Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล Special Course ยุวกาชาด ยุวกาชาดด้านการประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 จารุวรรณ ชินดร ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ ขอนแก่น
2 ศุภวรรณ เครือแก้ว บ้านเนินรัก เพชรบุรี
3 กัญชริญา มูลอ่อน การกุศลวัดกลาง ร้อยเอ็ด
4 อัมพร พรหมนิกร ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
5 กาญจนา วรรณหนองคู ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
6 น้ำอ้อย อุดมวงค์ ปัญจคามประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
7 พรสวรรค์ นนทะภา ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
8 บัวเพ็ชร จอมคำสิงห์ บ้านหนองคูณ ร้อยเอ็ด
9 อุระ บุตรศาสตร์ ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
10 ปฐมสิงห์ คำอ่อนสา ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม ร้อยเอ็ด
11 ยุศิลป์ สุขขำ บ้านหนองสระหงส์ ร้อยเอ็ด
12 จันทร์ศรี สิมสินธุ์ บ้านเหล่าบากสามัคคี ร้อยเอ็ด
13 ธันวาพร พรมลี บ้านวารีสีสุก ร้อยเอ็ด
14 สมเพชร จิตจักร์ ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) ร้อยเอ็ด
15 พินพร นามมูลตรี บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง ร้อยเอ็ด
16 ศศิธร กุมสติ บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
17 พึงใจ นามไพร บ้านวังทอง เพชรบูรณ์
18 ธิดาพร จิรศรัณยานนท์ อรพินพิทยา ลำพูน
19 สุทิศา ทิพย์แก้ว รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
20 ศรัณย์พร แขวงแข่งขัน นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
21 ศุภศิริ สุขสินธารานนท์ รร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สุโขทัย
22 จริยา พุกเกลี้ยง บ้านลานเต็ง ตาก
23 ชลธิชา พาดี บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
24 ปรินดา อินทรพานิชย์ บ้านต้ายนาคูณวิทยา สกลนคร
25 ลลิตา คำหา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
26 ณิชชากร สังข์ทองโรจน์ นครนายกวิทยาคม นครนายก
27 เจริญ คลาฤทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
28 สมัย สุวรรณศรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
29 ประทุมพร บุญมาวงษา โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
30 พิธพร วงษ์วิรัติ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
31 วไลลักษณ์ กุลวงศ์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
32 วิไลพร ต๊ะสุ พบพระวิทยาคม ตาก
33 วิศัลย์ศยา พิศนอก พบพระวิทยาคม ตาก
34 สวาสดิ์ แสนพันดร หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
35 จุฑาธิป แสนสุข ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
36 นภัสกร สุพรธนวัฒน์ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
37 ลาวรรณ ภักดีสุวรรณ พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
38 สิรินาฎ บาลลา พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
39 จันทรัมพร ผ่านสำแดง พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์
40 สมศรี สิริเจริญกุล ผาเมืองวิทยาคม เพชรบูรณ์
41 จำเนียร ประสงค์สุข ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
42 วาสนา ศรีลาศักดิ์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
43 ปราณี สุขรี่ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
44 สุนันทา ปานณรงค์ วัดเหนือ ราชบุรี
45 ยุพาพร พื้นผา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
46 พิศมัย เกษมพร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
47 อุบลวดี พรหมสิงห์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
48 อมลรชา ทองงอก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
49 นิตยา บุตรอ่อน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
50 จริยาภรณ์ พรมเสน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
51 สุรพงศ์ วันยศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโคกสูง สระแก้ว
52 ขุนแผน มหาโยธี หนองหานวิทยา อุดรธานี
53 ธนกร ยศสกุลวริศ หนองหานวิทยา อุดรธานี
54 จันทร์ศรี จำละคร บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
55 อนงค์ สัจเขต บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
56 ยุวพิน มะลิมาศ บ้านโคกสีทองหลาง มหาสารคาม
57 ชรินทิพย์ โชติรัตน์ อ่างศิลา อุบลราชธานี
58 พรชรดา กล่อมเสียง อ่างศิลา อุบลราชธานี
59 วรรษมน เมธีวิวัฒน์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
60 ภวันตี เจริญวงศ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
61 เพ็ญจิต แก้วกาเหรียญ อนุบาลแกดำ มหาสารคาม
62 พัสดี อุทาทิพย์ บ้านติ้วสันติสุข มหาสารคาม
63 น้ำเพชร ทับชา อนุบาลแกดำ มหาสารคาม
64 สุพัตรา สร้างนานอก บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) มหาสารคาม
65 ศิริลักษณ์ อมรวัฒนา ศรีอรุโณทัย ระนอง
66 ยุพา สีใสสด บ้านคลองเรือ กำแพงเพชร
67 สะท้าน ขวัญมุข บ้านคลองเรือ กำแพงเพชร
68 สุทิสา กันฑาบุญ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
69 กนกวรรณ แสงอรุณ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
70 นวลพรรณ ชลารักษ์ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
71 พรพนา ช้างสุวรรณ บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
72 ทวีรัชต์ ถนอมรอด บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
73 บุญสาว สุขสมบูรณ์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
74 บุนยนุช สอนไธสง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
75 ทิพย์ปราณี ประเสริฐโส ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
76 รัฏชนก บุญครอบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
77 นิตติยา กัณหา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
78 วาสนา พรมชัย บ้านโคก2 มุกดาหาร
79 วิลาวัณย์ บริบูรณ์ บ้านสมานมิตร เชียงราย
80 แววพันธ์ ฉางข้าวชัย อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
81 ลำดวน สังข์ทองดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
82 ศุภักษร พรหมมูล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
83 สุภาณี แก้วคำหาญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
84 ลักษิกา วิวาจารย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี
85 วิลาสิณี ศรียะลา เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
86 กชพรรณ กองคำ บ้านเวียงพาน เชียงราย
87 ชนัญชิตา ปันนินา ลองวิทยา แพร่
88 กนกวรรณ มีสีสรร กุมภวาปี อุดรธานี
89 ฉวีวรรณ ชานนตรี มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี อุดรธานี
90 สุนทรี วัฒนสุนทร วัดโสดาประดิษฐาราม ราชบุรี
91 จารุวรรณ จันทร์ประเสริฐ อนุบาลศาลาแดง สระบุรี
92 สมฤทัย บัวสนธิ์ อนุบาลศาลาแดง สระบุรี
93 อดุลย์ แป้นแหลม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
94 แวววัน มนูธาราม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
95 ลลิตา สระฉิม คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
96 รุ่งนภา แหวนเพ็ชร คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
97 พอพิศ แก้วคูณ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
98 พัชรา นมรักษ์ คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
99 ทิพวรรณ​ แสนมงคล​ สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
100 เกษร ครไชยศรี สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
101 อัมพร​ อุดม สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
102 ใจทิพย์​ แก้วมงคล สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
103 ลาวัลย์ ใจแปง อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
104 ปวีณา แสนเรือง อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
105 ถนอม ลิบไพรวัลย์ อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
106 มยุรี ขันธะ อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย
107 กิตติพงศ์ แป้นเขียว รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม นครสวรรค์
108 สุกานดา บุดดี บรรพตวิทยา เชียงราย
109 สุภาวดี ศรีทำบุญ โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
110 พัชริดา บัวสิงห์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก
111 เอกชัย แต้มใจ บ้านห้วยต้าวิทยา อุตรดิตถ์
112 สุมาส เบญมาตย์ บ้านนาตะแบง1 มุกดาหาร
113 สุมาส เบญมาตย์ บ้านนาตะแบง1 มุกดาหาร
114 มิตย์ทยา ขจรฤทธิ์ วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" มุกดาหาร
115 เรืองศรี สุวรรณไตรย์ วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" มุกดาหาร
116 ธมลพรรณ เดชนุ่น กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
117 วิชาญชัย ขามโคง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ สงขลา
118 พันธุ์ทิพย์ ศรีสมโภชน์ สวนศรีวิทยา ชุมพร
119 นวพร แกล้วกล้า โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
120 นุชนาฎ นาชัยดูลย์ โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
121 ดวงรัตน์ คำหว้าแก้ว โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
122 ประทุมพร เคนหวด โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
123 วาสนา กระแสร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี
124 เพ็ญทิพย์ สุทธนารักษ์ วัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
125 สมิตา จันทร์นาค วัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
126 ณิชารีย์ โนนกอง วัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
127 อัจฉรี บัวคำโคตร วัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
128 ชนิตา อารีสินพิทักษ์ วัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
129 สมัคร เหล็กศรี วัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
130 ชัยภูมิ ใหลหลั่ง วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
131 อนุสรา เสาเปรีย วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร
132 วริทธิ์ฐา นามโคตร บ้านหนองไม้งาม สุรินทร์
133 อาจารีย์ ศรีสด แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
134 ณัชชนม์ ชวินธนโชติสกุล แสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
135 จุฑารัตน์ ยิ่งสม บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
136 จุฑารัตน์ ยิ่งสม บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ พิษณุโลก
137 สุทัศนีย์ พรมทา สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
138 นันทนากร สุขวรโชติธนัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
139 ณฐนนท์ บึงอ้อ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
140 ปรีดี สร้างนอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอครบุรี นครราชสีมา
141 ภัควลัญชญ์ ศรีนาค เมืองถลาง ภูเก็ต
142 ธนัตถ์ศรณ์ จิตเจริญ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
143 อาภาวรรณ ชุลีภรณ์ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
144 เบญจะ คำมะสอน วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
145 สุทธิพงค์ หนูหว้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
146 เรวดี วัชรกาฬ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
147 อุรส กลิ่นโลกัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
148 อุทัย มหามนตรี ศรีอรุโณทัย ระนอง
149 พรนิภา มูสิกะ ศรีอรุโณทัย ระนอง
150 ธาริณี วิริยานนท์ ศรีอรุโณทัย ระนอง
151 วาสนา ซื่อตรง ศรีอรุโณทัย ระนอง
152 วลัยพรรณ จันทะมูล ศรีอรุโณทัย ระนอง
153 ภัควดี จงประสิทธิ์ ศรีอรุโณทัย ระนอง
154 ณัฐธยาน์ ทินบุตร ศรีอรุโณทัย ระนอง
155 สมศักดิ์ ศรีวิชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
156 พิทยาภรณ์ ทองอยู่ นาหลวง กรุงเทพมหานคร
157 ศิวัชญา เกษมพินิจวงาษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
158 ชนัญชิดา เผือกขันหมาก อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ประจวบคีรีขันธ์
159 ปาริชาต โพธิ์แก้ว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
160 ธัญญวรรณ เกตุมีชัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
161 อริยา จันทร์เที่ยง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
162 เสาวนี ไพราม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
163 วิมลมาศ ศรีปราชญ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี
164 ปฏิวัติ ไชยมาตร ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
165 บุษรากร ทวีโคตร บ้านคำผักหนอกสงเปือย มุกดาหาร
166 กัญชพร สิมมาเพชร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
167 ภัทรมาส อบมา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีชมพู ขอนแก่น
168 สายฟ้า รุ่งเรืองสิงห์ชาลี ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) ตราด
169 ทรายเพ็ชร อุไรพงษ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
170 ปณิตา จิตรรักษ์ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
171 ภูริชญา นพรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
172 สุคนธ์ นัยวิรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
173 กาญจนา ใจหาญ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
174 พัชราภรณ์ พวงโต วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
175 รุ่งรัตน์ ภู่ชัย วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี