำปาง
1525 เชิดชัย ช้ำเกตุ วัดสนามชัย ชัยนาท
1526 วีระยุทธ โอชำรัมย์ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
1527 พรเทพ น้องหนิ้ว สุนทรศึกษา ลำปาง
1528 อิศริยา เสียมไหม บ้านควนปริง ตรัง
1529 กฤษฎา ตู้หงษา บ้านห้วยมะนาว สุราษฎร์ธานี
1530 จิรภัทร ขาวเมฆ บ้านพัดโบก กำแพงเพชร
1531 ลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
1532 ทวีศักดิ์ สุธรรม นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม
1533 ณัฐณิชา เมืองศรี วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
1534 พรทิพย์ สุวรรณรัตน์ บ้านห้วยต่อ ตรัง
1535 กาญจนา แสงจรัส บ้านห้วยกลาง ชุมพร
1536 วันเพ็ญ แป้นชู บ้านห้วยต่อ ตรัง
1537 ศุภชัย ศรีอาจ นาคดีอนุสรณ์ สมุทรปราการ
1538 กาญจนา กาละภักดี ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
1539 สุวลี ชุมอุระ อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร
1540 เมธาวี นิลสถิตย์ ชุมชนวัดหาดพันไกร ชุมพร
1541 นิภา มีแก้ว บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
1542 กิตติศักดิ์ ขันธิวัตร บ้านดงนา อุบลราชธานี
1543 สุวีญารัส อิ้วเจริญ บ้านใหม่สมบูรณ์ ชุมพร
1544 ดรุณี หามะ วัดเขาวงก์ พัทลุง
1545 ลลิตวดี คนหมั่น บ้านควรเก๊าเงา พะเยา
1546 กรรณิกา สมจิตร บ้านควรเก๊าเงา พะเยา
1547 อนงค์รัตน์ พรหมชาติ บ้านทับใหม่ ชุมพร
1548 ยุทธพิชัย ชุมแก่น บ้านในควน ตรัง
1549 ระวีวรรณ นิลสังข์ บ้านหาดใน ชุมพร
1550 พันธ์นิภา ยศแก้ว บ้านหาดใน ชุมพร
1551 กองใจ ศิริกุล ชุมชนโพนพิทยาคม กาฬสินธุ์
1552 สุภาภรณ์ อำคา บ้านจิตตมาสพัฒนา กำแพงเพชร
1553 วราภรณ์ มณีศรี บ้านควนปริง ตรัง
1554 อโนชา วงศ์พันธ์ นาถ่อนพัฒนา นครพนม
1555 พรพิศ บุญนายงค์ บ้านเขาชันโต๊ะ ชุมพร
1556 สมสมัย หารธงชัย บ้านโพนสูง สกลนคร
1557 เชาวลิต ตากสินลา บ้านหาดทรายรี ชุมพร
1558 กฤษฎา เอี่ยมวัฒนะ โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1559 ละมุล กุลศรี นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 กาฬสินธุ์
1560 ไพรัตน์ สถิตย์พงษ์ วัดโคกสุก ชัยนาท
1561 บุปผา ภูปานผา บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
1562 ดารณี เวียงอินทร์ บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
1563 อรุโณทัย โพธิสุวรรณ บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
1564 กนกวรรณ สงนอก บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
1565 ภาวิณี สุพลแสง สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
1566 พุท ภูหาด สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
1567 รุสนีดา พฤกษารัตน์ สำนักสงฆ์ห้วยเรือ พัทลุง
1568 ศรายุทธ อรุณแย้ม คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
1569 จันทร์หอม ทองดีสุนทร อนุบาลชุมพร ชุมพร
1570 ทนงค์ พลราชม ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
1571 ลลิตา ศุภผล บ้านวังน้ำพัฒนา กำแพงเพชร
1572 อมรรัตน์ กองสู นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุดรธานี
1573 สมใจ มะลิ บ้านโป่งคอม สระแก้ว
1574 เกตุสุรินทร์ แผงตัน บ้านโป่งคอม สระแก้ว
1575 นิวัตน์ บุญญะรัง ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี
1576 ปุณรดา มัฆนาโส ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี
1577 นิตยา ไชยเดช ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี
1578 พิทักษ์ ปานเจริญ วัดท่าแก้ว ชัยนาท
1579 วีณา พึ่งเจียม วัดท่าแก้ว ชัยนาท
1580 ยุภาภรณ์ สืบศรี วัดท่าแก้ว ชัยนาท
1581 สุชาดา เกตุน้อย วัดท่าแก้ว ชัยนาท
1582 กนกพร ยานะกุล บ้านทุ่งพล้อ สุโขทัย
1583 ปฏิญญา พันธ์ธร อนุบาลชุมพร ชุมพร
1584 สายจิตต์ คำรัตน์ อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี
1585 พิทักษ์ ฤทธิ์ไธสง บ้านโคกลอย บุรีรัมย์
1586 ขจร สังข์ประเสริฐ ชุมชนคลองจันทน์ ชัยนาท
1587 ปฏิภาณ เที่ยงธรรม บ้านคูขาดน้อย บุรีรัมย์
1588 อุไรวรรณ นรมาตร์ หนองบัวราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
1589 ทรรศนีย์ เรืองศรี หนองบัวราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
1590 พรทิพา เกตุบุบผา บ้านหนองตะขบ ชัยนาท
1591 นายประพันธ์ มีศิริ บ้านอุบลสามัคคี บุรีรัมย์
1592 เจริญ เศียรอุ่น บ้านป่าแก่ พัทลุง
1593 สุกัญญา แสงคงเรือง บ้านป่าแก่ พัทลุง
1594 วชิรเมธ ศิลปวัฒนาทร ปิยบุตรศึกษากร ตรัง
1595 เสาวภาคย์ เจือจันทร์ บ้านหนองบัวเหนือ ตาก
1596 ยอดเพชร แพรน้อย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร
1597 พัชรียา ดีสิงห์บุญ บ้านหนองแค ชัยนาท
1598 เสาวนีย์ ฉิมนุ่ม อนุบาลชุมพร ชุมพร
1599 กมลทิพย์ เอี่ยมสุวรรณ อนุบาลชุมพร ชุมพร
1600 ณัฎฐิกานต์ ไกรเทพ สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง
1601 วิลาวัลย์ ช่วยนวน ปิยบุตรศึกษากร ตรัง
1602 เพ็ญริยา จอมทอง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สระบุรี
1603 ข่อลีฝ๋ะ กะสิรักษ์ บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) พัทลุง
1604 วิภา พินกลับ บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) พัทลุง
1605 อนุกูล กรัณย์เมธากุล บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
1606 อับดลเหลาะ เศรษฐสุข วัดเขาวงก์ พัทลุง
1607 เอกชัย ไพโรจน์ บ้านทุ่งนารี พัทลุง
1608 สุรศักดิ์ เพ็งจันทร์ บ้านทรายแก้ว ชุมพร
1609 มาลินี พึ่งภพ บ้านโคกมะค่า บุรีรัมย์
1610 ประดิษฐ์ หลวงชื่น ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1611 จันทกานต์ เฉลิมพงษ์วรกิจ ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1612 ทัศนีย์ สุขโทน ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1613 วาสนา มนทิรสุวรรณ ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1614 ปิ่นฉัตร คำปา ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1615 ณัฐจุฑา ศิริวัฒน์ ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1616 ยุทธพงษ์ กันนา ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1617 วันเฉลิม เหมือนศรีชัย ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1618 พจนา นิลแก้ว บ้านท่าลาด พัทลุง
1619 คณิต เชื้อประทุม บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
1620 ปิยะวรรณ ก๋าจัก ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1621 ไรฮาน มุเส็มสะเดา บ้านท่าลาด พัทลุง
1622 พิสุทธิศักดิ์ กาวิสุ ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1623 ธิดารัตน์ แก้วกลม ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
1624 วิภา พลนุ้ย บ้านหน้าวัง พัทลุง
1625 ปูริดา ตาใจ บ้านน้ำหอม ตาก
1626 สุวิมล พลนุ้ย บ้านท่าลาด พัทลุง
1627 กวิตา ปัญโญ แม่ฮ่างวิทยา ลำปาง
1628 สุภาพร กาติ๊บ บ้านวังเค็มใหม่ พะเยา
1629 อดุลลักษณ์ โทนะพันธ์ บ้านท่างอย อุบลราชธานี
1630 สุกัญญา วงศ์ใหญ่ บ้านวังเค็มใหม่ พะเยา
1631 อมล ปัญญาวงศ์ บ้านวังเค็มใหม่ พะเยา
1632 อัจฉราภรณ์ สุวรรณทา บ้านวังเค็มใหม่ พะเยา
1633 ณภัทร กุลจิตติธร ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
1634 ปวีณา สระเสริม วัดหนองจิก ชัยนาท
1635 ปาริชาติ เหล็กคงสันเทียะ วัดหนองจิก ชัยนาท
1636 ลำเจียก สังข์ประเสริฐ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1637 สุรวุฒิ ตั้งดี อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1638 ปาจารีย์ อินทรสูตร วัดหนองจิก ชัยนาท
1639 พิกุล แย้มเจิม วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ชัยนาท
1640 สุภานัน จำนงค์ไว ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ชัยนาท
1641 ศุภกิจ หนูแก้ว อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1642 สิริวิมล โยชน์รัมย์ บ้านหนองม่วง บุรีรัมย์
1643 มาลี ทิพย์สิงห์ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
1644 วราภรณ์ โชคชัยโยธินทร์ วัดศรีวิชัย ชัยนาท
1645 วีรยา พลหญิงหลวง บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
1646 วิมลมาศ ฮอว์กินส์ บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) ชัยนาท
1647 ณาตยา ตุ้มโท วัดโพธิ์งาม ชัยนาท
1648 อามีเน๊าะ หาสิ วัดควนเคี่ยม พัทลุง
1649 สารภี เอียดปราบ วัดควนเคี่ยม พัทลุง
1650 อุไรวรรณ อุทัยรังษี วัดควนเคี่ยม พัทลุง
1651 จตุรภัทร์ พินิจ เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
1652 อภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศ บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ กำแพงเพชร
1653 สาลิตา เรียนทัพ วัดท่า ชัยนาท
1654 ซันนา เศษขาว บ้านหน้าวัง พัทลุง
1655 รัญชน์ณิชชา สาโส๊ะ วัดฝาละมี พัทลุง
1656 รุ่งทิพย์ ชาติดี ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) ชัยนาท
1657 กิตติพัฒน์ ดาทอง บ้านตะเคียน สุรินทร์
1658 นิกษา สงเรือง วัดฝาละมี พัทลุง
1659 คมสัน คนองเดช บ้านเก่า ชัยนาท
1660 รุ่งกาญจน์ หวานจริง วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ชัยนาท
1661 กนกวรรณ ตาสา บ้านจอมศรี กาฬสินธุ์
1662 จินตนา อะสุชีวะ สมสะอาดพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1663 สนั่น เกตุชาติ สังคมพัฒนา กาฬสินธุ์
1664 จิราพร กองศักดิ์ บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) บุรีรัมย์
1665 อัสนา ปลอดโปร่ง ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี
1666 ชุติมณฑน์ วรวงศ์ อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1667 ปราโมทย์ สกุลเดช นาขามวิทยา กาฬสินธุ์
1668 จุไรพร คงทอง บ้านปากพล พัทลุง
1669 นัศรียะฮ์ นะแหละ บ้านโหล๊ะหาร พัทลุง
1670 สำเนียง หลอดทอง บ้านสระประดู่หนองมะค่า บุรีรัมย์
1671 สุภัสมนต์ เกตุแก้ว วัดฝาละมี พัทลุง
1672 มณี พัดขำ บ้านแม่ตื่น ตาก
1673 วัชรินทร์ รังพงษ์ บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) บุรีรัมย์
1674 รติมา สีเผือก วัดคลองงิ้ว ชัยนาท
1675 สุทิตย์ พวงท้าว อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์
1676 วัชรินทร์ เอี่ยมสกุล บ้านบึงลัด ชุมพร
1677 นิรุตต์ พรรสิงศร อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์
1678 จิราภรณ์ พิมพ์จันทร์ วัดห้วยหิน บุรีรัมย์
1679 ศรีเทือง อุทโท หนองห้างอำนวยวิทย์ กาฬสินธุ์
1680 สิทธิชัย ไชยศิริ คำยิ่งหมีมณีเวทย์ กาฬสินธุ์
1681 รังสรรค์ บุญยืด บ้านเกาะ ศรีสะเกษ
1682 อรอุมา พรหมจรรย์ วัดแหลมดินสอ พัทลุง
1683 สุดารัตน์ สาประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท
1684 เสถียร แจ่มจิตร วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
1685 อรอนงค์ ดุมนิล บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
1686 เฉลิมเกียรติ แดงกองโค อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1687 สมพงษ์ ขันบุญ อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1688 พิเชษฐ์ ประคองบุญ อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1689 สุริยา สารคร บ้านเทพพัฒนา บุรีรัมย์
1690 สุภาวรรณ เพชรชนะ วัดโคกหมู ชัยนาท
1691 อำนาจ เยาวเรศ บ้านโพนแพง กาฬสินธุ์
1692 เทียมชัย นิลผาย บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)