Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล วุฒิทางลูกเสือ C.W.B. (สำรอง)
ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน สังกัด จังหวัด
1 ยุพิน ท้าวแก้ว บ้านนาหวาย เชียงใหม่
2 ผ่องพรรณ อุบลพืช ชุมชนวัดทำเลทอง ปทุมธานี
3 นิษฐ์ธิมา มูลธนารัชต์ วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
4 จิรัชญา นาคพิทักษ์ บ้านหอมเกร็ด นครปฐม
5 ปิญาภรณ์ สิงห์บุญ รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
6 กิตติธัช แจ้งสว่าง วัดมิตรภาพวนาราม นครราชสีมา
7 พัชรินทร์ แพนไธสง หฤทัยคริสเตียน เลย
8 นิวัฒน์ จับจิตต์ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
9 นุชนาฎ โศรกหาย เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
10 สุภาพร บุญเจริญ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
11 อภิญญา เพิ่มทรัพย์ บ้านเขากรวด กาญจนบุรี
12 สุมิตรา สายศิริ ตชด.บ้านประตูด่าน กาญจนบุรี
13 นารีรัตน์ กว้างขวาง วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
14 อรพรรณ อึ้งมีเจริญสุขดี อนุบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
15 พัชรี ทองเปลว เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
16 วิภาวรรณ ดีระเบียบ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นครนายก
17 ชลลดา มัสแหละ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
18 ปิยพร มูฮำหมัด วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) พระนครศรีอยุธยา
19 ณัฐวดี เกิดพิกุล วัดจรเข้ไล่ พระนครศรีอยุธยา
20 ตรีรัตน์ คิมขุนทด ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
21 สุขสันต์ แดงบุหงา บ้านนายสี กรุงเทพมหานคร
22 ธีระยุทธ เมืองรามัญ วัดตลาด (อุดมวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
23 สันติสุข มะนะมุติ บางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
24 บุรศักดิ์ ้้เจริญพีระภมร บางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร
25 พจนา อดทน วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
26 เกศสุฎา แต่เจริญ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
27 วนิชยา กาญจนากร วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
28 จักรกฤษณ์ อนันบุตร ชุมชนบ้านหนองคู ศรีสะเกษ
29 พรสุดา โกมล อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
30 นภา ศรีชุมพล น้ำพอง ขอนแก่น
31 จุฑาทิพย์ บัวหลวง วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
32 อาทิมา สร้อยจิตร ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สุรินทร์
33 กันยารัตน์ ยืนยาว รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
34 ภานุพงค์ จิตรเอื้อตระกูล ปรียาโชติ นครสวรรค์
35 อนุสรณ์ วัชรเวท วัดสุคนธาราม พระนครศรีอยุธยา
36 ปิ่นปินัทธ์ ชิดชมนาค วัดคีรีวัน นครนายก
37 สัตถามุติ รักสนิทสกุล วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
38 คีญาพัฒน์ เหล่าแช่ม อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
39 อรรถมาตร ทองทาย ฮั่วเคียวกงฮัก หนองคาย
40 จุฑาลักษณ์ อันทอง วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
41 สิริพร บุญทิพย์ วัดพิชัยยาราม ชุมพร
42 ณัฐวดี วงศ์ศิริพัฒนกุล อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
43 เพชรา กลางนา วัดบางพูน ปทุมธานี
44 อัยยาณัฎฐ์ ทองวิจิตร บุรารักษ์ สมุทรปราการ
45 ประภาส สุวรรณประทีป คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
46 ปริญญา บุญเกิด เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
47 อรัญญา สิทธิธรรม บ้านทุ่งกว้าง ชัยนาท
48 สิริญญา โกษะ ศรีบางไทร พระนครศรีอยุธยา
49 จิตร์ตรี ศรีสุขสันต์ วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี
50 จุฬาลักษณ์ แดงงาม ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
51 ภานุวัฒน์ รุ่งเจริญ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
52 สุชาวดี ขาวขำ วัดบ่อเงิน ปทุมธานี
53 โสมลดา ไตรประวัติ วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
54 เศรษฐา คัมภิรานนท์ วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
55 สุพรรษา พระจันทร์ศรี หงสประภาสประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
56 เปรม สวนฟัก วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา
57 หรรษา สุภาบุญ เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
58 บุณยาพร สินธุเดช วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
59 สุพรรษา จริตศรี ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
60 รุ่งนภา สุขสำแดง พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
61 ธนภัทร ตรีวิสูตร วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
62 วันวิสา ทรงมะลิ วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
63 นิตยา สร้อยเวที เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
64 สิริพร ไตรลึก พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
65 นิพัทธา โพธิ์สอาด ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
66 โสภิตา ขลังธรรมเนียม วัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบำรุง) อ่างทอง
67 สายชล อัมวัฒน์ วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
68 กนกวรรณ แดงสมสุขเจริญ รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ชลบุรี
69 สุภาวดี พร้อมเจริญ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
70 ขนิษฐา น้อยตั้ง วัดสุนทรเทพคีรี ลพบุรี
71 ส่องแสง รักชูช่วง วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
72 สุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
73 กมลชนก โคกริทธิ์ วัดพรหมวิหาร ชัยนาท
74 ณัฐชลิดา รูปเกลี้ยง ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
75 รณชัย บุญเลิศ ทองทาบพิทยา ลพบุรี
76 รุ่งนภา เยือกเย็น วัดท่ามะนาว สุพรรณบุรี
77 นิภาวรรณ ใจกล้า วัดข่อย สิงห์บุรี
78 ภูริชญา นพรัตน์ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
79 ศุภานัน ทิมทอง คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
80 กมลเนตร เก่งเขตรกรณ์ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
81 วราภรณ์ สุขเกษม บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
82 ปุญญิศา จันหนู บ้านหนองตะขบ ชัยนาท
83 วิทวัส ตรีใย วัดหนองนาดงกวาง พิษณุโลก
84 วิชญาภรณ์ มั่นปาน ชุมชนวัดมาติการาม ชัยนาท
85 ญาณิศา ใจแสน วัดจักรสีห์ สิงห์บุรี
86 เพียงมณี โพธิ์หวี ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) ชัยนาท
87 สุพรรณษา แสงจีน บ้านป่าวังกวาง สระบุรี
88 นุดี จำเนียรโสด เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
89 สุดารัตน์ นาคเม้า ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สระบุรี
90 สุภาพร อิ่มเอม สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี
91 กวินธิดา คอนสวรรค์ วัดโคกงาม สระบุรี
92 วรรณศักดิ์ เบ้าภาระ วัดหนองกาน้ำ ชลบุรี
93 อนัญญา อังศุวัฒศิริโสภา มัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร
94 นฤมล เนียมกสิพงษ์ บ้านห้วยกุ่ม ชลบุรี
95 นุชจรี อนุพันธ์ วัดสุขบุญฑริการาม ปทุมธานี
96 นุชนารถ ช่างโคกสูง เจริญสุขอุดมวิทยา กำแพงเพชร
97 ชาติชาย ล้อมวงษ์ อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์
98 อุมาภรณ์ กำเนิดกลาง วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
99 อุษณีย์ บุญสุวรรณ์ ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
100 ขนิษฐา อาฒยะพันธ์ ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
101 ปิยาภรณ์ วรเดช รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
102 ชลธิชา วรเดช รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
103 ธนพร พานิขย์ เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
104 ทนา เจนลพ วัดอรัญไพรศรี ปราจีนบุรี
105 จิตตรา อภิกรกวี อนุบาลกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
106 พีระดา ดาเวช เจียหมิน ปราจีนบุรี
107 สังวาลย์ กำดำ บ้านเขาปูน ปราจีนบุรี
108 อารีย์ คำไกร บ้านโนนสูง ปราจีนบุรี
109 อนุสิทธิ์ อินทร์นวล เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
110 วุฒิชัย หอมแพงไว้ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี
111 ฐิระวัตร บุญเลิศ วัดบางเคียน พระนครศรีอยุธยา
112 บุญวัฒน์ มหาทรัพย์ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
113 เด่น โคตรสิงห์ วัดสุทธิรุจิราราม พระนครศรีอยุธยา
114 จุฬารัตน์ สุรเมธีมานพ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
115 ภิราวรรณ ชัยภา นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
116 จริยาวดี ปินะกัง วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร
117 นัดดา ท้องพิมาย บ้านหนองสาหร่าย นครราชสีมา
118 ปัฐมา ทองสถิตย์ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 นครราชสีมา
119 รุ่งทิวา สังคะรินทร์ บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม นครราชสีมา
120 ยุพิน สิงห์ทรายขาว บ้านยางวิทยา นครราชสีมา
121 สุธินี วัชรพาณิชย์ บ้านพุทรา นครราชสีมา
122 ศุภลักษณ์ ปินะกาลัง นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
123 อรสา พงษ์สะเดา วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี
124 สุภัทตรา งาจันทึก บ้านมะค่างาม นครราชสีมา
125 นงนุช โกสุม ประสารวิทยา นครราชสีมา
126 ลัดดาวัลย์ หมอยา ประสารวิทยา นครราชสีมา
127 เปียทิพย์ โกนกระโทก สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี
128 ปริศนา ปาฎิสุทธิ์ โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
129 สันติ มีฤกิจ วัดปากคลอง (ประชามหาราช) พระนครศรีอยุธยา
130 วิไลลักษณ์ วีระภักดี โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
131 กุลณัฐ พลวิมลฉันท์ บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา
132 อัมรินทร์ พรหมศรี บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
133 พนิตรา น้อยวงษ์ นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 นครราชสีมา
134 สุพิชญา กิ่งจันทร์แก้ว บ้านหนองตะเข้-หนองตูม นครราชสีมา
135 นรินทร วงศ์สูงเนิน นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
136 ณัฎฐา วงศ์สกุลเกียรติ วัดศรีสโมสร ปทุมธานี
137 เจนจิรา นาคขุนทด วัดโพธิ์ นครนายก
138 พิมพ์เพชร ไปเจอะ บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
139 เสาวณีย์ เถื่อนวรรณา เจริญสุขอุดมวิทยา กำแพงเพชร
140 สุพรรณี โชติกุล วัดโคกหนามแท่ง สระบุรี
141 นางวิไลพร ดีด้วยชาติ กมลลักษณ์ บุรีรัมย์
142 นารี อ่อนศรี บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) บุรีรัมย์
143 วาสนา วังหอม บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) นครราชสีมา
144 มนัสพงศ์ ภูบาลชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มหาสารคาม
145 ประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร สามัคคีรถไฟ นครราชสีมา
146 อุมาพร สระรัมย์ ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
147 ชลลดา มาตราช บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์
148 ไอลดา ภูวงษา บ้านสตึก บุรีรัมย์
149 ทวีวัฒน์ ดวงนิล บ้านขามเสม็ดบำรุง บุรีรัมย์
150 ยุทธภูมิ เย็นมั่น กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
151 จุติพร เหล็กกลาง บ้านวังเพลิง ลพบุรี
152 ธนวัฒน์ โสภา บ้านสตึก บุรีรัมย์
153 เกศรา บุญยางาม บ้านขี้เหล็กโนนจาน สุรินทร์
154 อัษฎาพร ลาสนาม บ้านรัตนะ สุรินทร์
155 วัชรินทร์ วรรธนะกำจรกิจ บ้านชุมแสง บุรีรัมย์
156 สุทธิเวทย์ บุญปก วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
157 นิ่มอนงค์ สัตย์สุขยิ่ง พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
158 เสาวลักษณ์ เช่นชาย บ้านโนนทอง สุรินทร์
159 ปิยะพงษ์ ประไว บ้านเสกกอง สุรินทร์
160 มยุรี ทวีโภค บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) สุรินทร์
161 รุจิรา วิยาสิงห์ บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สุรินทร์
162 วีรญาดา แหวนเงิน บ้านโตงน้อย สุรินทร์
163 วลัยลักษณ์ คงดี บ้านราม สุรินทร์
164 พรทิพย์ ม่วงงาม บ้านแนงมุด สุรินทร์
165 นวนละออง สีดา บ้านหนองขี้เหล็ก สุรินทร์
166 นวลอนงค์ อินทร์นุช บ้านโดง สุรินทร์
167 พัชราภรณ์ สว่างภบ บ้านโดง สุรินทร์
168 อนุชิฎา สิงห์สุวรรณ์ บ้านขนาดมอญ สุรินทร์
169 ฐิติพรรณ รักยิ่ง บ้านจรัส สุรินทร์
170 เมธาสิทธิ์ โพธิ์หิรัญ บ้านชำเบง สุรินทร์
171 วัชรินทร์ บุญเลิศ บ้านกระดาน สุรินทร์
172 ยุทธการ อัครชัยมงคล บ้านตรวจ สุรินทร์
173 ทยุตา โชติยา บ้านคาละแมะ สุรินทร์
174 ฤทัยชนก สมสวย บ้านหนองอีดำ สุรินทร์
175 ทัสดา สุตลาวดี วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
176 ภาวิณี หาสุข วัดเกษตรกันทราราม ประจวบคีรีขันธ์
177 ประกิจ ชอบรู้ วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
178 นลินี สายแสงจันทร์ วัดใหม่เนินพยอม ชลบุรี
179 พรชนก การณรงค์ วัดอรัญไพรศรี ปราจีนบุรี
180 จรัสศรี เกิดเหมาะ บ้านโคกวัด สุรินทร์
181 พรพิมล สำราญดี บ้านเสกกอง สุรินทร์
182 ชุติกาญจน์ ใจงาม บ้านโดง สุรินทร์
183 สายทอง วรรณทวี บ้านหนองเข็งเหล่าแค ศรีสะเกษ
184 สายทอง วรรณทวี บ้านหนองเข็งเหล่าแค ศรีสะเกษ
185 วิลาสินี ทองสุ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
186 วิพัฒน์ ทัดเทียม อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
187 ชาญณรงค์ แผนพุทธา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
188 ยุพดี พันธ์เพ็ง บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
189 ปาริฉัตร เรืองมณี บ้านโนนยาง อำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี
190 สุกัญญา สิมมา รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
191 เพ็ญวดี บุญทองพิมพ์ น่านปัญญานุกูล น่าน
192 วันเพ็ญ สารภาพ รร.กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
193 ดวงมณี อ่อนคำ บ้านโสน ศรีสะเกษ
194 ชุติกาญจน์ รังษี บ้านปรือใหญ่ ศรีสะเกษ
195 ฉัตรนาลิน พลแก้ว อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลำปาง
196 ปัณณพร บูชาธรรม อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
197 วราภรณ์ วงศ์พินิจ บ้านตาเจา ศรีสะเกษ
198 สุภาภรณ์ พิมพันธ์ บ้านตาเจา ศรีสะเกษ
199 พรรพิชาณี สมใจ บ้านตาโกน ศรีสะเกษ
200 เทียนทอง ดวงน้อย บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
201 สุพรรณษา หมื่นวิเศษ บ้านน้อยห้วยรินวิทยา เชียงใหม่
202 กมลชนก สารสุข บ้านตาเจา ศรีสะเกษ
203 สิริณัฐย์ บุตะเคียน บ้านปรือใหญ่ ศรีสะเกษ
204 คริษฐา การะเกต มารดาอุปถัมภ์ แพร่
205 วราภรณ์ เทียนชัย บ้านหนองสาหร่าย นครราชสีมา
206 ทิวากร คำศรี ศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
207 ดวงฤดี ศรีปัตเนตร บ้านขอนแต้ ศรีสะเกษ
208 ประวิทย์ งามแสง บ้านตาเจา ศรีสะเกษ
209 ทัศนวรรณ เรืองแสง บ้านขามทับขอน ศรีสะเกษ
210 อภิสิทธิ์ นาคดี บ้านตาเจา ศรีสะเกษ
211 บัญชาพล ใยแสง บ้านตาโกน ศรีสะเกษ
212 ณัฐพล พันธ์น้อย อนุบาลสระบุรี สระบุรี
213 ธัญญาภรณ์ แสงกล้า บ้านพิณโท อุบลราชธานี
214 สุรีรัตน์ บุญมั่น บ้านด่าน อุบลราชธานี
215 ปิยะพงษ์ เจริญสุข อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
216 เสาวภา ลิลัน อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
217 วราพรรณ สิมมา ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
218 บุษบา คำอ้วน ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
219 สุรัญญา สุวรรณวิสุทธิ์ ดำรงวิทยา อุบลราชธานี
220 พีริชัย จรัสกาย อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
221 ชนิดาภา พงษ์โภชน์ ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ อุบลราชธานี
222 มยุรฉัตร มุกธวัตร บ้านหนองอ้ม อุบลราชธานี
223 อุษา คำหล่อ ชุมชนบ้านนาโพธิ์ อุบลราชธานี
224 ณัฐนันท์ คะนา บ้านโซง อุบลราชธานี
225 พรรษา สายตา รร.เทศบาลแสนสุข อุบลราชธานี
226 มยุรี อินทร์อาราม บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) อุบลราชธานี
227 สุพัตรา ทานะกาศ บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
228 เอกชัย แก้วนิมิตดี บ้านดูกอึ่ง อุบลราชธานี
229 ณัฏฐินี บุญเสนอ บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อุบลราชธานี
230 ปานตา ปัสสา บ้านดอนทับช้าง อุบลราชธานี
231 กัณฑ์ศิชา บุญกัณฑ์ อนุบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี
232 เยาวลักษณ์ ท่อนแก้ว บ้านเหล่าคำ อำเภอสิรินธร อุบลราชธานี
233 ชนกพร บรรพตะธิ บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
234 ยุพิน ชาริโท มหาไถ่ศึกษาเลย เลย
235 สุปราณี พลชัย บ้านคำสว่าง อุบลราชธานี
236 สุริยา บุญแสง หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อุบลราชธานี
237 นิภาพร แย้มยิ้ม บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
238 สิริพรรณ วรจิตร อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
239 กิติยา ผิวจันทร์ บ้านเชื้อเพลิง สุรินทร์
240 สุพรทิพย์ กุแก้ว คลองสอง ปทุมธานี
241 เรณุกา โพธิ์อ่อน บ้านด่าน อุบลราชธานี
242 เพ็ญฉวี รักษาก้านตรง ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
243 รื่นฤทัย นามแก้ว บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา หนองบัวลำภู
244 ฤทัยรัตน์ มีปัญญา อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
245 มาลีทิพย์ ทรงกาสี บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
246 ศศิธร เที่ยงตรง วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา
247 ฉันทวรรณ หาภักดี ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
248 เบญจมาศ จองบุญ อนุบาลวังม่วง สระบุรี
249 อัจฉรา ภู่พรม อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก
250 ชนัชฌา บูรณธนิต ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ชัยภูมิ
251 ลัลน์ณภัทร แดนชัยภูมิ บ้านละโว้ นครราชสีมา
252 เพ็ญภัสสร อุดมธนโรจน์ รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ชลบุรี
253 เบญจมาศ บุตรสมบัติ ภูห่านศึกษา ขอนแก่น
254 อดิศร ภาโนชิต บึงกาฬ บึงกาฬ
255 ศิริพักตร์ กำเดช บ้านโนนท่อนวิทยา ขอนแก่น
256 สมบูรณ์ สุมะนา บ้านเสาเล้า อุบลราชธานี
257 ปาริตา พูลสวัสดิ์ มารีย์แก้งคร้อ ชัยภูมิ
258 พรสวรรค์ โฮนอก บ้านหนองสาหร่าย นครราชสีมา
259 จงรัก สัมฤทธิ์ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
260 พุทธรักษา เทพจิตร วัดทิพพาวาส กรุงเทพมหานคร
261 ฤทัยรัตน์ ผลเจริญ ชุมชนแท่นประจัน ชัยภูมิ
262 ดุษณียา บุดดานอก บ้านม่วง ขอนแก่น
263 อิศราภรณ์ อาปะมะกา วัดทิพพาวาส กรุงเทพมหานคร
264 เมยาวี จันทราชัย ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล กาฬสินธุ์
265 สุภาพร มีหลง วัดสุทธาวาส ชลบุรี
266 ปิลันธนา ศรีสม บ้านหนองกุงดอนบาก อุดรธานี
267 ชมพูนุช โยธี บ้านนิคมหนองตาล อุดรธานี
268 สุริยา ชุมอภัย บ้านโคกน้อย อุดรธานี
269 สุรชาติ สาชิน บ้านกล้วย อุดรธานี
270 สุนัน ชัยโชคดี บ้านชัย อุดรธานี
271 วิศรุตา สว่างวงศ์ บ้านหนองสว่าง อุดรธานี
272 จุฑาทิพย์ วงษ์ละคร มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
273 กัณจน์กมล พาภักดี บ้านภูพานทอง หนองบัวลำภู
274 วารุณี ทิพยะ วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง กาญจนบุรี
275 กรรณิการ์ ทาดี กุดหานสามัคคี หนองบัวลำภู
276 จีระวรรณ เบ้าทุมมา บ้านหนองแสง หนองบัวลำภู
277 วินัย นระแสน บ้านช่องกะพัด จันทบุรี
278 ดลนภา วิชัยแสง บ้านเมืองปัง อุดรธานี
279 ศิระเศรษฐ์ โสภาศรี บ้านเนินดินแดง สระแก้ว
280 อนัญญา ปิ่นแก้ว บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า อุดรธานี
281 นัดดา นาทันรีบ บ้านโชคเจริญ อุดรธานี
282 ศณัฏฐิกา ไชยนนท์ บ้านวังแข้ อุดรธานี
283 ธิดารัตน์ รู้ยิ่ง บ้านหนองบ่อ อุดรธานี
284 ปราณี แห้วใต้ โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
285 ญาณิศา พลที บ้านกล้วย อุดรธานี
286 เนตรนภา สุวรรณสิงห์ หทัยคริสเตียน เลย
287 อลงกรณ์ บุดดา มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
288 สุเมธากรณ์ ราชอินตา ค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล อุดรธานี
289 ดวงฤทัย ศรีกระทุม หทัยคริสเตียน เลย
290 สุมาลี จันทร์แสงสี สันติวิทยาสรรพ์ เลย
291 ปฐมภรณ์ คำภาพล บ้านหินเกิ้ง เลย
292 บุษปัทษ์ สุวรรณไกลษร โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
293 ลัดติกานต์ สุขทองสา หทัยคริสเตียน เลย
294 วรัญญา แสงชมภู หทัยคริสเตียน เลย
295 วงเดือน พรมมา พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
296 ไกรสรณ์ กองสีทา วรราชวิทยา เลย
297 รดาวัลย์ ภักดีศรี อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
298 เกษฎาพร วิเศษชาติ บ้านหนองยิงหมี ประจวบคีรีขันธ์
299 ศศิวิมล ช้างรักษา มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี
300 นุชรินทร์ อินทร์แสง สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา บึงกาฬ
301 สุภาภัช จิตจำนงค์ รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
302 พิมพ์ณดา ชาตบุษป์ วัดบันลือธรรม "ลำกะประชารัฐ" พระนครศรีอยุธยา
303 วิลาสินี ไชยบุตร ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
304 พลวัฒน์ สังไสย บ้านโนนเกษตร มหาสารคาม
305 ปพิชญา เดชนอก อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
306 กัญญณัฐ เมฆลา ปัญญานฤมิต ชลบุรี
307 รณกร ดงเรืองศรี นครนายกวิทยาคม นครนายก
308 อภิญญา ขันธชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
309 ชรัญดา เทียมวงค์ อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ประจวบคีรีขันธ์
310 วิษณุ ปาเส เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
311 ศิริมาส จงจิตต์ บ้านคลองหันแดง ปราจีนบุรี
312 จิราภรณ์ เพชรศรี ปัญญานฤมิต ชลบุรี
313 ทิพยาภรณ์ ทองโพธิ์ คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
314 ธํญญารัตน์ จักรทุม ทับทิมสยาม03 สระแก้ว
315 น้ำฝน ดุจจานุทัศน์ บ้านทุ่งรูง สุรินทร์
316 ศราวุธ เกษามา บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แพร่
317 วรัญญา บำรุงรส บ้านโป่งประชาพัฒน์ ร้อยเอ็ด
318 ชนากานต์ อุนาภาค รร.เทศบาลวัดเวฬุวัน ร้อยเอ็ด
319 วีรพงษ์ สนิทนิตย์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
320 วัชราภรณ์ เนาวนนท์ หนองหูลิงเจริญเวทย์ กาฬสินธุ์
321 สุชาติ สังคีรี บ้านแม่จาง ลำปาง
322 สมิฑฐิฏา ดงภูยาว บ้านนาคล้าย พิษณุโลก
323 ปรินดา สายสินธ์ บ้านสี่แยกสมเด็จ กาฬสินธุ์
324 ปกเกศ ยี่สารพัฒน์ บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา
325 ยุภา ไชยมะณี สุเหร่าใหม่เจริญ ปทุมธานี
326 ชัชชัย ไชยสิทธิ์ วัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร
327 ภักดี สะภา คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ กาฬสินธุ์
328 สุจิตตรา พันธ์สุวรรณ ไค้นุ่นวิทยาพูน กาฬสินธุ์
329 รัชนีกร บุดดีด้วง ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สกลนคร
330 อารีรัตน์ โถปาสอน หทัยคริสเตียน เลย
331 ดาราทิพย์ ฝ่ายขันธ์ บ้านจาน นครราชสีมา
332 มัลลิกา บุญปก อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
333 เกรียงศักดิ์ ประณมศรี บ้านบ่อแดง สกลนคร
334 แววตา เดชขันธ์ บ้านดอนปอหนองโอง นครพนม
335 พรรณทิพย์ แสนลาด คงโครัดอุทิศ กรุงเทพมหานคร
336 พรพิชิต อุยสาห์ บ้านเขาส่องกล้อง นครนายก
337 จิตรัตน์ดา นากรณ์ ดงแสนแก้วดงสำราญ อำนาจเจริญ
338 วราทิพย์ ทิพย์เสนา บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก เลย
339 ชลธิชา มหาโคตร นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ระยอง
340 สุริยา หงแสน บ้านโพนตูมหนองแสง นครพนม
341 ธีรัชตะวัน ทุมเที่ยง อนุบาลศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
342 พิมลพรรณ พวงเงิน อนุบาลเสริมงาม ลำปาง
343 อนุรุทร วันมะโน ฮั่วเคียวกงฮัก หนองคาย
344 วรวัฒน์ สิงหาด วัดเวฬุวัน เชียงใหม่
345 ศรีวรรณา บุญเรือง บ้านเวียงฝาง เชียงใหม่
346 ลักษณา พุทธรักสกุล บ้านห้วยตอง เชียงใหม่
347 ชาญศักดิ์ แซ่จ๋าว เชียงใหม่คริสเตียน เชียงใหม่
348 กมลลักษณ์ อิกำเนิด วัดท่าต้นกวาว เชียงใหม่
349 ศักดิ์สยาม แหวนเพ็ชร์ บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) เชียงใหม่
350 วัฒนาพงศ์ จิโน บ้านปางสัก เชียงใหม่
351 บัญชา วงษ์ถวิล ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง เชียงใหม่
352 ธีระวัฒน์ ชมภูกาศ วัดน้ำพุ ลำพูน
353 วิมาลา ใจอารี บ้านเตียนอาง เชียงใหม่
354 ณัฐกร ประชุมของ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
355 ทิพวัลย์ พงค์ดา บ้านต้นผึ้ง ลำพูน
356 ไอยริณ บุญเรือง บ้านแม่ส้าน ลำปาง
357 โปษัณ วันเปี้ย รร.เทศบาล 1 บ้านหล่าย ลำปาง
358 อำนาจ เรือนใจ ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ตาก
359 ณัฐกิจ ผิวร่วมชาติ ไผ่งามวิทยา ลำปาง
360 อัจฉรา ใจสุต๊ะ ชุมชนบ้านสันกำแพง ลำปาง
361 กาญจนา สุรินยา ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สระบุรี
362 ลลนา ชัยราช รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ลำปาง
363 มยุรี รัญจวน บ้านป่าแขม ลำปาง
364 กมลรัตน์ แก้วแกมเสือ บ้านโทกหัวช้าง ลำปาง
365 อัจฉราภรณ์ กอบกำ เทพนารี แพร่
366 ณัฐพร จัดสวย บ้านแป้น ลำปาง
367 ตุลยา ปาประลิต หทัยคริสเตียน เลย
368 พัชรา แย้มบัว บ้านน้ำไคร้ อุตรดิตถ์
369 กมลณัท ตรีสูนย์ บ้านใหม่ชัยเจริญ พิษณุโลก
370 สรวิชญ์ คำมอก หทัยคริสเตียน เลย
371 ทัศนีย์ ขันมณี เทพนารี แพร่
372 สุภารัตน์ สั่งสอน เทพนารี แพร่
373 รัฐพร จองคำ เทพนารี แพร่
374 ประภาพร กวาวมณี วรรณรัตน์วิทยา ชัยนาท
375 สุนิษา เชิงแก้ว เทพนารี แพร่
376 ลัดดาวัลย์ บุญมา คงโครัดอุทิศ กรุงเทพมหานคร
377 ทรัพย์สถิต วงค์หล้า วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
378 ดวงฤทัย ประจงแสงศรี แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แพร่
379 อารยา ปัญจะสี เด่นไชยประชานุกูล แพร่
380 พรพิมล ดอกบัว เทพนารี แพร่
381 สุชาดา ดวงจันทร์ เทพนารี แพร่
382 ณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม บ้านน้ำหมัน อุตรดิตถ์
383 ศรินทร์ธิตา ผาทอง เทพนารี แพร่
384 เกศริน อินผ่อง บ้านวังกอง เชียงใหม่
385 ชลทรัพย์ เทพารักษ์ ศึกษาพิเศษชัยนาท ชัยนาท
386 ปิยะรัตน์ สุวรรณ์ ป่าแป๋วิทยา เชียงใหม่
387 อนุชา อุดนัน ป่าแลวหลวงวิทยา น่าน
388 ปฏิภาณ สารใจ วัดพญาปันแดน อุตรดิตถ์
389 ฐานิส ยูถะสุนทร นารานุบาล ชลบุรี
390 สุรินทร์ ศรีอินทร์ ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
391 สุมาลิน ใสศรี วิชิตสงคราม ภูเก็ต
392 รวีวรรณ ปัญญา บ้านปางงุ้น พะเยา
393 สุนีย์ การเร็ว บ้านร่องจว้า พะเยา
394 ปิยนุช สุดยอด อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) พะเยา
395 นัทธ์หทัย ประวัง ชุมชนบ้านแม่สุก พะเยา
396 ปิยะดา นาสี บ้านขาม ลำปาง
397 วธัญญา อินทรีย์ แม่แจ่ม เชียงใหม่
398 ปรวีร์ วรรณสาร บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย
399 ศิวณัฐ อินถา อนุบาลเมืองลำพูน ลำพูน
400 พันนา จายขาว บ้านห้วยน้ำขาว เชียงใหม่
401 สุริยัน วังกัลยา อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
402 พิมรา ไหวดี ชุมชนบ้านโค้งไผ่ กำแพงเพชร
403 อภินันท์ คำโพธิ์ บ้านถ้ำลอด แม่ฮ่องสอน
404 พัธนพงศ์ ทองชื่น บ้านคลองไทร นครสวรรค์
405 อนวัทย์ ฤกษนันทน์ โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
406 ลัลน์ลภัฏ อินทร์มะณี บ้านทำนบ นครสวรรค์
407 พัชรินทร์ ทศทอง เก้าเลี้ยววิทยา นครสวรรค์
408 สุรีรัตน์ โหงฉิม บ้านอุดมทรัพย์ กำแพงเพชร
409 เอกราช ปรางทอง วัชรสหศึกษา กำแพงเพชร
410 ชลาลัย มีสำราญ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
411 มนัสนันท์ อินทร์พิทักษ์ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
412 อุบลวรรณ ปรางทอง วัชรสหศึกษา กำแพงเพชร
413 กนกภรณ์ เทศผล วัดเนินมะคึก พิษณุโลก
414 ณัฐสรณ์ กลั่นหุ่น บ้านหนองจอก อุทัยธานี
415 พัชรพรรณ ปรากริม อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
416 อิสระ กีตา อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
417 ณัฐณิชา อุบลเชื้อ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
418 เปรมจิต เพ็งอุ่น อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
419 ณัฐธยาน์ สิงห์เวียง อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
420 ธิดารัตน์ เกิดศรี อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
421 อำนวย อรุณ บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) แพร่
422 ศศิธร เอ็มรัตน์ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
423 ประพัฒน์ พิลึก อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
424 ศรัญญา รักเกษตร์กรรม บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี
425 พลอยไพลิน เจนเขตต์การณ์ อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
426 วุฒิชัย กล่ำเจริญ เจริญสุขอุดมวิทยา กำแพงเพชร
427 อังรพิมพ์ ใจวันดี บ้านวังแดง พิจิตร
428 สุนันท์ เอี่ยมรักษา ยั่งยืนราษฎร์วิทยา กำแพงเพชร
429 ธนาภรณ์ อินทิรัก บ้านหนองใหญ่ กำแพงเพชร
430 ชไมพร นันทชมภู เจริญสุขอุดมวิทยา กำแพงเพชร
431 นพรดา พนมวาสน์ บ้านเขาน้ำเพชร กำแพงเพชร
432 สุนิสา มหายศ วัดคูยาง กำแพงเพชร
433 ชมภูนุช จูอ๋อง ปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร
434 อรวรรณ สดวกการ คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
435 สุกานดา ทองหล่อ รวมไทยพัฒนา 2 ตาก
436 รัตนพล สิทธิประเสริฐ ชุมชนบ้านวังหิน ตาก
437 มรกต แสนหลวง บ้านแม่ตื่น ตาก
438 อรรถพล พูลศรี พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
439 ปรียารัตน์ สิงห์แก้ว ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ตาก
440 สิทธิกร ใจนิ่ม รวมไทยพัฒนา 2 ตาก
441 สร้อยสุดา ฤทธิ์แก้ว บ้านกล้อทอ ตาก
442 ธาริณี แก่งโงน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) พิษณุโลก
443 สุพรรษา เมืองมา บ้านแม่ปะใต้ ตาก
444 เกศสิริ แพะโต๊ะ บ้านพัฒนาดงน้อย พิษณุโลก
445 สุนิสา แก้วประสงค์ วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) นนทบุรี
446 ศิริธร พรมสงฆ์ วัดแหลมโพธิ์ พิษณุโลก
447 สันติสุข แย้มพราหมณ์ บ้านหาดใหญ่ พิษณุโลก
448 พิชชาพร จันทร์ศรีวงศ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
449 ภัทธิรา มาดิษฐ์ บ้านหัววังกร่าง พิษณุโลก
450 กมลวัน แก้วรุ่งเรือง ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
451 วาสนา ทานะมัย ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พิจิตร
452 ธีรธร เหลืองสุวรรณ บ้านวังร่อง เพชรบูรณ์
453 จารุวรรณ อินขาน วัดเขาทราย พิจิตร
454 อินทิพร จับจิตต์ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
455 ละอองดาว ภูนัสสูง เสรีศึกษา เพชรบูรณ์
456 กมลรัตน์ ไชยเสน เสรีศึกษา เพชรบูรณ์
457 สุทธิดา ศรีวัฒนา อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
458 กรวิท นวลตาล ผดุงวิทย์ เพชรบูรณ์
459 กรรณิกา สิงห์หลง เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
460 ศุภรัตน์ ขวัญทอง เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์
461 ธิดารัตน์ เจนกาน เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
462 ชนินทร์ อบถิน บ้านสระหมื่นเชียง เพชรบูรณ์
463 อนิสา ชะตาชน อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
464 ชลรดา วิริยะ วัดเขาทราย พิจิตร
465 จิรัชยา ใจคำ อนุบาลเพชรอนันต์ เพชรบูรณ์
466 อรุณ บุญพาเกิด บ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) เพชรบูรณ์
467 ก้องเกียรติ ทวีสวัสดิ์ คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สมุทรปราการ
468 เสาวนีย์ อิ่มอ่วม ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
469 ปานทิพย์ จังพานิช วัดหุบกระทิง ราชบุรี
470 สุธีรา มุกดาเกษม บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) ราชบุรี
471 ปวีณา มณีกล่ำ แย้มวิทยการ ราชบุรี
472 เกษสุนีย์ สายแก้ว สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี
473 เจิดนภา แต้มรุ่งเรือง วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) นครปฐม
474 เวธกา เวสสุวรรณ์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
475 มัลลิกา บัวสำลี วัดด่านช้าง สุพรรณบุรี
476 นิภาวรรณ เทียนเย็น แย้มวิทยการ ราชบุรี
477 รติทัต ปิ่นทอง บ้านหนองยิงหมี ประจวบคีรีขันธ์
478 ธีริศรา อินทร์เนตร วัดบางพูน ปทุมธานี
479 จินตนา สร้อยสน บ้านไทรทอง กาญจนบุรี
480 ณัฐธิดา ทั่งทอง ประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร
481 พิรดา พวกยะ บ้านโป่งไหม กาญจนบุรี
482 ศรัณณ์ลักษณ์ เหล็กเพ็ชร วัดป่าสะแก สุพรรณบุรี
483 ขนิษฐ์นาถ ชาวสวน วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม สุพรรณบุรี
484 รัชนีกร วรรณดี วัดบางสาม สุพรรณบุรี
485 ดวงกมล ฟองสินธุ์ ราษฎร์บํารุง พระนครศรีอยุธยา
486 อสมา ทองไรวัลย์ นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สุพรรณบุรี
487 สิริวิมล แตงวงศ์ วัดสัปรสเทศ สุพรรณบุรี
488 กมลเนตร มียอด วัดจินดาราม นครปฐม
489 วรรณพร กาหาวงศ์ วัดชีแวะ ลพบุรี
490 ถิรมนัส ไหลสุพรรณวงค์ วัดโพธิ์งาม นครปฐม
491 ปริญญา โย้จิ้ว วัดทุ่งหล่อ นครศรีธรรมราช
492 ชำนาญ นุชเนตร บ้านป่าเด็ง เพชรบุรี
493 ชมพู ไพรอด บ้านทองมงคล ประจวบคีรีขันธ์
494 สวรส รสเลิศ บ้านท่าทราย สมุทรสาคร
495 สุดารัตน์ ดาวเรือง บ้านดอนใจดี ประจวบคีรีขันธ์
496 สรัสรัตน์ อยู่ดี บ้านหินกอง ประจวบคีรีขันธ์
497 ศศิธร สุดดี บ้านทองมงคล ประจวบคีรีขันธ์
498 ประสพโชค กลิ่นประยูร บ้านหัวหิน กาญจนบุรี
499 ศันสนีย์ คงสอน บ้านหาดขาม ประจวบคีรีขันธ์
500 ปาริฉัตร ช้างแก้ว บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักอุทิศ) ประจวบคีรีขันธ์
501 ปาริฉัตร ช้างแก้ว บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักอุทิศ) ประจวบคีรีขันธ์
502 พัชรีย์ ศรีตะปัญญะะ บ้านหนองกก ประจวบคีรีขันธ์
503 ฉัตรชัย เผื่อนโชติ อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
504 ยุทธนา เกตุแก้ว บ้านบางปู ประจวบคีรีขันธ์
505 วรรนิศา ยาจาติ รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย นครศรีธรรมราช
506 พุฒิธร ศรีประภา บ้านหมากปรก ภูเก็ต
507 ณัฐพงศ์ วงศ์น้อย รร.เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา
508 นลินดา ไชยถาวร บ้านทอนหญ้าปล้อง สุราษฎร์ธานี
509 จตุพร ทองจิตร วัดโพธิ์น้อย สุราษฎร์ธานี
510 ผกากรอง บุญคงทอง มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
511 สุนิดา จันทรศิริ มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
512 ชินกร อินธนู บ้านชาคลี ระนอง
513 กัลญา ชนะสุข วัดหน้าเขา นครศรีธรรมราช
514 ประภัสสร กุศลสุข ดรุณศึกษา 2 นครศรีธรรมราช
515 ทิพวรรณ ชนะสงคราม ดรุณศึกษา 2 นครศรีธรรมราช
516 จิดาภา พิทักษ์นราธรรม วัดโบสถ์ นครศรีธรรมราช
517 เรณู สีพุดแก้ว มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
518 หญิงณัฐวดี วรรณเวช หัวไทร(เรือนประชาบาล) นครศรีธรรมราช
519 ตรีญา จันธิกาแก้ว ตันติวัตร นครศรีธรรมราช
520 เยาวลักษณ์ เกิดกัน หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
521 นฤมล หนูแก้ว บ้านชะอวด นครศรีธรรมราช
522 กรรณิการ์ เย็นทูน พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม นครศรีธรรมราช
523 วนิดา รักชู พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม นครศรีธรรมราช
524 วิษณุ พงษ์สวัสดิ์ บ้านสระบัว นครศรีธรรมราช
525 สุรางค์รัตน์ ทองอินทร์แก้ว รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
526 กนกวรรณ อัคคี บ้านควนนิยม สุราษฎร์ธานี
527 วิลาวัณย์ แวววันจิตร พลอยจาตุรจินดา สมุทรปราการ
528 ปิยะภรณ์ จันทร์สระ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
529 มนฤทัย สุคนธมัท หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
530 ทิราพร ไพเราะ บ้านท่าม่วง สุราษฎร์ธานี
531 สมฤดี ศรีแสง บ้านหาดงาม สุราษฎร์ธานี
532 วันดี ชนะกุล รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
533 อุไรวรรณ ทองคำ บ้านบางครั่ง พังงา
534 ภิญญาพัชญ์ ทองสง โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
535 ตรีชฎา ด้วงดำ มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
536 ธัญธร ทองสกุล รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
537 นันทนา ขุนยาน ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) ภูเก็ต
538 อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ บ้านคลองวัว สุราษฎร์ธานี
539 ศิร์ภรนาท ดำชะอม มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
540 รุ่งนภา สังข์มี มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
541 รติมา อาษาสุจริต บ้านหินดาน สุราษฎร์ธานี
542 ปิยะทัศน์ วิชิตแย้ม มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
543 ไพลิน ดวงแก้ว บ้านทุ่งกะโตน ประจวบคีรีขันธ์
544 แพรวนภา ปานนุมัด วัดชยาราม สุราษฎร์ธานี
545 ภัทรพร ชูจิต นาสาร สุราษฎร์ธานี
546 ศศิธร มิตรชู บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ชุมพร
547 ธนิษฐพร สุวรรณจิตต์ บ้านนาแซะ ชุมพร
548 โสภา ดาวัลย์ มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
549 บุญธณัฏฐา โชติสิงห์ บ้านน้ำฉา สุราษฎร์ธานี
550 ประไพ ร่าหมาน วัดกาฬสินธุ์ สุราษฎร์ธานี
551 ราตรี เกลื่อนเมือง บ้านสี่แยกสามัคคี สุราษฎร์ธานี
552 เกรียงศักดิ์ แนบนิรมิตร บ้านกงหนิง สุราษฎร์ธานี
553 แสงดาว สโมสร วัดอรัญคามวารี สุราษฎร์ธานี
554 จินตนา ทองเกิด มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
555 ศุภกิจ รั้งแท้ บ้านหญ้าปล้อง สุราษฎร์ธานี
556 ทิพวรรณ พลมานพ มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
557 ธาริณี นวลแก้ว บ้านหนองหญ้าปล้อง สุราษฎร์ธานี
558 วิษณุกร แตงแก้ว บ้านไชยราช ชุมพร
559 จิราพร เทพพิทักษ์ มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
560 ชุติมา ชูแสง บ้านหาดทรายรี ชุมพร
561 จิตรา ขุนวิจิตร มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
562 นุวรรณ ธัญญลักษณ์ บ้านวังช้าง ชุมพร
563 อมิตตา ร่มเย็น บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ชุมพร
564 เนตรนภา กัณหา บ้านหาดส้มแป้น ชุมพร
565 เสาวลักษณ์ กิมเซียะ อนุบาลปานฤทัย ชุมพร
566 รัตนชัย ศิริจันทร์คำ บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) แพร่
567 สุพัตรา ไชยโคตร อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ชุมพร
568 อาภรณ์ ธรรมนารักษ์ บ้านในเหมือง ชุมพร
569 พัตติพงค์ หลังมี บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ชุมพร
570 อรพรรณ คงแก้ว บ้านแพรกแห้ง ชุมพร
571 ศิริวรรณ สิทธยางกูร มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
572 อภินันท์ พัฒน์ชนะ บ้านแพรกแห้ง ชุมพร
573 ประภัสสร วีระกูล บ้านเขาน้อยสามัคคี ชุมพร
574 สุภาวดี แจ้งประจักษ์ วัดนาทุ่ง ชุมพร
575 ฤทัยชนก หัตถา ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
576 ศรินยา เจริญยัง ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
577 เปรมฤดี เอกรัตน์ วัดน้อมถวาย ชุมพร
578 ยุวดี สุขตะโก วัดท่าทอง ชุมพร
579 อนุสรา เพชรเจียรนัย บ้านหาดทรายรี ชุมพร
580 วลัยพร อุ่มชัย บ้านทุ่งหงาว ระนอง
581 สุพลักษณ์ สิทธิจันทร์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
582 บุณยเกียรติ ขาวปลั่ง วัดดอนยาง ชุมพร
583 นันทาทิพย์ เพชรสุวรรณ วัดประตูเขียน สงขลา
584 กนกวรรณ แก้วประไพ ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร
585 สมฤทัย ทองศรี บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ชุมพร
586 คงเดช จันทวงศ์ วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) สงขลา
587 กาญจนา พรหมแก้ว บ้านควนแหวง พัทลุง
588 นาพีซะ หลานหลงส้า รร.เทศบาลตำบลปริก สงขลา
589 อัมรัตน์ จิตตพงศ์ วิชิตสงคราม ภูเก็ต
590 อัสมา ตุกังหัน บ้านปลักหว้า สตูล
591 ศรายุธ หมาดหลี บ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ) สงขลา
592 สุดารัตน์ แย้มมีศรี มานิตานุเคราะห์ สุราษฎร์ธานี
593 ทวีวุฒิ สังข์ทอง หวังดี สงขลา
594 วันใหม่ สืบชนะ วัดป่าขาด สงขลา
595 ยุไวรีย๊ะ เส็นสมมาตร บ้านม่าหนิก ภูเก็ต
596 ณรงค์ฤทธิ์ คงตำหนิ วัดตรีธาราราม สุราษฎร์ธานี
597 บุรินทร์ ชูสุวรรณ์ บ้านคลองลำปริง ตรัง
598 ปาณิศา ชิตชลธาร บ้านนาเมืองเพชร ตรัง
599 สุจิตรา ภิรมย์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ สงขลา
600 สุนิสา ฟองสุวรรณ เมธาวิทยา ตรัง
601 เจนจิรา ทองสาม บ้านควนพญา ตรัง
602 พิมพกานต์ จันทร์ภักดี บ้านภูเขาทอง ระนอง
603 วรรษมน วโรตมะวิชญ บ้านปะเหลียน ตรัง
604 นิตยา สมประสงค์ วิชิตสงคราม ภูเก็ต
605 กัญญารัตน์ บัวศรี วัดเชี่ยวชาญกิจ ตรัง
606 โสภิดา ทองฤทธิ์ บ้านส้องเหนือ สุราษฎร์ธานี
607 รัตติกานต์ คงชู วิชิตสงคราม ภูเก็ต
608 ภคมน ชิตพูล บ้านทุ่งโป๊ะ นครศรีธรรมราช
609 ทิราภรณ์ ดำรงศักดิ์ รัตรสารวิทยา สงขลา
610 ศิริวรรณ สังแท่น รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
611 จิรวรรธ ศรีวีระพันธุ์ บ้านทุ่งชุมพล พัทลุง
612 มาซีเตาะฮ์ เฮาะ มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา ปัตตานี
613 รอซานี สาแล๊ะ บ้านท่าข้าม ปัตตานี
614 นูรรอยฮัน ลาเต๊ะ บ้านกระเสาะ ปัตตานี
615 เสาวลักษณ์ รักษาวงศ์ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
616 นารีรัตน์ มาเอียด รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
617 รัฐเดช เซ็ง บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
618 มูลียานี เจ๊ะดือเลาะ บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
619 นารีมาล หะยีบูยา บ้านมะรือโบตก นราธิวาส
620 ซำซูรี มือดือเลาะ บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
621 นูรอาซีกีน นิกา รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต
622 นูรเด่น สาเมาะ บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
623 รอซีนิง บือราเฮง บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
624 นูรยัสมินร์ เจ๊ะหะ บ้านน้ำหอม นราธิวาส
625 ณธีร์ พฤฒิพัฒนพงศ์ บ้านซรายอ นราธิวาส
626 พัทธนันท์ จรูญฐีรวัฒน์ วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
627 วิพร กิจเอก ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
628 พัทธ์ธีรา พูลสมบัติ บ้านโคกตูม ลพบุรี
629 สายน้ำผึ้ง วงศ์ธนะโชติช่วง วัฒนะโชติ ชัยนาท
630 พรนภา ทองวิจิตต์ ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง นครราชสีมา
631 อรัญญา มูลสิน บ้านโนนหินแร่ อุบลราชธานี
632 ปทิตตา จันทขันธ์ บ้านห้วยไหสมบูรณ์ นครพนม
633 พิสิฐศักดิ์ ดวงพรม บ้านท่าข้าม เชียงใหม่
634 พิมพา พลทวิช บ้านแม่อ่างขาง เชียงใหม่
635 รัตติกานต์ สกุณาคีรี บ้านแม่ต๋อม เชียงใหม่
636 นันทัชพร ปัญญาภู บ้านหนองหล่ม พะเยา
637 จิรชัย อุไรรุ่งโรจน์ รวมไทยพัฒนา 4 ตาก
638 วีระชัย นนท์ประธาน รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี ตาก
639 เบญญาภา สุวรรณประเสริฐ บ้านปูเต้อ ตาก
640 พจนีย์ กล้วยหอมทอง วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ชัยนาท
641 ชัยสงค์ ปั้นรอบรู้ บ้านหนองหว้า นครศรีธรรมราช
642 มินตรา แตงระย้า นิยมมิตรวิทยาคาร นครราชสีมา
643 ธรรมศิริ - บ้านหนองบัว ประจวบคีรีขันธ์
644 อทัยกาญจน์ ผิวสลับ บ้านห้วยทรายขาว สุราษฎร์ธานี
645 มลิวัลย์ ควบคุม หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
646 ศุภรัตน์ นาคมณี บ้านปากทรง ชุมพร
647 สณัฏฐณัญ ทองใหม่ บ้านบางมวง พัทลุง
648 ฮาซินะฮ์ ยือแร บ้านกระเสาะ ปัตตานี
649 วาฐินี ยูโซ๊ะ บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส
650 จันทร์เพ็ญ แสงกันชี บ้านหนองหัวช้าง ลพบุรี
651 สุธี พาทีทิน บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) แพร่
652 พรเพ็ญ บุญธรรม วัดบางม่วง นครสวรรค์
653 ศรัณ เฉยสัสดิ์ อนุบาลสีชมพู ขอนแก่น
654 สุทิน กฐินเทศ เจี้ยไช้ ราชบุรี
655 ชมพูนุท ชื่นแพร สุเหร่าลำแขก กรุงเทพมหานคร
656 จิตภินันท์ ดิฐพิสิทธิ์กุล วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร
657 สุวลี รอดพร้อม บ้านพรานกระต่าย กำแพงเพชร
658 สุวรรณี ดีมั่น รร.เทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ลำปาง
659 มิ่งขวัญ มงคล วัดห้วยขมิ้น สระบุรี
660 ลดาวัลย์ นาควะรี วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) ชัยนาท
661 อัจฉราวรรณ เพ็งเกษม บ้านศาลาลัย ประจวบคีรีขันธ์
662 ทิพวรรณ โสภาภรณ์ รร.เทศบาลบ้านสุขสำราญ อุบลราชธานี
663 ชาลี ตรีจักร ประเสริฐวิทยาทาน พระนครศรีอยุธยา
664 วัลลีลักษณ์ สุขใจ รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ฉะเชิงเทรา
665 ศรีประไพ อวธานนท์ วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) กรุงเทพมหานคร
666 ธนัญญา ธนัญญา โพธิมาก ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
667 กนกวรรณ ผลจันทร์ สายอักษร กรุงเทพมหานคร
668 วันเพ็ญ โสภาโพธิ์ เจียหมิน ปราจีนบุรี
669 บุญชู แสนศิริ บ้านหินโคน บุรีรัมย์
670 อรรณพพร โปรดเกตุ ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
671 ศุภมาส มณเฑียร วัดใหม่บางคล้า ฉะเชิงเทรา
672 กฤษ เกตุเลขา วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร
673 กิตติ ตรีโภคา รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
674 จิตรชญา อนงค์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
675 สุภาพ สอนดี บ้านโนนเปือย สุรินทร์
676 ภัคจิรา สกุลณี เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
677 สิริพันธ์ แซ่เอี๊ย บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
678 พัชรวลัย พันธธรรมสรณ์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
679 ธีรวัฒน์ งามทรัพย์ทวีคูณ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
680 ธนวันต์ จุ้ยศิริ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
681 ชยินทร พุทธิสาร เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
682 เพชรัตน์ จำปาหอม มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี
683 อายุโท เทพสง่า สหบำรุงวิทยา นครปฐม
684 ยุภาพร กาญจนสกาว วัดบางสวรรค์ สุราษฎร์ธานี
685 สุรพล มุมณี วิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร
686 เอมอร เลิสรัตนศาสตร์ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
687 คมกฤษ กิจวัฒนหิรัญ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
688 พรรณีมาศ นวลมี รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข พัทลุง
689 พรทิวา วันตา วัดศรีสโมสร ปทุมธานี
690 ชไมพร บุญศรีอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มหาสารคาม
691 ลิขิต เชี่ยวนาวิน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
692 อภิสรา รุ่งเจริญ มหาราช 3 นครศรีธรรมราช
693 ปิยาภรณ์ สะแกคุ้ม วิชากร กรุงเทพมหานคร
694 เพชรรัตน์ มณีพงษ์ แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
695 ชลาวัฒน์ ชลมาก ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี
696 ปรารถนา ปวงนิยม วัดราษฎร์ศรัทธาทํา ปทุมธานี
697 วิลัยจิตต์ จรูญรัตน์ รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน นครศรีธรรมราช
698 อัญชลี นพหิรัญ คลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
699 มาลี พิมละมาศ อนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา
700 ปรานอม เงินยอดรัก ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
701 รมณภัทร กตตน์วงศกร บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร
702 ภัทรมน นุ่มดี บ้านวังด้ง กาญจนบุรี
703 สุรศักดิ์ จั่นนพรัตน์ วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
704 ภูริตา สามกองงาม บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
705 ภณัฐศิญา คงไทย ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
706 สุภาพร ฉั่วพันธ์ วัดสุนทรเทพคีรี ลพบุรี
707 ทิพวรรณ จักร์กรีนทร์ วัดโพธิ์เลื่อน ปทุมธานี
708 ปานใจ ชาญพิทยา อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ
709 พจนาถ ทองมา อนุบาลกาญจนาวิทยา เพชรบูรณ์
710 พิรานันท์ มีสุข ชลประทานวิทยา นนทบุรี
711 กุสุมา เทพสังข์ เอกดรุณ นครปฐม
712 สมบูรณ์ กาญจนพิบูลย์ บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร
713 อัธยา กาญจนดิษฐื ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ชุมพร
714 สวรรยา อยู่ทอง บ้านเขามุสิ กาญจนบุรี
715 สายฝน ขำสกุล บ้านโดง สุรินทร์
716 กรุณา ผิวนวล เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
717 สุรภา วรรณฤดี ศิริวิทยา สมุทรปราการ
718 อวัสดา สมจิตร อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
719 ดวงใจ หนูโสด หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
720 เรียม อุดมเมธี สุมานัน สมุทรปราการ
721 เบญจมาศ อยู่เย็น พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี
722 พรพิศ บัญชากร บุรารักษ์ สมุทรปราการ
723 ฐานิษฐ์ เมธีทิพย์สกุล วัดบางนานอก กรุงเทพมหานคร
724 กุลิสรา คำเหลากุลธรา วัดดอนดำรงธรรม ชลบุรี
725 นพรัตน์ แก้วสมนึก พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
726 สนธยา ตองอ่อน บุรารักษ์ สมุทรปราการ
727 ยุพิน ศรีเกตุ วัดศรีวารีน้อย สมุทรปราการ
728 นพเก้า คุ้มทุกข์ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
729 มุกดา นาคทอง นิลรัตน์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
730 ดารณี ธรรมเที่ยง จินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
731 ฐานะ ระฆังสมบูรณ์ บ้านดอนไทรงาม ชุมพร
732 พานิช เนื่องสิทธิ์ ไทยวัฒนาประชารัฐ นครราชสีมา
733 สุนันท์ สอนแก้ว ศิริวิทยา สมุทรปราการ
734 วิภาดา บุรีชัย บุรารักษ์ สมุทรปราการ
735 ทิพพาพร ภูมิกฤตยา อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ
736 สุรัชวดี พิริยะตระกูล มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
737 อุษณีย์ เอี่ยมแจ๋ บ้านอ้อกระทิง นครปฐม
738 จิรา เมตตาธรรม บ้านบางครั่ง พังงา
739 ศรีสุดา ชมเชย ปิยะฉัตร นนทบุรี
740 ศิณีนุช เอี่ยมบุญ ปิยะฉัตร นนทบุรี
741 บุษรา ตู้จินดา บ้านเนินสะอาด สระแก้ว
742 สมพิศ ง้าวแหลม เทพนารี แพร่
743 กิรณา สุวะยะ วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) นครปฐม
744 พีรพล เพื่อตนเอง รร.เทศบาล 1 บ้านหล่าย ลำปาง
745 ปรานอม เปลี่ยนสมัย วัดสุขบุญฑริการาม ปทุมธานี
746 มานพ เต้าปั้น บ้านครึมม่วง นครราชสีมา
747 อรพิน อุบลเฉลา ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ปทุมธานี
748 สมร บุญเลิศ คลองสอง ปทุมธานี
749 ยุวดี เกตุแก้ว ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปทุมธานี
750 นเรศ จีนเพ็ชร เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
751 ศุภวรรณ ฤทธิคุปต์ บ้านแม่ปะใต้ ตาก
752 น้ำผึ้ง ฮ้วเจริญ ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ปทุมธานี
753 อำพรพันธ์ุ แสงจันทร์ วัดบ่อทอง ปทุมธานี
754 น้ำค้าง ยี่สุ่นซ้อน คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
755 นภา ศรีเงินยวง เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
756 เรวัติ สินอยู่ สามัคคีราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
757 กัลยรัตน์ ปานเกษม เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก
758 นภัสนันท์ ทวีพิพัฒนกุล ชุมชนวัดทำเลทอง ปทุมธานี
759 ดรุณี เขมาปทุมศักดิ์ วัดบ่อทอง ปทุมธานี
760 สฤษฎ์ คล้ายมุข รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สมุทรสาคร
761 ซ่อนกลิ่น หลอดอ่อน คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี
762 นริสรา เจริญผล ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
763 สมจิต ไวยทิพย์ จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
764 โนรี ซอหมัด ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
765 สุภาภรณ์ คงสิน เจี้ยไช้ ราชบุรี
766 สนธิ อนันตชาติ ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
767 วิรินดา นุดตะเคียน บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 พระนครศรีอยุธยา
768 บุบผา ทองเหลื่อม เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
769 กัณฐมณี ทองเชื้อ คลองสอง ปทุมธานี
770 เสาวลักษณ์ โพธิสา จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี
771 สายยนต์ วงษ์เสงี่ยม จินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
772 มนูญ ผิวนวล บ้านหม้อทอง อุบลราชธานี
773 ศรีไพร ยินดีทีป บวรวิทยา ๒ พระนครศรีอยุธยา
774 สุนารี จิตต์สุทธิผล วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) พระนครศรีอยุธยา
775 ปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์ เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
776 ชลิดา สุขสวัสดิ์ ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
777 ไพรวรรณ ยินดีเดช ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
778 อรษา จิตประพันธุ์ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
779 ลำภู ทรัพย์ประเสริฐ วัดคู้สลอด พระนครศรีอยุธยา
780 สิริกร พึ่งเฮง ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
781 วินัย จริตธรรม วัดศาลาลอย พระนครศรีอยุธยา
782 จุฑามาศ เกื้อกูลธรรมกุล วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระนครศรีอยุธยา
783 นฤมล เกิดแดน ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
784 สิริธร เต็มดวง วัดสุทธิรุจิราราม พระนครศรีอยุธยา
785 ดวงนภา ปุ๋ยนอก วัดธรรมนาวา พระนครศรีอยุธยา
786 ณรงค์ สุขเกษม วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
787 บุญทัย รัตนนท์ วัดนาค พระนครศรีอยุธยา
788 วิเชียร วรทรัพย์ ศิริวิทยา สมุทรปราการ
789 ยศกร คุ้มดี วัดลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
790 สุภาภรณ์ เกษคำ การเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร
791 ัพันธ์ภิพรต รังษิโย วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
792 สุนันทา เสนีย์วงษ์ ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
793 มูด้า พระจันทร์ศรี วิชิตสงคราม ภูเก็ต
794 รัตนา ศรีกาหลง ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
795 วัลย์วิสา กุศลส่ง นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก
796 สมคิด ฤกษ์ฉวี ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
797 ชูศรี จริตศรี ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
798 เกษร กฤษเพ็ชร ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
799 ลักขณา ทองลอย เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
800 นรา ปรอดโปร่ง วัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" กาญจนบุรี
801 กนกรัตน์ ชื่นสกุล ประสาทวิทย์ พระนครศรีอยุธยา
802 อัญชนา กฤษเพ็ชร์ วัดเจ้าเจ็ดใน พระนครศรีอยุธยา
803 เนชิตา ยอดอานนท์ เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
804 ประกายดาว ภิระบัน เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
805 ภัสมล คำดี ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
806 พิชนก สาระนิด พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
807 สุนิสา คงสุวรรณ วัดดอนพุดซา พระนครศรีอยุธยา
808 ฉลวย ปกเกษ บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ กำแพงเพชร
809 จงกล กองศักดิ์ วัดลานนา ปทุมธานี
810 น้ำทิพย์ จำนงค์วุฒิ วัดนาค พระนครศรีอยุธยา
811 อิสรพงศ์ จุลโมกข์ เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
812 นันทิกานต์ ตั้งกิจพินิจชอบ ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
813 กาญจนา การสมทรัพย์ วัดเจ้าเจ็ดใน พระนครศรีอยุธยา
814 ศรีพยุง เอกนัยน์ ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา
815 สิริขวัญ ทองดี วัดสว่างอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา
816 เยาวลักษณ์ จงกลรัตน์ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
817 ศจีพร ภาคเดช วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา
818 ขนิษฐา สว่างจิตร์ ประสาทวิทย์ พระนครศรีอยุธยา
819 ยุทธพรรณ เกษวงษ์ วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร
820 อุสา ชูพันธุ์ บ้านวังผา ตาก
821 กรรณิการ์ คุ้มคำ มหาชัยคริสเตียนวิทยา สมุทรสาคร
822 วิรัตน์ กุฎีแดง เซนต์จอห์น บัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา
823 นงค์เยาว์ ระวังถ้อย ศิริวิทยา สมุทรปราการ
824 สุวรรณา ปลอดโปร่ง ศิริวิทยา สมุทรปราการ
825 นิตยา ซ่อนกลิ่น ศิริวิทยา สมุทรปราการ
826 จุฑาทิพย์ มีลา วัดเทียนถวาย ปทุมธานี
827 ณัฐกฤตา มีใจมั่น วัดสระลงเรือ กาญจนบุรี
828 อังคณา โหมดสุวรรณ วัดโพธิ์เอน อ่างทอง
829 กาญจนา งามขำ วัดบ้านพราน อ่างทอง
830 รุ่งนภา ขยายศรี เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
831 นุชนาตร จันทร์แสง เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา
832 นิตยา น้อยศรี นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นครนายก
833 ประนอม ยอดมั่น วัดโพธิวงษ์ อ่างทอง
834 บุญส่ง แก้วแดงดี บรรจงรัตน์ ลพบุรี
835 ภัคภร เลิศศรี บ้านกันทรอมน้อย ศรีสะเกษ
836 อัจฉิมา อ่อนน้อม อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
837 วราภรณ์ เที่ยงสุข วัดดงน้อย ลพบุรี
838 ภัทรา เสตะบุตร วัดวังหมัน ชัยนาท
839 ถนอมรัชต์ ดันนอก บ้านมะค่างาม นครราชสีมา
840 อัมรินทร์ เกตุหอม วัดเทพอำไพ"เกสรประชานุกูล" ลพบุรี
841 ธิดารัตน์ เกลี้ยงเทศ บรรจงรัตน์ ลพบุรี
842 วิโรจน์ เรืองสุวรรณ์ บ้านราษฎร์รักแดน บุรีรัมย์
843 วิภาวดี การะยะ บรรจงรัตน์ ลพบุรี
844 อุทุมพร เฉลิมรมย์ เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา
845 วิบูลย์ โสมมณี เปรมประชา กรุงเทพมหานคร
846 ธัญญารัตน์ ทิมเงิน บ้านโป่งเก้ง สระบุรี
847 มาลี ดวงสีแก้ว บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ ลพบุรี
848 สุกัญญา เกิดสมบูรณ์ เสรีศึกษา เพชรบูรณ์
849 เพ็ญจิต บุญพึ่ง บรรจงรัตน์ ลพบุรี
850 บุญมา สุขนา บ้านบัวชุม ลพบุรี
851 ไพลิน มั่งคั่ง วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) ลพบุรี
852 รัชรีย์ อ่อนสร้อย วัดโพธิ์เก้าต้น ลพบุรี
853 พนิตา เฉื่อยอารมณ์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี
854 พวงเพ็ญ ทองกอง น้ำพอง ขอนแก่น
855 ภาสุรี วินิจฉัยกุล วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) พระนครศรีอยุธยา
856 คนึง เข็มทอง ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ลพบุรี
857 อติภา อุลิศ วัดศรัทธาภิรม สิงห์บุรี
858 กัญญารัตน์ อารักษ์ สุเหร่าลำแขก กรุงเทพมหานคร
859 ณัฏฐ์ธนัน สว่างดี บ้านคลองเตย กำแพงเพชร
860 สมลักษณ์ บัวบาน อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี
861 เบญจมาศ วิหารธรรมเม ประสิทธิวิทยาฯ อ่างทอง
862 บุญนำ บุตรสวน วัดบางเคียน พระนครศรีอยุธยา
863 สายชล ว่องไว บ้านเมืองลีง สุรินทร์
864 สุรางค์ โมทจิตร ตะดอบวิทยา ศรีสะเกษ
865 รัตติกาล ฉิ่งเชิด วัดหาดอาษา ชัยนาท
866 สุรีภรณ์ เพ็งบุญ วัดเขาแก้ว ชัยนาท
867 สมพิชญ์ วงษ์ด้วง ทองเอนวิทยา สิงห์บุรี
868 จันทรัศม์ สอนแจ้ง ชุมชนวัดวังเคียน ชัยนาท
869 กัลยา อ่อนศรี บ้านหมื่นเทพ ชัยนาท
870 นันทภรณ์ แสนประเสริฐ ปรียาโชติ นครสวรรค์
871 ธนัชพร อินทโชติ ชุมชนวัดดักคะนน ชัยนาท
872 สมาน ฟักขาว วัดศรีวิชัย ชัยนาท
873 สุภาพร เอี่ยมรอด อนุบาลสรรคบุรี ชัยนาท
874 สุดารัตน์ หยัดเรียน วรรณรัตน์วิทยา ชัยนาท
875 สมพงษ์ จูทา บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 ชัยนาท
876 อาภรรัตน์ สมรัก ชุมชนวัดดักคะนน ชัยนาท
877 กัญญา บวบทอง วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง) ชัยนาท
878 อโนชา ชำนาญแก้ว บ้านหัวถนน ชัยนาท
879 สุดารัตน์ หนูพรหม บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 ชัยนาท
880 สุปรานี บุญสุภา บ้านกะบกเตี้ย ชัยนาท
881 สิตานันท์ มั่นฟัก วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ชัยนาท
882 ทองคำ ฮวบสวรรค์ วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง) ชัยนาท
883 ศรีนวล รอดช้าง วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ชัยนาท
884 จิรารัตน์ ชูเพ็ง ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) ชัยนาท
885 วันเพ็ญ โพธิ์นคร วรรณรัตน์วิทยา ชัยนาท
886 ทัศนวรรณ มั่นขันธ์ วรรณรัตน์วิทยา ชัยนาท
887 อาพร ชะเอม ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ชัยนาท
888 วันเพ็ญ วรรณสูตร บ้านทุ่งกว้าง ชัยนาท
889 วรรณา ฉลูทอง อนุบาลวัดสิงห์ ชัยนาท
890 สมจิตร สุขสิงห์ วัดหนองจิก ชัยนาท
891 ภัทริยา วงษ์ถาวรเรือง อนุบาลชัยนาท ชัยนาท
892 ดาราภา คงพชรกร วัดดอนตาล ชัยนาท
893 ศรีสุวรรณ์ จันทร์อ่ำ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
894 ปรียานุช ปานยิ้ม วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
895 ขวัญยืน ชินพิเศษ วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ชัยนาท
896 นิตยา ทองใบ วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) ชัยนาท
897 อัจฉรา ศักดารักษ์ วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) ชัยนาท
898 ทัศนีย์ บุญแพ วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) ชัยนาท
899 อัญชลี เครืออนันต์ วัดบ้านหนอง ชัยนาท
900 เถริกา โพธิ์เพ็ชร์ วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) ชัยนาท
901 อรนงค์ รุจิยาปนนท์ วัดบ้านหนอง ชัยนาท
902 เรณู ทิพยรัตน์ วัฒนะโชติ ชัยนาท
903 สมจิต รัตนวงศ์ บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล) ชัยนาท
904 วราณัน ยิ้มห้อย วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท
905 เมตตา คงสวัสดิ์ วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) ชัยนาท
906 ธงไทย สุจินดาสิริ บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล) ชัยนาท
907 กานติมา กรุดเผือก อนุบาลสรรพยา ชัยนาท
908 ขวัญเรือน เอี่ยมละออ อนุบาลสรรพยา ชัยนาท
909 นงลักษณ์ เพ็งนิ่ม อนุบาลสรรพยา ชัยนาท
910 วราพร ยอดทองดี อนุบาลสรรคบุรี ชัยนาท
911 บุศรินทร์ ดากลืน วัดโพธาราม ชัยนาท
912 บุญแทน เนียมหุ่น อนุบาลสุธิชา ชัยนาท
913 ภัทราวดี ช่วยเปรม ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
914 สุภาวดี บุญแพ วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท
915 อนันตญา ช้างพาลี วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท
916 ศิริพร อ่อนสำลี ชุมชนวัดมาติการาม ชัยนาท
917 อัจฉราพันธ์ สังข์ชัย วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท
918 พัชรี บุญเมือง วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) ชัยนาท
919 อารุณ แพร่หลาย วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท
920 พรพิมล วัดเข่ง วัดโฆสิตาราม ชัยนาท
921 มาลัย วงศ์เถื่อน วัดท่า ชัยนาท
922 นภาพร ใจตรง วัดจั่นเจริญศรี ชัยนาท
923 พาณี รอดย้อย วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
924 เชิดชัย ช้ำเกตุ วัดสนามชัย ชัยนาท
925 พรทิพย์ คงเกิด วัดอารีทวีวนาราม ชัยนาท
926 อารีรัตน์ เดชมา วัดโฆสิตาราม ชัยนาท
927 ชบา เกษตรศรี วัดท่า ชัยนาท
928 นิภาวรรณ อินทโน วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
929 ปราณี มูลสุวรรณ วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
930 สมบัติ ม่วงมี วัดหัวเด่น ชัยนาท
931 นารีนาถ เพ็ชรไทย บ้านหนองอ้ายสาม ชัยนาท
932 อัญฑิกา ทั่งทอง ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ชัยนาท
933 วรพิณ พิณทอง อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
934 ภัทราพร ปิติภัทรภิญโญ อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
935 น้ำผึ้ง แบล็คเวลล์ วุฒิวิทยา 2 ชลบุรี
936 ฐิติมา เกิดพร้อม ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ชัยนาท
937 วิมลภัทร์ บุญน่วม วัดวุ้งสุทธาวาส สุพรรณบุรี
938 โสภา อยู่โต อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
939 สุมาลี หลำดี อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
940 ปวันรัตน์ ศรีเดช บ้านชัฏฝาง ชัยนาท
941 ทิพย์ณภัช ทั่งทอง อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
942 กัลย์ณิสา สุทธิเจริญรัชต์ วัดทองนพคุณ ชัยนาท
943 นงเยาว์ ประชุมศรี อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
944 ขนิษฐา จันทร์นธีร์ อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
945 อรสา พูลพ่วง บ้านหมื่นเทพ ชัยนาท
946 ธารทิพย์ ฤทธิ์โพธิ์ วัดวังสวัสดี นครสวรรค์
947 สมนึก นรสิงห์ อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท
948 สมพร ชูโพธิ์ บ้านหมื่นเทพ ชัยนาท
949 โฉมฉาย แจ้งเนตร์ บ้านหนองยาง ชัยนาท
950 ปิยะมาศ รอดรัตน์ บุญคุ้มราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
951 เกษรา เรไร ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์
952 วาสนา บุตรน้ำเพ็ชร วัดห้วยคงคาวราวาส สระบุรี
953 พจนีย์ จันทร์ช่วย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สระบุรี
954 ดิษฐพงษ์ เจริญลาภ วัดหนองสีดา สระบุรี
955 พัทธนันท์ ธาราวุฒิ รร.หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สระบุรี
956 จันทรสุดา ฉัตรบุบผา อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สระบุรี
957 ทิวาววรณ มีอยู่ นาถะศาสตร์ ลพบุรี
958 วัฒนชัย ไวยากรณ์ วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี
959 เพ็ญนภา ไทยภูมิ วัดเขาฉลาก ชลบุรี
960 พงศ์สะปาร์ ไทยทอง พีระวิทยา สระบุรี
961 อรธิรา ไทยทอง พีระวิทยา สระบุรี
962 อัจฉริยาภรณ์ แดงตะโก วัดศรัทธาเรืองศรี สระบุรี
963 ปัทมพร อิ่มฤทัย อนุบาลวิชชากร สระบุรี
964 วรดา โสรัจจ์ สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี
965 ปฏิมา อุ่นราวัน วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
966 อภิรดี จันทร์ลอย วัดห้วยขมิ้น สระบุรี
967 สุรีย์ แก้วสุข อนุบาลสระบุรี สระบุรี
968 ศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
969 จริยา พนมรัตน์ รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
970 วิรัตน์ ลิ้มประเสริฐ บ้านดอนไผ่ นครราชสีมา
971 สันธาน คงศิริ วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) ชลบุรี
972 ณัจฉรียา พลอยงาม เพลินจิตวิทยา ชลบุรี
973 ธิดา สังขมณี ดาราสมุทร ชลบุรี
974 ชลชนก หนูรอด วัดโคกโคเฒ่า สุพรรณบุรี
975 ปัญจมา คำแดง วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) ปราจีนบุรี
976 รจนา ทองธรรมชาติ วัดนากระรอก ชลบุรี
977 ศกุนกันต์ ตันอำนวยวงค์ ดาราสมุทร ชลบุรี
978 ณัฏฐ ประกอบนา วัดท้าวอู่ทอง ปราจีนบุรี
979 นันทวัน มุสิกบุตร วัดสุทธาวาส ชลบุรี
980 กลิสรา ไทยงาม ดาราสมุทร ชลบุรี
981 นันท์นภัส เสงี่ยมสิน รร.สวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
982 กฤตฃัย ณาณรักษ์ อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สกลนคร
983 กนกวรรณ ศุภกังวาน อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
984 กนกศรี ไหลไผ่ทอง วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
985 สมศรี ขยันหา อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
986 พรประภา บุตรสนม ไทยรัฐวิทยา42 ชลบุรี
987 จุไรรัตน์ เกิดปรางค์ วัดนากระรอก ชลบุรี
988 นพพร ธาราดล อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
989 วิภา โตอรุณ เกล็ดแก้ว ชลบุรี
990 สันทิฏฐ์ ปรีชารัตน์ วัดนากระรอก ชลบุรี
991 ปัณณ์ธีรา สิงห์ศิริวาทิน บ้านเนินทุ่ง (ชื่นประชาราษฎร์บำรุง) ชลบุรี
992 เฉลิมเกียรติ รุ่งโรจน์ วัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร
993 อภิญญา วรรธนะ ดาราสมุทร ชลบุรี
994 สุชาดา ลูกจันทร์ ดาราสมุทร ชลบุรี
995 จุฑามาศ ธาราศักดิ์ ดาราสมุทร ชลบุรี
996 สมคิด แจ้งเนตร์ ดาราสมุทร ชลบุรี
997 นุชนารถ สมวาที รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 ชลบุรี
998 ชนกนาถ นนท์ชนะ ดาราสมุทร ชลบุรี
999 ภาสกร จิตร์บรรจง สัตหีบ ชลบุรี
1000 รุ่งอรุณ ตาลทอง อนุบาลบ้านเตาถ่าน ชลบุรี
1001 ฉัตราภรณ์ ธนิทธิพันธ์ บ้านมาบกรูด ชลบุรี
1002 นิตยา ศรีวัลลภ ดาราสมุทร ชลบุรี
1003 ดุจดาว ชื่นศิริ ดาราวัฒนานุศาสตร์ ปราจีนบุรี
1004 สุดารัตน์ ภูหลวง บ้านสันป่าพลวง หนองบัวลำภู
1005 นทจร ธีรปัญญาภรณ์ รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา ชลบุรี
1006 วันชัย พิริยะประภากุล อุดมวิทยานุกูล ระยอง
1007 วิลาวัลยฺ์ สอนเกิดสกุล กวงฮั้ว ระยอง
1008 มีนกาญจน์ แก้วเชื้อ อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
1009 กัลยา ยุติธรรม วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
1010 ชูสิน ศรีเวช อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
1011 ลำยอง สุทธิสวัสดิ์ วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) จันทบุรี
1012 ปราณี ภูมินิวาส วัดโป่ง จันทบุรี
1013 สังเวียน ธรรมกิจ วัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) จันทบุรี
1014 สมพิศ ไกรนารถ อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี
1015 สุรีรัตน์ ปราบพาล วัดพิกุลแก้ว นครนายก
1016 มนสิชา บุญเทียม ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1017 ศศิธร แจ่มโภคา ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1018 สุกัญญา ประภาโส ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1019 วันดี งามทรัพย์ทวีคูณ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1020 แสงเดือน บุญอภัย วัดเนินยาง จันทบุรี
1021 ดุษณี สุขสิงห์ ราษฎร์พัฒนาสามัคคี จันทบุรี
1022 อังคณา ศริพันธุ์ ดาราสมุทร ชลบุรี
1023 อินทิรา แสวงการ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1024 อินทิรา แสวงการ ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1025 นงลักษณ์ ตั้งมั่น ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1026 สุดใจ ธนะมูล ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี
1027 เผด็จ ผะเดิม วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) ตราด
1028 ศุภรา อภิบาลศรี มารดานุสรณ์ ตราด
1029 ศรีจันทร์ สร้อยทรัพย์ มารดานุสรณ์ ตราด
1030 พจน์ณี สัมฤทธิ์ มารดานุสรณ์ ตราด
1031 วนิดา ตันสุวรรณรัตน์ รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) ฉะเชิงเทรา
1032 นายสมพร ม่วงไหม วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) ชลบุรี
1033 ดวงรัตน์ อรุณศิโรจน์ บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่
1034 สำเนาว์ สุวิมล ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
1035 พัทธนันท์ หลีประเสริฐ ประชาภิบาล กรุงเทพมหานคร
1036 เบญจมาศ สร้อยจิตร รร.เทศบาลวัดโพธิ์ ชลบุรี
1037 เปมิกา เปลี่ยนศรี ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นนทบุรี
1038 ประภาภรณ์ ดำนิล จินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
1039 เพียรผณิต แก้วมณี บ้านเขามะกา สระแก้ว
1040 ชไมพร จิตรชัยนานุกูล ดาราสมุทร ชลบุรี
1041 สายใจ เจริญเตีย ดาราสมุทร ชลบุรี
1042 เมธาวี แขกเทพ หลวงครูวิทยา นครศรีธรรมราช
1043 กรกมล ผาวันดี บ้านนา ฉะเชิงเทรา
1044 สุกัญญา สังข์แก้ว บ้านวังยวน นครศรีธรรมราช
1045 เกศกานดา ขุนนอก อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์
1046 กฤษราภรณ์ ศรีสุนทร ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา
1047 เมตตา ยอดหอม ดาราสมุทร ชลบุรี
1048 อุบล โสภาภาค วัดกระทุ่มแพ้ว ปราจีนบุรี
1049 ชวนชม ลือคำหาญ วัดอินทาราม ปราจีนบุรี
1050 ธิติ วงษ์เส็ง อนุบาลเขาฉกรรจ์ สระแก้ว
1051 อลิสา สังสะโอภาส บ้านคลองสิบสอง ปราจีนบุรี
1052 คนึงนิจ เอื้อเฟื้อ จงหมิน ปราจีนบุรี
1053 นวนจันทร์ รัตนธรรม ชุมชนวัดหนองจวง ปราจีนบุรี
1054 ปณิตา เปรมกมล ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
1055 กานต์จิรา ฆ้องหลวง บ้านหนองขี้เห็น สระแก้ว
1056 สมมาส รื่นฤทธิ์ วัดโพธิ์งาม ชัยนาท
1057 ศิรินาท ฉิมเล็ก รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี
1058 ชนัญญ์ทิชา เลิศล้ำ สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
1059 ฉวีวรรณ ท้าวคำ บ้านไผ่ ปราจีนบุรี
1060 บุษรา วิทยวงศาโรจน์ บ้านวังดินสอ ปราจีนบุรี
1061 ศิริพร เจริญทรัพย์ บ้านเขากระแต ปราจีนบุรี
1062 เพ็ญประภา ปิดทรัพย์ บ้านเขากระแต ปราจีนบุรี
1063 อรุณ โชคงามขำ สิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) ชลบุรี
1064 ราณี เครือโสม บ้านโคกสั้น ปราจีนบุรี
1065 ปทิตตา วงศ์ทิมารัตน์ เจียหมิน ปราจีนบุรี
1066 พัชร์นันท์ ทวีทรัพย์ บ้านหนองคล้า ปราจีนบุรี
1067 ณัฏฐาพงศ์ ศิลปวิทย์ บ้านเขามะกา สระแก้ว
1068 ชูใจ พรมงาม ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
1069 นภาพร แก้วประพันธ์ บ้านท่าเกษม สระแก้ว
1070 บรรจบ สมบูรณ์กุล อนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว
1071 ประยงค์ ยืนยาว บ้านเนินสะอาด สระแก้ว
1072 เขมวรรญฬ์ มัดแพร นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 นครราชสีมา
1073 พรชัย คำบุญเกิด บ้านวังวน สระแก้ว
1074 นัทธ์หทัย ต้นเเพง เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
1075 ชิทสุทฌา แสงคล้าย เจียหมิน ปราจีนบุรี
1076 สุภัค ธีรัชสกุล บ้านโป่งไผ่ ปราจีนบุรี
1077 ไพบูลย์ เคนสิบสาม ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
1078 บุญเรือน ทองธรรมมา ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี
1079 วาสนา สารกิจ เจียหมิน ปราจีนบุรี
1080 สุนิษา วงษ์ตระกูล เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
1081 สำเริง จิตรเสรี สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
1082 ศันสนีย์ ยงประเสริฐ ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
1083 รัฐมล ผาวันดี วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
1084 อัจฉรา พานิดดาสัก เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
1085 ผกากรอง สกุลพราหมณ์ เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
1086 ดวงพร ว่องสุนทร ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
1087 ปาณิสรา สืบพิลา เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
1088 ทิพยวรรณ พ่วงรักษา เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
1089 มนู ดอนมอญ บ้านไผ่ ปราจีนบุรี
1090 นันทพร บรรลือวงศ์ บ้านวังทะลุ ปราจีนบุรี
1091 อัจฉรี เสี้ยวเส็ง เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
1092 กรรณิกา เหล่ามา เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
1093 รษิกา เลาหโกญจนาท อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี
1094 ทิพวรรณ รวมทรัพย์ เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
1095 สุธาธาร เพ็ชรล้ำลิศ ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
1096 พรไพรินทร์ นัยนานนท์ อนุบาลตาพระยา สระแก้ว
1097 สุนทร หินจีน บ้านวังดินสอ ปราจีนบุรี
1098 วันชัย อุ่นสุข เจียหมิน ปราจีนบุรี
1099 เรืองศิลป์ ภาพพิมพ์ใจ นครนายกวิทยาคม นครนายก
1100 วัชราภรณ์ อินทวงษ์ ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
1101 อุไรรักษ์ พิเชฏฐ์ชัย อนุบาลวัดบ้านสร้าง ปราจีนบุรี
1102 วรรณา บุญชิต บุญชิต อนุบาลนครนายก นครนายก
1103 กิ่งกมล แก้วประทุม วัดศรีจุฬา นครนายก
1104 จงกล กายเงิน วัดคีรีวัน นครนายก
1105 กัญวลัญช์ จิตรดี วัดหนองทองทราย นครนายก
1106 สมาน กวยทอง อุดมวิทยา เพชรบูรณ์
1107 สำราญ ศรีสวัสดิ์ บวรวิทยา ๒ พระนครศรีอยุธยา
1108 อัญชุลี ผ่องศรีนวล บ้านคลอง 33 นครนายก
1109 สุรีรัตน์ เรือนเงิน วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นครนายก
1110 สุกัลยา พรมหอม วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
1111 ศรีชมภู ทรวงโพธิ์ บ้านจอหอ นครราชสีมา
1112 บุญสนอง สมวงศ์ ปากช่อง นครราชสีมา
1113 ญาธิป ธนเทพธราดล บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) นครราชสีมา
1114 ปริญญาพร วรวะลัย บ้านพะไล นครราชสีมา
1115 โสรัจจา โยงทะเล บ้านพะไล นครราชสีมา
1116 นิรัญ เหลืองอร่าม บ้านห้วยหละ ลำพูน
1117 ขวัญชัย เริองกระโทก บ้านหนองแคทราย นครราชสีมา
1118 นงนุช มีพวงพินธุ์ ครบุรีวิทยา นครราชสีมา
1119 สมัย รวมครบุรี บ้านบุยายแลบ นครราชสีมา
1120 อำนาจ แตงกระโทก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา
1121 พิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลาง บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) นครราชสีมา
1122 ณัฏยา มุ่งเคียงกลาง วัดกู่สามัคคี นครราชสีมา
1123 อมริศา เทียมกลิ่นทอง บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง นครราชสีมา
1124 ปาริชาติ แก้วแสนทิพย์ หทัยคริสเตียน เลย
1125 วิษา บุญวรสถิต โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
1126 สำรวย แสขุนทด ศิริวิทยา สมุทรปราการ
1127 วาสนา ธูปขุนทด บ้านหนองละมั่ง นครราชสีมา
1128 กนกลักษณ์ ดอนดี บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) นครราชสีมา
1129 วรารักษ์ พุธสระน้อย บ้านหนองละมั่ง นครราชสีมา
1130 สุพจน์ สินขุนทด ชุมชนบ้านกุดม่วง นครราชสีมา
1131 จำนงค์ จำรัสประเสริฐ บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) นครราชสีมา
1132 ประยูร เปียสันเทียะ โรงเรียนบ้านโคกกระบือ นครราชสีมา
1133 วรรดี พรมแสน นิยมมิตรวิทยาคาร นครราชสีมา
1134 วีณาพร ขนันทอง บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) นครราชสีมา
1135 ลำใย ศิริกำเนิด โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
1136 มาลี พัดกระจ่าง สระพระขมาดไพร นครราชสีมา
1137 จุฑารัตน์ วงษา บางเชือกหนัง(พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
1138 มนูญ หนูสันเทียะ บ้านสระตะเฆ่ นครราชสีมา
1139 ศิริวรรณ การเรียน ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง นครราชสีมา
1140 ทุเรียน มุ่งเกมกลาง บ้านหนองจำปา นครราชสีมา
1141 บุญเชื้อ เขยกลาง วัดบ้านด่านคนคบ นครราชสีมา
1142 เพ็ญศรี โสดกลาง นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นครราชสีมา
1143 อนันต์ธนา เอื้องคำประเสริฐ ประสารวิทยา นครราชสีมา
1144 ศรีสุรางค์ ทนโคกสูง บ้านโนนผักชี นครราชสีมา
1145 สนอง จับสันเทียะ บ้านครึมม่วง นครราชสีมา
1146 สิริรัตน์ เรืองศักดิ์ บ้านแดงน้อย นครราชสีมา
1147 สรารัตน์ คำแสนพันธ์ บ้านแดงน้อย นครราชสีมา
1148 ปริญญา สีหาใต้ บ้านโนนทองวิทยาคม ขอนแก่น
1149 จิตรลัดดา ขจรภพ บ้านตะคร้อโนนทอง นครราชสีมา
1150 ดวงสุรีย์พร ศรีดาธรรม บ้านแดงน้อย นครราชสีมา
1151 วิชัย ละครพล บ้านห้วยบง นครราชสีมา
1152 ธิดารัตน์ วงษ์พระจันทร์ จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
1153 วันเพ็ญ ชานอก ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี นครราชสีมา
1154 ณัฐชนันท์ ศรีบุญมา สี่แยกศรีอรัญวิทยา นครราชสีมา
1155 รัชนี วิชิตนนทการ ชุมชนบ้านแวง อุดรธานี
1156 อุทัย ไลไสง บ้านละว้า ขอนแก่น
1157 ศุภวิทย์ พุธสระน้อย บ้านหนองละมั่ง นครราชสีมา
1158 ทินกร โคตรโยธา บ้านนาไฮ อุดรธานี
1159 ศิริพร ถาดสระน้อย วัดใหม่สำโรง นครราชสีมา
1160 ดุษณีย์ จับพิมาย บ้านโนนยอ นครราชสีมา
1161 มะลิ นาสะกาด อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นครราชสีมา
1162 กานดา ขาวสุข มะค่าสามัคคี นครราชสีมา
1163 ชวลิต มินพิมาย ชุมชนบ้านห้วยหลัว สกลนคร
1164 สุวรรณา จี่พิมาย บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) นครราชสีมา
1165 สมัย ประจวบสุข บ้านเขื่อนลั่น ชัยภูมิ
1166 นุจรี ผลาทิพย์ บ้านเมืองไผ่ นครราชสีมา
1167 ปราณี ใจเที่ยง บ้านโนนยอ นครราชสีมา
1168 พิศาล ลาภยิ่งยง บ้านละโว้ นครราชสีมา
1169 ศิริขวัญ วาจาดี บ้านซับใต้ นครราชสีมา
1170 รชฎาพร กุลจิตตินารา บ้านกลางใหญ่ อุบลราชธานี
1171 ทับทิม สวามิชัย วัดสองพี่น้อง นครราชสีมา
1172 จิตตาภัทร์ ทบลม บ้านยางวิทยา นครราชสีมา
1173 เกษรา อุ่นคำ วัดเจริญราษฎร์บำรุง นครราชสีมา
1174 อุไรรัตน์ รุ่งโรจน์ บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี นครราชสีมา
1175 สุดาวัลย์ ศิริจำรัส วัดบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา
1176 สุธาทิพย์ ทุนทวีศีลศักดิ์ อนุบาลประชารัฐสามัคคี นครราชสีมา
1177 สุเมธ ขำสาธร บ้านมะเกลือใหม่ นครราชสีมา
1178 พรสุฎา ชาลีวรรณ ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา
1179 สาริกา ลินดาวรรณ บ้านบ่อทอง นครราชสีมา
1180 มยุรี มณีจันทึก ประสารวิทยา นครราชสีมา
1181 มะลิวัลย์ ลอยศักดิ์ บ้านหนองกระทุ่ม นครราชสีมา
1182 นิตยา ปานหงษ์ เจียรวนนท์อุทิศ 1 นครราชสีมา
1183 นวนิดา คุ้มสวัสดิ์ บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) นครราชสีมา
1184 บุญศรี พุกจันทึก เจียรวนนท์อุทิศ 1 นครราชสีมา
1185 พรรณี แฟงมูล บ้านใหม่สำโรง นครราชสีมา
1186 ธิดา วิรมย์รัตน์ เจียรวนนท์อุทิศ 1 นครราชสีมา
1187 จันทร์แรม ศรีทร ประสารวิทยา นครราชสีมา
1188 อัจฉราพร นวลชื่น วัดวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา
1189 พัชรินทร์ อินทรสุข บ้านเนินสะอาด สระแก้ว
1190 ปิยะฉัตร ปัญญาชนวงศ์ บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต นครราชสีมา
1191 โสภา ศรีพนม บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) นครราชสีมา
1192 นัชภร ลิมปิสวัสดิ์ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
1193 สุกัญญา มรกต เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1194 วาทิน สิริภูริภากร ศิริบ้านไร่ นครราชสีมา
1195 ถนอม ศิริแจ่ม บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา
1196 เทวา ใหม่โพธิ์กลาง บ้านตากิ่ม นครราชสีมา
1197 กนกวรรณ อุทากรณ์ ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
1198 สิริวิมล มุลานนท์ บ้านส้มมิตรภาพที่93 นครราชสีมา
1199 วาทินี ไม่น้อย วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) ประจวบคีรีขันธ์
1200 สุริวัสสา เมตต์การุณ์จิต บ้านพะไล นครราชสีมา
1201 สยาม ยุงรัมย์ บ้านวังโพธิ์ กาญจนบุรี
1202 ณัฐริญา คำโพธิ์ บ้านทุ่งจังหัน บุรีรัมย์
1203 ธีรัตต์ ศรีจันทร์เหนือ บ้านกระสัง บุรีรัมย์
1204 ศุษณีย์ มีทรัพย์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
1205 สมจิตร อ่อนน้ำคำ บ้านทุ่งจังหัน บุรีรัมย์
1206 รัชนีย์ สีหะวงษ์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) บุรีรัมย์
1207 พิมพ์เดือน ไวจำปา บ้านทุ่งจังหัน บุรีรัมย์
1208 สุภาพร พลจันทึก ประสารวิทยา นครราชสีมา
1209 วิรัตน์ เจริญสุข อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์
1210 สมพาน เบ็ญณรงค์ อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย บุรีรัมย์
1211 สุนันท์ บัวชา วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร
1212 จันทนา มะเรืองศรี บ้านหนองปรือ สุรินทร์
1213 จิราณี จิตรดา ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ชัยนาท
1214 พิกุล ตุละวิภาค บ้านเขว้า บุรีรัมย์
1215 ชัยณรงค์ ขันผักแว่น สุเหร่าทางควาย กรุงเทพมหานคร
1216 สุชาวดี ศรีศิลา วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) กรุงเทพมหานคร
1217 ลลนา แก้วหนูนวล บ้านลิ่นถิ่น กาญจนบุรี
1218 หทัยชนก เทียมไธสง บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) นครราชสีมา
1219 ศิรดา ปัญญา บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) บุรีรัมย์
1220 หทัยกาญจน์ คำนึงผล วัดโพธิ์ บุรีรัมย์
1221 ศิริพัฒน์ บุปผาวัลย์ ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ อุบลราชธานี
1222 พรทิพย์ เกไธสง วัดบางโปรง สมุทรปราการ
1223 พุฒ ถัวทอง จินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
1224 นุชจารีย์ กระแสโสม ราษฎร์นิรมิตร พระนครศรีอยุธยา
1225 นงลักษณ์ วงศ์ณะรัตน์ บ้านสตึก บุรีรัมย์
1226 กาญจนา ทะวิลา บ้านสตึก บุรีรัมย์
1227 นุเวช ยอดไฟอินทร์ บ้านทุ่งจังหัน บุรีรัมย์
1228 สง่า ใสงาม บ้านกระสัง บุรีรัมย์
1229 ศศิณา กันทมูล วัดบ้านแพน พระนครศรีอยุธยา
1230 พรทิภา เหมพรมมา บ้านสตึก บุรีรัมย์
1231 ปราณี ภะวะภูทะ วัดทิพพาวาส กรุงเทพมหานคร
1232 ณรงค์พร วัชรจรัสพงศ์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
1233 จารุวรรณ กลีบบัว บ้านรันเดง สุรินทร์
1234 นเรศ ผิวจันทร์ บ้านจาน ศรีสะเกษ
1235 ปิยะวงษ์ หมายดี อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
1236 มะลิวัลย์ จอกแก้ว บ้านสำโรง สุรินทร์
1237 ปัณณวัชร์ ชัยพัฒนาโรจน์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์
1238 นิตยา สายลอด บ้านทองมงคล ประจวบคีรีขันธ์
1239 ไพสิฐ สังข์โกมล บ้านรุน สุรินทร์
1240 กนกอร ยิ่งได้ชม บ้านเทนมีย์ สุรินทร์
1241 ดาราวรรณ ฉัตรทัน บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) สุรินทร์
1242 จุฑาภรณ์ พิมพ์ตระการ บ้านวังกะทะ นครราชสีมา
1243 ปัณณภัทร เหลือสุข บ้านเจดีย์โคะ ตาก
1244 จุติณัฏ ศรีสรรญ์งาม อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา ชลบุรี
1245 ประยงค์ นวลแสง บ้านกะกำ ศรีสะเกษ
1246 สโรชา สุขสบาย บ้านตาลวก สุรินทร์
1247 ฉวีวรรณ เจริญศิริ บ้านเมืองลีง สุรินทร์
1248 ยุทธกิจ มะลิงาม อนุบาลชุมพลบุรี สุรินทร์
1249 นิตยา ไตรศรี บ้านตั้งใจ สุรินทร์
1250 พัฒน์มน กงวงษ์ ชุมชนบ้านซาด สุรินทร์
1251 ไพรัช มีพันธ์ บ้านโพนครก สุรินทร์
1252 ศลิษา สีสันต์ อนุบาลขุนหาญ (สิ) ศรีสะเกษ
1253 สาลิณีย์ จิ๋วสุข สามมิตร นครสวรรค์
1254 สุนารี งามชื่น บ้านลุงปุง สุรินทร์
1255 ศศิธร นากกระแสร์ บ้านสำโรง สุรินทร์
1256 สมเจต สระแก้ว บ้านสำโรง สุรินทร์
1257 สุภาพ มุมดี บ้านเสกกอง สุรินทร์
1258 สุพัฒน์ อุดหนุน บ้านปอหมัน สุรินทร์
1259 กิติศักดิ์ ชนะมุยา บ้านหัวพี สุรินทร์
1260 สุรพงษ์ เมชบุตร เมืองบัววิทยา สุรินทร์
1261 เสงี่ยม โสดา บ้านโนนงิ้ว สุรินทร์
1262 อัมพร รัตนะดี บ้านทุ่งนาค สุรินทร์
1263 พิทักษ์ ดาทอง บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม นครราชสีมา
1264 ศิริกานต์ โสวาที บ้านกรูดหนองซำ สุรินทร์
1265 นารีรัตน์ น้อยหลุบเลา บ้านอันโนง สุรินทร์
1266 จริยา พวงจันทร์ รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว ภูเก็ต
1267 ทยิดา เถกิงบุณย์ ทวีคามวิทยา สุรินทร์
1268 วาทศิลป์ บุญสูง บ้านหนองหว้า สุรินทร์
1269 ศิโรรัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ บ้านหนองหรี่ สุรินทร์
1270 ชฏารัตน์ บูรณะ บ้านหนองหรี่ สุรินทร์
1271 กิตติชัย เพลินพร้อม บ้านหนองหรี่ สุรินทร์
1272 ชะบา ระบือนาม บ้านโชค สุรินทร์
1273 อริวรรณ์ ชมสุข ประชาสามัคคี สุรินทร์
1274 วินิจต์ หว่างแสง บ้านด่าน สุรินทร์
1275 อัจจิมา เอมปนะโคน บ้านสระแก้ว สุรินทร์
1276 มุกศรี วรพุฒิพงษ์ สุรินทรศึกษา สุรินทร์
1277 สลักเพชร จันทร์จำปา บ้านคลองเสาเหนือ นครศรีธรรมราช
1278 รัตนาภรณ์ สุภาลักษณ์ บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สุรินทร์
1279 อารียา แหวนวงษ์ อนุบาลรัตนบุรี สุรินทร์
1280 สมหมาย สระแก้ว บ้านอาจญา สุรินทร์
1281 ปริญดา วีระพันธ์ บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) สุรินทร์
1282 อุไรรัตน์ วงศ์ฉลาด บ้านนานวน สุรินทร์
1283 ฉัตราวัฒน์ อุปถัมภ์ เพชรบุรีปัญญานุกูล เพชรบุรี
1284 ดวงฤดี บุญโกมล วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) นครปฐม
1285 ธนวรรณ คงนาค บ้านอาวุธ สุรินทร์
1286 สุริยา คงนาค บ้านอาวอก สุรินทร์
1287 ณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา บ้านประทุนอายอง สุรินทร์
1288 ชัยมงคล คงนาค บ้านทุ่งนาค สุรินทร์
1289 ละเมียด ม่วงอ่อน บ้านสังขะ สุรินทร์
1290 ดวงเนตร จัทนร์ภา บ้านอังกอล สุรินทร์
1291 แก้วมณี แต้มทอง บ้านโดง สุรินทร์
1292 พรพิมล โทนสูงเนิน บ้านโพนชาย สุรินทร์
1293 จินตวีร์ อิ่มใจ บ้านสะกาด สุรินทร์
1294 จรูญรัตน์ คำไทย บ้านเสรียง สุรินทร์
1295 สมโพทธ์ ผมงาม บ้านโป่งไหม กาญจนบุรี
1296 สมโพทธ์ ผมงาม บ้านโป่งไหม กาญจนบุรี
1297 กนกรัตน์ มากนวล บ้านสะกาด สุรินทร์
1298 จุรีรัตน์ ชีวาจร บ้านกระสัง สุรินทร์
1299 รัชฎาภรณ์ อินทะยาตร อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สุรินทร์
1300 ธัญญลักษณ์ บุญยอม บ้านตรวจ สุรินทร์
1301 ปราณี หวังอยู่ บ้านตรวจ สุรินทร์
1302 สายสุณีย์ แก้วนิมิตร บ้านสนวน สุรินทร์
1303 ทิวาภรณ์ ชัยศรีษะ บ้านจารย์ สุรินทร์
1304 วิทยา โสภา บ้านหนองหว้า สุรินทร์
1305 หทัยภัทร โสภาวนัส บ้านวังปลัด สุรินทร์
1306 สุรเชษฐ์ น้อยมิ่ง บ้านโตงน้อย สุรินทร์
1307 อรวรรณ จันทร์แท่น บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สุรินทร์
1308 วาสนา บุญเสมอ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางละมุง ชลบุรี
1309 อภัสนันท์ โชติจิรธนาศักดิ์ อนุบาลกิตติกร ชัยนาท
1310 ทัศนีย์ สุขรอบ บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) สุรินทร์
1311 กฤตผล สัตบุตร สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
1312 สิทธิชัย ดุมกลาง บ้านเชื้อเพลิง สุรินทร์
1313 พรพิษณุ โชติวิริยวาณิชย์ บ้านเมืองลีง สุรินทร์
1314 ณัชชา ประทีปธนากร ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สุรินทร์
1315 สุเชษฐ คิงคำ รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง ศรีสะเกษ
1316 สุพิศ ศรีภูพาน ตะดอบวิทยา ศรีสะเกษ
1317 ทนงศักดิ์ พรมแพง บ้านทุ่งมั่ง ศรีสะเกษ
1318 ดวงพร โสตแก้ว บ้านอาวอย ศรีสะเกษ
1319 เพ็ชรี อุระดา บ้านปราสาทเยอ ศรีสะเกษ
1320 สมาพร จิตโชติ บ้านหนองเข็งเหล่าแค ศรีสะเกษ
1321 สุนันทา ทองพันชั่ง บ้านปราสาทเยอ ศรีสะเกษ
1322 สุบรรณ ชัยรัตน์ วัดสุทธิรุจิราราม พระนครศรีอยุธยา
1323 จิตรา วราพุฒ อนุบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
1324 ลำดวน อินธิเดช รัตนจีนะอุทิศ กรุงเทพมหานคร
1325 อุทิน แสนพันธ์ บ้านธรรมเจริญ ชุมพร
1326 สังวาลย์ จารัตน์ อมรินทร์ราษฎร์วิทยา สุรินทร์
1327 สุทธิโสม คำอุดม บ้านจาน ศรีสะเกษ
1328 อำไพ จันทร์ถา สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
1329 จารุวรรณ มงคลโคตร บ้านอาลัย ศรีสะเกษ
1330 สุชญา พละศักดิ์ บ้านจำนรรจ์ ศรีสะเกษ
1331 เกสรี ทองมาก บ้านตาเมียง สุรินทร์
1332 สุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ บ้านจาน ศรีสะเกษ
1333 สมพร ประสาร อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1334 ไพมณี สุระเสน บ้านโตนด ศรีสะเกษ
1335 ละไม ธานี บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ศรีสะเกษ
1336 เพียงพิศ พันธ์อ่อน อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1337 ชนะรัตน์ มีคุณ บ้านคำสะอาด ศรีสะเกษ
1338 สุนิชญา พื้นผา บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
1339 สุปราณี พิทักษ์ บ้านจำนันสายเจริญ ศรีสะเกษ
1340 ศันสนีย์ บุญหวาน ราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
1341 ชุติมา ดิษฐประสพ บ้านตระกาศขอนแก่น ศรีสะเกษ
1342 อรุณ สุขชาติ บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ ศรีสะเกษ
1343 รัตนา พันธะชาติ บ้านกะกำ ศรีสะเกษ
1344 สาธิยา สิทธิศร บ้านกะกำ ศรีสะเกษ
1345 เพ็ญประไพ มีศรี บ้านตะเคียนราม ศรีสะเกษ
1346 พานทอง โสริยาตร บ้านสกุล ศรีสะเกษ
1347 กัญจน์สิภัค ปรือปรัง บ้านตาเม็ง(อสพป.9) ศรีสะเกษ
1348 ผกากรอง สำราญล้ำ ศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
1349 ประสิทธ์ ภักดิ์ใจ อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ
1350 อังคณา ศิลาโชติ บ้านสะเดาใหญ่ ศรีสะเกษ
1351 ปภัชวรินทร์ ประจำ บ้านละลม ศรีสะเกษ
1352 บุญยง นาวิกานุภาพ บ้านอาวอย ศรีสะเกษ
1353 รัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ศรีสะเกษ
1354 นิรมล ศรีมงคล นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ศรีสะเกษ
1355 สุธารส ยอดนิล วัดตะกล่ำ กรุงเทพมหานคร
1356 อรรยา เตมิยาจล ปิยะฉัตร นนทบุรี
1357 บุษบา แซ่ต่าง บ้านละลม ศรีสะเกษ
1358 วิจิตรา อินพานิช บ้านสวาย-สนวน ศรีสะเกษ
1359 สำรวย มุขขันธ์ บ้านหนองระเยียว ศรีสะเกษ
1360 กุลธิดา บัวอ้น น้ำพอง ขอนแก่น
1361 ทรงวรรณ ประมวล บ้านกะดึ ศรีสะเกษ
1362 วิไลลักษณ์ ประทุมวัน บ้านหนองคูอาวอย ศรีสะเกษ
1363 ไอยเรศ เวชกามา บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
1364 พิศมัย นามวิชัย บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
1365 กาญจนา พาสวัสดิ์ บ้านขามทับขอน ศรีสะเกษ
1366 อิศรา สีสัน วัดปทุมนายก ปทุมธานี
1367 ลมเลือน โพธิสาร บ้านขุนหาญ ศรีสะเกษ
1368 กัญญณัช แก้วมรกต หนองเหล็กเบญจวิทยา สุรินทร์
1369 รัติกา ยาหอม บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
1370 สุรเชษรฐ์ อินวัน บ้านสวาย-สนวน ศรีสะเกษ
1371 เกษร พิมสาร บ้านสกุล ศรีสะเกษ
1372 ยศภัค เจตินัย ศรีสะอาดวิทยาคม ศรีสะเกษ
1373 มยุรี บุญรอง บ้านโพนเมือง ศรีสะเกษ
1374 กาญจนา สาสาย อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศรีสะเกษ
1375 เพชรา โพธิ์ศรี บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ศรีสะเกษ
1376 ปราณีย์ มะลิทอง บ้านพลับฝางผักหม ศรีสะเกษ
1377 นางฐานิกา พรหมทา ชุมชนบ้านหนองคู ศรีสะเกษ
1378 อุบลวรรณ แก้วคำ บ้านโซงเลง ศรีสะเกษ
1379 กาญจนา ศรียันต์ สิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) ชลบุรี
1380 ทวีศักดิ์ สิงห์ซอม บ้านเหล่าฝ้าย ศรีสะเกษ
1381 นภัสกร ไชยรัตน์ บ้านหัวเหล่า ศรีสะเกษ
1382 กัลยา คำสิงห์ บ้านหัวเหล่า ศรีสะเกษ
1383 ญัฏฐภรณ์ ืถาบุตร บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ศรีสะเกษ
1384 พิศมัย ไชยขันตรี บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ ศรีสะเกษ
1385 วรัญญา วงษา บ้านหัวเหล่า ศรีสะเกษ
1386 บุปผาวรรณ สีดา บ้านเหล่าฝ้าย ศรีสะเกษ
1387 พรรณี สมเพาะ บ้านบากเรือดอนเรือ ยโสธร
1388 วัฒน์ วงศ์คำพันธ์ ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี
1389 สุปราณี ศิริวัฒน์วิมล บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ ศรีสะเกษ
1390 สุรีพร แสนสีดา บ้านปลาดุก อุบลราชธานี
1391 อารี ชูสุข บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1392 นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ บ้านโชคอำนวย อุบลราชธานี
1393 ดรุณี ธรรมเจริญ บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ อุบลราชธานี
1394 วะรีพร บุญคูณ บ้านหนองจำนัก อุบลราชธานี
1395 บังเอิญ จำใจ บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) อุบลราชธานี
1396 เฉลิมชัย คืนดี บ้านถนนหักใหญ่ นครราชสีมา
1397 จุไรรัตน์ ทวีชาติ วัดบางเตย กรุงเทพมหานคร
1398 จันทร์เพ็ญ สองศรี คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สมุทรปราการ
1399 อังคณารัตน์ สู้ณรงค์ ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
1400 วิภารัตน์ ขาววิเศษ บ้านทุ่งใหญ่ อุบลราชธานี
1401 มยุรี ภาคศิริ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ อุบลราชธานี
1402 อุษา โคตรพัฒน์ บ้านท่าไห(ไหทอง) อุบลราชธานี
1403 อาวรณ์ อุตรา บ้านบุ่งหวาย อุบลราชธานี
1404 รัชนี จันทร์ธรรม ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
1405 ภานุวัฒน์ สายสุดตา บ้านนาป่ง มุกดาหาร
1406 นิภาพร กุลบุตร บ้านกระเดียน อุบลราชธานี
1407 รจนา พวงทอง อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1408 อรอุมา จำปา บ้านกองโพน อุบลราชธานี
1409 เพชรดา อินทรสุชาติ อนุบาลธัญญาดา กำแพงเพชร
1410 จันทร์เพ็ญ ทองไทย ดงแสนแก้วดงสำราญ อำนาจเจริญ
1411 นิภาพร วิลัยแก้ว อาเวมารีอา อุบลราชธานี
1412 อุทัย แสงสว่าง ชุมชนบ้านนาเยีย อุบลราชธานี
1413 คำภา วงศ์กลาง บ้านห่องคำ อุบลราชธานี
1414 สุจิตรา สิงห์ทอง บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ อำนาจเจริญ
1415 วิภาวี แก่นลา บ้านดอนกลาง อุบลราชธานี
1416 กรกานต์ ฐานเจริญ บ้านหนองอ้ม อุบลราชธานี
1417 อุไรวรรณ ค้าภูเขียว คงโครัดอุทิศ กรุงเทพมหานคร
1418 หนูลำพลอย ศรีพนา ผอบ ณ นคร 2 อุบลราชธานี
1419 ชิสากัญญ์ โภคชาติ หนองโพดวิทยา อุบลราชธานี
1420 ธนัชภรณ์ บุตรสี บ้านท่าสว่าง ศรีสะเกษ
1421 ภัชชนก ธนชัยวัฒน บ้านนาสามัคคี อุบลราชธานี
1422 สายฝน มุ่งหมาย ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ อุบลราชธานี
1423 แพรวพันธ์ ลีลาศิริ บ้านบก อำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี
1424 วัชระ ถาวร บ้านโนนกอย อุบลราชธานี
1425 ลำพูน เรืองแสน บ้านดอนตะมุน อุบลราชธานี
1426 สมใจ พลงาม อนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1427 นวลจันทร์ ทองผุย บ้านหนองเอาะหนองสิม อุบลราชธานี
1428 แทนลัดดา ปัฐพี บ้านนาหว้าเหนือ อุบลราชธานี
1429 แหลมทอง ไหลหลั่ง อนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1430 จารุลักษณ์ วอนอก อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ
1431 มยุรี โคตรสมบัติ บ้านนาแมด อุบลราชธานี
1432 บุญมี ข้างน้อย ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) อุบลราชธานี
1433 รัตนพร วันหลัง บ้านพิณโท อุบลราชธานี
1434 ปราณี ขันธ์แก้ว อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1435 นิศาชล สุดดี ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) อุบลราชธานี
1436 ยุพิน จันร่องคำ บ้านตาเมียง สุรินทร์
1437 นิตยา สมภาวะ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1438 อมรา กมลรัตน์ ชุมชนบ้านน้ำปลีก อำนาจเจริญ
1439 รัชนีพร บุญศรี บ้านหนองยาง อำนาจเจริญ
1440 ผลารัตน์ วิชิตพันธ์ บ้านคึมใหญ่ อำนาจเจริญ
1441 นราวดี เศรษฐาวงศ์ บ้านคึมใหญ่ อำนาจเจริญ
1442 คำใบ สุดาชม บ้านหนองกินเพล อุบลราชธานี
1443 กนกกร สามารถ บ้านภูเขาขาม อำนาจเจริญ
1444 ประดิพัทธ์ ทองห่อ อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) อำนาจเจริญ
1445 อัมพรพรรณ ทะไกรราช ชุมชนบ้านน้ำปลีก อำนาจเจริญ
1446 บุญญมาลย์ แจ่มใส บ้านหนองไฮ อำนาจเจริญ
1447 ละมัยพร คัทนศรี บ้านหนองไฮ อำนาจเจริญ
1448 วิชาญ ใจเอื้อ โสกโดนคำไหลคำเตย อำนาจเจริญ
1449 ทองใบ โคกสุนันท์ อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) อำนาจเจริญ
1450 สรัญญา ปาวรีย์ มัธยมแมด อำนาจเจริญ
1451 ธีระกุล บุญประสาร ชุมชนไร่สีสุก อำนาจเจริญ
1452 บรรจง ถิ่นขาม ชุมชนไร่สีสุก อำนาจเจริญ
1453 สมาภรณ์ ครองประจิตร พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1454 ปุณณภา อุดมลาภ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญ อุบลราชธานี
1455 วิไลวรรณ เสนนอก ชุมชนบ้านหลุมรัง กาญจนบุรี
1456 สิริกาญจน์ มะโนชัยกุลศิริ บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อุบลราชธานี
1457 นันทิดา ผลสอน บ้านไร่ใต้ อุบลราชธานี
1458 สุฉวี สุวรรณภา หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อุบลราชธานี
1459 สุลาวรรณ สุวรรณภา บ้านคำผ่าน อุบลราชธานี
1460 จิตรลดา ทองพิทักษ์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1461 ธาดา ขุมเงิน บ้านโคกนกสาริกา หนองบัวลำภู
1462 ภัททิยา ภัทรธรรมพิบูล บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) อุบลราชธานี
1463 นุจนารถ ทวีศรี บ้านทุ่งใหญ่ อุบลราชธานี
1464 ขจรศรี ชำนาญเอื้อ ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
1465 สัตยาพร แฝงลาภ บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) อุบลราชธานี
1466 ดนัย พุทธนิยม บางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
1467 กรรณิการ์ ดวงมาลา อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1468 ปฐมาภรณ์ ภักดี บ้านเหล่าฝ้าย ศรีสะเกษ
1469 เขมิศรา วงศ์ชาลี บ้านหว้านแกเจริญ อุบลราชธานี
1470 ธัญญพัทธ์ อุดทะรัง บ้านหนองจำนัก อุบลราชธานี
1471 อนุชา ภาผล วัดศรีสโมสร ปทุมธานี
1472 ปราณีต ประคองพันธ์ อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
1473 สายสมร ภูสีโสม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
1474 วิชชุตา มิระสิงห์ เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1475 นิภาภรณ์ มุ่งผล บ้านหนองตะเภา ประจวบคีรีขันธ์
1476 จันทร์ทร ปานคล้ำ บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร
1477 เพชรรัตน์ ชาตาสุข ศิริวิทยา สมุทรปราการ
1478 ปุณยนุช ไชยรักษ์ อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี
1479 สงวน ศิริเขตรกิจ ชุมชนบ้านทุ่งนางาม อุทัยธานี
1480 วิไลวรรณ แก้วบัณฑิต บ้านหนองกุงดอนบาก อุดรธานี
1481 ยุพาภรณ์ มุงคุณคำชาว คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร
1482 ทองดี ชื่นตา บ้านกำแมด ศรีสะเกษ
1483 อรวรรณ ลุล่วง ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
1484 มลฤดี กลิ่นทองใบ ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
1485 ยุวดี คำวงค์ บ้านสะแร สุรินทร์
1486 วิยะดา จงกล เสรีศึกษา เพชรบูรณ์
1487 สุดา สุขไมตรี เคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1488 วารินทร์ ปัญญา บ้านส้มผ่อ ยโสธร
1489 อมินตา สำเร็จผล มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1490 จารุนาถ คูณสมบัติ เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
1491 สมคิด ลุนบุดดา บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส ศรีสะเกษ
1492 ไกรทอง ผิวทอง บ้านช่องเม็ก ยโสธร
1493 นายวชิราวิทย์ วงศ์กมลาไสย ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
1494 สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์ บ้านศรีป้าน ลำพูน
1495 หทัยรัตน์ ผลเกิด พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา
1496 อุมาพร แก้วพินิจ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร
1497 สำเรือง ดวงสุพรรณ์ อนุบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
1498 ณัฐวุฒิ ก้อนเงิน บ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์
1499 สมัคร ชูจะหมื่น ชุมชนตำบลหินปัก ลพบุรี
1500 สายม่าน สุภิมารส เติมแสงไขปากช่องวิทยา นครราชสีมา
1501 สดชื่น ตันดี ชุมชนวัดทำเลทอง ปทุมธานี
1502 นัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน บ้านใหม่สำโรง นครราชสีมา
1503 ธนาลักษณ์ เวทย์จรัส วัดกู่สามัคคี นครราชสีมา
1504 จิราภรณ์ ฤทธิ์แสง บ้านหนองผักหลอด ชัยภูมิ
1505 สุนทรี สุขประการ บ้านตะเฆ่ค่าย นครสวรรค์
1506 คำเปี่ยง จำรัสแนว บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) นครราชสีมา
1507 ภูมินันท์ ชาติชำนาญ รร.เทศบาล 2 วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี
1508 ไชยา วิญญาสุข บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) มหาสารคาม
1509 สถิต ลาไม้ เกล็ดแก้ว ชลบุรี
1510 สิริวรรณ ศรีเพียรวงศ์ น้ำพอง ขอนแก่น
1511 จารุณี สุขสมวัฒน์ วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) ราชบุรี
1512 ลาเมธ ส่างแก้ว ดาราสมุทร ชลบุรี
1513 ทิวาพร น้อยน้ำคำ บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ขอนแก่น
1514 พิเชฎ พรมพิมพ์ รร.เทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์ สมุทรสงคราม
1515 นิตยา แพ่งสัมฤทธิ์ บ้านหนองบัวโนนเมือง ขอนแก่น
1516 รัศมี มีสะอาด บ้านธาตุ ขอนแก่น
1517 จิณห์วรา ประเสริฐสังข์ อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
1518 อุบล ชาญรอบรู้ บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ขอนแก่น
1519 สุพจน์ เวียงทอง บ้านธาตุ ขอนแก่น
1520 วิยะดา หาจันดา รร.สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
1521 ถวิล ผาโพธิ์ ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี
1522 ละมัย แฝงบุบผา บ้านธาตุ ขอนแก่น
1523 กัญญาณัฐ คำทับ บ้านปรือใหญ่ ศรีสะเกษ
1524 กนกพร ไชยคำภา อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น
1525 บุญบาล สุวรรณา บ้านตะเคียน สุรินทร์
1526 รุ่งทิพย์ เถื่อนบัวระบัติ โสกเต็นวิทยาคม ขอนแก่น
1527 กนกอร สุนทรส บ้านใหม่โสกส้มกบ ขอนแก่น
1528 จิรศักดิ์ วารีศรี บ้านนาไร่เดียว เพชรบูรณ์
1529 กมล สุขสบาย บ้านโนนสมบูรณ์ อุดรธานี
1530 กีรติ จ่าสิงห์ น้ำพอง ขอนแก่น
1531 ปรียานุช วีระพงษ์ น้ำพอง ขอนแก่น
1532 งามนิจ แสนสีลา บ้านห้วยทรายศึกษา ขอนแก่น
1533 นิตยา ภูมี บ้านวังยาวสามัคคี ขอนแก่น
1534 ดรุณี เขตคาม บ้านหนองผือกอบง ขอนแก่น
1535 วิโรจน์ ก้านบัวแย่ง บ้านห้วยผักกูด เพชรบูรณ์
1536 รณิดา ปรีนัธสุข บ้านนาไหม อุดรธานี
1537 พิสมัย ตุติ บ้านวังด้ง กาญจนบุรี
1538 นงลักษณ์ ณ พัทลุง ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
1539 นฤป สืบวงษา บ้านท่าตูมดงสระพัง อุดรธานี
1540 วรัชยา ลุนสำโรง วัดสุขบุญฑริการาม ปทุมธานี
1541 อรวรรณ อากาศชัย ดาราสมุทร สระแก้ว สระแก้ว
1542 ณรงค์ ทองเขียว ดินดำวังชัยวิทยา ขอนแก่น
1543 พนมพร เกาะลุน บ้านนาชุมแสง ขอนแก่น
1544 ดาวรรณ น้อยก่ำ บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ขอนแก่น
1545 คณิต ละพรมมา บ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์
1546 รำพรรณ ถานอาจนา บ้านนาชุมแสง ขอนแก่น
1547 ดารา ลีทอง เทวรักษ์ ปราจีนบุรี
1548 เกศมณี แก้วชนะ บ้านเหล่านกชุม ขอนแก่น
1549 จริยา คมสัน บ้านหนองแซง กาฬสินธุ์
1550 นาถนดา พงศ์ทวึสุข บ้านหนองยาว สุรินทร์
1551 ประนอม ศิลปกรณ์ น้ำพอง ขอนแก่น
1552 ชาญวิทย์ วัดเวียงคำ บ้านห้วยพิชัย เลย
1553 อรุณี คงโนนกอก มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี
1554 นิภารัตน์ บุญชิต ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) อุดรธานี
1555 ศิริสร เพ็งลี ชุมชนวังทอง อุดรธานี
1556 อนงค์ เยินสูงเนิน บ้านสลักใด นครราชสีมา
1557 ชิต ชินวงค์ บ้านเม็กดงเรือง อุดรธานี
1558 วัชระ วงษ์วิชา บ้านดงใหญ่ อุดรธานี
1559 นิลยา นาไชยธง บ้านหนองเม็กพิทยา ศรีสะเกษ
1560 อัญชลี โช บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ อุดรธานี
1561 จันทรี บุตรรส บ้านห้วยทรายศึกษา ขอนแก่น
1562 กรองกาญจน์ อรดี บ้านพรานเหมือน อุดรธานี
1563 รัชนีกร คุณาพันธ์ บ้านหนองนาเจริญ อุดรธานี
1564 เยาวภา ธนะภูมิชัย อนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว
1565 ประภาวดี เทียมฮ้อ บุรารักษ์ สมุทรปราการ
1566 จันทิมา วงค์หาจักร บ้านหัวขัว อุดรธานี
1567 พรประสิทธิ์ สุขประเสริฐ บ้านเชียงยืน อุดรธานี
1568 กนกรักษ์ แสงโพธิ์ วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี
1569 ชาญชัย แสนอุบล บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อุดรธานี
1570 นันธิดา สิทธิกรณ์ บ้านโคกผักหอม อุดรธานี
1571 สุขิรา มหารัตนวงศ์ มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี
1572 รุ่งเรือง ศรีทอง บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ชุมพร
1573 ชลดา ทบประดิษฐ์ มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี
1574 ปัญญาพล สุภาแดง บ้านห้วยกองสี อุดรธานี
1575 ธนอนันต์ แทนสมบัติ โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา หนองบัวลำภู
1576 หนูสิน นาคะประเวศน์ บ้านม่วงดง อุดรธานี
1577 สิทธการย์ เทียบศรี วัดรังสิต ปทุมธานี
1578 ศกุลตลา สายยางห้า บ้านโนนสมบูรณ์ อุดรธานี
1579 ลำดวน สุปัญญาบุตร บ้านเม็กดงเรือง อุดรธานี
1580 สำอางศรี แสงสิทธิ์ บ้านเม็กดงเรือง อุดรธานี
1581 วัชราภรณ์ ศูนย์จันทร์ บ้านยางเหล่าสวนกล้วย อุดรธานี
1582 สุวัฒนาพร ลามอนท์ มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี
1583 สุธรรม คำภูบาล บ้านดงบากโนนสวรรค์ อุดรธานี
1584 มุกดา พลเรือง สมสะอาดดงมุขวิทยา หนองคาย
1585 วราวุท ไชยบุบผา โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา หนองบัวลำภู
1586 เรียมใจ สุธรรมฤทธิ์ บ้านทุ่งใหญ่ อุดรธานี
1587 กรุณา ทองคำ บ้านนาชุมแสง อุดรธานี
1588 ตะวัน ดวงพรมยาว บ้านนาชุมแสง อุดรธานี
1589 พักตร์วิภา ศรีโยธี บ้านหนองแซง อุดรธานี
1590 คำเจียง แทนสม บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ อุดรธานี
1591 ชนิดา ตรีสันเทียะ บ้านหนองบ่อ อุดรธานี
1592 กุหลาบ อุสุพานิช มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี
1593 ปัณชพัฒน์ ศรีเสาวงษ์ บ้านสวรรค์ราษฎร์ อุดรธานี
1594 ฉวีวรรณ สิงห์วิเศษ บ้านสวรรค์ราษฎร์ อุดรธานี
1595 วัชรีภรณ์ แสงบุญเกิด ดงบังอำนวยวิทย์ กาฬสินธุ์
1596 ฉวีวรรณ ทองรักษ์ ชุมชนวังทอง อุดรธานี
1597 อรวรรณ กิติพัฒน์มนตรี บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย อุดรธานี
1598 ยุพานุรักษ์ งามชัยภูมิ บ้านดงค้าพัฒนา อุดรธานี
1599 สรัลลักษณ์ วิเศษศรี บ้านนาไหม อุดรธานี
1600 แสงจันทร์ ดงชาลี บ้านนาไหม อุดรธานี
1601 วิลาวัณย์ รอดเทภัย บ้านอ้อมกอ"ประชาสามัคคี" อุดรธานี
1602 กาจนารมณ์ ธาตุวิสัย บ้านปากดง อุดรธานี
1603 พยุงจิตร ปัญญาพงษ์เมธ บ้านชัย อุดรธานี
1604 รุ่งศิริ แก้ววิเชียร บ้านดงหวาย อุดรธานี
1605 จิตรัตน์ดา แก้วคำกอง บ้านปอพาน อุดรธานี
1606 ปราณี แสงมนตรี บ้านดงดารา อุดรธานี
1607 วารุณี ขาวสนิท บ้านอ้อมกอ"ประชาสามัคคี" อุดรธานี
1608 ปัทมา พิมพ์แก้ว บ้านพร้าว หนองบัวลำภู
1609 อภิญญา บุตรสิม โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา หนองบัวลำภู
1610 กมลพร ศรีทอง บ้านน้ำพ่น อุดรธานี
1611 แสวง สวัสดิผล ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
1612 ไพรวัน มอญขาม บ้านโนนม่วง หนองบัวลำภู
1613 พิชญนัฒ์ ปาระแก้ว นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 อุดรธานี
1614 นิตยา ไชยบุบผา โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา หนองบัวลำภู
1615 สุวรรณา เขียวสอาด สามัคคีราษฎร์บํารุง ปทุมธานี
1616 สุวรรณี สพานทอง บ้านบางขนุน สุราษฎร์ธานี
1617 ดิเรก แบนประชา บ้านโนนกุง อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
1618 ธีระศักดิ์ โสนะชัย บ้านนาแปน เลย
1619 เสาวณีย์ บริรักษ์ศุภกร มารดานุสรณ์ ตราด
1620 ทรัพย์ทวี พาสส์ บ้านนาฝายนาโพธิ์ ขอนแก่น
1621 อภิญญา สายคำภา เมืองใหม่วิทยา หนองบัวลำภู
1622 ฉัตรชนก สัพโส บ้านหนองแสง หนองบัวลำภู
1623 รัชนี บุญสุด บ้านหนองแสงนาล้อม หนองบัวลำภู
1624 ศิริกันญา เสวตรวงศ์ กุดแห่วิทยา หนองบัวลำภู
1625 ยุวภา วรรณพราหมณ์ บ้านโนนไหมโนนศิลา หนองบัวลำภู
1626 ศุภลักษณ์ พละสาร กุดแห่วิทยา หนองบัวลำภู
1627 วรุณรุ่ง จันทนาม บ้านนาแปน เลย
1628 ลำดวน ศรีพรม บ้านเอราวัณ เลย
1629 ปิยะนุช ไวยกรณ์ บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน หนองบัวลำภู
1630 นารีนาฏ ทองดี บ้านคลองเจริญ หนองบัวลำภู
1631 พิมลพรรณ แฟร์ฮัท อนุบาลสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
1632 สาคร เสนายอด บ้านโคกกลาง หนองบัวลำภู
1633 นัดดา พิลาชัย บ่อน้อยประชาสรรค์ อุดรธานี
1634 เกษริน ชัยมูล บ้านกุดคอเมย หนองบัวลำภู
1635 ศิริรัตน์ หงษ์ชุมแพ บ้านหนองเหมือดแอ่ หนองบัวลำภู
1636 อนงค์ สินธุศิริ อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สมุทรปราการ
1637 เจษฎาภา แสงบุตร บ้านหนองบ่อ อุดรธานี
1638 ยันยง ติดสุข โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา หนองบัวลำภู
1639 รัติยา ผลธุระ อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี
1640 วิยะดา แสงส่อง บ้านหินลับศิลามงคล หนองบัวลำภู
1641 พุทธพงษ์ อรสูญ ชุมชนบ้านธาตุ อุดรธานี
1642 ทวิช แก้วชิน บ้านแม่นนท์ อุดรธานี
1643 พันธกานต์ พรมมุข บ้านนายม อุดรธานี
1644 พิชชาภา วงษ์วิเศษ ปัญญาเพิ่มพูล หนองคาย
1645 สหชัญก์ฐ วันทอง วัดสุทธิรุจิราราม พระนครศรีอยุธยา
1646 อนุสร คงชัย บ้านนาดีโคกกลาง อุดรธานี
1647 ปิยะวรรณ กิจเวชเจริญ มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี
1648 จักรพันธ์ พันธุมโน บ้านชาด อุดรธานี
1649 ฐานิตา อุ่ยตระกูล ดรุณศึกษา 2 นครศรีธรรมราช
1650 เกษร มูลถวิล หทัยคริสเตียน เลย
1651 สมยศ สุขรักษ์ หทัยคริสเตียน เลย
1652 อภิเษก วรรณไชย บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี นครราชสีมา
1653 สุเกียรติ สุจิมงคล บ้านไร่ทาม เลย
1654 วิทยา เบ้ามงคล บ้านสูบ เลย
1655 บุสบา เรืองวิเศษ มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
1656 พนมวัลย์ กวนหล้า มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
1657 สาวิตรี มูลถวิล มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
1658 เทพนที บุดดา มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
1659 เยาวเรศ ลอดแพง มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย
1660 อรวรรณ พะมณี ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ขอนแก่น
1661 ษรนารี เอียดด้วง อนุบาลพฤษชาติ สุราษฎร์ธานี
1662 วัฒนา ตาปราบ ชุมชนบ้านปากห้วย เลย
1663 ธัญยดาภรณ์ บงแก้ว หฤทัยคริสเตียน เลย
1664 วิลาวัลย์ ฉลวยแสง มหาไถ่ศึกษาเลย เลย
1665 สุริยันต์ เกษทองมา บ้านนาแก เลย
1666 ศิริธรณ์ เทพดุลยพัฒน์ วรราชวิทยา เลย
1667 นิตยา ทุมปัด บ้านเอราวัณ เลย
1668 นฤพร สุทธิศักดิ์ มารีย์พิทักษ์อุดรธานี อุดรธานี
1669 วราภรณ์ พงษ์เพ็ชร หทัยคริสเตียน เลย
1670 ปวีณา บุตรลำภู บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ ขอนแก่น
1671 กาญจนา ธาราศิริ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
1672 ปริศนา จิตมานะ โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา
1673 ถาวร คำพีระ บ้านห้วยทราย เลย
1674 วาสนา อุทัยแสง บ้านทุ่งหงาว ระนอง
1675 ปัทมาพร พินธะ สมสะอาดดงมุขวิทยา หนองคาย
1676 บุญเตรียม สาระจันทร์ วัดข่วงสิงห์ เชียงใหม่
1677 ทวีศักดิ์ เสนาคำ อนุบาลหนองคาย หนองคาย
1678 วิภาวดี สุริยะกมล บ้านท่าสำราญ หนองคาย
1679 ขนิษฐา ยี่สารพัฒน์