Loading...

ระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูล ระดับ 3
ลำดับที่ ชื่อ จังหวัด
1 ผาเมืองวิทยาคม เพชรบูรณ์
2 คลองบางพรหม กรุงเทพมหานคร
3 หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
4 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
5 บ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี
6 ศิริรักษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
7 ด่านม่วงคำพิทยาคม สกลนคร
8 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย กาญจนบุรี
9 วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี
10 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
11 บ้านวังเพลิง ลพบุรี
12 โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
13 มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
14 บ้านเขายายกะตา ลพบุรี
15 บ้านโนนเพิ่ม ชัยภูมิ
16 นารีนุกูล อุบลราชธานี
17 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
18 ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
19 บ้านไร่ดง ลำพูน
20 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
21 สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
22 ดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
23 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24 บ้านเกาะรัง ลพบุรี
25 พุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา
26 บางน้ำเปรี้ยววิทยา ฉะเชิงเทรา
27 บ้านนาพิน อุบลราชธานี
28 บ้านบ่อหิน อุบลราชธานี
29 รร.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
30 วชิรป่าซาง ลำพูน
31 น้ำดิบวิทยาคม ลำพูน
32 บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ลำพูน
33 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
34 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ ฉะเชิงเทรา
35 อุโมงค์วิทยาคม ลำพูน
36 แม่ตืนวิทยา ลำพูน
37 บ้านหนองเม็ก อำเภอสิรินธร อุบลราชธานี
38 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน
39 บ้านบัวงาม อุบลราชธานี
40 บ้านป่ากุงน้อย อุบลราชธานี
41 สมสะอาดสวนฝ้าย อุบลราชธานี
42 บ้านขุนกำลัง พะเยา
43 สตรียะลา ยะลา
44 สตรีบูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
45 คงคาราม เพชรบุรี
46 บ้านนาโพธิ์ อุบลราชธานี
47 นครพนมวิทยาคม นครพนม
48 สงขลาวิทยาคม สงขลา
49 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี
50 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
51 โสตศึกษาจังหวัดตาก ตาก
52 ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี
53 กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
54 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
55 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ลพบุรี
56 เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
57 บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
58 ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
59 โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี
60 เด่นไม้ซุงวิทยาคม ตาก
61 สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด
62 ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
63 บ้านนาโพธิ์กลาง อุบลราชธานี
64 บ้านมูเซอ ตาก
65 ชุมชนห้วยไผ่ อุบลราชธานี
66 ตรังรังสฤษฎ์ ตรัง
67 กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
68 อุเทนพัฒนา นครพนม
69 ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
70 มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร
71 ศรีนคร สุโขทัย
72 สวนศรีวิทยา ชุมพร
73 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อุทัยธานี
74 บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
75 น้ำดิบพิทยาคม ตาก
76 บ้านแม่ตาวใต้ ตาก
77 บ้านห้วยพลู ตาก
78 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปราจีนบุรี
79 บ้านกาศประชานุเคราะห์ แพร่
80 วังชิ้นวิทยา แพร่
81 วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
82 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
83 วัดคีรีวิหาร ตรัง
84 ศรีสังวาลย์ นนทบุรี
85 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ลำปาง
86 กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
87 หนองเสือพิทยาคม ตาก
88 บ้านพะเด๊ะ ตาก
89 อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง
90 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
91 ทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์
92 สนธิราษฎร์วิทยา นครพนม
93 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
94 พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี
95 ดาราพิทยาคม อุตรดิตถ์
96 ทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์
97 บ้านแม่ระเมิง ตาก
98 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) แพร่
99 น้ำริดวิทยา อุตรดิตถ์
100 ไชยะวิทยา สุโขทัย
101 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา
102 รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย ตาก
103 ภูเขียว ชัยภูมิ
104 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ตาก
105 มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
106 ร่มเกล้า สกลนคร
107 ตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์
108 บ้านวังตะเคียน ตาก
109 บางระกำวิทยศึกษา พิษณุโลก
110 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า อุบลราชธานี
111 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
112 กู่จานวิทยาคม ยโสธร
113 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
114 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
115 รร.เทศบาลบูรพาอุบล อุบลราชธานี
116 พังโคนวิทยาคม สกลนคร
117 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
118 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ตาก
119 สนิทวิทยา อ่างทอง
120 บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อุบลราชธานี
121 กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
122 บ้านนาดี อำเภอนาเยีย อุบลราชธานี
123 ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
124 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่
125 นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
126 ควนเนียงวิทยา สงขลา
127 ห้วยม้าวิทยาคม แพร่
128 สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
129 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
130 แสนสุข ชลบุรี
131 ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
132 เมืองเลย เลย
133 เลิงนกทา ยโสธร
134 ศรีราชา ชลบุรี
135 บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
136 อำนวยเวทย์ สุพรรณบุรี
137 คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ
138 เวียงเทพวิทยา แพร่
139 วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจวบคีรีขันธ์
140 สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
141 จ่านกร้อง พิษณุโลก
142 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นครพนม
143 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
144 พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก
145 คลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี
146 จอมทอง เชียงใหม่
147 สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
148 ชลบุรี"สุขบท" ชลบุรี
149 พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
150 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
151 อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี
152 สรรพวิทยาคม ตาก
153 บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี
154 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา มุกดาหาร
155 บ้านติ้วสันติสุข มหาสารคาม
156 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว มหาสารคาม
157 บ้านหมี่เหล่าน้อย มหาสารคาม
158 บ้านเวียงฝาง เชียงใหม่
159 บ้านร่วมใจ 1 มหาสารคาม
160 ผดุงปัญญา ตาก
161 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
162 บ้านน้ำซึม อุดรธานี
163 นาแกพิทยาคม นครพนม
164 พานทอง ชลบุรี
165 ชลกันยานุกูล ชลบุรี
166 บ้านคันธาร์ มหาสารคาม
167 หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
168 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม
169 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง มุกดาหาร
170 บ้านโคกสูง สระแก้ว
171 ชุมชนบ้านดงเค็ง มหาสารคาม
172 บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี
173 บ้านเหล่ายาว มหาสารคาม
174 ผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี
175 วัดโคกโคเฒ่า สุพรรณบุรี
176 บ้านดอนเวียงจันทน์ มหาสารคาม
177 บ้านดงน้อย มหาสารคาม
178 บ้านหนองโพด มหาสารคาม
179 บ้านจำนัก มหาสารคาม
180 ชุมชนบ้านหนองบัว มุกดาหาร
181 ชุมชนบ้านลาด มหาสารคาม
182 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
183 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
184 บ้านหนองโก มหาสารคาม
185 องครักษ์ นครนายก
186 นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
187 สทิงพระวิทยา สงขลา
188 กู่ทองพิทยาคม มหาสารคาม
189 เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
190 บ้านชะโนด 2 มุกดาหาร
191 ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
192 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
193 บรบือ มหาสารคาม
194 พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
195 วาปีปทุม มหาสารคาม
196 เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
197 วิริยะเธียรวิทยา สงขลา
198 สากเหล็กวิทยา พิจิตร
199 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร
200 ผดุงนารี มหาสารคาม
201 วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี
202 ทับปุดวิทยา พังงา
203 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) พังงา
204 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์
205 อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ