Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ลูกเสือ การบันเทิงในกองลูกเสือ
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 จารุวรรณ ชินดร บ้านป่างิ้วหนองฮี ขอนแก่น
2 กุหลาบ โพธิพันไม้ วัดเจริญราษฎร์บำรุง นครราชสีมา
3 ยุพดี อินทรสำอางค์ บ้านโป่งน้ำร้อน จันทบุรี
4 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
5 สุวรรณชัย พรหมศร เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
6 สุวิทย์ ขุนพรหม อนุบาลกุลบุตร สุราษฎร์ธานี
7 ฐิรติพลชนะ อุดมชัยพันธ์ โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
8 สันติศักดิ์ ปิตตาระโพ วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) สุราษฎร์ธานี
9 สุขสันต์ พุฒหอม เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
10 เทพเทวา ปลอดภัย เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
11 วัชรพล วัชรพาณิชย์​ นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
12 วีรชัย นาคหวัง วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่
13 ปรีชา ศิริมุสิกะ วัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
14 กันยา หนูวุ่น วัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
15 บุญศรี จันสุระ บ้านหนองบั่ววิทยา ร้อยเอ็ด
16 สุมาลี อ่วมวิไลย วัดโฆสิทธาราม สิงห์บุรี
17 วราภรณ์ ชุมภูศรี ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
18 ธีรไนย ธรรมวิเศษ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
19 ปิยะ จันทร์ซ้าย ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
20 อนาคินทร์ เสโน ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
21 มลฤดี ผลอ้อ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
22 เสาวภา ยังรุ่งนนท์ ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี
23 อัมรา แหลมประโคน บ้านโนนตาด ร้อยเอ็ด
24 กัลยา บัวหลาด ประถมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี
25 สมจิตร แสนคำ บ้านคำเขือง มุกดาหาร
26 สายยุทธ ชุมภูศรี ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
27 อานนท์ คนขยัน บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
28 พิศมัย พันธุ บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
29 เพชรี ทองแก้ว บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
30 นงคราญ เวียงนนท์ บ้านหนองหมื่นถ่าน ร้อยเอ็ด
31 อนาวิล มากหนู วีรนาทศึกษามูลนิธิ พัทลุง
32 ฉัตรชัย ไฝดี บ้านโคกสำราญ สกลนคร
33 ทศพร ตรีทศ คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา มุกดาหาร
34 สุภาพร บุญสนอง บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
35 จิรัชญา เห็มสมัคร บ้านคุยผงดงน้อย ร้อยเอ็ด
36 ลาวัลย์ พรเจริญ บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
37 ใบเฟิร์น พรเจริญ บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
38 หนูเพียร โภชะโน บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
39 เสาวลักษณ์ จีนเมือง มหาราช ๒ สุราษฎร์ธานี
40 สุกานต์ดา ดวงศรี บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
41 ทิพวรรณ หลังลีงู บ้านควนสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
42 วีนัส บุญฤทธิ์ สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา
43 ศุภกิจ รั้งแท้ บ้านหญ้าปล้อง สุราษฎร์ธานี
44 เพ็ญจันทร์ สมภักดี วัดบางคราม สุราษฎร์ธานี
45 วิเชียร แสนโคตร วัดบ้านไผ่ สระบุรี
46 ดวงแข ยอดแสง ตาขุน สุราษฎร์ธานี
47 อนุชา สิงห์พลทัน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
48 รัศมี เจริญอินทร์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
49 เสาวณิชย์ ณ ถลาง บ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี
50 อรินดา ส้มเมือง วัดวังไทร สุราษฎร์ธานี
51 เสาวณีย์ ชูศรี วัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธานี
52 เสริมศักดิ์ เสนภูงา การกุศลวัดบ้านยางเครือ ร้อยเอ็ด
53 กัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุล วัดภูเขาทอง สุราษฎร์ธานี
54 วรากร ถิรธนานุรักษ์ บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สุราษฎร์ธานี
55 สุวัฒน์ ไหลน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสะพุง เลย
56 ไพรัช สวัสดิ์พาณิชย์ บ้านหนองนาหล้า ร้อยเอ็ด
57 ภัทรานิษฐ์ ดาศรี บ้านหนองเรียน สุราษฎร์ธานี
58 อาทิตย์ มูลเพชร ลูกรักเชียงของ เชียงราย
59 เณรัชรา ก้านจักร์ บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
60 อมร ใสสูงเนิน บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
61 ฤทธิไกร แก้วพิชัย บ้านบนไร่ สุราษฎร์ธานี
62 รัชนีย์ รอดนิตย์ วัดเขาแก้ว สุราษฎร์ธานี
63 ดาราณี อินหญีต บ้านบ่อน้ำร้อน สุราษฎร์ธานี
64 จิรศักดิ์ ทองเพชร บ้านดินแดงสามัคคี สุราษฎร์ธานี
65 ปทุมรัตน์ หลวงนิหาร บ้านคลองยาง เพชรบูรณ์
66 สมชาติ จุละมะณี หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
67 เพ็ญวิไล วสุลิปิกร รร.เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ สุราษฎร์ธานี
68 วิสุทธิ์ ศิริกิจวัฒนา รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
69 หทัยวรรณ ดลเอี่ยม บ้านหนองใหญ่ทับครัว ร้อยเอ็ด
70 ปฐมาวดี พลเยี่ยม บ้านหนองใหญ่ทับครัว ร้อยเอ็ด
71 กอบกุล จินดาวงศ์ บ้านเขาเทพพิทักษ์ สุราษฎร์ธานี
72 ชวินดา ชัยยะ พีระวิทยา สระบุรี
73 ฉัตรมงคล วานิช บ้านโคกหนองจอก เพชรบูรณ์
74 จักรพงค์ สุขเกษม วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) สุราษฎร์ธานี
75 บุญโรม แสงนิล บ้านคำอุปราช ร้อยเอ็ด
76 นงลักษณ์ ทองท่าแพ บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
77 พรทิพย์ โอรส บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
78 ฐิติพรรณ ศุทธางกูร วัดควนท่าแร่ สุราษฎร์ธานี
79 ปีณิต ช่างงาน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต
80 กมลภัค บุญแนบ บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
81 ศรัณยา โตเกิด ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
82 อรสา ขันสิงหา ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
83 อรุณชัย พาหุกุล ปาดังติณสูลานนท์ สงขลา
84 บุญชู ขาวประกอบ บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
85 สาคร วังช่วย บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
86 โสภาพร ผาน้ำคำ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
87 รัชนีกร ศรีประสาร ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
88 ทิพวรรณ พันภูงา ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
89 โอภาศ เสงี่ยมแก้ว ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
90 จุฑามาศ รัตนบุรี บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี
91 ศุภวรรณ พละเลิศ บ้านคลองชะอุ่น สุราษฎร์ธานี
92 จุฑารัตน์ ตะนาวศรี วัดพุมเรียง สุราษฎร์ธานี
93 สมใจ ปาละสอน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
94 รัฐพล นามคำ บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ ร้อยเอ็ด
95 ศิริพร คะหงวน วัดโพธิ์ตรุ ลพบุรี
96 ภราดร แสงโทน สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
97 วรางคณา หลิ่มจ่าง ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
98 จารุวรรณ กุยสิงห์ ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
99 อัญชลี สังข์ทอง วัดแหลมคาง สิงห์บุรี
100 พงษ์ศักดิ์ บุญลาภ บ้านบึงขวาง สุรินทร์
101 พัชรา ทองคำเสน บ้านมะเลาะ สุราษฎร์ธานี
102 วัชระ เสือโต วัดเพิ่มประสิทธิผล สิงห์บุรี
103 กฤษฎา ชัยกล้าหาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
104 วิสุทธิศักดิ์ คุนาเลา หนองโนราษฎร์บำรุง ร้อยเอ็ด
105 ชุติญา วรรณโพธิ์ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
106 ประจวบ มาขุมเหล็ก บ้านหนองทัพไทย ร้อยเอ็ด
107 หทัยชนก คชพันธ์ บ้านเหนือ ร้อยเอ็ด
108 นำชัย นามชารี บ้านเหนือ ร้อยเอ็ด
109 อนุวัฒน์ ยอดน้ำคำ ช้างเผือกวิทยาคม ร้อยเอ็ด
110 ศิริจังกรณ์ ไชยโย บ้านหัวดง ร้อยเอ็ด
111 ทองเพียร ทองวิเศษ สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
112 ชนะพล ไสลภูมิ บ้านน้ำคำ เพชรบูรณ์
113 ธงชัย ศรีบุญเรือง บ้านห้วยระหงส์ เพชรบูรณ์
114 สมฤทธิ์ จำปาหาร บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
115 เฉลิม อ่อนนางาม บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
116 สุขสันต์ คณะนาม บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
117 นงค์นุช ผลาเสิศ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
118 จันทร์ธิวา โสภา บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
119 จุฑารัตน์ ปะโปตินัง บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
120 นธภร พลเยี่ยม บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
121 ณัฏฐกานต์ แดนขนบ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
122 ชัชชญา จันทะสิงห์ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
123 สาวิตรี บุดสา บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
124 ศิรินันท์ พิมูลขันธ์ บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
125 วุฒิชัย โพโสภา ไตรคามสามัคคี ร้อยเอ็ด
126 อธิป เมืองนาม บ้านโปง(ประชาสามัคคี) ร้อยเอ็ด
127 พัชรี ทรงศรี เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
128 รัตนา สุราอามาตย์ พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
129 ปริญญา เกษมสุข พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
130 ยุพาภรณ์ แดนกาไสย บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
131 ชลธิชา วิชาผง บ้านน้ำเกลี้ยง ร้อยเอ็ด
132 วลัยรัตน์ สินหาชัย บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา ร้อยเอ็ด
133 สุดที่รัก โชติปฏิเวทกุล ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
134 จารุวรรณ นิ่มตลุง ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี
135 วนิดา ผลาเหิม บ้านดอนชาด ร้อยเอ็ด
136 ดาวเรือง มีบุญมาก บ้านดอนชาด ร้อยเอ็ด
137 สมพิชญ์ วงษ์ด้วง ทองเอนวิทยา สิงห์บุรี
138 วราวุฒิ จินดา เซกา บึงกาฬ
139 กีรติ ไพรสณฑ์ ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
140 ศศิประภา ชูส่งแสง รร.เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ สุราษฎร์ธานี
141 เจษฎา ถิ่นสอน ลองวิทยา แพร่
142 สายชล โพธิ์ุตุ่น บุญนาคพิทยาคม ชัยนาท
143 สมพิศ ธาระรส บุญนาคพิทยาคม ชัยนาท
144 สมร ต้องโพนทอง ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
145 สราวุธ สุวรรณะ เอกทวีวิทย์ เชียงราย
146 คมสันต์ สุผาครอง เอกทวีวิทย์ เชียงราย
147 มนตรี คุ้มครอง โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
148 ชัยพร เกตุพิชัย แม่ใจวิทยาคม พะเยา
149 ณัฐกฤช ชัยชนะ บ้านเลี้ยว พะเยา
150 กฤตภาส ใสคำฟู ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
151 เย็นจิต ศรีประเสริฐ บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
152 พรจิตร์ นาเมืองรักษ์ บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ร้อยเอ็ด
153 นิสรา พวกแสน เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
154 เพลิง ขุนชิต นิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง
155 วงเดือน ศรีประเสริฐ บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
156 จันทนา น้อยแสง บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
157 สุภาณี ตรีเดช บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
158 สมพักตร อินทร์โท่โ่ล่ บ้านโพนสะอาด ร้อยเอ็ด
159 บำรุง ด้วงโต บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
160 นิยม จำปาอุ่น บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
161 แววตา พุฒรัตน์ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
162 ชีวะ ลีปรีชา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
163 บานเย็น พันธุ์ควณิชย์ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
164 อนุพงษ์ กินรี บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
165 สายสุนีย์ ฤดีขจรไชย บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
166 นิติรัตน์ บัวทุม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
167 สุกัญญา จันตูม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
168 สมถวิล พัฒน์พระพรหม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
169 ปรียาภรณ์ สิงห์ทอง บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
170 สุพิชญา พันธุ์สุภะ บ้านกกโอ เพชรบูรณ์
171 สิทธาณฤทธิ์ ปรีชา ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช
172 มนตรี คงแก้ว กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
173 ณิชากานต์ คำมา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
174 จิราภรณ์ เมฆาพันธุ์ บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
175 ศิริลักษณ์ มืดหล้า บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
176 กัญญาภัค ทักคุ้ม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
177 จินตนา สียา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
178 อาทิตยา วิเศษกันทรากร บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
179 อ้อยทิพย์ ดวงงาม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
180 ยศยา แพ่งยัง บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
181 นุชนาฏ ขวัญพร้อม บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
182 ภัทรภร บุญรักษา บ้านเหล่าหญ้า เพชรบูรณ์
183 ปิยะนัฐ วีระษร เทอดไทยวิทยาคม ร้อยเอ็ด
184 ธนูศักดิ์ นนภักดี เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
185 เอนก อัฒจักร หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
186 เพชรมณี แทวกระโทก เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
187 สนธยา แสวงผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ระนอง
188 บุญเถิง มลีรัตน์ อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
189 กชธร เหมทานนท์ บ้านบางเบน ระนอง
190 ธีรพร พันธุุมจินดา ศรีอรุโณทัย ระนอง
191 นเรศ ถิ่นบาง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
192 สาธิต คำภินวม วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
193 คมกริช มิรัตนไพร น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
194 ช่องมาตร จันทาเทพ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
195 จันทรา คำอินทร์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
196 มนตรี เกษีสังข์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
197 ไพโรจน์ อินทรโชติ วัดหัวตะพาน อ่างทอง
198 สุจิรา มะลิรัตน์ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
199 บุญมา ศิริโส น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
200 นิติพงศ์ จันทะไพร น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
201 อภิวัฒน์ ไชยวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง
202 ภควัต โอวาท น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
203 สุริยา สาลี น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
204 ดวงทิพย์ ศรีใส น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
205 สาครรัตน์ กล้าหาญ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
206 ปรมิน พิมพ์พันธ์ุ น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
207 เกริกเกียรติ ใจดี วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง
208 พัชรี ยิ่งยศ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง
209 ณรงค์ฤทธิ์ พิมพา บ้านแข่โพนเมือง ยโสธร
210 กิตติชัย บุรัสการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
211 ระเด่น สร้อยผา หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
212 บุษกร สุวรรณรัตน์ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช
213 ญาณวรุตม์ ติระพัฒน์ บ้านบางริ้น ระนอง
214 ศศิกานต์ อุชชิน บ้านไร่นางาม เพชรบูรณ์
215 นิพนธ์ รอดทองดี เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
216 ทศพล เปรมกมล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก
217 วรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
218 นวลจันทร์ เนตรวงษ์ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
219 ไชยวัฒน์ วิเชียรไชย นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
220 วิศาล สมโภชน์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
221 อริสา กรินสเต็ด จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
222 ทวีทรัพย์ ยอดทับ โนนชัยศรีวิทยา ร้อยเอ็ด
223 สวาท บุญประจักษ์ โนนชัยศรีวิทยา ร้อยเอ็ด
224 เบญจมาศ มุขพรหม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
225 มนตรี ด้วงกูล คลองฉนวนวิทยา สุราษฎร์ธานี
226 เดชา คาระมาตย์ หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
227 ปทิตตา มะโนรา หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
228 วนัส พรมสว่าง คำนาดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
229 เชตวัน สุวรรณศรี เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
230 ศรีสง่า พิพัฒนมงคล เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
231 อิสริยา ปาระวาสะ บ้านขจัดภัย ระนอง
232 เพชรี แก้วแกม บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
233 ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
234 วรวิทย์ คำทอก บ้านนาชุมแสง ขอนแก่น
235 สมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ อนุบาลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
236 บุญสม ตรงต่อกิจ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก
237 เฉิดฉันท์ แสงทอง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
238 ปรียาภรณ์ ไทรงาม บ้านสันผักหวาน เชียงใหม่
239 รุจิรา พรหมกาล อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
240 ณัฏฐ์พิชา หนูสมตน บ้านทุ่งหงาว ระนอง
241 ปิยะนุช พินโท เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี
242 พึงจิต แพวิเศษ ท่าสะท้อนวิทยา สุราษฎร์ธานี
243 นริศรา พงษ์จินดา ท้ายหาด สมุทรสงคราม
244 วิลาศ ศิริพันธ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง
245 จตุพร พิณทอง รร.เทศบาลแสนสุข อุบลราชธานี
246 สายสมร ชื่นชม บ้านดงหวาย ร้อยเอ็ด
247 รังสรรค์ ทองห่อ วังพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณ์
248 อรอุษา ราชยอด บ้านทุ่งหงาว ระนอง
249 กาญจนา แสงเงินไชย ดรุณพัฒนา ลำพูน
250 ธฤต อนันต์ไชย เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำพูน
251 กรกนก ทองฟู ดรุณพัฒนา ลำพูน
252 จิราพร อยู่สุข บ้านน้ำพุ เพชรบูรณ์
253 นภัสสร พรมหาลา บ้านน้ำสร้าง เพชรบูรณ์
254 บุญสูง บุษบา บ้านน้ำทบ เลย
255 บุญสม หลอดสว่าง บ้านน้ำทบ เลย
256 สุรจิต ปิ่นทอง บ้านน้ำทบ เลย
257 ประสบ อุปรีที บ้านน้ำทบ เลย
258 ประชิต ใจสมุทร วัดโคกเหรียง สงขลา
259 วิมลจิตร กองแพง อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) เพชรบูรณ์
260 จารุชา ธนัญชนกดุลธร อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) เพชรบูรณ์
261 สันสกฤต ศรีกลับ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
262 อุดมพร ยอดบุตรดี เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
263 ไสว เอี่ยมเมี้ยน เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
264 ชาลินี เชื้อนันไชย บ้านหัวเมือง ลำปาง
265 พงษ์ดนัย มุ้ยพรม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
266 ฐิติวุฒิ จุมปู หินลาดนาไฮวิทยาคม ตาก
267 ประภาส แสงทอง บ้านแม่ตาว ตาก
268 ศศิประภา ชายสวัสดิ์ อนุบาลณิชากรบัณฑิต สกลนคร
269 เอื้อมพร พรมสุคนธ์ ปากจาบวิทยา ชัยภูมิ
270 เลิศมงคล สุขสมบูรณ์ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
271 วิภารัศมิ์ ศรีหริ่ง วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เลย
272 ประภาพรรณ ลี้จินดา อุดมศิลป์(โพธิลังการ์มูลนิธิ) สิงห์บุรี
273 ประติมาภรณ์ กิ่งอินทร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
274 ภัทราพร มาลา บ้านหนองขอน บุรีรัมย์
275 พูลทรัพย์ สดทะวงษ์ บ้านหนองหัวช้าง ปราจีนบุรี
276 สุรศักดิ์ ศรีทน บ้านหนองหัวช้าง ปราจีนบุรี
277 เกษตร อ๊อกเวชะ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก นครนายก
278 ชุติมา หัวนิล บ้านโพนสว่าง มุกดาหาร
279 พิกุล พระสิงห์ บ้านเจดีย์โคะ ตาก
280 ณัฐวุฒิ ทุดปอ ธรรมนูญกองช่างวิทยา เพชรบูรณ์
281 กาญจนา มีศรีแก้ว วรราชวิทยา เลย
282 อำนาจ อานันท์ปภา มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
283 ทศวรรษ ทุนร่องช้าง อนุบาลวังดิน ลำพูน
284 พิทยา แก้ววงษา มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
285 กันตวรรณ ครสิงห์ มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
286 เครือวัลย์ โพธิแท่น อนุบาลวังดิน ลำพูน
287 นวลตา สุขสถิตย์ อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
288 พนมวัลย์ กวนหล้า มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
289 นิตยา เบ้าเศษ มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
290 อัจฉรา คะษาวงค์ อนุบาลนครพนม นครพนม
291 วิจักขณ์ เครือวิไล บ้านขะเนจื้อ ตาก
292 สุริยา สาลีเพ็ง อนุบาลนครพนม นครพนม
293 สุจีรา พิริยะประภากุล อุดมวิทยานุกูล ระยอง
294 มลิวัลย์ โนจิตร อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
295 มีชัย ชาติไทยเจริญ อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ตาก
296 รสสุคนธ์ สุนทรมุนี อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) นครสวรรค์
297 นพวรรณ สว่างบุญ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
298 สุพักษ์ สมสา วังยาวศึกษาวิทย์ มหาสารคาม
299 บรรพต นนธิจันทร์ ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
300 พัฒรียา ม่วงโรจี อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
301 อำภาพร แสงเพชร บ้านหนองขอน บุรีรัมย์
302 จันทิมา ปิ่นสกุล วัดหนองเพียร สุพรรณบุรี
303 นิพิชฌม์ชา บุญทากลาง บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ลำพูน
304 บุษกร คำสม อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
305 จิตนิภา กันธิยะ ลำพูนพัฒนา ลำพูน
306 อัครวัฒน์ พิมทอง เซนต์ยอแซฟนครพนม นครพนม
307 ธัญวลัย นงค์พรมมา บ้านหนองคล้า ปราจีนบุรี
308 สุคนธ์ กำเหนิดดี สทิงพระวิทยา สงขลา
309 จุฑาวัลย์ กินขุนทด บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) ตาก
310 ศศิประภา อินริราย ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ตาก
311 มินชัย ทานา บ้านโป่งแดง ลำพูน
312 นีรภัย คิดโสดา โพนงามศึกษา สกลนคร
313 ณัฐฉรียา พลากร ศรีนครมูลนิธิ สงขลา
314 ดำรงศักดิ์ เขียวเกิด บ้านใหม่สามัคคี ตาก
315 ณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์ บ้านแม่เทย ลำพูน
316 ปัทมา รอดพิทักษ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
317 กังวาน สร้อยทอง ชุมชนบ้านพุเตย เพชรบูรณ์
318 สุนิธี ดอกบัว ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
319 ภนิตา อิ่มสอาด ชุมชนวัดพายทอง อ่างทอง
320 สุทธิชาติ ระแสนพรหม บ้านไร่นาดี สกลนคร
321 ประสิทธิ์ อุ่นหนองกุ่ง บ้านประชาสุขสันติ์ สกลนคร
322 รุ่งนภา โคคีรี บ้านหัวฝาย ตาก
323 วรรณภา จันทสอน ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
324 ฝนทิพย์ เกิดฉาย ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
325 สุธาสินี แสงทอง ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
326 พิมพ์ภา ปะนัดเต วัดสำโรง บุรีรัมย์
327 สุภาพร แซ่ลี่ บ้านสํานักขาม สงขลา
328 ณัฐสรณ์ กลั่นหุ่น บ้านหนองจอก อุทัยธานี
329 รุ่งพิชัย นาคำรอด วิชิตสงคราม ภูเก็ต
330 เด่นชัย แดงอาจ วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา อุบลราชธานี
331 กุลรัศมิ์ ทับทิม บ้านแม่กลองน้อย ตาก
332 ทองพูน ดีนอก ชุมชนบ้านพุเตย เพชรบูรณ์
333 กฤตภาส เทิบจันทึก ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ เชียงใหม่
334 รัตนากรณ์ รักษา ท่าแร่ศึกษา สกลนคร
335 พนมศิลป์ แสนเมือง ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
336 ทิวทิวา ใจตรง มุกดาหาร มุกดาหาร
337 ธีระวัฒน์ ชมภูกาศ วัดน้ำพุ ลำพูน
338 จันทิมา ศรีศิริ วิชิตสงคราม ภูเก็ต
339 ณรงค์ สุขประเสริฐ บ้านหนองยิงหมี ประจวบคีรีขันธ์
340 วิลัยภรณ์ คำพลงาม วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
341 รัฐพล เตี้ยทองหลาง บ้านขุนกำลัง พะเยา
342 กาญจนา งามขำ วัดบ้านพราน อ่างทอง
343 จริยา ขาวดี บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
344 สิทธิพร ฆังฆะ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
345 สายใจ พลมณี เมืองมุกวิทยาคม มุกดาหาร
346 ธนภรณ์ เชื้อเพ็ง บ้านซับตะแบก เพชรบูรณ์
347 ศิริภรณ์ เยาวพันธ์ ชุมชนบ้านปากห้วย เลย
348 กาญจนา กาละภักดี ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร
349 เราะฮ์มาน โรมินทร์ ราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต
350 อมร รอดเพ็ง วิทยาสาธิต ภูเก็ต
351 จุฑาทิพย์ อินทร์ช่วย อนุบาลป่าพะยอม พัทลุง
352 ชาญชัย ชัชวาลย์ บ้านวังขาม เพชรบูรณ์
353 เรณู ทองวัฒน์ วัดน้ำคบ พิษณุโลก
354 พรหมพิริยะ เครือใจ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ ตาก
355 ธรรมรัตน์ ธรรมรักษ์ วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) เพชรบุรี
356 รัชดา พละจิตต์ ท่าจำปาวิทยา นครพนม
357 สมศักดิ์ ธรรมโม ท่าจำปาวิทยา นครพนม
358 สุริยา บัวหอม ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
359 พุฒิธร ศรีประภา บ้านหมากปรก ภูเก็ต
360 นายสุกลพัฒน์ การร้อย นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สกลนคร
361 ซารัญฎา ผลจันทร์ บะฮีวิทยาคม สกลนคร
362 เมษ์ทิตย์ พละกรต มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
363 ชนินทร์พร จันทร์แก้ว เกาะสิเหร่ ภูเก็ต
364 บรรจง กายนาคา บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) เพชรบุรี
365 ทองทับ ขันอ่อน บ้านพันห่าวดอนดู่ นครพนม
366 กัลยวรรธน์ ตะเภาทอง วชิรบารมีพิทยาคม พิจิตร
367 ประเทือง วงศ์ศิริ เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นครนายก
368 ธัญย์ญาธิป ฟองจางวาง เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
369 นภาภรณ์ เตียวบู๊ สุเหร่าจรเข้ขบ กรุงเทพมหานคร
370 บุญสิทธิ์ อยู่คง วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต
371 สมจิต หล้าสอด แม่สอด ตาก
372 วิระพล ทองจรัส แวงพิทยาคม สกลนคร
373 สมจิตร ชัยบัง วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
374 ปนัสตา คำภูษา บ้านไร่นาดี สกลนคร
375 ชนัญฐิติพร พุทธอาสน์ บ้านจำปาดง สกลนคร
376 อัสนี ปวงสันเทียะ บ้านรวมทรัพย์ เพชรบูรณ์
377 สมโภช วังวิเศษกุศล ก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช
378 ปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญ บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
379 สุกัญญา สัพโส บ้านนาถ่อน สกลนคร
380 พัชรี หาดสุด บ้านบางเป้า ตรัง
381 อุทัย สิงหาภู กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
382 ภรภัทร เจริญธง กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
383 สัมพันธ์ เข็มทอง บ้านปะลุรู นราธิวาส
384 จินตนา เลิศศักดิ์ บ้านคลองสระ สุราษฎร์ธานี
385 ณัฐเดช จันทรผัน บ้านยอดชาดวิทยา นครพนม
386 วุฒิชัย วงษ์นารี บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
387 นพพร ไกรศรี พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
388 ศรีอุดร อุปโคตร บ้านโคกสีไค สกลนคร
389 สุภาภรณ์ น้อยทรงค์ บ้านบาก2 มุกดาหาร
390 มานิต คลายสุวรรณ วัดเทพกระษัตรี ภูเก็ต
391 จิรวรรณ เดชทองคำ ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง
392 มนตรี ล้ำเลิศ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
393 มาลาทอง เป้งคำภา บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม สกลนคร
394 ชุตินุต บุญนิยม บ้านวังขอน เพชรบูรณ์
395 คุณากร คิดโสดา หนองโพธิ์พิทยาคม นครพนม
396 คม​กฤ​ษณ์​ สุข​ศรี​เพ็ง​ สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง
397 อุไรภรณ์ หามวงค์ บ้านบ่อแดง สกลนคร
398 บุญเลิศ เกิดนวล วัดบริรักษ์ประชาสาร นครสวรรค์
399 ชาญฤทธิ์ ศรีหานาม พังโคนวิทยาคม สกลนคร
400 นริศ พูนบำนาญ บ้านละลมติม สระแก้ว
401 กองเพชร จันทรพิทักษ์ หนองแวงวิทยา สกลนคร
402 พจนารถ ภูสาริ รวมบัณฑิตศึกษา กาฬสินธุ์
403 สุกัญญา คงทัน บ้านหนองห้าง พิษณุโลก
404 สุกัญญา มาหา ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
405 สุบิน บางใจ วัดแม่เฉย อุตรดิตถ์
406 กฤตยา คำพิลา ชุมชนบ้านนาบอน เลย
407 ประจบ ช้างอินทร์ นาบัววิทยา พิษณุโลก
408 อารีย์ ศรีเเก้ว ปัญญาวิทย์ ตรัง
409 นุชรี อ่อนรู้ที่ บ้านบางคราม ตรัง
410 กมลชนก เขตตะเคียน วัดไทรทอง ตรัง
411 ณัฐรานี สุดตะนา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
412 สุนิสา ร่วมจิตร ราษฎร์วิทยา เพชรบุรี
413 ทวิธเชต เดชอรัญ พรศิริกุล ตรัง
414 อุดมพร มะนะโส วิเชียรมาตุ ตรัง
415 สมบัติ โททุมพล บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา สกลนคร
416 แสงระวี ภูกองไชย โนนสูงวิทยา กาฬสินธุ์
417 วันเพ็ญ อุ่นเรือนงาม ดาราสมุทร ชลบุรี
418 อภิวัฒน์ ศุภโกศล บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
419 ณภัทร คนขยัน พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กาฬสินธุ์
420 แต้ม สมศิริ ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์
421 วิชัย ไกรสร มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
422 กมล อินทรประสงค์ บ้านท่าม่วง ลพบุรี
423 ธันญณัญช์ มีดินดำ โนนสูงพิทยาคม กาฬสินธุ์
424 กานดาภา ญาณะศร วัดเหมืองง่า ลำพูน
425 ศุภกิจ จงกสิกิจ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
426 สมพร ศรีสวัสดิ์ บ้านท่าเทศ ตรัง
427 อนุธิดา วงษ์กำไรทอง รร.เทศบาลวัดธรรมนิมิต สมุทรสงคราม
428 วันเพ็ญ เทศารินทร์ พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
429 สมคิด ออมสิน บ้านห้วยน้ำไซ พิษณุโลก
430 ชวนพิศ แสงสวย อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
431 อัซมิง ฮะซา ชุมชนบ้านยูโย ปัตตานี
432 เมทินี พานชมภู ปัญญาวิทย์ ตรัง
433 อัจฉริกา นิติพงศ์สกุล ปัญญาวิทย์ ตรัง
434 จูมทอง นาสถิตย์ นาค้อวิทยาคม กาฬสินธุ์
435 นิธิมา ชิดเชี่ยว ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช
436 ภูมิภัทร นาจรูญ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บุรีรัมย์
437 สุภารัตน์ ภูช่างทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
438 ขวัญชัย ศรีช่วง บ้านหนองเรือ ชุมพร
439 ประกาศิต ฉายจรัส คำม่วง กาฬสินธุ์
440 สุพรรษา พอลีละ คำม่วง กาฬสินธุ์
441 ประภาพร ทรัพย์กุล อุ่นสวัสดิ์ ชุมชนนาจารย์วิทยา กาฬสินธุ์
442 ธาวิน บุญไพฑูร ตรังวิทยา ตรัง
443 นรงค์ สุ่มสาย บ้านช่องลม กำแพงเพชร
444 นิภาพร เกียรติเจริญสุข วัดประชาบำรุงกิจ ฉะเชิงเทรา
445 รณยุทธ์ จำปาหาร หนองกุงศรีวิทยาคม กาฬสินธุ์
446 หิรัญ บุตรสิงห์ บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เพชรบุรี
447 นิรวิทย์ นันตาพรม บ้านทุ่งผึ้ง ลำปาง
448 นาตยา ม่วงไหมทอง วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
449 นเรศ สมป่าสัก วัดช้างค้ำ ลำพูน
450 สานิตย์ แจ่มศรี วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี
451 บุศรา มงคลเอก ราษฎร์วิทยา เพชรบุรี
452 พรนภัส พันธุ์เสถียร ชุมชนนาจารย์วิทยา กาฬสินธุ์
453 พิศมัย ผาโคตร หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
454 บุษกร พลายแก้ว วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
455 พินพร อุทโท บ้านสวนผึ้ง กาฬสินธุ์
456 ภัทธิรา ทองบัว บ้านทุ่งขี้เหล็ก ตรัง
457 ดรุณี พละสุข บ้านหนองหัวช้าง กาฬสินธุ์
458 วิชัย มะนัส บ้านห้วยยาง กาฬสินธุ์
459 นพพร แก้วทอง รวมไทยพัฒนา 3 ตาก
460 ปิยะฺธิดา จันทพันธ์ กันตังพิทยากร ตรัง
461 วศิน อิ่มกระจ่าง วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร
462 จักรกริช ชื่นสิน วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กำแพงเพชร
463 พัชรี สุขพระจันทร์ บ้านเกาะรากเสียด กำแพงเพชร
464 สุรัสวดี ละงู สภาราชินี 2 ตรัง
465 นริศ แก้วสีนวล วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ชุมพร
466 ธีระยุทธ เหมือนวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพชุมพร ชุมพร
467 ฤทัยรัตน์ บุญตา บ้านบางค้างคาว ตรัง
468 พูลสวรรค์ พุ่มไพบูลย์ บ้านไร่พรุ ตรัง
469 สุนทร บุญอรัญ บ้านห้วยยาง กาฬสินธุ์
470 แสงเดือน บุญอรัญ บ้านห้วยยาง กาฬสินธุ์
471 สุพรทิพย์ เป็งนวล บ้านต๊ำพระแล พะเยา
472 วาสนา จันทะโสก พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
473 สุรศักดิ์ ภูบัวเพชร ดอนยานางศึกษา กาฬสินธุ์
474 นิตินัยน์ วัฒนพรหม ตรีจุฬาศึกษา กำแพงเพชร
475 พัชรินทร์ วัฒนพรหม ตรีจุฬาศึกษา กำแพงเพชร
476 ณัฏฐวี ง้าวแหลม บ้านพร้าว พิษณุโลก
477 ชวนพิศ พุฒนกุล บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
478 ขนิษฐา คำสุวรรณ วัดบรรพตวารีเขต ชุมพร
479 อาภัสภรณ์ กันศรีเวียง บ้านปูแป้ ตาก
480 กฤษติยาภรณ์ บรรดาตั้ง บ้านปูแป้ ตาก
481 ศราวุธิ ธิมาชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาตาล อุบลราชธานี
482 ศราวุธ สิทธิชัย บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) ชุมพร
483 อำไพ ศรีละออน สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
484 พิจิตตรา วิชะนา คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
485 อรรณพ สมฤทธิ์ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) พะเยา
486 วิลาวัณย์ ศรีสุโพธิ์ บ้านโพนนาดี กาฬสินธุ์
487 นาวิน มะโนขันธ์ บ้านโคกโก่ง กาฬสินธุ์
488 รติกรณ์ แสบงบาล ฆ้องชัยวิทยาคม กาฬสินธุ์
489 อัจฉรา รัตตะมาน ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
490 วชิระ ชาวเหนือ มหาไชยโคกกว้างวิทยา กาฬสินธุ์
491 วินันทการ เทพเกลี้ยง บ้านควนสวรรค์ ตรัง
492 อนุสิทธิ์ คงคา บ่อยางวิทยา อุทัยธานี
493 ศุมาฬี หอมพกุล ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
494 พรพรรณ บัวทั่ง มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
495 สมบัติ ทอดเสียง บ้านหัวเสลา กำแพงเพชร
496 นภาวรรณ สมบัติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช
497 รัฐกาล รองกระโทก บ้านกะสัง สระแก้ว
498 ศมนวรรณ ใจห้าว สภาราชินี 2 ตรัง
499 กรนิภา สังศรีสุข ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ชุมพร
500 ธนภพ แสนตุ้มทอง บ้านห้วยฝา กาฬสินธุ์
501 ฐาปนพงศ์ อ่อนนุ่ม บ้านมูเซอ ตาก
502 ปัทติมา ปรีชา ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ชุมพร
503 นิคม ชมภูพงษ์ โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์
504 สรพงษ์ คำตะ ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
505 ประกิจ สาธุชาติ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
506 อรดี ทาสา บ้านดงนา อุบลราชธานี
507 มานพ ศรีสุข จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ยะลา
508 บรรจง ดอนเคนจุย วังลิ้นฟ้าวิทยาคม กาฬสินธุ์
509 วิภารัตน์ ดอนเคนจุย วังลิ้นฟ้าวิทยาคม กาฬสินธุ์
510 โดม เศรษฐจันทร์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
511 ภานุมาศ นาเวช บ้านใหม่เจริญสุข กำแพงเพชร
512 ธีรวิทย์ กวดขัน บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตาก
513 เวท แสงนาโก ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
514 ลำยอง วงศ์แก้ว วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
515 พิกุล ดวนใหญ่ บ้านตาสุด ศรีสะเกษ
516 สุณิสา สิทธิสถิตร บ้านทุ่งมะขามป้อม ตรัง
517 พิจิตตรา พรหมเมตจิต บ้านสันทราย เชียงใหม่
518 จันทิรา ฤทธิ์ชู วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
519 บรรณสิรินธร์ ชูเกิด วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
520 เพียรศิลป คงเพ็ง วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
521 วิสุดา รักชู ชุมชนสวี ชุมพร
522 จินตนา อะสุชีวะ สมสะอาดพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
523 ณัฐชานันท์ สิงอุดม วัดเทพนิมิตวนาราม ชุมพร
524 จุฬาลักษณ์ อรรคชัย บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
525 อนุเทพ วิมลศรี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
526 กนกพร นวมนาค เมืองเชลียง สุโขทัย
527 วัชชิระ สังฆะมณี มหาชัยวิทยาคม นครพนม
528 ณัฐวุฒิ โพธิ์เงิน บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง ยโสธร
529 อมรเดช ปันศิริ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
530 นิภา มีแก้ว บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
531 กองใจ ศิริกุล ชุมชนโพนพิทยาคม กาฬสินธุ์
532 สมสมัย หารธงชัย บ้านโพนสูง สกลนคร
533 อักษิพร รัตนะ บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ยะลา
534 บุปผา ภูปานผา บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
535 ดารณี เวียงอินทร์ บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
536 อรุโณทัย โพธิสุวรรณ บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
537 กนกวรรณ สงนอก บ้านบึงโคกสะอาด กาฬสินธุ์
538 สงกรานต์ ศรีนิกร นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุดรธานี
539 ธันวา ศรีชัย บ้านดอนเงิน พะเยา
540 ทวีวัฒน์ ดึงสุวรรณ บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
541 จิตรา จิโสะ บ้านทุ่งปาหนัน ตรัง
542 นุสรณ์ จิตพิ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
543 ดลฤทัย ศรีทวีกาศ วังกระแสวิทยาคม นครพนม
544 สุวิทย์ อินทศร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
545 พนม อบอุ่น บ้านสุขสำราญ บุรีรัมย์
546 พิทักษ์ ปานเจริญ วัดท่าแก้ว ชัยนาท
547 วีณา พึ่งเจียม วัดท่าแก้ว ชัยนาท
548 ยุภาภรณ์ สืบศรี วัดท่าแก้ว ชัยนาท
549 สุชาดา เกตุน้อย วัดท่าแก้ว ชัยนาท
550 พลอยมณี ชื่นทะเล กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
551 วิรุฬห์ นาสุอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์
552 กฤษฎา บุญเรือง วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กาฬสินธุ์
553 เสถียร ขจรโมทย์ บ้านลาดวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
554 อุไรวรรณ นรมาตร์ หนองบัวราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
555 ทรรศนีย์ เรืองศรี หนองบัวราษฎร์นิยม กาฬสินธุ์
556 สิตาพัชร์ ผิวเงิน นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุดรธานี
557 กาหลงทอง คชอาจ บ้านป่าสัก พะเยา
558 จุรีรัตน์ แหละเหล็ม วัดขุนตัดหวาย สงขลา
559 ภานุวัฒน์ สลีวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
560 กนกวรรณ ยันตรวัฒนา วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
561 ปวีณา แสนบัวบาน วิทยาลัยการอาชีพเถิน ลำปาง
562 นงลักษณ์ ทิพย์ปัญญา ชุมชนบ้านอุ้มผาง ตาก
563 วราภรณ์ หมื่นสา ชุมชนบ้านอุ้มผาง ตาก
564 ณภัทร กุลจิตติธร ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
565 พิกุล แย้มเจิม วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ชัยนาท
566 จิตรี ฟุ้งกลิ่น มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
567 มังกร จูกูล บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา บุรีรัมย์
568 พีรวิชญ์ วรชิน บ้านหนองแสง กาฬสินธุ์
569 ปราโมทย์ สกุลเดช นาขามวิทยา กาฬสินธุ์
570 คำไพ โยชน์สุวรรณ์ บ้านดงศรีสําราญ อุดรธานี
571 มณี พัดขำ บ้านแม่ตื่น ตาก
572 วัชรินทร์ รังพงษ์ บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) บุรีรัมย์
573 อดิศรา เรืองสนาม บ้านอาแวะ สุรินทร์
574 สุดารัตน์ สาประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท
575 อรอนงค์ ดุมนิล บ้านนาดู่ อุบลราชธานี
576 ศุภสิทธิ์ สนสุนัน บ้านโพนแพง กาฬสินธุ์
577 lสุภาพร วงค์หนายโกด บ้านนาคู กาฬสินธุ์
578 นันท์นภัส ภูมิรัง บ้านนาคู กาฬสินธุ์
579 เทียมชัย นิลผาย บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
580 อุ่นใจ จิตจักร์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
581 จันทร จอมทรักษ์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
582 พัทธนันท์ ศรัณย์รักษ์ บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
583 พิสมัย ปัตบุตร บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กาฬสินธุ์
584 มนัญญา ภูถาวร โคกหวายราษฎร์สามัคคี กาฬสินธุ์
585 กาญจนา เวชวิฐาน สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
586 พนม คณะคูณ โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
587 อุทัยวรรณ สว่างโคตร บ้านหนองแสง กาฬสินธุ์
588 รัตนา เก็กง้วน สหบำรุงวิทยา นครปฐม
589 ณหทัย อนุจร ก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช
590 ธีระกุล บุญประสาร ชุมชนไร่สีสุก อำนาจเจริญ
591 พรทิพา พันธุ์จันทร์ดี ประชารัฐพัฒนา กำแพงเพชร
592 เพ็ญแข พุ่มพวง บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) บุรีรัมย์
593 นรินทร์พร เขตชมภู บ้านโกรกสำโรง นครราชสีมา
594 เอกนรินทร์ แก้วอุ่นเรือน บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
595 อุษา หามะ ขจรเกียรติเชิงทะเล ภูเก็ต
596 สถิตย์ ไพรสิงห์ ผ่านศึกสงเคราะห์ อุดรธานี
597 จรัส มาริกัน บ้านวังยาง อุบลราชธานี
598 อดุลย์ จันทพาล ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
599 อรจิตร แซ่เจีย ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
600 มยุรี อาวาส บ้านแม่ปะใต้ ตาก
601 ไพรัช มีพันธ์ บ้านโพนครก สุรินทร์
602 พรนภา ชาลีผาย บ้านช้าง อุดรธานี
603 จันทวดี ตระการ บ้านช้าง อุดรธานี
604 ณรงค์ รอดแก้ว วัดพร้าว ชัยนาท
605 วรพรรณ ฟุ่มฟองฟู บ้านขะเนจื้อ ตาก
606 อรุโณทัย นารินรักษ์ บ้านช้าง อุดรธานี
607 ชามาศ ธีรคุณัญญา ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
608 วรางคนา ภักดี บ้านบาก อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
609 ทุเรียน มุ่งเกมกลาง บ้านหนองจำปา นครราชสีมา
610 สุเทพ แก้วรัตน์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
611 อานนท์ ดำรงวงค์วิจิตร วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร
612 สุวิมล สุวรรณโสภา บ้านวังจาน มหาสารคาม
613 ชลิต ชมชื่นจิตร์ สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
614 ณัฐธนา นามเทพ เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
615 เศกสันติ์ แสงใสแก้ว บ้านน้ำคำน้อย ยโสธร
616 สายสมร ภูสีโสม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
617 นพสิทธิ์ เสาวดาน บ้านหมากมี่ สุรินทร์
618 อาทิตย์ พรมตวง ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
619 ทินกร พลศรี กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กาฬสินธุ์
620 อำนาจ มะลิงาม ไตรคามสามัคคี สุรินทร์
621 มะณีนุช แสนสุข บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
622 ประวิทย์ รักภูเสน ดอนชีหนองมะยอด อำนาจเจริญ
623 สิรภพ สารโพธิ์ หนองโกวิทยกิจ มหาสารคาม
624 จารุศักดิ์ รัตนรังสิกุล บ้านดอนวัว นครราชสีมา
625 กนกวรรณ ศรีหล้า ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
626 ณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง เดชอุดม อุบลราชธานี
627 บุญตาม ใจงาม บ้านบากเรือดอนเรือ ยโสธร
628 จิรนุช บุตรภักดิ์ บ้านหนองแสง อำนาจเจริญ
629 นฤกานต์ ชูชีพ วัดวังน้ำ นครราชสีมา
630 นิรมล อินจุ้ย บ้านทุ่งคลองควาย พัทลุง
631 แสงทอง น้อยเกิด วัชรวิทยา กำแพงเพชร
632 แก้วตา มีบำรุง วัดเหนือ ราชบุรี
633 จีรชนม์ สุพรรณนอก บ้านหนองบง นครราชสีมา
634 กัลยา พุกภูษา วัดเหนือ ราชบุรี
635 ดนยา กว้างนอก วัดบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา
636 ไพศาล ชนะสะแบง บ้านช้าง อุดรธานี
637 จุรีรัตน์ สุขภาค บ้านทับเมย อำนาจเจริญ
638 ศิริพร เปรมทา บ้านไร่ขี อำนาจเจริญ
639 วิชุดา สุทธิประภา คำเขื่อนแก้ววิทยาคม อำนาจเจริญ
640 วีรพล ธรรมรักษ์ ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
641 สุภินันท์ ไชยธานี หนองม่วงวิทยาคาร มหาสารคาม
642 พิทักษ์ นิลโฉม หนองแสงวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
643 ธัญลักษณ์ เมฆอรุณ สามัคคีอนุสรณ์ พัทลุง
644 กรรณิกา ภู่ระหงษ์ วัดเหนือ ราชบุรี
645 ปริศนา มะลิงาม บ้านช้าง อุดรธานี
646 พูลทรัพย์ ทองภู่ วัดหนองมะค่า ราชบุรี
647 ศุภร ศรีนุต ผาเมืองวิทยาคม เพชรบูรณ์
648 จรัสศรี วสวานนท์ วัดเหนือ ราชบุรี
649 อานนท์ กฤษณะกาฬ บ้านนาโป่ง ยโสธร
650 กิตติ อาจเจริญ หนองหานวิทยา อุดรธานี
651 ศุภรัตน์ สุราย โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
652 เสมอ มะปัญญา อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
653 เกศแก้ว พุ่มขจร คณฑีพิทยาคม กำแพงเพชร
654 ประจวบ บัวพันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
655 อรัญญา เจริญวงศ์ อนุบาลชานุมาน อำนาจเจริญ
656 นิพัทสา ทองจรัส นามนราษฎร์สงเคราะห์ กาฬสินธุ์
657 ปิยมาศ ไชยเทศ กู่แก้ววิทยา อุดรธานี
658 มณฑล วัจนสุนทร หนองหานวิทยา อุดรธานี
659 สุคนธ์ ยะณะโชติ หนองแสงวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
660 พิสมัย วงศ์คำจันทร์ หนองหานวิทยา อุดรธานี
661 นงนิตย์ โสพุธอ่อน บ้านส้มกบ มหาสารคาม
662 พงษ์ศักดิ์ พิมพิลา ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
663 วัชรวิชญ์ บุญตาระวะ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
664 อุทัย ชานนท์ นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 อำนาจเจริญ
665 มลฤดี ประชุมเหล็ก บ้านโคกก่ง อำนาจเจริญ
666 เรณู กองษร บ้านคำแขนศอก ยโสธร
667 สายพิณ ศรีศาลา บ้านคำแขนศอก ยโสธร
668 สุจิตรา กฤษณะกาฬ บ้านนาเรียง ยโสธร
669 อทิตยา จุกจันทร์ นาเจริญหนองแดง อำนาจเจริญ
670 ยุวนา สารปรัง หนองแสงวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
671 สุวิมล จิตฟุ้ง หนองแสงวิทยาเสริม กาฬสินธุ์
672 อรวรรณ อิ่มนาง บ้านหนองกอก อุบลราชธานี
673 พิศมัย บุญหลง บ้านห่องเตย อำนาจเจริญ
674 เลิศศักดิ์ จันทรักษาม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
675 สุภัตรา สฤษชสมบัติ บ้านเชียงยืน มหาสารคาม
676 วิไลลักษณ์ พิชัยรัตน์ บ้านควนหนองยาง ตรัง
677 สมนึก พรมจันทร์ หนองบุญมากประสงค์วิทยา นครราชสีมา
678 ปทิตตา วิทยารักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
679 รจนา พรหมชาติ วัดเขาปิ่นทอง ราชบุรี
680 วิทยา สุขแจ่ม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
681 ธงชัย หนองขุ่นสาร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
682 วิไลวรรณ นิรุธติคุณ บ้านดงแคน มหาสารคาม
683 ศิริพร จันดา บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
684 เจนวิทย์ พนาดร บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
685 จีระศักดิ์ บริสุทธิ์ บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
686 ช่อผกา วัฒนณุกุลชัย บ้านแคนน้อยหนองเลิง ยโสธร
687 มลฤดี ศรีมหาพรม บ้านวังโรงน้อย นครราชสีมา
688 บุญศรี ไชยบุดดี บ้านน้ำใสม่วงวิทยา มหาสารคาม
689 ณฐวุต อันทะปัญญา บ้านโนนสูงวังขอนจิก มหาสารคาม
690 ทองใบ ปะวะเส ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
691 สุพรรณี สีสุวอ บ้านโนนสูงวังขอนจิก มหาสารคาม
692 บุญสนอง สมวงศ์ ปากช่อง นครราชสีมา
693 ประวิทย์ ไชยมงคล ณัฐบรรจงวิทยา ลำปาง
694 พรทิพย์ สุขอร่าม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา
695 ผ่องพรรณ วงศ์กระบากถาวร กระบากวิทยาคาร มหาสารคาม
696 ภาวนา ทั่งพรม อนุบาลเขียนปัญญา ชัยภูมิ
697 ณัฏฐนันท์ ภูมิพัฒฯ์วงษ์ กระบากวิทยาคาร มหาสารคาม
698 พรรณี หยังสู บ้านโกตา สตูล
699 จีระเดช เพชร์ทูล สลกบาตรวิทยา กำแพงเพชร
700 เกษร นฤสุข บ้านซับตะเคียน นครราชสีมา
701 ประกาสิทธิ์ อ่างคำ สันกำแพง เชียงใหม่
702 ณพรัช สมมุติรัมย์ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
703 เกษณีพร สีแข่ไตร ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
704 วราฤทธิ์ ก๊าสอุไร บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
705 รัญจวญ ธรรมทินโน บ้านกู่ทอง มหาสารคาม
706 มณีรัตน์ พนาดร บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
707 ปาณิสรา ทองกัลยา บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี มหาสารคาม
708 ชำนาญ ช่างสากล บ้านหนองแฮหนองเหล็ก มหาสารคาม
709 วราวุฒิ ดีทำมา พุขามครุฑมณีอุทิศ เพชรบูรณ์
710 วินัย อ่อนศรี เนกขัมวิทยา ราชบุรี
711 ตรีชฎา จีบฟัก เนกขัมวิทยา ราชบุรี
712 แก้ววันนี เมฆวิลัย เนกขัมวิทยา ราชบุรี
713 สุชิน ดอนวัดไพร เนกขัมวิทยา ราชบุรี
714 ทศพร ทิพย์โยธิน เนกขัมวิทยา ราชบุรี
715 บุญรุ่ง คอนเมฆ เนกขัมวิทยา ราชบุรี
716 วลัยลักษณ์ หาญสิงห์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
717 เอมมิกา โยงรัมย์ หนองกุงวิทยา มหาสารคาม
718 วัชรินทร์ ดำนิล อนุบาลบ้านคา ราชบุรี
719 ธัญวิทย์ แสงขามป้อม สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
720 ปรางทิพย์ ขันติสมบูรณ์ ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) ราชบุรี
721 โสภา กันเมร์ บ้านโสกภารา มหาสารคาม
722 เยาวเรศ บู่แก้ว บ้านพระบาท ขอนแก่น
723 พูลสมบัติ เยาวพงษ์ ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
724 คมสัน สัตตรัตนำพร บ้านมะแซวหนองโง้ง มหาสารคาม
725 ทินกรณ์ สีแสด บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) อุบลราชธานี
726 ภวัฐ คำภาพันธุ์ บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตาก
727 สิรวีร์ ขันธะกาด รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) ชลบุรี
728 ชิตพล พวงไธสง วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
729 รุ่งทิพย์ พวงไธสง วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
730 ลิขิต พวงศรี วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
731 กานดา อ้นไธสง วัดสุวรรณาราม บุรีรัมย์
732 ปัญญา ธรรมดี บ้านคลองสิบแปด ชลบุรี
733 พัชราพรรณ ศรีสร้อย ชุมชนบ้านเชียงแก้ว อุบลราชธานี
734 อโนเชาว์ โคตะมา อุดมสังวรวิทยา สกลนคร
735 ดวงเด่น เหมาะสมาน บ้านภูไทร ชลบุรี
736 แววตา ณ บางช้าง วัดเกาะวังไทร นครปฐม
737 จงกล อุณหพงศา บ้านอ้อกระทิง นครปฐม
738 เบญจวรรณ อุไรรัตน์ บ้านสระกุด บุรีรัมย์
739 ขนิษฐา ชะราจันทร์ บ้านสระกุด บุรีรัมย์
740 นที สุริปะ บ้านสระกุด บุรีรัมย์
741 นวพร หล้าสุดตา บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) มหาสารคาม
742 สันติ โลมาอินทร์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
743 จุฬาพัฒน์ นามไพร บ้านสตึก บุรีรัมย์
744 ฐิติ นครสุวรรณ์ ประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง
745 หอมรับ ซุ้ยไกร บ้านหนองบึง มหาสารคาม
746 จิราภรณ์ บัวขาว ชุมชนบ้านเชียงแก้ว อุบลราชธานี
747 บังอร ทรัพย์ประสงค์ บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) พิจิตร
748 เสงี่ยม ฉวีวงศ์ วัดศรีสุนทร บุรีรัมย์
749 วาสนา อยู่สุข บ้านป่าแซง พิจิตร
750 อนวัทย์ ฤกษนันทน์ โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
751 นภา ศรีเงินยวง เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
752 อโนชา โนรี แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร
753 จันทร์ฉาย นวลจันทร์ วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) ราชบุรี
754 มาลัยทิพย์ วงษ์ภักดี บ้านขุมคำดงตาหวาน อุบลราชธานี
755 อุษณีย์ เอี่ยมแจ๋ บ้านอ้อกระทิง นครปฐม
756 ปธานิน เพชรสวี ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
757 ทรงวุฒิ อิ่มน้อย วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) ราชบุรี
758 อภิวัฒน์ วัดเขียว อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
759 ณรงค์เดช บุญสาง พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี
760 ทิพย์วิมล พัวเจริญสิน วัดโพธิ์รัตนาราม ราชบุรี
761 อภิชาติ เชิงสะอาด บ้านกระยอมหนองเดิ่น มหาสารคาม
762 นุษณีย์ ใกล้ชิด บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ยโสธร
763 นายทินรัตน์ ชูจันทร์ โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
764 นิรมล พิพัฒน์คุปติกุล สรรพวิทยาคม ตาก
765 ธนูศิลป์ สุขแสนสุข วัดท้าวโทะ นครศรีธรรมราช
766 ณัธกิจ กองช้าง วัดหนองมะคัง พิษณุโลก
767 วิไลพร ศรีนิล สรรพวิทยาคม ตาก
768 ภูวเนศวร์ บุญทา บ้านสองห้องฮ่องน้อย มหาสารคาม
769 สุวรรณีย์ ทองเกตุ สรรพวิทยาคม ตาก
770 มนัสวี ทองเสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางแก้ว พัทลุง
771 สกุณา เขียวมา บ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) ราชบุรี
772 สุชาวดี ขันโท เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
773 ชัยวัฒน์ ทองเฟื่อง ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) ราชบุรี
774 ดาราเด่น นครไทย ชุมชนนางัว นครพนม
775 อำมรณ์ ชาติวิชิตร ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 นครศรีธรรมราช
776 วิไล โชคไพศาล บ้านควนยวน พัทลุง
777 เสนอ คำภิมูล บ้านโนนโชงโลง นครราชสีมา
778 วทัญญู ศรีทอง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
779 นันทิกา พันธนะหิรรัญ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
780 ฐิติกร พุกพูน เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
781 อามีนา โคตรแก้ว บ้านทุ่งขาม ลำปาง
782 พรมรักษ์ ศรีอุดร บ้านจำปาดง สกลนคร
783 จันทร์ฉาย ศศิธร บ้านโคกเมือง บุรีรัมย์
784 เจริญธรรม เทินสระเกษ ภู่วิทยา นครราชสีมา
785 ปรวิทย์ หนูคง วัดบางช้างเหนือ นครปฐม
786 จิตราภรณ์ วอคเกอร์ส สุขานารี นครราชสีมา
787 อนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ วัดเชิงเลน พระนครศรีอยุธยา
788 บานเย็น เดชโคบุตร บ้านข่อย บุรีรัมย์
789 สุริยันต์ แสงระวี บ้านไสพลู นครศรีธรรมราช
790 สุวิท ล้วนกล้า วัดบัวทอง บุรีรัมย์
791 นายก้องศักดา ยศราวาส วัดบัวทอง บุรีรัมย์
792 ศราวุฒิ นาครำพา รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน) กาญจนบุรี
793 สุภาภรณ์ ปฐมวัฒนพงศ์ บ้านไสส้าน นครศรีธรรมราช
794 ปิ่นมณี ตราชู บ้านโคกยาง นครศรีธรรมราช
795 บรรจง แหยงกระโทก วัดบ้านกรวด สุพรรณบุรี
796 อัมรา เงินโพธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
797 จันทร์จิรา เครือสมบัติ บ้านสะพานโดม อุบลราชธานี
798 วิศิษย์ ใชญัน ขุมคำวิทยาคาร อุบลราชธานี
799 เกศชดา หาแก้ว บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) พิจิตร
800 นิศากร คชวงษ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
801 วาสนา คชไกร บ้านไทรงาม นครศรีธรรมราช
802 อนันต์ ดอกหอม บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
803 ลัคนา ชาญชนะภัย บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
804 เริง ขัดทะเสมา บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
805 ประภัสรา วันเฉลิม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
806 นิอัมรี ยาเด็ง บ้านคอลอมุดอ สงขลา
807 อลงกต นิ่มคง ทรงวิทย์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
808 จันทร์จีรา ดอนชาไพร บ้านหนองแขม กำแพงเพชร
809 ศิวรี ชายสุทธิ์ บ้านหอยราก นครศรีธรรมราช
810 เกียรติกร พุ่มพิม บ้านหอยราก นครศรีธรรมราช
811 รุ่งศรี วงศ์งาม บ้านน้ำตก นครศรีธรรมราช
812 จิรายุทธ์ ม่วงสอน บุณยศรีสวัสดิ์ นครปฐม
813 ทัศนันท์ ประชุมแดง บ้านนาชุมใต้ อุบลราชธานี
814 ทองดี ยอดบุญนอก อนุบาลตลาดแค นครราชสีมา
815 บุญสด บุญเกิด วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นครศรีธรรมราช
816 ชาญวิทย์ สันดอน บ้านตะเคียนราม ศรีสะเกษ
817 กฤษณา แจ้งใบ บ้านหนองทราย กำแพงเพชร
818 อุมาพร สอนนุช วัดโคกพระศิลาราม ชลบุรี
819 เอื้อมเดือน ปินตาวะนา ทุ่งอุดมวิทยา ลำปาง
820 ปรียา ทองถวิล วัดควนยาว นครศรีธรรมราช
821 นนท์ชนก มาแก้วสอง บ้านวัดใหม่ สงขลา
822 วีรยุทธ คุณสุทธิ์ บ้านจิกคันช้อน กำแพงเพชร
823 ฮานาน หะมะ อาลาวียะห์วิทยา ยะลา
824 ปาริชาติ เสนเนียม วัดรามแก้ว นครศรีธรรมราช
825 เทวี พรหมรินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
826 จิราทิพย์ สารักษ์ วัดบางศาลา นครศรีธรรมราช
827 จันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์ บ้านสระบัวทอง สุพรรณบุรี
828 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ นครปฐม
829 ละมัย ปั้นไว บ้านห้วยม้าลอย สุพรรณบุรี
830 ปราณี ปั้นไว บ้านห้วยม้าลอย สุพรรณบุรี
831 ณฐชนนท์ ขำมี บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
832 ศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์ บ้านน้ำตก นครศรีธรรมราช
833 สมศักดิ์ แสงสว่าง เคียงศิริ นครศรีธรรมราช
834 นพพร ตั้งสิทธิโชค อนุบาลวชิร พิจิตร
835 สายชล หนูคง ตชด.บ้านควนมีชัย นครศรีธรรมราช
836 พนัชกร คำพันธ์ ตชด.บ้านควนมีชัย นครศรีธรรมราช
837 อานนท์ อินทวงษ์ สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
838 ถัด อินทร์นาค ตชด.บ้านควนมีชัย นครศรีธรรมราช
839 พงษ์ศักดิ์ อินทร์อักษร ตชด.บ้านควนมีชัย นครศรีธรรมราช
840 บุญเจือ จุติยนต์ วัดเทพมงคล นครศรีธรรมราช
841 อารี ภิรมย์ ตชด.บ้านควนมีชัย นครศรีธรรมราช
842 สุวิชชา หอละเอียด วัดเขาพนมนาง สุพรรณบุรี
843 นงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์ ไทยวัฒนาประชารัฐ นครราชสีมา
844 กมล เกิดสมบุญ โรงเรียนบ้านโคกหม้อ สุพรรณบุรี
845 ทิชานนท์ หนอนวุ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
846 เบญจาพร เพชรมีดี วัดบ่อคู่ สุพรรณบุรี
847 ภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์ วัดบ่อคู่ สุพรรณบุรี
848 ธัชกร ชนม์นภัทร เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
849 อรุณวรรัตน์ เหมือดนอก บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) อุบลราชธานี
850 อภินิจจ์ สุขนวล บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี อุบลราชธานี
851 หฤษฎ์ มะเสมา ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม
852 คณิดา พักตร์เพียงจันทร์ บ้านยมเบือ สุพรรณบุรี
853 ประสงค์ จริตงาม เจริญรัชต์ภาคย์ นครศรีธรรมราช
854 ประภัสสร แจ้งโพธิ์ วัดยางยี่แส สุพรรณบุรี
855 นันธนา อยู่ครอบ อนุบาลลานกระบือ กำแพงเพชร
856 กุลนิดา ศรีคำเวียง คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
857 ลลิตา แช่มช้อย วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
858 สิริลักษณ์ อินทองคำ วัดรามแก้ว นครศรีธรรมราช
859 วีระพจน์ ยกเส้ง วัดรามแก้ว นครศรีธรรมราช
860 รุจิรา อุสมา วัดรามแก้ว นครศรีธรรมราช
861 คนึงนิจ รุ่งวัฒนภักดิ์ ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี
862 เดชวิทย์ ศรีสังวาลย์ ปราสาททองวิทยา พระนครศรีอยุธยา
863 พัฒนะ สติภา บ้านโสน สุรินทร์
864 นฤมล บุญเก บ้านด่าน อุบลราชธานี
865 ธันวา ไชยวิเชียร อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
866 โสภิต จิรัญดร พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
867 นิภาพรรณ โพธิ์อ่อน บ้านด่าน อุบลราชธานี
868 นายคิมหันต์ โชติวุฒิชัยนันท์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
869 จุฬารัตน์ หูประโคน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
870 สรภูมิ เจียงสงวน แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
871 พิชาพัทธ์ ภัทรวัฒน์ธีรเมธ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
872 เทพฤทธิ์ เกษศรี รร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์
873 วิมลภา ไขแสงทอง วัดสระด่าน สุพรรณบุรี
874 สุขสันต์ เทศแย้ม วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
875 สาโรจน์ สมิไชย บ้านรังย้อย เพชรบูรณ์
876 วัชร เสนสม บ้านชูชาติ อำนาจเจริญ
877 เดี่ยว จรวุฒิพันธ์ บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
878 ภัทรานิษฐ์ อินเมฆ บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
879 ลัดดา ทองโตนด บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
880 เกตุกนก บุญธปัญญา บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
881 ลัดดา รอดเขียว บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
882 ธมนภัทร ขอนทอง บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
883 วรรณนิศา บดีรัฐ บ้านคลองห้วยยั้ง กำแพงเพชร
884 สายใจ พรมปาวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา ลำปาง
885 สุดใจ สืบสาย บ้านควนเงิน นครศรีธรรมราช
886 จิราภรณ์ สีสงนาง บ้านแสงดาวโนนธาตุ หนองบัวลำภู
887 ไกรลาส แกล้วทนงค์ วัดเพ็ญมิตร นครศรีธรรมราช
888 รุจน์ ตู้สำราญ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
889 ปภัชญา มุมบ้านเซ่า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
890 นัฐพนธ์ จันทราษฎร์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
891 จรัส ทองนวล วัดสระกะเทียม นครปฐม
892 พละศักดิ์ จันทร์หอม บ้านด่าน อุบลราชธานี
893 จุฑารัตน์ โสธรศักดิ์ วัดศิลาราย นครศรีธรรมราช
894 สามารถ สงค์ประเทศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
895 อาทิตย์ สุจริต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตาลสุม อุบลราชธานี
896 จุลีวรรณ หนูประสิทธิ์ บ้านหน้าเขา นครศรีธรรมราช
897 สุภาวดี ถนอมลาภ บ้านนาทม อุบลราชธานี
898 วรรณดี จำนงจิต วัดเพ็ญมิตร นครศรีธรรมราช
899 วุฒิชัย อุ่นคำ บ้านปากห้วยม่วง อุบลราชธานี
900 การุณย์ ท้วมขวัญยืน เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
901 สุกัญญา เกตุวัตถา เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
902 สุรเชษฐ์ ภักตร์ผ่อง เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
903 ประพันธ์ เดชมุงคุณ อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อุบลราชธานี
904 อาภัสรา เครือสุวรรณ์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
905 นิรันดร์ เล้าอรุณ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
906 ศิริรินทร์ กุญชรินทร์ สังวาลย์วิท ๗ นครศรีธรรมราช
907 สมใจ แก้วกำเนิด วัดโพธิ์นฤมิตร สุพรรณบุรี
908 สมโภชน์ ทองประดับ บ้านนาป่าแดง กำแพงเพชร
909 มาลินา เงินทอง บ้านนาป่าแดง กำแพงเพชร
910 กิ่งแก้ว ห้วยจันทร์ บางละมุง ชลบุรี
911 ศศิร์กิตติ์ กองทรัพย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
912 โชคชัย เสนนอก เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
913 พินิจ แสงประโคน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
914 ภัสสร ประนางรอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
915 อุบล โตดประโคน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
916 ณัฐญาดา ขวัญยืน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
917 จุฬารัตน์ ภูกองไชย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
918 ยุพิน ศรีเหรา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
919 บุณยกร เถายา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
920 วิษณุ บุญเพ็ง บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
921 มีศักดิ์ ศิริรักษ์ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
922 จินดารัตน์ ถาวร บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
923 เพ็ญศริณ อินตรี บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก
924 นราภรณ์ คำหวาน บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
925 ไมตรี สมชัย บ้านโนนหอม อุบลราชธานี
926 สุนิตตา โกศัย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
927 วิไลวรรณ สาระมู บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
928 กนกวรรณ โพธิ์ทอง วชิรธรรมโศภิต เพชรบุรี
929 ปัจจุทธรณ์ นวลอ่อนธีรโชติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้วยราช บุรีรัมย์
930 บูรณะพงษ์ ศรีนอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
931 นภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล จักราชวิทยา นครราชสีมา
932 สุวัจน์ มณีมาส วัดไม้เรียง นครศรีธรรมราช
933 นันทรัตน์ สุมล วัดไม้เรียง นครศรีธรรมราช
934 วิวัฒน์ กรีรัมย์ พานทอง ชลบุรี
935 เสฎฐวุฒิ ไกรศรี พานทอง ชลบุรี
936 จิรวัฒน์ ครองแก้ว บ้านลำมะโกรก กำแพงเพชร
937 มงคล คชวัฒน์ อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี
938 หนึ่งนุช เฟื่องดี พลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ตาก
939 ณัฐฐา เรืองอุไร อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
940 สมบัติ เปลี่ยนขำ วัดดอนยายหอม นครปฐม
941 วิพัฒน์ เรียนกิ่ง สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา
942 วรภรพงศ์ ปันเดง บ้านแอ่นจัดสรร เชียงใหม่
943 ถนอม พัฒพินิจ บ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี
944 ชูศิลป์ แย้มโกเมน บ้านดงตาจันทร์ กำแพงเพชร
945 อิศรา บุญงาม บ้านดงตาจันทร์ กำแพงเพชร
946 สุพรรษา นุชมา บ้านดงตาจันทร์ กำแพงเพชร
947 อเนตร ดังคนึก เชื้อเพลิงวิทยา สุรินทร์
948 ภาวิณี เขียวบุดดา บ้านดงตาจันทร์ กำแพงเพชร
949 มาลินี ดอยสกุลไกร บ้านหนองบัว ตาก
950 สุภาวิณี คุ้ยเจี๊ยะ บ้านดงตาจันทร์ กำแพงเพชร
951 ศุภิสญา แสงสว่าง วัดบ้านศาลา ชลบุรี
952 อัจฉรา เปรมปรีดิ์ วัดควนสระบัว นครศรีธรรมราช
953 สมศรี ตวยกระโทก จักราชวิทยา นครราชสีมา
954 สมหมาย ศรีโย สีดาวิทยา นครราชสีมา
955 ภัชชญา ดวงนิล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะคำ บุรีรัมย์
956 บัณชร นาคใหญ่ วัดสระกะเทียม นครปฐม
957 นนทนันท์ โพธิ์จิต สีดาวิทยา นครราชสีมา
958 สัจจพันธุ์ วันเพ็ญ วัดสระกะเทียม นครปฐม
959 กาญจนา สุขมา วัดสระกะเทียม นครปฐม
960 ชยุต วงศ์ษายะ บ้านหนองบัว ตาก
961 สุรีย์นิภา มาเละ ภูดินวิทยา เชียงใหม่
962 อรุณสาย ธรรมทรรศนะดี บ้านนุเซะโปล้ ตาก
963 สมบัติ วราจิตกุล บ้านนุเซะโปล้ ตาก
964 วัฒนปริญญ์ ช่างเกวียน หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
965 เชตวิศ สองวชาพร บ้านแม่อุสุวิทยา ตาก
966 ปัญญา คำปก สหบำรุงวิทยา นครปฐม
967 อุทัย วงณรา จักราชวิทยา นครราชสีมา
968 นฤภู ชีวะพงษ์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
969 อนุศักดิ์ เสาวรส วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
970 วิรุทธิ์ นุ่มรอด เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
971 อรรถพล พรนำประเสริฐ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
972 รุ่งทิวา คุ้มทรัพย์ บ้านหนองแสง-วังอ่าง อุบลราชธานี
973 อัญชสา ไหมสีกรด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช
974 สุพรรษา สงณรงค์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช
975 ถิรนันท์ เรียนสุด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช
976 ขวัญจิต เกิดบรรณดิษฐ์ รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี
977 ศศิวรรณ ค่ำคูณ บ้านหนองแสง-วังอ่าง อุบลราชธานี
978 ยุภาวดี ชำนาญเวช ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
979 ปริทัศน์ พิมพ์ทรัพย์ บ้านหนองแสง-วังอ่าง อุบลราชธานี
980 จิราพร บุญอุ้ม บ้านแก้งซาว อุบลราชธานี
981 บุษบง บางสำรวจ บ้านนาสวรรค์ เพชรบูรณ์
982 จิราภรณ์ ภูอุดม วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) สมุทรสาคร
983 งามตา รุ่งเรือง บ้านสงเปือย ยโสธร
984 สราวุธ ตู้ธีระ บ้านกระทุ่มราย นครราชสีมา
985 โสภา ถวาย บ้านเขาทราย นครศรีธรรมราช
986 วิไล สิละบุตร บ้านบ่อสามแสน กำแพงเพชร
987 อารีย์ นวลดุก บ้านทุ่งเกราะ นครศรีธรรมราช
988 สุนิศา สุขโพธิ์เพชร ธาตุดอนตูม อุดรธานี
989 สุพร ขุนอักเขต สํานักสงฆ์ศรีวิชัย สงขลา
990 กานต์สิริ มาตขาว เมืองหลังสวน ชุมพร
991 นิรัตฐณันทร์ กันยาเลิศ ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม
992 สิทธิชัย ใจสุข ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม
993 ัพันธ์ภิพรต รังษิโย วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
994 สุกัลยา พรมหอม วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
995 ตีอาส๊ะ ยูโซะ นิคมพัฒนา10 นราธิวาส
996 นิศรา มหิตธิ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี
997 บัณฑิต โบตั๋นแก้ว บ้านห้วยชมภู เชียงราย
998 กรรณิกา พินิจ บ้านดงหวายดงขวาง อุดรธานี
999 วิลาวัณย์ บริบูรณ์ บ้านสมานมิตร เชียงราย
1000 ปรีดาภรณ์ ติยจันทร์ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช
1001 วรกมล สุตะวงค์ บ้านสมานมิตร เชียงราย
1002 วิญญู วิชากุล บ้านดงหวายดงขวาง อุดรธานี
1003 อังคาร พรรณขาม บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ขอนแก่น
1004 อิ่นคำ ใจกันทะ บ้านโป่งเทวี เชียงราย
1005 ประภาศรี กุศล บ้านห้วยหญ้าไซ เชียงราย
1006 วรณัน ฉ่ำมณี บ้านป่ายาง แม่ฮ่องสอน
1007 โชติวุฒิ ก๋าขัติ บ้านร่องเผียว เชียงราย
1008 ทิวา เงินทองประกาย บ้านห้วยกองมูลสาขาขุนแม่คะตวน แม่ฮ่องสอน
1009 ดารา แดนมะลิดอย เสรีวิทยา แม่ฮ่องสอน
1010 ทองดี เริงฤทัยพนม บ้านแม่อมกิ ตาก
1011 เกรียงศักดิ์ เมืองจั่น บ้านโคกปรือ เพชรบูรณ์
1012 อุทัย แก้วมาลัย รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ ตาก
1013 ยอดชาย วิเชียรชัยคีรี บ้านแม่อมกิ ตาก
1014 เดือนนภา ดวงทิพย์ บ้านห้วยกองมูลสาขาขุนแม่คะตวน แม่ฮ่องสอน
1015 นคร อินต๊ะทราย บ้านดงป่าเหมี้ยง เชียงราย
1016 พิสัณห์ อินลี บ้านสันก้างปลา เชียงราย
1017 นิลรัตน์ มูลเจริญ บ้านทุ่งกล้วย ลำปาง
1018 ปาวีรัตน์ ปัญญา บ้านห้วยกองมูลสาขาขุนแม่คะตวน แม่ฮ่องสอน
1019 พันธ์วิรา พุทธมณี บ้านห้วยกองมูลสาขาขุนแม่คะตวน แม่ฮ่องสอน
1020 สมชัย มาลาปิยวรรณ บ้านห้วยกองมูลสาขาขุนแม่คะตวน แม่ฮ่องสอน
1021 วุฒิภัทร มัธยม บ้านแม่ตื่น ตาก
1022 สุวิชญาน์ คงคาใส บ้านแม่สวรรค์หลวง แม่ฮ่องสอน
1023 ปิยะลักษณ์ ริมทอง ชุมชนบ้านป่าก่อดำ เชียงราย
1024 ชัชพิสิฐ์ เสนพิทักษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช
1025 ณัฐวุฒิ อินมานพ อนุบาลหนองไผ่ เพชรบูรณ์
1026 เสกสรร ฤทธิแผลง ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา เชียงราย
1027 ยุพิน วงศ์จันทร์ ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี
1028 นายเทวารินทร์ ธรรมสอน ดอยลานพิทยา เชียงราย
1029 สุทธินัย จุมปูปัญญา บ้านดงป่าเหมี้ยง เชียงราย
1030 ณัฏฐ์ชรินทร์ โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ บ้านกันจด ศรีสะเกษ
1031 ราทิพย์ ขุนทอง บ้านตันหยง ปัตตานี
1032 สุรพล จริยา เสรีวิทยา แม่ฮ่องสอน
1033 อิบรอเฮง ดอกา ศานติธรรมวิทยา ปัตตานี
1034 โมหัมมัด เจะโด วัฒนธรรมอิสลาม ปัตตานี
1035 ศิริรัตน์ ศักดิ์จิระไพบูลย์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
1036 สุธิตรา มะโนสีลา บ้านอุมดาเหนือ แม่ฮ่องสอน
1037 อภวัฒน์ สายปัญญา ชุมชนต่อแพวิทยา แม่ฮ่องสอน
1038 เนตรดาว ปาลรัตน์ ฮั่วหนำมูลนิธิ ปัตตานี
1039 จารุพรรณ เลี้ยวเจี้ยง ศรีอรุโณทัย ระนอง
1040 สุวิมล พรหมชาติ ฮั่วหนำมูลนิธิ ปัตตานี
1041 สิริมา หมาดหลี ชุมชนบ้านปาดัง สงขลา
1042 มุสตาฟาร์ แวอาลี ศานติธรรมวิทยา ปัตตานี
1043 ปาตีเมา๊ะ ยูโซะ ศานติธรรมวิทยา ปัตตานี
1044 เจะนูรียะ เจะยะ ศานติธรรมวิทยา ปัตตานี
1045 อานนท์ โสนมัตร์ บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ) ปัตตานี
1046 อับดลบาซิตร์ มูเก็ม บ้านเตราะหัก ปัตตานี
1047 ศศิรักษ์ บุญเจริญ บ้านแม่ต๋ำ เชียงราย
1048 อดิศร สาระพงษ์ บ้านมะพร้าวต้นเดียว ปัตตานี
1049 รัชดาภรณ์ ราชบุตร บ้านบาเงง ปัตตานี
1050 ไอพี หะยีสาแม็ง บ้านปุลากง ปัตตานี
1051 จุฑารัตน์ สายคำมี บ้านโสก เพชรบูรณ์
1052 สุภาภรณ์ นาทา บ้านห้วยพิชัย เลย
1053 ซาเราะห์ หะยีลาเต๊ะ บ้านบาโงมูลง ปัตตานี
1054 สิทธิชัย ฉีดเสน สังวาลย์วิท 5 ยะลา
1055 ประดับ ศรีสุข เบตง'วีระราษฎร์ประสาน' ยะลา
1056 ก่อวงศ์ วิจิตรพันธ์ เบตง'วีระราษฎร์ประสาน' ยะลา
1057 วาสนา ทวีกาญจน์ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1058 สิริชอน หะยีเหาะ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1059 กอลีเยาะ หะยียุนุ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1060 ฉลวย อินทรเพชร บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1061 สาการียา บินวาริส บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1062 รัชคติ ข้อมงคลอุดม บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1063 สมจิต วิริยะบุญญาเกียรติ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1064 วิจิตรา หน่อทอง บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1065 ฮานีซ๊ะ สาซู บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1066 หะมีดะ บือราเฮง บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1067 นิภาพร สาและ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1068 กันยา โคพิชัย บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1069 สุธารัตน์ วิเศษ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1070 อารีนา มะเเซ บ้านทุ่งโพธิ์ ปัตตานี
1071 นันท์ธนัษฐ์ ใจทัด บ้านโพนสว่าง มุกดาหาร
1072 ลิขสิทธิ์ ชมภูทัศน์ ภูลังกาพิทยาคม นครพนม
1073 สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ บ้านกึ้ดสามสิบ แม่ฮ่องสอน
1074 ดวงพร แก่นพะเนาว์ ท้าวสุรนารี(2521) นครราชสีมา
1075 จันทนา ฝาไธสง ท้าวสุรนารี(2521) นครราชสีมา
1076 ธารน้ำไพร ประเสริฐสังข์ บ้านคลองสะท้อน นครราชสีมา
1077 พรรษศิริ ทองคำอยู่ บ้านแหร ยะลา
1078 ลมัย พรหมสีทอง วัดอรัญวาสิการาม ปัตตานี
1079 ชาญณรงค์ ภูมิดิษฐ์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
1080 พีรพัฒน์ เทพชูแดง บ้านราโมง ยะลา
1081 กึกก้อง ไตรศิริ วัดพะเนียงแตก นครปฐม
1082 อนุรัตน์ พันธ์ศิลป์ มายอ (สถิตย์ภูผา) ปัตตานี
1083 สุภาวรรณ เชาวรัตน์ บ้านโนนบ่อหวายดินดำ อุบลราชธานี
1084 ยงยุทธ พยัคฆพล บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ อุบลราชธานี
1085 นิรนุช ขันคำ บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ อุบลราชธานี
1086 เสาวคนธ์ พยัคฆพล บ้านปลาฝา อุบลราชธานี
1087 ไพชยนต์ บุญสุภา บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1088 กฤชนนท์ จันทร์ขำ ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี
1089 อ้อมเดือน แสงโชติ บ้านคำเกิ่งหนองจิก อุบลราชธานี
1090 ทศพล สุโขประสพชัย บ้านลำนารวย เพชรบูรณ์
1091 วาศิริ ศรีสุวรรณ บ้านหนองแกใน กาญจนบุรี
1092 ไพสิฐ ศรีสมุทร รร.เทศบาล 5 ชุมชนบ้านก้านเหลือง อุบลราชธานี
1093 เอกลักษณ์ จิตต์จำนงค์ อิสลามศึกษา ตาก
1094 บัญญัติ คำประภา สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
1095 ศุภกร สายธิปไชย บ้านเมืองตะโก นครราชสีมา
1096 ฮารน ละแมหะมะ บ้านควนลาแม ปัตตานี
1097 คณกร ยมหานิษฐา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
1098 ยุทธนา ฉัตรใจคำ บ้านกองแขก เชียงใหม่
1099 มานพ เต้าปั้น บ้านครึมม่วง นครราชสีมา
1100 พวงเพชร ฝ้ายโคกสูง บ้านหนองหอย นครราชสีมา
1101 ไพศาล กิจจานนท์ บ้านทับสงฆ์ จันทบุรี
1102 สุจินต์ แพ่งเมือง บ้านไร่ สงขลา
1103 ธัญสินี สุวรรณรัตน์ บ้านเขาดินไพรวัน สุโขทัย
1104 อัมรินทร์ จันทระ รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี ตาก
1105 เอกศักดิ์ ดวงภักดี วัดควนเนียง สงขลา
1106 พีระศักดิ์ ทะรารัมย์ บ้านแก้งซาว อุบลราชธานี
1107 เตชทัต แก้วทิตย์ บ้านโตนดพูนผลวิทยา นครราชสีมา
1108 ละมัย พรหมศร เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
1109 ไพรัตน์ รัฐเมือง เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
1110 รมยกร จวงจันทร์ เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
1111 ศุภิดา สระบัวทอง เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
1112 วรานิษฐ์ นิธิวราเศรษฐ์ ครบุรีวิทยา นครราชสีมา
1113 ปัณชิกา เกียรติพงศ์พันธ์ เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
1114 วันวิสาข์ แขพรหมราช บ้านจอหอ นครราชสีมา
1115 สุวิมล พ่วกลาง เสนารัฐวิทยาคาร นครราชสีมา
1116 วินัย อ่อนน้อม ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร
1117 รัชขฎา ภาคภูมิเกียรติยศ บ้านบัวทอง ยะลา
1118 พาอีซ๊ะ สาแม็ง บ้านบัวทอง ยะลา
1119 ธนพร เทอดศักดิ์เดชา บ้านจาน นครราชสีมา
1120 วิชาญ เลิศสงคราม บ้านหนองประดู่ นครราชสีมา
1121 จันจิรา นาเมืองรักษ์ บ้านโนนตาล นครราชสีมา
1122 กุสุมา ภูพันดุง บ้านโนนตาล นครราชสีมา
1123 สราวุฒิ พลดีลา บ้านหนองประดู่ นครราชสีมา
1124 วิไล สมศรี บ้านหนองประดู่ นครราชสีมา
1125 มารีย๊ะ กาซอ บ้านโต ยะลา
1126 พรศรี จิตสุข บ้านขามทะเลสอ นครราชสีมา
1127 สุรภา แดนโคกสูง บ้านหนองประดู่ นครราชสีมา
1128 ผกายวรรณ ชิดพังเทียม วัดสว่างอารมณ์ นครราชสีมา
1129 พรพิมล ช่วยชูหนู บ้านดอนสำราญ ประจวบคีรีขันธ์
1130 ศรัญญา แสงสวัสดิ์ อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) นนทบุรี
1131 สุวิชญาณ พงษ์เกษ บ้านกะเอิน ศรีสะเกษ
1132 นิภาพร ทากัณทวงค์ ชุมชนบ้านแม่ป้าก แพร่
1133 ทิวากร วิเศษกันทรากร วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี
1134 วุฒิชัย ทรายวิเชียร วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นนทบุรี
1135 ธัญพร ชัยชวาลทัศ ท่าแสงวิทยายน กาฬสินธุ์
1136 รังสรรค์ กรึงไกร บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
1137 ปิยนุช มามาก ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
1138 ปิยะณัฐ พ่อตาแสง ประชาบดี นนทบุรี
1139 สุรพงษ์ พันธุ์เพ็ง บ้านกุดตากล้า อุบลราชธานี
1140 ณัฐวุฒิ จัดของ บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) อุตรดิตถ์
1141 นางสาวปรวิศา ประชุมชัย บ้านขี้เหล็กคำเจริญ อุบลราชธานี
1142 สง่า สง่างาม วัดสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี
1143 ณัฐวุฒิ เพ็งสุข ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
1144 วรจิตร ห่อดี อนุบาลวังสมบูรณ์ สระแก้ว
1145 อนัญญา จุลบล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
1146 อรรถชัย บุญจอง บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
1147 ณกมลชน ศรีบุตตะ บ้านม่วงวิทยายน กาฬสินธุ์
1148 ชรินทร สุขเสริม บ้านปากน้ำ อุบลราชธานี
1149 ผ่องศรี อรอินทร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1150 อรพรรณ พุทธิเดช วัดทำใหม่ พระนครศรีอยุธยา
1151 นิรันดร์ ม่องคำหมื่น กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1152 วิวัฒน์ พรหมฤทธิ์ พระกุมารศึกษา มหาสารคาม
1153 ฤทธิรุทธ โกมลศรี บ้านจานตะโนน อุบลราชธานี
1154 ทองสวย มงคลแก่นทราย บ้านตาลอย-หนองคัน ศรีสะเกษ
1155 ชัยธัช ชัยชวาลทัศ ท่าแสงวิทยายน กาฬสินธุ์
1156 สราวุธ การสอน พระกุมารศึกษา มหาสารคาม
1157 เชิดศักดิ์ บุญยัง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
1158 ไพศาล สาโล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุณฑริก  อุบลราชธานี
1159 นพรัตน์ ดรชัย วัดกลางโกสุม มหาสารคาม
1160 ปนุศรา เฉียดไธสง จักราชวิทยา นครราชสีมา
1161 ธเนศ ชะพินทร บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
1162 ธราภร บำรัมย์ ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) บุรีรัมย์
1163 นันท์นภัส ยอดสาแล บ้านทุ่งยาว แม่ฮ่องสอน
1164 กนกวรรณ พรมศิริ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) กาฬสินธุ์
1165 สรปัญญาสุข สุขกรินทร์ บ้านในสอย แม่ฮ่องสอน
1166 พลากร กลัดสอาด อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
1167 คมกฤษ สารพัด ชุมชนบ้านธาตุ อุดรธานี
1168 รัฐติยา ปุญญมัย เทพนารี แพร่
1169 โฉมสุดา วัฒนฤทธิ์ รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช
1170 กรวิกา วงศ์มาก เทพนารี แพร่
1171 ทัศนีย์ ขันมณี เทพนารี แพร่
1172 นันทาศิริ เพิ่มพูล เทพนารี แพร่
1173 เจนจีรา มณีทารักษ์ เทพนารี แพร่
1174 วิรัตน์ ชะตางาม บ้านวังใหญ่ เพชรบูรณ์
1175 ธัชพล พรหมบุตร บ้านปรือพวงสำราญ บุรีรัมย์
1176 สุระนิต สวนสอน บ้านแก่งวิทยา สุโขทัย
1177 เรณู ดอกเกี๋ยง เทพนารี แพร่
1178 สมศรี ดังก้อง เทพนารี แพร่
1179 วารี จินดาเสน เทพนารี แพร่
1180 ลำพึง แกล้วกล้า เทพนารี แพร่
1181 สุภาพร เหล่างาม เทพนารี แพร่
1182 ศราวุธ ปุญญมัย เทพนารี แพร่
1183 ธีรศักดิ์ พรมอ้าย เทพนารี แพร่
1184 อานนท์ ต้าวพรม เทพนารี แพร่
1185 สุดา พงษ์สิทธิศักดิ์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
1186 ไชยา ฟั่นเฟือย เด่นไชยประชานุกูล แพร่
1187 กันตพัฒน์ วรรณสิทธิ์ เทพนารี แพร่
1188 จันทรา จันทร์ศิริ เทพนารี แพร่
1189 นิตษา ดึงมุวรรณ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
1190 ปาฏิหาริย์ สาฆ้อง สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
1191 ปิยะทัศน์ เทพารัตน์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1192 ธนชัย เหล่างาม เทพนารี แพร่
1193 เนตรนรินทร์ สติ เทพนารี แพร่
1194 วันชัย ทาขาว เทพนารี แพร่
1195 เอกชัย วันลา ประสารวิทยา นครราชสีมา
1196 สุมนมาลย์ จันทร์กลับ อนุบาลนครหาดใหญ่ (นะสุวรรณวงศ์) สงขลา
1197 ณัฐสุรีย์ ศรีโกศล อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1198 ฤทัยรัตน์ มีปัญญา อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1199 เกษวลี ป้องศิริ บ้านจำปาทอง อุดรธานี
1200 ลือชัย ศรีกุลคร ชุมชนกุดหมากไฟ อุดรธานี
1201 ทิพย์ญดากร ธนิญาบุญเกียรติ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
1202 กัญริกา สีชมภู เทพนารี แพร่
1203 นิรันดร์ ผมไผ บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ อุดรธานี
1204 สุพิจ มีธรรม บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ อุดรธานี
1205 หนึ่งฤทัย สุขมี บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ อุดรธานี
1206 ดาหวัน มีสิงห์ บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ อุดรธานี
1207 กุลกาญจน์ วงษ์พระจันทร์ บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ อุดรธานี
1208 ชูชัย สุรภีร์ ราชินูทิศ 2 อุดรธานี
1209 วชิรพันธุ์ บรรลือ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่
1210 สิทธิศักดิ์ กาสุริย์ นาคลองหนองศรีคามวิทยา อุดรธานี
1211 ถนอม แก่นนาคำ นาคลองหนองศรีคามวิทยา อุดรธานี
1212 ศุภิสรา ไชยเสริม นาคลองหนองศรีคามวิทยา อุดรธานี
1213 พรประสิทธิ์ สุขประเสริฐ บ้านเชียงยืน อุดรธานี
1214 เสฐียร หมุดปิน บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
1215 ศินีบูรณ์ อาคมศิลป์ บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
1216 เบญจมาศ บุตรสมบัติ ภูห่านศึกษา ขอนแก่น
1217 เรืองวิทย์ อุปจันทร์ คำปลาฝาโนนชัย กาฬสินธุ์
1218 อาทิตย์ ทำนา บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
1219 นิรุตต์ คำภิเนตร์ สีออศิลปศาสตร์ อุดรธานี
1220 ศุภภูมิ พลจางวาง บ้านดงบัง อุดรธานี
1221 เรืองศร หว้านเครือ บ้านหว้าน อุดรธานี
1222 นางสุภาวดี หลักมั่น บ้านสาครพัฒนา อุดรธานี
1223 ชนิสรา แสนทิ บ้านนาพูนทรัพย์ อุดรธานี
1224 อดิศักดิ์ สาคมิตร บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
1225 วิทยา ศรีงาม ราชประชานุเคราะห์ 35 พังงา
1226 ประจวบ ใสดี บ้านเมืองกลางวิทยา ชัยภูมิ
1227 สันติ นันทจันทร์ บ้านสามัคคี อุดรธานี
1228 เอนก สุภา ลองวิทยา แพร่
1229 บัวไล แหวนนิล ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) อุดรธานี
1230 สิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ เทพนารี แพร่
1231 อนุลักษณ์ สุขรมย์ บ้านเหล่าตำแย อุดรธานี
1232 อริสา หลักคำ บ้านเหล่าตำแย อุดรธานี
1233 ตะฏิกรณ์ เครือบุญมา อนุบาลปาย (เวียงใต้) แม่ฮ่องสอน
1234 ปนัดดา เมดเวเดว บ้านป่าสักปางไม้ แพร่
1235 เอกพงษ์ เตชะวรากร อนุบาลปาย (เวียงใต้) แม่ฮ่องสอน
1236 เกศรา นามโนรินทร์ บ้านหนองโนไชยวาน อุดรธานี
1237 ศราวุฒิ ธรรมขันธ์ บ้านหนองโนไชยวาน อุดรธานี
1238 พิชัย ถิ่นสถาพร บ้านหนองงิ้ว หนองไทร บุรีรัมย์
1239 บงกช เกษหอม บ้านหนองโนไชยวาน อุดรธานี
1240 รัตนา เกษมสานต์ บ้านหนองโนไชยวาน อุดรธานี
1241 ณัฐรดา ธนนัฐ อนุบาลปาย (เวียงใต้) แม่ฮ่องสอน
1242 สุฉวี สุวรรณภา หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อุบลราชธานี
1243 วัชรินทร์์ บัวมี บ้านสระคลองพัฒนา อุดรธานี
1244 จิรนันท์ กุญชะโมรินทร์ พินิจราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
1245 ชินพันธ์ มะลาย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สระบุรี
1246 ธีรเทพ ภิญโญสุภาสวัสดิ์ บ้านห้วยม่วง แม่ฮ่องสอน
1247 เรวัฒน์ ลิยะนิตย์ ชุมชนบ้านธาตุ อุดรธานี
1248 พุทธพงษ์ อรสูญ ชุมชนบ้านธาตุ อุดรธานี
1249 พรชนก เว้นบาฟ ชุมชนบ้านธาตุ อุดรธานี
1250 สาลูมา อุมา บ้านรั้วตะวัน ยะลา
1251 สายฝน ยะจรรยา สองแคววิทยาคม เชียงใหม่
1252 อำพร สติโรจน์ บ้านนายม อุดรธานี
1253 ประดับจิตต์ เกษมสานต์ บ้านนายม อุดรธานี
1254 วิภาภรณ์ ดอนภิรมย์ บ้านนาสีนวล อุดรธานี
1255 สุดารัตน์ พละกุล บ้านนาดี อุดรธานี
1256 วิลาวัณย์ รอดเทภัย บ้านอ้อมกอ"ประชาสามัคคี" อุดรธานี
1257 เครือวัลย์ ละเอียด อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
1258 สธิตย์ภิเดช ชมภูนุช บ้านกล้วย อุดรธานี
1259 กรกณก โสภารัตน์ บ้านซำป่ารัง อุดรธานี
1260 บุญจันทร์ คำภาษี บ้านนาอุดม อุดรธานี
1261 อรวรรณ กิติพัฒน์มนตรี บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย อุดรธานี
1262 สถาพล แสนสุข โคกโพธิ์วิทยา อุดรธานี
1263 นิวัฒน์พันธุ์ เบญจจินดา บ้านโคกถาวรทรายงาม อุดรธานี
1264 ฐิติรัตน์ ภูกิ่งพลอย ชุมชนกุดค้า อุดรธานี
1265 วิฑูรย์ หอมสวาสดิ์ ชุมชนวังทอง อุดรธานี
1266 นราศักดิ์ นรากร บ้านวังชมภู อุดรธานี
1267 มรกต บาลนาคม บ้านวังชมภู อุดรธานี
1268 ยุพาวดี พรหมจารย์ บ้านวังชมภู อุดรธานี
1269 อังสุมารินทร์ ชาวสวน บ้านวังชมภู อุดรธานี
1270 วิกานดา ศรีสร้อยพร้าว บ้านซำป่ารัง อุดรธานี
1271 กุลนิษฐ์ รู้บุญ บ้านงิ้วมีชัย อุดรธานี
1272 ฉัตรชัย จันทรสงเคราะห์ บ้านนาฝาย อุดรธานี
1273 ณัฐพล ทุนบุญ บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี
1274 นาริน ศรีสาคร คำไฮพิทยาคม อุดรธานี
1275 พีระพงษ์ นรารักษ์ บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ อุดรธานี
1276 สุรพล พูลทอง บ้านนาดีสร้างบง อุดรธานี
1277 สมจิตร บุญกลาง บ้านท่ายม อุดรธานี
1278 สุรพล พิชพันธ์ บ้านคำน้ำทิพย์ อุดรธานี
1279 กฤตพร อนุมาตย์ บ้านคำน้ำทิพย์ อุดรธานี
1280 ฤทัยรัตน์ เบ้าคันที บ้านคำน้ำทิพย์ อุดรธานี
1281 อ้อมใจ ผิวบาง บ้านคำน้ำทิพย์ อุดรธานี
1282 ณัฐพงษ์ แข็งแรง บ้านคำน้ำทิพย์ อุดรธานี
1283 สมชาย มนุษย์ชาติ บ้านโนนขี้เหล็ก บุรีรัมย์
1284 ศศิชา ปิตตาแสง ชุมชนจำปี อุดรธานี
1285 ไพรัช ทีฆาวงค์ บ้านห้วยโรงนอก แพร่
1286 เวทิน ไกรสูรย์ บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1287 วนิดา จะคำรัมย์ บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1288 สุนีย์ ขวัญมงคล บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1289 เกษร ใจดี บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1290 อรรถวุฒิ บรรเลงการ บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1291 มัตติกา บุญมี บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1292 ใบเงิน มิไธสง บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1293 เบญจพร ชิดชอบ บ้านน้อยหนองหว้า บุรีรัมย์
1294 จุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิเกา ตรัง
1295 ชาญณรงค์ วังมูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ แพร่
1296 ณัฐวุฒิ พิทักษ์วงษ์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
1297 นันทวรรณ บริสุทธิ์บุณฑริก วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
1298 ธนวรรณ แสงอิ่ม วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
1299 ณิชากร บางประเสริฐ วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
1300 ณัชชา ขอภูเขียว วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สระบุรี
1301 รุ่งรัศมี สินปรุ สวรรค์อนันต์วิทยา 2 สุโขทัย
1302 จุฑาภักดิ์ ครองบุญ วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) สระบุรี
1303 นุชนาถ โคตะแวง นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุดรธานี
1304 ประสิทธิโชค เหมือยวงค์ ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ สระบุรี
1305 มีชัย ศรีโนนยาง ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
1306 จันทร์ แก้วทะวัน ชุมชนบ้านผาผ่า แม่ฮ่องสอน
1307 วัชระ แป้นขอม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
1308 อุนุชิต เชิงจำเนียน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
1309 กิตติศักดิ์ เฮงเส็ง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
1310 ประเสริฐ ศรีวรรณ์ กุตาไก้วิทยาคม นครพนม
1311 ศศิภา แหลมหลวง เทพพิทักษ์วิทยา แพร่
1312 วีระชัย ประจักษ์รัตนกิจ บ้านพุขาม เพชรบูรณ์
1313 อภิชาติ แสนสิทธิ์ ร่องเบ้อวิทยา เชียงราย
1314 นพเก้า คุ้มทุกข์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1315 ปรียานุช สงสาร กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
1316 บุญศิริ ชูพงศ์ คุระบุรี พังงา
1317 สุพรรษา ฉิมเล็ก บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1318 สงวน สีสันทัด บ้านปอพาน อุดรธานี
1319 ลักษมี วงชาลี อนุบาลวัดพระโต ศรีสะเกษ
1320 อับดุลอายิ สามะ บ้านจะกว๊ะ ยะลา
1321 ธนกฤต โตสุวรรณ บ้านแม่เงา แม่ฮ่องสอน
1322 บุญลาภ กลิ่นอุบล ธีรศาสตร์ ราชบุรี
1323 กำพล บัวแก้ว กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
1324 รณชัย นาทองบ่อ แก้วเสด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
1325 เสกสรร เรืองเดช แก้วเสด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
1326 อายุโท เทพสง่า สหบำรุงวิทยา นครปฐม
1327 มันทนา อุดรบูรณ์ แก้วเสด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
1328 บัณฑิต กุมารสิทธิ์ บ้านแม่แพ แม่ฮ่องสอน
1329 สุรศักดิ์ หวังธนพรชัย ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
1330 นรินทร บุษษะ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางเลน นครปฐม
1331 วชิรวิชญ์ เลิศวิชิกรณ์ ราษฎร์บำรุงวิทยา นครปฐม
1332 รวีวรรณ สุพร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนมดแดง อุบลราชธานี
1333 ดาราวรรณ แก้วพะเนาว์ อนุบาลวังหิน ศรีสะเกษ
1334 กฤษณา ปรุงหอม อนุบาลวังหิน ศรีสะเกษ
1335 พิศนคร หังโส อนุบาลวังหิน ศรีสะเกษ
1336 ลัดดา ชัยชนะ ทองสวัสดิ์วิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
1337 ประมง แก้วเป็นบุญ บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
1338 สุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
1339 คฑายุทธ นาโควงศ์ บ้านเสียววิทยา นครพนม
1340 วิลาวรรณ วิชัยดิษฐ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี
1341 กฤตกร กุลพัฒนตรานนท์ วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) สมุทรปราการ
1342 สัญญา บูชาเทียน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กาญจนบุรี
1343 ชิษณุพงษ์ ศรีเมือง บ้านอ่างทอง ฉะเชิงเทรา
1344 พลรัช สนองบุญ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สุโขทัย
1345 ศิวาวุฒิ สอนเม่น วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สุโขทัย
1346 สุรเดช ต้นบุตร ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1347 พัชรี ปานอุดม กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1348 จิรายุ มหายศ ห้วยแก้ววิทยา ลำปาง
1349 ณัฐธยา ยะท่าตุ้ม รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก
1350 ชัยนาท หาญวิเศษ สิงห์สมุทร ชลบุรี
1351 ธีระเดช กุลสาร ร่มเกล้า สกลนคร
1352 มนชยา ทิพย์วงค์ บ้านดอนปิน เชียงใหม่
1353 ปอลิน สุทธิเกิด บ้านห้วยน้ำขาว กระบี่
1354 รุ่งทิพย์ พงศ์ไพร เจี้ยไช้ ราชบุรี
1355 วสันต์ ติ๊บจา วัดห้วยทราย เชียงใหม่
1356 สมพร ชั่งใจ เจี้ยไช้ ราชบุรี
1357 อรวรรณ์ มีรอด เจี้ยไช้ ราชบุรี
1358 กฤติกา ทำนุพันธุ์ ท่าปลาอนุสรณ์ 1 อุตรดิตถ์
1359 สมพร ไชยแว่น น้ำริดราษฎร์บำรุง อุตรดิตถ์
1360 ภานุมาส สุริยะโชติ สันติวิทยา เชียงราย
1361 พีระศักดิ์ สกุลเวช บ้านหัวดอย เชียงราย
1362 เกียรติภูมิ ด่วนแสง สหบำรุงวิทยา นครปฐม
1363 ยุทธ์ณรงค์ แสนคำลือ สันติวิทยา เชียงราย
1364 สมชาย ทองพิทักษ์ รร.เทศบาล 1 แตงอ่อนเผดิมวิทยา สุราษฎร์ธานี
1365 ณัธนันท์ สมศรี สันติวิทยา เชียงราย
1366 สุคนธ์ อินทร์แก้ว รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ตาก
1367 จักรกริช อินแขก วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม นครปฐม
1368 นัยพิมพ์ บุญมี ศรีอรุโณทัย ระนอง
1369 สุธาทิพย์ ทองอ้น บ้านบางมัน ระนอง
1370 จิรนันท์ สวนแก้ว วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
1371 ณัฐกานต์ การสมาน วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
1372 พนิตนาถ ไกรลาศ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
1373 พิสุทธิ์วัฒน์ ขอดคำ เมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เชียงใหม่
1374 นลทพร ปัญญา พิงครัตน์ เชียงใหม่
1375 สุรีรัตน์ พลาเกตุ รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี ตาก
1376 สุรพิน วรรณชัย รังษีวิทยา เชียงใหม่
1377 สุชาติ สารเฉวตร์ บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ศรีสะเกษ
1378 ทัศน์วรรณ ถินสถิตย์ บ้านหนองน้อย สกลนคร
1379 ดวงเดือน สะดับ วัดแม่แก้ดน้อย เชียงใหม่
1380 สายัณห์ วิเชียรฉาย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช
1381 สุมิตรา คำนึงครวญ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
1382 ชัชพงศ์ ด้วงงาม กระบุรีวิทยา ระนอง
1383 อภิเชียร ไชยติ๊บ บ้านผาเดื่อ เชียงราย
1384 ศรัณภรณ์ สุภาษา ป่าแป๋วิทยา เชียงใหม่
1385 สมศักดิ์ ธุถาวร ภัทรวิทยา ตาก
1386 เยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย
1387 อัจราภรณ์ เจริญวิโรจน์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี
1388 วาสนา บุญญา สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
1389 ษิญาภา รัตนะธนโชค ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย
1390 บุญร่วม เจษฎารมย์ บ้านเกาะหมี สงขลา
1391 ปิยภัคร บุญถึง รังษีวิทยา เชียงใหม่
1392 รำพัน ทองไฝ รังษีวิทยา เชียงใหม่
1393 วราภรณ์ ศรีสุวรรณ รังษีวิทยา เชียงใหม่
1394 สังกาจ ขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
1395 สุชาติ วิลัยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
1396 สาวนิสรา จันต๊ะรังษี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
1397 สุปราณี บุญมาก ศรีนคร สุโขทัย
1398 อรจิรา แก้วกันหา ท่าศรีไคลวิทยาคม สกลนคร
1399 อรัญญา ยงพันธ์ ศรีนคร สุโขทัย
1400 วิไลจิตร ดงชะสิงห์ บ้านดอนหัน มหาสารคาม
1401 ธานี เกิดศรี ศรีนคร สุโขทัย
1402 ภิรมยา เกิดศรี ศรีนคร สุโขทัย
1403 เบญจวรรณ ด้วงบาง ศรีนคร สุโขทัย
1404 จิราวัจน์ ดำสอาด บ้านเชียงดาว เชียงใหม่
1405 กุลนันทน์ มุ่ยแดง ธรรมราชานุสรณ์ ตาก
1406 น้ำผึ้ง สิงไส ธรรมราชานุสรณ์ ตาก
1407 สุธิชา เภาหนู ธรรมราชานุสรณ์ ตาก
1408 วิชิต กลิ่นหอม บ้านขุนกำลัง พะเยา
1409 ประมวล เอกวุธ บ้านหันหน่องสามัคคี ร้อยเอ็ด
1410 สุพินณา ตระกูลทิพย์ ศรีนคร สุโขทัย
1411 วารินทร์ ดอกนารี กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์
1412 น้ำฟ้า เขื่อนเก้า บ้านไก่นา มหาสารคาม
1413 อติชาต สร้อยจิต บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) สุรินทร์
1414 ศิริวรรณ วชิรเมธี ศรีนคร สุโขทัย
1415 ภมร พลับพลาสี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
1416 สัญชัย กาวิน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
1417 กัลยา เอี่ยมธูป วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตาก
1418 ประกิต อยู่เชื้อ ศรีนคร สุโขทัย
1419 เกริกชัย ปัญญาวัน ศรีนคร สุโขทัย
1420 ธนบดี อินทร์ชื่น ศรีนคร สุโขทัย
1421 จตุรภัทร เดชงัด ศรีนคร สุโขทัย
1422 เชื้อ พุทธา ศรีนคร สุโขทัย
1423 สุมลทิพย์ อินทโชติ ศรีนคร สุโขทัย
1424 อำนวย บูรณะไทย ศรีนคร สุโขทัย
1425 พัฐนันทน์ ธนภัทร์ทองกุล ศรีนคร สุโขทัย
1426 ปราโมทย์ ม่วงพันธ์ ศรีนคร สุโขทัย
1427 เสาวณี ไชยรักษ์ มิตรมวลชน ๑ พัทลุง
1428 โอบกุลชา รัตน์นราทร วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
1429 อนุร้กษ์ ศรีสังข์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
1430 เจริญรัตน์ พูลสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
1431 จตุพล เป็งทา กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1432 ประภวิษณุ์ อาษากิจ บ้านแม่หวาน เชียงใหม่
1433 การณิก ธรฤทธิ์ สตรีระนอง ระนอง
1434 ณัฐวุฒิ พันธ์ประเวศ ศรีนคร สุโขทัย
1435 เยาวลักษณ์ น้อยสกุล บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
1436 วรางคณา พรมบรรดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก สระบุรี
1437 บัญชา วงษ์ถวิล ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง เชียงใหม่
1438 ปิยนุช ปวงแก้ว ยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
1439 วิรัช สัตตะพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
1440 มนต์เอก ชยุติ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
1441 ธรรมสิทธิ์ เพชรสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
1442 ทวิช แก้วกอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง
1443 ณรงค์ พละดร เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว เชียงราย
1444 วิมาลา สุคนธเขตร์ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
1445 กวิน หยดย้อย บ้านโป่งน้อย เชียงใหม่
1446 จำเริญ นครไทย บ้านนาหว้า นครพนม
1447 มาลี วุฒิ บ้านห้วยโป่ง เชียงราย
1448 จารุวรรณ์ กกุลนิตย์ บ้านหวาย มหาสารคาม
1449 ฉลาด สาทอง บ้านร่องแช่ เชียงราย
1450 ปริญญา ประณิธาน เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
1451 สายันต์ โชติวังโส อนุบาลบ้านแพง นครพนม
1452 สิรินทร์ภัสร์ ท้วมค้าว นาอินวิทยาคม อุตรดิตถ์
1453 ปิยนันท์ จันทราลักษณ์ หนองโกวิทยกิจ มหาสารคาม
1454 ชยณัฐ เสาร์ปา แม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย
1455 ลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์ วังยาวศึกษาวิทย์ มหาสารคาม
1456 ศุภผล ไชยพันธุ์ บ้านขามเตี้ยใหญ่ นครพนม
1457 มณีรัตน์ มหาสวัสดิ์ วัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) สมุทรปราการ
1458 ชัยพงษ์ กองสมบัติ เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย
1459 พรอนันต์ เสือคลื้น จอมทอง เชียงใหม่
1460 ธพรชัย มาร์ช ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
1461 รัฐวิชญ์ สารเทพ ปอวิทยา เชียงราย
1462 มนัส ทัพสิทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอด ตาก
1463 สุรพงษ์ คำใจ วัดวังสิงห์คำ เชียงใหม่
1464 พิพิธ ตั๊งวิบูลย์ชัย บ้านม่อนป่ายาง เชียงราย
1465 ศรีไพร กุณา บ้านแม่โต๋ เชียงใหม่
1466 นงนุช แก้วไชยะ บ้านช้างมิ่ง สกลนคร
1467 อรพินท์ เพ็ชร์ดี แม่แจ่ม เชียงใหม่
1468 วไลพร เพชรจำรัส ประภัสสรรังสิต พัทลุง
1469 สนิท โสมา วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1470 นิตยา สิ่งของ บรรพตวิทยา เชียงราย
1471 สุรเชษฐ์ คำสุวัตร์ วัดน้ำดิบ ลำพูน
1472 จันทร์สว่าง สมบูรณ์ วัดข่วงสิงห์ เชียงใหม่
1473 บุญเตรียม สาระจันทร์ วัดข่วงสิงห์ เชียงใหม่
1474 วัชราภรณ์ ยศวัฒนะ พะเยาพิทยาคม พะเยา
1475 มณี เอียดเสน โศภนคณาภรณ์ นครศรีธรรมราช
1476 ประวัติ พุ่มพวง วัดฮ่องกอก ลำพูน
1477 วสันต์ รักษ์นิยม วัดบ้านน้อย เชียงใหม่
1478 กมล สาขะมุติ อนุบาลสตูล สตูล
1479 สุพาภรณ์ คงไข่ศรี รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ พัทลุง
1480 ชรินทร์ โกฎแสง นิคมพัฒนาผัง 120 สตูล
1481 สุนีรัตน์ เมฆจินดา พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี
1482 ดนัย ดาเระหมีน บ้านนาทอน สตูล
1483 วิยะดา แก้วยา แม่วะวิทยา ลำปาง
1484 ชารีฟ รอเกต บ้านเขาไคร สตูล
1485 จารี แสงชูด บ้านเขาไคร สตูล
1486 สายชล พรมีอยู่ รร.สาธิตเทศบาลเมืองราชบุรี ราชบุรี
1487 หนูทิพย์ ไวไธสง อนุบาลพะเยา พะเยา
1488 วุฒิชัย แทนรอด บ้านหล่ายทุ่ง พะเยา
1489 สมจิตร ศรีจันทร์ บ้านผาลาด พะเยา
1490 ลัคนา ทรัพย์ชื่น บวรรัตนศาสตร์ ระยอง
1491 ไกรสิทธิ์ ปันวัง ปล้องวิทยาคม เชียงราย
1492 วชิราภรณ์ สมตน บางหลวงวิทยา นครปฐม
1493 กิ่งแก้ว เนตรมาศ รร.เทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) ลำพูน
1494 พรรณี อ้ายผง รร.เทศบาลตำบลทาปลาดุก (ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) ลำพูน
1495 อำนาจ นานอก โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
1496 สุภัสสร เพชรวิบูลย์ บ้านสาคร สตูล
1497 หอเดียะ มาลาสา บ้านห้วยน้ำดำ สตูล
1498 ยุภา ดุลยาภรณ์ บ้านห้วยน้ำดำ สตูล
1499 สนอง อุสา บ้านวังประจัน สตูล
1500 กีรติ สายสิงห์ อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ
1501 ประเสริฐ ต้นโนนเชียง รร.เทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ลำปาง
1502 วารุณี จินดาวงศ์ ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช
1503 โพสิทธิ์ จงเจริญ บ้านหัวหิน กาญจนบุรี
1504 พรศิริ อารีวงษ์ บ้านห้วยไร่ กาญจนบุรี
1505 อุเทน นะมิตร บ้านนาเมือง พิษณุโลก
1506 หฤทัย นวลศรี บ้านแยง พิษณุโลก
1507 วันวิสา บรรพเชิด ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
1508 ปรีชา หมีนคลาน บ้านห้วยมะพร้าว สตูล
1509 รัชนี เตชา อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1510 บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน
1511 อรษา โกษาจันทร์ ภูเรือวิทยา เลย
1512 หทัยกาญจน์ พอค้ำ ภูเรือวิทยา เลย
1513 ณัฏฐ์วรัตถ์ วิจิตรปัญญา ภูเรือวิทยา เลย
1514 เผด็จ แฉ่งใจ บ้านเด็กวารินชำราบ อุบลราชธานี
1515 วีณา นาคะพันธุ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
1516 วิยะดา พรมพงศ์ พรพงษ์กุล สระแก้ว
1517 ขวัญชีวา กันรัมย์ พรพงษ์กุล สระแก้ว
1518 โกวิทย์ ปลั่งกลาง พรพงษ์กุล สระแก้ว
1519 พิทักษ์ ประเสริฐ พรพงษ์กุล สระแก้ว
1520 ธนภัทร พรพงษ์กุล พรพงษ์กุล สระแก้ว
1521 วาสนา ไขกล พรพงษ์กุล สระแก้ว
1522 สุปราณี ฮวดเจริญ พรพงษ์กุล สระแก้ว
1523 สุธีรา แก้วอ่อน พรพงษ์กุล สระแก้ว
1524 ปิยวรรณ ปัตตัย พรพงษ์กุล สระแก้ว
1525 นันท์นภัทร หงษ์คำจันทร์ พรพงษ์กุล สระแก้ว
1526 จูมมะลี ใจบุญมาก พรพงษ์กุล สระแก้ว
1527 ณชนก ลำต้น บ้านนาคาย อุบลราชธานี
1528 มะลิทัศน์ ดาโคตร พรพงษ์กุล สระแก้ว
1529 วรพร นามเทพ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
1530 ดนัย กัณธาทรัพย์ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
1531 วีรวิทย์ วงศ์ศรีคำไชย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน
1532 ธัญญานันต์ ข่มอาวุธ ศรีสองรักษ์วิทยา เลย
1533 ชาติชาย พรพงษ์กุล พรพงษ์กุล สระแก้ว
1534 ปนัสยา เพ็งแจ่ม ศรีสองรักษ์วิทยา เลย
1535 ธงชัย รักษามั่น ศรีสองรักษ์วิทยา เลย
1536 กนกวรรณ ชีด้วง สำเร็จวิทยา สระแก้ว
1537 จงจรูญชัย อริยะดิบ บ้านน้ำก้อ เพชรบูรณ์
1538 อัมพร หวานใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
1539 สุรางค์รัตน์ วรรหา บ้านแก้งยาง อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี
1540 รินดา หอมสินธ์ บ้านโนนหมากเดือย อุบลราชธานี
1541 สกุณาพร ใจภพ บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว อุบลราชธานี
1542 อมรทิพย์ นนทะดี บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว อุบลราชธานี
1543 ไกรสร ดาบุตร สันติวิทยาสรรพ์ เลย
1544 นพดล คงป้อม นาโบสถ์พิทยาคม ตาก
1545 ประสิทธิ์ สีมาวัน บ้านโนนยาง อำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี
1546 บัณฑิต ทองเทพ บ้านแข้ด่อน อุบลราชธานี
1547 โกวิทย์ เผือกจีน อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
1548 ยุทธนา โมกหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี กาญจนบุรี
1549 ยุพิน ขันธฤกษ์ วัดทำใหม่ พระนครศรีอยุธยา
1550 อมรรัตน์ จงอยู่สุข ชุมชนบ้านดง อุตรดิตถ์
1551 ชญาภา เมืองจันทร์ บ้านขุนฝาง อุตรดิตถ์
1552 ศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
1553 สุนีย์ ธิช่างทอง ม่อนดินแดงวิทยาคม อุตรดิตถ์
1554 สาธิดา เพ็งตา บ้านหนองกวาง อุตรดิตถ์
1555 เศกสรรค์ นพศิริ บ้านวังแดง อุตรดิตถ์
1556 วารุณี จิรัญเวทย์ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
1557 ศิรินุช ศรีเพชร ลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์
1558 รัชยา พรพงษ์กุล พรพงษ์กุล สระแก้ว
1559 จิตรา อาจศรี บ้านท่าสัก อุตรดิตถ์
1560 ไกร มาลาแสง ภูกระดึงวิทยาคม เลย
1561 พิพิธธน กีนอบ พวงคราม สระแก้ว
1562 จงรักษ์ เข็มพิลา พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม
1563 ดาราวดี พุ่มจันทร์ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
1564 ระเบียบ บุญมา บ้านคลองกล้วย อุตรดิตถ์
1565 สวงษ์ บุญมา ชุมชนบ้านดง อุตรดิตถ์
1566 พัทธนันท์ ใจโชติ บ้านนาดอกไม้ อุบลราชธานี
1567 ไกรสร วงศ์วิวัฒน์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน
1568 สาเหะดาโอ๊ะ สาเหะอาแซ บ้านแม่ดง นราธิวาส
1569 สิริพร พืชนุกูล นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 นราธิวาส
1570 วิลาวรรณ แก้วหานาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
1571 ธีรพร โพธิ ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี
1572 กัณจน์กมล พาภักดี บ้านภูพานทอง หนองบัวลำภู
1573 สังวาล สุวรรณโสภา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม
1574 มูหามัดปาดือลี อาเซ็ง บ้านปอเนาะ นราธิวาส
1575 สมบูรณ์ ศรีรัตน์ บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 นราธิวาส
1576 ซุลกิฟลี แวหะมิ บ้านทรายขาว นราธิวาส
1577 ชญานิศ ศรีโภคา บ้านทรายขาว นราธิวาส
1578 อัจฉราภรณ์ สวนทอง บ้านทรายขาว นราธิวาส
1579 ตรีชฎา วงศ์ชนะ บ้านทรายขาว นราธิวาส
1580 สมจิต นุ้ยขอมดี บ้านทรายขาว นราธิวาส
1581 อับดุลเล๊าะ เจ๊ะเลาะ บ้านทรายขาว นราธิวาส
1582 ศวิตา แวหะมะ บ้านทรายขาว นราธิวาส
1583 อรวรรณ เพ็ชรสี บ้านทรายขาว นราธิวาส
1584 สิทธิศักดิ์ นามเเสงผา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม
1585 ไพฑูรย์ ทิพย์โสดา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม
1586 กนกพร จำรัสศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม
1587 ณัฐณิชานันท์ นันตา บ้านห้วยมุ่น อุตรดิตถ์
1588 อุบล ไชยรัตน์ บ้านทุ่งโต๊ะดัง นราธิวาส
1589 ดรุณี สมดีตี บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สกลนคร
1590 สุภาพร มาประกอบ บ้านปากคลอง อุตรดิตถ์
1591 สินชัย ไชยโพธิ์ อนุบาลพะเยา พะเยา
1592 อนุสิทธิ์ วรรณจันทร์ บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สกลนคร
1593 แจ่มจันทร์ พลศรีดา บ้านขาม สกลนคร
1594 รสกรณ์ พลรัตน์ บ้านขาม สกลนคร
1595 บังอร พลศรีดา บ้านขาม สกลนคร
1596 ตฤณมัย พลเวียง บ้านขาม สกลนคร
1597 ภูมิ ปรางวิเศษ อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) นครสวรรค์
1598 พิฆเนศ บัวสนิท อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) นครสวรรค์
1599 กนกวรรณ หอมจันทร์ บ้านหนองข้าวเหนียว ประจวบคีรีขันธ์
1600 สุเมธ ราษี อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) นครสวรรค์
1601 จิรายุ บุญธิการ อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) นครสวรรค์
1602 นิตา ุบุญประเทือง อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) นครสวรรค์
1603 ยุพิน รักสม วัดกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
1604 ปัญญา จรรยาเลิศ บ้านโคกสยา นราธิวาส
1605 พัชรินทร์ ทรัพย์มูล วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
1606 พัชรี เพ็ชรฉ่ำ อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) ประจวบคีรีขันธ์
1607 กฤษณา พิมพ์ทอง น้ำสาดเหนือ นครสวรรค์
1608 รวี โต๊ะเล๊ะ บ้านอีโยะ นราธิวาส
1609 บพิธ ทองคำ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1610 อาฟานดี เปาะมะ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1611 ธนันธร ไชยชนะ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1612 ธีระ ชัยวรรณ์ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1613 เนตรนภา พันธ์ธนะ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1614 สรรเพชญ สังข์สุมล รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1615 อาแว เจ๊ะเด็ง รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1616 ซันนีเราะห์ คงแก้วท่าช้าง รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1617 มาริสา สร้อยสมบูรณ์ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1618 โนรอูลายดา เจ๊ะอาลี รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1619 นาอีมะห์ บือราเฮง รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1620 กัญญา กล้าณรงค์ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1621 สุธาสินี อับดุลเลาะ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1622 ซูฮัยมิง สีรอมา รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1623 วราวุธ แวนาแว รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1624 ซูฮัยณีย์ เจะเฮ็ง รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1625 ณัฏฐพร อินทรมณี ระโนด สงขลา
1626 นูรฟิตรี มาแอ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1627 ยุฟรี มามะ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1628 มัรวาน ลอดิง รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1629 คำสิงห์ หมวดคง นิคมพัฒนา10 นราธิวาส
1630 มะยูโซ๊ะ สะมะแห รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1631 อัสมีดีน สุระ รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
1632 ปัณณทัต ทองดี บ้านรวมไทย ประจวบคีรีขันธ์
1633 ภาภาอร นุ้ยเนียม วัดนารังนก สงขลา
1634 มนัส ชูเตชะ บ้านหนองบัวตากลาน นครสวรรค์
1635 สินีมาศ เหมือนทรัพย์ บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) นครสวรรค์
1636 นาตยา ช้อยพลอย บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) นครสวรรค์
1637 วรุตม์ โคตรคำหาญ บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 สกลนคร
1638 ทัศนีย์ พวงไพบูลย์ อนุบาลโกรกพระ นครสวรรค์
1639 อินทิรา เขียนสุข บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
1640 ชญาณี จุนเจือ อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) ประจวบคีรีขันธ์
1641 ไชยา วิญญาสุข บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1642 ณัฐพัชร์ ภัทรบัวพุฒ บ้านหนองสองห้อง ขอนแก่น
1643 สมใจ เทพจั้ง บ้านลอมคอม ขอนแก่น
1644 วัลภา โสภะสุนทร ศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น อุบลราชธานี
1645 สมทรัพย์ ชัยพรมมา บ้านห้วยทรายทุ่งมน ขอนแก่น
1646 แววมณี อ่อนน้อม ศูนย์พลาญข่อย อุบลราชธานี
1647 ประสิทธิ์ จันทร์ภิรมย์ นาจานซับสมบูรณ์ ขอนแก่น
1648 กฤษดา ศิริสุทธา บ้านกุดกว้าง ขอนแก่น
1649 บันทึก คงพิรุณ บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ขอนแก่น
1650 สุกรรญา คุ้มตะบุตร ชุมชนชุมแพ ขอนแก่น
1651 สุวนันท์ เพ็ญกุศล บ้านห้วยไร่ ขอนแก่น
1652 สายฝน คำดอนหัน หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ขอนแก่น
1653 สุรางค์รัตน์ ประจักษ์โพธา สหบำรุงวิทยา นครปฐม
1654 รุ่งทิพย์ ภู่สุข สหบำรุงวิทยา นครปฐม
1655 พัทธ์ศิตา โชครัศมีศิริ สหบำรุงวิทยา นครปฐม
1656 กฤษลดา อินทร์อร่าม สหบำรุงวิทยา นครปฐม
1657 สว่าง เขียวลี สหบำรุงวิทยา นครปฐม
1658 อาคม พาชอบ ศูนย์พลาญข่อย อุบลราชธานี
1659 อรทัย ทองตาแสง บ้านหนองกุงวิทยาคาร ขอนแก่น
1660 อวยชัย หิทธิเดช บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ขอนแก่น
1661 อโณทัย บุญใหญ่เอก สหบำรุงวิทยา นครปฐม
1662 ธิดาแก้ว แสงสุทธิ บ้านโนนหนองแวง ขอนแก่น
1663 ศรีนวล เชาว์สันเทียะ บ้านวังม่วง ขอนแก่น
1664 ยุวดี ประพันธ์ บ้านวังม่วง ขอนแก่น
1665 จุฑาภรณ์ กองเสนา บ้านวังม่วง ขอนแก่น
1666 กิตติญา ศรีกะกุล บ้านวังม่วง ขอนแก่น
1667 แพรวพรรณ ทองดี บ้านวังม่วง ขอนแก่น
1668 วรนุช ตั้งกิตติธร สหบำรุงวิทยา นครปฐม
1669 สมเกียรติ ไกรราษฎร์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1670 สุพัตรา สิมวงค์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1671 รัชฎา เพิ่มวิลัย บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1672 ไกรวุฒิ เทศประสิทธิ์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1673 หทัยรัตน์ อิ่มสมบัติ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1674 เครือพันธ์ กรมน้อย บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1675 เพียร ชำนาญ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1676 สัตยา กุสุมาลย์ บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1677 กุลณัฐ จงดา บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1678 ประภัสเกียรติ จันดี บ้านโนนม่วง ขอนแก่น
1679 จิรวรรตน์ วุฒิพรพงษ์สุภา สุรนารายณ์วิทยา นครราชสีมา
1680 วิไลพร พรมเสนา ราษฎร์สโมสร นครราชสีมา
1681 สบงกช ปิ่นภัคพูลลดา บ้านด่านช้าง นครราชสีมา
1682 จันทร์จรัส ชุติมานุตสกุล อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1683 อิสรีย์ อิสระเพิ่มสุข อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1684 ต้องตา พินิจใหม่